Arbetsmarknadsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsutskottet"

Transkript

1 Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa räknas människor i arbetskraften (människor som är mellan 15 och 74 år) som är utan sysselsättning och aktivt söker arbete. Studerande, långtidssjuka och pensionärer räknas inte till de arbetslösa. 1 Skillnaden vad gäller arbete och sysselsättning mellan inrikes- respektive utrikesfödda i Sverige växer ständigt till en allt större samhällskonflikt. Idag är 14,7 % av Sveriges befolkning utrikesfödda, 2005 var den siffran 12,5 % - alltså en ökning med 2,2 procentenheter. De utrikesfödda representerar numera 35 % av de arbetslösa var denna siffra 22 % - en ökning med 13 procentenheter. Samtidigt som de utrikesfödda i Sverige ökar, minskar den aktiva infödda befolkningen då 40-talisterna går i pension och tillväxten av arbetskraft är inte tillräckligt stor. Det blir ett problem då utrikesfödda inte anställs i den mån som behövs. 2 Idag har Sverige i jämförelse med många andra länder större klyftor mellan inrikes respektive utrikesfödda gällande sysselsättning. Enligt en statistikundersökning från 2007 är skillnaden mellan inrikes och utrikesfödda män i Sverige 12,9 procentenheter och mellan kvinnor 15,5 procentenheter. Detta är väldigt stora skillnader i jämförelse med de genomsnittliga siffrorna hos EU15-länderna där sysselsättningsskillnaderna för män var 3,2 procentenheter och för kvinnor 6,7 procentenheter. Liknande statistik kan finnas i en undersökning från En utrikesfödd tjänar även bara ca 75 % av medianinkomsten för en inrikesfödd. Genomsnittslönen är olika beroende på vilket område man invandrat från. Lägst genomsnittslön har personer som är födda i Asien (21/9-12) 4

2 Orsaker Orsakerna till det här problemet är många, men det finns två huvudorsaker till att det ser ut som det gör idag - främlingsfientlighet och flyttfaktorn. Främlingsfientlighet: FN-organet ILO har gjort undersökningar som visar att personer med utrikesklingande namn har 50 % mindre chans att bli kallade på arbetsintervju. Personer födda utanför Europa är i större utsträckning utsatta för diskriminering på arbetsmarknaden. 5 I Sverige finns en rädsla baserad på tron om att migration ska förstöra Sveriges kulturarv och ekonomi. Främlingsfientlighet kan bero på att många söker efter en syndabock efter bland annat finanskriser, och för att inte riskera något tar man det säkra före det osäkra genom att anställa någon som har samma etnicitet. Därför ökar arbetslösheten hos utrikesfödda och de med utländsk bakgrund. 6 Flyttfaktorn: Flyttfaktorn innebär att personer som flyttar till Sverige inte behärskar språket och saknar kunskap om kulturen och samhället. 7 SFI har fått kritik för att personer som avslutat utbildningen har bristande språkkunskaper. 8 Desto längre bort Sverige ligger ifrån den utrikesföddes hemland desto svårare är det att få arbete. 9 En annan del av flyttfaktorn är validering av utbildning. Detta innebär att om den utrikesfödda har en utbildning från ett annat land så måste den valideras av berörd myndighet. Detta är en lång process och medan utbildningen valideras måste individen gå arbetslös. Särskilt utanför EU är det väldigt svårt att validera utbildningar eftersom utbildningssystemen är väldigt olika. 10 Den svenska arbetsmarknaden kräver erfarenhet och ett kontaktnät. Som nyanländ i Sverige har man oftast inget av detta. Det här är ett verkligt problem som inte bara berör utrikesfödda utan också studenter och andra som saknar erfarenhet. 5 6http://www.migrationsinfo.se/framlingsfientlighet/

3 Konsekvenser Individnivå: Som en utrikesfödd individ utan arbete är det lätt att hamna i ett utanförskap då samhället snarare anser att man är en börda än en tillgång då man lever på bidrag. Om man lever i ett socialt och ekonomiskt utanförskap ökar segregationen. Ingen eller låg inkomst leder till försämrad ekonomi, om man lever på bidrag har man svårt att få vardagen att gå ihop. Det skapar ängslan och oro som leder till psykisk ohälsa, vilket kan orsaka sömnsvårigheter och depression. Det här kan leda till missbruk och kriminella handlingar. 11 En konsekvens av diskrimineringen skulle kunna bli att utrikesfödda känner sig tvungna att ta svenska namn istället för sina egna utrikesklingande namn för att inte bli nekad ett arbete. Gruppnivå: Ur ett grupperspektiv ser vi att arbetslösheten bland utrikesfödda leder till ett segregerat samhälle. Utrikesfödda bosätter sig i samma områden som andra personer med liknande etnisk bakgrund, så kallad etnisk segregation. Etnisk segregation hänger ofta ihop med ekonomisk segregation, resursfattiga grannskap har ofta en hög koncentration av utrikesfödda. 12 Etnisk och ekonomisk segregation i samhället leder till att stora grupper utrikesfödda känner utanförskap, de känner sig inte delaktiga i det svenska samhället. Segregationen försvårar integrationen och utanförskapet gör att det blir en vi och dem känsla. Både de inrikes- och de utrikesfödda går miste om kunskap och kulturutbyte. Detta leder även till stora samhällsekonomiska kostnader. 13 Samhällsnivå: Människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden kan lätt hamna i ett bidragsberoende vilket har en negativ påverkan på samhället. År 2010 betalade staten ut 11,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Av den summan gick 60 % till utrikesfödda. 14 För varje procentenhet som arbetslösheten bland invandrare minskar med förstärks också de

4 offentliga finanserna med cirka 0,14 % visar en rapport gjord av Nationalekonomen Jan Ekberg. 15 Detta betyder att om sysselsättningen bland utrikesfödda kunde nå samma nivå som för inrikesfödda skulle statskassan ha ytterligare 34 miljarder kronor att förvärva varje år. Stockholmsregionen skulle då tjäna ca 20 miljarder av dem. 16 Dessutom är en viktig konsekvens de fördomar som slår rot på grund av dessa skillnader. Främlingsfientlighet leder till diskriminering och slöseri med kompetens på arbetsmarknaden och det i sin tur är ett hot mot demokratin. Åtgärdsförslag Mot bakgrund av dessa fakta föreslår vi följande: 1. Att Stockholms stad ska minska diskrimineringen på arbetsmarknaden Vi föreslår att Stockholms stad ska införa anonyma CV:n. Som tidigare nämnt finns det statistik på att man med ett utländskt namn har svårare att bli kallad till arbetsintervju än med ett svenskt namn, därför borde namnen tas bort helt från ansökningar och CV:n. Det får arbetsgivaren att fokusera mer på vilka meriter den sökande har snarare än dess etnicitet och andra personuppgifter. Det kan även gynna andra utsatta grupper i samhället ifall man även utelämnar att tala om sitt kön i ansökningarna. Detta skulle kunna lösas genom att byta ut namnet mot ett nummer i ordningen CV:t blir inskickat. Det skulle göra att arbetsgivaren endast tar del av relevanta fakta kring utbildning och erfarenhet. Detta skulle motverka all form av särbehandling vid anställning. 2. Att Stockholms stad satsar mer på utbildning a. Vi föreslår att SFI ska effektiviseras. Vi anser att det ska vara obligatoriskt för de asylsökande att gå utbildningen. Vi föreslår att det ska vara kortare, mer effektivt och koncist, roligare och mer engagerat, satsa på en förbättring av SFI på distans, d.v.s att det finns uppgifter och övningar på internet, ljudklipp etc. b. Utöka SFX, det vill säga kombinerad praktik med språkinlärning anpassad för ett yrke. Idag finns det 8 utbildningar i stockholmregionen, varav 4 vänder sig mot akademiker. Vi föreslår att Stockholm stad satsar vidare på svenskundervisning för

5 utlandsfödda med yrkeskunskaper men att det utökas till fler yrkesgrupper. c. Vi föreslår att Stockholm stad inför fler språkintroduktionslinjer i både grundskola och gymnasieskola. Detta skulle innebära att utrikesfödda barn och ungdomar från första tiden i Sverige får ta del av det svenska samhället genom att lära sig svenska och svensk kultur. Blanda inrikesfödda och utrikesfödda elever är fler språkintroduktionslinjer nyttigt både för individerna, men också för samhället, då det ger ökad förståelse och acceptans. Det motverkar också segregation, främlingsfientlighet och utanförskap. Det kan öppna upp ögonen för många för att inse det viktiga i ett mångkulturellt samhälle. Språkintroduktionslinjer i hela Stockholm stad skulle sätta grund för en vidare gymnasial utbildning vilket hjälper många ungdomar att studera vidare. Detta skulle lösa de problem som gäller utbildningsnivån för många utrikesfödda ungdomar, vilket vid senare tillfälle ger fler anställningar. 3. Att Stockholms stad förenklar valideringsprocessen av utbildning och betyg a. Vi föreslår att Stockholms stad ska satsa på att utbildningar från andra länder ska godkännas. Man kan då göra det lättare att jämföra betygen och kan då avgöra vem som är mest lämpad för arbetet. b. Vi vill överlåta arbetet kring validering till en myndighet. Beroende av vilken typ av utbildning som ska valideras ska du vända dig till antingen Högskoleverket, Myndigheten för högskolan eller Verket för högskoleservice. Om utbildningen faller inom ramen för ett reglerat yrke, det vill säga ett yrke som kräver legitimation eller auktorisation för att utövas i Sverige (till exempel läkare, fastighetsmäklare eller elinstallatör), måste ansökan skickas till behörig myndighet, till exempel Socialstyrelsen, Fastighetsmäklarnämnden eller Elsäkerhetsverket. 4. Skapa arbeten Vi föreslår att Stockholm stad ska sammarbeta med olika bemanningsföretag för att hjälpa utrikesfödda att komma åt ett kontaktnät som kan leda till arbete. Som vi

6 tidigare beskrivit så är arbetsmarkanaden svår att ta sig in på utan kontakter, detta skulle då hjälpa den personen som inte har några. Med dessa förslag kan Stockholms stad minska skillnader mellan inrikes - och utrikesfödda på arbetsmarknaden.

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE?

BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? BIDRAG, VÄGEN TILL ARBETE? EN GRANSKNING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2011 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon är samhällsekonom

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE?

VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE? VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT FÖR UTRIKES- FÖDDA ATT FÅ JOBB I SVERIGE? INTERNATIONELL BENCHMARKING AV SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK Jenny von Bahr MAJ 2012 Om rapportförfattaren: Jenny von Bahr är utredare och

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Hinder och möjligheter

Hinder och möjligheter 1 Hinder och möjligheter - En årsredovisning av regeringsuppdraget Etnisk mångfald i arbetslivet Februari 2003 2 Förord I föreliggande rapport har Integrationsverket särskilt valt att redovisa sitt arbete

Läs mer

på spaning efter jobben

på spaning efter jobben på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad?

Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Socialutskottet Motion gällande: Hur ska man minska och aktivt bekämpa hemlösheten i Stockholms stad? Problemformulering Kan vi verkligen kalla vårt samhälle civiliserat och jämställt när vi bryter mot

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer