Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2018"

Transkript

1 Datum för upprättande: Datum för uppföljning: Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan

2 TML HSVO Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg. (Länsgemensam). HSO Handikappförbundens samarbetsorgan. VIS Vård i Samverkan, en plattform för dokumenthantering. (Länsgemensam) IFB Intensiv familjebehandling, länsövergripande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Verksamheten riktar sig till familjer med barn och ungdomar mellan år som har en sammansatt neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik. HBTQ Vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. SKL Sveriges kommuner och landsting. DocPlus En plattform för dokumenthantering inom Region BUP Barn- och ungdomspsykiatri. SIP Samordnad individuell plan. Förkortningar BUS Riktlinjer om samverkan barn och unga. (Länsgemensam) RIM- Riktlinjer Inom Missbruks- och beroendevården (Länsgemensam) 1

3 Prioriterade områden och långsiktiga mål Utifrån resultaten av den regionala analysen, brukares önskemål och områden som betonats som prioriterade av politiker samt politiska styrdokument beslutades under år 2016 om sju prioriterade delområden i Uppsala län: 1. Barn och unga 2. Asylsökande och nyanlända 3. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 4. Personer med psykiska funktionsnedsättningar 5. Personer med förhöjd suicidrisk 6. Riskbruk och substansrelaterade sjukdomar 7. Hälsa och inkludering i arbetslivet Utvecklingsområdena ledning, styrning och organisation samt brukarmedverkan, vilka betonades som viktiga förutsättningar i Regional analys 2016, berör samtliga prioriterade delområden ovan och ges utrymme som avslutande del. De långsiktiga målen och delmålen berör grupper som bedöms leva i utsatta situationer eller riskerar att göra det och aktiviteterna berör fokusområdena förebyggande och främjande samt tidiga insatser. 2

4 Inledande information om handlingsplanen Detta dokument innehåller de delmål och aktiviteter som tagits fram för år 2018 utifrån de fastställda långsiktiga målen inom området psykisk hälsa i Uppsala län som utarbetades och beslutades om Nuvarande ägare till handlingsplanen är tjänstemannaledningen TML HSVO. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan representanter för länets samtliga åtta kommuner, Region Uppsala samt med representant från HSO. I denna länsgemensamma handlingsplan inkluderas endast de delmål och aktiviteter där länsgemensamma insatser görs. Med länsgemensamt menas att Region Uppsala samt minst två kommuner berörs av aktiviteten. I de fall dessa kriterier inte uppfylls kan aktiviteter återfinnas i kommunernas samt Region Uppsalas egna handlingsplan kopplat till den länsgemensamma handlingsplanen. I dokumentet beskrivs indikatorer för måluppfyllelse, uppföljning av delmål och aktiviteter samt vilken funktion som ansvarar för respektive aktivitet inom aktuell organisation (länets åtta kommuner samt Region Uppsala). Vidare presenteras i dokumentet en uppskattad kostnad och/eller uppskattat behov av personella resurser. Samordnare inom Region Uppsala ansvarar för att initiera uppföljning av handlingsplanen och länsgemensam arbetsgrupp ansvarar för att uppföljningen genomförs årligen. 3

5 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Länsgemensam rutin kring placerade barns skolgång och hälsa är känd. Implementering av länsgemensam rutin kring placerade barns skolgång och hälsa. Länsgemensam rutin är implementerad: Implementering av länsgemensam rutin kring hälsoundersökning gällande barn och unga som utreds för placering. Hälsoundersökningar har ökat jämfört med föregående år för målgruppen: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 3 miljoner 4

6 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får evidensbaserat stöd. Behandlingsmodellen Intensiv familjebehandling (IFB) används Projektgruppen för IFB. Antal IFB-ärenden har ökat jämfört med föregående år: Utvärdering av IFB-modellen genomförs. Utvärdering är gjord: Projektgruppen för IFB. Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 3 miljoner 5

7 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Utökad tillgänglighet till samtalsmottagningar i länet Arbete med att utöka antalet samtalsmottagningar i länet fortgår inom projektet utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Antal samtalsmottagningar har utökats jämfört med föregående år: Sjukhusdirektör inom Akademiska sjukhuset. Aktiviteter inom projektplanens utvecklingsområden genomförs. Projektplanens indikatorer uppfyllda: Styrgruppen för projektet utveckling av första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 6 miljoner 6

8 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Unga inom HBTQgruppen får ett bra bemötande och insatser på samma villkor som andra unga. Kompetensutveckling organiseras för medarbetare i kommuner och Region Uppsala Utbildningsinsatser har genomförts: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 7

9 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Ett jämlikt och kvalitetssäkrat utbud för att stärka barn och ungas psykiska hälsa erbjuds på ungdomsmottagning arna i alla länets kommuner Ungdomsmottagningarnas verksamhet synliggörs och tillgängliggörs för ungdomar och professioner som berörs av verksamheten. Statistik visar att besök från högstadiets samtliga årskurser har förekommit under året: Utveckling av kommunernas och Region Uppsalas samverkan kring Ungdomsmottagningarna. Dokumentation som visar på samordnade insatser mellan Region Uppsala och berörd kommun kring Ungdomsmottagningarna finns: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 5 miljoner 8

10 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Förbättrat omhändertagande av barn och unga med missbruksproblematik. Upprättande av missbruksmottagning för länets barn och unga. Sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset Missbruksverksamhet finns: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 5 miljoner 9

11 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Den länsgemensamma riktlinjen gällande samverkan kring barn och unga är känd. Implementering av länsgemensamma riktlinjen BUS - Riktlinjen är känd: Länsgemensam grupp har påbörjat arbetet med de utvecklingsområden som finns inom riktlinjen. Arbetet kring de identifierade utvecklingsområdena är påbörjat: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 5 miljoner 10

12 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Samverkansprocesser utvecklas kring barn och unga med förmodad neuropsykiatrisk problematik. Framtagande av länsgemensam rutin för barn/elever med förmodad neuropsykiatrisk problematik. TML HSVO Länsgemensam rutin finns: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: 5 miljoner 11

13 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län barn och unga Barn och unga har en stark självkänsla och framtidstro samt goda förutsättningar att klara sig senare i livet, oavsett bakgrund. Är delmål uppfyllt Länsgemensam samverkan ökar kring hälsofrämjande insatser. Fortsatt arbete med länsgemensamma handlingsplaner för: 1) tobaksfri skolgård 2) ökad fysisk aktivitet 3) ökad tillgång till föräldrastöd Aktiviteter har genomförts och mål uppnåtts för samverkan 2017 enligt gällande handlingsplaner på området förebyggande och främjande insatser: () Uppsala Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 12

14 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med psykiska funktionsnedsättningar Personer med psykiska funktionsnedsättningar har en välfungerande vardag med goda förutsättningar till studier/arbete/ sysselsättning. Insatser samordnas och individanpassas. Är delmål uppfyllt Länsgemensam överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning finns och är uppdaterad. Revidering av Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiskfunktionsnedsättning. TML HSVO Den befintliga överenskommelsen är reviderad: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter. 13

15 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med psykiska funktionsnedsättningar Personer med psykiska funktionsnedsättningar har en välfungerande vardag med goda förutsättningar till studier/arbete/ sysselsättning. Insatser samordnas och individanpassas. Är delmål uppfyllt Länet tillhandahåller en trygg och effektiv utskrivning av personer som vårdas i psykiatrisk slutenvård. Vårdprocessen anpassas i enlighet med lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. TML HSVO Vårdprocessen är anpassad: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: kr 14

16 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med psykiska funktionsnedsättningar Personer med psykiska funktionsnedsättningar har en välfungerande vardag med goda förutsättningar till studier/arbete/ sysselsättning. Insatser samordnas och individanpassas. Är delmål uppfyllt VOSS används vid insatser riktade till brukare med funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa och i behov av utökad samverkan. Fortsatt implementering av VOSS inom kommun och Region Utbildningsinsatser genomförda: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 15

17 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med förhöjd suicidrisk Personer med förhöjd suicidrisk identifieras och erbjuds rätt hjälp i rätt tid så att de inte försöker ta eller tar sitt liv. Detta sker bland annat genom väl fungerande samverkan och samsyn mellan olika aktörer Är delmål uppfyllt Länet arbetar evidensbaserat kring suicidprevention. Utbildningar i första hjälpen psykisk hälsa för unga, vuxna och äldre genomförs där verksamheter ser ett behov av det. Antal utbildade instruktörer i första hjälpen psykisk hälsa. Antal hållna utbildningar För barn: För vuxna: För äldre: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: kr 16

18 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med förhöjd suicidrisk Personer med förhöjd suicidrisk identifieras och erbjuds rätt hjälp i rätt tid så att de inte försöker ta eller tar sitt liv. Detta sker bland annat genom väl fungerande samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Är delmål uppfyllt Samverkan kring länsgemensamt suicidpreventivt arbete påbörjas. Någon form av aktivitet utifrån Folkhälsoinstitutets nationella riktlinjer för suicidpreventivt arbete påbörjad inom respektive kommun och i Region Förberedelse är påbörjad: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter. 17

19 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län personer med riskbruk och substansrelaterade sjukdomar Personer med riskbruk identifieras och erbjuds förebyggande och tidiga insatser. Personer med beroende har individanpassat och samordnat stöd som spänner över de många områden som måste fungera, t.ex. en långsiktigt hållbar boendesituation. Är delmål uppfyllt Länsgemensam överenskommelse om samverkan gällande riskbruk missbruk och beroende finns. Revidering av länsgemensam överenskommelse kring riktlinjer inom missbruksoch beroendevården (RIM). TML HSVO Länsgemensam överenskommelse är reviderad: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 18

20 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län ledning, styrning och organisation En välfungerande samverkan finns på regional och lokal nivå med tydlig ledning, styrning och organisation för kontinuerlig gemensam analys, uppföljning och förbättringsarbete med anknytning till lokala processer inom området psykisk hälsa. Berörda aktörer lär löpande av varandra på ett strukturerat sätt Är delmål uppfyllt Strukturerna för samverkan i länet är tydliga och kunskap om dessa finns hos medarbetare inom berörda verksamheter. Informationsspridning av länsgemensam samverkansstruktur. Ansvar: TML HSVO Kunskap om länsgemensam samverkansstruktur framgår i berörda verksamheters verksamhetsplaner: Kunskapsspridning om den gemensamma närvårdsstrategin. Ansvar: TML HSVO Kunskap om den gemensamma närvårdsstrategin framgår i berörda verksamheters verksamhetsplaner: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 19

21 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län ledning, styrning och organisation En välfungerande samverkan finns på regional och lokal nivå med tydlig ledning, styrning och organisation för kontinuerlig gemensam analys, uppföljning och förbättringsarbete med anknytning till lokala processer inom området psykisk hälsa. Berörda aktörer lär löpande av varandra på ett strukturerat sätt Är delmål uppfyllt Det finns metoder/verktyg för att mäta antal samordnade individuella planer (SIP). Framtagande av metod eller verktyg för mätning av antalet upprättade SIP. Ansvar: TML HSVO Metod eller verktyg för att mäta antalet SIP finns: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 20

22 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län brukarmedverkan Det finns god förståelse för, och lyhördhet inför, brukarens/-patientens behov och insikterna tas tillvara för utveckling på alla nivåer. Är delmål uppfyllt Det finns en heltäckande brukarrepresentation i det länsgemensamma arbetet för psykisk hälsa. I det länsgemensamma arbetet med psykisk hälsa bjuds brukarrepresentanter in som representerar de utsatta grupper identifierade i de länsgemensamma analyserna. Har representanter för de utsatta grupper som identifierats i de länsgemensamma analyserna i någon utsträckning deltagit i revidering av handlingsplan: Ansvar: TML HSVO Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter. 21

23 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län brukarmedverkan Det finns god förståelse för, och lyhördhet inför, brukarens/-patientens behov och insikterna tas tillvara för utveckling på alla nivåer Är delmål uppfyllt Det finns jämlika förutsättningar för brukardelaktighet inom länet Möjligheten till länsgemensamma riktlinjer för arvodering ses över. TML HSVO Frågan om möjlighet till länsgemensamma riktlinjer har setts över: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 22

24 Länsgemensam handlingsplan Uppsala län brukarmedverkan Det finns god förståelse för, och lyhördhet inför, brukarens/-patientens behov och insikterna tas tillvara för utveckling på alla nivåer. Är delmål uppfyllt Personer i behov av samordning kring insatser erbjuds samordnad individuell plan (SIP) Utbildning och/eller metodstöd kring SIP organiseras. Metodstöd kring SIP finns: Utbildning är genomförd: Samordning av utbildningsinsatser kring SIP, där detta är möjligt Samordnade utbildningar har genomförts: Uppskattad kostnad och behov av personella resurser kopplat till ovanstående delmål: Inom befintlig budget för berörda verksamheter 23

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Psykisk Hälsa Regional handlingsplan. Handlingsplan för området psykisk hälsa utifrån regional analys i Region Uppsala

Psykisk Hälsa Regional handlingsplan. Handlingsplan för området psykisk hälsa utifrån regional analys i Region Uppsala Psykisk Hälsa Regional handlingsplan Handlingsplan för området psykisk hälsa utifrån regional analys i Region Uppsala Handlingsplan Oktober 2016 0 Inledande information om handlingsplanen Detta dokument

Läs mer

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017

Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län. Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Uppsala län Statlig satsning på psykisk hälsa SKL, analysseminarium 26 april 2017 Innehåll Bakgrund Processen och tillvägagångssätt Prioriterade delområden

Läs mer

Uppföljning av: Regional handlingsplan - Psykisk hälsa 2017

Uppföljning av: Regional handlingsplan - Psykisk hälsa 2017 Uppföljning av: Regional handlingsplan - Psykisk hälsa 2017 Barn, unga, vuxna och äldre 1 Innehållsförteckning 1 Uppföljning av Psykisk hälsa Regional handlingsplan 2017 barn och unga... 3 1.1 Regional

Läs mer

Handlingsplan för länsgemensamt arbete för minskad psykisk ohälsa i Värmland framtagen inom ramen för Nya Perspektiv

Handlingsplan för länsgemensamt arbete för minskad psykisk ohälsa i Värmland framtagen inom ramen för Nya Perspektiv Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Handlingsplan för länsgemensamt arbete för minskad psykisk ohälsa i Värmland

Läs mer

Överenskommelse psykisk hälsa 2018

Överenskommelse psykisk hälsa 2018 Överenskommelse psykisk hälsa 2018 2018-04-06 Yvonne Witzöe, GR Identifierade utvecklingsområden: Primärvård och första linjen Specialistpsykiatrin och beroendevård Kommunal hälso-och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Psykisk hälsa. Aktuellt. Arbetsmodell för samordnade insatser. Socialchefsnätverket, GR Yvonne Witzöe Margareta Antonsson.

Psykisk hälsa. Aktuellt. Arbetsmodell för samordnade insatser. Socialchefsnätverket, GR Yvonne Witzöe Margareta Antonsson. Aktuellt Psykisk hälsa Arbetsmodell för samordnade insatser Socialchefsnätverket, GR 2018-03-02 Yvonne Witzöe Margareta Antonsson Kommuner och landsting rekvirerar nu årets medel för Överenskommelsen psykisk

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Larsson 2016-06-13 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län Förslag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, Skollagen samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, Skollagen samt Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Styrande måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi psykisk hälsa i Norrbottens län 2018-2021 Region Norrbotten har tillsammans med Norrbottens Kommuner beslutat att i samverkan upprätta en länsgemensam

Läs mer

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län upeala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Sjöberg 2016-06-13 ALN-2016-0139 Äldrenämnden Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård Projektplan del 3 Uppföljning av process och effektmål 20180101-20180630 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.1.1 Nationellt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Länsgemensam handlingsplan 2019

Länsgemensam handlingsplan 2019 Psykisk hälsa Länsgemensam handlingsplan 2019 2 Bakgrund År 2016 ingick regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. En ny

Läs mer

Nationell överenskommelse Psykisk hälsa

Nationell överenskommelse Psykisk hälsa Styrande måldokument Överenskommelse Sida 1 (6) Nationell överenskommelse 2018 - Psykisk hälsa Sida 2 (6) Bakgrund Psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade områden inom hälso-

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Ny webb och inrapportering av redovisning

Ny webb och inrapportering av redovisning PROGRAM 10.00-10.10 Välkomna Ing-Marie Wieselgren 10.10-10.30 Varför gör vi det här? Ing-Marie Wieselgren 10.30-11.00 Arbetet med handlingsplanerna 2017 Ing-Marie Wieselgren och Marit Grönberg Eskel 11.00-11.30

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Samverkan vid utskrivning från slutenvård Samverkan vid utskrivning från slutenvård Projektplan Hösten 2018-2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 4 2 MÅL 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 AKTIVITETER

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN DEN 1 OKTOBER 2018 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2018 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Uppvidinge kommun, handlingsplan Psykisk hälsa 2019

Uppvidinge kommun, handlingsplan Psykisk hälsa 2019 Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter Fokusområde 4: Utsatta grupper Fokusområde 5: Ledning,

Läs mer

Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa-området BILAGA 2

Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa-området BILAGA 2 BILAGA 2 Stimulansmedel inom ramen för överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa-området KOMMUNERNA OCH LANDSTINGEN/REGIONERNAS REDOVISNINGAR AV 2018 ÅRS STIMULANSMEDEL 1 Innehåll Analyser och handlingsplaner...

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Bilaga 1 Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Denna handlingsplan är en bilaga till R egional ö verenskommels e om utveckling av samverkan

Läs mer

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården.

Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården. Kvalificerat stöd för implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks-och beroendevården Sveriges Kommuner och Landsting www.skl.se/kunskaptillpraktik 1 Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete

Läs mer

Hantering av samverkansdokument i Uppsala län

Hantering av samverkansdokument i Uppsala län ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Länets samtliga kommuner Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Redaktionsrådet Datum:2018-04-05 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...2 Termer...2

Läs mer

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri

Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri Handlingsplan Regional utvecklingsgrupp/vuxenpsykiatri 2018 Implementering Mål Åtgärd Målgrupp för åtgärd Hur När Ansvar 1) Samverkan och samordning ska leda till upplevd god psykisk och fysisk hälsa samt

Läs mer

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa

Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 1.5.4-666/2016 Sida 1 (9) 2016-10-26 Handläggare Maria Saario och Elin Fischer Telefon: 08-508 25 403 Till Socialnämnden

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016

Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 Datum: 2016-06-23 Skånes länsgemensamma Handlingsplan, Överenskommelsen psykisk hälsa 2016 Region Skåne och kommunerna i Skåne genom Kommunförbundet Skåne har tillsammans med brukarföreningarna inom psykiatrin

Läs mer

Handlingsplan för psykisk hälsa (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen

Handlingsplan för psykisk hälsa (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 (inkl. arbete kring ärendeberedning) och Resurscentrum för psykisk hälsa i Västra sjukvårdsregionen 180112 Malin Camper, KPH Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR DEN 28 SEPTEMBER 2017 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2017 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress:

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Fastställd

Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Fastställd Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Verksamhetsplan 2019 Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Fastställd 2018-10-16 Innehållsförteckning 1 NÄRVÅRDSSAMVERKAN UPPSALA (NSU) 2019... 3 1.1 ORGANISATION OCH STYRNING...

Läs mer

Uppdrag psykisk hälsa Östergötland

Uppdrag psykisk hälsa Östergötland Handlingsplan 2018 Uppdrag psykisk hälsa Östergötland Upprättad i samverkan mellan länets 13 kommuner och Region Östergötland. Beslutad i LGVO 171012 Introduktion Handlingsplanen gäller för arbetet i Östergötland

Läs mer

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län 2016-05-23 Överenskommelse för socialtjänst, hälso- och sjukvårdens verksamhet och skolan gällande

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala Fastställd av Närvårdssamverkan Uppsala (NSU)

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala Fastställd av Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) Verksamhetsplan Uppsala 2015 2015-01-20 Fastställd av Uppsala (NSU) Innehållsförteckning 1 NÄRVÅRDSSAMVERKAN UPPSALA (NSU) - BESKRIVNING 2015... 3 1.1 INLEDNING... 3 1.2 BESKRIVNING AV NÄRVÅRDSSAMVERKAN

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN DEN 3 OKTOBER 2017 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA HANDLINGSPLAN ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2017 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress: Box 53, 221 00 Lund Webbadress: kfsk.se

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Regional utvecklingsplan år 2018 för den sociala barn- och ungdomsvården inom Uppsala län Inledning Uppsala län

Regional utvecklingsplan år 2018 för den sociala barn- och ungdomsvården inom Uppsala län Inledning Uppsala län Regional utvecklingsplan 2018 för den sociala barn- och ungdomsvden inom Uppsala län (utifrån den nationella handlingsplanen Stärkt skydd för barn och unga) Inledning På grund av det aktuella läget inom

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING

GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING GEMENSAM HANDLINGSPLAN FÖR DE ÄLDRE I KRONOBERG 2018-2025 EN HANDLINGSPLAN OM HUR VI TAR KRONOBERGS GEMENSAMMA ÄLDRESTRATEGI TILL HANDLING INLEDNING I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa (Överenskommelse mellan staten och SKL)

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa (Överenskommelse mellan staten och SKL) Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 (Överenskommelse mellan staten och SKL) ANALYS OCH HANDLINGSPLAN INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA GÄLLANDE BARN, UNGA OCH UNGA VUXNA 0-24 ÅR 2018 INLEDNING

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Regionalt styrdokument Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst, angränsande område hälsooch sjukvård och skolan

Regionalt styrdokument Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst, angränsande område hälsooch sjukvård och skolan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Regionalt styrdokument 2019-2020 Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst, angränsande

Läs mer

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa. Rapport från ett projekt genomfört 2015 Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015 Bakgrund, vem ansvarar för att barn och unga får hjälp Föräldrar Social tjänst Hälso och sjukvård Skola Skolan Lärande

Läs mer

Uppvidinge kommun, handlingsplan PRIO 2018

Uppvidinge kommun, handlingsplan PRIO 2018 Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete Fokusområde 2: Tillgängliga tidiga insatser Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter Fokusområde 4: Utsatta grupper Fokusområde 5: Ledning,

Läs mer

Framtagande och genomförande

Framtagande och genomförande Framtagande och genomförande Överenskommelse Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Kick off med rådslag Redovisning till SKL Förankring och dialog Prioritering av mål Indikatorer och layout

Läs mer

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017

Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017 2017-09-08 Minnesanteckningar tjänstemannaledning hälsa, stöd, vård och omsorg 1 september 2017 Deltagande Åsa Himmelsköld, Lena Dahlman, Torun Hall, Margareta Öhrvall, Eva Telne, Åsa Dahlen, Tomas Brandell,

Läs mer

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre

Temagrupperna rapporterar. Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupperna rapporterar Detta är på gång kring Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre Temagrupp Barn och unga Västbus Barn och unga ska lyckas i skolan! Temagrupp Barn och unga Samverkan och

Läs mer

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland 2017-10-12 Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 5 områden för samverkan på länsnivå Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse

Läs mer

Grundutbildning Nya socialsekreterare Två gånger per år. 2 dagar/utbildning.

Grundutbildning Nya socialsekreterare Två gånger per år. 2 dagar/utbildning. Regional utvecklingsplan år 2019 för den sociala barn- och ungdomsvården inom Uppsala län (utifrån den nationella handlingsplanen Stärkt skydd för barn och unga) Inledning På grund av det aktuella läget

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR

SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR DEN 1 OKTOBER 2018 SKÅNES LÄNSGEMENSAMMA FÖRDJUPADE HANDLINGSPLAN GÄLLANDE BARN OCH UNGA 0-24 ÅR ÖVERENSKOMMELSEN PSYKISK HÄLSA 2018 Kommunförbundet Skåne Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund Postadress:

Läs mer

Lathund inmatningsverktyget

Lathund inmatningsverktyget Lathund inmatningsverktyget All rapportering av erhållna medel sker i SKL:s inmatningsverktyg, https://psykiskhalsa.sklansokan.se/. Du loggar in med din e-postadress och det lösenord du har valt. Är du

Läs mer

NOSAM Angered. Årsrapport Sammanfattning och analys. Mål, aktivitet och utfall. Hur blev utfallet 2016?

NOSAM Angered. Årsrapport Sammanfattning och analys. Mål, aktivitet och utfall. Hur blev utfallet 2016? NOSAM Angered Årsrapport 2016 Datum: 2017-01-10 Sammanfattning och analys Under året har NOSAM Angered arbetat samlat i samverkan kring frågan om tydligare och enklare ingång i skolan och övriga samhället

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Uppföljning av handlingsplan samt reviderad handlingsplan 2016 utifrån inventeringen psykisk funktionsnedsättning

Uppföljning av handlingsplan samt reviderad handlingsplan 2016 utifrån inventeringen psykisk funktionsnedsättning 2015-10-28 1 (6) av handlingsplan 2014-2015 samt reviderad handlingsplan 2016 utifrån inventeringen psykisk funktionsnedsättning Inledning av handlingsplanen 2014-2015 samt revidering av handlingsplanen

Läs mer

Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa

Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa Kommunalråd Linda Eskilsson (MP) 4 juni 2019 Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa Fråga 1: Hur många av punkterna rörande psykisk ohälsa i mittenstyrets politiska plattform är genomförda eller

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg

Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Trepartskonferens Vårdsamverkan Skaraborg Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR 2016-11-25 Överblick kring vad som sker på länsnivå Samverkan i Västra Götaland: från LiSA-gruppen till Vårdsamverkan

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 4 ) och Socialtjänstlagen (SoL 2 kap 7 ) ska region och kommun tillsammans ska upprätta en

Läs mer

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad

HSNS Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad HSNS 2018-00072 Mål och inriktning 2019 södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutad 2018-06-20 1 (6) Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktning är utgångspunkten för nämndens beställningsarbete

Läs mer

Temagrupp Barn och unga

Temagrupp Barn och unga Temagrupp Barn och unga Lena Ekeroth Barn och unga ska lyckas i skolan Samverkansplattform Temagrupp Barn och Unga Temagrupp Barn och unga Utmaningar 2018 Förankring och mandat Familjecentrerat arbetssätt

Läs mer

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Regional överenskommelse. kommunerna i VG Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Regional överenskommelse och aktuellt inom VGR och kommunerna i VG 2018 02 01 Charlotta Wilhelmsson, VästKom Malin Camper, Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Områden för samverkan Hälso och sjukvårdsavtal

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (7)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (7) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2019-06-03 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 Beslutad av regeringen den 19 juni och av SKL den 19 juni 2019 2019-06-24 Avdelningen för vård och omsorg 1 Övergripande kring ÖK 2019 psykisk hälsa Fördelningen

Läs mer

Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic

Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Temagrupp Psykiatri Ordförande: Hugo Wallén Processledare: Edita Paljevic Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa. Den enskilde ska få god, säker vård, stöd och omsorg med effektiva

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Planeringsdag. Grand hotell Alingsås

Planeringsdag. Grand hotell Alingsås Planeringsdag Grand hotell Alingsås 2018-10-11 Politisk samrådsgrupp Nuläge Samverkansstruktur Samordningsgrupp AU Utvecklingsgrupp Barn och unga Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk Utvecklingsgrupp

Läs mer

Integration Gävleborg. Partnerskap i syfte att samordna, utveckla och stärka arbetet med integration och mångfald i Gävleborg

Integration Gävleborg. Partnerskap i syfte att samordna, utveckla och stärka arbetet med integration och mångfald i Gävleborg Integration Gävleborg Partnerskap i syfte att samordna, utveckla och stärka arbetet med integration och mångfald i Gävleborg Integration Gävleborg Syftet med Integration Gävleborg Att bidra till en socialt

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Temagrupp Psykiatri. Årsrapport 2016 Datum: Sammanfattning och analys. Sammanfattning av temagruppens arbete under 2016

Temagrupp Psykiatri. Årsrapport 2016 Datum: Sammanfattning och analys. Sammanfattning av temagruppens arbete under 2016 Temagrupp Psykiatri Årsrapport 2016 Datum: 2016-12-28 Sammanfattning och analys Temagrupp Psykiatri med representanter från Göteborgs stad, SU/Psykiatri, Närhälsan, Öckerö kommun, Mölndals stad, Partille

Läs mer

Inrapportering av analys och handlingsplan

Inrapportering av analys och handlingsplan Enkät 1. Analyser och handlingsplaner Inrapportering av analys och handlingsplan Slutgiltig inrapportering senast 31 oktober 2018 i inmatningsverktyget (https://psykiskhalsa.sklansokan.se). Analys och

Läs mer

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014

Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Individ- och familjeomsorg Ärendenr SON 2014/4 1 (5) Datum 16 januari 2014 Plan för regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014 Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.

Temagrupp Äldre. Strategi Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre. Temagrupp Äldre Äldre med sjukdom/funktionsnedsättning ska känna att vård, stöd och omsorgsinsats är tillgänglig, trygg, säker och samordnad av kommun, primärvård, sjukhus och tandvård. Strategi Att stärka

Läs mer

Syftet men handlingsplanen

Syftet men handlingsplanen för psykisk hälsa BAKGRUND År 2016 slöt regeringen och SKL överenskommelse som syftar till att stärka regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa samt göra gemensamma handlingsplaner Syftet men handlingsplanen

Läs mer

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och

Läs mer

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Region Uppsala

Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Region Uppsala Handläggare Datum Diarienummer Giggi Thomson 2018-11-13 UBN-2018-7139 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala kommun och Region Uppsala Förslag till beslut

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialförvaltningen Avdelningens för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-20 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-12-12 Förvaltningens

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013

Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg. Dokumentation. Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Uppstartsdag för Vårdsamverkan Skaraborg Dokumentation Ambulansens konferenscentrum, Skövde 4 oktober 2013 Inledning Ny organisation skapar förutsättningar för operativt arbetssätt i samverkan kring patienten.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Psykisk hälsa, ohälsa. Rapport om pågående arbete.

Psykisk hälsa, ohälsa. Rapport om pågående arbete. Psykisk hälsa, ohälsa Rapport om pågående arbete ing-marie.wieselgren@skl.se www.uppdragpsykiskhälsa.se Ing-Marie Wieselgren och Zophia Mellgren Kort information och lite diskussion: 1. Handlingsplanen

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer