EVIDENSBASERAD PRAKTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVIDENSBASERAD PRAKTIK"

Transkript

1 EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014

2 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landstinget (SKL) för 2014 (Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten, december 2013) har man enats om att under 2014 genomföra insatser till stöd för en evidensbaserad praktik. Arbetet fortsätter i linje med överenskommelsen för 2013 och har som målsättning en långsiktig och stabil utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten genomfördes en kartläggning kring utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning av SKL beviljades medel för att arbeta kring tre prioriterade områden. De områdena är förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, förstärkt brukarmedverkan samt initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. Bakgrund webbkartläggning Projekt Carpe startade som ett ESF-finansierat projekt 2009 och hade som mål att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling för medarbetare inom funktionshinderområdet. När projekt Carpe avslutades 2012 enades 24 kommuner i länet att man ville fortsätta satsa på området och Forum Carpe startades. Forum Carpe ägs av de deltagande kommunerna, i dagsläget av alla 26 kommuner i länet. Forum Carpe har en styrgrupp där representanter för nio kommuner finns med. Ordförande och administrativt ansvariga är Stockholms stad. Parallellt med Forum Carpe bedrevs fram till sommaren 2014 ytterligare ett ESF-finansierat projekt, projekt Carpe 2. Projektets övergripande mål var att personer med funktionsnedsättning ska få stöd och service av medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter fick Forum Carpe i uppdrag av Kommunförbundet Stockholms län att arbeta med satsningen kring evidensbaserad praktik (EBP) inom området stöd till personer med funktionsnedsättning och blev därmed en ny del av strukturen kring EBP i Stockholms län. Stockholms län via Forum Carpe arbetar med alla tre områdena i utvecklingsarbetet, det vill säga: Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning. Förstärkt brukarmedverkan Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. 1

3 En webbkartläggning genomfördes i länets kommuner och dess verksamheter, både till beställare och utförare, inom området stöd till personer med funktionsnedsättning under 2014 kring de tre prioriterade områdena i EBP satsningen. Vad som bland annat framkom var att det behövs utvecklingsarbete kring frågan om samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård (Evidensbaserad praktik inom området funktionsnedsättning, Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län, September-december 2013). Under 2013 var uppdraget kring EBP delat mellan Äldrecentrum och Forum Carpe. Äldrecentrums uppdrag gällde närliggande hälso- och sjukvård som i det första skedet omfattade Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting. Från och med 2014 omfattade Forum Carpes uppdrag både kommunernas socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Mot bakgrund av detta och genom förankring av den styrgrupp som finns, kopplad till Kommunförbundet Stockholms län, bestående av representanter från både kommuner och landsting, fick Forum Carpe i uppdrag att genomföra en webbkartläggning inom primärvården med vårdcentralerna som målgrupp. Kartläggningen gjordes i form av en webbenkät om delaktighet, inflytande och samverkan. Webbenkäten skickades till verksamhetschefer inom primärvården i Stockholms läns landsting. Uppdraget förankrades genom den styrgrupp som finns, kopplad till Kommunförbundet Stockholms län, bestående av representanter från både kommuner och landsting. Syfte med kartläggningen och metod Kartläggningen gjordes i form av en webbenkät om delaktighet, inflytande och samverkan. Webbenkäten skickades till verksamhetschefer inom primärvården i Stockholms läns landsting. Kartläggningen är tänkt att ge ett underlag till en nulägesbeskrivning i länet i syfte att fånga goda exempel i arbetet med delaktighet, inflytande och samverkan. Den är även tänkt att kunna användas som grund för dialog i olika sammanhang. Enkäten arbetades fram i samverkan med personer i ett par kommuner. Forskare på Centrum för allmänmedicin (Cefam) deltog i arbetet för att säkra att frågorna och val av ord skulle vara relevanta för målgruppen. Habilitering & Hälsa, samt FoU Habilitering & Hälsa har även de varit behjälpliga i skapandet av enkäten. Intresseorganisationerna på riksnivå, Riksförbundet FUB, Autism och Aspergerförbundet, Attention samt Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, fick möjlighet att se över frågorna och vissa tillägg och förändringar gjordes i samverkan. Resultatet kommer att sammanställas under våren

4 Följande gick att läsa i följebrevet om den yttersta målgruppen i enkäten samt om bakgrunden: 3

5 Tiden för enkäten var hösten innan utförande av hälso- och sjukvårdens övergång från landstinget till kommunerna i Stockholms län planerades (Utförande av hälso- och sjukvård i LSS verksamhet, 2015) och en medveten avgränsning i enkäten var just det här området. Några frågor ställdes alltså inte kring detta men valda frågor och resultat kan eventuellt belysa viktiga aspekter att ta hänsyn till vid övergången. Enkäten arbetades fram i samverkan med personer i ett par kommuner. Forskare Eva Flygare Wallen har bidragit med både dialog och säkerställande om att på bästa sätt nå målgruppen för enkäten. Centrum för allmänmedicin (Cefam) deltog också i arbetet för att säkra att frågorna och val av ord skulle vara relevanta för målgruppen. Habilitering & Hälsa, samt FoU Habilitering & Hälsa har även de varit behjälpliga i skapandet av enkäten. Intresseorganisationerna på riksnivå, Riksförbundet FUB, Autism och Aspergerförbundet, Attention samt Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, fick möjlighet att se över frågorna och vissa tillägg och förändringar gjordes i samverkan. En ambition i enkäten var att ta med frågor som belyser både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens roll i att möta upp behov hos målgruppen. Enkäten och sammanställningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig utan har som ambition att just göra ett nedslag i nuet och ge något av en bild som kan ligga till grund för dialoger. Svarande Enkäten besvarades av 49 personer på 47 vårdcentraler i 16 kommuner. Den gick ut till ca 200 vårdcentraler. 34 vårdcentraler var enskilt drivna och13 vårdcentraler drivna i landstingets regi. 29 av de svarande var verksamhetschefer, 11 sjuksköterskor/distriktssköterskor, 5 läkare, 2 undersköterskor, 1 kurator och 1 arbetsterapeut. Tolv av de svarande har diskuterat frågorna med kollegor och övriga besvarade själva. 4

6 Resultat & reflektion Alla svar har avrundats till jämn procentsats för att underlätta framställandet. Finns det någon information anpassad för målgruppen om vad vårdcentralen/enheten gör, t ex med lättläst text och/eller bilder eller annat? På frågan om det finns någon anpassad information för målgruppen t ex i form av lättläst text eller i form av bilder svarar ca 12 % ja och ca 88 % svarar nej. Enkäten ger inte svar på om de som har någon form av anpassad information som kan antas möta målgruppen och inte heller på frågan hur den anpassade informationen ser ut. När det gäller en tillgänglig vård och omsorg så visar Socialstyrelsens lägesrapport kring en jämlik hälsa (Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2015) att tillgänglig information fortsatt är begränsat både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänstens verksamheter. Man konstaterar vidare att en systematisk inventering av verksamheten man verkar i ur ett tillgänglighetsperspektiv fångar behov av utvecklingsarbete. Socialstyrelsen kommer att under 2015, konstateras vidare, kartlägga socialkontors och vårdcentralers tillgänglighet som en uppföljning av tidigare kartläggningar. Finns det någon information anpassad för målgruppen om vad vårdcentralen/enheten gör, t ex med lättläst text och/eller bilder eller annat? Känner du till kommunens verksamheter (kommunal eller enskild regi) för personer med behov av särskilt stöd? T ex grupp- eller servicebostäder? Har kommunen informerat er om verksamheterna för målgruppen? På frågan om man känner till kommunens verksamheter (i kommunal eller enskild regi) svarar ca 14 % att man inte gör det och ca 86% att man gör det. Cirka 35 % uppger att kommunen informerat dem om sina verksamheter och ca 65% att kommunen inte gjort det. Det här är en fråga som just vill fånga och väcka något som inte nödvändigtvis är reglerade ansvar men ändå kan visa på något kring hur man betraktar samverkan. 5

7 Känner du till kommunens verksamheter (kommunal eller enskild regi) för personer med behov av särskilt stöd? T ex grupp- eller servicebostäder? Har kommunen informerat er om verksamheterna för målgruppen? Har du upplevt svårigheter med kommunikationen i mötet med den enskilde som har behov av särskilt stöd? I 33% av svaren uppges att man upplevt svårigheter i kommunikationen, i 67% uppges att man inte upplevt svårigheter. Om svårigheter upplevts i kommunikationen fick man uppge hur man löste detta. Svaren på den frågan visar att det oftast löses genom en tredje part som t ex personal, personlig assistans, anhöriga och god man. Någon uppger att kommunikationsproblem förutsattes och att detta löstes med samverkansmöten och kontinuitet i hälsokontrollerna. En stor andel uppger att man inte upplevt svårigheter och det svaret väcker fler frågor om hur kommunikationen sett ut och vad den innehållit som främjat delaktighet och inflytande. Det här området kan i en djupare undersökning och dialog innehålla många viktiga frågor att ta vidare. 6

8 Har du upplevt svårigheter med kommunikationen i mötet med den enskilde som har behov av särskilt stöd? Målgruppen har insatser från både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, samordning kan behövas för att personen ska få behoven tillgodosedda. På vilket sätt planeras samordningen? Medverkar den enskilde i behov av särskilt stöd vid upprättandet av dessa planer? Kommer den enskilde i behov av särskilt stöd till tals vid upprättande och uppföljning av plan om anpassad kommunikation behövs? Både i HSL (Hälso-och sjukvårdslagen) och i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) står det om att en individuell plan ska upprättas om det behövs för att behov ska tillgodoses och att planer ska samordnas och upprättas tillsammans med den enskilde om möjligt. Enkäten visar att många gör någon form av plan, 39% anger att de gör en så kallad Individuell plan och 41% att en Samordnad individuelll plan (SIP) upprättas. Hur det ser ut kring den enskildes medverkan vid upprättandet och om personen kommer till tals om anpassad kommunikation behövs är ett område att undersöka vidare. Detta för att förstå mer om hur medverkan ser ut och vad som eventuellt hindrar medverkan och möjligheten att komma till tals. 7

9 Målgruppen har insatser från både hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, samordning kan behövas för att personen ska få behoven tillgodosedda. På vilket sätt planeras samordningen? Individuell plan Samordnad individuell plan SIP Annan plan (eller ingen plan) Medverkar den enskilde i behov av särskilt stöd vid upprättandet av dessa planer? alltid ibland Kommer den enskilde i behov av särskilt stöd till tals vid upprättande och uppföljning av plan om anpassad kommunikation behövs? Deltar ej 8

10 Känner du till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är känd till del, 61 % svarar att de känner till den. 39 % att man inte känner till den. Ingen svarande angav att man känner till den och använder den. En följdfråga var formulerad Om ja, känner till och använder på vilket sätt används konventionen? och här visar ett par svar att konventionen fungerar rådgivande och att den präglar bemötandet och vården på det sätt att personer med funktionsnedsättning behandlas på samma sätt som alla andra. En sammanfattning är ändå att som grundläggande värde är konventinen i fortsatt behov av att förmedlas och förankras. I konventionen står det att konventionsstater ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster på personer med funktionsnedsättning (Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen, SÖ 2008:26, Utgiven:2008, Utrikesdepartementet). Som det står att läsa i bakgrundsbeskrivningen av den här enkäten så visar bland annat Socialstyrelsens rapport kring funktionshinderpolitiska mål att ojämlikhet råder och att det finns arbete att göra på området. Känner du till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?, känner till och använder Använder ni er av Habilitering & Hälsas expertstöd gällande målgruppen? En fråga i enkäten handlade om man använde sig av Habilitering & Hälsas expertstöd gällande målgruppen. Ett antal alternativ fanns att välja mellan och ett par svarade att man arbetar tillsammans, några att de hänvisade patienter vidare dit, ett svar angav att man använde dem för att själv få stöd och kunskap och 37 angav att man inte använde sig av dem i dagsläget. Flera områden när det gäller den yttersta målgruppens hälsa och levnadsvanor kan motivera att man använder sig av råd och stöd från Habilitering & Hälsa så det här kan också vara en grund för vidare dialog. 9

11 Finns utrymme för alternativa former att möta den enskilde med särskilda behov? T ex att ha sjuksköterske/läkarbesöket på grupp- eller servicebostaden där personen bor? 69% anger att det är möjligt att t ex ha sjuksköterske- eller läkarbesöket i en alternativ form. T ex att ha besöket i grupp- eller servicebostaden. Återigen kan reflektionen vara att det är viktigt att fundera kring lösningar som inte blir så standardiserade att risk finns för institutionaliserande former där man förlorar perspektivet av en individuell vård men likväl att lösningar inte handlar om enskilda personernas engagemang som riskerar att falla om personerna inte längre finns kvar. Finns utrymme för alternativa former att möta den enskilde med särskilda behov? T ex att ha sjuksköterske/läkarbesöket på grupp- eller servicebostaden där personen bor? Har ni exempel på bra samverkansformer mellan er och grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning? Ungefär hälften anger att de har bra samverkansformer mellan sig och grupp- och servicebostäder och det kan ses både som en bekräftelse på att det är ett utvecklingsområde men kan också ses som att det finns goda exempel att titta närmare på. 10

12 Har ni exempel på bra samverkansformer mellan er och grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning? Du som svarat på enkäten, har du patienter som tillhör målgruppen? Ser du at ni behöver ytterligare kunskap inom något/några av följande områden? Ser du att medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder skulle behöva mer kunskap inom något/några av följande områden? På frågorna som handlar om man faktiskt möter målgruppen i sitt arbete idag spänner svaren mellan från någon gång per vecka till ett par gånger per år. Man träffar personer med alla nämnda funktionsnedsättningar, främst personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). När enkätsvaren läses bör man ta hänsyn till att enkäten inte beskriver behoven kring personerna, man kan inte veta t ex vilken typ av intellektuell funktionsnedsättning personerna man möter har. Det kan också vara så att man faktiskt möter målgruppen utan att veta om det då det inte alltid är tydligt och det är också en aspekt att ta med. Frågor som här också väcks är också hur man sörjer för förberedelse med rätt kompetens i mötet och i vården av personerna ur målgruppen då det många gånger är så att man inte möter personerna så ofta? Vilken kompetens är det som ligger i mötet mellan socialtjänstens verksamheter och hälso- och sjukvårdens verksamheter? Utan att i den här sammanställningen värdera bör man reflektera över vissa frågor som väcks. I enkätsvaren går att utläsa att de som inte möter målgruppen kan uppleva att frågorna inte är aktuella för dem. Idag hör man inte till någon vårdcentral geografiskt, man gör ett val av vårdcentral och vården ska vara individuell. Utifrån detta och ett medborgarperspektiv så kan det när som helst bli aktuellt att vara förberedd att möta personer ur målgruppen. Vad som också går att utläsa i svaren är att viss samverkan byggts upp just mellan t ex gruppbostäder och viss vårdcentral, det väcker i sin tur frågor kring individuell sjukvård och risker kring institutionalisering. En systematisk samverkan kan ju borga för kvalité men reflektion kring risker blir viktig. 11

13 Du som svarat på enkäten, har du patienter som tillhör målgruppen? Ser du at ni behöver ytterligare kunskap inom något/några av följande områden? Ser du att medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder skulle behöva mer kunskap inom något/några av följande områden? Två frågor ställdes om behov av ytterligare kunskap. Den ena ville fånga om man såg behov av ytterligare kunskap för egen del den andra om man såg behov av att medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder hade ytterligare kunskap. Sammanfattningsvis kan sägas att det framkom att man ser behov av ytterligare kunskap för båda grupper men det gick också att utläsa att det är mycket inom hälso- och sjukvården som måste prioriteras och att det då kanske inte är möjligt att prioritera just det här området. De tre områden man inom hälso- och sjukvården som man såg störst behov kring var psykisk ohälsa hos personer ur målgruppen, autism eller autismliknande tillstånd och åldrande hos personer ur målgruppen. Hos medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder var områdena ökad kunskap kring bedömning av risker som fall, undernäring, munhälsa, trycksår samt läkemedelshantering och vårdrelaterade infektioner de man såg mest behov kring. Vi vet att kunskap är en förutsättning för att nå intentioner i lagstiftning, föreskrifter och satsningar som en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Intentioner som delaktighet och inflytande och att som enskild vara en källa för erfarenhet och kunskap om sig själv, stödet och vården. En fördjupad reflektion och dialog kring den kompetens som behövs för att individen ska få en jämlik vård med tillhörande stöd vore önskvärt. En reflektion om vem som ansvarar för vilken kompetens och var den nödvändiga kompetensen blir till först i samverkan och i mötet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. 12

14 Ser du at ni behöver ytterligare kunskap inom något/några av följande områden? 4,00 Ser du att ni behöver ytterligare kunskap inom något/några av följande områden? Medelvärde (1=inget behov, 5=stort behov) 3,65 3,50 3,27 3,47 3,24 3,35 3,37 3,33 3,31 3,00 Områden: Intellektuella funktionsnedsättningar, Autism och autismliknande tillstånd, Förvärvad hjärnskada, Åldrande hon personer ur målgruppen, Psykisk ohälsa hos personer ur målgruppen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, Kommunens ansvar och uppdrag för denna målgrupp, Kommunikation via bilder och tecken (Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK) Ser du att medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder skulle behöva mer kunskap inom något/några av följande områden? 4,00 Ser du att medarbetare och chefer inom grupp- och servicebostäder skulle behöva mer kunskap inom något/några av följande områden? 1=inget behov, 5=stort behov 3,50 3,00 3,02 3,35 3,37 3,33 3,16 3,31 3,47 2,50 Områden: Basala hygienrutiner, Vårdrelaterade infektioner, Läkemedelshantering, Pimärvårdens uppdrag, Hälso- och sjukvårdslag HSL, Ökad kunskap kring bedömning av risker som fall, undernäring, munhälsa, trycksår 13

15 Sammanfattande reflektion En första sammanfattande reflektion är att det finns goda exempel och engagemang kring området. Men det står också klart att det ser olika ut och att detta i någon bemärkelse är kärnan och väcker frågan om hur det kan bli mer lika. Inom området stöd till personer med funktionsnedsättning är frågorna som berörts i enkäten mycket aktuella och viktiga att arbeta vidare runt och förhoppningen är att den här sammanställingen ska kunna fungera som underlag för arbete både inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården i samverkan. Samverkan är ett utvecklingsområde sedan tidigare känt. Enkäten har förmedlat en bild av hur det kan se ut men framför allt har den väckt än mer frågor som på olika vis kan diskuteras vidare och undersökas vidare. Enkätens plats i ett större sammanhang är i målet om en jämlik vård för alla. Kognitiv och kommunikation tillgänglighet är ett område att arbeta vidare med och en viktig grund i en jämlik vård där delaktighet och inflytande är på plats. Den här sammanställningen fångar inta alla aspekter och reflektioner kring ämnena som den berör. Avslutningsvis kan enkäten återigen placeras in i ett viktigt större sammanhang och det är att tillståndet är sådant att behov av utveckling finns för att en jämlik vård och en tillgäglig vård samt ett tillgängligt stöd inom Socialtjänstens verksamheter. Enkätens resultat bekräftas av Socialstyrelsens lägesrapporter och av att man skapat material som ska stötta arbetet kring bemötande och en jämlik vård (Att mötas i hälso-och sjukvård ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor, Socialstyrelsen 2015). 14

16 Referenser: Evidensbaserad praktik inom området funktionsnedsättning, Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län, September-december e% pdf Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom Socialtjänsten, december 2013 Överenskommelse för år 2014 mellan staten och Sveriges kommuner och landsting densbaserad+praktik+f%c3%b6r+god+kvalitet+inom+socialtj%c3%a4nsten+2014.pdf Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderpolitiska strategin Delrapport 3 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen, SÖ 2008:26, Utgiven:2008, Utrikesdepartementet Utförande av hälso- och sjukvård i LSS verksamhet, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport Att mötas i hälso-och sjukvård ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor, Socialstyrelsen Forum Carpe 2015 Text: Malin Makboul 15

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson

Samordnad individuell plan. Sävsjö Eva Karlsson Iréne Josephson Samordnad individuell plan Sävsjö 2014-08-28 Eva Karlsson Iréne Josephson Hemsjukvård Hemtjänst Arbetsterapeut Sjukgymnast Kontaktperson Kurator/psykolog Biståndshandläggare Läkare Försäkringskassa Innehåll

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema 12.00-13.00 Lunch 13.00 14.30 Information om SIP 14.30 14.50 Kaffe 14.50 15.50 Grupparbete 15.50 16.30 Återsamling Bakgrund,

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen.

Samordnad individuell plan. Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema Förmiddagsgrupp Eftermiddagsgrupp 8.30-10.00 Information om SIP 13.00 14.30 10.00 10.20 Kaffe 14.30 14.50 10.20 11.20

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING 1 Innehåll Uppdraget... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Definitioner... 5 Habiliteringsbegreppet Som gemensam beskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet

Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet Välkommen till VKL:s seminarium om MinPlan tjänstedesign i daglig verksamhet = DU Seminariet utgör en i vår länsgemensamma satsning på att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt i LSS-verksamheter Satsning

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Den sociala barn- och ungdomsvården Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning

EVIDENSBASERAD PRAKTIK. Inom området funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK Inom området funktionsnedsättning Rapport från Forum Carpes arbete på väg mot en evidensbaserad socialtjänst inom funktionsnedsättningsområdet i Stockholms län September December

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitet i LSS Version 1.0

Kvalitet i LSS Version 1.0 Föreningen Autism i Stockholms län Kvalitet i LSS Version 1.0 Kvalitetsarbete i verksamheter enligt LSS Innehållsförteckning 3. Inledning 4. Kvalitet i verksamheter enligt LSS. 5. Hur mäter man kvalitet?

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer. med funktionsnedsättning

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer. med funktionsnedsättning EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 1 2 Innehåll Om utvecklingsarbetet... 5 Fördelning

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio.

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio. Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter Caroline Sjödell Charlotta Lindell Folkhälsocentrum Skriv texter Vad är Barnkonventionen? Två målgrupper det enskilda barnet som tillskrivs rättigheterna

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer