Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009"

Transkript

1 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget

2 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden samt Majorna, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting och kommun. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Verksamhetsinriktning Grunden för verksamhetsplaneringen för Samordningsförbundet Göteborg Centrum etablerades under första och andra verksamhetsåret och dessa grunder står fortfarande kvar inför kommande verksamhetsperiod. I korthet är grunderna följande: o Aktiviteterna skall grundas på en behovsanalys och undanröja hinder för den enskilde o Aktiviteterna skall innebära nya sätt arbeta eller samarbeta o Samverkansinsatserna skall inte lösa brister i den egna organisationen o Bygg aktiviteterna skall så att människors egen styrka tas tillvara o Börja i liten skala o Insatserna skall bygga på personalens erfarenheter och engagemang o Ta vara på individers egna erfarenheter och kunskaper o Utveckla samarbetet med privatläkarna som står för en stor del av vården i centrumregionen o Tillvarata frivilligorganisationernas erfarenhet som en viktig resurs o Utvärdering av aktiviteterna skall ske och planeras från starten 2

3 3 Målgrupper Den målgrupp som samverkansinsatserna skall rikta sig mot är personer med behov av samordnad rehabilitering, dvs. stöd från mer än en myndighet, och skall syfta till att dessa skall återfå eller förbättra sin arbetsförmåga. Följande grupper skall särskilt prioriteras: o Unga vuxna, särskilt de med psykisk ohälsa o Personer med psykisk ohälsa o Långtidsberoende av försörjningsstöd Inför 2007 och framåt kan andra målgrupper komma att prioriteras. En kartläggning av behovsgrupper inom centrumregionen skall presenteras för styrelsen i januari 2007, och där skall mångfalds- och genusperspektivet särskilt beaktas. Aktiviteter REHABveckan REHABveckan, som är en gemensam utbildning och föreläsningsvecka för personal hos de samverkande myndigheterna, planeras fortsätta under hela perioden. Föreläsningsveckan ligger under en vecka på senhösten och omfattar även presentationer av aktiviteter inom samordningsförbundet, frivilligverksamheter samt brukarorganisationer. Utbildningen har sedan flera år tillbaka genomförts i form av föreläsningar i olika aktuella ämnen med tyngdpunkt på samverkan. Antalet deltagare samt brukarmedverkan förväntas öka under perioden. Beräknad årskostnad 2007: 275 tkr Beräknad årskostnad : 300 tkr per år 3

4 4 Team på vårdcentraler Två vårdcentraler, Kungshöjd och Olskroken, har startat team bestående av handläggare från försäkringskassan, socialtjänsten, resursperson inom rehabilitering samt koordinator. Inom primärvården sker komplettering med psykolog eller kurator samt eventuellt sjukgymnast genom den ordinarie verksamheten. Under hela perioden avses nya team bildas på flera vårdcentraler i takt med att erfarenheter inhämtas. De ekonomiska medel som samordningsförbundet skjuter till förväntas flytta med till de nya vårdcentralerna som blir aktuella. Teamen implementeras successivt i ordinarie vårdcentralsverksamhet under förutsättning att det blir ett lyckat resultat. Syftet för teamen på vårdcentralerna är främst att förhindra långa sjukskrivningsperioder. Beräknad årskostnad : tkr per år Columbus Styrelsen beslutade 2005 att starta ett ungdomscenter med inriktning mot unga vuxna i åldern år med psykisk ohälsa med behov av stöd från mer än en myndighet. Columbus är organisatoriskt placerat vid Stadsdelsförvaltningen Härlanda och omfattar hela samordningsförbundets område. Sedan slutet av mars månad 2006 är projektet öppet för unga vuxna med psykisk ohälsa som kommer från de ingående myndigheterna eller på eget eller anhörigas initiativ. På Columbus finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, handläggare frän försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten samt administratör och framför även jobbcoach. Under projektets gång sker utvärdering i olika former. Medfinansierat av tre myndigheter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stadsdelsförvaltningarna med 3 x 200 tkr dvs. totalt 600 tkr per år. Samverkansinsatsen är planerad att pågå under tre år med start 2006 till 2008, därefter förväntas verksamheten implementeras inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Under 2007 skall en diskussion påbörjas mellan styrelsen och beredningsgruppen för ett inriktningsbeslut gällande implementeringen. Beräknad årskostnad : tkr per år 4

5 5 Samverkan med privat vårdgivare Privatläkarna utgör en viktig del av sjukvården, speciellt för Samordningsförbundet Göteborg Centrum. En stor del av befolkningen inom centrumregionen vänder sig till privatläkare vid sjukdom. Samverkan med privatläkare bör bygga på samma principer som samverkan med offentliga vårdcentraler. I första hand är insatserna tänkta för läkare som delar praktik och därmed mer liknar en vårdcentral. Utifrån en kartläggning som gjordes under våren 2006 finns förslag på fortsatta samverksansinsatser. Främst handlar det om förbättrad kommunikation mellan läkare och försäkringskassan men också i form av mer konkret stöd av kurativt eller coachande resurser till läkarna vid sjukskrivning av patienter. Beräknad årskostnad : 800 tkr per år Tre handläggarteam med gemensam processledare Styrelsen beslutade 2006 att tillsätta tre team med handläggare från arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten med en gemensam processledare. Ett team skapas i Örgryte - Härlanda, ett i Centrum samt ett team i Majorna Linnéstaden. Målgruppen för dessa team är personer med psykisk ohälsa över 30 år och som har behov av mer än en myndighet i sin rehabilitering tillbaka till arbete. Processledaren och teamen startar sin verksamhet under oktober månad 2006 och skall pågå fram till årsskiftet 2008/2009. Beräknad årskostnad : tkr per år 5

6 6 Kunskapsbildande, information o utbildning Samordningsförbundet bildar ny kunskap inom sina aktiviteter och denna kunskap skall nå ut i de ordinarie myndigheterna. Det finns även ett generellt behov av att utveckla kompetens kring rehabiliteringsområdet inom personalen som idag arbetar med samordningsförbundets målgrupper. För att öka informationen om samordningsförbundet utvecklas även en egen hemsida. Kunskapsbildande En mycket viktig del av samordningsförbundets verksamhet är att kartlägga och analysera brister och möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna. I detta arbete skall genus- och integrationsaspekter särkskilt beaktas. Detta behöver inte alltid leda till särskilda insatser utan kan också handla om ändrade rutiner eller arbetssätt. Det kan även handla om förändrade attityder och bemötande av varandra. Informations/kommunikationsarbete Samverkan bör bygga på initiativ och förslag nedifrån och stöd uppifrån. För att detta ska lyckas behöver samordningsförbundet en väl fungerande kommunikationsstrategi och medel för att på olika sätt främja kommunikationen och få fram förslag till förbättringar i samverkansarbetet. Utbildning Gemensamma utbildningar har visat sig vara en bra metod för att få igång diskussioner mellan myndigheterna när det gäller hur man bäst ska samverka runt enskilda individer. Ett gott exempel på detta är Rehabveckan, men ytterligare utbildningar i inom specifika områden kan komma att behövas. Beräknade kostnader : 500 tkr per år Beräknad kostnad 2009: 800 tkr 6

7 7 Resursperson långvarigt bidragsberoende Samordningsförbundet har som en av sina prioriterade målgrupper - personer med långvarigt bidragsberoende. Utifrån ett dialogmöte har en rad förslag till gemensam verksamhetsutveckling mellan myndigheterna kommit fram. För att inventera och kartlägga målgruppen samt för att sätta igång dessa nya verksamhetsförslag behövs en resursperson under 6 månader. I arbetet ingår dialogmöten med handläggare och brukare. Beräknad kostnad 2007: 200 tkr Utvärdering och uppföljning SUS-regional resursperson Utvärdering skall ske av varje aktivitet, dels i form av kontinuerlig egenvärdering, dels genom oberoende utvärderare. Detta är viktigt för att samordningsförbundets medel ska kunna användas på ett effektivt sätt. Samordningsförbundets aktiviteter följer upp sina deltagare och insatser i SUS, System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Inom Västra Götalandsregionen finns en gemensam resursperson som delfinansieras av förbunden inom regionen. Beräknad kostnad 2007: Beräknad kostnad 2008: Beräknad kostnad 2009: 500 tkr 575 tkr 700 tkr 7

8 8 Styrelsen, sekretariat och administration Nya ledamöter kommer från 2007 till samordningsförbundets styrelse och därmed finns ett ökat behov av utbildning, för övrigt kommer kostnaderna att ligga kvar på samma nivå för styrelsen. Inför 2007 kommer den nuvarande ledningsgruppen att ersättas av en beredningsgrupp där ansvarig tjänsteman är sammankallande och ordförande i enlighet med styrelsen beslut En rekommendation från styrelsen är även att inrätta en innovationsgrupp i form av ett nätverk. Detta nätverksarbete har påbörjats under 2006 genom ett dialogmöte och denna utveckling kommer att fortsätta under perioden För sekretariatet finns ett ökat behov av kontorsutrymme inom Stadsdelsförvaltningen Centrum och därmed ökade lokalkostnader. Beräknad kostnader : Beräknad kostnad 2009: tkr per år tkr 8

9 9 Behov av nya aktiviteter Inom samordningsförbundets område (Majorna, Linnéstaden, Centrum, Härlanda och Örgryte) finns ungefär 25 % av den del av Göteborgs befolkning som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet eller sociala problem. Trots en relativt hög utbildningsnivå är alltså utanförskapet ett stort problem, inte minst på grund av att det handlar om många unga personer. Behovet av insatser kommer fortsatt att analyseras och diskuteras, vilket innebär att ytterligare ett antal nya aktiviteter kommer att startas under perioden. Det är mycket väsentligt att medel för detta avsätts för att skapa engagemang och för att planeringsarbetet ska vara trovärdigt. För året 2007 finns redan flera förslag till nya aktiviteter, för 2008 är utrymmet begränsat eftersom många aktiviteter pågår för fullt inom samordningsförbundets ram, men under 2009 finns ett stort utrymme för nya insatser. Beräknad kostnad 2007: tkr Beräknad kostnad 2008: 400 tkr Beräknad kostnad 2009: tkr Eget kapital Från samordningsförbundets första år finns ett eget kapital om tkr som finns fördelat på åren En del av detta kapital kan användas för att täcka engångskostnader i form av utvecklings- och kartläggningskostnader och övriga initialkostnader vid planering och start av nya samverkansinsatser. 9

10 10 Budget Intäkter Bidrag från moderorganisationerna x tkr Kostnader REHABveckan Columbus Team på vårdcentraler Samverkan privata vårdgivare Handläggarteam med processledare Kunskapsbildande, information o utbildning Resursperson långvarigt bidragsberoende Nya verksamheter Utvärdering och uppföljning SUS Styrelse, sekretariat och administration Totalt kostnader Eget kapital

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning)

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) 2009 01 30 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen (Förlängning) Projektförslag till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS

Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Utvecklingen av samverkansplattformen TRIS Processledare Maria Bolwig Sörmland maj 2015 Innehåll Inledning... 1 Rapportens avsändare och målgrupp... 2 Omfattning och disposition... 2 Historien om TRIS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete

Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 047164-2010 Återrapportering om insatser för att fler sjukskrivna ska återfå arbetsförmåga och få ett arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 1 (20) 1. Återrapportering

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer