Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg KS Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog Program för socialt hållbar utveckling. Programmet togs fram av arbetsgruppen för socialt hållbar utveckling, bestående av representanter från samtliga förvaltningar. Programmets prioriteringar bygger på de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för kommunen att fokusera på för en socialt hållbar utveckling i Eslövs kommun. Programmet inbegriper kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete, trygghetsfrärnjande och brottsförebyggande arbete samt ungdomspolitiska arbete. Då programmet för socialt hållbar utveckling innefattar alla ovan nämnda områden är inte längre Policy för hälsa och trygghet samt Ungdomspolitisk strategi aktuella. Beslutsunderlag Program för socialt hållbar utveckling antaget av kommunfullmäktige 75, Det goda livet Policy för hälsa och trygghet 85, Ungdomspolitisk strategi 44, Beredning Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Policy för hälsa och trygghet samt Ungdomspolitisk strategi från och med den 1 juli Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (2)

2 Förslag till beslut Programmet för socialt hållbar utveckling ersätter tidigare Policy för hälsa och trygghet samt Ungdomspolitisk strategi, vilka upphör att gälla den 1 juli je Ringborn Kommundirektör (44,x //91e Elsa von Friesen Personalchef Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

3 ESL VS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 12 (25) Kommunfullmäktige 75 KS O2,1 Program för socialt hållbar utveckling Ärendebeskrivning En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfård. I kommunfullmäktiges målprogram för är ett långsiktigt hållbart Eslöv ett av de centrala utvecklingsmålen. Genom att samordna, strukturera och systematisera folkhälsoarbetet syftar programmet till att utveckla kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling. Tre områden har prioriterats som särskilt viktiga för en stärkt socialt hållbar utveckling i Eslövs kommun: Delaktighet, öppenhet och inflytande Sociala och ekonomiska förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Avsikten med programmet är att främja verksamhetsutveckling, ta tillvara goda ideer ute i verksamheterna samt uppmuntra tvärsektoriella processer och förvaltningsövergripande arbetsmetoder. Programmet följs årligen upp och utvärderas i ett kommunövergripande välfårdsbokslut. Välfårdsbokslutet presenteras i samband med kommunens ordinarie budget- och bokslutsprocess. Beslutsunderlag Remissyttrande från samtliga nämnder, utskottet för Arbete och Försörjning, Rådet för Hälsa och Trygghet och Kommunala Pensionärsrådet. Program för socialt hållbar utveckling. Handlingsplan för socialt hållbar utveckling Folkhälsorapport, Eslövs kommun Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 23 maj Justerares signatur Utdragsbestyrkande gp

4 ESLÖVS KOMMUN 6zot2.02, sammanträdesprotokon Sida 13 (25) Kommunfullmäktige 75, forts. Kommunstyrelsens förslag till beslut 89, Beredning Förslag till program har tagits fram av arbetsgruppen för socialt hållbar utveckling, bestående av representanter från samtliga förvaltningar. Gruppen har, utifrån Folkhälsorapport 2011, analyserat hälsoläget i kommunen och identifierat de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för kommunen att fokusera på för en socialt hållbar utveckling i Eslövs kommun. Programmets prioriteringar bygger på de utvecklingsområden som har identifierats. Programmet inbegriper även kommunens alkoholoch drogförebyggande arbete, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samt ungdomspolitiska arbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 32, 2012 att skicka programmet för socialt hållbar utveckling på remiss till samtliga nämnder, utskottet för Arbete och Försörjning, Rådet för Hälsa och Trygghet och Kommunala Pensionärsrådet. Alla remissinstanser ställer sig positiva till programmet för socialt hållbar utveckling. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till beslut med tillägget att programmet ska gälla från och med den 1 juli 2012 och att programmet ska ses över för revidering våren Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslut Programmet för socialt hållbar utveckling antas att gälla från och med den 1 juli Programmet för socialt hållbar utveckling ska ses över för revidering våren Expediering Samtliga nämnder utskottet för Arbete och Försörjning justerares signatur Utdragsbestyrkande

5 ESLÖVS KOMMUN a A1,4 wi h' INVESTOR IN PEOPLE Program för socialt hållbar utveckling e En god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt, utveckling och välfärd. I kommunfullmäktiges målprogram för är ett långsiktigt hållbart Eslöv ett av de centrala utvecklingsmålen. Programmet för socialt hållbar utveckling i Eslöv spelar en betydelsefull roll i arbetet med att uppnå kommunens övergripande mål för hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt värna om mänskliga, sociala och fysiska resurser på ett sätt som säkerställer att framtida generationer har möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling bygger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. De tre dimensionerna är ömsesidigt beroende av varandra, vilket innebär att en god utveckling i en dimension kan stärka den positiva utvecklingen i en annan. Den sociala hållbarheten har konkretiserats genom riksdagens beslut om elva nationella folkhälsomål. Programmet för social hållbar utveckling i Eslöv inriktar sig på att omsätta de nationella folkhälsomålen på lokal nivå. I detta program ingår även kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete, trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete samt ungdomspolitiska arbete. Programmets syfte Genom att samordna, strukturera och systematisera folkhälsoarbetet syftar programmet till att utveckla kommunens arbete för en socialt hållbar utveckling. Programmet är ett komplement och ett stöd till förvaltningarnas ordinarie arbete, där tyngdpunkten i välfärdsarbetet ligger. Dokumentet Program för socialt hållbar utveckling.docx är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det riktar sig till [målgrupp/er]. Ses över för revidering senast [mån, år]. Kontaktperson: [funktion, enhet]. 1 (3)

6 Prioriterade områden En förutsättning för att få till stånd ett framgångsrikt folkhälsoarbete är att ha god kännedom om befolkningens livsvillkor samt om hur olika verksamheter påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande. En kartläggning över hälsoläget har varit ett första steg i att identifiera behov och utvecklingsområden för Eslövs kommun. Kartläggningen har kompletterats med en inventering av redan befintliga resurser, strukturer och insatser i kommunen. Tillsammans utgör dessa underlaget för att i bred samverkan mellan kommunens olika verksaniheter formulera vision och mål för kommunens arbete för en social hållbar utveckling. Utifrån kartläggningen och förvaltningarnas erfarenheter har tre områden prioriterats som särskilt viktiga för en stärkt socialt hållbar utveckling i Eslövs kommun. Öka toleransen för olikheter Öka medborgarnas inflytande genom medborgardialog och förbättrad kommunikation Motverka isolering Öka etableringen på arbetsmarknaden med fokus på ungdomar, nyanlända och funktionsnedsatta Minska de negativa effekterna av barnfattigdom Öka den faktiska och upplevda tryggheten Öka behörigheten till gymnasieskolan Förbättra stödet till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Förbättra levnadsvanorna avseende kost, motion och ANTD (alkohol, narkotika, doping och tobak) och spelberoende 2 (3)

7 Det förekommer tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället, detta är en av de stora utrnaningarna för folkhälsoarbetet. För att inte förstärka dessa skillnader måste folkhälsoarbetet utföras så att det också når ut till dem som behöver det mest. På så sätt kan vi minska de sociala klyftorna istället för att förstärka dem. Med utgångspunkt i detta bör tre perspektiv särskilt beaktas; fokus på barn och unga utifrån Barnkonventionens principer, fokus på ekonomiskt och socialt utsatta grupper samt fokus på mångfald och jämställdhet. Strategiskt arbete för socialt hållbar utveckling En förutsättning för ett strategiskt och systematiskt arbete för socialt hållbar utveckling i kommunen är en samsyn kring programmets prioriteringar. En grupp, bestående av representanter från samtliga förvaltningar, har analyserat hälsoläget i kommunen och identifierat de utvecklingsområden som är särskilt angelägna för kommunen att fokusera på. I framtagandet av programmet har en workshop med Rådet för Hälsa och Trygghet samt en framtidsverkstad med deltagare från samtliga förvaltningar och politiker genomförts. Programmets priofiteringar ligger i linje med de utvecklingsområden som har identifierats i processen. Avsikten med programmet är att främja verksamhetsutveckling, ta till vara goda ideer ute i verksamheterna samt uppmuntra tvärsektoriella processer och förvaltningsövergripande arbetsmetoder. Programmet följs årligen upp och utvärderas i ett kommunövergripande välfårdsbokslue. Välfårdsbokslutet presenteras i samband med kommunens ordinarie budget- och bokslutsprocess. Programmet ska, baserat på en bred kartläggning över hälsoläget, ses över en gång per mandatperiod. Till programmet knyts en handlingsplan. Handlingsplanen är av strukturell karaktär och omarbetas årligen efter behov. 1 Välfårdsbokslut - Ett välfårdsbokslut är en metod för styrning och uppföljning som beskriver hur verksamheterna och levnadsvillkoren utvecklas ur ett välfårdsperspektiv. Välfårdsbokslutet bör årligen redovisas i samband med de ordinarie budget- och bokslutsprocesserna och på så vis bli ett kompletterande mått till de ekonomiska. I välfårdsbokslutet följs programmets prioriterade områden upp utifrån ett antal nyckeltal. 3 (3)

8 ESILÖVS KOMMUN INVESTOR IN PEOPLE Det goda livet- Policy för hälsa och trygghet i Eslövs kommun Denna policy syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa och trygghet på lika villkor för hela befolkningen. Genom att gemensamt sträva efter allas möjlighet till bästa hälsa och trygghet bygger vi; Eslöv en kommun där alla trivs och utvecklas. De nationella målen fir folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se Folkhälsans målområden: Folkhälsopolicyn anger Eslövs kommuns förhållningssätt i alla sammanhang där Eslövs kommun ensam, eller som medaktör, verkar, tar ställning, utvärderar och planerar. Perspektivet omfattar alla som bor i Eslövs kommun. Inriktningen mot god hälsa och trygghet är en del av Eslövs kommuns arbete för hållbar utveckling med fokus på frisk- och skyddsfaktorer; att förhindra och förebygga. I Eslövs kommun präglas samhället av öppenhet och respekt för människors olikheter främjas demokradska förhållningssätt och handlande genom medborgarnas möjlighet till delaktighet och infiytande ges förutsättningar för livslånga hälsofrämjande levnadsvanor med möjlighet till fysisk aktivitet, bra kostvanor och drogfrihet har hälso- och trygghetsarbetet tyngd genom utvecklat tvärsektoriellt samarbete internt och externt är livsrniljöerna sunda, säkra och stödjande finns förebyggande verksamhet och god beredskap att hantera kriser och krissituationer Ansvar och befogenheter Genomförande av de nationella målen för folkhälsa skall vägas in i samtliga nämnders och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Arbetet sker i egen regi eller i tvärsektoriellt samarbete. Kommunfullmäktige beslutar om Policy för hälsa och trygghet i Eslövs kommun. 1 (2)

9 Alla nämnder och kommunstyrelsen ansvarar för att policy och folkhälsomål införs i respektive verksamhet. Rådet för Hälsa och Trygghet följer det kontinuerliga arbetet. Samordnaren för Rådet för Hälsa och Trygghet håller rådet informerat och fungerar som länk, resurs och inspiratör mellan verksamheterna och rådet. Dokumentet Policy för hälsa och trygghet i Eslövs kommun är antaget av Kommunfullmäktige den Det riktar sig till Eslövs kommuns anställda Ses över för revidering senast 2014 Kontaktperson: Kristina Warming 2 (2)

10 ESLÖVS KOMIvWN Ett möjligheterna Eslöv Ungdomspolitisk strategi för Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige

11 En kommunal ungdomspolitik som utgår från ungas livsvillkor och intressen måste vara baserad på kunskap och förståelse. Med en politisk strategi ges vägledning när denna kunskap och förståelse ska omsättas i praktisk handling. Denna strategi ska tillsammans med kommunens övergripande politiska mål, strategier och olika program utgöra ett levande dokument och peka ut riktningen för kommunens nämnder och förvaltningar vid beslut och handlingar som på olika sätt rör unga. Med fokus på ungdomar i åldern har strategin tagits fram genom olika former av kunskapsinhämtning och kontinuerlig dialog mellan tjänstemän, politiker och unga i Eslöv. Med Ett möjligheternas Eslöv i blickfanget förtydligas ambitionen att bli en ständigt bättre ungdomskommun. Cecilia Lind kommunalråd

12 Eslöv har en given plats i regionen. Såväl landsbygd som stadsmiljö finns i den direkta omgivningen och unga har goda valmöjligheter och tillgång till en stor och växande studie- och arbetsmarknad. Många unga i Eslöv är väl bekanta med de kringliggande kommunerna, och är också öppna för tanken att söka sig utanför kommunens gränser för att testa något nytt och berika sig själva. Eslövs geografiska läge innebär en närhet till flera andra orter och större städer. Genom att strategiskt arbeta gentemot kommunens unga förvaltas denna närhet på ett meningsfullt sätt. Med en lyhördhet och förståelse för unga och deras livsvillkor och intressen utvecklas hela kommunen genom delaktighet och jämlikhet. Jämlikhet bygger på mångfaldens styrka och på ömsesidig respekt mellan olika människor och synsätt. Aktivt arbete för att lyfta fram olika perspektiv är en förutsättning för en demokratisk ungdomspolitik. Ungas delaktighet är en utgångspunkt för att effektivt föra utvecklingen framåt. Ungdomspolitiken är en kommunövergripande angelägenhet som förutsätter delaktighet från samtliga verksamheter och politiska led. Genom olika former av samverkan delas erfarenheter och nya lärdomar uppstår vilket förhindrar tunnelseende och skapar kreativitet. Ungdomspolitik kräver samordning och en lämplig struktur för att ta tillvara och utnyttja den kompetens som finns. 1

13 Trygghet och Hälsa Trygghet är att trivas, mötas av respekt och ha tillgång till goda relationer och en meningsfull tillvaro. Ett möjligheternas Eslöv ger unga stöd och utrymme att vara och utvecklas, idag och i framtiden. Omgivningen är en viktig del av människors hälsa och välbefinnande. Ungas delaktighet och tillgång till de gemensamma miljöerna är en förutsättning för god självkänsla, en sund livsstil och en trygg och säker tillvaro. 2

14 Avgörande för ungas hälsa är en känsla av mening och förståelse för helheten. Med utrymme och ansvar för egna handlingar följer självsäkerhet och trygghet i tillvaron. Genom att ge unga verkligt inflytande över sin omgivning och sina mötesplatser skapas en trivsam och säker miljö. Ungas fysiska, sociala och psykiska välbefinnande bygger på en vardag i balans utan större mått av oro eller osäkerhet, där den egna prestationen bemöts förutsättningslöst och inte utifrån traditionella värderingar och antaganden. Vägen till god hälsa går genom ungas kunskap och förståelse för betydelsen av en sund livsstil. Att mötas i en naturlig miljö, med ett öppet förhållningssätt och förståelse för ungas livsvillkor, är en utgångspunkt för att främja hälsosamma val och förebygga problem. Eslövs kommun ska ge unga förutsättningar för en sund livsstil genom att utveckla hälsofrämjande miljöer med fokus på ungas olika behov Eslövs kommun ska uppmuntra till levande närmiljöer för unga genom att stimulera till ökat utbud av aktiviteter med fokus på utveckling av tätorterna Eslövs kommun ska bidra till att ge unga en trygg uppväxtmiljö genom att verka för ökad kunskap och förståelse för goda val med fokus på familjen, skolan och de andra kommunala verksamheterna 3

15 Fritid En meningsfull och lustfylld fritid främjar människors välmående och utveckling. Ett möjligheternas Eslöv ger unga stöd och utrymme att mötas och uttrycka sig på olika sätt. Mötesplatser som är inkluderande, föränderliga och bygger på delaktighet innebär att olika perspektiv och intressen kommer fler till godo. 4

16 Fritidsutbudet för unga är en produkt av människors engagemang. Ungas delaktighet är en förutsättning för att skapa trivsel och mening i fritiden och bidrar till att människor utvecklas och mår bra. Genom att unga själva är med och skapar fritidsaktiviteter bidrar de till ett föränderligt och levande samhälle. I möten med andra läggs grunden för förståelse och positiva erfarenheter. Intressen och iäer kan uttryckas och upplevas både tillsammans med vänner och med nya bekantskaper. Möten sker i olika sammanhang och äger rum var människor än befinner sig. För att ta tillvara på de möjligheter dessa möten innebär måste öppenhet och Iyhördhet genomsyra relationer mellan människor. En fritid för unga i Eslöv präglad av tillgänglighet främjar mångfald och jämställdhet. Detta innebär att alla har möjligheten att känna till och ta del av det som händer. Spridning av goda exempel bidrar till att Eslöv blir en bättre kommun för unga. Genom att unga görs delaktiga och får makt över sin fritid skapas en känsla av ansvar och trygghet. Eslövs kommun ska ge unga möjligheter till kulturella upplevelser genom att aktivt uppmuntra olika uttryckssätt med fokus på att främja nya intryck och bekantskaper Eslövs kommun ska skapa forum för unga genom att utveckla ett koncept för goda kommunikationer med fokus på att skapa och ta tillvara ungas engagemang Eslövs kommun ska skapa förutsättningar för unga att mötas genom att utveckla de naturliga mötesplatserna och skapa nya med fokus på ungas behov, intressen och i&er 5

17 Lärande och Utveckling Kontinuerligt lärande är en drivande kraft för individens och samhällets utveckling och framgång. Ett möjligheternas Eslöv ger stöd och utrymme för ungas lärande inom en mångfald av miljöer för hela livet. Med förmågan och självförtroendet att behärska och driva förändring skapas en känsla av trygghet. Genom varierande perspektiv lär sig människor utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. 6

18 Med rätt riktning ger kommunen unga förutsättningar att lära sig kontinuerligt i livet med både lust och självförtroende. Hög kompetens i kombination med förmåga till samarbete utvecklar både individen och samhället och är ett viktigt steg mot både jobb och studier. Lärande sker ständigt och inom olika miljöer. Unga har olika förutsättningar och det finns flera vägar till kunskap. Genom att uppmuntra till och ta tillvara ungas erfarenheter och intressen både i och utanför skolan vidgas perspektiven på lärande. Unga med verkligt inflytande bidrar till att medborgarnas olikheter representeras och kommer till uttryck. Demokratiska arbetssätt är oersättliga för att föra fram de olika synsätt och kompetenser som finns i omgivningen. En erfarenhetsbas som bygger på varierande infallsvinklar och personligt engagemang ger unga tryggheten att orientera sig i en föränderlig omvärld och utveckla sina kvalifikationer av egen förmåga. Eslövs kommun ska ge unga goda förutsättningar för egen försörjninggenom att stimulera till fler positiva kontakter med arbetslivet med fokus på praktiska erfarenheter Eslövs kommun ska utnyttja och utveckla ungas olika sätt att lära genom att ta vara på ungas förutsättningar och intressen med fokus på att alla ska ha känslan av att lyckas Eslövs kommun ska ge unga breddade perspektiv på omvärlden genom att verka för internationella utbyten med fokus på kulturell mångfald 7

19 Den ungdomspolitiska strategin är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar Arbete och Försörjning, Barn och Familj, Gymnasie- och Vuxenutbildning, Kommunledningskontoret, Kultur och Fritid, Miljö och Samhällsbyggnad, Service och Teknik, Vård och Omsorg. Vill du veta mer om kommunens arbete för Eslövs unga? Besök vår hemsida:

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-17 1 Barn- och ungdomspolitik i Höör Kommunfullmäktiges vision för Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun:

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Den folkhälsopolitiska policyn antogs av Kommunfullmäktige 26 februari 2009. INLEDNING En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program för Eslövs kommun januari 2004 december 2007 Folkhälsa allas vårt ansvar! Produktion: Text: Kristina Warming, Folkhälsosamordnare. Layout: Informationsenheten. Tryck: Prinfo

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET

PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET 2012 02 24 Kommunledningskontoret Sara Anderhov 46-413 - 626 97 PROTOKOLL - RÅDET FÖR HÄLSA OCH TRYGGHET Tid: Torsdag den 23 februari, klockan 14:00 16:00 Lokal: Stadshuset, Sal Albert Sahlin Närvarande:

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun

Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 171102 Strategi fö r fölkha lsöarbetet i Nörrta lje kömmun 1. Bakgrund Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Hälsan och

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 25 Dnr: KS 318/11 900 Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland Östgötakommissionen Ett regionalt uppdrag Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO, ska belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv.

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg.

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. SAMVERKANSPLAN Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. Inledning I socialnämndens vision står att Ystad ska vara en kommun fri från

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef

Folkhälsopolicy med riktlinjer för Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Folkhälsopolicy med riktlinjer för 2015-2019 Dokumenttyp Policy, riktlinjer För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2019 Diarienummer 2014-383-773 Uppföljning och tidplan Kommunchef

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Josef Chaib Handläggare Diarienummer gs. 2012-09-07 Kommunstyrelsen /2.o3139-1 Handlingsplan för CEMR:s jämställdhetsdeklaration Ärendebeskrivning 2007 antog kommunfullmäktige

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Policy för frivilliga i Kristianstads kommun

Policy för frivilliga i Kristianstads kommun Policy för frivilliga i Kristianstads kommun Fastslagen av Omsorgsnämnden 2011-10-27 ON 103 Dnr 2011/239 Dpl 760 Policy för frivilliga i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har för att förbättra

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Barn- och ungdomsplan 2012-2015

Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Barn- och ungdomsplan 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 72 1(6) Barn och ungdomsplan 2012-2015 Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Skolbarnomsorg Kulturskola Bibliotek Elevhälsa

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014 Folkhälsoplan Hultsfred kommuns mål 2012-2014 1 (4) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 16 FÖRORD Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad integration är.

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsoarbete på arbetsplatsen Hälsosamt är lika med lönsamt Nyckeln till framgång på en arbetsplats är att personalen mår bra, det ökar attraktionskraften som arbetsgivare och stärker därmed varumärket.

Läs mer

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor

Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor HUDDINGES RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Huddinges råd för funktionshinderfrågor Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 18:00-20:00 Plats Rådsalen, Fullerstatorget 4,

Läs mer