Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad"

Transkript

1 Simrishamn - Sjöbo Skurup Tomelilla - Ystad

2 Samverkan i sydöstra Skåne SÖSK

3 Hur det hela började. När vi tog våra första steg

4 Miltonprojekt SÖSK Kartläggning av vuxna med psykiska funktionshinder Utbildning och kompetensutveckling till professionen och till personer med egen erfarenhet Samverkans/samarbetsfrågor

5 Kartläggning Öka kunskapen kring målgruppen vuxna med allvarliga psykiska funktionshinder Kön, ålder, språk, utbildning Levnadsförhållanden (t ex bostad, familj) Hälsa/ohälsa (inkl fysisk- och munhälsa) Funktionsförmåga/-hinder Försörjning/sysselsättning Vårdplan, insatser och samverkan

6 Effekter av kartläggningen Ökad uppmärksamhet riktades bland annat på. Samverkan mellan huvudmännen och med målgruppen Avsaknad av vårdplaner Avsaknad av sysselsättning hos många Föräldrar med psykisk ohälsa/barnens behov Fysisk ohälsa hos målgruppen

7 Utbildning och kompetensutveckling Återhämtningsinriktat förhållningssätt och -arbete Bemötande Supported Employment Case Management/Resursmodellen Vardagsstöd till personer med neuropsykiatriska funktionshinder Hälsa och livsstilsfrågor, egna arrangemang och studiecirklar i samverkan med ABF Österlen

8 Utbildning och kompetensutveckling Åskådliggöra och levandehålla de två perspektiven i utbildningssammanhangen Det professionella Det egenerfarna Utbildning på alla nivåer i syfte att nå förankring och legitimitet. Politiker, Förvaltningschefer, Enhetschefer, Medarbetare God man/förvaltare, Intresseföreningar/brukare/anhöriga Bilda utbildningsgrupper med representation från alla berörda ger samsyn och främjar samverkan Ständigt fråga efter och påminna om att ha ett återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt

9 Effekter av våra utbildningssatsningar Ökad samsyn och förståelse för varandra (ansvar, uppdrag, roll, potential, resurser m m) Kunskap om att återhämtning är möjlig och förståelse för betydelsen av att inge hopp Medarbetare efterfrågar och tillvaratar brukarens kunskap om vad som varit till hjälp och nytta Brukarna efterfrågar egen utbildning och vill ha ökat eget ansvar, upptäcker de egna resurserna Ökat intresse för hälsa och livsstilsfrågor hur man kan känna ökad välbefinnande mer än att jaga kilon, laga bra och billig mat och kostråd

10 Andra effekter och resultat.. En skriftlig överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen - Organisation, ledning och uppföljning - Samordnad vårdplanering i öppenvård och slutenvård - Samordning av vårdplanering, genomförande och uppföljning - Parternas ansvar enskilt och gemensamt - Case Management/handlingsansvarig person - Brukar och anhörigsamverkan - Avvikelsehantering och tvister - Kompetensutveckling inklusive uppföljningar Ett återhämtningsinriktat arbets- och förhållningssätt ska tillämpas och utvecklas bland medarbetarna En större brukarförening bildades i vårt område Ett Brukar och anhörigråd i SÖSK startade i november 2008

11 Informations-Guide för vuxna med psykisk ohälsa En Guide har tagits fram för personer som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad där läsaren kan hitta uppgifter om vart man kan vända dig för att få hjälp, stöd och rådgivning. Guiden finns tillgänglig på huvudmännens hemsidor med möjlighet att skrivas ut. Innehållet uppdateras årligen

12 Våra erfarenheter. Brukare blivit mer aktiva med att lämna förslag och önskemål om aktiviteter och att de också är mer intresserade och beredda att verka för genomföranden Brukare är en tillgång och resurs och inte någon som behöver tas hand om Utbildning bör planeras och genomföras i samverkan med intresseföreningar. Egenerfarenhets perspektivet ges en större tyngd likställas med det professionella perspektivet Våga uppdra/anställa personer med egen erfarenhet av ohälsa Viktigt att föregå med gott exempel

13 Några synpunkter från brukare som gått studiecirklar.att gå en cirkel om återhämtning ger hopp och insikt att psykisk ohälsa inte alls behöver vara något kroniskt..man ser mer optimistiskt på tillvaron, tänker mera på sig själv samt har fått nya tankar, infallsvinklar och perspektiv som till exempel att allting kunde vara värre än det är och att man får försöka se det positiva i det man har..bara namnet på kursen Återhämtning skapar hopp, fokusering på positivt tänkande och att se framåt och inte bakåt..man har börjat tänka mera positivt, fått större distans och man har fått chansen att prata ut.

14 Det är som att själv spara till något man väldigt gärna vill ha.. Det är dubbelglädje att dels klara av att spara dels att kunna köpa det man sparat till. Istället för att någon annan ordnar med allt. Då är det svårare känna en mening med det som sker eller ska göras.

15 Undersökning bland medarbetare apr/maj 2010 N=74 Använder du dig av ett återhämtningsinriktat arbetsoch förhållningssätt? KommunHälso- och sjukvård Ja, alltid 62,5% 43,5% Från och till (inte alltid) 35,4% 56,5% Nej 0,0% 0,0% Vet ej 2,1% 0,0% Kommentar: Arbetar man mer återhämtningsinriktat i kommunerna än i om hälso- och sjukvården?

16 Tror du att dina patienter/klienter/brukare tycker att du arbetar utifrån ett Återhämtningsinriktat arbetssätt och förhållningssätt? Kommun Hälso- och sjukvård Ja 43,8% 39,1% Ja, i viss mån 35,4% 30,4% Nej 0,0% 4,3% Vet ej 20,8% 26,1%

17 Vad i ditt arbetssätt (tycker du) visar på att du arbetar utifrån ett Återhämtningsinriktat arbetssätt och förhållningssätt? Kommun Hälso- och sjukvård Jag stödjer/uppmuntrar till ett ökat eget ansvar 91,7% 91,3% Jag förmedlar hopp och visar på möjligheter 89,6% 95,7% Jag lyssnar 89,6% 91,3% Jag stödjer/uppmuntrar till att våga pröva nytt och/eller försöka en gång till 83,3% 69,6% Jag utgår ifrån önskemål 79,2% 73,9% Jag lägger fokus på person och funktionsförmåga 79,2% 82,6%

18 Kommun Hälso- och sjukvård Jag frågar hur han/hon löst liknande situation tidigare d v s "Vad har hjälpt? 72,9% 65,2% Jag inbjuder och uppmuntrar till aktivt delaktighet och samarbete 70,8% 78,3% Jag frågar vad personal själv vill och vad som är viktigt 64,6% 47,8% Uppmuntrar och stödjer till att möta personer med liknande erfarenheter 52,1% 39,1% Jag avdramatiserar och neutraliserar psykisk ohälsa 52,1% 60,9% Jag beskriver Återhämtningsprocessen för mina patienter/klienter/brukare 47,9% 52,2%

19 Utmaningar och framtiden

20 Att vi fortsätter att verka i samförstånd mellan huvudmän och med de som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa Att alla verksamheter inbjuder till och utvecklar inflytande för brukare/närstående Att hitta alternativa lösningar och möjligheter till arbete/sysselsättning. T ex Sociala kooperativ Hälsa och livsstilsfrågor ges en större plats i verksamheterna och rutinerna för att uppmärksamma och följa den fysiska hälsan utvecklas Att det återhämtningsinriktade förhållningssättet och arbetssättet fortsätter att utvecklas

21 Barn och unga Modellområde Ystad-Simrishamn

22 I sydöstra Skåne finns nästan barn/unga, som är 0-18 år 2-3% behöver omfattande insatser Specialiserad nivå Specialistinsatser % behöver särskilt stöd. 1:a linjens hälso- och sjukvård, skolan, socialtjänsten Första linjen nivå Tidiga insatser Alla barn behöver..bra föräldrar..bra uppväxt..en bra skola Generell nivå Hälsofrämjande Förebyggande Identifiera riskgrupper

23 Modellområde Ystad-Simrishamn Projektets övergripande mål är att barn och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet att barn och unga samt deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver den. 14 modellområden i Sverige Varje modellområde arbetar utifrån sina lokala förutsättningar Barns och ungdomars psykiska hälsa ska mötas med en helhet Rätt insats på rätt vårdnivå, främjande av tidig upptäckt och tidiga insatser samt samverkan/synkronisering av stöd och insatser Familjen och den unge ska kunna påverka sin situation (inflytande och delaktighet)

24 Blickar vi framåt så verkar projektet för. En struktur/arbetsgång inom alla verksamheter i första linjen, som är tydlig och väl känd av alla medarbetare så en tidig upptäckt följs av en tidig insats oavsett barnets/ungdomens ålder Utredning, insats och uppföljning/återkoppling har en tidsbegränsning för att motverka rundgång i basverksamheten och lösningar, som inte har önskvärd effekt på behovet

25 Tydlighet när ett ärende behöver gå vidare från basverksamheten alt. koppla in andra resurser T ex. Barn/Elevhälsa, Socialtjänst, BUP, Barnhabilitering Förebyggande verksamhet T ex. Föräldrautbildning, Ökad kompetens hos medarbetare om vad som ger en god utveckling av barnens fysiska och psykiska hälsa, Instrument/verktyg för att tidigt upptäcka behov, Strategier för att alla barn ska klara skolan

26 Det går att komma överens. Om man vill.

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson

Samhället i övrigt Brukare/anhöriga Riksdag/regering Anders Åkesson Karin Olsson Referat från konferens 110412. Situationen för de som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga tiden fram mot 2020. Bilaga 1 Program för konferensen. Bilaga 2: Överdödlighet,

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist

Individ- och omsorgsförvaltningen. Fokus barn och unga. - ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Anne-Charlotte Blomqvist Individ- och omsorgsförvaltningen Fokus barn och unga - ett arbetssätt och ett förhållningssätt Anne-Charlotte Blomqvist I Sundbybergs stad har vi under ett antal år jobbat med Fokus barn och unga. Det

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social omsorg

Verksamhetsberättelse Social omsorg 2013 Verksamhetsberättelse Social omsorg Innehåll Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 4 Verksamhetsmått Funktionsnedsättning och socialpsykiatri 6 Bowling i Tomelilla 7 Vård och omsorg 8 Verksamhetsmått

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer