Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)"

Transkript

1 Sundbyberg Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Handikappförbundens Samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 43 rikstäckande handikappförbund med sammanlagt cirka enskilda medlemmar. Vi avger härmed vårt yttrande över ovanstående betänkande som vi fått på remiss. Vi hänvisar också till de remissvar som inlämnas av våra medlemsförbund. Handikappförbunden representerar människor med många olika kroniska sjukdomar och andra funktionsnedsättningar. Det är väl känt att lång studietid och bra betyg ger större möjligheter att få arbete. Personer med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Att genom gynnsamma studiemedel stimulera till studier är en lönsam investering. Studenter med funktionsnedsättningar kan behöva längre tid för sina studier. Funktionsnedsättningen kan i sig vara tidskrävande men också att få tillgång till läromedel och hjälpmedel som fungerar gör att studierna tar längre tid. Handikappförbunden anser att utredningen saknar analys av vilka hinder för studier elever med funktionsnedsättning har. Ett förslag om studiefinansiering måste utformas så att det är stödjande för studenter med funktionsnedsättning. En grundläggande princip är att ingen student ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Att kunna finansiera sina studier, även om de tar längre tid och utan merkostnader för sin funktionsnedsättning, är en förutsättning för god måluppfyllelse.

2 2 Synpunkter på kommitténs förslag Ökad genomströmning inom högskolan Kommittén föreslår att Högskoleverket ska få i uppdrag att utvärdera högskolornas och universitetens insatser för att främja genomströmningen. I detta sammanhang bör i synnerhet lärosätenas arbete med studerandestöd uppmärksammas. Handikappförbunden anser att det inte räcker med utvärdering av högskolornas och universitetens insatser. Kompetensen hos personal som står för vägledning måste förbättras och en satsning på kompetensutveckling genomföras. Utgångspunkten för detta måste vara en analys av vilka hinder för studier och arbete elever med funktionsnedsättning möter. Bättre framtidsutsikter ökar genomströmningen menade studenter när de intervjuades. Man framhöll att avhopp framför allt beror på att man bedömer att studierna inte kommer leda till arbete. För studenter med funktionsnedsättning är detta inte alltid endast deras egen bedömning, utan faktiskt också en relevant farhåga. I undersökningen om funktionshindrades situation på arbetsmarknaden från 4:e kvartalet redovisas att personer med funktionsnedsättning och eftergymnasial utbildning är sysselsatta i lägre grad än personer utan funktionsnedsättning. I samma undersökning syns dock tydligt att eftergymnasial utbildning kraftigt förbättrar möjligheten till sysselsättning (i förhållande till de som saknar sådan utbildning), och skillnaden i sysselsättningsgrad mellan grupperna minskar för personer med eftergymnasial utbildning. Många studenter med funktionsnedsättning beskriver hur vägledare och lärare faktiskt avråder dem till eftergymnasiala studier. Det förekommer också att den praktik som, inom vissa utbildningar, ska genomföras under studietiden inte fungerar för en elev med funktionsnedsättning. Att studenter med funktionsnedsättning får vägledning och information som ges av vägledare med god kompetens om arbetsmarknaden och om studiemöjligheter är av yttersta vikt. Detta kan leda till en ökning av andelen studenter med funktionsnedsättning, och fullföljda studier, och därmed minskad arbetslöshet. Ett enklare studiemedelssystem Kommittén föreslår att målet med studiestödet ska gör studier möjliga genom flexibilitet, bidra till rekrytering och verka utjämnande, uppmuntra till effektiva studier samt ha positiva effekter för samhällsekonomin. Handikappförbunden stödjer dessa förslag, men anser att analys av vad studenter med funktionsnedsättning möter för hinder i sina studier och på arbetsmarknaden saknas. Att fler personer med funktionsnedsättning påbörjar och fullföljer studier är av yttersta vikt för ökade möjligheter till arbete. 1 Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån; Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden 4: kvartalet 2008

3 3 Studietakt Kommittén föreslår att studiemedel ska kunna ges för studier på 50, 75 eller 100% av heltid. Handikappförbunden avstyrker förslaget att lägsta omfattning för studier ska vara 50%. Det finns funktionshinder som gör att studietakten blir lägre än genomsnittsstudentens. Det kan bero på att det tar längre tid att läsa, få tolk och hjälpmedel eller att vissa funktionsnedsättningar går i skov och förorsakar kortare eller längre studieavbrott. Medicinering kan orsaka trötthet och ha andra bieffekter som gör att studierna inte kan genomföras i normaltakt. Det är viktigt att fortsätta söka lösningar som gör att utbildningar kan bli så individuellt anpassade som möjligt. Om målet med studiestödet ska vara att det är flexibelt i förhållande till olika individers behov måste även studier i mindre omfattning vara studiemedelsberättigande. Studenter med funktionsnedsättning kan ha nedsatt arbetsförmåga som ger rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning på 25, 50, 75 eller 100%. Om arbetsförmågan motsvarar 25% måste också studier kunna bedrivas på den tiden och ge rätt till ersättning. Att göra det möjligt att studera oavsett omfattning är extra viktigt för personer med nedsatt arbetsförmåga. Inkomstprövning och fribelopp Kommittén föreslår en höjd gräns för fribelopp dvs. den summa man får tjäna innan studiemedlen minskas. Handikappförbunden har inga synpunkter på fribeloppsgränsen, men vill belysa att studenter med funktionsnedsättning ofta har svårt att skaffa feriearbete och därför måste finansiera de månader om året som inte är studiemedelsberättigande på andra sätt än genom arbete. Maximitider Kommittén föreslår att studier på grundskole- och gymnasienivå ska lämnas i högst 18 månader på varje nivå samt att studier på eftergymnasial nivå ska lämnas i högst 36 månader med ytterligare 18 månader om studenten uppnått en nivå som motsvarar 3 års studier i normaltakt. Kommittén föreslår också att studerande äldre än 40 år ska kunna ges studiemedel utöver angivna tidsgränser om det finns särskilda skäl. Handikappförbunden avstyrker förslaget om högst 18 månaders studiemedel på vardera grundskole- och gymnasienivå. Handikappförbunden vill betona kommitténs mål med ett flexibelt system. I argumenten för förslaget att korta tiden, för rätt till studiemedel för grundskolestudier, anges att så få studenter utnyttjar längre tid än 18 månader. Detta är enligt vår uppfattning istället ett argument för förslag om möjlighet till längre studietid för de som faktiskt behöver det. Ambitionen måste vara att erbjuda stöd även till studenter som behöver lång tid för sin utbildning. Handikappförbunden har inga synpunkter på förslaget om avstämning efter 36 månaders studiemedel på eftergymnasial nivå. Om en student med funktionsnedsättning inte uppnått tillräckliga resultat krävs naturligtvis analys och kvalificerat stöd och vägledning så att inte de studieresultat som

4 uppnåtts blir värdelösa. Vi anser att en avstämning är bra. Ofullbordade studier med stora skulder är inte bra för någon. Studieresultat Kommittén föreslår att kravet för att få studiemedel ska vara att den studerande bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Studiemedel får lämnas även om studierna inte bedrivits i normal takt om det finns särskilda skäl. Handikappförbunden anser att en funktionsnedsättning som medför behov av längre tid för studier är ett självklart skäl för utökad rätt till studiemedel. Vi vill också betona principen om att inte ha merkostnader på grund av en funktionsnedsättning. Det måste vara självklart att en studerande som behöver extra tid för studier inte missgynnas genom högre skulder än vad samma person utan funktionsnedsättning skulle haft. Handikappförbunden anser att det måste finnas regler som utjämnar denna skillnad. Detta kan t.ex. ske genom höjd bidragsnivå eller avskrivning. Lån återbetalning och avskrivning Kommittén föreslår att lån som tas vid behörighetsgivande studier inte ska skrivas av vid efterföljande högskolestudier. Handikappförbunden avstyrker förslaget. Studenter med funktionsnedsättning har, som tidigare nämnts, lägre utbildningsnivå än andra samt sämre förutsättningar att få ett arbete även om de har fullföljt högskolestudier. Det är dock uppenbart att högskolestudier väsentligt förbättrar situationen. Att stimulera personer med funktionsnedsättning att skaffa behörighet till högskola och sedan också fullfölja dessa studier måste vara en stark ambition. Vi vet att personer med funktionsnedsättning, redan idag, avstår från grundläggande och behörighetsgivande studier för att man inte vill skuldsätta sig. Det är troligt att den gruppen skulle öka om möjligheten till avskrivning försvinner. Studiemedel för studerande med funktionshinder Kommittén föreslår att studerande med funktionshinder ska kunna få studiemedel för helrespektive deltidsstudier även om den studerande inte når upp till de poängtal eller motsvarande som krävs för respektive studietakt. CSN får utfärda föreskrifter om detta. Handikappförbunden tillstyrker förslaget, men vill betona vikten av att studerande inte drabbas av merkostnader och extra skulder på grund av sin funktionsnedsättning. Vi delar uppfattningen att regler måste vara tydliga och förutsebara och att förhandsbesked ska kunna ges. Studiemedlen och de andra trygghetssystemen Kommittén bedömer att den grundläggande principen bör vara att studiemedlen ska täcka kostnader under studietiden. Kostnader under tid då inga studier bedrivs bör täckas på annat sätt. Speciella behov av t.ex. särskilda hjälpmedel bör täckas av andra ersättningar än studiemedel. Handikappförbunden anser att hjälpmedelsfrågan måste lösas. Vem som har ansvar för hjälpmedel, hur de ska betalas och vad som kan fås är frågor som måste besvaras. Att inte ha tillgång till hjälpmedel för att tydliga regler saknas, eller att det tar så lång tid att få, är oacceptabelt. 4

5 5 Kommittén bedömer också att det bör bli möjligt att studera på halvtid med studiemedel och samtidigt vid sjukskrivning erhålla sjukpenning. Handikappförbunden delar den bedömningen men anser att reglerna måste vara så flexibla att olika relation mellan sjukskrivning och studiemedel måste finnas och inte enbart 50% regel. Kommitténs förslag till samordningsbestämmelser mm Kommittén föreslår att studiemedel inte ska ges för tid det ges studiehjälp, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning eller statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kommittén föreslår ingen förändring i förhållande till nuvarande regler. Handikappförbunden vill betona utredningens övergripande mål att studiestödet ska göra studier möjliga och bidra till att personer rekryteras till studier och verkar utjämnande. Samordningsbestämmelserna måste vara motiverade och funktionella. När aktivitetsersättningen föreslogs var ett av målen att stimulera till aktiviteter som kunde leda till ökad arbetsförmåga och anställning. Försäkringskassan fick ansvar för att stödja och planera aktiviteter. Resultatet har inte blivit vad personer med funktionsnedsättning hoppats. Kopplingen mellan aktiviteter och utvecklad arbetsförmåga har varit små. Att kunna studera på grundläggande nivå med bibehållen aktivitetsersättning på t.ex. deltid skulle stimulera till studier för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Att även öka möjligheten för studeranden på särvux måste vara en ambition. Förbättrad information till studerande Kommittén föreslår att CSN ges i uppdrag att i samarbete med andra berörda myndigheter informera om de ekonomiska villkor som gäller för studerande. Handikappförbunden tillstyrker förslaget. Tydlig och bra information är mycket efterfrågat av personer med funktionsnedsättning som. Korrekt information kan bidra till att öka antalet studerande med funktionsnedsättning. Personer tvekar eftersom de inte vet vilka regler som gäller och hur den egna ekonomin påverkas. HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN - 43 handikappförbund i samverkan - Ingrid Burman Ordförande Annika Nyström Karlsson Chef för enheten arbete och försörjning

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer