Är primärvården för alla?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är primärvården för alla?"

Transkript

1 Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism

2 I n l e d n i n g Våra medlemmar har länge vittnat om brister i primärvården. Inför valet föreslog vi att det skulle uppdras till vissa vårdcentraler att ta emot personer med utvecklingsstörning och autism. Som en fortsättning på detta arbete har vi nu undersökt hur de Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskorna (MAS) uppfattar att primärvården fungerar. Vi har också undersökt vad de anser om vårt förslag. MAS har ansvaret för att personer på boenden enligt LSS får en kvalitativ och säker vård. Detta medför kontakter med vårdcentraler och personer på boenden enligt LSS. Därför är vår bedömning att MASarna bör ha en god överblick hur vården fungerar för personer med utvecklingsstörning och autism. M e t o d Totalundersökning Med tanke på den begränsade populationen behövde vi inte göra något urval. 36 MASar i Stockholms län fick ett e-postmeddelande med en länk till vår webbenkät. Några MASar ansvarade för mer än en kommun eller stadsdel. Svarsfrekvensen blev 67 procent. Bortfall Undersökningens bortfall är på 33 procent. Sannolikt skulle resultatet inte se särskilt annorlunda ut med ett mindre bortfall. Vi ser att en majoritet av respondenterna samlas kring ett eller två svarsalternativ, sannolikheten att det totala resultatet skulle förändras i någon större utsträckning vid en högre svarsfrekvens är därför liten. Geografisk spridning En klar majoritet av de svarande arbetade i södra (39 procent) eller norra (43 procent) Storstockholm. En mindre andel kom från östra (9 procent) eller västra (9 procent) Storstockholm. De fick själv definiera vilken del av Storstockholm de tillhörde vilket sannolikt tenderade till att de valde norr eller söder. Den geografiska spridningen får således bedömas som god. Kön Nästan alla av MASarna är kvinnor. Ålder Medleåldern är 57 år.

3 R e s u l t a t Diagram 1: Hur anser du att primärvården fungerar för personer som bor på gruppboenden/serviceboenden enligt LSS? Endast 12 procent av MASarna anser att vården fungerar bra för personer som bor på grupp- eller serviceboenden enligt LSS. Det ligger i linje med de signaler vi fått från våra medlemmar som har en funktionsnedsättning eller som är anhöriga. Utifrån Hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en jämlik vård för alla medborgare så är det problematiskt att 42 procent av MASarna anser att primärvården fungerar dåligt. I den nationella patientenkäten 2010 framkommer att 69 procent av Stockholmarna skulle rekommendera sin vårdcentral till andra personer 1. Det råder således en ojämlikhet mellan denna målgrupp och befolkningen i övrigt när det gäller en god vård. Vad skulle MAS vilja se för förändring inom primärvården? Nedan publiceras några svar som är representativa för hur en majoritet svarat. Massor!! Att varje vårdcentral har en läkare/sjuksöterska för de funktionshindrade, de ska expertkunskap om just funktionshindrade och dess problematik. Sedan behöver primärvården mer resurser för att kunna driva en bra vård. Fasta sjuksköterskor och en bestämd husläkare som gör hembesök. Förebyggande hälsovård. Kontinuitet för hälsoundersökningar. Då läkarna ofta byts ut så måste de byta ansvarig läkare och detta ser mycket olika ut på olika ut på vårdcentraler och boenden. Då denna patientgrupp behöver längre tid för sina besök på vårdcentralen måste detta beaktas bättre. Det finns de som är mycket kunniga också, där även besök på boende äger rum. Ökad kunskap hos läkare om utvecklingsstörning samt förhållningssätt och bemötande av denna grupp är ett stort behov. Brister i kunskap om autism och Aspergers syndrom är stort. Vad som bör ingå vid en hälsoundersökning 1. Patientupplevd kvalitet 2010, nationell patientenkät för god vård.

4 hos personer med utvecklingsstörning etc. är också brister hos läkare idag. Att mer kunskap om målgruppen behövs tas upp i hälften av de fördjupande svaren. I många av svaren efterlyses en kontinuitet i relationen mellan kommunal personal, vårdcentraler och den enskilde. Hembesök är också något som efterfrågas. Diagram 2: Har husläkarmottagningarna specifik kunskap om utvecklingsstörning? Vi ser att de flesta husläkarmottagningar inte har specifik kunskap om utvecklingsstörning. 60 procent menar att ett fåtal har det, 40 procent menar att ingen har det. Det är inte särskilt förvånande med tanke på att större kunskap var ett av de områden där MAS ser ett stort utvecklingsbehov. Det ligger i linje med en undersökning som Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm gjorde De frågade sina medlemmar hur kunskapen om autism var och endast 5 procent ansåg att den var bra 2. Bristen på kunskap tar sig olika uttryck och nedan citerar vi från den refererade undersökningen där medlemmarna själva gav sin bild av vården. En del respondenter upplever att de möts av rädsla eller osäkerhet från vårdgivaren. En respondent beskriver en situation som nog inte är helt ovanlig...tveksamhet hos sjukvårdspersonal ger omedelbar blockering och stress hos patienten. Fokus blir; varför ser han/hon si eller så ut i ansiktet. -Har jag gjort något fel. Patienten (Asperger) uppfattas som sur och läkaren är irriterad över att patienten inte svarade på frågor själv 2. Vården och Autism, Autism och Asperger föreningen i Stockholms län.

5 Diagram 3: FUB anser att SLL ska uppdra till vissa vårdcentraler att inrikta sin verksamhet mot att kunna ta emot personer med utvecklingsstörning och autism samt att de ska ha specifik kunskap om dessa funktionsnedsättningar. Vad anser du om det förslaget? De flesta anser att en vårdcentral med denna inriktning är ett positivt förslag. 75 procent tycker att förslaget är bra, 21 procent tycker att det är sådär medan 4 procent menar att det är dåligt. Trots att man är positiv till förslaget så ser man vissa praktiska svårigheter. Avståndet till en vårdcentral får inte bli för långt och närhetsprincipen lyfts fram som en viktig faktor. Frågan är dock vad som är ett avstånd i den bemärkelsen att man faktiskt väljer bort en vårdcentral som är bra för att den ligger för långt bort? Det kan finnas en skiljelinje mellan de professionella och de anhörigas drivkraft att ta sig långt för en bättre vård. Det är sannolikt så att anhöriga i större utsträckning är beredda att åka längre för en bra vård. På ett gruppboende är det möjligt att personalen av olika skäl, som exempelvis tidsbrist, inte åker till en vårdcentral med specifik kunskap om funktionsnedsättningen. Närhetsprincipen, att en vårdcentral ska ligga nära ens bostad är en viktig princip och den bör rimligtvis även gälla personer med funktionsnedsättning. Inte minst utifrån de principer om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor som är en del av de handikappolitiska målen i den nationella handlingsplanen. På så sätt finns det en viss skepsis mot att specialiserade mottagningar ligger för långt ifrån varandra. Tillgänglig vård för alla? Tillgänglig vård för alla? Finns kompetens, tid, anpassade lokaler och vilja att ta emot patienter med utvecklingsstörning och Finns autism? kompetens, tid, anpassade lokaler och vilja att ta emot patienter med utvecklingsstörning och autism?

6 Diagram 4: Tror du att ni som MAS skulle kunna ha ett bra samarbete med en husläkarfunktion som är inriktad på personer med utvecklingsstörning och autism? Man ser möjligheten till ett gott samarbete med ovanstående husläkarfunktion. Framförallt ser man ett stort värde i att samarbeta med personer som har kompetens inom området. Det finns positiva exempel inom vården. Trots en konstaterad kunskapsbrist så berättar några respondenter om positiva exempel. Framförallt handlar det om tillfällen då ett samarbete mellan kommunen och vårdcentralen etablerats. I andra fall handlar det om att en vårdcentral har flera personer med en funktionsnedsättning skrivna hos sig eller att vårdcentralen ligger vid ett gruppboende. Denna erfarenhet fanns även med i Autism- och Aspergerföreningens undersökning, en medlem beskrev det så här: Patienten hör till en vårdcentral som ligger i närheten av sitt gruppboende. Där är de vana med patienter med patientens typ av svårigheter och det är inte några problem med provtagningar och dylikt.

7 S l u t s a t s Hur kan man förbättra primärvården? Att primärvården inte fungerar bra för personer med utvecklingsstörning och autism framkommer av vår enkät. Svaren ligger i linje med de upplevelser våra medlemmar har. Vi har drivit frågan om att vissa vårdcentraler ska få i uppdrag att ta emot denna målgrupp. Ett positivt exempel har varit habiliteringshusläkarna i Uppsala som tar emot personer med funktionsnedsättning. De har upplevt ett väldigt positivt resultat, både från professionen och från patienterna. Frågan är dock om en sådan lösning skulle passa Stockholms län. De flesta av MASarna anser att det kan bli för stora avstånd mellan de olika specialiserade mottagningarna. Det finns en risk att stora avstånd leder till att flera personer inom målgruppen inte kommer att utnyttja en specialiserad mottagning. Det kan exempelvis handla om personer som bor på gruppboenden. Under en pressad personalsituation i ett gruppboende så kanske personalen väljer att gå till den närmaste mottagningen snarare än den bästa. Det skulle vara ett hot mot dessa mottagningars överlevnad, förutsättningen för en specialiserad mottagning är att den är välbesökt. Eftersom det är relativt stora avstånd inom Stockholmsområdet kan det vara lämpligare att inom ramen för Vårdval Stockholm stimulera till en bättre vård för personer med utvecklingsstörning och autism. Specialisering inom ramen för vårdvalet. Vårdvalet ser ut att stanna kvar. Oavsett politisk majoritet har ett kundval inom vården accepterats av alla partier, dock med lite olika utformningar 3. En specialisering inom vårdvalet kan ske genom att utforma ett ersättningssystem som ger incitament att ta emot, utbilda sig och ge kvalitativ vård till personer med utvecklingsstörning och autism. Ett alternativ vore att inom ramen för vårdvalet ge ett särskilt uppdrag till vissa vårdcentralen på geografiskt strategiska platser. Ett grundläggande problem som MASarna beskriver är läkare och distriktsköterskor som har tidsbrist och dålig kunskap om målgruppen. Vi menar att nedanstående kriterier måste vara uppfyllda hos en vårdcentral som ska kunna tillhandahålla en god vård för personer med utvecklingsstörning och autism. Tillräckligt med tid. Vissa personer behöver mer tid för att inte bli stressade och utåtagerande. En stressad person med utvecklingsstörning och autism kan komma att agera på ett sådant sätt att diagnos blir svårt att fastställa. Slopad väntetid vid behov. Att snabbt komma in till besöket hos läkaren är mycket viktigt för många personer med funktionsnedsättningen. Väntan och den ovana miljön i ett väntrum kan skapa stress och oro hos patienten. Kunskap om funktionsnedsättningen. Kunskap om målgruppens behov kommer att leda till en mer kvalitativ vård och ett bättre bemötande. Att personal på vårdcentraler har möjlighet till kompetensutveckling är mycket viktigt för att höja kunskapsnivån. Patientansvarig läkare med kompetens om funktionsnedsättningen. Det är viktigt för att bygga upp en kompetens inom området samt en kännedom om personen. Har doktorn tid at Jag kan inte komma n måste bläddra klart för 3. De rödgröna presenterade inför valet Hälsoval Stockholm.

8 S a m m a n f a t t n i n g. 42 procent av de Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskorna menar att primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism fungerar dåligt. Det råder en stor brist på kunskap om målgruppens behov och det råder tidsbrist på vårdcentralerna. 60 procent menar att ett fåtal vårdcentraler har specifik kunskap om målgruppen, 40 procent menar att ingen har det. Detta motverkar en god vård för målgruppen och i förhållande till den övriga befolkningen är vården ojämlik. Vi anser att SLL inom ramen för vårdvalet ska åtgärda problemet. Det kan ske genom att vårdcentraler ges förutsättningar att vid behov ge patienterna mer tid för besöket och slopad väntetid. Detta för att motverka stress eller utåtagerande beteende. Vårdcentralerna måste också ges förutsättningar att införskaffa kunskap om målgruppen. Kunskap kan inhämtas genom kompetensutveckling men också genom att läkare eller sjuksköterskor har flera personer med utvecklingsstörning och autism listade hos sig. En patientansvarig läkare med kompetens om funktionsnedsättningen skulle förbättra vården. Det är viktigt för att bygga upp en kompetens inom området samt en kännedom om personen.

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län

LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet. i Stockholms län LSS och Rätten. Att leva som andra? En analys av domar i Kammarrätten. Länsförbundet i Stockholms län Rapport 2011 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av domar enligt LSS i Kammarrätten. Vi

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Demensteamet i Gästrikland

Demensteamet i Gästrikland Demensteamet i Gästrikland - en utvärdering Karin Tillberg Mattsson FoU Rapport 2008:1 FoU Välfärd vid Region Gävleborg www.regiongavleborg.se ISSN 1654-8272 Grafisk form: Baringo reklam & kommunikation

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport Nr 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn Det saknas ett helhetsgrepp på sjukvården för barn över vårdgrenarnas gränser Det är otydligt var föräldrar

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen

Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Vad vill äldre veta? En sammanställning av studier om äldres val inom äldreomsorgen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer