Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten"

Transkript

1 Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

2 Tjänsteskrivelse KS Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI) om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser Sammanfattning Leif Fredriksson (SPI) har i en motion den 23 februari 2015 föreslagit att nämndernas utbildningar läggs inom Karlskoga eller dess omedelbara närhet samt att alla ledamöter respektive ersättare behandlas lika avseende arvoden. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår avslag på motionärens förslag om att bestämma var nämnderna skall förlägga sina utbildningar men anser att alla ska behandlas lika avseende arvoden, i enlighet med arvodesreglementet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 april 2015 Leif Fredrikssons motion den 23 februari 2015 Bakgrund Leif Fredriksson (SPI) beskriver i sin motion att utbildningsresor med övernattning förekommer inom kommunens olika nämnder. Nio nämnder med ett 20-tal ledamöter och ett antal tjänstemän i varje innebär stora kostnader för kost och logi, kostnader som skulle kunna minska markant om utbildningarna förlades inom kommunen eller dess absoluta närhet. Inom Karlskoga kommuns organisation finns sju nämnder samt kommunstyrelsen. Av dessa är det fem nämnder (folkhälsonämnden, kultur- och föreningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden) som anordnat utbildningsresor/konferenser med övernattning. I många fall väljer man Loka Brunn eller platser med en restid ca 90 minuter från Karlskoga. Någon nämnd har valt att åka längre bort. Samtliga nämnder har anordnat dessa resor en gång per mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. En enstaka nämnd har haft en uppföljningskonferens efter halva mandatperioden. Två nämnder samt kommunstyrelsen har aldrig ordnat någon konferens med övernattning överhuvudtaget. g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks \24-1 motion om att nämnderna håller sina utbildningar inom kommunen.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan MALMÖ

3 (3) Leif Fredriksson skriver vidare att nu har det uppstått ett problem. Det har visat sig att en av de nio nämnderna inte ska betala ut arvoden under den kommande tvådagarsutbildningen (enligt uppgift för att möjliggöra densamma). Alla nämnder förutom kultur- och föreningsnämnden betalar ut arvode. Överväganden Att nämnderna anordnar utbildningsdagar vid en ny mandatperiod kan inte ses som något anmärkningsvärt tvärtom vore det rimligare att samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen gjorde detsamma. En ny mandatperiod innebär i de flesta fall många nya förtroendevalda en del nya på sina uppdrag och en del helt nya i det politiska arbetet. En konferensresa innebär att nämnden får en möjlighet att lära känna varandra; dels över partigränser och dels de tjänstemän som på olika sätt arbetar med nämnden. Det finns ett värde i att resa bort tillsammans det blir lättare att fokusera på uppgiften och inte lika lätt att smita ifrån för att kanske delta på andra möten under tiden/gå tidigare/komma senare. Det ger också en möjlighet att lära känna varandra under trevliga former där inte rollerna är givna på det sätt som sedan förekommer under de formella nämndsammanträdena. Självklart försöker man lägga konferenserna så nära Karlskoga som möjligt för att inte slösa bort tid i form av restid som ofta kan vara svår att utnyttja till annat (beroende på färdsätt). Dock är det inte rimligt att på något sätt förbjuda nämnderna att resa längre bort eller utom riket. Det kan i många fall vara befogat att göra studiebesök på annan ort, kanske träffa en vänort eller delta i något annat arrangemang. Det bör därför vara varje nämnds beslut var man förlägger sina utbildningar och konferenser. När det gäller utbetalande av arvoden menar kommunstyrelsens ledningskontor att motionärens förslag redan är tillgodosett genom arvodesreglementet. Enligt kommunens arvodesbestämmelser 5 så är konferens ett ersättningsberättigat sammanträde. I kommunallagens fjärde kapitel 15 anges att om fullmäktige beslutar att arvode skall betalas, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Kommunstyrelsens ledningskontor menar därför att det är olämpligt att nämnderna hanterar detta olika. En ledamot har rätt att få ett arvode för det arbete som är förenat med uppdraget. Det kan vara svårt att som enskild ledamot motsätta sig ett förslag om en resa på grund av att arvodet uteblir. Vi bör som organisation inte utsätta varken förtroendevalda eller anställda för den sortens påtryckningar, som det får anses vara. Om en nämnd anser att en resa är viktig är det också ett ledningsansvar att se till att den finansieras på lämpligt sätt; dock ej genom förtroendevalda eller anställda. Vi föreslår därför att alla nämnder skall följa arvodesreglementet, det vill säga se konferenser som ersättningsberättigat sammanträde.

4 (3) Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Motionärens punkt ett om att nämndernas utbildningar läggs inom Karlskoga eller dess omedelbara närhet avslås. 2. Motionärens punkt två om att alla ledamöter behandlas lika avseende arvoden anses tillgodosett genom arvodesreglementet. Anette Jonson kanslichef Expedieras till Samtliga nämnder

5 Motion ställd till Karlskoga Kommunfullmäktige KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen O SPI Välfärden motionerar om att alla utbildningar riktade till de olika nämndernas ledamöter och ersättare hålls inom kommunens gränser eller i dess omedelbara närhet. Utbildningsresor med en övernattning förekommer inom kommunens olika nämnder. Nio nämnder med ett 20-talledamöter och ett antal tjänstemän i varje innebär stora kostnader för kost och logi, kostnader som skulle kunna minskas markant om utbildningarna förlades inom kommunen eller dess absoluta närhet. Vi har deltagit vid en övergripande utbildning som hölls på Folkets Hus En bra utbildning som inte kostade så mycket. Nu har det uppstått ett problem. Det har visat sig ett en av de nio nämnderna inte ska betala ut arvoden under den kommande två-dagars utbildningen. (Enligt uppgift för att möjliggöra densamma). SPI Välfärden yrkar på att nämndernas utbildningar läggs inom Karlskoga eller dess omedelbara närhet. SPI Välfärden yrkar på att alla ledamöter resp. ersättare behandlas lika avseende arvoden. (IVäl~~ ~redriksson Partiföreträdare

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4)

Grundskolenämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-13 GSN-2015/233.610 1 (4) HANDLÄGGARE Hjelm, Per 08-535 360 71 Per.Hjelm@huddinge.se Grundskolenämnden Svar på motion - Ta fram riktlinjer för Huddinges framtida

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om muta och bestickning... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer