Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS/ KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag Att godkänna årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ärendet Samordningsförbundet Norra Bohuslän har översänt årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet är bildat den 1 april 2006 enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna, Strömstad, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Beslutsunderlag: tjänsteskrivelse , Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2012 Expedieras till: diariet Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: Kommunens hemsida:

2 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) KS Administrativ avdelning Dnr KS/ Anneli Skarp Hjälmén, Kommunstyrelsen Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Norra Bohuslän har översänt årsredovisning med tillhörande verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet är bildat den 1 april 2006 enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna, Strömstad, Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Beslutsunderlag tjänsteskrivelse , Samordningsförbundet Norra Bohusläns årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2012 Anneli Skarp Hjälmén Administrativ chef Beslutet skickas till: Samordningsförbundet Norra Bohuslän, diariet Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N. Bergsgatan 23 KS Administrativ avdelning Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

3 VERKSAMHETSPLAN med BUDGET 2013 Salllordningsförbundet Norra Bohuslän Antagen av Samordnings:f6rbundet Norra Bohuslän

4 Innehåll: Vision Uppdrag Målgrupper Syfte Synsätt Övergripande mål Verksamhetsmål Uppföljning Styrelse Administration Beredningsgrupp Handläggargrupp Personalresurser - Finsamteamet Mål för insatserna av Finsamteamet Finansiering 2013 Budget 2013 * Samordningsförbundetjn förkortas i texten till Sof sida 2 sida 2 sida 4 sida 4 sida 4 sida 4 sida 4 sida 4-5 sida 5 sida 6 Vision I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och "livskvalitet", samt samhälleliga vinster. Uppdrag I lagen om finansiell samordning 2003:1210 regleras Sof ansvarsområde. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på inblandade parter. Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland formulerat följande: Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Samordningsförbunden ska verka för att detta synsätt sprids ochjär genomslag i våra organisationer, hos politiker, ledare, personalochfackliga organisationer. Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja fördjupa och utveckla befintligt samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Sof får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet. Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvs aktiv ålder. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april Förbundets parter är: Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommunerna, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad Förbundets säte är i Tanum. 2

5 Målgrupper Personer som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Under 2013 kommer SofNorra Bohuslän att fokusera på: Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras Bland aktuella deltagare, görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna Syfte Syftet är att samordning av resurser och riktade insatser skall leda till att den enskilde personen skall förbättra sin funktions- och arbetsförmåga vilket innebär: Att ur individperspektiv erbjuda enskilda personer i behov av samordnad rehabilitering del av samhällets samlade kompetenser och insatser. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet Att ur ett samhällsperspektiu optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas rehabilitering Synsätt Sof utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället All rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas Övergripande mål Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt som visar sig vara ändamålsenliga för individen och kostnadseffektiva för samhället implementeras hos parterna Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och bli komplettering till dessa Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet Sof budget ska vara i balans Verksamhetsmål Sof ska informera parterna om förbundets syfte, övergripande mål och verksamhet Sof ska samarbeta med parternas verksamheter på olika nivåer och sträva efter samordning av dessa Sofkan teckna avtal om rehabiliteringfarbertsprövningfträning för deltagarna hos kommunerna Sof ska anordna utbildningar inom rehabiliterings området riktade till handläggare hos parterna Årsredovisning ska minst visa o resultat Personalresurser i Finsamteamet, se sida 4 och 5 Uppföljning Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning - SUS. Resultaten tillsänds medlemmarna vid två tillfällen per år. Styrelsen får en verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. Uppföljning sker vid avslut, samt 6 månader efter avslut Styrelsen får ekonomiskredovisning och statistik varje månad, förutom får juli. 3

6 Styrelse Förbundet leds aven styrelse med 4 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Ordinarie ledamöter kommer från de 4 parterna och de har var sin ersättare. Varje kommun utan ordinarie ledamot representeras aven ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen är beslutför när samtliga parter är närvarande. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta budget och årsredovisning Administration Förbundet har gemensam administration med Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundschef Förbundschef är föredragande i förbundets styrelse och leder arbetet i förbundet. Beredningsgrupp för samordningsförbundet Norra Bohuslän Sofberedningsgrupp består av lokala chefstjänstemän/förvaltningschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. En från arbetsförmedlingen, en från försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Ytterligare tjänstemän kan bli adjungerade. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja förbundschefen i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse, vid utveckling av befintliga aktiviteter och inför start av nya aktiviteter. Beredningsgruppen är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är tjänstemän från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Finsamteamet samarbetar med kommunernas handläggargrupper och rehabvägledarna deltar på deras möten Personalresurser Finsamteamet Totalt 5,4 tjänster, ett team med 0,4 processledare, 3,7 rehabvägledare, 1,0 utredare och 0,3 sjukgymnast Teamet samarbetar med kommunernas handläggargrupper och deltagarnas ordinarie handläggare. Avtal är skrivna med AME/ ALE i kommunerna om en prövnings-träningsplats/kommun. Mål för insatserna av Finsamteamet 100 deltagare/år (nyinskrivna/avslutas) 45 deltagare på utredningsenhet/år som är gemensam med Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Totala inskrivningstiden inkl. utredning ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via de insatser som Samordningsförbundet finansierar och har avslutats ska vid varje uppföljningstillfålle helt ha kommit till egen försörjning, dvs. få lön, gäller vid alla former av anställning inkl. lönebidragsanställning, nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN 4

7 Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via de insatser som Samordningsförbundet finansierar och har avslutats ska vid varje uppföljningstillfålle ha arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren Finansiering Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. B"dr:D" l aget or 2013 ar "6 3 '40 t k r Försäkringskassan 25 % 910 tkr Arbetsförmedlingen 25 % 910 tkr Västra Götalandsregionen 25 % 910 tkr Kommunerna 25 % (1/5 del var = 182 tkr per kommun) 910 tkr Totalt 3640tkr 5

8 Resultat samt budget 2013 Finansiell ram/bidrag från parterna 2011 Resultat 8640 Tidigare års överskott 2455 Ränta Nordea Totalt 6095 Finsamteamet Personalkostnader, lön inkl. avgifter Övrigt (lokaler, resor, data, telefoner, mm) Utb/handledning/konferenser Prövnings/Träningsplatser Hyra och städ lokalen i Munkedal och rum i Kungshamn Uppföljning/utvärdering, inkl. SUS Totalt 3652 Administration lön ink. avgifter, förbundschef Övrigt (lokaler, resor, data, telefon, konferenser utbildning, handledning, samt övergripande kringkostnader Köp av ekonomiadministration Revision Övrigt med Vgregionens förbund, ink hemsidan Totalt 500 Styrelse arvoden och förlorad arbetsinkomst inkomst resor, traktamente mm konferens/utbildning Totalt 233 Utbildning/konferens och information Utbildningsdag- Väld i nära relationer Totalt 45 Totalt planerat Budget Prog Budget 2014 Budget nos 12 nov Disponibla medel/resultat Summa

9 Samordningsförbundet Norra Bohuslän beslutar att anta verksamhetsplan med budget för _.. ~~ Kenneth Hans$on.ledamot 7

10 BILAGA 1 TIDSPLAN 2013 Januari Februari Budgetutfall och verksamhetsrapport enligt speciell mall, skickas till Försäkringskassan i mitten av januari. Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) skickas in till resp. kommun, resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassan senast 30 januari Särskilda uppgifter från årsredovisningen skickas till Västra Götalandsregionen senast den 4 februari Mars April Maj Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag skickas senast den 2 april till resp. kommun, Västra Götalandsregionen, och Försäkringskassans LFC Förbundets Dag, gemensam dag med styrelse, beredningsgrupp och Finsamteamet Samråd kring budget inför 2013 Juni Juli Augusti September Oktober November December Delårsrapport januari - augusti påbörjas Delårsrapport 1/1-31/8 beslutas och skickas in senast 16/9 till resp. kommun, Västra Götalandsregionen resp. bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli och Försäkringskassans LFC. Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen för att diskutera insatser 2014 Verksamhetsplan 2014 påbörjas Styrelsen beslutar senast den 30 november om verksamhetsplan och budget för 2014 Årsbokslut och årsberättelse 2013 påbörjas 8