Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen."

Transkript

1 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

2 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten

3 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Innehåll Varför en folkhälsopolitisk strategi i Norrbotten? 5 Bakgrund 6 Syfte 7 1 Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer 9 2 Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt 10 3 Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom 13 4 En trygg ålderdom 14 5 Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete 17 Förtydligande kring förslaget om folkhälsopolitisk strategi 18

4 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en Varför en folkhälsopolitisk strategi i Norrbotten?

5 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Sverige har fått en nationell folkhälsopolitik i april 2003 där det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Politiken utgår från elva målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Hållbar utveckling är det begrepp som i ett helhetsperspektiv bäst speglar önskan om en framtida livsmiljö av hög kvalitet. Sverige verkar i strategier och program för både ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Folkhälsan är en del av hållbar utveckling och människors hälsa har grundläggande betydelse i ett tillväxtperspektiv. Utvecklingen oroar vad bl a gäller den arbetsrelaterade ohälsan, den försämrade psykiska hälsan bland yngre och den ökande alkoholkonsumtionen. Sveriges alla kommuner och landsting är motorer i det breda lokala och regionala folkhälsoarbetet. Ingenstans kan så många olika folkhälsoområden påverkas som i kommunernas och landstingens vardagliga arbete. Med detta som bakgrund har Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten arbetat fram ett förslag till en gemensam plattform för det folkhälsopolitiska arbetet i Norrbotten. Arbetet har utformats som en strategi som syftar till att dels ge hälsoaspekterna möjlighet att vägas in i beslut på alla nivåer, dels att fungera som inspirationskälla i det konkreta folkhälsoarbetet i Norrbotten. I december 2005 genomfördes en konferens där regionala och lokala prioriteringar inom folkhälsan i Norrbotten diskuterades. Resultatet från konferensen har använts som underlag i arbetet. Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av politiker från Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten. Gruppen har haft tjänstemannastöd av Kerstin Sandberg, landstinget, och Björn Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten. Förslaget till folkhälsopolitisk strategi överlämnas nu till länets kommuner och landstinget för politisk behandling. Styrgruppen för en folkhälsopolitisk strategi i mars Agneta Granström, ordf Norrbottens läns landsting Leif Wikman Socialnämnden Luleå kommun Maj-Britt Lindström Kommunförbundet Norrbotten Kåre Strömbäck Barn- och ungdomsnämnden Haparanda kommun Britt Westerlund Norrbottens läns landsting 5

6 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Bakgrund Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. En god folkhälsa ska inte bara vara så god som möjligt; den ska också vara så jämlikt fördelad som möjligt. Under år 2003 antogs en ny nationell folkhälsopolitik som har sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa och ohälsa. Den svenska folkhälsopolitiken utgår från ett övergripande mål och elva målområden. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa. Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De elva målområdena är följande: 1 Delaktighet och inflytande i samhället 2 Ekonomisk och social trygghet 3 Trygga och goda uppväxtvillkor 4 Ökad hälsa i arbetslivet 5 Sunda och säkra miljöer och produkter 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7 Gott skydd mot smittspridning 8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9 Ökad fysisk aktivitet 10 Goda matvanor och säkra livsmedel 11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Folkhälsoarbete är systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Åtgärderna kan vara inriktade på att skapa gynnsamma förutsättningar för hälsan med stödjande miljöer socialt, kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt, emotionellt och andligt. Insatserna kan vara riktade till individer eller delar av befolkningen. Begreppet innefattar allt från politiska beslut till hälsoupplysning och individuell rådgivning. Att arbeta förebyggande eller hälsofrämjande kräver förutseende. Åtgärderna måste komma innan någon drabbats av ohälsa. Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete kan bli osynligt problemet inträffar ju aldrig. Att arbeta förebyggande innebär också att hjälpa dem som redan drabbats av ohälsa till en så bra livskvalitet som möjligt. Norrbotten har i mångt och mycket haft en likartad utveckling av folkhälsan som övriga delar av landet. Till det positiva hör att vi lever längre, färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, de flesta vuxna tycker sig ha ett bra hälsotillstånd och ungdomarna tycker sig vara friska. Våra förutsättningar för hälsa har också utvecklats positivt. Färre röker, medvetenhet om kostens betydelse har ökat, våra barn har ett bra vaccinationsskydd, många tycker sig ha ett bra socialt liv och samverkan mellan aktörer inom folkhälsan har blivit bättre. Bland de oroande tendenser som för Norrbottens del särskilt avviker i jämförelse med övriga landet är att nästan en tredjedel av de vuxna står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Särskilt oroande är den höga arbetslösheten bland unga vuxna i länet. I övrigt följer Norrbotten i stort samma mönster som riket i genomsnitt. Den psykiska ohälsan har ökat bland yngre vuxna kvinnor samt barn och ungdom. Detta gäller psykisk ohälsa som visar sig i form av oro, ängslan, ångest, huvudvärk, magont, ätstörningar och sömnproblem. Alkoholkonsumtionen har ökat. Vi rör oss för lite vilket tillsammans med våra kostvanor bidrar till att övervikt blivit vanligare. Alla känner sig inte trygga i hemmet, skolan eller på annan plats. Antalet anmälda våldsbrott ökar. Trots att länet i vissa delar har en mer positiv bild än andra delar av landet är det viktigt att arbeta med tobaks-, alkohol och drogförebyggande arbete för att minska ohälsan. Mer att läsa om folkhälsan i Norrbotten finns på landstingets hemsida om folkhälsa: 6

7 F o l k h ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en Syfte Syftet med denna strategi är att: Ω Utgå från det nationella folkhälsomålet och dess elva målområden samt andra nationella mål-/eller policydokument som t ex FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och den nationella alkoholpolitiken (propositionen 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner). Ω Skapa grunder för en långsiktig länssamverkan inom folkhälsan. Ω Finna förslag som ger politisk inriktning och prioritering utan att detaljstyra eller vara begränsande för verksamhet/handlingsplaner och liknande inom kommuner och landstinget. Ω Ge stöd och vägledning för hälsofrämjande arbete inom de ordinarie verksam heterna. Utgångspunkten är att det varje år kommer nya 6-åringar, nya tonåringar, nya pensionärer, nya äldre osv. Arbetet behöver ständigt fortgå. Ω Utgå från befintlig kunskap om förebyggande arbete och de uppföljningsindikatorer som finns föreslagna inom nationella folkhälsomålet och Sveriges Kommuner och Landstings modell för lokala välfärdsbokslut. Vidare att utgå från det möjliga och påverkbara för kommuner och landsting men också att visa på framgångsfaktorer. Ω Stödja och ge mervärde till befintligt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete hos kommuner, landstinget eller andra aktörer. Ω Både kommunerna och landstinget kan se möjligheter och ansvar att arbeta inom prioriterade områden. Ω Ta till vara synpunkter och erfarenheter av lokalt hälsoarbete. Ω Finna förslag som pekar ut önskvärd och hållbar hälsoutveckling i befolkningen utifrån hälsans bestämningsfaktorer. Detta innebär att förbättringar kan föreslås även om länet inte avviker i jämförelse med andra län eller riket.

8 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en

9 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten 1 Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer En viktig grund för förebyggande och hälsofrämjande arbete är kunskap om vad som skapar hälsa och hur vi kan skapa förutsättningar för medborgarnas hälsa. Det är också viktigt att vara medveten om de skillnader i hälsa och livsvillkor som finns mellan olika sociala grupper i samhället. Hälsan skiljer sig mellan arbetare och tjänstemän, mellan grupper med olika utbildningsnivåer, mellan män och kvinnor, mellan inrikes- och utrikesfödda, mellan funktionshindrade och ej funktionshindrade osv. Hälsans bestämningsfaktorer har ett komplext och sinsemellan starkt samband. För att en insats ska bli lyckosam krävs inte sällan särskilda förutsättningar eller att en insats senare följs av en annan eller att de görs samtidigt. Vi är också medvetna om att en insats med intentioner att förbättra hälsan eller förutsättningarna för hälsa måste anpassas efter önskvärt resultat; efter målgruppen och deras förutsättningar och språk och inte minst till lämpliga mötesplatser. Ungdomarna möter vi på deras varierande mötesplatser. Andra grupper i befolkning finns på andra platser; föräldrar till spädbarn kan vi möta på barnavårdscentraler, förskola osv. I en del fall kan vi skapa gemensamma mötesplatser. Kommunerna och landstinget ska: Se och behandla folkhälsan såväl lokalt som regionalt som en mycket viktig komponent i ett arbete för hållbar utveckling. Ha ett hälsofrämjande helhetsperspektiv vid all planering och inom verksamheterna med särskilt beaktande av tillgängligheten för funktionshindrade. Skapa förutsättningar för medborgarna att leva ett hälsosamt liv. Som utgångspunkt för detta arbete är den nationella folkhälsopolitiken med alla dess målområden. Främja en jämlik hälsoutveckling hos befolkningen och bidra till att skapa trygga miljöer i Norrbotten. Handlingsstrategi Ω Folkhälsoperspektivet ska beaktas i kommunernas och landstingets olika styroch måldokument. Ω Kommunerna och landstinget ser jämställdhet som en förutsättning för effektiv och hållbar utveckling och jämställdhetsperspektivet ska därför finnas integrerat med de dagliga verksamheterna. 9

10 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en 2 Alla barn och ungdomar i Norrbotten ska ha en trygg, god och hälsosam uppväxt T rygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Barns intellektuella, sociala och emotionella kompetenser påverkar deras hälsa, både under uppväxten och senare i livet. Barnens kompetenser utvecklas i samspel med andra människor. Viktigt för barnen är familjen, skolan och fritiden. Föräldrarna har en central roll, både under spädbarnstiden och senare under uppväxten. För barn är det lika viktigt att känna sig delaktig och ha inflytande över sin vardag som det är för vuxna. Skillnader i barns uppväxtmiljöer speglar ojämlikhet när det gäller barns hälsa. Rökning, fysisk inaktivitet och alkohol tillhör de riskfaktorer för ohälsa som i hög grad påverkas av den sociala miljön. Samband har också visats mellan dålig självkänsla och osunda hälsovanor. 10

11 F o l k h ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en Kommunerna och landstinget ska: Beakta och ta till vara barns rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Stödja barns och ungdomars positiva utveckling stärka självkänsla, självtillit och känsla av sammanhang samt ge grunder för hälsosamma levnadsvanor. Ägna särskild uppmärksamhet åt: den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor. Handlingsstrategier Ω Alla barn har rätt att bli sedda och bekräftade. FN:s konvention om barnets rättig heter (barnkonventionen) ska genomsyra alla verksamheter. I detta arbete har de förtroendevalda inom kommuner och landsting ett särskilt ansvar. Ω God kompetens om barnkonventionen upprätthålls fortlöpande inom alla verksamheter som arbetar med barn och ungdom. Ω Ge ett bra föräldrastöd och samverka för att stärka familjen. Möjliggöra för breda grupper av föräldrar med barn i alla åldrar att delta i föräldrastödsgrupper. Alla föräldrar med barn t om 18 månader erbjuds föräldrautbildning. Finna former för föräldrastöd med inriktning på kommunikation, samspel och andra hälsofrämjande aktiviteter för föräldrar till barn och unga upp till 18 år. Ω Arbeta för att motverka oönskade gravidi teter och könssjukdomar bland ungdomar. Ω Barn ska ges förutsättningar för en hälsofrämjande utveckling som skapas i samarbete mellan föräldrar, skola och fritid. Detta innebär att: Alla ska känna sig trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Skolk ska inte förekomma i våra skolor. Mobbning/kränkande behandling ska inte förekomma. Ett jämlikt, jämställt och varierat utbud av fritidsaktiviteter ska främjas. Goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet ska stimuleras. Måltider och mellanmål som serveras av kommuner och landsting till barn och ungdom ska bidra till ökad hälsa och god tandhälsa. Ett uthålligt förebyggande arbete ska skapas när det gäller tobak, alkohol och andra droger riktat mot barn och ungdomar. Det tobaksförebyggande arbetet inriktas så att: barn ges en tobaksfri livsstart och uppväxt. ingen ungdom under 18 år börjar röka eller snusa. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska bygga på varje kommuns alkohol- och drogpolitiska program med inriktning att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta görs genom insatser/åtgärder som syftar till att: åstadkomma en alkoholfri uppväxt skjuta upp alkoholdebuten motverka berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer bekämpa den illegala alkoholhanteringen motverka nyrekrytering till missbruk av droger skapa ett narkotikafritt samhälle. 11

12 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en 12

13 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten 3 Ett bra och tryggt liv mellan ungdom och ålderdom Människors makt och möjligheter att påverka sin egen situation och sin omvärld har betydelse för deras hälsa. Även den vuxna individen har ett behov av att bli sedd och bekräftad. En social och ekonomisk trygghet är bakomliggande grundelement i folkhälsans komplexa sammanhang. Att ha hälsa och arbete fyller en viktig funktion för individen att tillhöra en social arbetsgemenskap och större ekonomisk trygghet. Ett socialt tryggt liv innebär också att kunna känna sig trygg i hemmet och när man rör sig ute i samhället. En minskning av rökning och alkoholkonsumtion bland befolkningen bidrar till en bättre folkhälsa men framför allt ger det hälsovinster för den enskilde individen. Detsamma gällar goda kostvanor och fysisk aktivitet. Övervikt är idag ett ökande folkhälsoproblem och skapar hälsobesvär hos fler och fler. Kommunerna och landstinget ska: Aktivt stödja att alla har möjlighet till arbete efter var och ens förutsättningar. Aktivt stödja och bidra till hälsa i arbetslivet. Verka för att skapa trygga miljöer så att ingen ska behöva utsättas för våld, trakasserier eller hot. Våld mot kvinnor ska inte förekomma. Verka för hälsosamma miljöer och stödja invånarna till hälsosamma val. Handlingsstrategier Ω Kommunerna och landstinget stödjer och arbetar aktivt inom den gemensamma länssatsningen om ökad hälsa i arbetslivet. Detta finns särskilt formulerat i överenskommelse om att halvera sjukskrivningarna till år 2008 i förhållande till år Ω Hög prioritet ägnas åt att yngre vuxna efter avslutad skolgång har arbete och bostad. Ω Yngre vuxna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Kommunerna och landstinget ska söka lösningar och modeller för ökad samverkan med yngre vuxna. Ω Kommunerna och landstinget ska inom sina ansvarsområden motverka all form av våld, särskilt mäns våld mot kvinnor. Ω Kommunerna och landstinget ska arbeta för ett minskat rökande bland vuxna och till att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar samt att länet ska vara narkotikafritt. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska bygga på varje kommuns alkohol- och drogpolitiska program med inriktning att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Detta görs genom insatser/åtgärder som syftar till att: ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten motverka berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer bekämpa den illegala alkoholhanteringen motverka nyrekrytering till missbruk av droger skapa ett narkotikafritt samhälle. Ω Verka för goda kostvanor och ökad fysisk aktivitet bland befolkningen i Norrbotten. 13

14 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en 4 En trygg ålderdom D et grundläggande för ett bra liv för äldre personer är i stora drag detsamma som för yngre; en trygg ekonomi, god hälsa, ett bra socialt nätverk, meningsfull sysselsättning och möjlighet att kunna bestämma över sitt eget liv. Ju bättre dessa faktorer är tillgodosedda desto mindre är vår sårbarhet och förutsättningarna är bättre för god hälsa. Den enskildes kontroll över sin livssituation har betydelse för att behålla hälsa och funktionsförmåga. Det är aldrig för sent För att uppehålla det friska eller fördröja sjukdom eller skada har hälsofrämjande och förebyggande insatser lika stor betydelse bland äldre som bland yngre människor. 14

15 F o l k h ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en Kommunerna och landstinget ska: Bidra till att äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Handlingsstrategier Ω En vård och omsorg med god tillgänglighet som är anpassad till äldres behov. Ω Kommunerna och landstinget skapar förutsättningar för ett aktivt liv med mötesplatser för de äldre. Gärna i kombination med kultur och fysisk aktivitet. Ω Anpassning av bostäder och bostadsområden till en åldrande befolkning för att möjliggöra för de äldre att bo kvar i sin invanda miljö. Trafik- och nämiljön anpassas till de äldres behov. Ω Kommunerna och landstinget söker möjligheter för att de äldres erfarenheter tas till vara mellan generationerna. Ω Miljön där äldre vistas är trygg och säker utan oro för eller faktiskt våld, hot eller trakasserier. Ω Fallolyckor bland äldre förebyggs. 15

16 Folkh ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en 16

17 F o l k h ä l s o p o l i t i s k s t r at e g i f ö r N o r r b o t t en 5 Samordning och uppföljning av folkhälsoarbete D etta strategidokument uttrycker kommunernas och landstingets målsättning om inriktning och prioriteringar av det enskilda och gemensamma arbetet för folkhälsans utveckling i Norrbotten. Det finns inga kontroll- eller sanktionssystem men en uppföljning som visar hur förutsättningarna för läns-/kommuninvånarnas hälsa förändras över tiden. Kommunerna och landstinget är viktiga organisationer inom folkhälsans område med en lång rad av uppgifter med betydelse för folkhälsan. Det är stora skillnader mellan dem i organisation, uppdrag, utvecklingsarbete m m. Det är därför viktigt att en fortlöpande dialog förs mellan organisationerna, gärna i samförstånd med andra aktörer i länet, om en gemensam grundsyn och kunskapsunderlag inom folkhälsoområdet. Folkhälsan är specifik så till vida att den innefattar många politikområden; inte sällan med ömsesidigt beroende. Handlingsstrategier Ω En politisk länsgrupp motsvarande styrgruppens sammansättning tillsätts för samordning och prioriteringar för styrning och ledning av kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsoarbete. Länsgruppen ska vidare tillse att uppföljningar och utvärderingar i enlighet med denna strategi görs. Ω Det årligen görs en samordnad uppföljning av valda hälsoindikatorer inom nationella folkhälsomålets målområden samt indika torer inom Sveriges Kommuners och Landstings modell för lokala välfärdsbokslut. Resultat presenteras på nations-, läns- och kommunnivå. Särskilt ska nedan stående markörer redovisas per kommun: tandhälsan bland 6-åringar nytillkomna klamydiafall elevnärvaro i skolans årskurs 8 andelen elever som avslutat gymnasie studierna innan årskurs 2 övervikt bland 4-åringar tandvårdens rökvaneundersökningar rök- och alkoholvanor bland skolelever. Ω Kommunerna och landstinget verkar för att det finns folkhälsoråd eller motsvar ande funktion med uppgift att samordna, analysera och informera om folkhälsan och folkhälsoarbetet i kommunen. Hälsoråden tillsätts och organiseras efter lokala förutsättningar. Andra lokala aktörer än kommun och landsting kan med fördel inbjudas att medverka i detta samarbete. Ω Utvärdering av denna folkhälsopolitiska länsstrategi görs efter tre år. 17

18 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Förtydligande kring förslaget om folkhälsopolitisk strategi Förtydligande Denna skrivelse är ett förtydligande utifrån de synpunkter och frågeställningar som kommunerna framfört vad gäller den folkhälsopolitiska strategin. Samordning av folkhälsoinsatser som stöds och initieras via länsorganen Att lyckas med ett brett folkhälsoarbete inom länet bygger på ett gott samarbete mellan alla aktörer i samhället, olika samhällsorgan och frivilliga organisationer. Att samordna och harmonisera insatser ger också förutsättning för framgång. Strategin utgår från att det praktiska folkhälsoarbetet i huvudsak sker närmast befolkningen. Det är önskvärt, men också en förutsättning, att kommuner och landsting samarbetar och samordnar sig med övriga aktörer för att uppfylla målsättningarna med den folkhälsopolitiska strategin. För kommunerna är det en fördel att insatser som initieras eller görs av aktörer på länsnivå samordnas. Strategin vill däremot inte vara uteslutande, tvärt om ska den inspirera till samverkan över gränserna. Uppgifter för politiska länsgruppen för folkhälsopolitiska frågor En politisk länsgrupp motsvarande styrgruppens sammansättning tillsätts för samordning och prioriteringar för styrning och ledning av kommunernas och landstingets gemensamma folkhälsoarbete (kapitel 5). Detta innebär inte att frånta kommunerna, landstinget eller andra ansvaret eller egna valmöjligheter inom det lokala folkhälsoarbetet. I det arbete som sker närmast medborgarna kan prioriteringar göras utifrån specifika lokala förutsättningar. En viktig uppgift för den politiska länsgruppen för folkhälsofrågor under de närmaste åren blir att verka för samordning och harmonisering av alla olika insatser och samarbetsformer som sker idag på länsnivå inom folkhälsoområdet. Som exempel kan nämnas samarbetet med länsstyrelsen, särskilt inom områdena tobak, alkohol och droger, regional tillväxt (RUP) med flera. Gruppen har också som uppgift att bevaka och vara drivande motor till att folkhälsofrågorna tillvaratas inom pågående och kommande utvecklingsarbete med koppling till folkhälsan som sker inom länet. I detta ingår att initiera länsövergripande utbildningsinsatser för politiker och personal inom olika verksamhetsområden. Resurser för strategins uppföljning Den årliga uppföljningen av hälsoindikatorer som föreslås i strategin kommer inte att belasta kommunerna med direkta kostnader. Insamling och sammanställning av tillgängliga sifferunderlag görs en gång per år av landstinget. Styrgruppen för folkhälsopolitisk länsstrategi i Norrbotten 18

19 Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten 19

20 Erik Svanberg Enterprise, April

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Innehåll Varför en folkhälsopolitisk strategi i Norrbotten? Bakgrund...sid 1 Syfte...... sid 3 1 Ett hälsofrämjande helhetsperspektiv och stödjande miljöer...

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014 Folkhälsoplan Hultsfred kommuns mål 2012-2014 1 (4) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson Veronica Almroth Agneta Gustavsson,

Läs mer

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram Administrativa avdelningen Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Christina Johansson Tfn: 08-508 10 076 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-03 Dnr 2006-007-258 Östermalms stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoredovisning

Välfärds- och folkhälsoredovisning Välfärds- och folkhälsoredovisning Lunds kommun 2013 Inledning och resultat i korthet Kommunkontoret 4 Kartläggningens olika delar A. Inledning och resultat i korthet B. Resultatdel, välfärd C. Resultatdel,

Läs mer

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete En dialog där vi gemensamt ställer frågor och hittar svar som gör skillnad! Varför länsdialoger? 1. Samverka fram en levande

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Ett avtal finns mellan kommunen och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Dalsland vilket välfärdsinnebär bland och annat

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland Östgötakommissionen Ett regionalt uppdrag Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO, ska belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv.

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Protokoll från Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Måndagen den 28 september 2009, 08.30 11.25 ~ 1-10 ande Maj-Britt Lindström Leif Wikman Britt Westerlund Övriga närvarande Doris Thomlund, enhetschef,

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 Folkhälsa handlar om kommuninvånarnas hälsa i ett vidare begrepp, från individens egna val och vanor till strukturella

Läs mer

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Sammanställning Uddevalla 1 (6) Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon 0522-69 61 48 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppna

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Hälsoläget i Gävleborgs län

Hälsoläget i Gävleborgs län Hälsoläget i Gävleborgs län med särskild fokus på matvanor och fysisk aktivitet Lotta Östlund, sociolog och utredare, Samhällsmedicin Inspirationsseminarium Ett friskare Sverige Arr: Folkhälsoenheten Söderhamn

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i 2011-2014 1. Verksamhetsbeskrivning Folkhälsorådet svarar genom olika samverkansformer med kommuninvånare och övriga intressenter

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 25 Dnr: KS 318/11 900 Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara

Läs mer

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd

Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Protokoll från Möte med Norrbottens foikhälsopolitiska råd Måndagen den 23 november 2009 kl 10-12 Beslutande Agnela Granströin Maj- Britt Lindström Britt Westerlund ~ 1 7 Leif Wikman Övriga närvarande

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan

Folkhälsopolitisk plan Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 Upprättad 2010-05-10 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 Bakgrund Det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar 1 Fastställd av kommunstyrelsen 2014-04-28, 201 Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar Styrning och ledning Arbetet med barn- och ungdomsfrågor, med fokus på samordning

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg.

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. SAMVERKANSPLAN Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. Inledning I socialnämndens vision står att Ystad ska vara en kommun fri från

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN. Folkhälsoplan 2004-2008

Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN. Folkhälsoplan 2004-2008 Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN Folkhälsoplan 2004-2008 Antagen av Kommunfullmäktige 26 april 2004 VISION Det lokala folkhälsoarbetet i Götene kommun utgår från visionen att skapa en god livsmiljö

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun

Folkhälsopolitisk plan Gällivare Kommun GÄLLIVARE KOMMUNS Sid 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING KS 2010:69 773 ÖVRIGA FÖRESKRIFTER Folkhälsopolitisk plan 2010-2012 Fastställd av kommunfullmäktige Gäller fr o m 2010-06-14 67 2010-07-10 Folkhälsopolitisk

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 1(10) FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR NORRLANDSTINGEN 2012 2014 En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 2 Det nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun

Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Folkhälsopolitisk policy för Orust kommun Den folkhälsopolitiska policyn antogs av Kommunfullmäktige 26 februari 2009. INLEDNING En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt

Läs mer

1 (10) Folkhälsoplan

1 (10) Folkhälsoplan 1 (10) Folkhälsoplan 2017-2019 2 (10) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING

STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING Fastställd av kommunfullmäktige 17 oktober 2011 STRATEGI Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Inledning Alla barn och unga i Haninge ska må

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Nationella ANDT-strategin

Nationella ANDT-strategin Nationella ANDT-strategin En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Lena Bolin; Länssamordnare ANDT lena.bolin@lansstyrelsen.se ANDT-strategin 2016-2020 Syftet

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer