Verksamhets- och budgetplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- och budgetplan 2015"

Transkript

1 Verksamhets- och budgetplan 2015

2 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Samordningsförbundets vision och mission Samordningsförbundets organisation... 5 Arbetssätt Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Målgrupper för insatser Verksamhet Samordningsförbundets strategiska mål och ekonomiska förutsättningar... 9 Strategiska mål... 9 Finansiella mål... 9 Ekonomiska förutsättningar... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8.2 Verksamhetsmål och planerad verksamhet Processtöd Medborgarcentrum Utvecklingspott Samverkansteamet Utbildningar, informationsspridning och seminarier Budget Ordlista Bilaga 1, Årscykel för styrprocessen

3 3 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet Finspångs Samordningsförbund bildades 1 januari Verksamheten utgår från lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Lag (2003:1210). Förbundet är en fristående juridisk person som är bildat av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 2. Övergripande mål och syfte Samordningsförbundets övergripande mål är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet så att de aktuella samhällsresurserna används på ett bättre sätt och till större nytta för invånarna i Finspångs kommun. Syftet med den finansiella samordningen är att: enskilda genom insatserna skall uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, skapa effektivare arbetsprocesser, underlätta en effektiv användning av samhällets resurser. Centrala begrepp för Samordningsförbundets arbete är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är här ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetsinriktad karaktär.

4 4 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1210) till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samordnade myndigheternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas, svara för en löpande uppföljning och utvärdering av Samordningsförbundets verksamhet, samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 4. Samordningsförbundets vision och uppdrag Mål Vårt mål är att människor ska se och ta tillvara sina möjligheter för att nå egen försörjning. Detta når vi tillsammans med våra myndigheter genom samverkan i utveckling och lärande, konkreta samarbetsformer, samt genom att se den enskildes resurser, förmågor och behov. Uppdrag För att ge människor möjlighet till egen försörjning söker vi aktivt samhandling och utvecklar konkreta samarbetsformer genom att stödja nytänkande och lärande. Vi initierar samverkansarenor och följer upp och sprider våra resultat lokalt och nationellt.

5 5 5. Samordningsförbundets organisation Kommun Landsting Försäkringskassa Arbetsförmedling Styrelse Kansli Styrgrupp Beredningsgrupp Verksamhet Verksamhet Verksamhet Kommun Landsting Arbetsförmedling Försäkrings -kassa Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från huvudmännen. Till sin hjälp har Samordningsförbundet ett kansli bestående av en tjänsteman (förbundschef) vilken leder arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. För att hantera förbundets ekonomi finns avtal om köp av tjänst från Norrköpings kommun. Finspångs kommun tillhandahåller administrativt stöd. Som stöd för processerna fungerar förbundschefen även som processledare. På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp/utvecklingsgrupp från verksamheter inom huvudmännens områden. Beredningsgruppens uppgift är att vara beredningsinstans för projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet samt verka för förankringsarbetet i sina egna organisationer. På chefsnivå finns en styrgrupp som svarar för den operativa styrningen av de verksamheter som bedrivs med finansiering av Samordningsförbundet. Samverkan mellan myndigheter genom Samordningsförbundet återfinns således på flera olika nivåer från den politiska arenan ner till de tjänstemän som kommer i direkt kontakt med Finspångs invånare, se bild på nästa sida.

6 6 Styrelse Styrgrupp/Beredningsgrupp Samteam/Medborgarcentrum m.m. Arbetssätt Samordningsförbundet har de senaste åren genomgått en förändring från projektfinansiär till en aktiv medspelare där gemensamma verksamheter arbetas fram och förankras gemensamt i den infrastruktur för kommunikation som Samordningsförbundet upprätthåller i form av styrgrupp, utvecklingsgrupp, styrelse och arbetsgrupper av olika slag. Målet är att komma ifrån ett ansökningsförfarande till ett gemensamt arbete där förslag till nya insatser tas fram i samverkan, detta för att bättre förankra verksamheter och för att redan i planeringsstadiet bygga in en reell samverkan.

7 7 6. Samordningsförbundets arbetsområden/perspektiv Finspångs Samordningsförbund utgår från fyra perspektiv när det gäller planering och utvärdering av den verksamhet som förbundet stöder: Medborgarperspektivet handlar om medborgarens upplevda nytta av de insatser som görs. Dessutom finns i ett medborgarperspektiv också ett tydligt inslag av eget ansvar hos den enskilde. Detta perspektiv sätter kvalitetsfrågorna i fokus; hur väl lyckas vi bidra? Samhällsperspektivet står för den nytta och de resultat och effekter välfärdsintäkter som är målet för de insatser som görs. Här ingår också hur resurser fördelas för att åstadkomma önskad nytta, effekter och resultat. Processperspektivet handlar om hur saker ska göras; med vilken kompetens, på vilket sätt, arbetsformer och arbetsprocesser och om hur resurser används i det dagliga arbetet. Det som görs i processperspektivet måste vara sådant som stödjer möjligheten till måluppfyllelse utifrån medborgarperspektivet och samhällsperspektivet. Lärandeperspektivet handlar om vad som krävs för att lära nytt, lära av, tränas och arbetas med hos de resurspersoner och myndighetsmedarbetare som ska genomföra arbetet utifrån processperspektivet. Det kan handla om nytt kunskapsbehov hos individer eller grupper, nya teambyggen, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg eller nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna. 7. Målgrupper för insatser Sedan några år tillbaka jobbar Finspångs Samordningsförbund utifrån ett behovsnivåperspektiv i stället för som tidigare utifrån ett målgruppsperspektiv när insatser ska planeras och organiseras. Insatser som organiseras utifrån ett behovsnivåperspektiv utgår i större utsträckning från enskilda individers behov av stöd än målgruppsperspektivet som mer utgår från orsaken till behovet, t ex utländsk härkomst, långtidssjukskriven, försörjningsstödstagare o s v. I stället för att starta projekt för olika målgrupper organiseras insatser utifrån olika behovsnivåer. Nivåerna beskrivs utifrån hur långt man står från möjligheten till förvärvsarbete. Inom de olika insatserna kan då finnas personer ur olika målgrupper. Bakgrunden till detta är tankar om att människor oavsett ålder, härkomst eller tidigare erfarenheter till stora delar har behov av samma typ av stöd för att rustas för arbete eller studier.

8 8 8. Verksamhet 2015 De ekonomiska förutsättningarna för Finspångs Samordningsförbund är reglerade i lag Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen får Försäkringskassan disponera medel till finansiell samordning (bestäms av regeringen). Denna del omfattar 50 % av Samordningsförbundets medel och utgör statens andel som ska finansiera Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens deltagande. Kommunerna och Landstinget ska vardera bidra med en fjärdedel. För 2015 har Finspångs Samordningsförbund tilldelats tkr från staten. Äskandet till Försäkringskassan låg på tkr. Med kommunens och landstingets del blir då intäkterna tkr. Finspångs Samordningsförbund kommer vid 2014 års utgång, enligt prognos, att förfoga över ett eget kapital på ca 2,4 miljoner kronor. Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet skall användas under 2015 för att 1/ uppgå till 500 tkr vilket är i enlighet med Nationella rådets rekommendation (maximalt 600 tkr) och Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål. Utifrån detta beslut överstiger kostnaderna i budgeten för 2015 intäkterna. Intäkter Staten Finspångs kommun Landstinget i Östergötland Finansiella intäkter Summa intäkter 1000 tkr 500 tkr 500 tkr 30 tkr 2030 tkr Kostnader Verksamheter Kansli/administration Summa kostnader Eget kapital enligt prognos Förbrukas av eget kapital 2015 Återstående eget kapital tkr 502 tkr 3880 tkr 2353 tkr 1850 tkr 503 tkr

9 9 8.1 Samordningsförbundets strategiska och ekonomiska mål Strategiska mål Den långsiktiga strategin för Finspångs Samordningsförbund handlar under åren som kommer om att bygga upp och finansiera verksamheter som utifrån ett medborgarperspektiv kompletterar de ingående parternas ordinarie ansvarsområden, samt framförallt stimulerar till samverkan och metodutveckling inom de ordinarie verksamheterna. En strategi för detta är att i samverkan organisera insatser som finns inom de fyra myndigheternas ansvarsområden utifrån enskildas behov i stället för utifrån vilken myndighet de finns hos eller orsaken till behoven. På detta sätt kan man genom samverkan optimera de insatser som finns och tydliggöra vilka former av insatser som saknas. Man förhindrar också, genom det helhetsperspektiv som skapas, att liknande verksamheter byggs upp parallellt inom systemen. Finspångs Samordningsförbund vill så långt som möjligt bygga samverkansinsatser på de befintliga resurser som finns inom myndigheterna. Framför allt för en långsiktig hållbarhet och metodutveckling och inte minst ur ett lärandeperspektiv. Medborgarcentrum är ett exempel på det. Där skapas möjlighet för ordinarie personal att göra sina ordinarie uppgifter men med andra metoder än tidigare. Samverkansmetoderna blir därmed en del av det ordinarie arbetet tog Samordningsförbundets styrelse beslut om att tjänsterna som individstödjare i Samteamet skall vara långsiktigt finansierade av förbundet, idag är två individstödjare anställda på Arbetsförmedlingen, en av Finspångs kommun och en av landstinget, samtliga på tillsvidareanställningar. Detta möjliggör en samverkansarena med personal som kan bygga vidare på den kunskap om samverkan som byggs upp och som har möjlighet att integreras i ordinarie myndigheter. Finansiella mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara 500 tkr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/insatser i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhets-/projektkostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats. Finspångs Samordningsförbund ska ha en budget i balans. Med budget i balans menas att inkomster och utgifter ska uppgå till lika stora enheter. Överskott kan förekomma så länge det egna kapitalet inte byggs på till en nivå som

10 10 överstiger rekommendationen från Nationella rådet vilken tillåter förbundet ett eget kapital på 600 tkr. 8.2 Verksamhetsmål och planerad verksamhet 2015 De övergripande målen för verksamheter finansierade av Samordningsförbundet är att de ska: bygga på ett tydligt medborgarperspektiv, bygga på principen om alla människors lika värde, utformas så att den enskildes resurser och möjligheter tas tillvara, bidra till att de Finspångsbor, som är föremål för samverkan, ska erbjudas individuellt anpassade insatser i syfte att öka sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier, bidra till strukturförändringar och samordning av befintliga resurser i ordinarie verksamheter i större utsträckning än fristående projekt. Planerade insatser 2015: Processtöd Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgarcentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst av arbetsförmedlingen. Försäkringskassan finns närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från Myndighetskontoret (försörjningsstöd) samt Studie och yrkesvägledare finns på plats regelbundet. Medborgarcentrum har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att genom närhet och samverkan snabba på beslutsvägar och skapa samsyn. Medborgarcentrums syfte är att stimulera och integrera samverkan i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser samt att genom ett en dörr in perspektiv förenkla myndighetskontakterna för den enskilde. Ett exempel på detta är Samverkansteamet som beskrivs nedan, där de fyra ägarmyndigheterna samarbetar i arbetet med personer med en hög behovsnivå, dvs. de individer som står långt från arbetsmarknaden. Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Målsättningen att de ingående myndigheterna under 2015 ska hitta ett sätt att implementera samverkansarbetet i sina respektive ordinarie verksamheter.

11 11 För att lyckas implementera Medborgarcentrum i nya lokaler där fler ryms finansierar Samordningsförbundet sedan augusti 2014 ett processtöd för detta. Uppföljning: Uppföljning sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten i Medborgarcentrum. Insatser från Samordningsförbundet för Processledare Medborgarcentrum för tkr. Utvecklingspott Utvecklingspotten är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet med insatsen är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Utvecklingspotten kan bekosta sådant som de ordinarie myndigheterna inte kan tillhandahålla. Insatsen ska innebära ett steg närmare arbetsmarknad eller studier. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 20 tkr. Samverkansteamet Verksamheten innefattar dels ett team med handläggare från de fyra ägarmyndigheterna, dels individstödjare och utöver det 25 fördjupande utredningar som genomförs av Närsjukvården i Finspång. Individstödjarnas uppdrag är att i samarbete med Samteamet och ordinarie verksamheter och personal se till att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgruppen till del och att samordna insatser från de olika myndigheternas verksamhetsområden. De fördjupade utredningarna genomförs av arbetsterapeut, sjukgymnast samt kurator enligt en bestämd mall och innehåller olika typer av bedömningar. Syftet med insatsen är att minska det totala bidragsberoendet, både i tid och i kostnad och att öka möjligheterna till egen försörjning samt att utveckla att rätt individuellt stöd och hjälp kommer målgrupperna till del. För styrelsen finns målsättningen att med denna verksamhet skapa en organisation för samverkan kring förbundets målgrupp som kan vara långsiktig och stabil och som kan integreras i ordinarie system. Målsättningen är att bygga ett forum mellan myndigheterna som genom stöd från Samordningsförbundet kan bli stabilt och långsiktigt och därmed integrerat i ordinarie system, se bild på nästa sida.

12 12 Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Samteamet Finspångs kommun Landstinget Mål Det övergripande målet är att deltagarna i Samteamet ökar sin arbetsförmåga. Säkerställa att personerna inom målgrupperna får rätt stöd. Skapa en integrerad samverkansmodell mellan myndigheterna. Uppföljning Utvärdering sker i Försäkringskassans system SUS enligt de regler och möjligheter som gäller för verksamheten. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: Individstödjare: 2010 tkr, inkl. övriga kostnader så som lokalhyra, leasingbil, handledning m.m. Handläggartid i teamet: 360 tkr Fördjupade utredningar: 200 tkr Kartläggning unga år som inte går i gymnasieskolan Av de utredningar (t.ex. Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar SOU 2013:74) som genomförts på området framgår att utöver kommunens (i Finspångs fall Nya Bergskas) aktiva arbete med Informationsansvaret behovs en stabil samverkan med Arbetsförmedlingen, andra enheter inom kommunen, hälso- och sjukvården m.fl.. Flera aktörer kan erbjuda insatser och stöd och som den statliga utredningen konstaterar har ingen av aktörerna ett övergripande ansvar för gruppen. För att veta vilka insatser som behövs och var samverkan behöver bli bättre behövs en uppdatering av kunskap, pågående aktiviteter och samverkan på ungdomsområdet. Därför har Samordningsförbundet beslutat om en sådan genomlysning av nuläget med mål att både utveckla den individuella kartläggningen,

13 13 aktiviteterna och samverkan för den aktuella ungdomsgruppen. Kartläggningen genomförs av personal inom Finspångs kommun under perioden Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 44 tkr Utbildningar, informationsspridning och seminarier Våren 2015 planeras en grundutbildning i lösningsfokus genomföras för alla som arbetar inom Samteamet som individstödjare och handläggare. Samordningsförbundet har funnit att frukostmöten är en väl fungerande mötesform för att föra ut information i myndigheterna och för att skapa och upprätthålla relationer och nätverk över myndighetsgränser. Insatser från Samordningsförbundet för 2015: 170 tkr

14 14 9. Budget Nedan presenteras en budget för Insatserna som planeras genomföras 2015 är redan beslutade medan budgetposterna för är en uppskattning då modellen för fördelning av medel inte är klar inom Försäkringskassan och förbundet således inte vet vilka medel som kan finnas att tillgå. Alla belopp uttryckta i tkr. Sammanfattning Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Fin. ram Finspångs Kommun Fin. ram Landstinget i Östergötland Fin. ram Försäkringskassan & AF Finansiella intäkter Totala intäkter Stöd och stimulans Medborgarcentrum, Processledare Processtöd Totala kostnader Insatser & utveckling Utvecklingspott Samteamet 20 % handläggare Samteamet individstöd Fördjupade kartläggningar NIF Utbildning, seminarier, konferenser * Kartläggning år Utvecklingsmedel ** Totala kostnader Styrelse/kansli/administration Styrelse Personalkostnader Lokalhyra, lokalvård, larm Telefoni, datorer, IT, kontorsmaterial Lönehantering, Pacta, försäkringar Information, NNS m.m Revision Finansiella kostnader Totala kostnader * Posten innehåller även informationsspridning och representation och omfattar både styrelse, kansli, verksamheter och personal i myndigheterna. ** Utvecklingsmedel disponibla för för stöd, stimulans, insatser och utveckling.

15 15 Ordlista Finansiell ram: De medel som medlemmarna har beslutat om att tillföra Finspångs Samordningsförbund för respektive verksamhetsår. Övriga intäkter: De medel som, enligt överenskommelse, skall medfinansiera Samordningsförbundets kostnader. I dessa intäkter ingår även ränteintäkter. Eget kapital: De medel som redovisas i balansräkningen som föregående års vinster och/eller förluster samt innevarande års resultat. Finansieringsutrymme: De ekonomiska resurser som Finspångs Samordningsförbund har att använda för att finansiera sin verksamhet. Budgeterade kostnader: De verksamhetskostnader som styrelsen har beslutat att finansiera under respektive år. Bundet eget kapital: Den del av det egna kapitalet som inte bör användas utan ses som en yttersta ekonomisk säkerhet.

16 16 Bilaga 1 Beslut verksamhetsplan och budget Dec Jan Förslag verksamhetsplan och budget Nov Feb Bokslut/verksamhetsberättelse Planeringsdag Dialog med ägare Okt Årscykel för styrprocessen Mar Kvartalsuppföljning Omvärldsanalys Planeringsdagar Kvartalsuppföljning Sep April Dialog med ägare Aug Maj Juli Juni Delårsrapport och bokslut

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 2 Innehållsförteckning 1. Samordningsförbundets uppgifter och verksamhet... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Samordningsförbundets uppgift och beslutanderätt... 4

Läs mer

Delårsbokslut 30/6 2013

Delårsbokslut 30/6 2013 Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013 Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2007

Verksamhetsplan Budget 2007 Lycksele Verksamhetsplan Budget 2007 Samordningsförbundet Lycksele Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, LAN Västerbotten, Försäkringskassan Västerbotten 1 1. Samordningsförbundet...3 Inledning...3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2014

Verksamhets- och budgetplan 2014 Verksamhets- och budgetplan 2014 Antagen av förbundsstyrelsen 2013-11-29 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2010

Verksamhetsplan Budget 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inomrehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2010 Budget 2010 Planerad budget 2011-2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg Verksamhets- och budgetplan 2007 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samordningsförbundet Inledning s samordningsförbund bildades 1 januari 2007 och är bildat av Mariestads kommun, Töreboda

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24

Budget 2011. Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Samordningsförbundet Göteborg Väster Karin Martinsson Styrelsemöte 2010 11 24 Tjänsteutlåtande Dnr 2010/23 Pkt 3 Budget 2011 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2015 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2014

Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2014 2014-09-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå...

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv

Verksamhetsplan och budget Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Verksamhetsplan och budget 2016 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv 1 Samordningsförbundet Landskrona Svalöv Samordningsförbundet Landskrona Svalöv bildades den 1 september 2009 och består av parterna

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2016 samt inriktning av 2017 års verksamhet Beslutad vid styrelsemöte den 17 november 2015 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer:

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Om samordningsförbundet. Uppdraget

Om samordningsförbundet. Uppdraget Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2016 Om samordningsförbundet Uppdraget Fryksdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet och startades upp i februari 2008 med Sunne kommun, Torsby

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget Ag669 2013-01-01 Innehållsförteckning Samordningsförbundet Västerås... 2 Sammanfattning utvecklingsåret 2013... 2 Syftet med samordningsförbundets verksamhet... 3 Verksamhetsidé...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Verksamhetsplan Budget 2011

Verksamhetsplan Budget 2011 Verksamhetsplan Budget 2011 Samordningsförbundet i Jämtlands län Arbetsförmedlingen Bergs kommun Bräcke kommun Härjedalens kommun Krokoms kommun Ragunda kommun Strömsunds kommun Åre kommun Östersunds kommun

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå

Samordningsförbundet Umeå Samordningsförbundet Umeå Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2008-2010 Budget 2008-2009 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Arbetsförmedlingen i Umeå Verksamhetsplan 2009-2011 Budget 2009-2010 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2008-11-28

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Förbundsordning Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets namn

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Handlingsplan Trisam 2017

Handlingsplan Trisam 2017 Handlingsplan Trisam 2017 Angelica Gabrielsson, processledare Trisam 2016-11-01 Handlingsplan Trisam 1. Grundläggande information 1.1 Bakgrund Trisam 1 är en struktur och arbetsmetod att arbeta med rehabilitering

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ales Kommun Diarienr: 28/8-2 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ansvarig

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Finansiell samordning

Finansiell samordning Finansiell samordning genom samordningsförbund (Lag 2003:1210) Några siffror Lagen kom 1 jan 2004 560 Mkr från stat, kommuner och landsting 2015 80 förbund i 241 kommuner av landets 290 och flera är på

Läs mer

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund I ~ Landstinget - DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet seslursun ~ilj, Lo 8 6 ff Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Dnr LD15/00213 Uppdnr 989 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015

Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 1 Verksamhetsplan för Centralen i Nedansiljans samordningsförbund 2016 Framtaget med ledningsgruppen den 13 nov 2015 VP Fastställt 2015-11 -19 Leksand 15 11 13 Centralens Ledningsgrupp 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01

2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING. Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet. Giltig från 2015-01-01 2014-11-20 FÖRBUNDSORDNING Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Giltig från 2015-01-01 1 Förbundsordning för Samordningsförbund Värend Samordningsförbundet Värend har

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ARBETSMATERIAL Verksamhetsplan SF Västra 2015 Innehållsförteckning sid. 1. Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund 2 2. Övergripande mål och syfte 2-3 3. Styrelsens uppgift och beslutanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261

Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014. 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Consensus i Älvsbyn Samordningsförbund ÅRSREDOVISNING 2014 2014-01-01----2014-12-31 Samordningsförbundet Consensus Organisationsnummer: 222000-2261 Styrelsen för Samordningsförbundet Consensus i Älvsbyn,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg

Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Sid 1 (5) Författningssamling Förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle kommun 151214 12 Beslutad av övriga förbundsmedlemmar: Arbetsförmedling, 160427, Försäkringskassan,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Antagen av styrelsen. 1 Inriktning Samordningsförbundens grundläggande inriktning är att utifrån en helhetssyn ta ett samlat ansvar genom att samordna arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend Samordningsförbundet Värend Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Verksamhetsplan 2015 Budget 2015 Fastställd 2014-11-27, reviderad 2015-03-19 Samverkan är inte ett tillstånd

Läs mer

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget Innehållsförteckning Dnr: 2014/10-SFV Samordningsförbundet Västerås... 2 Sammanfattning... 2 Syftet med samordningsförbundets verksamhet... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision...

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer