ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Antagen av Samordningsförbundet Norra Bohuslän

2 Org.nr Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Syfte Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktions- och arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess-och kunskapsutveckling. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete, som myndigheterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Norra Bohuslän leds av en styrelse. Styrelsen består av 4 ledamöter och 7 ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2010 Ledamot Ersättare Regionen Per Arne Brink (s) Jan Alexandersson (v) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin from 30/6 Arbetsförmedlingen Hans Berggren Carl Löfgren Kommunerna Leif Andersson (s) Roland Karlsson (fp) 1:e ersättare Gerd Melin (s) 2.e ersättare Ordförande: Kenneth Hansson Eiwor Backelund (c) 3:e ersättare Vice ordförande: Per-Arne Brink Mats Abrahamsson (m) 4:e ersättare Styrelsen har haft 7 möten under året och träffat beredningsgruppen en gång samt haft en gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och teamet. 2

3 Org.nr Presidiet Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Sammanlagt har 12 möten hållits under året och då har anteckningar förts. Ansvarig tjänsteman Ansvarig tjänsteman är en heltidstjänst som Samordningsförbundet Norra Bohuslän och Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda, finansierar gemensamt. Samordningsförbundets ansvariga tjänsteman svarar för att: Leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar Ta fram underlag för styrelsens beslut Ansvara för styrelsens administrativa service Medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i samarbete med Beredningsgruppen Stödja processen i de verksamheter som Samordningsförbundet finansierar Aktivt stödja samverkan mellan samverkansparterna. (Träffa samtliga LLGgrupper och handläggargrupper inledningsvis och sedan delta efter behov) Uppföljning Informationsskyldighet, sprida kunskap om förbundet och inom förbundet. Processtödjare Processtödjare är en halvtidstjänst som svarar för Att stödja, leda och strukturera processen i de insatser/aktiviteter som förbundet finansierar, enligt styrgruppens beslut Arbetsledning av personalresurserna Arbeta med uppföljning, utvärdering och sammanställning av teamets arbete, både internt och deltagarnas enkäter Utreda, inventera, följa upp och sammanställa statistik. Aktivt stödja samverkan bland parterna, samt att ansvara för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare Lyfta frågor och behov med ansvarig tjänsteman Delta på möte med Beredningsgruppen och vid behov på styrelsemöten Ansvarig för verksamhetsrapport och uppföljningar Länken mellan teamet och parterna i praktiska frågor Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från arbetsförmedlingen, en från försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja ansvarig tjänsteman i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet identifiera målgrupper arbeta fram förslag till insatser 3

4 Org.nr se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda och är styrgrupp för insatserna förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna identifiera hinder för samverkan och samarbete ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan Beredningsgruppen 2010 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Peter Ahlberg tom 15 september, Lysekils kommun Roland Persson from 16 september, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Thomas Niklasson tjänstledig Strömstads kommun Håkan Wikander tjänstgörande ersättare, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är handläggare från de olika myndigheterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är handläggargrupperna som anvisar personer till de insatser som förbundet finansierar. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns 4 LLG-grupper i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika myndigheterna. De träffas ca 4 ggr/år. Ansvarig tjänsteman är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Norra Bohuslän finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en 50 % informatörstjänst som bl.a. ansvarar för Ansvarig tjänsteman har deltaget i regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän i Västra Götaland. I det nätverket är förbundets ansvarige tjänsteman representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Ansvarig tjänsteman deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Ekonomisk service Förbundet har köpt tjänsten för ekonomisk service hos Västra Götalandsregionen. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas 4

5 Org.nr De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter, ska inte känna att det finns gränser. Samordningsförbundet ska inte ta över myndigheternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan myndigheterna. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa. Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Handläggarna hos samtliga myndigheter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att inom 5 år omfatta högst 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som används i hela Västra Götaland. Resultaten sammanställs och redovisas i delårsrapport och årsredovisning som tillsänds medlemmarna vid två tillfällen per år. Styrelsen får både ekonomisk- och verksamhetsredovisning vid varje styrelsemöte. 5

6 Org.nr Samverkansinsatser 2010 Finsamteamet 2,5 Coacher 1,5 Utredare tom 25 januari 2,0 Utredare from 25 januari 0,5 Processtödjare, tjänsten var vakant tom 31 maj 0,5 Sjukgymnast, 0,5 Arbetsförmedlare, 0,3 Försäkringskassahandläggare 0,5 Socialsekreterare (5 x 10 %) 0,3 Psykolog, tjänsten var vakant tom 21 september Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, 1 plats/kommun, med möjlighet till utökning Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuell hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Resurserna bildar både ett gemensamt utredningsteam och ett tvärprofessionellt och tvärsektoriellt team i varje kommun, med handläggare från samtliga myndigheter. Alla anvisningar till Finsamteamet går via handläggargrupperna eller via avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan. punkt Deltagarna skickas inte emellan myndigheterna. Deltagarna träffar en coach som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i 4 veckors utredning om arbetsförmåga. Deltagarna har möjligheter till insatser från samtliga myndigheter, beroende på behov. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs- /Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner, samt på den öppna arbetsmarknaden. Utredningsteamet samarbetar med Af-rehab angående deltagare som är aktuella på Arbetsförmedlingen. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna har varit att minst 30 % av deltagarna som fått stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning har gjorts vid avslut, samt 3 och 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som skulle få insatser som Samordningsförbundet finansierar 2010 var satt till minst 100 deltagare och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare skulle börja var 5:e vecka. Resultat 2010 (inom parantes resultat 2009) Antal deltagare var 137 (139) och av dem avslutades 83 (85) personer. Av 83 som avslutades var det 44 (58) kvinnor och 39 (27) män det är jämnare könsfördelning än tidigare år. 6

7 Org.nr personer var aktuella vid årets början samma antal var aktuella vid årets slut. Den genomsnittliga inskrivningstiden var 7,5 (6,5) månader. Totalt fick 137 personer insats av Finsamteamet Nedan visas fördelningen kommunvis Strömstad 18 Sotenäs 27 Tanum 24 Munkedal 26 Lysekil 42 Totalt blev 83 personer anvisade till Finsam under Diagrammet visar fördelningen kommunvis av dem som anvisades år Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 7

8 Org.nr Nedan visas kommunfördelningen av de 76 personer som deltog i utredning via utredningsenheten Strömstad 11 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 15 Lysekil 21 Här visas kommunfördelningen av de 24 personer har haft arbetsprövning/träning på Arbetsmarknads-/Arbetslivsenheterna Strömstad 3 Sotenäs 4 Tanum 7 Munkedal 4 Lysekil 6 8

9 Org.nr Av de 137 deltagare som fick insatser 2010 avslutades 83 personer. Här visas kommunfördelningen på dem som avslutades Strömstad 10 Sotenäs 14 Tanum 15 Munkedal 19 Lysekil 25 Målet var att 30 % av deltagarna skulle helt eller delvis nå egen försörjning. Vid avslut hade 28 av 83 personer egenförsörjning, det är 34 % (28/85 = 33 %). 3 månader efter avslut hade 26 av 62 personer egen försörjning det är 42 % (28/67 = 42 % 2009). 6 månader efter avslut hade 17 av 47 personer egen försörjning det är 36 % (20/50 = 40 % 2009). Se för övrigt försörjningsflöde vid start, vid avslut, 3 och 6 månader efter avslut som finns på nästa sida. Det flödesschemat kommer att bli komplett och redovisas efter juni 2011, då har gått 3 respektive 6 månader efter avslut för samtliga som avslutades Situationen för de 83 som avslutades under 2010 var följande: Arbete 7 Aktuella hos AF 15 Ej rehab mot arbete i dagsläget 3 Arbete med Af-stöd 19 Rehab arbetsförberedande 4 Annan orsak 2 Utbildning 2 Rehab/beh- medic/socialt 28 Uppgift saknas 3 9

10 Ändringar i försörjningen för dem 83 deltagarna som avslutades i Finsam 2010 Försörj- Boende- UT UT UT UT UT 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 6 mån 6mån 6 mån 6 mån 6 mån ort ning AF FK IFO Egen Saknas senare senare senare senare senare senare senare senare senare senare IN AF FK IFO Egen Saknas AF FK IFO Egen Saknas Lysekil AF FK IFO Saknas Egen Sotenäs AF FK IFO Saknas Egen Munke- AF dal FK IFO Saknas Egen Tanum AF FK IFO Saknas Egen Ström- AF stad FK IFO Saknas Egen Totalt

11 RehabLotsar Rehablotsar var 0,5 tjänst fördelat på 2 personer. Målgruppen var personer där tidsbegränsad sjukersättning var på väg att gå ut och tillståndet bedömdes inte livslångt, samt personer som hade varit sjukskrivna och fått sjukpenning i 550 dagar och ersättningen därmed upphört. Rehablotsarna arbetade även med unga personer (20 29 år) med dokumenterat funktionshinder och som var anmälda som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. När beslutet om rehablotsar fattades saknades insatser för ovannämnda grupper och förbundet skulle finansiera insatsen tom När Arbetsförmedlingen fick ansvaret att arbeta med individerna vars tidsbegränsade sjukersättningen och sjukpenningsersättningen/dagar upphörde, övergick uppdraget som rehablots till att arbeta som coach. Rehablotsarna arbetade totalt med 8 personer, endast en avslutades personer började 2009 och 2 började När uppdraget som rehablots övergick till coach fortsatte ändå arbetet med dessa personer, men de blev inte registrerade bland deltagare i Finsamteamet. Genomsnittliga inskrivningstiden var 4, 5 månader. Deltagarna kom, en från vardera kommun, Munkedal, Sotenäs och Tanum, 2 från Strömstad och 3 från Lysekil. Samtliga hade försörjning från Försäkringskassan vid start och 5 hade försörjning från Försäkringskassan vid avslut, 2 hade försörjning via Arbetsförmedlingen vid avslut och en hade försörjning av kommunen vid avslut. Situationen vid avslut för de 8 som tog del av insats Rehablots var följande: 3, , ,5 1 0,5 0 1 Rehab/beh-medic/socialt 3 Rehab arbetsförberedande 3 Ej rehab mot arbete 2

12 Org.nr Vad har hänt under Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir blir även ansvarig tjänsteman för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbunden delar på tjänsten Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltar på utbildning om Aspergers syndrom Finsamteamet och ansvarig tjänsteman deltog i utbildningsdag anordnad av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Styrelsen reviderade verksamhetsplanen 2010 styrelsen antog PM att söka 0,5 processtödjare till teamet Styrelsen beslutade att konvertera 0,5 rehablots till coach Styrelsen beslutade att utöka utredaruppdraget från 1,5 tjänst till 2,0 tjänst Studiebesök av styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman från Samordningsförbundet i Trelleborg Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för Vi får meddelande att vi blir av med våra lokaler i Munkedal from 1 maj Möte med kommunchefen i Munkedal angående lokalfrågan för verksamheten Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen och ansvarig tjänsteman deltog på utbildning om socioekonomiska bokslut Samråd ägde rum, samtliga parter var överens om att bidraget från ägarna bör återgå till det ursprungliga på totalt 4 miljoner Förbundets Dag, gemensam dag med styrelsen, beredningsgruppen och Finsamteamet. Dagen inleddes med att f.d. deltagare berättade om sina erfarenheter av insatser via Finsamteamet och fortsatte sen med temat: Vårt arbete, vem gör vad och våra roller Styrelseledamöter och ansvarig tjänsteman deltog på Samordningsförbundens nationellt nätverkskonferens i Malmö Ansvarig tjänsteman informerade på möte med beredningsgruppen i Landskrona/Svalöv Pga. att flödet in i verksamheten har minska, föreslår Beredningsgruppen till styrelsen att vi tillfälligt frångår att de anvisade måste vara aktuella på minst två myndigheter. Enligt lagen ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Verksamheten flyttade till nya lokaler på Bruksvägen 4 i Munkedal Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Runt 250 personer totalt deltog, där av 13 från vårt område Styrelsen enats om förslag till ny förbundsordning, som skickas vidare till ägarna för synpunkter och beslut Heléne Granwe börjar sitt arbete som processtödjare 12

13 Org.nr Studiebesök av Samverkande Team och Hjortmossen, verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Formell invigning av vår nya lokal i Munkedal Styrelsen tog del av och godkände med vissa justeringar, delårsrapport med ekonomisk uppföljning för januari augusti 2010 Styrelsen beslutade att reviderad förbundsordning skickas till ägarna för beslut Styrelsen beslutade att godkänna avtalsförslag om löneservice med Västra Götalandsregionen och skriva avtal med Uddevalla kommun om övrig ekonomiservice Günther Röhrig börjar sitt uppdrag på 30 % som psykolog i Finsamteamet Styrelsen beslutade att under 2010 utöka Samordningsförbundets målgrupper med personer som har aktivitetsersättning Styrelsen beslutade revidera attest- och delegationsordningen, att höja till ett basbelopp, vad ansvarig tjänsteman kan attestera och upphandla för Gemensamt möte med styrelsen och beredningsgruppen Styrelsen tog del av Beredningsgruppens dokument som beskriver Finsamteamet med utredningsenheten from 1 april 2011 Styrelsen beslutade om Verksamhetsplan med budget för 2011 Beredningsgruppen hade möte med representanter från Finsamteamet Presidiet beslutar att ansvarige tjänsteman ska from 1 januari 2011, ha titeln förbundschef Sylvia Munk slutar sitt uppdrag som utredare och Günther Röhrig slutar som psykolog 13

14 Org.nr Ekonomisk sammanfattning Samordningsförbundet ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var tkr. Bidraget från huvudmännen 2010 var tkr. Övriga finansiella intäkter med avdragna kostnader var 14 tkr. Förbundets kostnader 2010 uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Nettokostnaderna och finansnetto 2010 blev därför tkr. Årets verksamhet förbrukade 747 tkr av eget kapital Aktuell budgeten för 2010 var tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 var tkr. Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt 910 tkr 910 tkr 910 tkr 910 tkr tkr Övriga finansiella intäkter Förbundets övriga intäkter var 14 tkr. Det är ränta avgifter till Nordea för plusgiro Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) 14

15 Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2010 B. Budget jan-dec 2010 C. Avvikelse jan-dec 2010 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Förbundets budget helår 2010 G. Utfall jan-dec Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK Styrelsen för Samordningsförbundet Norra Bohuslän, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2010 i november Verksamhetsplanen reviderades i januari pga. att bidraget från ägarna blev mindre, än vad styrelsen utgick ifrån i november. Det beslutades att budgeten för 2010 skulle omfatta verksamhet motsvarande tkr. Utöver bidraget från ägarna ingår försäljning av tjänst (50 % ansvarig tjänsteman) och inkomstränta avgifter till banken, samt förbrukning av eget kapital Verksamhetens kostnader jan dec 2010 har uppgått till tkr. I förhållande till bidrag från huvudmännen, innebär det förbrukning av eget kapital på 747 tkr under januari december Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr och förbundets utgående kapital var trk Avvikelse från budget under 2010 är tkr, det beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

16 Ekonomisk uppföljning av verksamhet och insatser jan - dec 2010 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget helår i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2009 helår (aktuell) 1001 Politisk org/styrelsekostnader Gemensamt Information/Utveckling Verksamhet Totalt Avvikelsen på 1001 beror i första hand på skuld från 2009, som var ej utbetalt eller uppbokat fast arvode till ordförande resp. vice ordförande 1010 Här finns vissa rörliga kostnader, som är svårt att uppskatta och ofta kommer samlingsfakturor för hela året långt senare Positiv avvikelse beror först och främst på att delar av planerade insatser ej verkställdes enligt tidsplan.

17 Org.nr RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter , ,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter , ,00 0,00 Kostnader 4021 Arvoden , , ,35 43** Reseersättning , , , Sociala avgifter , , ,00 46** Övriga Personalkostnader , , ,97 5*** Verksamhetsanknutna kostnader , ,80 Not ,18 60** Lokalkostnader , , ,00 **** Övriga kostnader , ,62 Not ,52 Summa Verksamhetens kostnader , , ,67 RES1 Verksamhetens nettokostnad , , , Erhållna bidrag från huvudmännen , , ,00 8*** Övriga finansiella intäkter , , ,26 8*** Övriga finansiella kostnader 0, , ,50 Summa Finansiella intäkter/kostnader , , ,76 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut , , ,91 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT , , ,91 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 jan-dec Verksamhetsanknutna IT-kostnader , , Övriga verksamhetsanknutna tjänster , , Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek 0,00 92, Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek , , Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferens ,87-900, Verksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader ,40 0, Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil ,82-875, Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad ,00 0,00 Summa: , ,18 Not 2 Övriga kostnader jan-dec 2010 jan-dec Kontorsmaterial 590, , Trycksaker 0, , Kostnader för information 0, , Tele, fast , , Konsultarvoden spec utredn: Sek , , Övriga tjänster: Sek , , Övriga kostnader: Sek ,38-104,92 Summa: , ,52 17

18 Org.nr BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar , , ,80 Not 1 Likvida medel , , ,77 Not 2 Summa omsättningstillgångar , , ,57 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,57 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital ,85 0, ,85 Periodens resultat 0, , ,03 Summa Eget kapital , , ,82 Skulder Kortfristiga skulder , , ,75 Not 3 Summa skulder , , ,75 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER , , ,57 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar IB dec 2010 UB dec Kundfordringar: Sek , , Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek , , Förutbetalda kostnader: Sek , , Upplupna intäkter , ,80 Summa: , ,80 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek , ,77 Summa: , ,77 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek , , Innehållen personalskatt: Sek , , Övriga kortfristiga skulder 0,00 0, Upplupna sociala avgifter: Sek 8 147, , Upplupna kostnader: Sek , , Förutbetalda intäkter: Sek 0,00 0,00 Summa: , ,75 18

19 Org.nr FINANSIERINGSANALYS Samordningsförbundet Norra Bohuslän Löpande verksamhet Periodens resultat ,03 Kassaflöde från löpande verksamhet ,03 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,54 Kortfristiga skulder ,72 Förändring av rörelsekapital ,26 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,29 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,77 IB Likdvida medel: ,06 Summa Förändring: ,29 19

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan,

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla,

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet

Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet 1(11) Förvaltningsberättelse avseende 2008 års verksamhet Styrelsen för Samordningsförbundet i Skövde, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Verksamhetens kostnader uppgick

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2007:013.3 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 31 (40) 63 BILDANDE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄST SAMT REVIDERING AV FÖRBUNDSORDNINGEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET NORRA BOHUSLÄN Dnr: LKS 2014-105-106

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261

Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31. Samordningsförbundet Consensus. Organisationsnummer: 222000-2261 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01----2010-12-31 et Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 1 c/o Mobiltel: 070-677 78 12 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010.01.01-2010.12.31 Styrelsen för et, 222000-2261,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2009/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng. Delårsrapport januari augusti 2014

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng. Delårsrapport januari augusti 2014 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet

SUS-utbildning 2015-04-08. Arrangör: Nationella rådet SUS-utbildning 2015-04-08 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Uppföljning på lokal, regional och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna.

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna. Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Norra Dalsland, kommande Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ)finns framtaget. Inriktningen är att under 2012 utveckla

Läs mer

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00

Sammanträdesdatum. Säffle 9.00-12.00 Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140321 Plats och tid Säffle 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Ordf Peter Joensuu LiV Jan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL

A.4YldJ.. ... b.. >..:':..~~~..'S~~. Ulf Bergius. Samordningsförbundet sofkjteå. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Sollefteå PROTOKOLL sofkjteå Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan: Försäkringskassan-Landstinget- Arbetstönnedlingen -Sollefteå kommun Sammanträdesdatum 2014-03-24 l (5) Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål 13.00-16.00. Ulrica Sandzén Förbundschef SOF

Sammanträdesdatum. Åmål 13.00-16.00. Ulrica Sandzén Förbundschef SOF Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20150121 Plats och tid Åmål 13.00-16.00 Beslutande Jonny Lundgren Landstinget i Värmland Monica

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal

Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Inspirationsdag med workshops fo r Samordningsfo rbunden i Fyrbodal Den 20 februari genomfördes på initiativ av Samordningsförbunden i Fyrbodal en inspirationsdag och utbildningsdag för inbjudna styrelser,

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 100902 Diarienr 2010/ Plats: Gunnebo slott, Valvet Närvarande: Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Margareta Lewander, Partille kommun (M) Anita

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet

Grundutbildning SUS 2014-03-24. Arrangör: Nationella rådet Grundutbildning SUS 2014-03-24 Arrangör: Nationella rådet SUS Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Försäkringskassan är systemägare,

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer