Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner Årsredovisning Innehåll Förvaltningsberättelse 1. Organisation sid 2 2. God ekonomisk hushållning sid 3 3. Mål sid 3 4. Utfall av samverkansinsatser sid 3 5. Uppföljning av mål sid 5 6. Förväntad utveckling 2009 sid 6 Ekonomisk utfall 7. Resultaträkning sid 9 8. Balansräkning sid Finansieringsanalys sid 11

2 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Dalsland bildades den 1 april 2005 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning och att utveckla en myndighetsgemensam organisering kring behov som saknar en tydlig huvudman. I samordningsförbundet kan formella förutsättningar skapas för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna. Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. 1 Organisation Arbetet i Samordningsförbundet Norra Dalsland har leds av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Ordförande Björn Smith Försäkringskassan, Vice ordförande Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Ledamot Bertil Lidfeldt Arbetsförmedlingen Ledamot Kenneth Gustavsson Dals-Eds kommun Ersättare Bertil Andersson Försäkringskassan, Annette Ternstedt, Västra Götalandsregionen, Agneta Kinnander, Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist Åmåls kommun 1:e ersättare och Annette Eriksson Bengtsfors kommun 2:e ersättare. Samordningsförbundet Norra Dalsland har under året haft sex protokollförda styrelsesammanträden samt ett möte med revisionen. Presidiet har sammanträtt vid sex tillfällen. Styrelsens har till sin hjälp en ansvarig tjänsteman. Styrelsen får genom avtal med Västa Götalandsregionen stöd med ekonomisk uppföljning och redovisning. Representanter från myndigheterna i Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner försäkringskassan, arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården samverkar i en lokal ledningsgrupp (LLG). LLG har påtagit sig ansvaret att utgöra beredningsgrupp till Samordningsförbundet.

3 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) 2 God ekonomisk hushållning För att samordningsförbundet skall anses ha en god ekonomisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kostnad som möjligt. Dessutom skall verksamheten hålla rätt kvalitet. Detta betyder att Samordningsförbundet ska finansiera nya professioner, arbetssätt/metoder organiseringar som inte finns i dag, kostnader som möjliggör att samverkan utvecklas eller tjänster som innebär en samverksanskostnad i förhållande till ordinarie tjänster. Kostnaderna ska vara en merkostnad för den huvudman som åtar sig projektägarskapet. Förutsättningen för att kunna följa upp om verksamheten är effektiv, är att det formuleras mål och riktlinjer för verksamheten som är adekvata och mätbara. Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser som står till samordningsförbundets förfogande. 3 Mål 3.1 Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Det egna kapitalet ska successivt minska för att inom fem år omfatta högst 10 % av budgeterande medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. 3.2 Verksamhetsmässiga mål Samordningsförbundet, som finansierar rehabiliteringsaktiviteter hos huvudmännen där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen, bedriver ingen egen verksamhet. Det verksamhetsmässiga målet för Samordningsförbundet är att 30 % av deltagare som får del av insatserna ska nå egen försörjning helt eller delvis efter avslutad insats och att 50% av de som får del av insatserna ska klara en arbetslivsinriktad rehabilitering efter genomförd insats. All finansiell samordning där statlig medfinansiering är aktuell följs upp i SUS system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS registreras varje samverkansaktivitet. För aktiviteter som riktar sig till enskilda registreras även uppgifter om individerna. God ekonomisk hushållning handlar här om att hitta rätt målgrupp för finansieringen. Den målgrupp som samordningsförbundet ska nå bör inte stå längst bort från arbetsmarknaden. Det arbetsmarknadsmässiga läget har stor inverkan på hur möjligt det är att nå mål som anger andel i egen försörjning. 4 Utfall av samverkansinsatserna I förvaltningsberättelsen för 2007 beskrevs den förväntade utvecklingen under Under 2008 förväntas det samverkansteam som förbundet finansierar vara i full kapacitet. Remissgrupperna som identifierar individer i behov av samverkansinsatser hittar bra arbetsformer och utvecklar samverkanskompetens. Träffsäkerheten ökar kring vilka personer som kan ha bäst stöd av insatsen. Insatser i form av gruppverksamhet och individuell funktionsprövning och arbetsträning i samarbete med arbetsmarknadsenheterna i kommunerna byggs upp och kopplas till remissgrupperna och samverkansteamet. En ökad flexibilitet i att använda resurser över kommungränserna för individernas bästa utvecklas.

4 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) En extern oberoende utvärdering startar i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En förstudie kring hur en annan organisering av samhällets gemensamma resurser kring unga vuxna skulle kunna se ut startas upp med Åmål som pilot kommun, ev. som ett socialfondsprojekt inom ESF. Fortsatta seminarier och utbildningar pågår under året för att öka samsynen kring det gemensamma uppdraget och för att få gemensamma verktyg bl.a. inom området arbetsförmågebedömningar. 4.1 Samverkansteam Samverkansteamet är ett resursstöd för myndigheterna till personer i behov av samverkansinsatser. Teamet består av tre coacher, en arbetsterapeut och en arbetspsykolog. Individerna som kan få del av teamets resurser tas fram i samverkan i en remissgrupp i varje kommun. LLG är styrgrupp för projektet och har vid sina möten fått en fördjupad kunskap om projektets arbete. Totalt sedan projektet startades 2007 har 101 personer skrivit in. 47 personer har avslutats varav ca 60% (29) fått egen försörjning eller påbörjat studier. 4.2 Samverkansteam rehabiliteringskedja Sedan årsskiftet har Remissgrupperna i varje kommun möjlighet att genom avtal använda prövnings och träningsplatser på arbetsmarknadsenheterna. Om behov finns ska man också kunna starta gruppverksamhet för att tillgodose behov av för-rehabilitering. Totalt 13 personer har haft en tränings eller prövningsplats omfattande sammantaget 130 veckor. I genomsnitt 10 veckor per person. Två grupper har startat en i Åmål under våren 2008 och en i Dals-Ed under hösten Verksamheten har inte fått den omfattning som var möjlig. Detta har berott på flera samverkande faktorer som otydlighet i myndighetsbeslut, svårigheter med kontinuitet, upplösning av övrig verksamhet vid arbetsmarknadsenheterna. 4.3 Kartläggning/Utvärdering En utvärdering har påbörjats av Samverkansteam och remissgrupper i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En upphandling har skett som gick till Nordiska högskolan för folhälsovetenskap i Göteborg. Professor Lars Edgren ansvarar för utvärderingen som har starta under hösten Intervjuer med nyckelpersoner och med ett urval deltagare har genomförts och en muntlig delrapport har lämnats till styrelsen och LLG. 4.4 Utbildning/handledning Under året har utbildnings och utvecklingsinsatser skett kring gemensamma metoder och för att utveckla en gemensam värdegrund. Styrelsen, Lokala Ledningsgruppen och remissgrupper har arbetat med värdegrund och samsyn i samverkansuppdraget. Kompetensutveckling har skett främst inom området arbetsförmågebedömningar. 4.5 Försäkringskassan på vårdcentralen Försäkringskassan på vårdcentralen startade upp under april med en försäkringskassetjänsteman en dag i veckan på vårdcentralen i Åmål och en ½ dag varannan vecka i Bengtsfors Syftet är att förbättra dialogen i sjukskrivningsprocessen och att fånga upp individer som behöver samverkansinsatser i ett tidigare skede. Total har tjänstemannen funnit på plats i Åmål ca 20 tillfällen och i Bengtsfors tillfällen.

5 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) Personal på vårdcentralen har från hösten kunnat boka in tjänstemannen för samtal kring en specifik person alt för en mer generell frågeställning. Totalt har 48 kontakter registrerats kring frågor om rehabilitering eller försäkringstekniska frågor 4.6 Projekt förstudie ARENA ungdomscentral Åmål Projektet är en förstudie till en ny organisering av de gemensamma resurser som finns för unga vuxna. Tanken är att samla kompetens och resurser på likartat sätt som man gjort i Familjecentraler Förstudien syftar till att se på behov, resurser och möjligheter och hinder. Förstudien ska resultera i ett förslag till en bättre organisering av lokalsamhällets samlade resurser och kunna utgöra underlag till ett huvudprojekt. ESF medel har beviljats till Åmåls kommun som projektägare och Samordningsförbundet Norra Dalsland och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud som medfinansiärer. Förstudien startade september 2008 och kommer avslutas en bit in i 2009 Uppföljning av verksamhet och projekt - Norra Dalsland jan-dec 2008 Nettokostnad och finansnetto Utfall Aktuell budget Avvikelse Prognos Aktuell i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec helår 2008 budget (aktuell) helår Politisk organisation Gemensamt Information/Utvecklingskostn Kartläggning utvärdering samverkansteam samverkansteam rehab kedja Utbildning FK på VCT projekt förstudie Åmål Totalt Uppföljning av mål 5.1 Verksamhetsmål Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och i DIS (Deltagare i samverkan). SUS har haft stora brister och det har varit svårt att samla in de data som systemet kräver. Det är inte förrän helt nyligen som förbundet har fått tillgång till utdata ur systemet. I Västra Götalandsregionen har samordningsförbunden därför enats om en gemensam mall för uppföljning av projekt i en excell mall kallad DIS (Deltagare i Samverkan) Samordningsförbundet Norra Dalsland har ett projekt som riktar sig till individer. Projektet startades upp under 2007 och har som mål att 30 % av deltagarna helt eller delvis ska nå egen försörjning och att 50% ska klara en arbetsmarknadsinriktad rehabilitering som tex

6 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller jobb och utvecklingsgarantin m.m. Stora förändringar i systemen under kan påverka urvalet av individer och vilka resurser som finns i myndighetssystemen. Detta påverkar utfallet av projektet. Av de som hitintills skrivits (47 personer) ut har ca 60% fått arbete eller påbörjat studier. Flera inskrivna från 2007 kvarstår som deltagare även 2008 och utfallet kommer på sikt förändras. Det är svårt att mäta om deltagaren ökar sin förmåga till arbete inom ramen för projektet. Det troliga är att fler av projektets deltagare efter avslut kommer klara sig bättre i ordinarie systems rehabiliteringsinsatser men kanske inte nå fram till egen försörjning inom ramen för samverkansteamets insats. 5.2 Finansiella mål Styrelsen anser att god ekonomisk hushållning av Samordningsförbundets medel har bedrivits under Samordningsförbundet har finansierat nya professioner, arbetssätt/metoder och organiseringar. Finansieringen har möjliggjort att samverkan utvecklas. Förbundet har en ekonomi i balans och finansierar insatser som motsvarar ägarnas bidrag. Styrelsen närmar sig målet att minska det egna kapitalet. 6 Förväntad utveckling 2009 Under 2009 kommer frågan om att låta två landsting ingå i ett samordningsförbund att behandlas av socialdepartementet. Förhoppningsvis kommer man godkänna en försöksperiod där Säffle, Årjäng och landstinget i Värmland tillåts bli medlemmar i Samordningsförbundet Norra Dalsland. Det samverkansteam som förbundet finansierar förväntas fortsätta sitt arbete. De förstärks under året av en arbetsförmedlare som dels utvecklar arbetsförmedlingens del i samverkan genom en sammanhållen handläggning och dels som processtödjare bidrar till den fortsatta utvecklingen av samverkan. Remissgrupperna som identifierar individer i behov av samverkansinsatser utvecklar sina arbetsformer och samverkanskompetensen. Träffsäkerheten ökar kring vilka personer som kan ha bäst stöd av insatsen. Utvärderingen utförd av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap utvärderar projektet och levererar en grund för en fortsatt utveckling. LLG och styrelsen värderar utvärderingen och grundar sitt fortsatta arbetet på det. Det arbete som man gjorde under 2008 för att utveckla samverkan kring att utveckla funktionsprövning och arbetsträning i samarbete med arbetsmarknadsenheterna kommer hitta nya vägar att utvecklas, eventuellt med hjälp av ESF medel. En ökad flexibilitet i att använda resurser över kommungränserna för individernas bästa utvecklas. En förstudie med stöd av ESF och social fonden kring utvecklandet av sociala företag startar i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och Samordningsförbundet Trollhättan. Den förstudie, ARENA Ungdomscentral beviljad av ESF under 2008 kommer resultera i ett huvudprojekt. Projekt Ungdomscentral startar i Åmål och Vänersborg eventuellt kommer flera kommuner ansluta sig. Fortsatta seminarier och utbildningar pågår under året för att öka samsynen kring det gemensamma uppdraget.

7 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) Ekonomiskt utfall Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr 2008 Försäkringskassa 750 Arbetsförmedlingen 750 Kommun 750 Hälso- och sjukvårdsnämnd 750 Totalt 3000 Kommunernas bidrag fördelas mellan kommunerna efter befolkningsstorlek. Åmål bidrar med 345 tkr, Bengtsfors 280 tkr och Dals-Ed 125 tkr. Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Dalsland jan-dec 2008 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec Nettokostnad och finansnetto B. Aktuell budget jan-dec 2008 C. Avvikelse jan-dec 2008 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (f g uppf) F. Aktuell budget helår 2008 G. Bokslut jan-dec Bidrag Resultat Utgående EK Förbundet har sedan 2006 och 2007 ett eget kapital. Planerade samverkansinsatser 2008 är därför, efter samråd med medlemmarna, budgeterade att under 2008 förbruka tkr mer än medlemmarnas bidrag. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett resultat på -789 tkr och i förhållande till budget är det en avvikelse på 709 tkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av att förstudie Arena Ungdomscentral till största delen finansieras av ESF medel, rehabiliteingskedjan har inte nått förväntad omfattning, kartläggning inte initierats samt att styrelsen förbrukat mindre medel. Samordningsförbundet ingående egna kapital 2008 var 3668 tkr. Årets resultat är -789tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev därmed 2880 tkr.

8 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) RESULTATRÄKNING Budget Utfall Utfall Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden , , ,00 Reseersättning , , ,00 Sociala avgifter , , ,00 Köpta personaltjänster för samverkan , , ,88 Samverkansinsatser , ,32 Not ,86 Lokalkostnader ,00-800, ,00 Övriga kostnader , , ,04 Summa Verksamhetens kostnader , , ,78 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , ,78 Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 Övriga finansiella intäkter , , ,87 Övriga finansiella kostnader , ,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,87 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,09 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,09 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader Övriga samverkansinsatser tjänster: , ,00 Övriga samverkansinsatser kostnader: , ,62 Samverkansinsatser personalkostnader: , ,46 Samverkansinsatser resekostnader: , ,12 Samverkansinsatser lokalkostnader: , ,75 Samverkansinsatser utbildning, kurs- och konferenskostnader: , ,23 Samverkansinsatser trycksaker: , ,79 Samverkansinsatser telefonkostnad, mobil: , ,54 Samverkansinsatser hyrbilskostnad: , ,35 S:a , ,86

9 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) BALANSRÄKNING Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 1) , , ,00 Likvida medel (not 2) , , ,79 Summa omsättningstillgångar , , ,79 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,79 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital , , ,24 Årets resultat , , ,25 Summa Eget kapital , , ,99 Skulder Kortfristiga skulder (not 3) , , ,80 Summa skulder , , ,80 SUMMA EGET KAPITAL och SKULDER , , ,79 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar , , Avräkning för skatter och avgifter 11,00 12, Mervärdesskatt , ,00 S:a Sek , ,00 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek , , Checkräkningskonto 1: Sek , ,96 S:a Sek , ,79 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder , , Innehållen personalskatt 4 254, , Upplupna sociala avgifter 3 940, , Upplupna kostnader , ,00 S:a Sek , ,80

10 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr (10) FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Dalsland Löpande verksamhet Årets resultat , ,09 Kassaflöde från löpande verksamhet , ,09 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar , ,00 Kortfristiga skulder , ,00 Förändring av rörelsekapital , ,00 Investeringar Investeringar 0,00 0,00 Investeringsnetto 0,00 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 0,00 Långfristiga skulder 0,00 0,00 Finansieringsnetto 0,00 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL , ,09 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN , ,15 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT , ,24 För Samordningsförbundet Norra Dalsland Ewa Arvidsson Ordförande Björns Smith Vice ordförande Britt-Inger Gravander Ordinarie ledamot Anne Sörqvist Ordinarie ledamot

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors Beslutande Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Ord Kenneth Gustavsson Dals-Eds kommun Ersättare Agneta

Läs mer

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna.

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna. Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Norra Dalsland, kommande Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ)finns framtaget. Inriktningen är att under 2012 utveckla

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 13.30-16.00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14 DELÅRSBOKSLUT Januari augusti 2015 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Antagen 2015 09 14 1 Sammanfattning Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng. Delårsrapport januari augusti 2014

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng. Delårsrapport januari augusti 2014 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Verksamhetsberättelse 2010 2010-01-01 2010-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Verksamhetsberättelse 2010 2010-01-01 2010-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner 222

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29

PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Samordningsförbundet Skövde 2007-10-26. Tid 2007-10-26. Plats Badhusgatan 29 PROTOKOLL Nr 7/2007 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Badhusgatan 29 Närvarande Anna-Britta Andersson Skövde kommun ordförande Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen Claes-Göran Borg

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv.

Målsättningen är att ungdomar tillsammans med personalen ska hitta lösningar som fungerar för den enskilde och dennes liv. Underlag utveckling av samverkansinsatser Kriterier se de sista sidorna Uppdragsgivare Datum 20140623 Samordningsförbundet BÅDESÅ Insatsansvarig Projektets namn Åmåls kommun Integrerad samverkan Berith

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140321 Plats och tid Säffle 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Ordf Peter Joensuu LiV Jan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2016 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Integrerad

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut

Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut Delårsredovisning 2008 med delårsbokslut Innehållsförteckning... Sida 1. Inledning... 3 2. Organisation 2.1 Styrelse... 3 2.2 Revision... 4 2.3 Förbundskansli... 4 3. Insatser och resultat... 4 4. Styrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31

ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31 ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet 2007-01-01 2007-12-31 Organisationsnummer: 222000-2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007-01-01 2007-12-31 Samordningsförbundet avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2011 2011-01-01 2011-12-31

222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2011 2011-01-01 2011-12-31 222000-2154 ÅRSREDOVISNING -01-01 -12-31 Dnr TJS 174 /2012 1 ÅRSREDOVISNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet Beslutad vid styrelsemöte den 17 november 2015 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer:

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer