Budget Karin Martinsson Styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24"

Transkript

1 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg Väster avseende Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETSFÖRMEDLINGEN GÖTEBORGS STAD VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2 Inledning Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för finansiell samordning i de västra stadsdelarna i Göteborg i enlighet med lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i en rundgång mellan olika myndigheter. Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Genom ett myndighetsgemensamt ansvar får deltagarna tillgång till koordinerade rehabiliteringsinsatser och kan på så sätt förflyttas närmare ett arbete. Samordningsförbundet har även ett uppdrag att på annat sätt stödja samverkan mellan parterna. Allt rehabiliteringsarbete, planering samt uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett tydligt könsperspektiv. Budget 2011 ligger till grund för de verksamheter som Samordningsförbundet avser att finansiera under Bakgrund och förutsättningar Enligt lagen om finansiell samordning ska styrelsen för Samordningsförbundet fatta beslut om budget för nästföljande år senast den 30 november innevarande år. Huvudmän för Samordningsförbundet Göteborg Väster är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad (västra stadsdelarna) samt Västra Götalandsregionen (Hälso- och sjukvårdsnämnd 5). Försäkringskassan har avsatt 4,47 mkr, vilket inkluderar hela statens del. De västra stadsdelarna i Göteborgs stad (fr o m Askim-Frölunda-Högsbo samt Västra Göteborg) har i sina budgetar för 2011 tillsammans avsatt 2,235 mkr avseende Samordningsförbundet. Hälso- och sjukvårdnämnd 5 fattar beslut om sin budget och vilken tilldelning Samordningsförbundet kommer att erhålla, den 8/ Budget 2011 grundas på Inriktningsplan , som styrelsen fattade beslut om på styrelsemöte För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna samt för att förenkla för remittenter ska förbundets verksamheter bli färre, men i gengäld ha ett bredare innehåll. Under 2011 kommer huvudinriktningarna vara verksamhet för unga vuxna med psykisk ohälsa, verksamhet för individer med komplex problematik samt verksamhet för individer i behov av tidigt stöd för att förkorta eller förhindra sjukskrivning. Verksamheten Praktikcentralen finns inte med i förbundets budget för 2011, men arbetsmetoden supported employment kommer att användas i andra av förbundets verksamheter, när personalen har fått utbildning i densamma. 1

3 Budget 2011 Bidragen från huvudmännen 2010 uppgick till 8,94 mkr. I Budget 2011 görs antagandet att bidragsnivån för 2011 är blir densamma. Beräkningen bygger på att utgående eget kapital 2010 uppgår till 3,15 mkr. Om Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 fattar beslut gällande tilldelning till Samordningsförbundet som väsentligt understiger vad övriga huvudmän har beslutat, ska ett nytt budgetbeslut fattas av förbundets styrelse. Prognos 2010 Budget 2011 Intäkter Bidrag från huvudmännen Eget kapital Summa intäkter och eget kapital Kostnader Praktikcentralen Karriärcoach Samverkansteamet Ayande FÖRSAM Aktiv Nymilen SamTid Grön rehabilitering Fyrklövern Kunskapsutveckling Styrelse Administration Summa kostnader Resultat Praktikcentralen kommer inte att drivas som tidigare, men metoden supported employment kommer att användas i andra verksamheter. 2 Fr o m 2011 är Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv en verksamhet. 3 Se fotnot 2. 4 Se fotnot 2. 5 Projektet SamTid avslutades per den 31/ som planerat. 6 Samordningsförbundet har under 2010 varit medfinansiärer på Grön rehabilitering på Ängås gård. 7 Fyrklövern ska egentligen bära sina egna projektkostnader med medel från Försäkringskassan, men då det är osäkert om Fyrklövern kommer att uppfylla sina projektmål, finns en viss risk att samverkande samordningsförbund kommer att få finansiera delar av projektet

4 Planerade verksamheter 2011 Samtliga förbundets verksamheter har arbete eller ökad arbetsförmåga som mål. Verksamheterna ska dessutom ha som mål att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för kvinnor och män. Antalet män respektive kvinnor i verksamheterna bör avspegla hur behoven ser ut i respektive målgrupp. Arbetslivsinriktade verksamheter Karriärcoach Karriärstödjare är en gemensam satsning mellan samordningsförbunden i Göteborg, Vägen ut!kooperativen, Göteborgs Stad Social resursförvaltning och Arbetsförmedlingen. Bidrag från Europeiska socialfonden har erhållits för denna verksamhet, där Coompanion är projektägare. Målgrupp är personer med stora svårigheter att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden, såsom före detta kriminella och före detta missbrukare. Syftet är att stödja deltagarna till arbete i sociala arbetskooperativ alternativt till den reguljära arbetsmarknaden. Verksamheten startade under våren 2009 och projektslut är Under 2010 beräknas Karriärcoach arbeta med 10 deltagare från Väster. Målet för verksamheten är att deltagarna når egenförsörjning. Karriärcoach 2011 Under 2011 finansierar Samordningsförbundet del av coachtjänst, 150 Tkr. Hälso- och arbetslivsinriktade verksamheter Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv Samverkansteamet riktar sig till individer som befinner sig i en komplex livssituation och är i behov av samordnad rehabilitering av medicinsk, social, och/eller arbetslivsinriktad art. Uppdraget är att utreda den sökandes sociala situation, psykiska status och hälsa samt inhämta information från myndigheterna så att teamet kan samordna insatser och ge den sökande individuellt anpassat stöd med slutmål arbete. Samverkansteamet har som mål att arbeta med ca 75 individer per år (35 in och 35 ut) och av dem som lämnar teamet ska 25 % av deltagarna komma ut i arbete eller studier. Nymilens målgrupp är individer som behöver öka sin aktivitetsförmåga för att starta eller komma vidare med sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Uppdraget är att genom gruppaktiviteter öka deltagarens aktivitetsnivå för att ge deltagaren kraft och förmåga att komma vidare i annan verksamhet. Deltagande på Nymilen ska resultera i en bedömning som ska uppmärksamma styrkor hos deltagaren som är värdefulla för framtida arbete eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett lyckat resultat är att deltagaren upplever att hon/han har ökat sin aktivitetsnivå samt att remitterande handläggare har en klar bild av vilken vidare insats som är lämplig. Aktivs målgrupp är individer som behöver få ökad fysisk förmåga och välbefinnande för att förbättra förutsättningarna att erhålla ett förvärvsarbete. Uppdraget är att deltagarna skall för- 3

5 bättra sin hälsa och på så sätt påverka sin arbetsförmåga positivt. Målet för deltagande i Aktiv är ökad hälsa. Under 2010 beräknas antalet deltagare i Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv uppgå till ca 180. Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv 2011 För att förbättra kvalitet och utvecklingsmöjligheter i verksamheterna samt för att förenkla för remittenter ska Samverkansteamet, Nymilen och Aktiv synkroniseras och bli en verksamhet. Namnet blir Samverkansteamet och verksamheten har två delar, en arbetslivsinriktad (Samverkansteamet) och en förarbetslivsinriktad (Aktiva Nymilen). Samverkansteamet är delvis implementerat inom Göteborgs stad och Arbetsförmedlingen. Göteborgs stad finansierar 2 socionomer på heltid och Arbetsförmedlingen en handläggare på 20 %. År 2009 finansierade Västra Götalandsregionen 50 % psykolog och förbundet får besked i samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 tar sitt budgetbeslut, huruvida psykologen ska vara fortsatt finansierad av Hälso- och sjukvårdsnämnd 5. Kostnad för psykologen är upptagen i förbundets budget för Under 2011 finansierar Samordningsförbundet samordnare, jobbcoach, FK-handläggare, arbetsterapeuter, läkare, sjukgymnast samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Ayande Ayande riktar sig till unga vuxna i åldern år, som inte har fått fotfäste på arbetsmarknaden och ofta inte heller har en realistisk fokus på vägen till arbete eller studier. Deltagarna har psykiska symtom exempelvis i form av sömnstörningar, lindrigare former av depression eller ångest. Insatserna omfattar samtalsstöd, coachning och gruppaktiviteter. Under 2010 beräknas Ayande ha ca 100 deltagare. Målet för verksamheten är 30 % ut i egenförsörjning, 60 % ska erhålla en förbättrad hälsa samt 80 % av deltagarna ska få en förbättrad målfokus och struktur på tillvaron. Ayande 2011 Under 2010 har Göteborgs Stad finansierat två jobbcoacher och kommer att göra så även under Samordningsförbundet finansierar under 2011 samordnare, jobbcoach, psykolog, kurator samt lokalhyra och omkostnader. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Hälsoinriktade aktiviteter FÖRSAM FÖRSAM har under 2010 främst riktat sig till individer som har sin läkarkontakt på någon av vårdcentralerna Högsbo, Kungssten, Frölunda, Opaltorget, Johannesvården eller Västerleden och som är i behov av tidig samordnad rehabilitering för att undvika långtidssjukskrivning. Ett samarbete har påbörjats med vårdcentralerna Styrsö och Wästerläkarna. Samtliga vårdcentraler i västra Göteborg som ingår i VG Primärvård har erbjudits att delta i FÖRSAM. Det övergripande målet med FÖRSAM är att med myndighetsgemensamma insatser förkorta och/eller förhindra sjukskrivning. Samverkan sker i team med påföljande behandling av 4

6 sjukgymnast, psykolog och läkare. Under 2010 beräknas ca 100 individer vara aktuella för något av FÖRSAM-teamen. FÖRSAM 2011 Under 2011 ska FÖRSAM fortsätta att arbeta med en utvidgning med teamsamverkan på fler vårdcentraler. Formen för samverkan får anpassas utefter antalet intresserade vårdcentraler och förbundets budget. Respektive vårdcentral avsätter tid för den ordinarie personalen att medverka i arbetet. Samordningsförbundet finansierar samordnare, sjukgymnast, psykolog, arbetsförmedlare samt personlig handläggare från Försäkringskassan. Göteborgs stad finansierar handläggare från individ- och familjeomsorgen. Budgeterad kostnad för 2011 är tkr. Utveckling av förbundet Kunskapsutveckling Uppdrag Samordningsförbundet har i uppdrag att stärka samverkan mellan parterna. I Kunskapsutveckling ingår de gemensamma aktiviteterna men också samverkan mellan myndigheter i det ordinarie arbetet. Även kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan Samordningsförbundets aktiviteter och myndigheternas ordinarie verksamhet ingår. Kunskapsutveckling 2011 Fortsatt deltagande i olika nätverk är viktigt, såväl som på Göteborgs-, regional som nationell nivå. Samordningsförbundet är bl a medlem i Nationellt Nätverk för Samordningsförbund. Förbundet kommer att fortsätta att samordna ett myndighetsgemensamt handläggarnätverk, som stödjer samverkan i det dagliga arbetet. Under 2011 kommer förbundet fortsätta att arbeta med att jämställdhetsintegrera förbundet och dess verksamheter för att säkerställa att män och kvinnor får lika möjligheter till arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundet ska under 2011 verka för att dess verksamheter ska ta emot fler individer med neuropsykiatriska funktionshinder samt med psykiatriska diagnoser. En kartläggning av behov ska ske och personalen ska ges utrymme för kompetenshöjande insatser inom områdena. Samordningsförbundet har startat ett nordiskt erfarenhetsutbyte genom projektet CSR en inkluderande arbetsmarknad. Förbundet har tillsammans med Region Midtjylland och Högsbo Sisjös Företagarförening beviljats medel från EU:s Interregfond för ett förprojekt, vilket innebär utveckling och planering för ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Förprojektet pågår mellan 1 september 2010 och 28 februari Kostnad för förprojektet består av medfinansiering i form av löner för medarbetare som deltar i projektet. Förbundet planerar att ansöka om ett huvudprojekt på tre år under våren Kostnaden beräknas täckas av medfinansiering i form av löner. Därav orsaken till att projektet ej finns medtagen som en kostnad i Budget I budgeten för Kunskapsutveckling är avsatt medel för nätverk, kompetensutveckling, utveckling av nya idéer samt deltagande i nya verksamheter och projekt. Ytterligare ingår även 50 % processtödjare, SUS- och DIS-resurs samt informatör för samtliga förbund i länet. Budgeterad kostnad för 2011 är 1000 tkr. 5

7 Sammanfattning Budget 2011 bygger på en bidragsnivå på 8,94 Mkr. En utökad bidragsnivå från huvudmännen skulle möjliggöra en metodutveckling av befintliga verksamheter samt en möjlighet att utveckla nya metoder och verksamheter. Det är angeläget att samtliga parter arbetar aktivt för en utökad bidragsram framöver. Förslag till beslut Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg Väster föreslås besluta att godkänna ovanstående tjänsteutlåtande avseende budget Karin Martinsson Förbundschef 6

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Ansökan om bidrag för 2016

Ansökan om bidrag för 2016 2015-06-18 Till Göteborgs Stad SDN Askim-Frölunda-Högsbo samt SDN Västra Göteborg Ansökan om bidrag för 2016 Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för samordnad rehabilitering enligt lag

Läs mer

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 5

Budget Karin Alstersjö Styrelsemöte Pkt 5 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr Karin Alstersjö Styrelsemöte 2014-11-27 Pkt 5 Budget 2015 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Statistik januari-december 2013

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Dnr 1/14 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse januari-december 213 Statistik januari-december 213 Bilaga till årsrapport avseende verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år

Tjänsteutlåtande Budget Dnr 0021/12 Reviderad. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2013 med plan för år 2014 2015 Budget 2013 med verksamhetsplan för år 2014 2015 Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Budget 2013 med inriktning till 2015

Budget 2013 med inriktning till 2015 Budget 2013 med inriktning till 2015 Ärendet Enligt förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall styrelsen fatta beslut om budget för kommande år senast 30:e november. I detta tjänsteutlåtande

Läs mer

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad

Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad Vision: Bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle där invånare i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt insatser för att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:23 1 (149) LS 0810-0994 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Årsredovisningar och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2014. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2017 (Dnr 2017:03 / 5) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2017 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2009 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget

VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget VERKSAMHETSPLAN 2017 med budget 2017-2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2016:12/7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde

BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 3 Sammanträde BUDGET 2015 MED INRIKTNING TILL 2017 ÄRENDET... 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2015-2017... 2 INRIKTNING... 4 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 4 SAMMANFATTNING AV STRATEGIER... 5 EKONOMISKA

Läs mer

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost

Vinnarna av samverkan ska vara invånarna i Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 UNGA VUXNA...2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön...2

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2010 med plan för år 2011-2012 2009-12-15 Budget 2010 med verksamhetsplan för år 2011-2012 2009-12-15 Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är

Läs mer

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 -

Samordningsförbundet. Delårsrapport Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm - 1 - - 1 - Delårsbokslut samordningsförbundet Falköping/Tidaholm Margaretha Eriksson Delårsrapport 2009-01-01 2009-06-30 Falköping/Tidaholm - 2 - Inledning i Falköping/Tidaholm bildades den 1 april 2007 i enlighet

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Samordningsförbundet Västra Mälardalen Samordningsförbundet Västra Mälardalen Verksamhetsplan och budget 2017 Vision: Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde

BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Tjänsteutlåtande. Dnr 2012/01 Ärende nr: 2 Sammanträde BUDGET 2014 MED INRIKTNING TILL 2016 ÄRENDET... 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016... 2 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 3 IDENTIFIERADE BEHOVSGRUPPER... 5 SAMMANFATTNING AV STRATEGIER...

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetens inriktning 2017... 3 3. Om samordningsförbundet...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018 Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2018 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 (7) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2018 (Dnr 2018:03 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2018 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

5 I Samrådsmötet öppnas

5 I Samrådsmötet öppnas SAMRAD Samordningsforbunden i Göteborg Jan Svensson, sekr Tfil: 031-368 02 99 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-10-24 I Närvarande: 1 Ledamö ter: Ersättare: Övriga närvarande T id Plats: Ordförande Dario

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2018

Verksamhetsplan och budget 2018 Verksamhetsplan och budget 2018 Beslutad av styrelsen 2017-xx-xx Dnr XX Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2017-09-22-1:a utkast till BILAGOR TILL VERKSAMHETSPLANEN 1. Beskrivning av verksamhet Sida 2 Samordningsförbundet

Läs mer

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa

Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-06-13 1 (4) HSN 1510-1203 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa Ärendebeskrivning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 med budget 2015-2017 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2008 med plan för 2009 2010 2 Budget 2008 med verksamhetsplan för 2009 2010 Övergripande mål och målgrupp Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna Härlanda,

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Kungälvs kommun Diarienr: 2007:013.1 BIL 1 Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete

VERKSAMHETSPLAN FÖR KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND. Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete VERKSAMHETSPLAN FÖR Våra gemensamma insatser syftar till utveckling och arbete KLARÄLVDALENS SAMORDNINGSFÖRBUND 2018 Klarälvdalens samordningsförbund - Box 93-667 22 Forshaga - www.klasam.se Innehåll 1.

Läs mer

Projekt Futuro. Revidering av tidigare projektplan för Futuro Karlstad och Futuro Kristinehamn och Grums

Projekt Futuro. Revidering av tidigare projektplan för Futuro Karlstad och Futuro Kristinehamn och Grums Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-10 1(8) Projektplan Futuro Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projekt Futuro

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Förslag till beslut Styrgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria och föreslår

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG

VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG VERKSAMHETSPLAN OCH INRIKTNING ÅR 2019-2021 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND GÄVLEBORG Antagen av förbundsstyrelsen 2018-11-30 1 Innehåll Inledning... 3 Förbundets uppdrag... 3 Vision... 3 Målgrupp... 4 Mål... 4

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN

19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 19 Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2016-4742 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-10-11

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 2008/013-004 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 med budget 2016-2018 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV SJÄLVFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamhet under Uppföljning och utvärdering 5. VERKSAMHETSPLAN 2011 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2019 med budget 2019-2021 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING 1 1. Inledning

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING

Delårsrapport. för Finnvedens samordningsförbund första halvåret Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING Delårsrapport för Finnvedens samordningsförbund första halvåret 2015 Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning Finnvedens samordningsförbund

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2011/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2011 11 23 Pkt 5. Budget 2012

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2011/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2011 11 23 Pkt 5. Budget 2012 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2011/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2011 11 23 Pkt 5 Budget 2012 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Huddinge år

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Huddinge år 1 Bilaga 6 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i Huddinge år 2007-2011 Förslag till beslut Huddinges ledningsgrupp beslutar ställa sig bakom denna promemoria och föreslår

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplanering och budget 2012

Verksamhetsplanering och budget 2012 Verksamhetsplanering och budget 2012 Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka Org.nr 222000-2006 Bankgiro 5020-5368 Postadress: c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, 147 85 Tumba

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2014

Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhets- och budgetplan 2014 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan för år 2015

Budget och verksamhetsplan för år 2015 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/14 2014-11-20 Ärende nr 3 Budget

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019.

Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. 161110 1 (5) Verksamhetsplan och budget för 2017 samt preliminär planering för 2018 och 2019. bildades den 1 januari 2011 och består av fyra parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Bromölla,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning

Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2016-03-31 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 4 Diagram: Utskrivningsanledningar...

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun

Samspelet Stegen. Generell verksamhetsplan för Stegen med lokala förutsättningar per kommun Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-12-18 1(8) Verksamhetsplan Samspelet Stegen Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Samspelet

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Förslag till inriktning av budget för 2005.

Förslag till inriktning av budget för 2005. Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2004/21 på Hisingen 2004-10-18 Sekretariatet, OA Förslag till inriktning av budget för 2005. Inledning Vid Beställarförbundet DELTA:s sammanträde den 2 september

Läs mer

Samverkansteam Norra Dalsland

Samverkansteam Norra Dalsland PROJEKTBESKRIVNING Samverkansteam Norra Dalsland 2007-2009 förlängt 2010, 2011, 2012 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just

Läs mer

ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti.

ÄRENDE Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. SAMMANFATTNING Följande dokument är Samordningsförbundet Göteborg Nordosts delårsrapport för januari-mars 2018. Dokumentet ger en övergripande bild av hur verksamheten bedrivits, hur ekonomiska resurser

Läs mer

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler

Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Ordförande Tord Karlsson, NNS c/o RAR i Sörmland, 611 84 Nyköping E-post: tord3@icloud.com D A T U M 2016-11-07 D I A R I E N R Tel:070-2992201 Till generaldirektör Försäkringskassan Ann-Marie Begler Försäkringskassans

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011

Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Budget 2009 med plan för år 2010-2011 Budget 2009 med verksamhetsplan för år 2010-2011 Övergripande mål och målgrupper Förbundets ändamål är att inom stadsdelarna

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna.

Förslaget till budget för år 2012 omfattar 5400 tkr. Av dessa medel är 5100 tkr 2012 års bidrag till förbundet från medlemmarna. Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Norra Dalsland, kommande Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅD-ESÅ)finns framtaget. Inriktningen är att under 2012 utveckla

Läs mer