Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställde Handlingsplaner för Kultur En ny mandatperiod leder till att det är lämpligt att ta ställning till om handlingsplanerna skall vara kvar i sin nuvarande utformning eller om den skall revideras. Kultur- och föreningsnämnden beslutade därför att göra en översyn av styrdokumentet och tillsatte en arbetsgrupp för detta uppdrag. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 oktober Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden antar Handlingsplaner för Kultur för Kultur- och föreningsnämnden Hans Lundell Förvaltningschef Beslutet expedieras till: Avdelningscheferna c:\temp\hlul8mukat.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 HANDLINGSPLANER KULTUR FÖR KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN

3

4 TILLGÄNGLIGHETEN Samverkan med skolan Att verka för att alla barn i grundskolan får möta olika kulturformer på ett strukturerat sätt. Kulturgaranti ska införas senast Att verka för att estetiska programmet erbjuder verksamhet som är attraktiv för målgruppen. Lokaler och verksamhet Säkerställa att lokaler och verksamhetsytor är ändamålsenliga och tillgängliga på lika eller liknande villkor för allmänhet och utövare. Efterfrågan Efterfrågan på kulturskolans utbud ska mötas med fler elevplatser inom befintliga ekonomiska ramar. Folkbildning Bidra till att höja kunskapsnivån genom informellt lärande. Allsidighet Erbjuda ett aktuellt och varierat utbud av kulturaktiviteter där alla ska få möjlighet att uppleva kultur i olika former. Bredd och spets, Talangutveckling Skapa förutsättningar för unga utövare att utveckla sina talanger för att därigenom kunna verka på amatör- eller yrkesnivå. Demokrati Ge information och kunskap som stöd för individen för att aktivt kunna delta i samhället och uppnå egna mål. KREATIVITETEN Omvärldsbevakning Aktivt följa förändringar i omvärlden inom kulturlivet genom studiebesök, konferenser och litteraturstudier samt genomföra en systematisk omvärldsbevakning med politiken minst vart fjärde år. Utvärdering Använda olika utvärderingsmetoder för att säkerställa att beslutad kvalitétsnivå nås. Kommunikation Prova, utvärdera och införa nya medieformer, ny teknik och nya kommunikationsformer. Riskkapital Ekonomiskt bidra till att förnya och utveckla kommunens kulturverksamhet och därigenom skapa förutsättningar för föreningsliv, enskilda aktörer m fl att bli nyskapande inom kulturområdet.

5 Forskningsanknytning Finna områden där ett aktivt samarbete med universitet och högskolor driver verksamhetsutvecklingen framåt och bidrar till ökad kunskap. Personal Genom medveten rekrytering och kompetensutveckling säkerställa att personalen i alla lägen bemöter brukarna professionellt. Avtal - kvalitetssäkring Kvalitetssäkra att det finns dokumenterade juridiskt hållbara avtal på alla områden där avtal krävs. Webbplats Utveckla kommunens webbplats i de delar som rör kultur, bibliotek, arkiv, folkbildning och föreningsliv även ur ett tillgänglighetsperspektiv. Områdesutveckling Aktivt bidra, i samarbete med andra aktörer, till att skapa positiva aktiviteter i bostadsområden i behov av särskilt utvecklingsstöd. DIALOGEN Brukarinflytande Regelbundet genomförande av brukarenkäter, fokusgrupper, elevsamtal och andra metoder för att bygga upp kunskap om brukarnas krav och behov. Dialog med brukare Genomföra och utveckla befintliga, samt skapa nya brukarråd inom de verksamheter där behov finns. Utveckla verksamheterna inom politiskt givna ramar i dialog med brukarna. Föreningsträffar Initiera och delta i olika former av föreningsträffar med ungdomsmedverkan i syfte att samordna och utveckla föreningslivet. Kommunalt stöd - kvalitetssäkring Kvalitetssäkra genom att inventera graden av kommunalt föreningsstöd i form av ekonomiskt bidrag, kommunal personal etc och därefter utvärdera effekterna av stöden. Föreningsbidrag Dialog med brukare genom att förtroendevalda tillsammans med förvaltningen träffar föreningar inför årlig fördelning av föreningsbidrag i form av ekonomiska bidrag, lokalsubventioner och kommunal personal.

6 FOLKHÄLSAN Friskvård Erbjuda och vidareutveckla kulturella friskvårdsaktiviteter som ett led i folkhälsan. Lokal identitet Stärka den lokala identiteten genom att levandegöra vår historia, som bl a finns bevarad i våra arkiv och museer. Läslust och språkutveckling Skapa läslust hos barn bland annat genom samarbete med skolans årskurs 0-9. ATTRAKTIONEN Evenemang Skapa förutsättningar för och underlätta för lokala näringsidkare och andra aktörer att genomföra arrangemang/evenemang som bidrar till att marknadsföra Karlskoga som kulturkommun. Marknadsföring Stärka den lokala identiteten och varumärkesprofileringen av Karlskoga som kulturkommun. Det offentliga rummet Arbeta fram en långsiktig plan för utsmyckning av det offentliga rummet, i både inom- och utomhusmiljö. Ska beslutas senast ÖPPENHETEN Värdegrunder Uppmuntra föreningslivet och förvaltningen att utbilda sig och ta ställning i värdegrundsfrågor. Det offentliga samtalet Skapa möjligheter till reflektion och stimulera det offentliga samtalet genom olika kulturformer och mötesplatser. Den yttre miljön Aktivt påverka utformningen av den yttre miljön genom tidig dialog med berörda myndigheter. Verka för att en ny kulturhistorisk bebyggelseinventering genomförs före 2014.

7 SAMVERKAN Aspektpolitik Utveckla strategier för att möta den nya kulturpolitikens möjligheter från regional och statlig nivå, vilket innebär att kulturens roll stärks inom flera politikområden. Kulturgrupp Utveckla former för samverkan med och mellan kulturföreningarna. Kulturhuvudstad Bidra till att skapa förutsättningar för att Örebro år 2015 kan ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad. Samarbete inom förvaltningen Stärka det praktiska samarbetet över avdelningsgränserna. Samarbete med andra kommuner och regioner Vidareutveckla samarbetet på olika områden med regioner och andra kommuner, framför allt Degerfors. Föreningsbidrag Förtroendevalda genomför tillsammans med förvaltningen träffar med föreningarna inför den årlig fördelning av föreningsbidrag. Kulturföreningar Verka för att kulturföreningarna ges goda förutsättningar att producera verksamhet med god kvalité, vilket bidrar till att stärka varumärket Karlskoga. Internationellt utbyte Uppmuntra och påverka föreningsliv och förvaltning att delta i internationella sammanhang. MÖTESPLATSER Alfred Nobels Björkborn Utveckla Alfred Nobels Björkborn till en mötesplats som är känd lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Verksamhetsanpassade lokaler Verka för att lokaler och arenor av varierande storlek är anpassade för olika kulturyttringar.

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna

Dalarnas Idrottsförbund. SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2014-2015 1 2 Dalarnas Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna gemensam verksamhetsinriktning 2014-2015 Sidan Dalaidrottens verksamhetsidé 4 Vi utvecklar idrotten i Dalarna 4 Dalaidrottens

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer