Ge mer plats för invandrade akademiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge mer plats för invandrade akademiker"

Transkript

1 Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade juristers, civilekonomers, systemvetares, personalvetares och samhällsvetares möjligheter på arbetsmarknaden. Sätt den enskildes kompetens i fokus! Arbetsmarknaden för dem med utländsk bakgrund är svårare än för dem med en svensk bakgrund. Det gäller alla, även akademiker. För utrikesfödda samhällsvetenskapligt 1 utbildade akademiker är situationen dessutom svårare än för andra invandrarakademiker. För att underlätta integrationen finns det ett antal områden där politiken måste förändras. Det handlar bland annat om utbildning i svenska, bedömning och validering av utländska utbildningar samt kompletterande utbildningar, men även den allmänna integrationspolitiken. Ofta utmålas ofta invandrare som offer, med stora stöd- och omvårdnadsbehov. Det är dags att ändra den synen. I stället bör vi se till individens kompetens och hur hon kan berika samhället. Med andra ord: sätt den enskildes kompetens i fokus. Regeringens integrationspolitik syftar till att alla så fort som möjligt ska komma i arbete. Det är en vällovlig ambition, men fungerar inte för alla. Ska invandrade samhällsvetare få ett arbete som motsvarar deras utbildningar krävs i de flesta fall goda kunskaper i svenska. Därför är satsningar på svenskundervisning centrala. Invandrade akademiker måste få en reell chans att läsa svenska till den nivå som krävs i deras yrke, att få sina utländska examina godkända och få sina kunskaper validerade eller komplettera sina utländska studier. Arbetslinjen får därmed inte innebära att invandrade akademiker fastnar i yrken som inte kräver akademisk kompetens. De studier som erbjuds i svenska i dag är inte tillräckligt strukturerade och syftar alltför sällan till en framtid inom det yrke man är utbildad för. Därför måste utbildningarna ses över. Det bör till exempel finnas ett sammanhållet paket av Svenska för samhällsvetare, för invandrade akademiker med samhällsvetenskapliga utbildningar. Det ska leda till så pass goda kunskaper i svenska att man kan komplettera sin utbildning alternativt att ta ett arbete inom sitt yrke. När det gäller bedömning och validering av utbildning tar detta oftast för lång tid, om det över huvud taget sker. Bedömningar av utländska utbildningar måste ske snabbt. I utlåtandet ska även anges vilka möjligheter till kompletterande utbildning 1 Med samhällsvetare avses i den här rapporten jurister, ekonomer, personalvetare, systemvetare och samhälls vetare, alltså de grupper som Jusek har som medlemmar. 2

3 Alltför få invandrade akademiker får i dag en möjlighet att komplettera sina utbildningar med det som behövs för att kunna arbeta inom sitt yrke. som finns. Akademiker måste få en reell möjlighet att få sina utbildningar och andra kompetenser validerade. Denna validering måste ske utifrån den enskildes behov inte efter arbetsmarknadens behov, vilket ofta är fallet. Alltför få invandrade akademiker får i dag en möjlighet att komplettera sina utbildningar med det som behövs för att kunna arbeta inom sitt yrke. Därför bör det finnas fler kompletterande utbildningar, både sådana som är generella och sådana som är riktade till invandrare med specifika kompetenser. Samtidigt måste ett viktigt inslag i de kompletterande utbildningarna vara kunskaper i svenska på hög nivå. Om den studerande inte har tillräckliga kunskaper ska den kompletterande utbildningen förlängas genom att studier i svenska bedrivs parallellt. 3

4 Hur ser det ut för invandrade akademiker? 2004 hade 47 procent av samhällsvetare födda utomlands som jobbade, ett arbete som överensstämde med deras utbildning, mot 56 procent för samtliga akademiker födda utomlands. Det visar en SCB-undersökning. För svenskfödda var motsvarande siffror 85 procent för samhällsvetare och 86 för alla. 2 Sysselsättningsgraden för samhällsvetare födda utomlands var dessutom betydligt lägre än för svenskfödda. Enligt samma undersökning hade 66 procent av samhällsvetarna födda utomlands ett jobb, jämfört med 82 procent av dem födda i Sverige. Det innebär att i realiteten är det endast 31 procent (47 procent av 66) av samhällsvetarna födda utomlands som arbetade med det de var utbildade för jämfört med 70 procent (85 procent av 82) av dem som var födda i Sverige. Slutsatsen är självklar: det finns en mycket stor grupp med utländska akademiker som borde få bättre nytta av sin utbildning på arbetsmarknaden. Situationen har inte heller förbättrats. Jusek har bearbetat statistik i LISA 3 om läget 2006, det senaste året som det finns data för. Andel sysselsatta av den samhällsvetenskapligt utbildade befolkningen relaterat till utländsk bakgrund Inrikes född med två inrikes födda föräldrar Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder 83% 7% 11% 87% 5% 8% 79% 7% 13% Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 88% 5% 7% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 59% 10% 31% Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande, med kontrolluppgift under året Ej förvärvsarbetande, utan kontrolluppgift under året 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal. Bland dem som själva har invandrat till Sverige finns en stor grupp som saknar arbete. Andelen är också mycket högre än för övriga grupper. Bland dem som är födda i Sverige eller har en svenskfödd förälder är det fyra av fem som har ett förvärvsarbete. Bland de utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar är det bara tre av fem. 4 2 SCB UF 56 SM Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, som finns hos SCB, samt innehåller uppgifter om samtliga över 16 år som varit folkbokförda 31/12. Uppgifterna gäller för SUN2000-grupperna 35E, 35F, 35M, 35P, 35S och 35X, med andra ord de som här ovan har definierats som samhälls vetare.

5 När det gäller på vilken kvalifikationsnivå personens yrke återfinns är bilden liknande. De utrikes födda med utrikes födda föräldrar har arbeten som i mindre utsträckning kräver en akademisk utbildning. Kvalifikationsnivå på arbetet hos den samhällsvetenskapligt utbildade befolkningen relaterat till utländsk bakgrund Inrikes född med två inrikes födda föräldrar 16% 41% 21% 16% 6% Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder 14% 41% 21% 17% 7% 13% 41% 19% 16% 11% Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 11% 36% 25% 21% 7% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 5% 19% 12% 30% 34% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal. Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning Högskoleutbildning krävs ej Saknar yrkesuppgift För dem som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda här är det 16 procent som har ett arbete där det inte krävs högskoleutbildning. Av dem som är födda utomlands med utländska föräldrar är motsvarande siffra 30 procent. Samtidigt är andelen som saknar yrkesuppgift betydligt lägre bland de inrikesfödda: 6 procent mot 35 av de utrikesfödda. Sammantaget har alltså 22 procent av de inrikes födda samhällsvetarna med inrikesfödda föräldrar inte ett jobb som motsvarar deras utbildning, mot 64 procent av de utrikes födda med utrikes födda föräldrar 4. Det är uppenbart att det i gruppen samhällsvetare, födda utomlands med utrikes födda föräldrar, finns många vars utbildning inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden. Skälen till detta varierar naturligtvis. Från dåliga språkkunskaper i svenska, utbildningar som inte är jämförbara med svenska till att arbetsgivare är dåliga på att se invandrares kompetens och hur den kan användas. Självfallet förekommer också ren diskriminering eller alltför negativ bedömning av kulturella olikheter. 4 I den tidigare omnämnda SCB-undersökningen var det 10 procent av de invandrade samhällsvetarna som arbetade som hade ett arbete som krävde högskoleutbildning med en annan inriktning än den de hade på sina studier. Eftersom vi vid registerkörningen endast har sett om de 2006 hade ett arbete som krävde högskoleutbildning är även dessa inräknade i gruppen som har rätt arbete. Gruppen som har arbete som kräver högskoleutbildning är alltså större än gruppen som har arbeten som kräver samhällsvetenskaplig utbildning. 5

6 Löneskillnader Ytterligare en aspekt på hur det går för dem utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är vilka inkomster de har. För dem med samhällsvetenskaplig utbildning är bilden följande när det gäller deklarerad lön: Deklarerad lön för de med samhällsvetenskaplig utbildning Inrikes född med två inrikes födda föräldrar Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 40% 12% 19% 11% 18% 38% 13% 19% 12% 18% 46% 9% 17% 11% 16% 39% 15% 19% 11% 16% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 70% 10% 10% 4% 6% < kronor kronor kronor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal kronor > kronor Ungefär 70 procent av dem som är utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar hade en deklarerad lön som var lägre än kronor. I de övriga fyra grupperna varierar denna andel mellan 38 och 46 procent. I den övre delen av inkomstgruppen de som tjänar minst kronor är andelen av de utrikesfödda med utrikes födda föräldrar 6 procent mot för de andra grupperna. Om man även tittar på dem som tjänar mer än kronor blir skillnaden än mer markant. Då är det 10 procent av de utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar som har en deklarerad lön som är över kronor, jämfört med procent i de andra grupperna. Oavsett vilken variabel som används är det tydligt att samhällsvetare som är födda utomlands av utrikesfödda föräldrar har det svårt på den svenska arbetsmarknaden mycket svårare än alla andra grupper. Det finns flera olika faktorer som gör att invandrare lyckas olika bra på arbetsmarknaden. Den som har en akademisk utbildning klarar sig bättre i meningen har högre närvaro på arbetsmarknaden och högre lön än den som inte har akademisk utbildning. Den som delvis har en svensk utbildning till exempel hela eller delar av den akademiska utbildningen klarar sig bättre än den som inte har någon svensk utbildning alls. Den som har goda kunskaper i svenska klarar sig bättre än den som inte har det. 5 5 D-O Rooth & O Åslund, Utbildning och kunskaper i svenska, SNS-förlag. 6

7 Nedanstående tabell visar på den genomsnittliga inkomstskillnaden relativt infödda för olika grupper av invandrade. Siffran visar den procentuella avvikelsen. En juristutbildad kvinna som har invandrat före 17 års ålder (och därmed sannolikt har sin juristutbildning från Sverige) tjänar i genomsnitt 8,4 procent mindre än en juristutbildad infödd kvinna. Den som har invandrat efter 16 års ålder och har en utländsk utbildning tjänar i genomsnitt 28,9 procent mindre. Lärare G-ekonom A-ekonom Juridik Män <17 år vid invandring 0,2 12,3 6,2 9,9 4,0 7,2 2,8 7,4 1,9 >16 år vid invandring och viss svensk utbildning 7,0 21,0 27,7 14,9 4,8 13,1 20,1 0,3 2,0 utländsk utbildning 16,6 18,5 18,6 47,5 2,8 17,2 26,2 4,0 4,0 Natur Gym. ing. Civ. ing. Läkare Sjuksköt Kvinnor <17 år vid invandring 2,2 2,2 1,3 8,4 10,6 3,4 0,1 5,9 2,2 >16 år vid inv. och viss svensk utbildning 0,8 4,9 3,0 14,5 2,7 0,2 8,3 0,8 10,2 utländsk utbildning 9,3 0,2 20,0 28,9 11,1 13,2 23,7 7,7 1,5 Lärare = akademisk lärarutbildning, G-ekonom = gymnasieekonom, A-ekonom = akademisk ekonom utbildning, Juridik = akademisk juristutbildning, Natur = akademisk naturvetenskaplig utbildning, Gym. ing. = gymnasie ingejör, Civ. ing. = civilingenjör, Läkare = läkarutbildning, Sjuksköt. = akademisk sjuksköterske utbildning. (Tabellen kommer från Rooth och Åslund, Utbildning och kunskaper i svenska, sid 41.) Som syns ovan varierar inkomstskillnaderna mellan invandrade akademiker och infödda kraftigt beroende på utbildningsinriktning. Inte minst är det inom samhällsvetenskapliga ämnen (ovan representerade av A-ekonomi och Juridik) som invandrare har svårt att nå upp till samma inkomstnivåer som dem som är födda i Sverige. Inom vårdsektorn har de med utländsk bakgrund däremot inkomster i nivå med eller till och med högre än de infödda. Det är uppenbart att samhällsvetenskapliga akademiker som inte är födda i Sverige har det svårare på arbetsmarknaden än andra. De som har det svårast är de som flyttat hit efter att ha genomfört sin högre utbildning utomlands. Kunskaper i svenska Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning för vuxna som inte har svenska som modersmål. Genom denna ska eleven få baskunskaper i språket och det svenska samhället. Men att ha läst sfi innebär inte att man har sådana kunskaper i svenska att man kan fortsätta på en svensk högskoleutbildning eller ta ett mer kvalificerat arbete. För att studera vidare och arbeta inom samhällsvetenskapliga yrken behövs mer. 7

8 De grundläggande behörighetskraven till högskoleutbildningar är godkända kunskaper i svenska på gymnasienivå (svenska B/svenska som andra språk (SAS) B alternativt godkänt Tisusprov) eller dokumenterade kunskaper på motsvarande nivå. Därtill krävs det kunskaper i engelska. Man kan få dispens från behörighetskraven genom att ha en reell kompetens som motsvarar kunskapsnivån. I praktiken betyder detta att det inte räcker med sfi-studier för de flesta invandrade akademiker. De måste komplettera sina kunskaper med grundskolesvenska (SAS grund) och gymnasiesvenska (SAS A+B) för att kunna studera vidare eller börja arbeta inom det yrke som de har utbildning för. Enligt en studie genomförd under 1990-talet (IALS, International Adult Literacy Survey) hade 40 procent av de utrikes födda med en högskoleutbildning svenskkunskaper under nivå 3. Det innebär att man endast kan läsa och förstå enklare texter. 14 procent hade å andra sidan kunskaper över nivå 3. Något som innebär att man kan läsa och förstå mer komplicerade texter. Som jämförelse kan göras att av akademikerna med svensk bakgrund behärskade 64 procent svenska över nivå 3 och endast fem under nivå 3. Jusek har genomfört fokusgruppsintervjuer med invandrade akademiker. En av de saker som deltagarna påpekar är att sfi består av för blandade grupper och att undervisningen går för långsamt. Det finns exempel på sfi-undervisning för olika grupper av akademiker som ger större möjligheter och inte minst en snabbare väg fram till det gamla yrket. Exempel på det är Svenska för ingenjörer, Svenska för akademiker medicin och Svenska för pedagoger. Utbildningen Svenska för pedagoger i Stockholm har till exempel följande utseende: Svenska för invandrare (sfi), kurs C + D, 3 6 månaders intensivkurs, betyg Svenska som andraspråk, SAS grund, max. 20 veckor, betyg Svenska som andraspråk, SAS A + B, 5 månaders intensivkurs, betyg Orienteringskurser Studiebesök och skolförlagda fältstudier Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet efter SAS B, individuellt anpassad studiegång under 6 18 månader Invandraren börjar studera på den språkliga nivå som man befinner sig på. När kunskaperna motsvarar SAS B kan man fortsätta på Lärarutbildningen vid Stockholms universitet för att få behörighet som lärare i Sverige. Den sammanlagda utbildningen i svenska pågår under högst 1,5 år, vilket är en klart kortare tid än vad det brukar ta att läsa in dessa kunskaper. 8

9 Något liknande finns inte för Juseks medlemsgrupper. De tvingas i stället läsa den vanliga vägen, vilket oftast tar längre tid och innebär att de i högre utsträckning får gå i samma kurs som personer som kan vara mindre motiverade. Det borde därför finnas en liknande utbildning, Svenska för samhällsvetare, bestående av sfi och SAS-kurser, plus kanske även en universitetskurs i svenska. Efter att ha genomgått den kursen bör man behärska svenska så väl att man kan sköta ett svenskt akademikerarbete där språket är ett viktigt arbetsverktyg. Det kommer också att vara en god grund att stå på för att kunna läsa eventuella kompletterande utbildningar. Jusek anser att Det bör finnas ett sammanhållet paket Svenska för samhällsvetare, för invandrade akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning. Detta ska innefatta sfi, SAS grund, SAS A+B och studiebesök. I anslutning till paketet bör det också erbjudas en poänggivande högskolekurs så som Svenska språket för studenter med annat modersmål, för den som vill fördjupa sina svenskkunskaper ytterligare. Bedömning av utbildning och validering Högskoleverket bedömer huruvida en slutförd utländsk utbildning är jämförbar med en svensk och ger ett utlåtande om vilken svensk examen den utländska utbildningen motsvarar. (Detta gäller inte vissa legitimationsyrken där andra myndigheter står för bedömningen.) För att det ska vara möjligt att göra en bedömning krävs det handlingar, till exempel examensbevis, som visar utbildningens innehåll. Det som Högskoleverket bedömer är sådant som utbildningens längd, ämnesfördjupning, examensarbete och syfte. Det krävs vidare att lärosätet till exempel är statligt erkänt eller ackrediterat. Värderingen innebär inte att man får en svensk examen, utan är endast tänkt som en vägledning för svenska arbetsgivare och högskolor om vad utbildningen motsvarar. Om man har en icke-avslutad utbildning gäller att man kan söka in till en svensk högskola för att slutföra sin utbildning. Då ska högskolan värdera vad personen har läst och vad som kan tillgodoräknas i den svenska utbildningen. Därutöver är validering en möjlighet för att få sin utbildning bekräftad. Det innebär att man värderar kunskaper och färdigheter oberoende av hur dessa har införskaffats, exempelvis studier, yrkesverksamhet eller fritidssysselsättning, och oavsett om de är formella eller informella. Detta sker dock nästan aldrig för utländska akademiker. För den enskilde är det ett slöseri när den egna kompetensen inte kommer till användning. Därför måste Sverige bli bättre på att erkänna fler människors kompetens. 9

10 Ett av de stora problemen är att det ofta tar lång tid från det att man har anlänt till Sverige tills ens utbildning är bedömd eller, i de fall det sker, validerad. Denna process måste snabbas på. Ett sätt vore att genomföra Valideringsdelegationens förslag som presenterades för ungefär ett år sedan. Jusek anser att Bedömningen av utländska utbildningar måste ske skyndsamt efter att en person har anlänt till Sverige. I utlåtandet ska det anges vilka behov av och möjligheter till kompletterande utbildning som finns. Akademiker måste få en reell möjlighet att få sina utbildningar och andra kompetenser validerade. Validering måste få ske även utifrån den enskildes behov, inte arbetsmarknadens. Kompletterande utbildningar För invandrare med akademiska utbildningar erbjuds det i vissa fall kompletterande utbildningar på högskolenivå. De flesta erbjuds dock akademiker inom andra områden än de samhällsvetenskapliga, eller som regeringen beskriver det i ett pressmeddelande: Insatserna innebär framförallt kompletterande högskole utbildningar för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utländsk examen. De kompletterande utbildningarna som finns är lyckade på så sätt att deltagarna ofta får arbete efter utbildningen och att de får kvalificerade arbeten i linje med sina studier. 6 I dagsläget finns det två pågående projekt med kompletteringsutbildningar för jurister med en utländsk utbildning, vid Göteborgs respektive Stockholms universitet. Vid Malmö högskola, Linköpings universitet och Högskolan i Borås finns aspirant program, där invandrade akademiker kan komplettera sina studier. De flesta av studenterna har utbildats till lärare. Även på många andra lärosäten finns det aspirantutbildningar. Vid Malmö högskola fanns tidigare en utbildning som syftade till arbete inom svensk offentlig förvaltning: Högre praktisk förvaltningsutbildning. Avsikten var att de skulle kunna jobba inom den svenska förvaltningen inom sin profession, en ingenjör skulle exempelvis få en möjlighet inom en teknisk förvaltning. En stor del av studenterna hade en bakgrund inom samhällsvetenskap. Ett problem som har noterats är kunskaperna i svenska. Antagningskravet är att den studerande ska ha kunskaper som motsvarar Svenska B. Men många som har antagits har ändå haft för dåliga kunskaper i svenska för att klara studierna och därmed för dåliga kunskaper för att kunna arbeta på den svenska arbetsmarknaden i mer kvalificerade yrken. Studenterna på de kompletterande utbildningarna anger själva, i en av HSV:s uppföljningsrapporter, följande områden som de skulle vilja ha mer av: mer språk, 6 HSV:s rapport Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker?, 2008:30R. 10

11 mer praktik, mer kontakt med företag, mer information, bättre och tydligare valideringsarbete, mer flexibilitet för tillgodoräknande och större möjlighet till formell behörighet. Jusek anser att Det bör finnas fler kompletterande utbildningar än i dag, både sådana som är generella och sådana som är riktade till invandrare med specifika kompetenser. Ett viktigt inslag i de kompletterande utbildningarna ska vara kunskaper i svenska på en hög nivå. Om den studerande inte har tillräckliga kunskaper ska utbildningen förlängas genom att studier i svenska bedrivs parallellt. Integrationspolitik i allmänhet Den nuvarande regeringens politik syftar till att personer snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden. Regeringen skriver i Egenmakt mot utanförskap regeringens strategi för integration (Skr. 2008/09:24) på följande sätt om invandrade akademiker: Det är viktigt att invandrare som har högre utbildning eller kvalificerad yrkes erfarenhet får möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och utöva ett yrke som motsvarar deras kompetensnivå. För många akademiker, åtminstone för dem som ska ha svenska som arbetsspråk, krävs avancerade kunskaper i svenska innan de kan arbeta med ett yrke som motsvarar kompetensen. Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden kan därför bli ett hinder för att akademiker kan få kvalificerade arbeten, eftersom de inte får möjlighet att nå tillräckligt goda kunskaper i svenska. Det är viktigare att en akademiker får rätt jobb i relation till sin samlade kompetens, än att den snabbt får ett jobb på en låg kvalifikationsnivå och sedan fastnar där. Ibland kan självfallet ett arbete på en låg kvalifikationsnivå leda till kontakter som leder en person vidare. Men det kan också bli ett hinder för framtiden. Arbetslinjen måste hanteras på ett sådant sätt att den enskilde kommer till sin rätt! Jusek anser att Den enskildes kompetens måste sättas i fokus. Arbetslinjen får därmed inte innebära att invandrade akademiker fastnar i yrken som inte kräver akademisk kompetens. De måste få en reell möjlighet att läsa svenska till den nivå som krävs i deras yrke, få sina utländska examina godkända, sina kunskaper validerade och eventuellt kompletterade. 11

12 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Fotoskrift AB 0902

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker

Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker Statistik Arbetsmarknadsläget för invandrade akademiker Invandrade akademikers kompetens måste bättre tas tillvara Sofia Larsen, ordförande Jusek För att lyckas måste vi se individen bakom gruppen På många

Läs mer

Utbilda för framtiden

Utbilda för framtiden Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 77 000

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden

Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Statistik Studentmedarbetare ett steg in på arbetsmarknaden Ta tillvara studenternas kompetens Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Jusek har länge arbetat för en starkare koppling

Läs mer

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande övre remissen Högre utbildning under 20 år (SOU 2015:70) Remiss från kommunstyrelsen Arbetsmarknadsförvaltningen Staben för utveckling och utredning Tjänsteutlåtande AMN 2015 0229.01.06 Sida 1 (7) 2015-09-10 Handläggare Petra Wårstam Larnhed Telefon: 08-508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm

Din lön. Dags att förbättra. cirkelns storlek 48x48 mm Din lön GillSans Trygga studier Light 35/36 GillSans studielivspolitiska Light 24/26 ställningstaganden Dags att förbättra studenternas Gill Sans Regular situation 16/17, cirkelns storlek 48x48 mm Dags

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

KARRIÄR PÅ LIK A VILLKOR. Rätt jobb åt utrikes födda akademiker EN SAMHÄLLSEKONOMISK BERÄKNING AV EN FUNGERANDE JOBBKEDJA

KARRIÄR PÅ LIK A VILLKOR. Rätt jobb åt utrikes födda akademiker EN SAMHÄLLSEKONOMISK BERÄKNING AV EN FUNGERANDE JOBBKEDJA STATISTIK KARRIÄR PÅ LIK A VILLKOR Rätt jobb åt utrikes födda akademiker EN SAMHÄLLSEKONOMISK BERÄKNING AV EN FUNGERANDE JOBBKEDJA Förord Juseks medlemmar är kompetenta och efterfrågas på arbetsmarknaden.

Läs mer

Nätverk för validering inom högre utbildning

Nätverk för validering inom högre utbildning Nätverk för validering inom högre utbildning - Validering och bedömning av reell komptetens Marianne Andrén 2017-03-17 Nätverk för validering inom högre utbildning Startade 2016 på initiativ av Malmö högskola,

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M)

Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Utlåtande 2016:131 RIII (Dnr 106-129/2016) Inrättandet av två nya Jobbtorg Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:10) av Johanna

Läs mer

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare

ARBETSMARKNADEN FÖR OLIKA SAMHÄLLSVETARE. Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare. Administratörer och förvaltare Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare Administratörer och förvaltare Allmäna beteendevetare Allmänna samhällsvetare Beteendevetare Kulturgeografer Medie- och svetare Nationalekonomer

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Hälso- och sjukvårdsnämnden Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Bakgrund Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater

STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING. Karriär på lika villkor för advokater STATISTIK MEDLEMS UNDER SÖKNING Karriär på lika villkor för advokater Några citat från svaren GÅR DET AT T KOMBINERA KARRIÄR OCH FAMILJ? Karriär på lika villkor? UNDERSÖKNING BLAND ADVOKATSEKTIONENS MEDLEMMAR

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008

Kommittédirektiv. Utbildning för imamer. Dir. 2008:66. Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Kommittédirektiv Utbildning för imamer Dir. 2008:66 Beslut vid regeringssammanträde den 22 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska kartlägga och analysera de behov av utbildning för

Läs mer

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1

Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014:2AU1. Arbetsmarknadsfrågor 2014:2AU1 Andra arbetsmarknadsutskottets betänkande Arbetsmarknadsfrågor behandlar i detta betänkande 5 motioner om arbetsmarknadsfrågor. Motion I motion 2014:2A3Fr, Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet Statistik Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet En kartläggning av lärarledd tid bland Juseks studerandemedlemmar Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen Kunskap är Sveriges framtid. En av

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Josefin Edström Sofia Sandgren Massih

Josefin Edström Sofia Sandgren Massih d a n rk a sm t e rb a k s n e v s n l l o i i t t n ra g e e g t ä n v i i h v c r o a t r bb o o j k r å ö f S g a l 6 s 1 r ö 20 f os ac S - Josefin Edström Sofia Sandgren Massih 2016 Så kortar vi vägen

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Rapport 2008:30 R. Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker?

Rapport 2008:30 R. Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker? Rapport 2008:30 R Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker? Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Syfte och bakgrund Ge en översikt av utrikes föddas position på svensk arbetsmarknad. Vad säger forskningen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Universitets- och högskolerådets beslut

Universitets- och högskolerådets beslut Högskolan Kristianstad 291 88 KRISTIANSTAD Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-02-09 Reg. Nr. 411-14843-14 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 mars 2011 KLAGANDE Socialstyrelsen 106 30 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 31 augusti 2009

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Utländsk högskoleexamen Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Nyanländ. Hur gör jag? Det finns många sätt för en nyanländ till Sverige med utländsk högskoleexamen att tillgå för att komma

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet

Vad ungdomar gör efter Elprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy2000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping SFA medicin Kompetenscenter i Köping Svenska för medicinskt utbildade akademiker, SFA i Köping, Västmanland Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för de som har utländsk utomeuropeisk

Läs mer

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR

EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK. Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR STATISTIK EN RAPPORT BA SER AD PÅ JUSEKS LÖNE STATISTIK Minus med master? DEN HÖGRE UTBILDNINGENS LÖNSAMHET FÖR JUSEKS MEDLEMMAR Förord Utbildning ska löna sig. Därför är det olyckligt att utbildningspremien

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet

Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Juseks fem punkter för utbildningskvalitet Fokus på kvalitet i den akademiska utbildningen Kvalitet är ett svårfångat begrepp. Jusek har definierat vad vi anser vara de fem viktigaste kvalitetsaspekterna

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights

Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 högskolepoäng. Master s Programme in Human Rights Utbildningsplan för Masterprogram i Mänskliga rättigheter 120 Avancerad nivå Master s Programme in Human Rights Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2014-06-05 1. Utbildningsprogrammets

Läs mer

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet

Vad ungdomar gör efter Omvårdnadsprogrammet Redovisningen avser ungdomar som har läst enligt det tidigare gymnasiesystemet (Lpf94/Gy000), och som uppnått slutbetyg med grundläggande behörighet till högskola och universitet. Ungdomar som avslutade

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Handbok för mentorer och adepter

Handbok för mentorer och adepter Handbok för mentorer och adepter Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Handbok för mentorer och adepter Det teoretiska studielivet

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer