- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program antaget av kommunfullmäktige , 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68"

Transkript

1 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program antaget av kommunfullmäktige , 68

2 - 2 -

3 - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5 Organisation för det drogförebyggande arbetet...6 Nationella mål...7 Timrå kommuns vision...7 Målområden... 8 ungdomsåren...9 arbetslivet...9 vuxnas attityder...10 graviditeten...10 droger i trafiken...11 tillgänglighet...11 Utvärdering...13 systemet genomförandet utveckling/resultat Bilaga Bilaga Bilaga

4 - 4 -

5 - alkohol- och drogpolitiskt program - Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt arbete kring alkohol- och drogfrågor. Regeringen har i sina handlingsplaner betonat kommunens arbete. Därigenom får kommunen en viktigare roll än tidigare att utveckla och samordna insatser inom dessa områden. Hälsa och trygghet hör till de viktigaste grundstenarna i vårt samhälle. Alkohol- och drogmissbruk är en fara för vår hälsa samtidigt som ett missbruk ofta leder till våld och kriminalitet som påverkar tryggheten. Drogförebyggande arbete är långsiktigt och kräver tålamod. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan olika aktörer. Syftet med det alkohol- och drogförebyggande programmet är att vara vägledande för nämnder, förvaltningar och övriga samhällsaktörer i deras verksamhetsplanering och framtida utvecklingsarbete. Timrå kommuns alkohol- och drogpolitiska program ska verka för att förbättra folkhälsan för kommunens invånare. Programmet ska utgöra en plattform för de insatser som ska genomföras för att nå de uppsatta målen. En handlingsplan ska också utarbetas för att konkretisera de insatser som ska genomföras de närmaste åren. * Eufori är ett tillstånd av glädje och upprymdhet Alla droger medför skadeverkningar och forskning visar att rökning har en stor påverkan på - och är inkörsport till - framtida drogvanor. Det finns många definitioner på droger och i detta program åsyftas alla substanser som är euforiserande*/lugnande och/eller beroendeframkallande. Det innebär tobak, alkohol, narkotika, preparat som sniffas, läkemedel som används i icke-medicinskt syfte samt dopingpreparat. Kommunens folkhälsosamordnare har under år 2009 genomfört en kartläggning av alkohol- och drogsituationen. Utifrån kartläggningen har en genomförandeplan upprättats och godkänts av styrgruppen. I planen ingår som en aktivitet att ett alkohol- och drogpolitiskt program för Timrå kommun ska antas av kommunfullmäktige i juni Programmet har utarbetats i projektform där kommunens miljö- och folkhälsoberedning har agerat styrgrupp. Folkhälsosamordnaren har under arbetet med kartläggning och genomförandeplan haft stöd av en arbetsgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, miljö och bygg, barn och utbildning samt kultur- och teknikförvaltningen. Förutom kommunala aktörer har länssamordnaren och Brottförebyggande rådet med representation från Polismyndigheten, Svenska kyrkan och detaljhandeln deltagit i diskussioner och inkommit med synpunkter

6 övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet i kommunen. Beredningens uppgift är att samordna och initiera detta arbete. Kommunstyrelsen är uppdragsgivare till nämnderna och miljö- och folkhälsoberedningen. Kommunstyrelsen ansvarar även för att budget finns för de insatser som ska genomföras. Nämnderna får sina uppdrag av kommunstyrelsen och är uppdragstagare. Nämnderna ansvarar för verkställighet och uppföljning av insatser. Förvaltningschefer är operativt ansvariga och ser till att insatserna genomförs. En person som samordnar det alkohol- och drogförebyggande arbetet bör utses att ansvara för att nämndernas uppföljning redovisas till miljö- och folkhälsoberedningen och även för att deras budskap när det gäller alkohol- och drogfrågor når ut till kommunens nämnder och externa myndigheter som berörs av arbetet. I den antagna genomförandeplanen ingår som en aktivitet att se över nuvarande organisation vad avser folkhälsofrågor. Detta arbete har påbörjats av folkhälsosamordnaren. Förslag till ny organisation för dessa frågor kommer att presenteras under Nuvarande organisation: Kommunstyrelsen Uppdragsgivare Nämnder Uppdragstagare Förvaltningschefer Verkställande Styrgrupp Miljö- och folkhälsoberedningen Folkhälsosamordnare Arbetsgruppen Referensgrupp Brottsförebyggande Rådet Det finns många som redan idag arbetar med att påverka människors hälsa i positiv riktning. Många av dessa verksamheter bedrivs av det offentliga men också med ideella krafter. Det är viktigt att de verksamheter som finns idag ges fortsatt stöd för att följas upp och utvecklas. För att dra fördel av varandra krävs en samordning av dessa insatser. Förutom att stödja den befintliga verksamheten kommer det att krävas extra anslag under Organisation perioden för att uppfylla målen i detta program för och till programmet det kopplade alkoholhandlingsplaner. Medel behöver årligen avsättas för att stödja det lokala utvecklingsarbetet. och drogförebyggande arbetet 4 Miljö- och folkhälsoberedningen är det organ under kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet i kommunen. Beredningens uppgift är att samordna och initiera detta arbete. Styrelsen och nämnderna får sina uppdrag av kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för verkställighet och uppföljning av insatser. Kommunstyrelsen har för sitt uppdrag en miljö- och folkhälsoberedning. Kommunstyrelsen har, tillsammans med övriga styrelser/nämnder, ansvar för att nödvändiga resurser finns för de insatser som ska genomföras. Förvaltningscheferna är operativt ansvariga och ser till att insatserna genomförs. Folkhälsosamordnaren ansvarar för att nämndernas uppföljning redovisas till miljö- och folkhälsoberedningen och även för att deras budskap när det gäller alkohol- och drogfrågor når ut till kommunens nämnder och externa aktörer som berörs av arbetet. I den antagna genomförandeplanen ingår som en aktivitet att se över nuvarande organisation vad avser folkhälsofrågor. Detta arbete beräknas pågå under år Det finns många som redan idag arbetar med att påverka människors hälsa i positiv riktning. Många av dessa verksamheter bedrivs av det offentliga men också med ideella krafter. Det är viktigt att de verksamheter som finns idag ges fortsatt stöd för att följas upp och utvecklas. För att dra fördel av varandra krävs en samordning av dessa insatser. Förutom att stödja den befintliga verksamheten kommer det att krävas extra anslag under perioden för att uppfylla målen i detta program och till programmet kopplade handlingsplaner. Medel behöver årligen avsättas för att stödja det lokala utvecklingsarbetet

7 - alkohol- och drogpolitiskt program - Nationella mål Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är folkhälsopolitikens elva målområden. De anger centrala bestämningsfaktorer för hälsan. Folkhälsa berör och påverkas av många samhällsområden, därför är det viktigt med gemensamma målområden som vägledning. Viktiga folkhälsofrågor har länge varit att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket samt verka för ett narkotikafritt samhälle (mål 11). I den nationella folkhälsopolitiken har riksdag och regering beslutat om mål och insatser för svensk alkohol- och narkotikapolitik som rör just detta. I den nationella handlingsplanen för alkohol är det övergripande målet att minska den totala alkoholkonsumtionen. Målet med tobakspolitiken är att minska det totala bruket. Tobak utgör idag den enskilt största hälsorisken i Sverige. Särskilt prioriterade delmål när det gäller alkohol är: Ingen alkohol ska förekomma under uppväxten Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten Skjuta upp alkoholdebutåldern och utveckla fler alkoholfria miljöer Övergripande mål för narkotika är: Verka för ett narkotikafritt samhälle Insatserna ska riktas mot tillgång och efterfrågan i syfte att minska nyrekrytering samt användning av narkotiska preparat. Delmålen i handlingsplanen när det gäller tobak är: Alla ska ges en tobaksfri livsstart från år 2014 Till år 2014 ska antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa halveras Till år 2014 ska antalet rökare bland de grupper som röker mest halveras Bekämpa den illegala alkoholhanteringen Timrå kommuns vision Ingen ska ofrivilligt utsättas för rök i sin omgivning kommunens vision 2015: Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet! Folkhälsopolitiskt program , Timrå kommun Mål 11 (nationellt mål) Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande

8 Målområden Målområden för Timrå kommun i detta program är följande: Ungdomsåren Arbetslivet Vuxnas attityder Graviditeten Droger i trafiken Tillgänglighet Dessa målområden är framtagna av miljö- och folkhälsoberedningen som agerat styrgrupp i det lokala utvecklingsarbetet (LUMA). Alla målområden presenteras med ett övergripande mål som bryts ned till effektmål. De framgångsfaktorer som också anges under varje målområde är vetenskapligt grundade och påverkar alkohol- och drogkonsumtionen i positiv riktning. Varje effektmål som presenteras är mätbart och utgångsläget finns redogjort i den kartläggning (med *LUPP-undersökningen som bilaga) som ligger till grund för programmet. De indikatorer som ska följas upp finns i bilaga 3. I slutet av programmet presenteras även en utvärderingsmodell. * LUPP= Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - ungdomsenkät - 8 -

9 - alkohol- och drogpolitiskt program - Ungdomsåren Det är under dessa år en individ formar sin identitet och utsätts för påtryckningar att prova på tobak, alkohol och andra droger. Dessa påtryckningar sker i skolan, på fritiden och även i hemmet. Skolan är en av de viktigaste arenorna för att påverka barn och ungdomars värderingar och attityder till alkohol och droger. Skolan ska i samarbete med socialförvaltningen, kultur- och teknikförvaltningen samt övriga aktörer arbeta långsiktigt för att stärka ungdomar i dessa frågor. mål Inga ungdomar under 18 år ska röka och/ eller snusa Inga ungdomar under 18 år ska nyttja alkohol Alkoholdebutåldern ska senareläggas Nolltolerans mot övriga droger effektmål till 2015 Minska andelen ungdomar i årskurs 9 som röker och/eller snusar med 50% Minska berusningsdrickandet bland ungdomar i årskurs 9 med 50% Höja alkoholdebutåldern med ett år Minska andelen ungdomar i årskurs 9 som provat narkotika med 50% framgångsfaktorer Ungdomar med kunskap Skolor med handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger Beprövade (evidensbaserade) metoder Färre elever som skolkar Stöd till föreningar - information/ rådgivning i samband med alkohol-, tobak- och drogfrågor Arbetslivet Att alkoholen orsakar negativa konsekvenser för samhället i stort och för den enskilde är välbekant och mycket tyder på att en ökad konsumtion även har inverkan på arbetslivet. Mycket tyder på att tidiga förebyggande insatser i arbetslivet påverkar det allmänna hälsoläget. mål Arbetsplatser i Timrå kommun är fria från tobak, alkohol och övriga droger effektmål till 2015 Andelen företag med fler än 10 anställda som har en drogpolicy ökar med 25 % framgångsfaktorer Arbetsgivare som genomför kontinuerliga samtal kring alkohol och droger Chefer och arbetsledare med kunskap om tobakens och alkoholens skadeverkningar Företag med alkohol- och drogpolicy Öka andelen tobaksfria arbetsplatser med 25 % - 9 -

10 Vuxnas attityder Den enskildes förhållningssätt till alkohol och droger formas i samspel med omgivningen. Därför är det av stor vikt att påverka den allmänna opinionen. När man diskuterar barns skydd och vad som har störst betydelse för att en individ inte ska hamna snett i tillvaron är föräldrar och familjen det viktigaste. mål Vuxna ska vara goda förebilder för unga i samhället framgångsfaktorer Kunskap om skadeverkningar av alkohol och andra droger effektmål till 2015 Öka andelen vuxna som deltar i föräldrastödsprogram med 50% under åren Öka andelen föreningar med alkohol- och drogpolicy med 50% Stöd till föräldrar Kunskap hos föräldrar, allmänhet och ungdomsledare inom föreningslivet om hur alkohol och andra droger påverkar barn och ungdomar Föreningar som arbetar aktivt med alkoholoch drogpolicy Graviditeten De flesta kvinnor slutar röka och dricka alkohol under graviditeten men forskning visar att de som inte gör det blir allt fler. Att konsumera alkohol i samband med graviditet kan medföra allvarliga konsekvenser för den nyfödda. mål Barn ska inte utsättas för någon typ av droger under graviditet och amning framgångsfaktorer Blivande föräldrar med kunskap om risker, AUDIT*-programmet *Enkät som används för att tidigt identifiera skadligt drickande

11 - alkohol- och drogpolitiskt program - Droger i trafiken Forskning visar att ökad konsumtion av alkohol hör ihop med ökat rattfylleri. Upp till förare beräknas varje dag köra påverkade på våra vägar. Av dessa har många ett alkoholberoende. mål Alkohol- och drogpåverkade förare ska inte förekomma Tillgänglighet effektmål till 2015 Minst 10 % av de av polisen omhändertagna rattfylleristerna ska ha antagit erbjudande om stöd eller behandling Andelen genomförda utandningsprov ska behållas på samma nivå som idag (1500/ år) Minska andelen ungdomar i årskurs nio som kört berusade med 50 % Minska andelen ungdomar i årskurs tre på gymnasiet som kört berusade med 50 % framgångsfaktorer Beprövade metoder, till exempel SMADIT* och alkolås Utandningsprov Ungdomar med kunskap om rattonykterhet och dess konsekvenser Att begränsa tillgängligheten är den mest kostnadseffektiva metoden för att minska problem med alkohol och övriga droger. Alkoholforskning visar att prissättning, åldersgränser, antal försäljningsställen och öppettider påverkar den totala konsumtionen samt andra alkoholrelaterade problem. mål Ungdomar under 18 år ska inte bli serverade eller få köpa alkohol eller övriga droger Vuxna ska införskaffa tobak och alkohol på ett sätt som är förenligt med svensk lagstiftning Anskaffning av illegala droger ska förhindras framgångsfaktorer Restaurangpersonal utbildad i ansvarsfull alkoholservering Butikspersonal som kontrollerar legitimation Tillsyn av tobak enligt tobakslagen, och alkohol enligt alkohollagen Förhindra illegal försäljning av alkohol och andra droger samt langning till ungdomar effektmål till 2015 Öka andelen restauranger som har en drogpolicy med 50% Öka andelen detaljhandlare som har ett egenkontrollprogram för tobak och folköl till 100 procent Beprövade metoder, t ex Kronobergsmodellen som går ut på att polisen beslagtar och förstör alkohol hos minderåriga ungdomar och kontaktar deras föräldrar. En annan åtgärd är att identifiera och ingripa mot kända langare. Samsyn med andra berörda myndigheter vid bedömning av serveringstillstånd * Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken - innebär att misstänkta rattfyllerister snabbt tas om hand och erbjuds professionell hjälp att ta itu med sitt missbruk

12 Utvärdering ommunens övergripande arbete med alkohol och droger och de insatser som genomförs de olika förvaltningarna samt övriga samhällsaktörer ska utvärderas kontinuerligt. Detta ör att utveckla och förbättra olika metoder. Även systemet och resultatet är viktiga att tvärdera. Utvärdering tt utvärdera systemet innebär att man tittar på strukturen kring det drogförebyggande rbetet (material, personella och ekonomiska resurser samt organisation). Själva genomörandet Kommunens är viktigt övergripande för att se arbete om projektet med alkohol har och fungerat, droger och de vilka insatser aktiviteter som genomförs som i de förekommit olika förvaltningarna.s.v. Resultatet samt övriga samhällsaktörer utvärderas för ska att utvärderas se i vilken kontinuerligt. utsträckning Detta för målen att utveckla har och uppfyllts. förbättra olika metoder. Även systemet och resultatet är viktiga att utvärdera. odellen består av tre delar: systemet, genomförandet och utvecklingen. Uppföljning av essa tre delar skapar gemensamt utvärderingen av det alkohol- och drogpolitiska rogrammet. Uppföljning och kartläggning av alkoholoch drogsituationen System Värdering av systemet (program, organisation och implementering) Utveckling Genomförande Kvalificerad uppföljning av insatserna Systemet tt utvärdera Att utvärdera systemet som innebär det att drogförebyggande man tittar på strukturen de kring förutsättningar det drogförebyggande som ges arbetet för (material, att genomföra arbetet de vilar insatser på är av vikt som för det att bedöma alkohol- de förutsätt- och Att arbetet utvärdera vilar systemet på är som av det vikt drogförebyggande att edöma rogpolitiska personella programmet och ekonomiska bygger resurser samt på. Finns organisation). ska Själva lyckas. genomförandet Utvärderingsverktyget viktigt för att se om som ska det användas alkohol- och drogpolitiska bifogas programmet bygger på. det brister ningar i som systemet ges för att kan genomföra detta påverka de insatser som nsatsen bilaga projektet 1). har fungerat, vilka aktiviteter som förekommit ska o.s.v. värderas Resultatet vid utvärderas införande att av se i programmet vilken Finns samt det brister en gång i systemet när kan programmet detta påverka om utsträckning målen har uppfyllts. insatsen ska lyckas. Utvärderingsverktyget som ska ystemet yra år ska utvärderas inför revidering. Ansvariga är kommunstyrelsen genom miljö- och användas bifogas programmet olkhälsoberedningen. Modellen består av tre delar: systemet, genomförandet (bilaga 1). och utvecklingen. Uppföljning av dessa tre delar skapar gemensamt utvärderingen av det alkohol- och drogpolitiska programmet. samt inför varje revidering. Ansvariga är kommunsty- Systemet ska utvärderas vid införande av programmet relsen genom miljö- och folkhälsoberedningen

13 - alkohol- och drogpolitiskt program - Genomförandet Varje insats som genomförs ska utvärderas. Det är viktigt att man redan innan insatserna genomförs har klart för sig hur detta ska gå till. Att man tydliggör och följer upp kontinuerligt under genomförandefasen ska ses som ett förbättringsarbete. Det finns då möjlighet att förbättra och utveckla insatsen under tiden. Bilaga 2 till programmet är ett förtydligande av de steg man bör ha med när en insats planeras. Uppföljning sker efter att insatsen är genomförd eller i samband med verksamhetsberättelse som redovisas till respektive nämnd varje år. Ansvarig är respektive nämnd. Utveckling/resultat Kartläggning och uppföljning av indikatorer (se bilaga 3) genomförs för att följa utvecklingen i kommunen. För att senare se var man behöver sätta in resurser behöver denna kartläggning analyseras tillsammans med utvärderingen av systemet och uppföljningen av insatser som genomförts. Har strukturen i systemet någon inverkan på genomförandet och utvecklingen? Har genomförandet haft någon inverkan på utvecklingen? En omfattande utvärdering ska göras under 2015, innan programmet revideras. Då bör följande frågor besvaras: Har målen i programmet uppnåtts? Har programmet och dess handlingsplaner lett till några förbättringar? Hur kan vi förbättra det alkohol- och drogförebyggande arbetet? Ansvarig för utvärderingen är kommunstyrelsen genom miljö- och folkhälsoberedningen

14 Bilaga 1 Bilaga 1 Värderingsinstrument för systemet Frågeställning Utformning av programmet Svar 1. Uppfyller målen kriterierna för att vara SMART:a (specifika, mätbara, Ja Nej accepterade, realistiska och tidsatta)? 2. Är programmet tidsbegränsat? Ja Nej 3. Finns det en uttalad roll- och ansvarsfördelning mellan förvaltningar i Ja Nej programmet? 4. Finns det en särskild budget avsatt för det förebyggande arbetet inom Ja Nej ramen för det alkohol- och drogpolitiska programmet? 5. Har programmet förankring i forskning och erfarenhet? Ja Nej 6. Finns det en plan för utvärdering och revidering av det alkohol- och drogpolitiska programmet? Ja Nej Organisation och implementering 7. Finns det en utsedd ledning (styrgrupp) för det alkohol- och drogpolitiska Ja Nej programmet? 8. Finns det en uttalad och tydlig organisation för genomförandet av Ja Nej programmet? 9. Finns det en kommunal samordnare för det alkohol- och drogförebyggande Ja Nej arbetet? 10. Finns det konkreta handlingsplaner för de prioriterade områdena? Ja Nej 11. Finns åtaganden beskrivna i alla förvaltningars verksamhets- och Ja Nej investeringsplaner om vad som ska genomföras inom ramen för det alkohol- och drogpolitiska programmet? 12. Finns det en särskild budget avsatt inom respektive förvaltning för Ja Nej genomförande av insatser i programmet? 13. Är programmet väl känt bland den personal inom kommunen som Ja Nej arbetar inom områden som det alkohol- och drogpolitiska programmet berör? 14. Finns det alkohol- och drogpolitiska programmet lättillgängligt för Ja Nej kommunmedborgarna och kommunens personal? 15. Finns det information om hur kommunens alkohol- och drogförebyggande Ja Nej arbete utvecklas lättillgängligt för kommunmedborgarna och kommunens personal? 16. Genomför kommunen aktivt insatser för att informera om kommunens alkohol- och drogförebyggande insatser Ja Nej Uppföljning och utvärdering 17. Har alla insatserna som beskrivs i det alkohol- och drogpolitiska Ja Nej programmet utvärderats 18. Finns alla insatsernas resultat redovisade i förvaltningarna Ja Nej verksamhetsberättelser 19. Har externa utvärderare använts? Ja Nej 20. Har utvärderingar genomförts av personalen på respektive förvaltning? Ja Nej 21. Bedöms de kvalificerade uppföljningarna vara av god kvalitet? Ja Nej

15 Bilaga 2 - alkohol- och drogpolitiskt program - Bilaga 2 En förtydligande beskrivning av de steg man bör tänka på vid planering av en insats Steg 1 Målformulering Syftet med insatsen ska vara genomtänkt innan arbetet påbörjas Steg 2 Samhällsdiagnos Utvärdering bestäms av utgångsläge och behov. Steg 3 Programutformning och initiering av program I den inledande fasen ska utvärderings- och projektplan formuleras Steg 4 Genomförande Utvärderingen ska inriktas på processen och ge möjlighet till förändring av inriktning och insatser under projektperioden Steg 5 Steg 6 Vidmakthålla det preventiva programmet Uppföljning/utvärdering och spridning Genom en processutvärdering över tid säkerställs att den struktur man valt att arbeta i förblir långsiktigt effektiv Här summeras och sammanställs resultatet av insatsen

16 Bilaga

17 Bilaga 3 fortsättning - alkohol- och drogpolitiskt program - Narkotika/Läkemedel Narkotikatillgänglighet Antal narkotikabrott Antal drograttfyllor Vård enligt LVM Narkotikadiagnoser Läkemedelsanvändning Dopningsanvändning hos ungdomar Tobak Antal tobaksförsäljare Ungdomar och tobak Tobakskonsumtion Dödlighet i lungcancer Riskgrupper Antal barn som far illa Barn som lever med rökande föräldrar Barn med neuropsykiatrisk störning Skolk i skolan Trivsel i skolan Trygga i skolan Antal behöriga till gymnasieskolan Föräldrars inställning till alkohol Upplevd stress Arbetslöshet Ohälsotal Polismyndigheten Polismyndigheten/Brottsförebyggande rådet Polismyndigheten/Brottsförebyggande rådet Socialförvaltningen Socialstyrelsen Landstinget Lokal drogenkät Miljö- och byggförvaltningen Lokal drogenkät Landstingets drogundersökning Socialstyrelsen Socialförvaltningen Landstinget Barn- och utbildningsförvaltningen LUPP-undersökning LUPP-undersökning LUPP-undersökning Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal drogenkät Landstinget Arbetsförmedlingen Försäkringskassan LUPP = Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken - ungdomsenkät

18 - 18 -

19 alkohol- och drogpolitiskt program -

20 Timrå kommun Timrå Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon: Webbplats:

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 14 1 (11) ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM I TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 Inledning Utvecklingen i Sverige påvisar vikten av ett samordnat lokalt

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Otti Aoif-äWI Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Annbritt Öqvist Datum 2015-01-16 Diarienummer UBN-2015-0423 Utbildningsnämnden Handlingsplan mot droger för grundskolan Förslag till

Läs mer

Handbok för personal och information för föräldrar och elever

Handbok för personal och information för föräldrar och elever SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012 Program mot droger för grundskola och ungdomsgården i Kils kommun Handbok för personal och information för föräldrar och elever Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

DROGPOLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET

DROGPOLICY FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET FÖR FÖRENINGSLIVET INOM KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHET I Karlskrona vill vi att alla föreningar arbetar mot droganvändning Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

[ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY]

[ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY] 2011 Lindome GIF [ALKOHOL, TOBAK & DROGPOLICY] Denna policy vill på ett enkelt sätt beskriva de regler och förhållningssätt som föreningen Lindome GIF valt att stå för gällande bruket av alkohol-, tobak-

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan * Alkohol Narkotika Dopning Tobak Denna handlingsplan är framtagen utifrån den policy som är kopplad till överenskommelsen

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer