ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Antagen av Samordningsförbundet Norra Bohuslän

2 Org.nr Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Syfte Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess-och kunskapsutveckling. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete, som myndigheterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän leds av en styrelse. Styrelsen består av 4 ledamöter och 7 ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2010 Ledamot Ersättare Regionen Per Arne Brink (s) Jan Alexandersson (v) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin from 30/6 Arbetsförmedlingen Hans Berggren Carl Löfgren Kommunerna Leif Andersson (s) Roland Karlsson (fp) 1:e ersättare Gerd Melin (s) 2.e ersättare Ordförande: Kenneth Hansson Eiwor Backelund (c) 3:e ersättare Vice ordförande: Per-Arne Brink Mats Abrahamsson (m) 4:e ersättare Styrelsen har haft 7 möten under året och träffat beredningsgruppen en gång samt haft en gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och teamet. 2

3 Org.nr Presidiet Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Sammanlagt har 12 möten hållits under året och då har anteckningar förts. Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman är en heltidstjänst som Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda, finansierar gemensamt. Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman svarar för att: Leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar Ta fram underlag för styrelsens beslut Ansvara för styrelsens administrativa service Medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen Stödja processen i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar Aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna. (Träffa samtliga LLGgrupper och handläggargrupper inledningsvis och sedan delta efter behov) Uppföljning Informationsskyldighet, sprida kunskap om förbundet och inom förbundet. Processtödjare Processtödjare är en halvtidstjänst som svarar för Att stödja, leda och strukturera processen i de insatser/aktiviteter som förbundet finansierar, enligt styrgruppens beslut Arbetsledning av personalresurserna Arbeta med uppföljning, utvärdering och sammanställning av teamets arbete, både internt och deltagarnas enkäter Utreda, inventera, följa upp och sammanställa statistik. Aktivt stödja samverkan bland parterna, samt att ansvara för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare Lyfta frågor och behov med ansvarig tjänsteman Delta på möte med Beredningsgruppen och vid behov på styrelsemöten Ansvarig för verksamhetsrapport och uppföljningar Länken mellan teamet och parterna i praktiska frågor Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från arbetsförmedlingen, en från försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja ansvarig tjänsteman i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet identifiera målgrupper arbeta fram förslag till insatser 3

4 Org.nr se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda och är styrgrupp för insatserna förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna identifiera hinder för samverkan och samarbete ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan Beredningsgruppen 2010 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Peter Ahlberg tom 15 september, Lysekils kommun Roland Persson from 16 september, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Thomas Niklasson tjänstledig Strömstads kommun Håkan Wikander tjänstgörande ersättare, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är handläggare från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är handläggargrupperna som anvisar personer till de insatser som förbundet finansierar. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns 4 LLG-grupper i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. De träffas ca 4 ggr/år. Ansvarig tjänsteman är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Norra Bohuslän finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en 50 % informatörstjänst som bl.a. ansvarar för Ansvarig tjänsteman har deltaget i regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän i Västra Götaland. I det nätverket är förbundets ansvarige tjänsteman representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Ansvarig tjänsteman deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Ekonomisk service Förbundet har köpt tjänsten för ekonomisk service hos Västra Götalandsregionen. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas 4

5 Org.nr De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan myndigheterna. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa. Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att inom 5 år omfatta högst 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som används i hela Västra Götaland. Resultaten sammanställs och redovisas i delårsrapport och årsredovisning som tillsänds medlemmarna vid två tillfällen per år. Styrelsen får både ekonomisk- och verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. 5

6 Org.nr Samverkansinsatser 2010 Finsamteamet 2,5 Coacher 1,5 Utredare tom 25 januari 2,0 Utredare from 25 januari 0,5 Processtödjare, tjänsten var vakant tom 31 maj 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsförmedlare, 0,3 Försäkringskassahandläggare 0,5 Socialsekreterare (5 x 10 %) 0,3 Psykolog, tjänsten var vakant tom 21 september Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, 1 plats/kommun, med möjlighet till utökning Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuell hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Resurserna bildar både ett gemensamt utredningsteam och ett tvärprofessionellt och tvärsektoriellt team i varje kommun, med handläggare från samtliga myndigheter. Alla anvisningar till Finsamteamet går via handläggargrupperna eller via avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan. punkt Deltagarna skickas inte emellan myndigheterna. Deltagarna träffar en coach som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i 4 veckors utredning om arbetsförmåga. Deltagarna har möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs- /Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner, samt på den öppna arbetsmarknaden. Utredningsteamet samarbetar med Af-rehab angående deltagare som är aktuella på Arbetsförmedlingen. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna har varit att minst 30 % av deltagarna som fått stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning har gjorts vid avslut, samt 3 och 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som skulle få insatser som Samordningsförbundet finansierar 2010 var satt till minst 100 deltagare och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare skulle börja var 5:e vecka. Resultat 2010 (inom parantes resultat 2009) Antal deltagare var 137 (139) och av dem avslutades 83 (85) personer. Av 83 som avslutades var det 44 (58) kvinnor och 39 (27) män det är jämnare könsfördelning än tidigare år. 6

7 Org.nr personer var aktuella vid årets början samma antal var aktuella vid årets slut. Den genomsnittliga inskrivningstiden var 7,5 (6,5) månader. Totalt fick 137 personer insats av Finsamteamet Nedan visas fördelningen kommunvis Strömstad 18 Sotenäs 27 Tanum 24 Munkedal 26 Lysekil 42 Totalt blev 83 personer anvisade till Finsam under Diagrammet visar fördelningen kommunvis av dem som anvisades år Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 7

8 Org.nr Nedan visas kommunfördelningen av de 76 personer som deltog i utredning via utredningsenheten Strömstad 11 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 15 Lysekil 21 Här visas kommunfördelningen av de 24 personer har haft arbetsprövning/träning på Arbetsmarknads-/Arbetslivsenheterna Strömstad 3 Sotenäs 4 Tanum 7 Munkedal 4 Lysekil 6 8

9 Org.nr Av de 137 deltagare som fick insatser 2010 avslutades 83 personer. Här visas kommunfördelningen på dem som avslutades Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 Målet var att 30 % av deltagarna skulle helt eller delvis nå egen försörjning. Vid avslut hade 28 av 83 personer egenförsörjning, det är 34 % (28/85 = 33 %). 3 månader efter avslut hade 26 av 62 personer egen försörjning det är 42 % (28/67 = 42 % 2009). 6 månader efter avslut hade 17 av 47 personer egen försörjning det är 36 % (20/50 = 40 % 2009). Se för övrigt försörjningsflöde vid start, vid avslut, 3 och 6 månader efter avslut som finns på nästa sida. Det flödesschemat kommer att bli komplett och redovisas efter juni 2011, då har gått 3 respektive 6 månader efter avslut för samtliga som avslutades Situationen för de 83 som avslutades under 2010 var följande: Arbete 7 Aktuella hos AF 15 Ej rehab mot arbete i dagsläget 3 Arbete med Af-stöd 19 Rehab arbetsförberedande 4 Annan orsak 2 Utbildning 2 Rehab/beh- medic/socialt 28 Uppgift saknas 3 9

10 Ändringar i försörjningen för dem 83 deltagarna som avslutades i Finsam 2010 Försörj- Boende- UT UT UT UT UT 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 6 mån 6mån 6 mån 6 mån 6 mån ort ning AF FK IFO Egen Saknas senare senare senare senare senare senare senare senare senare senare IN AF FK IFO Egen Saknas AF FK IFO Egen Saknas Lysekil AF FK IFO Saknas Egen Sotenäs AF FK IFO Saknas Egen Munke- AF dal FK IFO Saknas Egen Tanum AF FK IFO Saknas Egen Ström- AF stad FK IFO Saknas Egen Totalt

11 RehabLotsar Rehablotsar var 0,5 tjänst fördelat på 2 personer. Målgruppen var personer där tidsbegränsad sjukersättning var på väg att gå ut och tillståndet bedömdes inte livslångt, samt personer som hade varit sjukskrivna och fått sjukpenning i 550 dagar och ersättningen därmed upphört. Rehablotsarna arbetade även med unga personer (20 29 år) med dokumenterat funktionshinder och som var anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. När beslutet om rehablotsar fattades saknades insatser för ovannämnda grupper och förbundet skulle finansiera insatsen tom När Arbetsförmedlingen fick ansvaret att arbeta med individerna vars tidsbegränsade sjukersättningen och sjukpenningsersättningen/dagar upphörde, övergick uppdraget som rehablots till att arbeta som coach. Rehablotsarna arbetade totalt med 8 personer, endast en avslutades personer började 2009 och 2 började När uppdraget som rehablots övergick till coach fortsatte ändå arbetet med dessa personer, men de blev inte registrerade bland deltagare i Finsamteamet. Genomsnittliga inskrivningstiden var 4, 5 månader. Deltagarna kom, en från vardera kommun, Munkedal, Sotenäs och Tanum, 2 från Strömstad och 3 från Lysekil. Samtliga hade försörjning från Försäkringskassan vid start och 5 hade försörjning från Försäkringskassan vid avslut, 2 hade försörjning via Arbetsförmedlingen vid avslut och en hade försörjning av kommunen vid avslut. Situationen vid avslut för de 8 som tog del av insats Rehablots var följande: 3, , ,5 1 0,5 0 1 Rehab/beh-medic/socialt 3 Rehab arbetsförberedande 3 Ej rehab mot arbete 2

12 Org.nr Vad har hänt under Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir blir även ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbunden delar på tjänsten Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltar på utbildning om Aspergers syndrom Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltog i utbildningsdag anordnad av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Styrelsen reviderade verksamhetsplanen 2010 styrelsen antog PM att söka 0,5 processtödjare till teamet Styrelsen beslutade att konvertera 0,5 rehablots till coach Styrelsen beslutade att utöka utredaruppdraget från 1,5 tjänst till 2,0 tjänst Studiebesök av styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman från Samordningsförbundet i Trelleborg Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för Vi får meddelande att vi blir av med våra lokaler i Munkedal from 1 maj Möte med kommunchefen i Munkedal angående lokalfrågan för verksamheten Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman deltog på utbildning om socioekonomiska bokslut Samråd ägde rum, samtliga parter var överens om att bidraget från ägarna bör återgå till det ursprungliga på totalt 4 miljoner Förbundets Dag, gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och Finsamteamet. Dagen inleddes med att f.d. deltagare berättade om sina erfarenheter av insatser via Finsamteamet och fortsatte sen med temat: Vårt arbete, vem gör vad och våra roller Styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman deltog på Samordningsförbundens nationellt nätverkskonferens i Malmö Ansvarig tjänsteman informerade på möte med beredningsgruppen i Landskrona/Svalöv Pga. att flödet in i verksamheten har minska, föreslår Beredningsgruppen till styrelsen att vi tillfälligt frångår att de anvisade måste vara aktuella på minst två myndigheter. Enligt lagen ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Verksamheten flyttade till nya lokaler på Bruksvägen 4 i Munkedal Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Runt 250 personer totalt deltog, där av 13 från vårt område Styrelsen enats om förslag till ny förbundsordning, som skickas vidare till ägarna för synpunkter och beslut Heléne Granwe börjar sitt arbete som processtödjare 12

13 Org.nr Studiebesök av Samverkande Team och Hjortmossen, verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Formell invigning av vår nya lokal i Munkedal Styrelsen tog del av och godkände med vissa justeringar, delårsrapport med ekonomisk uppföljning för januari augusti 2010 Styrelsen beslutade att reviderad förbundsordning skickas till ägarna för beslut Styrelsen beslutade att godkänna avtalsförslag om löneservice med Västra Götalandsregionen och skriva avtal med Uddevalla kommun om övrig ekonomiservice Günther Röhrig börjar sitt uppdrag på 30 % som psykolog i Finsamteamet Styrelsen beslutade att under 2010 utöka Samordningsförbundets målgrupper med personer som har aktivitetsersättning Styrelsen beslutade revidera attest- och delegationsordningen, att höja till ett basbelopp, vad ansvarig tjänsteman kan attestera och upphandla för Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen Styrelsen tog del av Beredningsgruppens dokument som beskriver Finsamteamet med utredningsenheten from 1 april 2011 Styrelsen beslutade om Verksamhetsplan med budget för 2011 Beredningsgruppen hade möte med representanter från Finsamteamet Presidiet beslutar att ansvarige tjänsteman ska from 1 januari 2011, ha titeln förbundschef Sylvia Munk slutar sitt uppdrag som utredare och Günther Röhrig slutar som psykolog 13

14 Org.nr Ekonomisk sammanfattning Samordningsförbundet ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var tkr. Bidraget från huvudmännen 2010 var tkr. Övriga finansiella intäkter med avdragna kostnader var 14 tkr. Förbundets kostnader 2010 uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Nettokostnaderna och finansnetto 2010 blev därför tkr. Årets verksamhet förbrukade 747 tkr av eget kapital Aktuell budgeten för 2010 var tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 var tkr. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 910 tkr 910 tkr 910 tkr 910 tkr tkr Övriga finansiella intäkter Förbundets övriga intäkter var 14 tkr. Det är ränta avgifter till Nordea för plusgiro Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) 14

15 Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2010 B. Budget jan-dec 2010 C. Avvikelse jan-dec 2010 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Förbundets budget helår 2010 G. Utfall jan-dec Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2010 i november Verksamhetsplanen reviderades i januari pga. att bidraget från ägarna blev mindre, än vad styrelsen utgick ifrån i november. Det beslutades att budgeten för 2010 skulle omfatta verksamhet motsvarande tkr. Utöver bidraget från ägarna ingår försäljning av tjänst (50 % ansvarig tjänsteman) och inkomstränta avgifter till banken, samt förbrukning av eget kapital Verksamhetens kostnader jan dec 2010 har uppgått till tkr. I förhållande till bidrag från huvudmännen, innebär det förbrukning av eget kapital på 747 tkr under januari december Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr och förbundets utgående kapital var trk Avvikelse från budget under 2010 är tkr, det beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

16 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser jan - dec 2010 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget helår i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2009 helår (aktuell) 1001 Politisk org/styrelsekostnader Gemensamt Information/Utveckling Verksamhet Totalt Avvikelsen på 1001 beror i första hand på skuld från 2009, som var ej utbetalt eller uppbokat fast arvode till ordförande resp. vice ordförande 1010 Här finns vissa rörliga kostnader, som är svårt att uppskatta och ofta kommer samlingsfakturor för hela året långt senare Positiv avvikelse beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

17 Org.nr RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter , ,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter , ,00 0,00 Kostnader 4021 Arvoden , , ,35 43** Reseersättning , , , Sociala avgifter , , ,00 46** Övriga Personalkostnader , , ,97 5*** Verksamhetsanknutna kostnader , ,80 Not ,18 60** Lokalkostnader , , ,00 **** Övriga kostnader , ,62 Not ,52 Summa Verksamhetens kostnader , , ,67 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , , Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 8*** Övriga finansiella intäkter , , ,26 8*** Övriga finansiella kostnader 0, , ,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,76 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,91 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,91 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 jan-dec Verksamhetsanknutna IT-kostnader , , Övriga verksamhetsanknutna tjänster , , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek 0,00 92, Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens ,87-900, Verksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader ,40 0, Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil ,82-875, Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad ,00 0,00 Summa: , ,18 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2010 jan-dec Kontorsmaterial 590, , Trycksaker 0, , Kostnader för information 0, , Tele, fast , , Konsultarvoden spec utredn: Sek , , Övriga tjänster: Sek , , Övriga kostnader: Sek ,38-104,92 Summa: , ,52 17

18 Org.nr BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,80 Not 1 Likvida medel , , ,77 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,57 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,57 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,85 0, ,85 Periodens resultat 0, , ,03 Summa Eget kapital , , ,82 Skulder Kortfristiga skulder , , ,75 Not 3 Summa skulder , , ,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,57 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar IB dec 2010 UB dec Kundfordringar: Sek , , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , , Förutbetalda kostnader: Sek , , Upplupna intäkter , ,80 Summa: , ,80 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek , ,77 Summa: , ,77 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , , Innehållen personalskatt: Sek , , Övriga kortfristiga skulder 0,00 0, Upplupna sociala avgifter: Sek 8 147, , Upplupna kostnader: Sek , , Förutbetalda intäkter: Sek 0,00 0,00 Summa: , ,75 18

19 Org.nr FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Bohuslän Löpande verksamhet Periodens resultat ,03 Kassaflöde från löpande verksamhet ,03 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,54 Kortfristiga skulder ,72 Förändring av rörelsekapital ,26 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,29 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,77 IB Likdvida medel: ,06 Summa Förändring: ,29 19

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 60 Au 84 Dnr KS/2012-0127 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport Samordningsförbundet Skövde 1(12) 2007-04-22 Dnr 2008-00007 Delårsrapport 2008-01-01 2008-03-31 Samordningsförbundet Skövde C:\Users\\Documents\v-ar 2008\Samordningsförbundet Skövde\Delårsrapport januari - mars 2008.doc 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Årsredovisning 2014 Falköping/Tidaholm Ordförande: Hasse Andersson Förbunds chef: Margaretha Eriksson SAMMANFATTNING Finansiella samordningsförbund har sin grund i de strukturella faktorer som gör det

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000 2048 DELÅRSBOKSLUT. Januari augusti 2015. Antagen 2015 09 14 DELÅRSBOKSLUT Januari augusti 2015 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Antagen 2015 09 14 1 Sammanfattning Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud rapporterar här om sin verksamhet och utfallet av

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Finsamteamet Sof UOF 2014

Finsamteamet Sof UOF 2014 Finsamteamet Sof UOF 2014 Syftet: Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation Den enskilda personen ska förbättra sin

Läs mer

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014

Bilaga med statistik tillhörande Verksamhetsberättelse 2014 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr - Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet Beslutad vid styrelsemöte den 17 november 2015 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer:

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Ordförande Tord Karlsson, NNS c/o RAR i Sörmland, 611 84 Nyköping E-post: tord3@icloud.com D A T U M 2016-11-07 D I A R I E N R Tel:070-2992201 Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Försäkringskassans

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 9 () Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 205-0-5 Kf 4 Ks 53 Au 83 KS/205-053 Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( )

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( ) Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834) Inledning Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 2006-06-30. Under

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Förbundsordning för samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma Dokumenttyp Beslutande organ Förbundsordning Kommunstyrelsen Förvaltningsdel Antagen 2013-06-10, Kf 51/2013 Ansvar

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria

Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro, Sal: Oscaria SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: fredagen den 17 maj 2013 kl 09:00-12:00 City Konferenscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro, Sal: Oscaria Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare...

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25

PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Samordningsförbundet Skövde 2009-09-25. Tid 2009-09-25 PROTOKOLL Nr 5/2009 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer