2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och"

Transkript

1 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2 Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade akademiker Saco arbetar för att invandrade akademiker ska betraktas och behandlas som just akademiker. I Sverige finns akademiker från hela världen som är utbildade till och har arbetat som bland annat ekonomer, läkare, lärare, ingenjörer och socialarbetare. Allt för ofta förminskas dessa personers ämnes- och yrkeskunskap enbart på grund av att de inte har en svensk utbildning och ännu inte talar svenska. Sverige har allt att förlora på detta. Saco presenterar nedan tio förslag riktade till regeringen med syfte att bättre tillvarata Sveriges utrikesfödda akademikers kompetens. Många av förslagen är samtidigt relevanta för alla akademiker. Punkterna är en sammanfattning av Sacos ställningstaganden på området. Analysen och ståndpunkterna i denna skrift är framtagen tillsammans med Sacos förbund. En längre analys och fler förslag följer längre fram i denna skrift. Göran Arrius, ordförande Saco Josefin Edström, utredare jämställdhet och integration Saco 1

3 Sacos förslag: Så får invandrade akademiker rätt jobb snabbare 1. Allt för många insatser för invandrade akademiker bedrivs i projektform. Dessa insatser bör utvärderas och de som fungerar väl få en mer permanent organisation och finansiering. 2. Regeringen bör avsätta medel för att ta fram en vägledning för invandrade akademiker med information om vägen till svensk arbetsmarknad. Representanter från relevanta myndigheter och organisationer bör medverka i att sammanställa såväl allmän som yrkes/utbildningsspecifik information om vad utrikesfödda akademiker själva kan göra och vad de kan få hjälp med för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. En sådan vägledning skulle både bidra till att den nyanlände på egen hand kan göra informerade val, men även stödja de som i sitt arbete ska vägleda målgruppen. 3. En väl fungerande svenskutbildning är en nyckelfaktor för att korta tiden för invandrade akademikers etableringsprocess. Sfi-lärarnas kompetens och förutsättningar att bedriva sin verksamhet är avgörande, här finns stor förbättringspotential. Akademiker bör läsa tillsammans med andra akademiker, och i så stor utsträckning som möjligt bör svenskundervisningen vara yrkesinriktad och kombinerad med möjligheten att praktiskt tillämpa språket på en arbetsplats. 4. Arbetsförmedlingens organisation behöver ökade inslag av arbetsdelning och specialisering för att förbättra sin service gentemot akademiker generellt och utrikesfödda akademiker i synnerhet. Arbetsförmedlingen bör även se över handläggarstöd och interna riktlinjer så att information om relevanta insatser och bedömning av individens möjlighet att ta del av dessa inte är beroende av den enskilde handläggaren. 5. Etableringsreformen kräver ett antal förändringar för att fungera bättre för nyanlända akademiker. Nyanlända akademiker bör i likhet med övriga akademiker få träffa en handläggare som har kunskap om deras utbildning och arbetsmarknad. Vidare bör etableringsplanens tidsgräns, baserat på individuella behov, kunna förlängas till tre år. Etableringslotsarna bör i högre utsträckning vara yrkes/branschspecialiserade för att dessa ska bidra till en 2

4 snabbare etablering, och de nyanlända bör få vägledning när de väljer lots. Lotsarnas verksamhet och ersättningssystem bör vidare utvärderas. 6. En sammanhållen modell för validering för akademiker bör tas fram med utgångspunkt från individens behov av att få sin yrkeskompetens prövad. 7. Insatser för att främja ökad yrkesrörlighet är viktiga. En del i detta kan vara att vissa av Arbetsförmedlingens insatser, så som nationell matchning och yrkeskompetensbedömning, görs tillgängliga för invandrade akademiker som visserligen arbetar men inte har ett jobb i nivå med sin kompetens. 8. Regeringen bör verka för att tillgången till praktikplatser för invandrade akademiker förbättras. Praktik fyller ett flertal funktioner. Det ger individen kunskap om hur yrket utövas i Sverige, möjligheten att få sin kompetens prövad och uppmärksammad, tillämpa sina svenskkunskaper samt utöka sitt arbetsrelaterade nätverk. 9. Förekomsten av kompletterande utbildningar är avgörande för de personer som har en utländsk akademisk examen som inte är direkt överförbar till svensk arbetsmarknad. Regeringen bör se över dimensioneringen av kompletterande utbildningar både utifrån arbetsmarknadens och individernas behov. Möjlighet till komplettering bör finnas för fler utbildnings- och yrkesområden än idag. 10. Många utrikesfödda akademiker vill läsa vidare på högskolan för att öka sina möjligheter att få ett kvalificerat arbete. En svårighet är dock att högskolorna ofta kräver gymnasiebetyg. För den som har fått sin högskoleutbildning erkänd i Sverige bör högskolorna vara mer flexibla, och högskolorna bör även aktivt erbjuda de invandrade akademikerna möjlighet att få sin reella kompetens prövad. 3

5 Vilka är våra utrikesfödda akademiker? Stor potential År 2011 fanns ca utrikes födda akademiker på den svenska arbetsmarknaden, varav var sysselsatta. 1 Både antalet och andelen utrikes födda förväntas öka i framtiden. Sverige får varje år ett nettotillskott på mellan och eftergymnasialt utbildade (25-64 år), eftersom det är fler som flyttar till Sverige än som lämnar landet. 2 Generationsväxlingen på arbetsmarknaden kommer att leda till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar, och bristsituation kommer att uppstå för vissa yrken. Den utrikesfödda befolkningen, och särskilt de utrikes födda kvinnorna, utgör den största arbetskraftspotentialen. Att få fler utrikesfödda i arbete i nivå med sin kompetens är därför av central betydelse. Utmaning Det är välkänt att utrikes födda akademiker möter större svårigheter på arbetsmarknaden än inrikes födda akademiker. De är i högre utsträckning arbetslösa, arbetar deltid, saknar tillsvidareanställning och är överkvalificerade i de anställningar de har. Detta är tydligt att den akademiska kompetens som utrikes födda personer har inte utnyttjas fullt ut. Största hindren Det finns många faktorer som bidrar till att utrikes födda akademiker möter större svårigheter på arbetsmarknaden än inrikes födda akademiker. Arbetsgivare har många gånger svårt att värdera utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Därutöver förekommer olika typer av diskriminering. Utrikes födda saknar ofta arbetsmarknadsrelaterade nätverk, vilket är problematiskt då en stor del av alla arbeten förmedlas genom personliga nätverk. Ytterligare en förklaring är att utrikes födda akademiker många gånger saknar tillräckliga kunskaper i svenska, eller behöver anpassa sin utbildning till svenska förhållanden, för att få ett kvalificerat arbete. 1 SCB, AKU. 2 Högskoleverket Universitet & högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2010 (2010:10 R), s

6 Kortsiktig kostnad, långsiktig vinst Det finns många skäl till varför de åtgärder som syftar till att tillvarata Sveriges utrikes födda akademikers kunskap och kompetens bör förbättras och förstärkas. Ett av de viktigaste skälen handlar om ekonomi - såväl de enskilda individerna som samhället har intresse av att tillvarata de resurser som har investerats i utbildning. De åtgärder som vidtas bör därför inte värderas utifrån ett kortsiktigt kostnadsperspektiv för den enskilda myndigheten, utan utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv på lång eller medellång sikt. Saco har förståelse för att regeringen satsar på utrikes födda med låg utbildning, vilka står långt bort från arbetsmarknaden. Däremot är det svårt att förstå varför regeringen inte samtidigt satsar på utrikes födda med hög utbildning, där enkla medel skulle ge stor utväxling. Många studier visar att sådana satsningar skulle vara kostnadseffektiva. 3 Vad kan bli bättre? Sacos utgångspunkt är att invandrade akademiker just är akademiker. Nedan berörs ett antal områden som Saco anser bör förbättras för att tillvarata dessa akademikers kompetens. Många av dem är samtidigt relevanta för alla akademiker. Långsiktighet Ett grundläggande problem är att en stor del av de insatser som finns för att förbättra utrikes föddas position på arbetsmarknaden bedrivs i tidsbegränsade projekt. Avsaknaden av en långsiktig planeringshorisont försvårar utförarnas möjlighet att planera och dimensionera sin verksamhet samt att rekrytera och bibehålla kompetent personal. Därutöver försvåras möjligheten att samla och sprida information om dessa insatser. Många insatser för att tillvarata invandrade akademikers förefaller lovvärda. För att säkerställa att begränsade skattemedel används på bästa sätt bör dessa insatser dock utvärderas, något som många gånger inte sker i dagsläget. Regeringen bör därför ge instruktioner om och resurser till uppföljning av de insatser som finansieras genom statliga medel så som korta vägen, kompletterande utbildningar, etc. De projekt som efter en utvärdering visats sig vara välfungerande bör få en mer permanent organisation och finansiering. 3 Se exempelvis Riksrevisionen (2011) Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning; Jusek (2011) Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? 5

7 Arbetsförmedlingens organisation Arbetssökande bör erbjudas en så bra service som möjligt - oavsett vilka de är och var de bor. För att Arbetsförmedlingen ska klara att matcha sökande med vakanser krävs att förmedlingen har kunskap om vilka jobb som de sökande kan söka. En och samma förmedlare kan inte ha överblick över hela arbetsmarknaden. Detta drabbar inte minst akademiker på grund av deras udda kompetenser. Alla resurser kan av naturliga skäl inte finnas på alla arbetsförmedlingar. Därför måste inslagen av arbetsdelning och specialisering öka. En sådan specialisering skulle exempelvis kunna innebära att vissa handläggare ansvarar för akademiker inom en viss bransch eller med en viss utbildningsinriktning (ex samhällsvetenskapliga utbildningar). Dessa handläggare skulle därefter få information om vilka kompetenser dessa utbildningar ger, vilka jobb som kan vara relevanta, samt träffa arbetsgivare för att bilda sig en uppfattning om efterfrågesidan. Arbetsförmedlingen behöver i större utsträckning än idag skapa kontakter med företag, myndigheter och organisationer. För att kunna etablera och förbättra relationer med arbetsgivare måste det finnas arbetsförmedlare som förstår sig på deras behov. Det är rimligt att Arbetsförmedlingen kraftsamlar på orter med en hög andel akademiker. Lika viktigt är att dessa resurser tillgängliggörs nationellt. För detta måste Arbetsförmedlingen utveckla förmågan att logistiskt styra sökande och arbetsgivare till förmedlare och insatser som inte alltid finns på den egna orten. Detta fordrar kunskap om resurserna inom den egna organisationen. Viktigt är också att Arbetsförmedlingens ledning, genom strategiska satsningar, gör det möjligt för enskilda arbetsmarknadsområden att bygga upp specialistkompetenser som kan vara nyttiga för ett större upptagningsområde. Utan sådana resurser riskerar många nationellt viktiga verksamheter att aldrig bli av. Arbetsförmedlingen bör även tillhandahålla ett gediget handläggarstöd med information utifrån olika sökandegrupper (i detta fall utrikes födda akademiker med en viss utbildningsinriktning). Arbetsförmedlingen bör också se över sina interna riktlinjer, så att liknande fall får samma bedömning. Ett exempel där handläggarnas beslut skiljer sig åt gäller praktikmöjligheter inom ramen för Korta vägen. Korta vägen Stockholm har exempelvis efterlyst möjligheten att kunna garantera varje deltagare som bedöms redo minst fyra månaders praktik när de än startar sin praktik. I dagsläget gör olika handläggare olika bedömningar för olika individer, vilket försvårar planering och genomförande av den viktiga praktiktiden. Etableringsreformen Det är viktigt att Arbetsförmedlingens uppdrag i och med etableringsreformen inte innebär att etableringshandläggarna blir en 6

8 isolerad del av myndighetens verksamhet. De nyanlända akademikerna bör, i likhet med övriga akademiker, få möta handläggare med kunskap om deras utbildning och arbetsmarknad. Detta är tillsammans med kännedom om individens eventuella behov av komplettering samt tillgängliga insatser inom och utom Arbetsförmedlingens regi, nödvändigt för att en väl genomtänkt och individuellt anpassad etableringsplan ska kunna tas fram. Vad gäller etableringsplanens maximala tidsgräns på två år har Saco tidigare påpekat att denna kan medföra att akademiker med vissa utbildningsinriktningar inte uppnår en nivå i sin etableringsprocess som medför att etableringslotsen erhåller resultatersättning. Erfarenheter från Sveriges läkarförbund, som i egen regi bedriver lotsverksamhet, visar i praktiken på att den utsatta tidsgränsen ibland är för snäv. Trots läkarförbundets gedigna kunskaper om läkares etableringsprocess kommer många av de nyanlända läkarna de har tagit sig an sannolikt inte medföra någon resultatersättning. För lotsverksamheter med vinstintresse innebär tvåårsgränsen i kombination med ersättningssystemet sannolikt att lotsarna verkar för att dessa personer söker arbeten med lägre kvalifikationsnivåer alternativt studerar. I de fall där de nyanlända akademikernas aktiviteter inte är relevanta ur ett långsiktigt etableringsperspektiv kommer etableringsprocessen därmed snarare att förlängas än förkortas. Saco anser därför att regeringen bör förlänga den maximala tidsgränsen till tre år, vilket också var utredningens förslag. Tidsgränsen ska redan idag vara individuell och behovsprövad, och en förlängning av den maximala tidsgränsen bör endast utnyttjas för de individer som har behov av en längre etableringstid. Etableringslotsarnas verksamhet omgärdas även av en rad andra problem. Om etableringslotsarna ska bidra till en snabbare etableringsprocess för nyanlända akademiker måste de ha kunskap om de nyanländas utbildning och arbetsmarknad - de måste med andra ord bli mer specialiserade. Lotsarna bör få möjlighet att definiera sitt kompetensområde och därmed sin målgrupp. Möjligheten för lotsarna att neka deltagare som inte faller inom deras kompetensram bör därför prövas. För att den ökade specialiseringen ska få effekt måste detta samtidigt förenas med en väl fungerande matchning av nyanländ och lots. Etableringshandläggarna bör därför få i uppdrag att vägleda de nyanlända i lotsvalet. Det måste också finnas system för att följa upp och bedöma lotsarnas verksamhet, och resultatet av detta bör tillgängliggöras som underlag i samband med den nyanländes lotsval. Slutligen bör även en översyn göras av huruvida lotsarnas ersättningssystem fungerar ändamålsenligt. Saco anser även att de sociala insatserna inom ramen för etableringsreformen bör utvecklas och inbegripa en tydligare ansvarsfördelning. Detta gäller allt ifrån hantering av vardagliga frågor 7

9 till flyktingrelaterad ohälsa. Arbetsförmedlingens stöd till och samverkan med fackförbund Det är viktigt att förmedlingen stödjer, och när behov finns samverkar, med fackförbund som driver arbetsmarknadsinriktade projekt för medlemmar. Jusek och Sveriges Ingenjörer bedriver exempelvis mentorskapsprojekt för invandrade akademiker. Förbundsaktiviteter av det här slaget konkurrerar inte med, utan kompletterar den vanliga Arbetsförmedlingen. Deltagare i projekt bör inte riskera att bli av med ersättningen så länge ett projekt inte hindrar arbetssökande/deltagande i etableringsplanen. Samverkan kan handla om att Arbetsförmedlingen hjälper förbund att hitta lämpliga projektdeltagare. Den kan också handla om att förmedlingen bidrar ekonomiskt till utbildning och handledning av mentorer/coacher vars utbildning och erfarenheter överensstämmer med förbundets profil. Det är också viktigt att samverka kring individuella handlingsplaner så att budskapen inte blir motstridiga. Vägledning till den svenska arbetsmarknaden En invandrad akademiker ska kunna planera sin framtid i Sverige med så god information som möjligt. Ett problem idag är att det inte finns någon samlad information om tillgängliga insatser för invandrade akademiker. En förklaring till detta är att den ovan berörda kortsiktiga projektverksamheten, vilken försvårar informationsspridning till potentiella deltagare. Men det handlar även om bristande samordning mellan, och rutiner inom, myndigheter. De invandrade akademikerna får därför mycket varierande hjälp beroende på kunskapen hos den enskilde handläggaren eller motsvarande. Regeringen bör därför avsätta medel för att ta fram en vägledning för invandrade akademiker med information om vägen till svensk arbetsmarknad. En sådan vägledning skulle både bidra till att den nyanlände själv kan göra informerade val, men även stödja de som i sitt arbete ska vägleda målgruppen. I slutändan skulle detta innebära goda möjligheter att korta invandrade akademikers väg till arbetsmarknaden. Representanter från relevanta myndigheter och organisationer bör medverka i att sammanställa såväl allmän som yrkes/utbildningsspecifik information om vad den invandrade akademikern själv kan göra och vad de kan få hjälp med för att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. Saco har redan påbörjat ett vägledningsarbete genom att webbportalen Omstart (www.saco.se/omstart). Hur och var ett yrke utövas kan skilja sig åt mellan olika länder och det finns för de olika utbildnings- /yrkesinriktningarna särskilda krav för att etablera sig i Sverige. I Omstart finns specifik information om vägen till arbete utifrån ett 50-tal olika 8

10 yrkes/utbildningsinriktningar, men även information om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar med mera. Utöver den information som finns i Omstart bör vägledningen även samla information om tillgängliga insatser runt om i landet som riktar sig till invandrade akademiker. Detta inkluderar bland annat sfi för akademiker, kompletterande utbildningar, korta vägen, nationell matchning, mentorskapsprojekt, etc. Den bör även innehålla konkreta råd till den som ny i Sverige, exempelvis om att registrera sig hos Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Vägledningen bör nå den invandrade akademikern så snart som möjligt efter ankomst till Sverige och oavsett grund för uppehållstillstånd. Vägledningen bör förmedlas redan vid kontakter med Migrationsverket, men bör även användas av övriga aktörer vars arbete på olika sätt syftar till att underlätta målgruppens etableringsprocess. Bland dessa kan nämnas etableringshandläggare, lotsar, arbetsförmedlare, Sfi-lärare, studie- och yrkesvägledare och personal inom kommunerna med ansvar för integrations- och arbetsmarknadsfrågor. Svenskkunskaper Goda kunskaper i det svenska språket är många gånger avgörande för att få ett kvalificerat arbete. En väl fungerande svenskutbildning är därmed en nyckelfaktor för att korta tiden för invandrade akademikers etableringsprocess. Sfi-lärarnas kompetens och förutsättningar att bedriva sin verksamhet är avgörande och här finns stor förbättringspotential. Akademiker bör läsa tillsammans med andra akademiker, och i så stor utsträckning som möjligt bör undervisningen vara yrkesinriktad och kombinerad med möjligheten att praktiskt tillämpa språket på en arbetsplats. Om språkutbildningen varvas med praktik får den nyanlände möjlighet att behålla sin yrkesmässiga kompetens, får kunskap om hur yrket utövas i Sverige samt behålla den självkänsla som grundar sig i yrkesidentiteten. Nationellt fokus och goda informationsvägar är nödvändiga, så att den yrkesinriktade sfi-utbildningens potentiella deltagare får kännedom om dess existens. Vidare bör sfi-utbildningen bedrivas i flexibel form, för att möjliggöra att svenskstudierna kombineras med arbete, andra studier eller föräldraledighet. Anledningen till att många personer lämnar sfi i förtid bör även följas upp i större utsträckning. Beror det på att utbildningen inte håller tillräckligt hög kvalitet, eller har personen lämnat för arbete? Nätverk En annan viktig faktor är tillgången till ett arbetsmarknadsrelaterat nätverk. Invandrade akademiker saknar i stor utsträckning ett sådant efter 9

11 flytten till det nya landet. Insatser för att stärka individernas arbetsmarknadsrelaterade nätverk är därför viktigt. Sådan verksamhet, där den invandrade akademikern får träffa en professionskollega, bedrivs bland annat av Jusek och Sveriges Ingenjörer. Information om dessa insatser bör spridas i ovan nämnda vägledning, och regeringen bör överväga hur fler aktörer kan uppmuntras att bedriva liknande arbete. Från ett jobb eller rätt jobb-diskussion till åtgärder för att främja yrkesrörlighet Diskussionen om att en invandrad akademiker bör ta första bästa jobb bör istället vändas till hur en ökad yrkesrörlighet kan främjas. En del i detta skulle kunna vara att vissa insatser, så som nationell matchning, görs tillgängliga för invandrade akademiker som visserligen arbetar men inte har ett jobb i nivå med sin kompetens. Inlåsningseffekterna med att snabbt komma ut i arbete skulle då minska och matchningen på arbetsmarknaden skulle förbättras. Detta skulle dessutom frigöra arbetstillfällen för personer med lägre utbildningsnivå. Validering En insats som är, eller snarare har potential att vara, viktig för utrikes födda akademiker är "yrkeskompetensbedömning" där arbetsgivaren får ett handledarstöd under ett antal veckor för att bedöma en individs yrkeskompetens. Sacos erfarenhet är att handläggarna på Arbetsförmedlingen mycket sällan föreslår denna insats, samtidigt som den används mycket intensivt i Arbetsförmedlingens egna projekt "Nationell matchning". Validering som instrument fyller två funktioner. Dels är det ett medel för att avgöra om individen för att vara attraktiv på svensk arbetsmarknad exempelvis behöver komplettera sin utbildning. Dels innebär det att de personer som har tillräckliga kvalifikationer för att arbeta i Sverige, men ännu inte har fått chansen att prövas i en arbetssituation, får ett intyg på detta. En sammanhållen modell för validering bör därför tas fram med utgångspunkt från individens behov att få sin yrkeskompetens prövad. I likhet med nationell matchning bör modellen bygga på att arbetsgivaren får ersättning för den handledningstid som måste avsättas. Regeringen bör verka för att Arbetsförmedlingen använder sig av yrkeskompetensbedömningen i ökad utsträckning och utifrån individernas behov. En utvärdering av insatsens effekt bör därefter genomföras. Tillgång till praktikplatser Regeringen bör även verka för att tillgången till praktikplatser för utrikes födda akademiker förbättras. Praktiktiden fyller ett flertal funktioner. Det ger individen kunskap om hur yrket utövas i Sverige, möjligheten att få sin kompetens prövad och uppmärksammad, tillämpa sina svenskkunskaper 10

12 samt utöka sitt arbetsrelaterade nätverk. Bristande tillgång till praktikplatser är problematiskt för alla nyanlända akademiker, men utgör ett särskilt bekymmer för de legitimationsyrken där praktik eller provtjänstgöring är en obligatorisk del i den etableringsprocess som krävs för att få arbeta i Sverige. Problemet kan exemplifieras utifrån läkare med utbildning från tredjeland. Den enskilda kliniken eller vårdcentralen ser till sin egen verksamhet, där man främst är i behov av färdiga specialister. Ett långsiktigt och/eller nationellt perspektiv saknas oftast och incitamenten för den enskilda kliniken/vårdcentralen att ge stöd till nyanlända är därför ganska svagt. Det finns dock goda exempel från enskilda landsting som har ordnat språk/praktikprogram för läkare som aktivt rekryterats från andra EU-länder. Under tidigt 2000-tal rekryterade exempelvis Kalmar län specialistläkare från Polen, detta var alltså innan Polen var EUmedlem. Läkarna fick språkundervisning i 6-8 månader och gjorde sedan provtjänstgöring i 6 månader varefter de vanligtvis fick legitimation. Därefter tog det ca 3-4 månader att få specialistbevis. Enligt Riksrevisionen tar det i genomsnitt 3 år för en specialist med utbildning utanför EES att få ut svensk läkarlegitimation. Denna tid skulle kunna halveras men det kräver aktiv medverka från arbetsgivarsidan. Regeringen bör överväga hur incitamenten för att erbjuda praktik till invandrade akademiker kan stärkas, och hur goda exempel på välfungerande etableringsprocesser kan uppmuntras och spridas över landet och till andra yrkesområden. Kompletterande utbildningar Regeringen bör se över dimensioneringen av kompletterande utbildningar både utifrån arbetsmarknadens och individernas behov. Möjlighet till komplettering bör finnas för fler utbildnings- och yrkesområden än idag. Den nuvarande verksamhetsformen med finansiering för ett år i taget försvårar dock långsiktiga satsningar och bör ses över. Då antalet utrikes födda akademiker inte antas minska framöver bör de kompletterande utbildningarna bli en del av den reguljära utbildningspolitiken och få en långsiktig finansiering. Tillträde till högskolan Många utrikes födda akademiker vill läsa vidare på högskolan för att öka sina möjligheter att få ett kvalificerat arbete. En svårighet är dock att högskolorna ofta kräver gymnasiebetyg. För de utrikes födda akademiker som söker till högskolan men inte har bevis på gymnasiebetyg med sig försenar detta deras studier. För den som har fått sin högskoleutbildning erkänd i Sverige bör högskolorna vara mer flexibla, och högskolorna bör 11

13 även aktivt erbjuda de invandrade akademikerna möjlighet att få sin reella kompetens prövad. Information till och finansiering för egenföretagare Informationen om hur man startar och driver företag i Sverige bör förenklas. Den som är ny i Sverige och ännu inte behärskar svenska eller det svenska myndighetssystemet bör fortfarande kunna förverkliga en god affärsidé. Utöver informationsförbättrande insatser bör även frågan om finansieringsmöjligheter belysas. Flera undersökningar lyfter fram att det är svårt för företagare med utländsk bakgrund att få finansiering. 12

14 Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande organisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation. Sacos 22 självständiga förbund företräder yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund är akademisk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är över akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademiker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sverige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en investering för såväl samhället som individen och är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling av ett samhälle. Saco, Box 2206, Stockholm tel vx: ,

Josefin Edström Sofia Sandgren Massih

Josefin Edström Sofia Sandgren Massih d a n rk a sm t e rb a k s n e v s n l l o i i t t n ra g e e g t ä n v i i h v c r o a t r bb o o j k r å ö f S g a l 6 s 1 r ö 20 f os ac S - Josefin Edström Sofia Sandgren Massih 2016 Så kortar vi vägen

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetsmarknadsläget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Arbetsmarknadsläget Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 8 april 2016 Foto: Martina Huber/Regeringskansliet 2005 2006 2007 2009 2011 2005 2006 2007 2009 2011 Sverige har relativt hög arbetslöshet jämfört

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping SFA medicin Kompetenscenter i Köping Svenska för medicinskt utbildade akademiker, SFA i Köping, Västmanland Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för de som har utländsk utomeuropeisk

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Problemet: Det finns ett omfattande och ökande kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt inom stora delar

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Validering med mervärde (Ds 2016:24) 1(5) Beredningsdatum 2016-10-24 Utbildningsdepartementet Kristina Lovén Seldén Postnr Ort 070-406 56 66 Land kristina.lovenselden@tco.se Validering med mervärde (Ds 2016:24) TCO har från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition

Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition 2013 Anna Danielsson Håkan Regnér Tillämpningen av individuell lönesättning - problem och möjligheter Inför 2012 års forsknings- och innovationspolitiska proposition Tolkningar av studien: Besluts- och

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända

Yttrande över remiss av motion (2017:16) om satsning på yrkesmentorsprogram för nyanlända Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-17 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 29 augusti 2017 Ärende

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare

Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Med rätt att delta Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Elin Landell, särskild utredare Utredningens uppdrag Föreslå åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Investeringar för snabbare etablering

Investeringar för snabbare etablering Investeringar för snabbare etablering Stefan Löfven Ylva Johansson Gustav Fridolin Alice Bah Kuhnke 10 september 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm De 20 kommuner med högst mottagande under 2010-2014

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas

REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas 2013-11-18 Rnr 68.13 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (Ju/2013/6287/L7) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57) De viktigaste åtgärderna saknas Att arbetskraftsinvandrare

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om att ta tillvara nyanländas kompetens ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Niemelä Tuomo (AMF) Datum 2016-02-02 Rev 2016-04-04 Diarienummer AMN-2016-0108 Arbetsmarknadsnämnden Motion av Anna Manell och Benny Lindholm

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare.

I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar för att underlätta kommunernas mottagande av nyanlända invandrare. Promemoria 2013-08-26 Arbetsmarknadsdepartementet Åtgärder för jämnare mottagande av flyktingar och rättvisare ersättning till kommunerna I budgetpropositionen för 2014 föreslås ett flertal satsningar

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning

Svar på skrivelse från Sara Pettigrew (MP) om behovet av validering av utländsk yrkesutbildning ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2013-0079- 4.0 SID 1 (8) 2013-05-08 Handläggare: Karolina Landowska Telefon: 08-508 35 509 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-09-17 Handläggare Johan Eriksson Telefon: 08-508 33 697 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Projekt:

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten

En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten 2009 Linda Holmlund Håkan Regnér En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten 2 En studie av studenter som har läst vid flera lärosäten Linda Holmlund och Håkan Regnér Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration. Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Disposition Hur ser arbetsmarknadssituationen ut idag? Vad påverkar situationen för utrikes födda?

Läs mer

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig

Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig to: Maskot/Folio Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället Milischia Rezai Politiskt sakkunnig 2 Flyktingsituationen 54 miljoner flyktingar och fördrivna i världen (UNHCR) 9 miljoner syrier

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anders Axelsson Analytiker 040-675 34 09 Anders.Axelsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-07 Dnr 1503242 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Nyanlända - snabb väg in på

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Strindberg. Nyanlända rustas och matchas för jobb

Strindberg. Nyanlända rustas och matchas för jobb Strindberg Nyanlända rustas och matchas för jobb Börja etableringen på anläggningsboende Marie Klasson Börja etableringen tidigare Nyanlända personer som vistas på anläggningsboende behöver få möjlighet

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Syfte och bakgrund Ge en översikt av utrikes föddas position på svensk arbetsmarknad. Vad säger forskningen

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU6 Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2011/12:9 Riksrevisionens rapport om

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer