Ge mer plats för invandrade akademiker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ge mer plats för invandrade akademiker"

Transkript

1 Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.

2 Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade juristers, civilekonomers, systemvetares, personalvetares och samhällsvetares möjligheter på arbetsmarknaden. Sätt den enskildes kompetens i fokus! Arbetsmarknaden för dem med utländsk bakgrund är svårare än för dem med en svensk bakgrund. Det gäller alla, även akademiker. För utrikesfödda samhällsvetenskapligt 1 utbildade akademiker är situationen dessutom svårare än för andra invandrarakademiker. För att underlätta integrationen finns det ett antal områden där politiken måste förändras. Det handlar bland annat om utbildning i svenska, bedömning och validering av utländska utbildningar samt kompletterande utbildningar, men även den allmänna integrationspolitiken. Ofta utmålas ofta invandrare som offer, med stora stöd- och omvårdnadsbehov. Det är dags att ändra den synen. I stället bör vi se till individens kompetens och hur hon kan berika samhället. Med andra ord: sätt den enskildes kompetens i fokus. Regeringens integrationspolitik syftar till att alla så fort som möjligt ska komma i arbete. Det är en vällovlig ambition, men fungerar inte för alla. Ska invandrade samhällsvetare få ett arbete som motsvarar deras utbildningar krävs i de flesta fall goda kunskaper i svenska. Därför är satsningar på svenskundervisning centrala. Invandrade akademiker måste få en reell chans att läsa svenska till den nivå som krävs i deras yrke, att få sina utländska examina godkända och få sina kunskaper validerade eller komplettera sina utländska studier. Arbetslinjen får därmed inte innebära att invandrade akademiker fastnar i yrken som inte kräver akademisk kompetens. De studier som erbjuds i svenska i dag är inte tillräckligt strukturerade och syftar alltför sällan till en framtid inom det yrke man är utbildad för. Därför måste utbildningarna ses över. Det bör till exempel finnas ett sammanhållet paket av Svenska för samhällsvetare, för invandrade akademiker med samhällsvetenskapliga utbildningar. Det ska leda till så pass goda kunskaper i svenska att man kan komplettera sin utbildning alternativt att ta ett arbete inom sitt yrke. När det gäller bedömning och validering av utbildning tar detta oftast för lång tid, om det över huvud taget sker. Bedömningar av utländska utbildningar måste ske snabbt. I utlåtandet ska även anges vilka möjligheter till kompletterande utbildning 1 Med samhällsvetare avses i den här rapporten jurister, ekonomer, personalvetare, systemvetare och samhälls vetare, alltså de grupper som Jusek har som medlemmar. 2

3 Alltför få invandrade akademiker får i dag en möjlighet att komplettera sina utbildningar med det som behövs för att kunna arbeta inom sitt yrke. som finns. Akademiker måste få en reell möjlighet att få sina utbildningar och andra kompetenser validerade. Denna validering måste ske utifrån den enskildes behov inte efter arbetsmarknadens behov, vilket ofta är fallet. Alltför få invandrade akademiker får i dag en möjlighet att komplettera sina utbildningar med det som behövs för att kunna arbeta inom sitt yrke. Därför bör det finnas fler kompletterande utbildningar, både sådana som är generella och sådana som är riktade till invandrare med specifika kompetenser. Samtidigt måste ett viktigt inslag i de kompletterande utbildningarna vara kunskaper i svenska på hög nivå. Om den studerande inte har tillräckliga kunskaper ska den kompletterande utbildningen förlängas genom att studier i svenska bedrivs parallellt. 3

4 Hur ser det ut för invandrade akademiker? 2004 hade 47 procent av samhällsvetare födda utomlands som jobbade, ett arbete som överensstämde med deras utbildning, mot 56 procent för samtliga akademiker födda utomlands. Det visar en SCB-undersökning. För svenskfödda var motsvarande siffror 85 procent för samhällsvetare och 86 för alla. 2 Sysselsättningsgraden för samhällsvetare födda utomlands var dessutom betydligt lägre än för svenskfödda. Enligt samma undersökning hade 66 procent av samhällsvetarna födda utomlands ett jobb, jämfört med 82 procent av dem födda i Sverige. Det innebär att i realiteten är det endast 31 procent (47 procent av 66) av samhällsvetarna födda utomlands som arbetade med det de var utbildade för jämfört med 70 procent (85 procent av 82) av dem som var födda i Sverige. Slutsatsen är självklar: det finns en mycket stor grupp med utländska akademiker som borde få bättre nytta av sin utbildning på arbetsmarknaden. Situationen har inte heller förbättrats. Jusek har bearbetat statistik i LISA 3 om läget 2006, det senaste året som det finns data för. Andel sysselsatta av den samhällsvetenskapligt utbildade befolkningen relaterat till utländsk bakgrund Inrikes född med två inrikes födda föräldrar Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder 83% 7% 11% 87% 5% 8% 79% 7% 13% Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 88% 5% 7% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 59% 10% 31% Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande, med kontrolluppgift under året Ej förvärvsarbetande, utan kontrolluppgift under året 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal. Bland dem som själva har invandrat till Sverige finns en stor grupp som saknar arbete. Andelen är också mycket högre än för övriga grupper. Bland dem som är födda i Sverige eller har en svenskfödd förälder är det fyra av fem som har ett förvärvsarbete. Bland de utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar är det bara tre av fem. 4 2 SCB UF 56 SM Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier, som finns hos SCB, samt innehåller uppgifter om samtliga över 16 år som varit folkbokförda 31/12. Uppgifterna gäller för SUN2000-grupperna 35E, 35F, 35M, 35P, 35S och 35X, med andra ord de som här ovan har definierats som samhälls vetare.

5 När det gäller på vilken kvalifikationsnivå personens yrke återfinns är bilden liknande. De utrikes födda med utrikes födda föräldrar har arbeten som i mindre utsträckning kräver en akademisk utbildning. Kvalifikationsnivå på arbetet hos den samhällsvetenskapligt utbildade befolkningen relaterat till utländsk bakgrund Inrikes född med två inrikes födda föräldrar 16% 41% 21% 16% 6% Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder 14% 41% 21% 17% 7% 13% 41% 19% 16% 11% Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 11% 36% 25% 21% 7% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 5% 19% 12% 30% 34% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal. Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning Högskoleutbildning krävs ej Saknar yrkesuppgift För dem som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda här är det 16 procent som har ett arbete där det inte krävs högskoleutbildning. Av dem som är födda utomlands med utländska föräldrar är motsvarande siffra 30 procent. Samtidigt är andelen som saknar yrkesuppgift betydligt lägre bland de inrikesfödda: 6 procent mot 35 av de utrikesfödda. Sammantaget har alltså 22 procent av de inrikes födda samhällsvetarna med inrikesfödda föräldrar inte ett jobb som motsvarar deras utbildning, mot 64 procent av de utrikes födda med utrikes födda föräldrar 4. Det är uppenbart att det i gruppen samhällsvetare, födda utomlands med utrikes födda föräldrar, finns många vars utbildning inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden. Skälen till detta varierar naturligtvis. Från dåliga språkkunskaper i svenska, utbildningar som inte är jämförbara med svenska till att arbetsgivare är dåliga på att se invandrares kompetens och hur den kan användas. Självfallet förekommer också ren diskriminering eller alltför negativ bedömning av kulturella olikheter. 4 I den tidigare omnämnda SCB-undersökningen var det 10 procent av de invandrade samhällsvetarna som arbetade som hade ett arbete som krävde högskoleutbildning med en annan inriktning än den de hade på sina studier. Eftersom vi vid registerkörningen endast har sett om de 2006 hade ett arbete som krävde högskoleutbildning är även dessa inräknade i gruppen som har rätt arbete. Gruppen som har arbete som kräver högskoleutbildning är alltså större än gruppen som har arbeten som kräver samhällsvetenskaplig utbildning. 5

6 Löneskillnader Ytterligare en aspekt på hur det går för dem utländsk bakgrund på arbetsmarknaden är vilka inkomster de har. För dem med samhällsvetenskaplig utbildning är bilden följande när det gäller deklarerad lön: Deklarerad lön för de med samhällsvetenskaplig utbildning Inrikes född med två inrikes födda föräldrar Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder Utrikes född med minst en inrikes född förälder Inrikes född med två utrikes födda föräldrar 40% 12% 19% 11% 18% 38% 13% 19% 12% 18% 46% 9% 17% 11% 16% 39% 15% 19% 11% 16% Utrikes född med två utrikes födda föräldrar 70% 10% 10% 4% 6% < kronor kronor kronor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Siffrorna i diagrammet är avrundade till heltal kronor > kronor Ungefär 70 procent av dem som är utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar hade en deklarerad lön som var lägre än kronor. I de övriga fyra grupperna varierar denna andel mellan 38 och 46 procent. I den övre delen av inkomstgruppen de som tjänar minst kronor är andelen av de utrikesfödda med utrikes födda föräldrar 6 procent mot för de andra grupperna. Om man även tittar på dem som tjänar mer än kronor blir skillnaden än mer markant. Då är det 10 procent av de utrikesfödda med utrikesfödda föräldrar som har en deklarerad lön som är över kronor, jämfört med procent i de andra grupperna. Oavsett vilken variabel som används är det tydligt att samhällsvetare som är födda utomlands av utrikesfödda föräldrar har det svårt på den svenska arbetsmarknaden mycket svårare än alla andra grupper. Det finns flera olika faktorer som gör att invandrare lyckas olika bra på arbetsmarknaden. Den som har en akademisk utbildning klarar sig bättre i meningen har högre närvaro på arbetsmarknaden och högre lön än den som inte har akademisk utbildning. Den som delvis har en svensk utbildning till exempel hela eller delar av den akademiska utbildningen klarar sig bättre än den som inte har någon svensk utbildning alls. Den som har goda kunskaper i svenska klarar sig bättre än den som inte har det. 5 5 D-O Rooth & O Åslund, Utbildning och kunskaper i svenska, SNS-förlag. 6

7 Nedanstående tabell visar på den genomsnittliga inkomstskillnaden relativt infödda för olika grupper av invandrade. Siffran visar den procentuella avvikelsen. En juristutbildad kvinna som har invandrat före 17 års ålder (och därmed sannolikt har sin juristutbildning från Sverige) tjänar i genomsnitt 8,4 procent mindre än en juristutbildad infödd kvinna. Den som har invandrat efter 16 års ålder och har en utländsk utbildning tjänar i genomsnitt 28,9 procent mindre. Lärare G-ekonom A-ekonom Juridik Män <17 år vid invandring 0,2 12,3 6,2 9,9 4,0 7,2 2,8 7,4 1,9 >16 år vid invandring och viss svensk utbildning 7,0 21,0 27,7 14,9 4,8 13,1 20,1 0,3 2,0 utländsk utbildning 16,6 18,5 18,6 47,5 2,8 17,2 26,2 4,0 4,0 Natur Gym. ing. Civ. ing. Läkare Sjuksköt Kvinnor <17 år vid invandring 2,2 2,2 1,3 8,4 10,6 3,4 0,1 5,9 2,2 >16 år vid inv. och viss svensk utbildning 0,8 4,9 3,0 14,5 2,7 0,2 8,3 0,8 10,2 utländsk utbildning 9,3 0,2 20,0 28,9 11,1 13,2 23,7 7,7 1,5 Lärare = akademisk lärarutbildning, G-ekonom = gymnasieekonom, A-ekonom = akademisk ekonom utbildning, Juridik = akademisk juristutbildning, Natur = akademisk naturvetenskaplig utbildning, Gym. ing. = gymnasie ingejör, Civ. ing. = civilingenjör, Läkare = läkarutbildning, Sjuksköt. = akademisk sjuksköterske utbildning. (Tabellen kommer från Rooth och Åslund, Utbildning och kunskaper i svenska, sid 41.) Som syns ovan varierar inkomstskillnaderna mellan invandrade akademiker och infödda kraftigt beroende på utbildningsinriktning. Inte minst är det inom samhällsvetenskapliga ämnen (ovan representerade av A-ekonomi och Juridik) som invandrare har svårt att nå upp till samma inkomstnivåer som dem som är födda i Sverige. Inom vårdsektorn har de med utländsk bakgrund däremot inkomster i nivå med eller till och med högre än de infödda. Det är uppenbart att samhällsvetenskapliga akademiker som inte är födda i Sverige har det svårare på arbetsmarknaden än andra. De som har det svårast är de som flyttat hit efter att ha genomfört sin högre utbildning utomlands. Kunskaper i svenska Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning för vuxna som inte har svenska som modersmål. Genom denna ska eleven få baskunskaper i språket och det svenska samhället. Men att ha läst sfi innebär inte att man har sådana kunskaper i svenska att man kan fortsätta på en svensk högskoleutbildning eller ta ett mer kvalificerat arbete. För att studera vidare och arbeta inom samhällsvetenskapliga yrken behövs mer. 7

8 De grundläggande behörighetskraven till högskoleutbildningar är godkända kunskaper i svenska på gymnasienivå (svenska B/svenska som andra språk (SAS) B alternativt godkänt Tisusprov) eller dokumenterade kunskaper på motsvarande nivå. Därtill krävs det kunskaper i engelska. Man kan få dispens från behörighetskraven genom att ha en reell kompetens som motsvarar kunskapsnivån. I praktiken betyder detta att det inte räcker med sfi-studier för de flesta invandrade akademiker. De måste komplettera sina kunskaper med grundskolesvenska (SAS grund) och gymnasiesvenska (SAS A+B) för att kunna studera vidare eller börja arbeta inom det yrke som de har utbildning för. Enligt en studie genomförd under 1990-talet (IALS, International Adult Literacy Survey) hade 40 procent av de utrikes födda med en högskoleutbildning svenskkunskaper under nivå 3. Det innebär att man endast kan läsa och förstå enklare texter. 14 procent hade å andra sidan kunskaper över nivå 3. Något som innebär att man kan läsa och förstå mer komplicerade texter. Som jämförelse kan göras att av akademikerna med svensk bakgrund behärskade 64 procent svenska över nivå 3 och endast fem under nivå 3. Jusek har genomfört fokusgruppsintervjuer med invandrade akademiker. En av de saker som deltagarna påpekar är att sfi består av för blandade grupper och att undervisningen går för långsamt. Det finns exempel på sfi-undervisning för olika grupper av akademiker som ger större möjligheter och inte minst en snabbare väg fram till det gamla yrket. Exempel på det är Svenska för ingenjörer, Svenska för akademiker medicin och Svenska för pedagoger. Utbildningen Svenska för pedagoger i Stockholm har till exempel följande utseende: Svenska för invandrare (sfi), kurs C + D, 3 6 månaders intensivkurs, betyg Svenska som andraspråk, SAS grund, max. 20 veckor, betyg Svenska som andraspråk, SAS A + B, 5 månaders intensivkurs, betyg Orienteringskurser Studiebesök och skolförlagda fältstudier Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet efter SAS B, individuellt anpassad studiegång under 6 18 månader Invandraren börjar studera på den språkliga nivå som man befinner sig på. När kunskaperna motsvarar SAS B kan man fortsätta på Lärarutbildningen vid Stockholms universitet för att få behörighet som lärare i Sverige. Den sammanlagda utbildningen i svenska pågår under högst 1,5 år, vilket är en klart kortare tid än vad det brukar ta att läsa in dessa kunskaper. 8

9 Något liknande finns inte för Juseks medlemsgrupper. De tvingas i stället läsa den vanliga vägen, vilket oftast tar längre tid och innebär att de i högre utsträckning får gå i samma kurs som personer som kan vara mindre motiverade. Det borde därför finnas en liknande utbildning, Svenska för samhällsvetare, bestående av sfi och SAS-kurser, plus kanske även en universitetskurs i svenska. Efter att ha genomgått den kursen bör man behärska svenska så väl att man kan sköta ett svenskt akademikerarbete där språket är ett viktigt arbetsverktyg. Det kommer också att vara en god grund att stå på för att kunna läsa eventuella kompletterande utbildningar. Jusek anser att Det bör finnas ett sammanhållet paket Svenska för samhällsvetare, för invandrade akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning. Detta ska innefatta sfi, SAS grund, SAS A+B och studiebesök. I anslutning till paketet bör det också erbjudas en poänggivande högskolekurs så som Svenska språket för studenter med annat modersmål, för den som vill fördjupa sina svenskkunskaper ytterligare. Bedömning av utbildning och validering Högskoleverket bedömer huruvida en slutförd utländsk utbildning är jämförbar med en svensk och ger ett utlåtande om vilken svensk examen den utländska utbildningen motsvarar. (Detta gäller inte vissa legitimationsyrken där andra myndigheter står för bedömningen.) För att det ska vara möjligt att göra en bedömning krävs det handlingar, till exempel examensbevis, som visar utbildningens innehåll. Det som Högskoleverket bedömer är sådant som utbildningens längd, ämnesfördjupning, examensarbete och syfte. Det krävs vidare att lärosätet till exempel är statligt erkänt eller ackrediterat. Värderingen innebär inte att man får en svensk examen, utan är endast tänkt som en vägledning för svenska arbetsgivare och högskolor om vad utbildningen motsvarar. Om man har en icke-avslutad utbildning gäller att man kan söka in till en svensk högskola för att slutföra sin utbildning. Då ska högskolan värdera vad personen har läst och vad som kan tillgodoräknas i den svenska utbildningen. Därutöver är validering en möjlighet för att få sin utbildning bekräftad. Det innebär att man värderar kunskaper och färdigheter oberoende av hur dessa har införskaffats, exempelvis studier, yrkesverksamhet eller fritidssysselsättning, och oavsett om de är formella eller informella. Detta sker dock nästan aldrig för utländska akademiker. För den enskilde är det ett slöseri när den egna kompetensen inte kommer till användning. Därför måste Sverige bli bättre på att erkänna fler människors kompetens. 9

10 Ett av de stora problemen är att det ofta tar lång tid från det att man har anlänt till Sverige tills ens utbildning är bedömd eller, i de fall det sker, validerad. Denna process måste snabbas på. Ett sätt vore att genomföra Valideringsdelegationens förslag som presenterades för ungefär ett år sedan. Jusek anser att Bedömningen av utländska utbildningar måste ske skyndsamt efter att en person har anlänt till Sverige. I utlåtandet ska det anges vilka behov av och möjligheter till kompletterande utbildning som finns. Akademiker måste få en reell möjlighet att få sina utbildningar och andra kompetenser validerade. Validering måste få ske även utifrån den enskildes behov, inte arbetsmarknadens. Kompletterande utbildningar För invandrare med akademiska utbildningar erbjuds det i vissa fall kompletterande utbildningar på högskolenivå. De flesta erbjuds dock akademiker inom andra områden än de samhällsvetenskapliga, eller som regeringen beskriver det i ett pressmeddelande: Insatserna innebär framförallt kompletterande högskole utbildningar för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land och för lärare med utländsk examen. De kompletterande utbildningarna som finns är lyckade på så sätt att deltagarna ofta får arbete efter utbildningen och att de får kvalificerade arbeten i linje med sina studier. 6 I dagsläget finns det två pågående projekt med kompletteringsutbildningar för jurister med en utländsk utbildning, vid Göteborgs respektive Stockholms universitet. Vid Malmö högskola, Linköpings universitet och Högskolan i Borås finns aspirant program, där invandrade akademiker kan komplettera sina studier. De flesta av studenterna har utbildats till lärare. Även på många andra lärosäten finns det aspirantutbildningar. Vid Malmö högskola fanns tidigare en utbildning som syftade till arbete inom svensk offentlig förvaltning: Högre praktisk förvaltningsutbildning. Avsikten var att de skulle kunna jobba inom den svenska förvaltningen inom sin profession, en ingenjör skulle exempelvis få en möjlighet inom en teknisk förvaltning. En stor del av studenterna hade en bakgrund inom samhällsvetenskap. Ett problem som har noterats är kunskaperna i svenska. Antagningskravet är att den studerande ska ha kunskaper som motsvarar Svenska B. Men många som har antagits har ändå haft för dåliga kunskaper i svenska för att klara studierna och därmed för dåliga kunskaper för att kunna arbeta på den svenska arbetsmarknaden i mer kvalificerade yrken. Studenterna på de kompletterande utbildningarna anger själva, i en av HSV:s uppföljningsrapporter, följande områden som de skulle vilja ha mer av: mer språk, 6 HSV:s rapport Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker?, 2008:30R. 10

11 mer praktik, mer kontakt med företag, mer information, bättre och tydligare valideringsarbete, mer flexibilitet för tillgodoräknande och större möjlighet till formell behörighet. Jusek anser att Det bör finnas fler kompletterande utbildningar än i dag, både sådana som är generella och sådana som är riktade till invandrare med specifika kompetenser. Ett viktigt inslag i de kompletterande utbildningarna ska vara kunskaper i svenska på en hög nivå. Om den studerande inte har tillräckliga kunskaper ska utbildningen förlängas genom att studier i svenska bedrivs parallellt. Integrationspolitik i allmänhet Den nuvarande regeringens politik syftar till att personer snabbt ska komma ut på arbetsmarknaden. Regeringen skriver i Egenmakt mot utanförskap regeringens strategi för integration (Skr. 2008/09:24) på följande sätt om invandrade akademiker: Det är viktigt att invandrare som har högre utbildning eller kvalificerad yrkes erfarenhet får möjlighet att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och utöva ett yrke som motsvarar deras kompetensnivå. För många akademiker, åtminstone för dem som ska ha svenska som arbetsspråk, krävs avancerade kunskaper i svenska innan de kan arbeta med ett yrke som motsvarar kompetensen. Ett snabbt inträde på arbetsmarknaden kan därför bli ett hinder för att akademiker kan få kvalificerade arbeten, eftersom de inte får möjlighet att nå tillräckligt goda kunskaper i svenska. Det är viktigare att en akademiker får rätt jobb i relation till sin samlade kompetens, än att den snabbt får ett jobb på en låg kvalifikationsnivå och sedan fastnar där. Ibland kan självfallet ett arbete på en låg kvalifikationsnivå leda till kontakter som leder en person vidare. Men det kan också bli ett hinder för framtiden. Arbetslinjen måste hanteras på ett sådant sätt att den enskilde kommer till sin rätt! Jusek anser att Den enskildes kompetens måste sättas i fokus. Arbetslinjen får därmed inte innebära att invandrade akademiker fastnar i yrken som inte kräver akademisk kompetens. De måste få en reell möjlighet att läsa svenska till den nivå som krävs i deras yrke, få sina utländska examina godkända, sina kunskaper validerade och eventuellt kompletterade. 11

12 Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka medlemmar och är ett av de största förbun den för akademiker i Sverige. Jusek. Box 5167, Stockholm. Tel E-post Fotoskrift AB 0902

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar

Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En kartläggning av resurser och undervisningsti d inom högskolan och yrkeshögskolan Olika förutsättningar för eftergymnasiala utbildningar En eftersatt

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Rapport 2008:30 R. Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker?

Rapport 2008:30 R. Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker? Rapport 2008:30 R Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker? Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012

Karriäravtal. Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga. Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Karriäravtal Förslag till trepartssamtalen En jobbpakt för unga Akademikerförbundet SSR Oktober 2012 Förslag Inom ramen för kollektivavtalsmodellen föreslås så kallade karriäravtal, där arbetsmarknadens

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet

Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet Statistik Mer undervisning för ökad utbildningskvalitet En kartläggning av lärarledd tid bland Juseks studerandemedlemmar Höj kvaliteten i den akademiska utbildningen Kunskap är Sveriges framtid. En av

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket

Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande Aleksandra Sjöstrand - Högskoleverket 2010-02-16 1 Att ta tillvara kompetens Allt viktigare (internationellt och i Sverige), t.ex. EQF Genom

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker

Utländsk högskoleexamen. Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Utländsk högskoleexamen Saais - ett nätverk för assyriska/syrianska akademiker Nyanländ. Hur gör jag? Det finns många sätt för en nyanländ till Sverige med utländsk högskoleexamen att tillgå för att komma

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender

Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Utan invandrare stannar bussen och taxin statistik och trender Juni 2014 2014-06-18 För att lösa det demografiska problemet med en åldrande befolkning behövs fler människor som kan arbeta runt om i Sverige.

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket

Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket Fokus på arbetsmarknad och Överensstämmelse yrke Utbildningsbakgrundens överensstämmelse med yrket En kartläggning av personer med yrken som förutsätter kompetens motsvarande högskole 16 Karin Björklind

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor

Sammanfattning 1. Arbete ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor Sammanfattning 1 Integration är ett område som befinner sig i den politiska hetluften i dagens Sverige. Hur integrationen kan förbättras är en av de centrala politiska frågorna. Området rymmer en hel del

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15

Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Reflektioner runt trepartssamtal om nyanländas etablering på arbetsmarknaden 2015-06-15 Problemet: Det finns ett omfattande och ökande kompetensförsörjningsbehov på både kort och lång sikt inom stora delar

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning

Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Ge vuxna möjlighet till yrkesutbildning Seminarium D - SKL Skolriksdag 2015 Nya möjligheter för lärande. MOOC Öppet lärande Nya vägar in i jobb. Utbildningssamverkan Introduktionsavtal Traineejobb Nya

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR PERSONALVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för personalvetare... 2 Kort om löner... 5 De senaste årens

Läs mer

Säkerheten inom rättsväsendet

Säkerheten inom rättsväsendet Statistik Säkerheten inom rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, civilekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Säkerheten inom rättsväsendet diskuteras alltmer och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet

REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. Allmänna synpunkter på betänkandet 2013-09-30 Rnr 47.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden Utredningens har haft i uppdrag att analysera och

Läs mer

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar Arbetsmarknad Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007

Bortom etnicitet. Farbod Rezania Februari, 2007 Bortom etnicitet Farbod Rezania Februari, 2007 Förord Den svenska debatten om invandrares ställning på arbetsmarknaden präglas av begrepp som diskriminering och påståenden om arbetsgivarnas negativa attityd.

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017

Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Livslön välja, studier, arbete, familj Lena Granqvist (red.) Livslön - välja studier, arbete, familj,, 111017 Innehåll 1. Den obekväma livslönen ett begrepp med många aspekter (Gunnar Wetterberg) 2. Lönestrukturen

Läs mer

Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen

Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen Utvärdering av kompletterande utbildning för akademiker med utländsk examen Juristutbildning, lärarutbildning och förvaltningskunskap SLUTRAPPORT Susan Niknami och Lena Schröder, Institutet för social

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) 2013-03-13 Rnr 92.13 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Utredningen lämnar ett stort antal förslag som

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker 2015 Josefin Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 26.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-06-10 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Helena Persson/LE Till Utbildningsdepartementet TRE VÄGAR TILL DEN ÖPPNA HÖGSKOLAN (SOU 2004:29)

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare med utländsk examen Ansökan om legitimation för lärare och Läs detta innan du börjar Läs igenom hur du fyller i din ansökan på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/ansokan Skicka kopior på handlingar och intyg. Sänd dem

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer