Yttrande avseende motion om Mina timmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande avseende motion om Mina timmar"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (6) SN Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion avseende Mina timmar. Detta innebär att en äldre person inom ett visst antal timmar kan välja ur en meny av tjänster som inte normalt ingår i hemtjänsten. Diskussioner har förts med äldre över 65 år som ansett det värdefullt att få ha inflytande över sitt liv och kunna påverka den hjälp de behöver i hemmet. Med detta som bakgrund föreslås att begreppet Mina timmar enligt ovan utreds och beskrivs att detta görs i samarbete med pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna i kommunen att erfarenhet hämtas från Norrköpings kommun. Mina timmar är ett mycket intressant projekt och den enskildes val av insats utifrån beviljad tid ligger i linje med intentionerna i ÄBIC, att stärka den enskildes resurser för att bibehålla det friska genom delaktighet. En förutsättning för att införa Mina timmar är dock att definiera och utforma en serviceinsatsmeny ur ett Karlskogaperspektiv att det finns ett för ändamålet fungerande IT-system att kostnader som kan uppstå i samband med omprövning av gamla beslut utreds. Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om Mina timmar. c:\users\lia\desktop\yttrande över motion om mina timmar.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Baggängsvägen MALMÖ

2 2 (6) Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 augusti 2014 Motion från Nya Moderaterna den 26 april 2014 Bakgrund Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion avseende Mina timmar. Av motionen framgår att moderaterna tillsammans med övriga allianspartier vid upprepade tillfällen i kommunfullmäktige har framfört den äldre befolkningens önskan om mer delaktighet i fråga om fritt val inom äldrevården. Det framkommer vidare att Norrköpings kommun beslutat att inom äldrevården införa något som kallas Mina timmar. Detta innebär att en äldre person inom ett visst antal timmar kan välja ur en meny av tjänster som inte normalt ingår i hemtjänsten. Diskussioner har förts med äldre över 65 år som ansett det värdefullt att få ha inflytande över sitt liv och kunna påverka den hjälp de behöver i hemmet. Med detta som bakgrund föreslås - att begreppet Mina timmar enligt ovan utreds och beskrivs - att detta görs i samarbete med pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna i kommunen - att erfarenhet hämtas från Norrköpings kommun. Beskrivning Norrköping I augusti 2011 beslutade Norrköpings kommun om ett flertal målområden, övergripande mål samt måluppfyllelse för dessa. Ett målområde var valfrihetssatsningen Mina timmar. Målet med detta var att stärka den enskildes valfrihet och självbestämmande när det gäller utformning av biståndsbeslut avseende serviceinsatser i ordinärt boende. Den enskilde ska således inom ramen för sina beviljade serviceinsatser ha möjlighet att bestämma över innehåll och utformning i hemtjänsten. Den enskilde får till eempel beviljat se timmar i månaden vilket är dennes Mina timmar. Dessa timmar får han eller hon förfoga över och välja insatser från en serviceinsatsmeny. I den utredning som Norrköping genomförde avseende utredningen Valfrihetssatsning Mina timmar konstateras att arbeta med serviceinsatser är att arbeta tillsammans med brukaren så att denne så långt som möjligt bevarar, stärker och utvecklar en både psykisk, fysisk och social funktion.

3 3 (6) I uppdraget Mina timmar ingick att ta fram ett förslag på en serviceinsatsmeny. Utgångspunkten var det politiska beslutet att den enskilde ska erbjudas en form av valfrihet grundad på socialtjänstlagens bestämmelser och att det berörde insatser i ordinärt boende. Dessutom tog man inspiration av basmenyer från kommunerna Göteborg och Örebro. Förslaget resulterade i följande insatser: Inköp; inköp av annat än dagligvaror. Hjälp med inköp av dagligvaror beviljas i form av internethandel. Ärenden; Hjälp vid att uträtta ärenden på eempelvis post, apotek, bibliotek. Promenader; Vid inköp och ärendehjälp men även andra önskemål om promenader tillgodoses. Städning; Hushållsstädning av hall, kök, sovrum, vardagsrum och badrum. Hjälp med avfrostning av frys, rengöring av ugn och fönsterputs efter önskemål. Tvätt- och klädvård; Maskintvätt av kläder, sängkläder handdukar med mera. Handtvätt av enstaka plagg, stryka, mangla och plocka in tvätt. Enklare klädvård som att sy i knappar, enklare lagningar och skoputs. Annan service i vardagen; Eempel kan vara tidningsläsning, dricka kaffe tillsammans, plantera om väter, hjälp med att förbereda en bjudning, baka. Utredningen av serviceinsatser ska vara tillräckligt för att ett beslut ska kunna fattas men inte mer omfattande än nödvändigt. Biståndsbeslutet ska uttryckas i tid och innehålla målsättningen för biståndet utifrån den enskildes behov. Eempel; brukaren får ett biståndsbeslut om inköp och städ vilket medför X antal timmar i månaden. Detta är brukarens tidsram för Mina timmar. Dessa timmar kan brukaren sedan använda utifrån önskemål om andra insatser inom serviceinsatsmenyn. Så långt som möjligt ska också brukaren vara med och bestämma om när insatserna ska utföras. Det ställer stora krav på att hemtjänstpersonalen för en dialog med brukaren som innebär både information och uppmuntran att ta vara på möjligheterna att utforma sin hemtjänst. Under 2013 hade en projektledare i uppdrag att utreda Mina timmar. Utredningen löpte parallellt med utredningen av lagen om valfrihetssystem, LOV. Uppdraget berörde både myndighetsutövning och utförarverksamhet.

4 4 (6) Materialet slutrapporterades till vård- och omsorgsnämnden i november I september 2014 startades ett pilotprojekt i ett mindre område. Detta ska pågå en tid för att sedan utvärderas innan ställning tas till om Mina timmar ska införas i hela Norrköpings kommun. Kommunala pensionärsrådet, Karlskoga Motionen presenterades på kommunala pensionärsrådets möte den 3 oktober. De ställde sig positiva till en fortsatt utredning av Mina timmar i vilken de önskade vara delaktiga. Överväganden Enligt socialtjänstlagen kapitel 2 1 har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Av kapitel 3 6 framgår att socialnämnden genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst bör underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. Av kapitel 5 5 framgår, bland annat, att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Inom vård och omsorg i Karlskoga kommun utreds ärenden utifrån Äldres Behov i Centrum, ÄBIC, sedan januari Utredningsförfarandet innebär ett tydligt fokus på den enskildes individuella behov vilket synliggörs i nära samverkan med den enskilde. För att utreda behoven behövs förståelse för vad den enskildes problem är just nu och hur detta begränsar livsföringen. Det är också viktigt att lyfta fram den enskildes egna resurser för att bibehålla det friska. Genom ÄBIC ges den enskilde större delaktighet och där tydliga mål, med vad insatsen ska leda till, formuleras och följs upp. En väl utförd mobiliseringsfas av ett projekt innebär ett ingående förankringsarbete. Norrköpings kommun har haft ett projekt pågående under hela 2013 i syfte att utreda valfrihetssatsningen Mina timmar. Förutom projektledare har det funnits projektgrupp, styrgrupp och referensgrupper. Under året har ett kontinuerligt förankrings- och informationsarbete pågått. I utredningen synliggörs även kraven avseende fungerande IT-system, utifrån dokumentationsskyldighet, liksom kompetensutveckling. Socialförvaltningen påbörjade i januari 2014 införandet av ÄBIC. För att underlätta ett så omfattande förbättringsarbete tillsattes en utvecklingsledare, under 2014, som stöttar handläggare, enhetschefer och vårdpersonal. Arbetet har kommit långt men ännu återstår flera viktiga delar att implementera. Mina timmar är ett mycket intressant projekt och den enskildes val av insats utifrån beviljad tid ligger i linje med intentionerna i ÄBIC, att

5 5 (6) stärka den enskildes resurser för att bibehålla det friska genom delaktighet. En förutsättning för att införa Mina timmar är dock att definiera och utforma en serviceinsatsmeny ur ett Karlskogaperspektiv och att det finns ett för ändamålet fungerande IT-system samt att kostnader som kan uppstå i samband med omprövning av gamla beslut utreds Konsekvensbeskrivning Ställning till vilka konsekvenser ett införande av Mina timmar får för en hållbar utveckling får tas vid en eventuell fortsatt utredning av frågan. Socialförvaltningens förslag till beslut Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om Mina timmar. Patrik Jonsson T f socialchef Elisabeth Sedeborn Enhetschef Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning Epedieras till Kommunfullmäktige

6 Bilaga Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan Ekologiska Avfall ingen påverkan en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Ekonomiska Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark Kommunens ekonomi Kostnadseffektivitet Tillvät

7 - KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr 'Q() \'-\,\)\1-" ,:t-J..,...;.. -\.;)1 \ Han~ :';''''t~~ I Kopla..n~ "... Motion Vi moderater har liksom övriga allianspartier vid upprepade tillfällen i kommunfullmäktige framfört den äldre befolkningens önskan om mer delaktighet i fråga om fritt val inom äldrevården. Vi har emellertid alltid mötts av kalla handen och sonl orsak har alltid framhållits den dåliga kvalitet som vissa stora privata vårdföretag erbjudit utan att ta fram alla de mindre ofta av kvinnor skapade företag som utfor ett beundransvärt arbete. Inte heller visar man tydligt fram de brister som också fimls inonl den kommunala verksamheten. I Norrköpings kommun som styrs av det starka socialdenlokratiska kommunalrådet Lars Stjernkvist tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet har kommunfullnläktige beslutat att inom äldrevården infora något som kallas Mina timmar. Detta innebär att en äldre person kan inom ett visst antal beviljade timmar välja ur en meny av tjänster som inte normalt ingår i hemtjänsten. Diskussioner har forts med äldre över 65 år som ansett det värdefullt att få ha inflytande över sitt liv och kunna påverka den hjälp de behöver i hemmet. Med detta som bakgrund foreslår jag att begreppet Mina timmar enligt ovan utreds och beskrivs att detta görs i samarbete med pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna i kommunen att erfarenhet inhämtas från Norrköpings kommun Karlskoga den 26 april 2014 Ulla Averås, M

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL

Åstorps kommun. Revisionsrapport 4/2009. Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Revisionsrapport 4/2009 Åstorps kommun Jämförelse av stöd enligt LSS och SOL Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Framtidens hemtjänst?

Framtidens hemtjänst? Framtidens hemtjänst? Om valfrihet/inflytande, förenklad biståndsbedömning och nya yrkesroller Utvärdering av Askimsmodellen Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Konsekvensbeskrivning budget 2013

Konsekvensbeskrivning budget 2013 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden 2012-09-26 GN 2012.0009 Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer

Personlig assistans. Kartläggning av kommunala riktlinjer Personlig assistans Kartläggning av kommunala riktlinjer Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och

Läs mer