Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb"

Transkript

1 Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag

2 Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Samhällsvetare 1 med utländsk bakgrund 2 har betydligt lägre lön och mer sällan jobb som motsvarar deras utbildning än sina kollegor med svensk bakgrund. Detta har Jusek visat i tidigare undersökningar. Svårast är det för personer med både utländsk bakgrund och utländsk utbildning. Juseks undersökningar visar att skillnaden ökar, trots högkonjunkturen under 2000-talets början. I rapporten Invandrade akademiker Hur tufft är det? visade vi bland annat att enbart 50 procent av personerna med utländsk bakgrund hade ett kvalificerat arbete 2007 jämfört med 85 procent av personerna med svensk bakgrund fanns i Sverige personer med en i bred mening samhällsvetenskaplig utbildning och utländsk bakgrund. Av dem hade bara personer ett yrke som motsvarade deras utbildning. Det är ett uppenbart slöseri att inte tillvarata en sådan resurs personer både ur ett individuellt perspektiv och ur ett samhälleligt. 1 Med samhällsvetare avses jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. 2 Utländsk bakgrund innebär att man endera är född utomlands eller att man är född i Sverige, men har två utländska föräldrar. 2

3 Behov av en undersökning Jusek förespråkar intensiva och tidiga insatser för att tillvarata invandrarakademikers kompetens. Genom att satsa på yrkesinriktade svenskkurser, kompletterande utbildningar, snabb bedömning eller validering av utländska examina samt tillgång till professionella nätverk ökar sannolikheten att kompetensen tillvaratas. Med rätt insatser minskar inlåsningsrisken i jobb som inte motsvarar utbildningen. Bland annat Långtidsutredningen har slagit fast att insatser för att ta till vara invandrarakademikers kompetens påskyndar arbetsmarknadsinträdet. 3 Tidiga investeringar i utbildning kan förväntas vara samhällsekonomiskt lönsamma. Även Riksrevisionen utgår i sin granskning av statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning att insatser behövs för att tillvarata kompetensen och därmed skapa betydande individuella och samhällsekonomiska vinster. 4 Men hittills har det funnits lite information om insatsernas verkliga effekt. Jusek har därför låtit genomföra en av de första undersökningarna i sitt slag för att kartlägga hur arbetsmarknadsetableringen ser ut för invandrade samhällsvetare. Undersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån. Snabbt jobb eller rätt jobb? Regeringen genomförde i december 2010 en av de största reformerna på integrationsområdet. Reformens huvudsakliga mål är att korta tiden till arbete. Detta är en viktig ambition, men den måste vara högre nämligen att snabbt komma i rätt jobb. Tillvarata kompetensen hos invandrarakademiker Om fokus enbart läggs på snabbt arbetsmarknadsinträde kommer flera väl utbildade att fastna i arbeten där deras kompetens inte tas till vara. Med tiden föråldras kunskaperna, det blir svårare att få jobb i nivå med den kompetens man har med sig till Sverige. Därmed slösar vi bort en värdefull resurs. Jusekmodellen tidiga och riktade insatser För att förbättra etableringen på arbetsmarknaden föreslår Jusek tidiga och riktade insatser. På kort sikt kan dessa vara kostsamma men uträkningar från bland annat Riksrevisionen talar för stora individuella och samhällsekonomiska vinster på något längre sikt. Jusek vill se: Satsningar på svenska. Det ska finnas ett språkpaket Svenska för samhällsvetare, för invandrade akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning i de tre storstadsregionerna. 3 Bilaga 4 till Långtidsutredningen, LU, 2011, sidan Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning, RiR 2011:6, kapitel 7. 3

4 Satsningar på snabbare bedömning av utländska examina samt ett system för validering av akademiska kun skaper. Invandrade akademiker måste erbjudas snabbt erkännande av sin utländska högskole utbildning och en effektiv och rättssäker validering i de fall intyg inte kan uppvisas. Fler kompletterande utbildningar på högskolenivå riktade specifikt mot invandrarakademiker. Fler samhällsvetarinriktade kompletteringsutbildningar ska finnas i de tre storstads regionerna. Satsningar på professionella nätverk, genom till exempel mentorskaps program. Till gången till professionella nätverk ska förbättras. Jusek vill se fler kompletterande utbildningar på högskolenivå riktade specifikt mot invandrarakademiker. Om undersökningen Den enkätundersökning som Jusek har låtit SCB genomföra har skickats till av de drygt utländska samhälls vetare som kommit till Sverige efter 24 års ålder sedan Upp räknat har ungefär av popula tionen tagit sin examen vid en svensk högskola och dessa har därför exkluderats ur själva analysen. Den undersökta populationen är invandrade samhälls vetare. Hur ser gruppen ut? Gruppen vi studerat har inte kommit i en jämn ström till Sverige. Nästan 75 procent kom de senaste tio åren, lite mer än 20 procent under 1990-talet och reste rande cirka fem procent under 1980-talet. De som kom under 80- och 90-talet var främst asylsökande eller anhöriga till flyktingar, de senaste tio åren har gruppen med borgare från ett annat EU/EES-land varit stor. En annan grupp som har vuxit det senaste decenniet är nordiska medborgare. Har man något jobb i Sverige? Den genomsnittliga arbetslösheten är högre bland de invandrade samhällsvetarna, jämfört med kollegorna med svensk bakgrund. Så mycket som en tredjedel av de svarande saknar ett jobb. En åttondel svarar att de haft ett jobb men att de saknar ett i dag. Men det skiljer sig mycket åt mellan Juseks olika utbildningsgrupper procent av de invandrade systemvetarna har ett jobb mot bara 47 procent av juristerna. De övriga grupperna ligger i nivå med genomsnittet. 5 Svarsfrekvensen 52 procent. 6 Jusek ansluter personer med antingen en juridisk, ekonomisk, system-, personal- eller samhällsvetenskaplig utbildning. 4

5 Arbetslösheten påverkas i hög grad av när man kom till Sverige, ju längre tid i landet desto lägre är arbetslösheten. Även skälen till uppehållstillstånd påverkar. Andelen som arbetar är särskilt låg bland gruppen anhöriga till flyktingar, bara två av fem i denna grupp har ett arbete. Hur kvalificerade jobb har man? Bland de som har jobb uppger bara varannan att jobbet motsvarar utbildningen bra eller mycket bra. 7 Andelarna är ungefär lika stora oberoende av när man kom till Sverige. Detta tyder på att det är svårt att byta till ett sådant jobb om man inte får det snabbt kunskaper och kompetens föråldras. Det är också tydligt att själva yrket påverkar hur kvalificerat jobb man har. Det är lättare för systemvetare, som många gånger har engelska som arbetsspråk, att få ett jobb som passar utbildningen än för jurister vars arbetsmarknad är nationsspecifik. En annan faktor som påverkar om man får ett arbete i linje med sin utbildning är skälet till uppehållstillstånd. Personer från Norden, EU/EES-länder eller som arbetskraftsinvandrat klarar sig mycket bra. Bland flyktingar, anhöriga till dessa samt anhöriga till andra, tar det dock avsevärt längre tid att få ett arbete som motsvarar utbildningen. För varannan ur flyktinggruppen har det tagit minst fyra år att få ett jobb som motsvarar utbildningen. Lika lång tid tog det för var tredje av de an höriga till flyktingar. En stor del av dessa grupper kommer dock aldrig i kvalificerade arbeten. Så mycket som en tredjedel av de svarande saknar ett jobb 7 Motsvarande uppgift för personer med svensk bakgrund saknas, men en uppskattning, baserad på uppgift om vilket yrke personer har, är att minst åtta av tio har ett jobb som överensstämmer bra eller mycket bra med utbildningen. 5

6 Hur lång tid tog det för dig att få ett jobb inom ditt utbildningsområde i Sverige? Skäl till < >10 Uppgift uppehållstillstånd mån mån år år år år saknas Totalt 38% 9% 24% 15% 5% 3% 5% Flykting 8% 6% 36% 33% 10% 6% 1% Anhöriga till flykting 2% 19% 23% 18% 27% 8% 2% Anhörig till annan 13% 6% 43% 26% 3% 1% 8% Arbetstillstånd/ arbetskraftsinvandring 67% 9% 7% 5% 2% 1% 8% Studier 22% 0% 57% 22% 0% 0% 0% Medborgare i EU/EES 52% 10% 26% 4% 2% 0% 7% Nordisk medborgare 82% 6% 3% 1% 4% 4% 0% Population: De som har ett arbete som motsvarar deras utbildning bra eller mycket bra ( personer). Tydlig inlåsningseffekt Regeringens etableringsreform, som trädde i kraft i december 2010, har som mål att korta tiden från uppehållstillstånd till arbete. De nyanlända är berättigade till insatser under de första två åren. Jusek har uttryckt oro för att den kraftiga betoningen på snabbt arbetsmarknads inträde riskerar att leda till att personer fastnar i arbeten som är okvalificerade. Bara en av tre tar sig från arbeten som inte alls motsvarar deras ut bildning till sådana som mot svarar den bra och mycket bra. Det omvända gäller också, de som med en gång får rätt jobb i förhållande till utbildningen stannar där. Risken är stor att personer fastnar i arbeten som är okvalificerade Hur bra motsvarade ditt första respektive ditt nuvarande jobb i Sverige din utbildning? Ditt nuvarande jobb Ditt första jobb Inte alls Mindre bra Bra Mycket bra Inte alls 59% 11% 21% 8% Mindre bra 8% 33% 29% 28% Bra 5% 10% 73% 12% Mycket bra 1% 1% 3% 91% Bas: De som har jobb idag (uppräknat till personer). Hur länge har man försökt byta arbete? Ett annat sätt att observera en eventuell inlåsningseffekt, för de som inte kommer i kvalificerat arbete med en gång, är den tid man söker kvalificerat arbete. Vi frågade de som försöker eller har försökt byta till ett arbete som bättre motsvarar deras utbildning hur lång tid de försökt byta. 6

7 Hur länge har du försökt byta till ett arbete som bättre motsvarar din utbildning? (i år) Medel Nedre kvartil Median Övre kvartil Totalt 4, Flykting 6, Anhöriga till flykting 4, Anhörig till annan 5, Arbetstillstånd/arbetskraftsinvandring 3, Medborgare i EU/EES 2, Population: I tabellen är de som har kommit hit som nordiska medborgare, för studier eller där uppgift saknas uteslutna på grund av sekretesskäl. Få anser att svenska arbets givare sätter värde på utländska utbildningar. Genomsnittstiden är drygt fyra år. För flyktingar och anhöriga till andra än flyktingar är dock medeltiden minst fem år. För flyktingar är också den nedre kvartil tiden och mediantiden klart längre än för andra, fyra respektive fem år mot ett och tre för alla. Det visar att det tar tid för en flykting att etablera sig och få användning för sin utbildning. Frågar vi dem som endera saknar arbete eller som har ett arbete som inte motsvarar deras utbildning om de har försökt byta, svarar var tredje att de nu har gett upp, ytterligare var tredje har aldrig ens försökt att hitta ett kvalificerat arbete. Uppmuntras inte att söka rätt jobb En förutsättning för att få tillgång till insatser är information från myndigheter och kontaktpersoner om insatser och uppmuntran att söka kvalificerade jobb. Vi har därför frågat vilken hjälp man upplever sig ha fått av svenska myndig heter. Det en nedslående bild som framträder. Hela 50 procent svarar att de inte alls eller i liten utsträckning uppmanats söka jobb som motsvarar deras utbildning. Bara var tionde upplever att de uppmanats söka jobb som passar deras utbildningsbakgrund. Väldigt få, ungefär var femte, anser att svenska arbetsgivare sätter värde på utländska utbildningar. Samtidigt anser en stor majoritet att det är genom kontakter och nätverk som man får arbete i Sverige. Insatser ger resultat Validering Idag finns inget enhetligt eller nationellt system för validering av akademiska kunskaper, något som Jusek efterfrågar. Vår undersökning visar dock tydligt att validering har effekt. 56 procent av de som fått sina kunskaper testade anser att deras arbete mot svarar den utbildning de läst, jämfört med 37 procent bland de som inte testats. En trolig förklaring är att arbetsgivare upplever det tryggare att anställa en invandrad akademiker som fått sina kunskaper testade. 7

8 Svenskstudier För samhällsvetargruppen är goda svenskkunskaper avgörande, språket är i regel det huvudsakliga arbetsverktyget. Jusek efterfrågar därför fler intensiva och professionsinriktade svenskutbildningar. Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning och vilken är din högsta nivå på dina studier i svenska språket? Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? Vilken är din högsta nivå Ska ej svara/ på dina studier i svenska? uppgift saknas Inte alls Mindre bra Bra Mycket bra Har ej läst svenska 50% 13% 6% 7% 24% Påbörjade sfi-kurser 46% 19% 4% 18% 12% Avslutade sfi- kurser 23% 25% 9% 23% 20% Avslutade komvuxstudier 19% 34% 10% 19% 17% Högskolekurser 14% 22% 23% 13% 28% Population: personer. Nordiska medborgare och de som inte angivit nivån på högsta studier är borträknade. Undersökningen visar klart att de som har läst svenska till en högre nivå har jobb som bättre motsvarar deras utbildning, än de som har läst till en lägre. De som har läst intensivsvenska har i högst grad arbeten som motsvarar deras utbildning. En snabb och effektiv språkinlärning leder till att invandrares kompetens tas tillvara i högre grad. De som har läst intensivsvenska eller mer kvalificerad svenska är också i klart lägre grad arbetslösa. Hur länge har du studerat svenska språket och vilken är din högsta nivå på dina studier i svenska språket? Hur länge har du studerat svenska språket? Vilken är din högsta nivå på dina studier i svenska? <3 mån 3 6 mån 7 12 mån mån >24 mån Påbörjade kurser i sfi Avslutade kurser i sfi Avslutad komvuxutbildning Högskolekurser i svenska språket Studier till lägst komvuxnivå tar tid. För mer än 70 procent av dem som har läst svenska på komvux tog de sammantagna svenskstudierna (det vill säga inklusive sfi-studier) mer än ett år och för 28 procent mer än två år. Regeringens föreslagna tidsgräns för sfi-studier riskerar med andra ord att leda till att utländska akademiker inte hinner läsa in svenska till en sådan nivå att de blir attraktiva på arbetsmarknaden. Utbildning på högskolenivå krävs Att läsa på svensk högskola har positiv effekt på arbetsmarknadsutfallet. Man får i högre grad arbeten som passar utbildningen. Men de som bara har läst generella komvuxutbildningar klarar sig inte bättre än de som inte har läst på komvux. Det räcker alltså inte med generella komvuxstudier, utan det krävs kompletterande utbildningar på högskolenivå för att invandrade akademiker ska få arbeten i nivå med sin utbildning. Att läsa på svensk högskola har positiv effekt på arbets marknadsutfallet 8

9 För samhällsvetargruppen är goda svenskkunskaper avgörande, språket är i regel det huvudsakliga arbetsverktyget. 47 procent av dem som har läst på högskolan, jämfört med 37 för dem som inte har läst, har ett arbete som passar utbildningen bra eller mycket bra. Samtidigt så minskar högskolestudier andelen som inte har något arbete från 30 procent till 17. Om vi tittar på vilken slags utbildning som har störst effekt får vi nedanstående tabell. Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? Har du läst på högskola? Hur bra motsvarar ditt nuvarande jobb din utbildning? Har du läst på högskola Ska ej svara/uppgift saknas Inte alls/mindre bra Bra/mycket bra Ja, kompletterande utbildning 12% 41% 47% Ja, fristående kurs 18% 41% 41% Ja, ny utbildning 25% 25% 50% Nej, inte läst 30% 35% 36% Uppräknat antal svar: De utbildningar som i högst grad leder till kvalificerade arbeten är endera en ny fullständig utbildning eller en kompletterande utbildning. Utbudet av sådana utbildningar är idag begränsat, till exempel är de kompletterande juristutbildningarna vid Stockholms och Göteborgs universitet mycket översökta. Information om möjligheten att läsa kompletterande utbildningar måste också bli bättre, det slog Riksrevisionen nyligen fast i sin granskning av insatserna för akademiker med utländsk bakgrund. Undersökningen pekar på att en satsning på utbildning skulle främja arbetsmarknadsetableringen så att invandrarakademikernas kompetens tas tillvara. En sådan satsning bör ha som mål att invandrarakademikers kunskaper i svenska är på lägst komvuxnivå och att fler får läsa kompletterande utbildningar på högskolenivå. 9

10 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB 1105

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet Statistik Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet En kartläggning av lärarledd tid bland Juseks studerandemedlemmar Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen Kunskap är Sveriges framtid. En av

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Statistik Rapport. 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal. 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd. Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? Statistik Rapport 1. Vana X. Fördomar 2. Oförstånd Varför saknar PR-branschen kollektivavtal? 9 av 10 PR-byråer saknar kollektivavtal Vana, fördomar eller oförstånd? varför saknar PR-branschen kollektivavtal?

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Mod att gå framåt kraft att förändra

Mod att gå framåt kraft att förändra Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor

Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor Så får vi en effektiv, rättssäker och kvalitativ offentlig sektor I medborgarnas tjänst Vi sätter offentlig sektor på agendan Medlemmarna i Jusek som jobbar inom kommun, landsting eller stat har alla ett

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Utländsk högskoleexamen Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Nyanländ. Hur gör jag? Det finns många sätt för en nyanländ till Sverige med utländsk högskoleexamen att tillgå för att komma

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco

Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär. Utbildning för studievägledare, Saco Jurister Utbildning, arbetsmarknad och karriär Utbildning för studievägledare, Saco Jusek Fackförbund för akademiker Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Så använder du statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 8 Hela arbetsmarknaden 9 Lön efter examensår och sektor 9

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Problemet: Det finns ett omfattande och ökande kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt inom stora delar

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Samhällsvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Samhällsvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Många samhällsvetare gör chefskarriär Om siffrorna i rapporten Underlaget

Läs mer

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007 Bortom etnicitet Farbod Rezania Februari, 2007 Förord Den svenska debatten om invandrares ställning på arbetsmarknaden präglas av begrepp som diskriminering och påståenden om arbetsgivarnas negativa attityd.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Hur du anmäler dig till SFI på webben

Hur du anmäler dig till SFI på webben 2015-09-23 Hur du anmäler dig till SFI på webben Det här är en hjälp för dig som ska anmäla dig till SFI, Svenska för invandrare, hos Kunskapsparken. Du får studera SFI om du är folkbokförd i Sollentuna

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

Att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald Att vara förtroendevald inom kommunal sektor Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Den här broschyren riktar sig till dig som är facklig förtroendevald

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER

SACO SPARAR 700 AKADEMIKER #10/06 Vid årsskiftet höjs avgiften till a-kassan rejält. Men den slutliga avgiften till akademikernas a-kassa blir bland de lägsta. Det efter att Juseks centralorganisation SACO uppmärksammat Lagrådet

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare

Förtroendearbetstid. en vägledning. Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare samhällsvetare Förtroendearbetstid en vägledning Akademiker förbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Vad är förtroendearbetstid? I det statliga avtalet ALFA 1 finns bestämmelser

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kollektivavtal utan avkall på #9/07

Kollektivavtal utan avkall på #9/07 #9/07»Avtalet ger tydligare och bättre förutsättningar för en starkare koppling mellan individens insatser och hennes eller hans lön. Edel Karlsson Håål ordförande Saco-s ledare nästa uppslag» Kollektivavtal

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sundbyberg 2011-06-07 Dnr.nr: Fi2011/631 Vår referens: Mikael Klein Till: Finansdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Handikappförbundens

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop.

myndighetsperspektiv Klara och tydliga ansvarsförhållanden Ökad likvärdighet Bättre tillvaratagande av individens kompetens (prop. Etableringsreformen genom att skapa ett effektivt system för nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv vill regeringen uppnå följande: En snabbare etablering på arbetsmarknaden Starkare incitament

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se

Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se Vill du diskutera informationen från Jusek i Jusektidningen, din medlemstidning?!eposta: jusektidningen@jusek.se FÖRBUNDSINFO FOTO: THINKSTOCK JURISTUTBILDNINGARNA: Bock i kanten för några men guldstjärna

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer