Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Årsbokslut 2012, Degerfors"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Madelene Hedström FHN Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden Degerfors 2012 som avlämnats till ekonomiavdelningen, Degerfors kommun. Uppgifterna är hämtade ur det tidigare upprättade årsbokslutet 2012 för Folkhälsonämnden som helhet. Madelene Hedström Ekonom c:\temp\mhem94ufbe.doc

2 Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsonämnden Ordförande: Christina Gustavsson Vice ordförande: Eje Johansson Förvaltningschef: Ulrika Lundgren Årets verksamhet Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd mellan Degerfors och Karlskoga kommuner. Nämndens huvudsakliga frågor är folkhälsoarbete, barnrättsarbete, kostverksamhet och städverksamhet. Årets viktigaste händelser inom verksamheterna presenteras nedan. Degerfors - kommunen som blir vald, om och om igen, av medborgare, företag och besökare Vi är attraktiva och uppmärksammade Diplomerade som årets näst bästa kommun med förebyggande system mot droger. Nominerade, en av 6 kommuner, till årets folkhälsokommun. 3 stycken IQ projekt - utmärkelser för drogförebyggande arbetet. Utvalda som pilotkommuner av Sveriges ungdomsråd i ung medborgardialog. Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid Ung medborgardialog och fikamötena har utvecklats. Drogfri skolavslutning för åk 7-9 arrangeras i samverkan med över 200 ungdomar. Utveckling av välfärdsbokslut som underlag för politiska beslut kring folkhälsa. Hälsoprofiler - utgångspunkt för utvecklingsinsatser i samverkan med personalen. Hälsofrämjande skolutveckling ingår som viktig del för att skapa kunskap. Föräldrastödsarbetet utvecklas i samverkan med Örebro Universitet. Riktlinjer specialkost uppdateras och säkerställer elevers behov av särskild kost. Kvalitetsmätningar av städning inom förskolan systematiseras. Ny upphandling av kemtekniska produkter där miljökonsekvenser analyseras. Matsvinnsarbete med borttagandet av skolbrickor var en viktig del. Andelen ekologiska livsmedel för kommunernas produktion, har ökat. Vi åstadkommer en daglig service som överträffar förväntningarna Folkhälsonämnden har ett mycket gott resultat i medarbetarundersökningen Samtlig personal har arbetat med värderingarna som utgångspunkt för uppdraget. Ledarskapsutbildningen att leda i kvinnodominans och mångfald stärker kvalitet. Yrkessvenska för förvaltningens utlandsfödda avslutas med gott resultat. Arbetsmiljöarbetet har systematiserats och är en naturlig del i arbetet. Städpersonalen certifieras i samverkan med Örebro universitet. Vi förmår att leva i visionen och inte bara prata om den Samverkan Degerfors och Karlskoga fungerar väl för nämndens områden. Nytt avtal om lokalt folkhälsoarbete med Örebro läns landsting.

3 Måluppfyllelse 2012 års negativa ekonomiska resultat är planerat och en del av strategin för att anpassa verksamhetskostnaderna. Besparingar och förändringar i verksamheter har genomförts och tack vare samverkan och medarbetarnas goda vilja och insatser har det lyckats. Årets resultat om -630 tkr beror främst på utbetalda avgångsvederlag för att kunna anpassa personaltätheten i förhållande till minskade lokalytor och beställning av måltider. Folkhälsonämndens måluppfyllelse är god och visar även att arbete med ständiga förbättringar behövs. Förebyggande och främjande arbete har tillämpas med värderingar som utgångspunkt inför uppdragen. Folkhälsonämndens frågor är av långsiktig natur och hanteras utifrån en helhetssyn på människan. Allt pekar på att utvecklingen för den uppväxande generationen tenderar att gå i riktning mot att allt fler riskerar ett utanförskap istället för tvärtom. Åtgärder behöver göras gällande de påtagliga skillnaderna mellan flickor och pojkar. Att fortsatt utveckla en hälsofrämjande skolutveckling är därför nödvändigt. Arbetet med Örebro universitet om att utveckla föräldrastödet pågår. Arbetet med unga medborgarna har utvecklats med dialoger och fikamöten. Detta har fungerat bra men behöver fortsätta att utvecklas. Sociala investeringar behöver implementeras i kommunen då det handlar om att använda sig av tidigt förebyggande insatser för barn som riskerar att hamna i ett utanförskap. Kostnaden för dessa förebyggande åtgärder är betydligt mer gynnsamt för kommunen på sikt än utanförskapets slutgiltiga pris. Brukarnas behov är alltid prioriterade och åtgärder och förbättringar görs efter att undersökningar genomförts. Ser man på resultaten från brukar/medborgarundersökningarna så visar helheten på ett gott resultat. För att vara trygga och välkomnande kommuner, sker samverkan med medborgare, organisationer och medarbetare. Arbete sker för att öka möjligheterna för medborgarna att påverka sin vardag. En trygg kommun som arbetar med jämnställdhet och människors lika möjligheter eftersträvas. Ledarskapsutbildning att leda i kvinnodominans och mångfald har stärkt kvaliteten. Folkhälsonämnden ses som en attraktiv arbetsgivare där resultaten från medarbetarundersökningen hamnar över de förväntade värdena. Kommunernas bidrag till goda matvanor och individens hälsa, i kort och långt perspektiv, har varit centralt i måluppfyllelsen. Städenhetens bidrag till god inomhus- och arbetsmiljö har genomsyrat arbetet. Genom folkhälsonämndens arbete tydliggörs politiska prioriteringar för kommunen som utvecklar måluppfyllelsen och kommunens hälsostatus. Det handlar inte om att springa fortast - utan att se till att vi tar oss åt samma håll. Årets resultat Resultaträkning, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag Resultat

4 Folkhälsonämndens underskott beror till största del på beviljade avgångsförmåner som är en planerad insats för att få rätt personaltäthet i verksamheterna inför kommande år. Kostverksamheten har serverat fler portioner än de beräknade beställningarna vilket motsvarar 142 tkr. Avstämningar mot köpande förvaltningar har skett löpande under året. Städenhetens underskott beror främst på högre personalkostnader än budgeterat, totalt tkr varav 762 tkr avser avgångsförmåner. Nyckeltal Volymer Antal städtimmar per år Antal portioner Kostnader Städkostnad (tkr) Kostkostnad (tkr) Kvalitet Antal möten med politiker/tjänstemän inför övergripande policybeslut kring folkhälso- och barnkonventionsfrågor. Antal deltagare på folkhälso- /ungdomsforum Investeringar Investeringar år 2012, tkr Budget Utfall 808,7 Köksutrustning 635,3 Städmaskiner 184,8 Totalt 808,7 820,1

5 Folkhälsonämnden har under 2012 påbörjat en utbytesprocess av transportvagnarna inom kostenheten, denna kommer att slutföras under Inköp av skurmaskiner sker kontinuerligt enligt fastlagd investeringsplan, gamla maskiner byts ut och en utökning av maskiner för att förbättra inomhus- och arbetsmiljön. Investeringarna följer enligt plan och underskottet kommer att föras över till Framtid Nämnden inleder 2013 ett heltidsprojekt för kost- och städverksamheterna. Viktigt att säkerställa kompetens och konkurrens i verksamheterna. Fortsatt kompetensutveckling för chefer med handledning i Kvinnodominans och mångfald samt certifiering för personal inom städverksamheten. Arbetet med implementering av kommunövergripande värdegrund/ord fortsätter. Fortsatt arbete kring mat och miljö. Fokus under 2013 kommer att läggas på skolmat. Fördjupa arbetet och samverkan med hälso- och socioekonomi, konsekvensbedömningar, jämförelsemätningar och analys. Utveckla arbetet och samverkan kring jämlik hälsa, ex. ekonomiskt utsatthet bland barn. Verka för och hitta samverkansformer för utveckling av arbete med äldres hälsa. Fortsätta arbetet med folkhälsopolitiska bokslut. Utveckla samverkan med arbetande nätverk lokalt och regionalt, framförallt med Örebro universitet, Region Örebro, primärvård/lasarett/universitetssjukhus/tandvård, polis samt parter inom befintliga avtal och samverkansnätverk.

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 2015-06-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer