ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Antagen av Samordningsförbundet Norra Bohuslän

2 Org.nr Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Syfte Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess-och kunskapsutveckling. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete, som myndigheterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän leds av en styrelse. Styrelsen består av 4 ledamöter och 7 ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2010 Ledamot Ersättare Regionen Per Arne Brink (s) Jan Alexandersson (v) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin from 30/6 Arbetsförmedlingen Hans Berggren Carl Löfgren Kommunerna Leif Andersson (s) Roland Karlsson (fp) 1:e ersättare Gerd Melin (s) 2.e ersättare Ordförande: Kenneth Hansson Eiwor Backelund (c) 3:e ersättare Vice ordförande: Per-Arne Brink Mats Abrahamsson (m) 4:e ersättare Styrelsen har haft 7 möten under året och träffat beredningsgruppen en gång samt haft en gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och teamet. 2

3 Org.nr Presidiet Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Sammanlagt har 12 möten hållits under året och då har anteckningar förts. Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman är en heltidstjänst som Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda, finansierar gemensamt. Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman svarar för att: Leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar Ta fram underlag för styrelsens beslut Ansvara för styrelsens administrativa service Medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen Stödja processen i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar Aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna. (Träffa samtliga LLGgrupper och handläggargrupper inledningsvis och sedan delta efter behov) Uppföljning Informationsskyldighet, sprida kunskap om förbundet och inom förbundet. Processtödjare Processtödjare är en halvtidstjänst som svarar för Att stödja, leda och strukturera processen i de insatser/aktiviteter som förbundet finansierar, enligt styrgruppens beslut Arbetsledning av personalresurserna Arbeta med uppföljning, utvärdering och sammanställning av teamets arbete, både internt och deltagarnas enkäter Utreda, inventera, följa upp och sammanställa statistik. Aktivt stödja samverkan bland parterna, samt att ansvara för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare Lyfta frågor och behov med ansvarig tjänsteman Delta på möte med Beredningsgruppen och vid behov på styrelsemöten Ansvarig för verksamhetsrapport och uppföljningar Länken mellan teamet och parterna i praktiska frågor Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från arbetsförmedlingen, en från försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja ansvarig tjänsteman i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet identifiera målgrupper arbeta fram förslag till insatser 3

4 Org.nr se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda och är styrgrupp för insatserna förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna identifiera hinder för samverkan och samarbete ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan Beredningsgruppen 2010 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Peter Ahlberg tom 15 september, Lysekils kommun Roland Persson from 16 september, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Thomas Niklasson tjänstledig Strömstads kommun Håkan Wikander tjänstgörande ersättare, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är handläggare från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är handläggargrupperna som anvisar personer till de insatser som förbundet finansierar. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns 4 LLG-grupper i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. De träffas ca 4 ggr/år. Ansvarig tjänsteman är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Norra Bohuslän finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en 50 % informatörstjänst som bl.a. ansvarar för Ansvarig tjänsteman har deltaget i regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän i Västra Götaland. I det nätverket är förbundets ansvarige tjänsteman representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Ansvarig tjänsteman deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Ekonomisk service Förbundet har köpt tjänsten för ekonomisk service hos Västra Götalandsregionen. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas 4

5 Org.nr De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan myndigheterna. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa. Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att inom 5 år omfatta högst 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som används i hela Västra Götaland. Resultaten sammanställs och redovisas i delårsrapport och årsredovisning som tillsänds medlemmarna vid två tillfällen per år. Styrelsen får både ekonomisk- och verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. 5

6 Org.nr Samverkansinsatser 2010 Finsamteamet 2,5 Coacher 1,5 Utredare tom 25 januari 2,0 Utredare from 25 januari 0,5 Processtödjare, tjänsten var vakant tom 31 maj 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsförmedlare, 0,3 Försäkringskassahandläggare 0,5 Socialsekreterare (5 x 10 %) 0,3 Psykolog, tjänsten var vakant tom 21 september Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, 1 plats/kommun, med möjlighet till utökning Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuell hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Resurserna bildar både ett gemensamt utredningsteam och ett tvärprofessionellt och tvärsektoriellt team i varje kommun, med handläggare från samtliga myndigheter. Alla anvisningar till Finsamteamet går via handläggargrupperna eller via avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan. punkt Deltagarna skickas inte emellan myndigheterna. Deltagarna träffar en coach som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i 4 veckors utredning om arbetsförmåga. Deltagarna har möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs- /Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner, samt på den öppna arbetsmarknaden. Utredningsteamet samarbetar med Af-rehab angående deltagare som är aktuella på Arbetsförmedlingen. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna har varit att minst 30 % av deltagarna som fått stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning har gjorts vid avslut, samt 3 och 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som skulle få insatser som Samordningsförbundet finansierar 2010 var satt till minst 100 deltagare och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare skulle börja var 5:e vecka. Resultat 2010 (inom parantes resultat 2009) Antal deltagare var 137 (139) och av dem avslutades 83 (85) personer. Av 83 som avslutades var det 44 (58) kvinnor och 39 (27) män det är jämnare könsfördelning än tidigare år. 6

7 Org.nr personer var aktuella vid årets början samma antal var aktuella vid årets slut. Den genomsnittliga inskrivningstiden var 7,5 (6,5) månader. Totalt fick 137 personer insats av Finsamteamet Nedan visas fördelningen kommunvis Strömstad 18 Sotenäs 27 Tanum 24 Munkedal 26 Lysekil 42 Totalt blev 83 personer anvisade till Finsam under Diagrammet visar fördelningen kommunvis av dem som anvisades år Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 7

8 Org.nr Nedan visas kommunfördelningen av de 76 personer som deltog i utredning via utredningsenheten Strömstad 11 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 15 Lysekil 21 Här visas kommunfördelningen av de 24 personer har haft arbetsprövning/träning på Arbetsmarknads-/Arbetslivsenheterna Strömstad 3 Sotenäs 4 Tanum 7 Munkedal 4 Lysekil 6 8

9 Org.nr Av de 137 deltagare som fick insatser 2010 avslutades 83 personer. Här visas kommunfördelningen på dem som avslutades Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 Målet var att 30 % av deltagarna skulle helt eller delvis nå egen försörjning. Vid avslut hade 28 av 83 personer egenförsörjning, det är 34 % (28/85 = 33 %). 3 månader efter avslut hade 26 av 62 personer egen försörjning det är 42 % (28/67 = 42 % 2009). 6 månader efter avslut hade 17 av 47 personer egen försörjning det är 36 % (20/50 = 40 % 2009). Se för övrigt försörjningsflöde vid start, vid avslut, 3 och 6 månader efter avslut som finns på nästa sida. Det flödesschemat kommer att bli komplett och redovisas efter juni 2011, då har gått 3 respektive 6 månader efter avslut för samtliga som avslutades Situationen för de 83 som avslutades under 2010 var följande: Arbete 7 Aktuella hos AF 15 Ej rehab mot arbete i dagsläget 3 Arbete med Af-stöd 19 Rehab arbetsförberedande 4 Annan orsak 2 Utbildning 2 Rehab/beh- medic/socialt 28 Uppgift saknas 3 9

10 Ändringar i försörjningen för dem 83 deltagarna som avslutades i Finsam 2010 Försörj- Boende- UT UT UT UT UT 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 6 mån 6mån 6 mån 6 mån 6 mån ort ning AF FK IFO Egen Saknas senare senare senare senare senare senare senare senare senare senare IN AF FK IFO Egen Saknas AF FK IFO Egen Saknas Lysekil AF FK IFO Saknas Egen Sotenäs AF FK IFO Saknas Egen Munke- AF dal FK IFO Saknas Egen Tanum AF FK IFO Saknas Egen Ström- AF stad FK IFO Saknas Egen Totalt

11 RehabLotsar Rehablotsar var 0,5 tjänst fördelat på 2 personer. Målgruppen var personer där tidsbegränsad sjukersättning var på väg att gå ut och tillståndet bedömdes inte livslångt, samt personer som hade varit sjukskrivna och fått sjukpenning i 550 dagar och ersättningen därmed upphört. Rehablotsarna arbetade även med unga personer (20 29 år) med dokumenterat funktionshinder och som var anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. När beslutet om rehablotsar fattades saknades insatser för ovannämnda grupper och förbundet skulle finansiera insatsen tom När Arbetsförmedlingen fick ansvaret att arbeta med individerna vars tidsbegränsade sjukersättningen och sjukpenningsersättningen/dagar upphörde, övergick uppdraget som rehablots till att arbeta som coach. Rehablotsarna arbetade totalt med 8 personer, endast en avslutades personer började 2009 och 2 började När uppdraget som rehablots övergick till coach fortsatte ändå arbetet med dessa personer, men de blev inte registrerade bland deltagare i Finsamteamet. Genomsnittliga inskrivningstiden var 4, 5 månader. Deltagarna kom, en från vardera kommun, Munkedal, Sotenäs och Tanum, 2 från Strömstad och 3 från Lysekil. Samtliga hade försörjning från Försäkringskassan vid start och 5 hade försörjning från Försäkringskassan vid avslut, 2 hade försörjning via Arbetsförmedlingen vid avslut och en hade försörjning av kommunen vid avslut. Situationen vid avslut för de 8 som tog del av insats Rehablots var följande: 3, , ,5 1 0,5 0 1 Rehab/beh-medic/socialt 3 Rehab arbetsförberedande 3 Ej rehab mot arbete 2

12 Org.nr Vad har hänt under Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir blir även ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbunden delar på tjänsten Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltar på utbildning om Aspergers syndrom Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltog i utbildningsdag anordnad av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Styrelsen reviderade verksamhetsplanen 2010 styrelsen antog PM att söka 0,5 processtödjare till teamet Styrelsen beslutade att konvertera 0,5 rehablots till coach Styrelsen beslutade att utöka utredaruppdraget från 1,5 tjänst till 2,0 tjänst Studiebesök av styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman från Samordningsförbundet i Trelleborg Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för Vi får meddelande att vi blir av med våra lokaler i Munkedal from 1 maj Möte med kommunchefen i Munkedal angående lokalfrågan för verksamheten Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman deltog på utbildning om socioekonomiska bokslut Samråd ägde rum, samtliga parter var överens om att bidraget från ägarna bör återgå till det ursprungliga på totalt 4 miljoner Förbundets Dag, gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och Finsamteamet. Dagen inleddes med att f.d. deltagare berättade om sina erfarenheter av insatser via Finsamteamet och fortsatte sen med temat: Vårt arbete, vem gör vad och våra roller Styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman deltog på Samordningsförbundens nationellt nätverkskonferens i Malmö Ansvarig tjänsteman informerade på möte med beredningsgruppen i Landskrona/Svalöv Pga. att flödet in i verksamheten har minska, föreslår Beredningsgruppen till styrelsen att vi tillfälligt frångår att de anvisade måste vara aktuella på minst två myndigheter. Enligt lagen ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Verksamheten flyttade till nya lokaler på Bruksvägen 4 i Munkedal Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Runt 250 personer totalt deltog, där av 13 från vårt område Styrelsen enats om förslag till ny förbundsordning, som skickas vidare till ägarna för synpunkter och beslut Heléne Granwe börjar sitt arbete som processtödjare 12

13 Org.nr Studiebesök av Samverkande Team och Hjortmossen, verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Formell invigning av vår nya lokal i Munkedal Styrelsen tog del av och godkände med vissa justeringar, delårsrapport med ekonomisk uppföljning för januari augusti 2010 Styrelsen beslutade att reviderad förbundsordning skickas till ägarna för beslut Styrelsen beslutade att godkänna avtalsförslag om löneservice med Västra Götalandsregionen och skriva avtal med Uddevalla kommun om övrig ekonomiservice Günther Röhrig börjar sitt uppdrag på 30 % som psykolog i Finsamteamet Styrelsen beslutade att under 2010 utöka Samordningsförbundets målgrupper med personer som har aktivitetsersättning Styrelsen beslutade revidera attest- och delegationsordningen, att höja till ett basbelopp, vad ansvarig tjänsteman kan attestera och upphandla för Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen Styrelsen tog del av Beredningsgruppens dokument som beskriver Finsamteamet med utredningsenheten from 1 april 2011 Styrelsen beslutade om Verksamhetsplan med budget för 2011 Beredningsgruppen hade möte med representanter från Finsamteamet Presidiet beslutar att ansvarige tjänsteman ska from 1 januari 2011, ha titeln förbundschef Sylvia Munk slutar sitt uppdrag som utredare och Günther Röhrig slutar som psykolog 13

14 Org.nr Ekonomisk sammanfattning Samordningsförbundet ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var tkr. Bidraget från huvudmännen 2010 var tkr. Övriga finansiella intäkter med avdragna kostnader var 14 tkr. Förbundets kostnader 2010 uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Nettokostnaderna och finansnetto 2010 blev därför tkr. Årets verksamhet förbrukade 747 tkr av eget kapital Aktuell budgeten för 2010 var tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 var tkr. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 910 tkr 910 tkr 910 tkr 910 tkr tkr Övriga finansiella intäkter Förbundets övriga intäkter var 14 tkr. Det är ränta avgifter till Nordea för plusgiro Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) 14

15 Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2010 B. Budget jan-dec 2010 C. Avvikelse jan-dec 2010 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Förbundets budget helår 2010 G. Utfall jan-dec Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2010 i november Verksamhetsplanen reviderades i januari pga. att bidraget från ägarna blev mindre, än vad styrelsen utgick ifrån i november. Det beslutades att budgeten för 2010 skulle omfatta verksamhet motsvarande tkr. Utöver bidraget från ägarna ingår försäljning av tjänst (50 % ansvarig tjänsteman) och inkomstränta avgifter till banken, samt förbrukning av eget kapital Verksamhetens kostnader jan dec 2010 har uppgått till tkr. I förhållande till bidrag från huvudmännen, innebär det förbrukning av eget kapital på 747 tkr under januari december Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr och förbundets utgående kapital var trk Avvikelse från budget under 2010 är tkr, det beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

16 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser jan - dec 2010 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget helår i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2009 helår (aktuell) 1001 Politisk org/styrelsekostnader Gemensamt Information/Utveckling Verksamhet Totalt Avvikelsen på 1001 beror i första hand på skuld från 2009, som var ej utbetalt eller uppbokat fast arvode till ordförande resp. vice ordförande 1010 Här finns vissa rörliga kostnader, som är svårt att uppskatta och ofta kommer samlingsfakturor för hela året långt senare Positiv avvikelse beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

17 Org.nr RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter , ,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter , ,00 0,00 Kostnader 4021 Arvoden , , ,35 43** Reseersättning , , , Sociala avgifter , , ,00 46** Övriga Personalkostnader , , ,97 5*** Verksamhetsanknutna kostnader , ,80 Not ,18 60** Lokalkostnader , , ,00 **** Övriga kostnader , ,62 Not ,52 Summa Verksamhetens kostnader , , ,67 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , , Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 8*** Övriga finansiella intäkter , , ,26 8*** Övriga finansiella kostnader 0, , ,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,76 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,91 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,91 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 jan-dec Verksamhetsanknutna IT-kostnader , , Övriga verksamhetsanknutna tjänster , , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek 0,00 92, Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens ,87-900, Verksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader ,40 0, Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil ,82-875, Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad ,00 0,00 Summa: , ,18 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2010 jan-dec Kontorsmaterial 590, , Trycksaker 0, , Kostnader för information 0, , Tele, fast , , Konsultarvoden spec utredn: Sek , , Övriga tjänster: Sek , , Övriga kostnader: Sek ,38-104,92 Summa: , ,52 17

18 Org.nr BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,80 Not 1 Likvida medel , , ,77 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,57 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,57 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,85 0, ,85 Periodens resultat 0, , ,03 Summa Eget kapital , , ,82 Skulder Kortfristiga skulder , , ,75 Not 3 Summa skulder , , ,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,57 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar IB dec 2010 UB dec Kundfordringar: Sek , , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , , Förutbetalda kostnader: Sek , , Upplupna intäkter , ,80 Summa: , ,80 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek , ,77 Summa: , ,77 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , , Innehållen personalskatt: Sek , , Övriga kortfristiga skulder 0,00 0, Upplupna sociala avgifter: Sek 8 147, , Upplupna kostnader: Sek , , Förutbetalda intäkter: Sek 0,00 0,00 Summa: , ,75 18

19 Org.nr FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Bohuslän Löpande verksamhet Periodens resultat ,03 Kassaflöde från löpande verksamhet ,03 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,54 Kortfristiga skulder ,72 Förändring av rörelsekapital ,26 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,29 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,77 IB Likdvida medel: ,06 Summa Förändring: ,29 19

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund

Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund E8 BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Sjuhärads samordningsförbund Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA

msa VASTERDALA RNA ARSREDOVISNING 2010 1::> IlJ\GA LS 139 -. Samordningsförbundet LANDSTINGET DALARNA . 1::> IlJ\GA LS 139 Organisationsnummer: 222000-2568 LANDSTINGET DALARNA INK. 2011-04- 29. DNR...f:.c.P..P/P..!.Y.f?... Si

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samordningsförbundet Göteborg Nordost Projekt Exsistre Årsredovisning 2012 Dnr 2013/01 Sida 1 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ORGANISATION... 3 Projektägare...3 Styrgrupp för Exsistre...3 Projektledning...4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat?

Finansiell samordning. Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Finansiell samordning Erfarenheter av ekonomiprocessen i SOCSAM Hur har administrationen av den finansiella samordningen fungerat? Underlagsrapport augusti 2001 I serien Finansiell samordning publicerar

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget - en sammanfattning inför åtgärdsplanen i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Samverkan mellan Försäkringskassan i Västra Götaland och Västra Götalandregionen Inledning

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer