Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun"

Transkript

1 Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN

2 UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg att tillsammans med en arbetsgrupp inom socialtjänsten utarbeta ett förslag till handlingsplan för socialtjänstens insatser för kvinnor som utsätts för relationsrelaterat våld. Enligt uppdraget skall handlingsplanen särskilt fokusera på: Rutiner för handläggning och bemötande när kvinnor utsätts för våld Rutiner för hur barn till kvinnor som utsätts för våld skall få stöd Framtagande av informationsmaterial om stöd till kvinnor som utsätts för våld Enligt uppdraget skall speciellt fokus läggas på att utveckla samverksansformer med andra myndigheter i arbetet med kvinnor som utsätts för våld. 1

3 BAKGRUND Relationsrelaterade våldsbrott mot kvinnor är ett allvarligt problem i Sverige. Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige för misshandel och sexualbrott av en man som hon har eller haft en nära relation till. Under de senaste åren har antalet anmälda brott av denna art ökat kraftigt. Samtidigt visar all forskning att det s.k mörkertalet när det gäller anmälningar av relationsrelaterat våld är mycket stort. En kvinna dödas var tionde dag i Sverige av en man som hon är eller har varit gift eller sammanboende med. Våld i nära relationer är också ett allvarligt hot mot barns och ungdomars sociala och psykiska hälsa. Barns upplevelser av våld mellan föräldrarna kan starkt komma att prägla deras värderingar och normer rörande relationer mellan könen och kan också skapa ett mönster med återkommande våld i deras kommande vuxenliv. På FN:s kvinnokonferens i Peking 1995 fastslogs att våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktrelationer mellan kvinnor och män. I det handlingsprogram som FN ställde sig bakom på konferensen fastställdes att en helhetssyn och ett tvärsektoriellt arbetssätt måste utvecklas för att åstadkomma ett samhälle fritt från det könsspecifika våldet. Åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att skydda kvinnor mot våld bör enligt handlingsplanen vidtas inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Den svenska regeringen har beslutat att arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor skall ges högsta prioritet och genomsyra olika myndigheters verksamhetsområden. Riksdagen fattade beslut om regeringens Kvinnofridspropositionen (1997/98:55) under våren 1998 och beslutet har fyra centrala utgångspunkter: Lagstiftningen skall förbättras och i vissa fall skärpas Det är viktigt att utveckla de förebyggande åtgärderna Kvinnor som varit utsatta för våld skall få ett bättre bemötande från samhällets olika verksamheter Barnens/ungdomarnas situation i dessa familjer skall bättre uppmärksammas och deras behov mötas på ett medvetet sätt FN:s definition av kvinnovåld från 1993 lyder: Våld som riktar sig mot kvinnor på grund av kön Våld som förorsakar eller kan förorsaka fysiskt eller psykiskt lidande eller kroppslig skada Våld som innebär hot, tvång eller godtyckligt frihetsberövande Med våld mot kvinnor avses misshandel, våldtäkt och sexuellt utnyttjande Våld eller övergrepp mot kvinnor i nära relationer definieras som ett avsiktligt, upprepat våld eller psykiska övergrepp utövat av en man mot en kvinna, som han har eller har haft ett emotionellt och /eller ett sexuellt förhållande med Mäns våld mot kvinnor handlar inte enbart om det fysiska och sexuella våldet som kvinnor utsätts för, utan även om sättet att begränsa kvinnans livsrum, det psykiska våldet. 2

4 SOCIALTJÄNSTENS MÅL FÖR ATT FÖRHINDRA RELATIONS- OCH KÖNSBETINGAT VÅLD Öka möjligheterna till att förebygga och tidigt upptäcka det relations- och könsbetingade våldet genom utbildning, information och attitydpåverkan. Ge kvinnor och barn som utsatts för våld eller övergrepp ett snabbt och respektfullt bemötande, hjälp till akut skydd samt professionellt stöd och hjälp för att kunna förändra sin situation. Stöd och hjälp till förändring skall även kunna ges till mannen SOCIALTJÄNSTENS ARBETE FÖR ATT UPPFYLLA MÅLEN 1. Socialtjänstens ansvar Socialtjänstens ansvar styrs framför allt av bestämmelserna i socialtjänstlagen. Där fastställs kommunens yttersta ansvar för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstens ansvar för misshandlade kvinnor förtydligades genom ett tillägg i socialtjänstlagens 8 a och som säger: Socialnämnden bör verka för att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet får stöd och hjälp för att förändra sin situation Det framgår av lagändringens förarbeten att socialtjänsten inte enbart får förlita sig på de frivilliga krafter som finns i kommunen för att ge stöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i nära relationer. Socialtjänsten har vidare ansvar för att vidareutveckla sin kompetens och handlingsberedskap för att i större utsträckning kunna ge stöd och hjälp till de utsatta kvinnorna så att de i högre utsträckning skall kunna förändra sin situation. Socialstyrelsen har utformat råd för socialtjänstens arbete med och för kvinnor som varit utsatta för våld. Syftet är att ge socialtjänsten stöd i sin utveckling av metoder och kompetensutveckling och även att främja samarbetet mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen vill även stimulera samverkan myndigheter emellan och med frivilligorganisationerna. Varje enskild kommun har ansvar för att utveckla arbetsformer och metoder samt att öka kompetensen för att möta och stödja utsatta kvinnor. I Kvinnofridspropositionen betonas att socialtjänsten skall kunna erbjuda hjälpinsatser av olika slag på ett mycket tidigt stadium till en kvinna som behöver det och vara lyhörd för vad kvinnor som befinner sig i en misshandelssituation kan vara i behov av. 3

5 Socialtjänsten måste aktivt erbjuda information och hjälp till misshandlade kvinnor. Arbetet skall utgå ifrån ett kvinnoperspektiv, men samtidigt präglas av en helhetssyn på familjen. Det är känt att män som misshandlar kvinnan ofta även slår barnen. Det är därför av yttersta vikt att barn och ungdomar som växer upp i familjer där våld förekommer uppmärksammas och får den hjälp och det stöd som de behöver. För att få en bestående förändring till stånd, oavsett om kvinnan och mannen fortsätter att leva tillsammans eller om de väljer att separera är att erbjuda mannen som slår någon form av hjälp och behandling Det finns i dagsläget inte någon kvinnojourverksamhet inom Härryda kommun. I Mölndal finns en kvinnojour likväl som i Partille. Utsatta kvinnor i Härryda kommun kan vända sig framför allt till kvinnojouren i Mölndal och i mån av plats få bo i deras lägenheter. Trycket på jourlägenheter i hela Västra Götaland är emellertid mycket stort. Utsatta kvinnor från Härryda får idag därför hjälp av andra kommuners kvinnojourer. I budgetarbetet pågår för närvarande en planering för hur Härryda kommun skall kunna teckna avtal med kvinnojouren i Mölndal för att säkerställa platser åt utsatta kvinnor från Härryda kommun. Socialtjänsten ansvarar för att kvinnor som utsätts för våld får tillgång till jourboende för akut skydd. Arbetsgruppen har utarbetat konkreta handläggningsrutiner som vägledning i ärenden som rör relationsrelaterat våld för socialsekreterarna inom de olika enheterna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Handläggningsrutinerna belyser både den akuta och den långsiktiga planeringen och gäller för såväl kvinnorna, barnen och männen. 4

6 2. Kvinnoperspektivet Relationsrelaterat våld mot kvinnor är förmodligen ett av det mest dolda brott som finns och det förekommer i alla samhällsklasser. En kvinna som misshandlas har ofta tvingats leva med mannens krav på kontroll och dominans under lång tid. Att utsättas för psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld av en närstående person ger också psykiska men. Det leder till att kvinnan får bristande tillit till människor som vill hjälpa henne. Hon vill inte alltid själv berätta vad som hänt och förväntar sig inte att bli trodd. Kontaktar kvinnan socialtjänsten i en akut situation och hon inte redan har en etablerad kontakt med någon handläggare inom socialtjänsten, är det troligast att hon hänvisas till individ- och familjeomsorgens jour. Det är därför viktigt att samtlig personal inom individ- och familjeomsorgen har kunskaper om problematiken kring relationsbetingat våld. Oavsett vilken personal inom socialtjänsten som kvinnan kontaktar i det akuta skedet så har denna/denne ansvaret för att lotsa kvinnan till rätt handläggare, beroende på vilken hjälp inom socialtjänsten eller inom annan myndighet eller frivilligorganisation som kvinnan behöver. Den personal kvinnan kontaktar först har ansvaret tills dess att det är klart att någon annan tar över ansvaret. Behöver kvinnan efter det akuta skedet en mer långvarig samtalskontakt för egen del för att kunna förändra sin situation, ansvarar kuratorn på socialtjänstens rådgivningsbyrå, som tar emot människor med såväl missbruksproblem som i andra livskriser för stödsamtalen. Misshandel inom ett förhållande skiljer sig väsentligt från andra våldsbrott eftersom man på olika sätt är beroende av varandra känslomässigt och genom gemensamt boende, delad livshistoria och dessutom ofta gemensamma barn, vänner och släktingar samt gemensam ekonomi. Detta beroendeförhållande komplicerar steg mot en separation. Ofta föregås separationen av ett flertal tidigare försök till uppbrott och kvinnan är rädd för att mannen skall verkställa de hot han uttalat. Det är därför mycket viktigt att kvinnor som bryter upp från en man som slår henne kan erbjudas ett så starkt skydd som möjligt, såväl från polisens som socialtjänstens sida. Har kvinnan barn tillsammans med mannen behöver hon också ofta hjälp från socialtjänstens familjerättshandläggare när det gäller de praktiska frågorna kring umgänget mellan fadern och barnen. Den personal inom sociala sektorn som först kommer i kontakt med en kvinna som uppger att hon blivit utsatt för våld eller hot om våld och vill ha socialtjänstens hjälp, har ansvar för att kvinnan får kontakt med handläggare inom någon av sociala sektorns enheter. Kuratorn på rådgivningsbyrån får särskilt ansvar att erbjuda samtalskontakt med misshandlade kvinnor. 5

7 3. Barnperspektivet Majoriteten av misshandlade kvinnor är enligt tillgänglig statistik i åldern år. De är alltså i en ålder då de flesta har hemmavarande barn. Barn och ungdomar som lever i familjer där våld förekommer har en mycket otrygg och utsatt livssituation. I familjer där våld förekommer finns en ovisshet som är skadlig för barnen de vet aldrig när eller varför våldet utlöses. De känner en ständig oro och försöker att psykiskt förbereda sig för när det oförutsägbara inträffar. Undersökningar visar att det är vanligt att även barn misshandlas i familjer där det förekommer kvinnomisshandel. Dessa barn kan inte räkna med skydd från modern då hon ju själv är misshandlad utan att kunna göra något åt det. Våld inom familjen skapar ofta skam- och skuldkänslor som hindrar både den som blir slagen och den som slår att berätta om problemen för någon utomstående. Våldet i sig är för barnen ofattbart och att sedan ingen heller talar om våldet gör det än mer förvirrande och obegripligt för dem. Barnen måste få hjälp att bryta tystnaden. Utifrån denna kunskap är det viktigt att socialtjänsten utvecklar metoder och rutiner för hur man bäst förhåller sig till barnfamiljer där våld förekommer. När en kvinna söker hjälp är det viktigt att barnens specifika behov uppmärksammas så att barnen får en känsla av att vara sedda. Dessutom innebär det oftast för barnen en trygghet och avlastning av ansvaret att veta, att någon utomstående vuxen vet om familjens hemlighet. Barnen måste få tydlig information om vad som kommer att hända. Detta för att socialtjänstens stöd och insatser skall upplevas som förutsägbart och därmed inte hotfullt för barnen. Av ovanstående anledningar är det viktigt att barnen erbjuds stödsamtal utifrån vars och ens specifika behov och med hänsyn även tagen till barnens ålder. Socialtjänstens familjebehandlare inom rättsenheten för barn och familj och/eller ungdomsenhetens anställda får ett särskilt ansvar att erbjuda stödsamtal med barn och/eller ungdomar i familjer där det förekommer relationsrelaterat våld. 6

8 4. Mansperspektivet Nästan allt våld mot kvinnor utövas av närstående män. Det finns inte någon särskild manstyp som slår, utan det enda som förenar dem är just att de använder våld. Vissa har missbruksproblem och ekonomiska- och sociala svårigheter medan andra kommer från socialt accepterade och ekonomiskt stabila förhållanden. För att minska risken för att misshandlande män återfaller, är det viktigt att även erbjuda dem någon form av insats, oftast i form av samtalsbehandling. Erfarenheter från olika mansjourer visar, att en man med våldsproblem måste inse att han är ensam ansvarig för sina handlingar. Utan denna insikt blir det svårt att lära sig hantera relationer till andra utan att ta till våld. De flesta av de män som går igenom en behandling slutar att slå även om de fortsätter att leva kvar i sin gamla relation. På en del håll i landet har man startat gruppverksamhet för män som blivit polisanmälda för kvinnomisshandel. Denna gruppverksamhet har visat mycket positiva resultat. Handläggaren på Man i Kris inom familjerådgivningen och psykologen på rådgivningsbyrån får ett särskilt ansvar att erbjuda stödsamtal till män som anmälts för att ha slagit en kvinna som han har en nära relation till. Stödsamtalen kan ske individuellt eller i grupp. 7

9 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER OCH MYNDIGHETER Huvudtanken i den förändrade lagstiftningen är att socialtjänsten skall utveckla sin egen kompetens för att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld. För att hjälpen och stödet emellertid skall bli så alltäckande och mångfacetterad som möjligt är en samverkan mellan socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer en nödvändighet. De myndigheter som socialtjänsten främst bör samverka med är polis, åklagare, frivården, sjukvård - såväl den somatiska som den vuxenpsykiatriska, skola, kvinnojour, brottsofferjour och kyrka. Polisen i Mölndal, åklagaren, akutsjukvården i Mölndal och kvinnojouren Frideborg har handläggningsrutiner avseende kvinnovåldsfrågor. Företrädare för frivården, vårdcentralen i Mölnlycke, den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, kvinnojouren Frideborg och brottsofferjouren samt de tre församlingarna inom svenska kyrkan har sagt sig vara positiva till ett kontinuerligt samarbete kring frågor som rör kvinnovåld. Ovanstående företrädare kommer att träffa företrädare från socialtjänsten en eller ett par gånger per år för att diskutera gemensamma mål och gemensamt synsätt i dessa frågor. Socialtjänsten kommer också att bjuda in och verka för att frivilligorganisationer blir delaktiga i arbetet avseende kvinnovåld. För att skapa så många bra alternativ för lösningar som möjligt för kvinnor som utsätts för våld, kommer ett samarbete att initieras mellan socialtjänsterna i Härryda, Mölndal och Partille kommuner. En del av de stödinsatser som föreslås för kvinnorna, deras barn och män kan samordnas mellan kommunerna. Detta arbete kommer att starta så snart som möjligt men resultaten av samarbetet får ses på sikt. I Mölndal har man nyligen antagit en handlingsplan för kvinnor som utsätts för våld och i Partille står man i begrepp att börja ta fram ett handlingsprogram. Socialtjänsten ansvarar för att regelbundet bjuda in företrädare för polis, åklagare, sjukvård, skola, kyrka, kvinnojour, brottsofferjour och frivilligorganisationer för samarbete och samordning kring frågor som rör relationsrelaterat våld. Socialtjänsten i Härryda ansvarar för att initiera ett samarbete kring det relationsrelaterade våldet med socialtjänsterna i Mölndal och Partille kommuner. 8

10 INFORMATION OCH UTBILDNING Information En första förutsättning för att en misshandlad kvinna ska söka hjälp är att hon är medveten om att det finns hjälp att få. Det är därför viktigt att sprida information om vilken hjälp och vilket stöd kvinnor som utsätts för våld kan få, så att kvinnor eller anhöriga till kvinnor som utsätts för våld vet vart de kan vända sig för att få hjälp. Arbetsgruppen som tar fram denna handlingsplan kommer att tillsammans med en kvinnoförening ta fram ett lätthanterligt informationsmaterial med telefonnummer till myndigheter och organisationer som kvinnan kan vända sig till. Detta informationsmaterial skall vara litet och lätt att ta med sig i fickan eller plånboken och kommer att läggas ut på alla offentliga myndigheter och väntrum i kommunen. Utbildning Utbildning och information i frågor som rör det relationsrelaterade kvinnovåldet behövs för samtlig personal som arbetar inom socialtjänstens individoch familjeomsorg. Även samverkande myndigheter och organisationer behöver information. Därför kommer en utbildningsdag att anordnas i september 2001för berörda grupper. För de handläggare inom individ- och familjeomsorg som får särskilt ansvar när det gäller bemötande och behandling för kvinnor som blivit utsatta för våld, deras barn och männen som slår, kommer särskild utbildning att erbjudas. Socialtjänsten kommer att föreslå sektorn för utbildning och kultur att särskilda informations- och utbildningstillfällen kommer att hållas för högstadie- och gymnasieelever kring teman som rör det relationsrelaterade våldet för att möjliggöra attitydpåverkan på ungdomar. Arbetsgruppen, under ledning av enhetschefen för vuxenenheten ansvarar för att ta fram en informationsfolder med aktuella namn och telefonnummer dit kvinnor som utsätts för våld kan vända sig. Socialtjänsten ansvarar för att initiera och utforma utbildningsdagar för berörd personal samt informationstillfällen för samverkande myndigheter och organisationer. 9

11 DOKUMENTATION Rutiner för dokumentation beträffande socialtjänstens beslut och insatser avseende såväl kvinnan, barnen som mannen i familjer med relationsrelaterat våld finns beskrivna i de handläggningsrutiner som tagits fram. Dokumentationsrutinerna följer socialstyrelsens råd. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH REVIDERING AV HANDLINGSPLANEN Ovanstående handlingsplan måste följas upp och utvärderas kontinuerligt för att den skall vara verkningsfull. Förändringarna i samhället, både när det gäller synsätt, värderingar och lagstiftningsmässigt sker idag i snabb takt och en handlingsplan kan därför komma att behöva revideras med jämna mellanrum så att den ständigt är aktuell. Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg ansvarar för att handlingsplanen följs upp och utvärderas senast årsskiftet 2002/2003. Resultatet av denna utvärdering skall utgöra underlag för en eventuell revidering. 10

12 HÄRRYDA KOMMUN SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST INDIVID OCH FAMILJEOMSORG MÖLNLYCKE Telefon Fax

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.19) ORUST KOMMUN Datum Diarienummer 2005-04-05 2005/066 759 2004/154 HANDLINGSPLAN FÖR KVINNOFRID - MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer

Våld mot kvinnor och barn i nära relationer 070912 Handlingsplan för Strömstads kommun Våld mot kvinnor och barn i nära relationer Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar ej våld, hot och trakasserier i nära relationer.

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

9. KOMMUNERNAS ANSVAR

9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9. KOMMUNERNAS ANSVAR 9.1 Målsättningen för Socialtjänstens insatser för kvinnofrid är att: Förebygga våld mot kvinnor och unga flickor. Verka för jämställdhet mellan män och kvinnor. Förebygga att unga

Läs mer

Handlings plan mot våld i nära relationer

Handlings plan mot våld i nära relationer IZatrineholms kommun " KOMMUNSTYRELSENS HANDLING NR 4/200~ 1 (18) Datum Vår betecknirg Vår handläqqare Ola Nordqvist Ert datum Er beteckninq Handlings plan mot våld i nära relationer 2007-2009 2 (18) Inledning

Läs mer

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande

Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande Handlingsplan för Sävsjö kommuns Socialförvaltning gällande INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEFINITION... 4 HÄLSOPROBLEM.... 4 JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM... 4 DEMOKRATIPROBLEM... 4 STATISTIK.... 4 BEGREPPSDEFINITION...

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 92 Den 2007-11-26 Kommunfullmäktige 2007-11-26 110 Kommunstyrelsen 2007-11-12 203 Kf 92 Ks 169 Dnr 2007.311 750 Reviderad handlingsplan Våld mot kvinnor Smedjebacken Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld

Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Handlingsprogram Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnat våld Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommuner i samarbete med Hälsocentralen Tre Älvar Antagen av ON, Bjurholms kommun 2011-04-06 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn

Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Dnr 205-05 Antagen av programnämnd Social välfärd 2006-05-23 Projektledare: Inger Multanen Handlingsplan för insatser vid våld mot kvinnor och barn Programkansli Social välfärd Box 30300 701 35 Örebro

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av Individ- och familjenämnden Nämnden för funktionshindrade Aldrenämnden september 2010 VÄSTERÅS STAD Handlingsplan för att bekämpa mäns våld

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot

Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot 1 (11) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 26 Uppdateras: 2013 Handlingsplan för kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kvinnofrid

Läs mer