Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011"

Transkript

1 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks- och beroendevård som kommunerna och landstinget i Stockholms län erbjuder ska vara utformad utifrån befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i enlighet med socialstyrelsens nationella riktlinjer samt länets policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende så att den enskilde får insatser av god kvalitet utan onödig väntan och avbrott. Syftet med överenskommelsen är att med stöd av SKL inom ramen för befintlig organisation och i enlighet med policyn skapa förutsättningar för en långsiktig gemensamt struktur för samverkan, metodstöd och implementering av ny kunskap. Detta innebär: I varje kommun/stadsdel skall socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin, primärvården och kriminalvården gemensamt skapa förutsättningar för att arbetet inom missbruks- och beroendevården sker i enlighet med de nationella riktlinjerna och policyn, till exempel genom gemensam fortbildning, metodutveckling och utvärdering av insatserna. Samverkan mellan FoU enheterna inom landsting (FoU Psykiatri) och kommun (FoU, Nordväst, Nordost, Södertörn och Stockholms stad) ska utvecklas för att stödja implementeringen av nationella riktlinjer och policyn i länet. Samverkan kan till exempel gälla gemensam fortbildning, metodutveckling, uppföljning och forskning. Ta fram ett länsövergripande uppföljningsverktyg för missbruks- och beroendevårdens tillämpning av nationella riktlinjer och policyn som ska användas regelbundet såväl lokalt som regionalt. Insatser för att nå målen För att nå målen ska följande insatser genomföras: 1. Delta i SKLs nätverk och utbildningar 2. Utveckla det regionala samrådet 3. Utveckla sekretariatet och länets koordinator 4. Politisk förankring av utvecklingsarbetet 5. Genomföra länskonferenser 15 o 16 mars Stödja det lokala utvecklingsarbetet: - Utveckla och stödja de lokala processledarna - Initiera och stödja samverkan mellan FoU verksamheterna - Långsiktig samverkan för gemensam kunskaps- och kompetensutveckling Undersöka och stödja behov av fortbildning och ny basutbildning 7. Genomföra gemensam länsuppföljning av utvecklingsarbetet 8. Utveckla brukarråd i anslutning till det regionala samrådet - Utvärdering genom brukarrevision

2 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄNS 2 (5) 1. Delta i SKLs nätverk och utbildningar SKL erbjuder kompetensutveckling inom bland annat implementeringsmetodik, processledarskap, beroendelära, bedömningsinstrument och uppföljning/ utvärdering samt chefsutbildningar. De ger även möjlighet att delta i nationella nätverk för metodstöd och erfarenhetsutbyte. Sekretariatet kommer att delta samt aktivt erbjuda kommunerna/landstinget och länets FoU-verksamheter möjlighet att delta. och SKL 2. Utveckla det regionala samrådet Det regionala samrådet ansvarar för att stödja utvecklingen av länets missbruksoch beroendevård och har en central roll i implementeringsarbetet. I samrådet ingår chefstjänstemän från KSL, kommunerna, landstingets beställare och producenter. Till det regionala samrådet adjungeras även representanter från andra huvudmän så som kriminalvården, Polisen och Länsstyrelsen. Det regionala samrådet är även styrgrupp för överenskommelsen med SKL och arbetet med Kunskap till praktik. De fortsätter att leda utvecklingsarbetet och har regelbundna möten. 3. Utveckla sekretariatet och länets koordinator Sekretariatet fungerar som minikansli åt det regionala samrådet, förebereder mötena och genomför de uppdrag som samrådet beslutar. Sekretariatet är även länken till SKL och mellan de lokala samråden, brukarrådet och det regionala samrådet. Sekretariatet arbetar operativt och i dialog med kommunerna, den lokala hälsooch sjukvården och länets FoU-verksamheter. Uppdraget är att stödja och koordinera den lokala utvecklingsprocessen, genomföra den länsövergripande uppföljningen och informera om arbetets utveckling via möten, nyhetsbrev, webbinformation etc. Arbetets utveckling rapporteras och diskuteras kontinuerligt med det regionala samrådet. Sekretariatet fortsätter att bestå av två halvtidstjänster, en från KSL och en från HSN, samt av länets koordinator. 4. Politisk förankring av utvecklingsarbetet Presidiet för KSLs vård- och omsorgsberedning och för Hälso- och sjukvårdsnämnden träffas regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Presidiet informeras regelbundet om implementeringsarbetet. Det regionala samrådet har beslutat att arbeta för att även lokala politiker informeras om utvecklingsarbetet inom kommunerna och delregionalt inom landstinget. 5. Genomföra länskonferenser 15 o 16 mars Under 2011: Två länskonferenser genomförs i mars, en för norra länet och en för södra. Regionala samrådet bjuder in länets lokala samråd, det vill säga de lokala cheferna från kommunen, lokal hälso- och sjukvård och Kriminalvården. Syftet är att presentera länets uppföljning av missbruks- och beroendevården och diskutera länets fortsatta utvecklingsarbete för att underlätta det lokala processarbetet. Kostnad 2011: kr 2

3 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄNS 3 (5) 6. Stödja det lokala utvecklingsarbetet Det börjar bli resultat av den lokala satsningen där den lokala beroendevården, psykiatrin och primärvården tillsammans med kommunerna utvecklar samverkan inom missbruks- och beroendevården. Det är 22 kommuner, åtta stadsdelar och enheten för hemlösa som deltar i stödet från det regionala samrådet och SKL. De har tillsammans utsett 42 lokala processledare varav 14 är från landstinget och 28 från kommunerna. Under 2011: Länets fyra FoU-verksamheter inom kommunernas Individ och familj (Nordväst, Nordost, Södertörn och Stockholms stad) får i uppdrag att fortsätta stödja den lokala processen och de lokala processledarna. Det innebär att kommunerna/stadsdelarna genom respektive FoU-verksamhet tillsammans med landstinget förbinder sig att fortsätta bedriva gemensamt lokalt utvecklingsarbete genom att bland annat: Tillsätta/utveckla ett lokalt samråd där chefstjänstemän från kommunen/stadsdelen och lokal hälso- och sjukvård ingår Stödja de utvalda lokala processledarna med tid och mandat för processarbetet Ta fram en genomförandeplan som är förankrad i det lokala samrådet Förhålla sig till att utvecklingsarbetet är långsiktigt och verka för dess fortlevnad Löpande bistå sekretariatet med information samt lämna en skriftlig redovisning av utvecklingsarbetet till regionala samrådet i november Utvecklingsarbetet skall ske i dialog med sekretariatet och koordinatorn. Målet är att det i varje kommun/stadsdel skall finns två lokala processledare utsedda (en från sjukvården och en från kommunen). Processledarna erbjuds bland annat coachning och att ingå i ett regionalt/delregionalt nätverk. Initiera och stödja samverkan mellan FoU verksamheterna En strategi och struktur för långsiktig samverkan mellan FoU-verksamheterna ska utarbetas. Ett uppdrag kan vara att skapa förutsättningar för att FoUverksamheterna inom kommunerna och landstinget långsiktigt och gemensamt svarar upp mot lokala behov av kompetens- och metodutveckling samt genomföra gemensamma forskningsprojekt. FoU-verksamheterna genomför redan mycket utvecklingsarbete inom missbruk- och beroendevården, vilket är viktigt att det kan fortsätta. Utbyggnad av utbildningsresurser (utbildning av utbildare) En åtgärd för att trygga långsiktig struktur för fortbildning och kompetensutveckling är att skapa förutsättningar för att det inom verksamheterna finns utbildare som kan tillhandahålla utbildning i olika metoder. SKL erbjuder utbildning av utbildare inom ramen för Kunskap till Praktik. Säkra att den utbildningen som ges används Det finns behov i länet av att skapa olika nätverk och metodstöd för medarbetarna. Bland annat för dem som genomgått utbildning att lära ut ASI, MI, AUDIT/ DUDIT samt för dem som deltagit i utbildningarna. Syftet är att nätverken ska utveckla förmågan att lära ut metoderna samt att stimulera till att använda, upprätthålla och utveckla kunskaperna. En hel del utbildning i framförallt ASI har redan genomförts i länet och motsvarande nätverk finns mellan kommunerna i nordväst, nordost, södertörn och i Stockholm stad. Det arbetet har hittills 3

4 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄNS 4 (5) finansierats via medel från länsstyrelsen. Ambitionen är att bygga vidare på de nätverk som redan finns. Detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete som är påbörjat. Genom att ge länets FoU verksamheter ett fortsatt uppdrag att tillsammans med landstinget stödja det lokala utvecklingsarbetet underlättas samverkan. Arbetet ska länkas ihop med utvecklingen av gemensamma kunskapsplattformar som pågår i länet inom hela socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kostnad 2011: kr för lokalt utvecklingsarbete 7. Genomföra gemensam länsuppföljning av utvecklingsarbetet Ett av det regionala samrådet uppdrag är att årligen följa utvecklingen av länets missbruks- och beroendevård. En kartläggning över nuläget genomfördes hösten Sekretariatet/koordinatorn har genomfört 33 lokala besök hos kommun, stadsdel och landsting. Kartläggningen ger en viktig nulägesbild inför det fortsatta arbetet. Första året var fokus på hur de lokala samråden ser ut, hur långt de kommit i sin implementering av policy och riktlinjer och vad de valt att fokusera sitt utvecklingsarbete på. Varje år ska det finnas en fördjupning. Detta år valde regionala samrådet riktlinjer 3 i policyn: Barn till föräldrar med missbruk måste uppmärksammas tidigt. Under 2011: En länsövergripande uppföljning genomförs hösten Fokus är att följa upp hur långt de lokala samråden kommit i sitt utvecklingsarbete och hur de arbetar med den samordnade individuella vårdplanen. Kostnad 2011: kr 8. Utveckla brukarråd i anslutning till det regionala samrådet Enligt policyn ska ett brukarråd etableras och knytas till det regionala samrådet. Under 2011: Ett sätt att stödja etableringen av ett brukarråd är att ge dem uppdrag som är finansierade. RFHL har fått i uppdrag av regionala samrådet att tillsammans med länets brukarråd genomföra en brukarrevision. Stöd i uppdraget ges av CPF, Centrum för Psykiatriforskning, på uppdrag av regionala samrådet. Ingen kostnad

5 KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄNS 5 (5) Tidplan och kostnader Siffrorna i parentes hänvisar till rubrikerna i dokumentet. Aktivitet Kostnad 2011 Tidplan Genomföra två länskonferenser (5) kr mars 2011 Stödja det lokala utvecklingsarbetet (6) kr Hela 2011 Genomföra gemensam länsuppföljning av utvecklingsarbetet (7) kr Höst 2011 Kostnader kr 5

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård

Utvärdering. Kunskap till praktik. ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Utvärdering av Kunskap till praktik ett nationellt stöd till implementering av Nationella Riktlinjer för missbruks och beroendevård Delrapport I 2008-2011 Ett samarbete mellan Lunds universitet och Linneuniversitetet

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer