Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1"

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Bengtsfors Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina Lundqvist Västra Götalandsregionen Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Övriga deltagande Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman SOF Cecilia Gustafsson ersättare Åmål Kenneth Gustavsson ersättare Dals-Ed Krister Stensson ersättare Västra Götalandsregionen Utses justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Protokollet finns också på Samordningsförbundet Norra Dalsland Datum för anslags uppsättande 2011 Datum för anslags nedtagande 2011 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Sekreterare Ordförande/Delegat Justerande... Ulrica Sandzén... Björn Smith... Christina Lundqvist c/o Bengtsfors kommun Box 14, Bengtsfors... Ulrica Sandzén

2 15 Mötets öppnande Ordf Björn Smith hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet. 16 Val av justerare välja till justerare Christina Lundqvist 17 Förra mötets protokoll samt presidieprotokoll lägga föregående protokoll och presidieprotokoll till handlingarna 18 Godkännande av dagordning godkänna föreliggande förslag till dagordning

3 19 Årsredovisning och verksamhetsberättelse Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 3492 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2010 var 1303 tkr Årets verksamhet lämnade ett resultat på 788 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2010/2011 blev 789 tkr godkänna för samordningsförbundet Norra Dalsland upprättad Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende 2010 som visar på ett resultat på 788 tkr och ett eget utgående kapital på 789 tkr - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen i Åmål - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen i Bengtsfors - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen i Dals-Ed - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till styrelsen för Västra Götalandsregionen - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till Försäkringskassan - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till Arbetsförmedlingen - Överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till revisionen för Västra Götaland tillika företrädare för kommunerna samt till Försäkringskassans upphandlade revisionsenhet.

4 20 Kartläggning unga vuxna Åmål och Dals-Ed Resultat från kartläggningen i Bengtsfors ha föredragits Lokala Ledningsgruppen och styrelsen. De som inte har någon sysselsättning kommer erbjudas en orienteringskurs från kommunala vuxenutbildningen. Både Åmål och Dals-Ed har uttryck önskemål om samma kartläggning, möjligen med någon tilläggsfråga, görs i deras kommuner. Bengtsfors har erbjudit sig bistå med själva enkätutskicket. Det troliga är det kan gå fortare genomföra detta när man nu vet hur arbetsgången ser ut. uppdra åt ansvarig tjänsteman skriva avtal med Åmåls och Dals- Eds kommuner om kartläggning av unga mellan år enligt modell genomförd i Bengtsfors, alternativt Bengtsfors kommun genomför enkätdelen. anta en ramkostnad om max kr för genomförande av kartläggningen i båda kommunerna.

5 21 Aktiv i Norra Dalsland Aktiv är en hälsoinriktad insats som finns i en del förbund. Insatsen består i erbjuda människor en möjlighet med stöd av en sjukgymnast komma igång med träning 2 tillfällen i veckan under en 6 veckors period. Insatsen är förhållandevis billig, den är enkel och ger enligt alla utvärderingar ett gott resultat. Lokala ledningsgruppen har tagit ställning till insatsen och ser det som en viktig insats få igång. En primär målgrupp kan vara de som finns i samverkansaktiviteter och de som finns i arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Omfningen får utgå från varje vårdcentrals sjukgymnastiks förutsättningar får ses som ett första försöksår med ett mindre antal försöks perioder. uppdra åt ansvarig tjm upprätta avtal med vårdcentralerna i Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed och Bäckefors om starta Aktiv till en kostnad om 6500 per 6 veckors period. i augusti/september göra avstämning med avseende på höstens Aktiv och uppdra åt ansvarig tjm inleda dialog under året med Hälso- och sjukvårdsnämnden inför en ev fortsättning/ utvidgning

6 22 Nationell konferens kring finansiell samordning Inbjudan har gått ut till en nationell konferens för samordningsförbund arrangör är försäkringskassan och samordningsförbundet i Norrköping. Det är angeläget styrelsens nya ledamöter skaffar sig en kompetens kring sitt uppdrag och det är ett utmärkt tillfälle delta i nationella konferenser anmäla Krister Stensson, Kenneth Gustavsson, Cecilia Gustafsson, Christina Lundqvist, Björns Smith och Ulrica Sandzen till den nationella konferensen

7 23 Mötesplan 2011 presidiet styrelse 4 feb 22 feb 21 mars 18 april 23 maj 14 juni 12 sep 26 sep 24 oktober 7 nov 21 nov Mötesplanen diskuteras ännu en gång. Då 18 mars och 4 april inte är styrelsemöten utan konferenser eller uppstartsmöten betyder det styrelsen sammanträder först den 14 juni efter detta möte. Revisionsrapporten kommer komma under den tiden, funderingar kring verksamhetsplan 2012 behöver ventileras. Styrelsen resonerar som så det finns möjligheter sammankalla ett kortare möte under mars/april om behov uppstår på de tillfällen som styrelsen träffas av andra skäl. låta fastslagen sammanträdesplan kvarstå och uppdra åt presidiet kalla samman till kortare möten vid behov.

8 24 Rapporter/Information A Ny förbundsordning Den nya förbundsordningen är nu antagen av samtliga huvudmän. Förbundsordningen styr förbundets verksamhet. Förändringarna är främst på paragrafer om revision. Den nya förbundsordningen överlämnar också till styrelsen inbördes besluta om ordförande, vice ordförande och vem som innehar ordinarie poster av kommunens ledamöter och för hur lång tid detta gäller. Förbundet lämnar nu också minst en ekonomisk delårsrapport. Vad gäller förbundets syfte så kvarstår det som tidigare likaså förbundet inte kan besluta i förmåner eller rättigheter som berör enskilda eller upphandla insatser som riktar sig till enskilda. Den nya förbundsordningen kommer finnas tillgänglig på B Nationellt Nätverk Samordningsförbundet ingår i en två nätvärk; ett regionalt och ett nationellt. Utöver det finns stöd till samordningsförbundet på nationell nivå genom det Nationella Rådet. Det regionala nätverket utvecklas av samordnare/förbundschefer i förbunden i Västra Götaland och har ett stöd av ledande chefer på regional nivå som samverkar i Västra Götalands samverkansgrupp. Nätverket får stöd och utvecklar olika gemensamma områden i löst sammansa arbetsgrupper som när ett uppdrag är färdigt upplöses. Tex ekonominätverket som samordnat när och till vem olika ekonomiska rapporter ska in. Tjänstemän i nätverket träffas 4 gånger per år ofta med regionala ägar- representanter närvarande. Nationella Rådet kan man läsa mer om på där minnesanteckningar finns från deras möten. Det Nationella Nätverket för Samordningsförbund är relativt nybildat och kommer troligen ombildas till en förening. Tanken är ta ut en medlemsavgift om ca 2 promille av förbundens budget. Mer information finns på Nätverket kommer ha sitt årsmöte den 13 april i Norrköping. utse Kenneth Gustavsson vara förbundets företrädare på NNS s årsmöte

9 C Unga med Aktivitetsersättning Unga med aktivitetsersättning har särskilt uppmärksammats i regleringsbrevet till försäkringskassan och ett uppdrag finns verka för gruppen får utvecklingsmöjligheter inom ramen för finansiell samordning. I november 2010 fanns i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 67 personer Totalt i Västra Götaland fanns 4571 personer med aktivitetsersättning. Många av dem har inte förutsättningar ta sig in på en arbetsmarknad utan hör hemma inom tex LSS. Men det finns goda exempel på verksamheter där just denna grupp får plats. Projekt Trampolinen i Trollhättan visar det finns arbetsplatser som är beredda skapa utrymme och arbetsmöjligheter även för unga med funktionshinder. Se mer på www. samverkanvg.se under trollhättans samordningsförbund och aktiviteter. Diskussioner förs nu kring möjligheten utveckla insatser ev med stöd av ESF medel i ett större område, tex fyrbodal. Trampolinen kommer redovisas den 18 mars. Bohuslän har också tanken ta med de som söker aktivitetsersättning men får avslag D Kommunikationsplan Vid det förra styrelsemötet framkom flera av förbundets nya ledamöter tycker kunskapen om vad förbundet gör är alldeles för begränsad. Ett förslag är ledamöterna identifierar i vilka sammanhang det skulle vara lämpligt förbundet medverkar och informerar. Åmåls kommunfullmäktige kommer få information både om försäkringskassan och förbundet i april. Övriga, Bengtsfors, Dals-Ed och VGR, får återkomma till ansvarig tjm med förslag på datum och möten där information kan passa. E Hemsida mm Ansvarig tjänsteman går igenom vad som finns på Bland annat finns det så kallade försörjningsmåttet som visar förändringar i totalt utbetaldes offentliga medel till medborgarna i varje kommun. Här finns också alla protokoll, ekonomiska rapporter, kartläggningar, förstudier, utvärderingar som förbundet tagit initiativ till eller upprättat. En studie av Göran Wikner kommuner i motvind visar tex på generationsväxlingens konsekvenser specifikt för arbetsmarknadsområdet Säffle. En gemensam informatör på 50% ansvarar för hemsidan åt alla förbunden i Västra Götaland 25 Övrigt En inbjudan till konferenser kring sociala företag har kommit från SKL 26 Ordförande avslutade mötet Reflexioner: Intressant, spännande, mycket som man inte är inne i Roligt gå på mötet, Den röda tråden rullar på, mycket formalia men vi närmar oss verkligheten

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 222 000-2048 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Dnr 2009.003.009 2 Verksamhetsberättelse 2008 för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Läs mer

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund

Peter Molin, ersättare, Sala kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare. Ulla Långbacka... Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-05-22 1 Plats och tid Skinnskattebergs kommun kl 09.00-13.45 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg Samordningsförbundet Västra Skaraborg 222000-2154 ÅRSREDOVISNING 2013 2013-01-01 Dnr TJS 209 /2014 Sida 1 av 14 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄSTRA SKARABORG 222000-2154 Inledning Finansiell

Läs mer

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-02-17. Tid 2014-02-17. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 2/2014 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan ordförande Linnéa Hultmark Västra Götalandsregionen Kjell

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling:

2 Val av justerare till dagens protokoll. Till justerare för dagens protokoll valdes Claes Jägevall. Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 3/2010 1 (7) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid Plats Närvarande Skattekontoret, Skolgatan 2, Skövde Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande Louise Ahlgren Försäkringskassan

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga Anmält förhinder SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara fredagen den 1 februari 2013 kl. 14.00 16.45 Claes-Göran Borg, ordförande, Louise

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Obs tiden! Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26)

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2016-2018 FÖR NORRA VÄSTMANLANDS SAMORDNINGSFÖRBUND (Antagen av styrelsen för NVSam 2014-11-26) 1 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0736-498 499 www.samordningvastmanland.se/nv www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer