Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298"

Transkript

1 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun utsändes på remiss till de instanser som omnämns i bilaga 1 att remisstiden fastställs till 31 augusti 2010 Göran Nilsson G:\Politik\Kommunstyrelse\Kommunstyrelsen\2010\KS100510\Drogpol_handlingspr_ordf.doc

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Paula Lindqvist Grinde Datum KS-2010/ Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun utsändes på remiss till de instanser som omnämns i bilaga 1. att remisstiden fastställs till 31 augusti Bakgrund Detta program innehåller mål och strategier som ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar i deras verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. Programmet ska bidra till att utveckla Knivsta kommun till en trygg miljö att verka och bo i. Drogpolitiken ska verka för en god folkhälsa för alla invånare som bor i Knivsta barn, unga och vuxna. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att det blir verklighet programmet vilar på grunden att alla som arbetar i kommunens verksamheter känner och tar ett ansvar i det alkoholoch drogförebyggande arbetet. Politisk styrgrupp, referensgrupp samt samordnare för drogförebyggande arbete i Knivsta kommun har tagit fram ett förslag till Drogpolitiskt program för Knivsta kommun och vill hämta in synpunkter på programmet innan det går till beslut i Kommunstyrelsen. Remissvar bör vara Knivsta kommun tillhanda senast 31 augusti Svar sändes till Annika Placido socialchef

3 FÖRSLAG TILL DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KNIVSTA KOMMUN

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Omvärldsfaktorer... 5 Lokala faktorer... 5 Inriktning - helhetssyn... 5 Utgångspunkter och styrdokument... 6 Målformulering... 7 Övergripande målsättning:... 7 Knivsta kommuns inriktningsmål:... 7 Inriktningsmålen är konkretiserade i följande delmål:... 7 Tillgänglighets- och efterfrågebegränsande insatser... 8 Tillgänglighetsbegränsande insatser... 8 Efterfrågebegränsande insatser... 8 Uppföljning/ utvärdering Bilaga Lagstiftning, internationella-, nationella-, lokala mål och program Lokala dokument och planer

5 SAMMANFATTNING Detta program innehåller mål och strategier som ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar i deras verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. Programmet ska bidra till att utveckla Knivsta kommun till en trygg miljö att verka och bo i. Drogpolitiken ska verka för en god folkhälsa för alla invånare som bor i Knivsta barn, unga och vuxna. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att det blir verklighet programmet vilar på grunden att alla som arbetar i kommunens verksamheter känner och tar ett ansvar i det alkoholoch drogförebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet ska genomsyras av samverkan, långsiktigt tänkande, kunskap samt överensstämma med kommunens övergripande mål. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Programmet riktar sig till den breda och generella grupp som invånarna i kommunen utgör. De strategier och insatser som anges i programmet rör främst kommunal verksamhet, men visar också på vikten av att det finns kommunövergripande samverkan i det förebyggande arbetet. Kommunen kan inte ensam nå framgång i arbetet, men tillsammans med en rad viktiga samarbetspartners kan målen uppnås. Programmet har arbetats fram i samverkan med Styrgruppen och Referensgruppen för drogförebyggande arbete i Knivsta kommun. Arbetet har drivits på ett processinriktat sätt med syfte att skapa ett brett engagemang för de drogpolitiska frågorna, starta lokalt förändringsarbete och öka samverkan mellan olika aktörer. Programmet utgår bland annat från Alkohollagen, Tobakslagen, de Nationella alkoholoch narkotikahandlingsplanerna, Nationella målområden för folkhälsan samt Barnkonventionen. Programmet ska komplettera gällande lagstiftning på området och övriga styrdokument för kommunen. Kommunens mål och strategier är lokala delmål på vägen mot de nationella målen. 3

6 INLEDNING Knivsta kommun är, i många avseenden, en välmående och trygg kommun. Många både barn, unga och vuxna har det bra. Utbildningsnivån bland både kvinnor och män är relativt hög om man jämför med riket i övrigt. Siffrorna för de öppet arbetslösa i kommunen är lägre än både länet och riket och dessutom har vi också de lägsta ohälsotalen (sjukskrivningarna) i länet. 1 Samtidigt vet vi att fler än var tionde pojke i årskurs 9 röker dagligen, var fjärde flicka och pojke berusningsdricker minst en gång i månaden varav en stor andel av dessa får alkohol av sina föräldrar, samt att var femtonde pojke har testat narkotika. 2 Och detta i årskurs 9, i Knivsta kommun. Vi vet också idag att tobaksbruk, hög alkoholkonsumtion samt missbruk av narkotika är några av de största orsakerna till ohälsa. Användande av droger är därför en stor riskfaktor för folkhälsan och för individens välmående och livskvalitet. Det leder också ofta till negativa sociala konsekvenser samt stora kostnader för både individen och samhället. Med droger avses i detta program: Alkohol, narkotika, tobak, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas, preparat som sniffas. I länets Liv & Hälsa Ung -undersökning från påvisas starka samband mellan tobaksrökning, omfattande alkoholdrickande och narkotikamissbruk bland unga. Bland annat visar undersökningen att de ungdomar som testat narkotika i mycket högre grad berusningsdricker samt röker än de ungdomar som inte testat narkotika. Insatser för att förebygga bruk av tobak, alkohol eller narkotika bland barn och ungdomar bör därför ingå i ett samspel med insatser som syftar till att främja hälsa och förebygga problem på bred front hos alla kommuninvånare. Det finns med andra ord många skäl till satsningar på förebyggande åtgärder. På statlig nivå har bland andra nationella handlingsplaner antagits för att förebygga alkohol- och narkotikaproblem och där det läggs mycket stor vikt vid det lokalt förebyggande arbetet. Avgörande är att det finns kunskap om vilka de viktigaste risk- respektive skyddsfaktorerna för alkohol- och drogproblemen är samt hur de ska kunna motverkas respektive främjas. Preventionsforskning visar att ju fler risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå som kan påverkas, desto större blir den förebyggande effekten. 4 Det är viktigt att arbeta med preventiva insatser på alla nivåer, men det är mest kostnadseffektivt att fokusera på insatser som når alla och förebygga problematiken i ett tidigt skede. 5 Man kan tycka att drogproblemen ska åtgärdas där de är som störst, det vill säga bland dem som missbrukar eller är beroende. Preventionsparadoxen 6 innebär dock att den totalt sett största förebyggande effekten uppnås om de drogpolitiska insatserna riktas mot hela befolkningen och inte endast mot högriskgrupper. Förändringarna i den svenska alkoholpolitiken och de utmaningar 7 Knivsta kommun står inför innebär ett ökat ansvar för kommunen i sitt förebyggande arbete. För att 1 Knivsta i siffror 2009; SCB; Regionfakta; Försäkringskassan 2 Kartläggning av aktuell drogsituation samt alkohol- och drogförebyggande arbete i Knivsta kommun Liv & Hälsa ung Samhällsmedicin, Landstinget i Uppsala län 4 Metoder för kartläggning och uppföljning Statens folkhälsoinstitut, FHI (2006) 5 Tänk långsiktigt! En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa. Skolverket, Socialstyrelsen, FHI (2004) 6 Rose G., "Strategy of prevention ", Brit Med J 1981; 282: Se under rubriken Lokala faktorer 4

7 säkerställa ett långsiktigt drogförebyggande arbete så är också en tydlig politisk viljeinriktning och tydliga politiska riktlinjer en nödvändighet. 8 Omvärldsfaktorer Förutsättningarna för att bedriva ett alkohol- och drogförebyggande arbete har förändrats. Sveriges alkohol- och narkotikapolitiska instrument har begränsats genom en ökad internationalisering och medlemskapet i EU har lett till en anpassning till andra länders intressen och lagstiftningar. Såväl varor som kapital och människor rör sig över gränserna på ett annat sätt än tidigare och har gjort att det blivit allt svårare att upprätthålla nationella regler som avviker från omvärldens. De ändrade reglerna för privat införsel av alkohol och därmed utökande gränshandel är exempel på hur alkoholpolitiken påverkats av omvärlden. Det så kallade prisinstrumentet kan inte heller längre användas i samma utsträckning som förut. Endast detaljhandelsmonopolet kvarstår i form av systembutikerna. Tillgängligheten till olika narkotiska preparat har ökat och ungdomars och unga vuxnas exponering och utsatthet för olika droger har höjts betydligt som en följd av bland annat ökande globalisering och tillgänglighet till Internet. Lokala faktorer Knivsta kommun har en geografisk närhet till både Uppsala och Stockholm, vilket gör att både ungdomar och vuxna berörs av lättillgängligheten och storstadsproblematiken vad gäller att få tag på illegal alkohol och droger. Resultaten från kartläggningen 9 visar bland annat på en ökning både vad gäller tobak, alkohol och narkotika hos ungdomarna i kommunen. Det finns med andra ord mycket stora behov av att, i Knivsta kommun, arbeta mot alla typer av droger och på alla typer av preventionsnivåer, primär, sekundär och tertiär. Siffrorna visar på ökande antal unga dagligrökare, likaså antalet ungdomar som berusningsdricker samt en ökande narkotikaanvändning och missbruk. Dessutom visar kartläggningen att en betydande andel vuxna förser barn och unga med alkohol. Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner samtidigt som den också har en mycket ung befolkningsstruktur. Utifrån det ovan nämnda är ett samordnat alkohol- och drogförebyggande arbete samt en tydlig politisk viljeinriktning av största vikt. Inriktning - helhetssyn Ett framgångsrikt förebyggande arbete inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdena måste bedrivas över sektorsgränser och involvera så många aktörer och arenor som möjligt. Lika viktigt är att arbetet sker med en tydlig struktur för samverkan och samordning. I Regeringens åtgärdsprogram för 2010 fastställs det att: De kommunala ANDT-samordnarna är centrala och en fortsatt satsning inom ANDTområdet är nödvändig om målen ska nås. [ ] Det finns mycket som talar för att denna långsiktiga satsning bidragit till de minskade konsumtionsnivåerna, särskilt bland skolelever. 10 Lokalt förebyggande arbete får bäst effekt om det anpassas efter lokala förhållanden och om besluten fattas nära dem som berörs. En stark länk mellan nationell, regional och lokal nivå underlättar arbetet. En väl fungerande struktur för det drogförebyggande 8 Svenska kommunförbundet (2000) 9 Kartläggning av aktuell drogsituation samt alkohol- och drogförebyggande arbete i Knivsta kommun Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)

8 arbetet ökar också förutsättningarna för att åstadkomma förändring. Preventionsforskningen 11 har listat ett antal framgångsfaktorer i arbetet: Aktiviteter som har forskningsstöd Struktur och långsiktighet Tydligt samordnat uppdrag Policy med uppföljningsrutiner Stöd och engagemang hos kommunledning Mobilisering av många i kommunen Opinionsbildande insatser En tydligt avsatt budget för det förebyggande arbetet Förebyggande arbete har ofta en inriktning på barn och unga. Insatser som direkt riktar sig till vuxna för att förhindra ett riskbeteende, exempelvis i form av berusningsdrickande, är i sig viktiga. Vuxna är också mycket viktiga att uppmärksamma då de ofta tjänar som förebilder. Föräldrarna är den enskilt viktigaste faktorn i ett barns utveckling och därför är påverkan från föräldrarna betydelsefull om barn och ungdomar kommer att börja använda droger eller inte. Föräldrars betydelse som positiva förebilder och normbildare är dock det mest centrala för barnens syn på sin omvärld och den värdegrund som sedan skall vara vägledande i livet. I de flesta fall avses med förebyggande arbete, de åtgärder som har som specifikt syfte att direkt förebygga, till exempel information om narkotika till föräldrar. Men också andra faktorer och åtgärder kan ha drogförebyggande effekter även om det ursprungliga syftet inte är att förebygga drogmissbruk. Ett sådant exempel är en god skolmiljö som man vill ha av många skäl för att skolan och eleverna ska fungera bra, men som också har visat sig ha en god drogförebyggande effekt. Genom att ha detta breda synsätt att inkludera det som faktiskt är förebyggande blir fördelningen större av viktiga arenor och aktörer. En framgång inom det drogpolitiska området förutsätter att kommunen internt samarbetar mellan olika verksamhetsgrenar som socialtjänst, skola och fritid. Frivilligorganisationer och näringsliv är andra viktiga samverkanspartners. En förutsättning för ett framgångsrikt drogförebyggande arbete är också att Knivsta kommun samarbetar med andra myndigheter och huvudmän inom områden som hälsooch sjukvård och polis. Med en ökad struktur, styrning och samsyn kan det byggas en tydligare plattform för frågorna där de olika verksamheterna lättare kan samordna insatserna, vilket ger en hållbar, stabil och långsiktig effekt i det alkohol- och drogförebyggande arbetet i samhället. Utgångspunkter och styrdokument Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Alkohollagen Tobakslagen Nationella målområden för folkhälsan Barnkonventionen Socialtjänstlagen WHO policydokument Knivsta kommuns drogpolitiska program har sin etiska utgångspunkt i FN:s barnkonventions intentioner om barns och ungdomars grundläggande rätt till skydd och stöd. 11 Se 6

9 Dessutom utgår det från nationella mål och aktuell lagstiftning. Programmets inriktning bygger på aktuell forskning och på den kunskap som utvecklats inom det drogförebyggande området om vad som ger största möjliga positiva effekt i det långsiktigt förebyggande arbetet. MÅLFORMULERING I Knivsta kommun ska det drogförebyggande arbetet inriktas på flera arenor. Målet är att det ska finnas en obruten linje av främjande och drogförebyggande insatser från mödravårdscentral barnhälsovård förskola skola hälso-/sjukvård fritid/föreningsliv/ideella krafter arbetsliv socialtjänst polis. Arbetet ska syfta till att stärka skyddsfaktorer (friskfaktorer) och minska riskfaktorer, vilket i förlängningen leder till dels förbättrad folkhälsa, dels ökad trygghet för kommuninvånarna. För att lyckas med detta krävs en bred samsyn och ett gemensamt ansvar mellan olika aktörer inom kommunen. Knivsta kommuns drogpolitiska program utgör ett övergripande ramverk för ett gemensamt utvecklingsarbete och visar de principer, mål och prioriteringar som gäller i kommunen som helhet inom områdena tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat. Övergripande målsättning: Alla i Knivsta kommun ska ges möjlighet till en hälsosam livsstil genom att vi tillsammans utvecklar ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete som främjar barns och ungdomars sociala utveckling och förebygger missbruk av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Arbetet ska ske utifrån de nationella handlingsplanerna på dessa områden. Knivsta kommuns inriktningsmål: Barns och ungdomars uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Ett narkotikafritt samhälle. Den totala konsumtionen av alkohol ska minska bland kommunens invånare. Inriktningsmålen är konkretiserade i följande delmål: Debutåldern för alkoholberusning ska skjutas upp. Andelen barn och ungdomar som använder tobak ska minska. Andelen barn och ungdomar som någon gång använt narkotika ska minska. Berusningsdrickandet bland både vuxna och unga ska minska. Ingen alkohol ska förekomma i trafiken, arbetslivet eller under graviditeten. Åstadkomma fler drogfria miljöer. Motverka den illegala alkoholhanteringen. Alkoholens och narkotikans medicinska och sociala skadeverkningar ska minska. 7

10 TILLGÄNGLIGHETS- OCH EFTERFRÅGEBEGRÄNSANDE INSATSER Förebyggande insatser kan delas upp i två delar dels insatser som begränsar tillgängligheten, dels insatser som begränsar efterfrågan. Begränsning av tillgänglighet utgår bland annat från kommunens ansvar som myndighet vid tillståndsgivning för servering och försäljning av alkoholdrycker och försäljning av tobak samt kommunens möjligheter att begränsa tillgängligheten även av illegal försäljning av tobak, alkohol och narkotika. För att mer specifikt kunna utforma efterfrågedämpande åtgärder, det vill säga att förmå människor oavsett ålder att i minskad grad efterfråga alkohol och andra droger, gäller det att se till vilka olika sammanhang (arenor) som är viktiga. Här nedan listas några förslag 12 med syfte att dels begränsa efterfrågan på tobak, alkohol och andra droger, dels för att begränsa tillgängligheten för dessa. Tillgänglighetsbegränsande insatser Tillsyn Omfattande forskning 13 bekräftar att tillsynen är en avgörande faktor för såväl ansvarsfull alkoholservering som försäljning av tobak och alkohol i detaljhandeln. Därför är det viktigt att man utarbetar dessa delar i samverkan med den lokala polisen. Ansvarsfull alkoholservering Ansvarsfull alkoholservering innebär att utbildning av personal i serveringsfrågor kombineras med effektiv tillsyn från kommunen och polisen. Den kombinerade insatsen syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld på krogen. Tider för servering/antal serveringstillstånd Ju senare på natten servering tillåts, desto fler problem uppstår, vilket framgått av senare års forskning från olika länder. Ju fler serveringstillstånd som beviljas i ett område, ju större blir risken för alkoholrelaterade problem som trafikolyckor och våldsbrott. Efterfrågebegränsande insatser Föräldrastöd Det mesta i forskningen talar för att familjen är den enskilt viktigaste faktorn för att begränsa efterfrågan på alkohol och droger. Föräldraprogram har troligen större effekt för att begränsa efterfrågan än några andra insatser. Insatserna inriktas på att förbättra interaktionen mellan föräldrar och barn, stärka samhörigheten med familjen samt klargöra familjeregler vad gäller alkohol och droger. 12 Förslag på effektiva åtgärder är tagna från bland annat Policy för prevention Statens Folkhälsoinstitut (2006) 13 Se bland annat Den svenska supen i det nya Europa. Nya villkor för alkoholprevention: En kunskapsöversikt Andréasson, S. FHI Rapport 2002:11 8

11 Skola förskola Preventionsforskningen 14 har visat att skolan har stora möjligheter att spela en viktig roll i det förebyggande arbetet. Det förebyggande arbetet i skolan sammanfaller till viktiga delar med ambitionen att skapa en bra skola och ett gott skolklimat. Forskning visar att när eleverna tycker det är roligt att gå till skolan, känner sig sedda och uppskattade av lärare och kamrater samt föräldrarna har förtroende för skolan, så är det i själva verket det kraftfullaste skyddet mot att utveckla missbruk och andra problem. Landstinget Genom sin breda kontaktyta med hela befolkningen, har Hälso- och Sjukvården en unik möjlighet att förebygga och primärpreventivt arbeta mot drog- och alkoholproblem. Exempelvis så har Ungdomsmottagningen stora möjligheter att arbeta med attityder, normer och värderingar både individuellt och i utåtriktad verksamhet. Mödrahälsovården har också en särskild möjlighet att uppmuntra gravida att sluta använda tobak, alkohol och andra droger genom olika program för detta. Screeningverktyg finns för alkohol/ droger och tobak inom hela Primärvården. Fritidsverksamhet Preventionsforskningen 15 har visat på fritidsverksamhetens betydelse, speciellt för vissa mer utsatta grupper. Alkohol- och narkotikavanor påverkas starkt av kamratgrupper, särskilt om föräldrainflytandet är svagt. Socialt utvecklande fritidsverksamheter kan minska risken för alkohol- och drogproblem, förutsatt att åtgärder vidtas mot tillgängligheten. Exempel på sådana är kommunens fritidsverksamhet, engagemang i föreningslivet, musik eller andra aktiviteter med strukturerad verksamhet. En central uppgift är att skapa möten mellan unga och vuxna där ungdomarna möts med respekt och där de vuxna lyssnar. Opinionsbildning Det är viktigt att bedriva opinionsbildning. Dels kan arbetet med media syfta till att få ut budskapet att alkohol och droger orsakar en rad problem för medborgarna, dels kan detta motivera till ett mer aktivt förebyggande arbete. Avgörande här är att preventivt arbete inte kan genomföras motströms, man måste ha opinionen med sig. Det är viktigt att lyfta de goda exemplen som finns i kommunen, bland annat i syfte att bygga upp känslan av trygghet i närsamhället. Antilangningskampanjer En antilangningskampanj vänder sig till den vuxna befolkningen, exempelvis tonårsföräldrar, där syftet kan vara Langa inte, köp inte ut som i sin tur syftar till att slå hål på myter som att det är bättre att köpa ut till sina barn för då vet man i alla fall vad och hur mycket de dricker. Ett annat budskap kan vara Tänk om. I denna kampanj finns ett proaktivt budskap som riktar sig till föräldrar vars barn går på högstadiet och syftar till att stärka föräldrar i att inte köpa ut eller bjuda sina barn på alkohol. Det andra är ett reaktivt budskap som riktar sig till föräldrar vars barn går på gymnasiet och syftar till att de föräldrar som har bjudit eller köpt ut uppmuntras till att tänka om. 14 Förebyggandets konst, Statens Folkhälsoinstitut (2002) 15 Se exempelvis Förebyggandets konst, Statens Folkhälsoinstitut (2002) 9

12 UPPFÖLJNING/ UTVÄRDERING Programmet är utgångspunkten för ett långsiktigt drogförebyggande utvecklingsarbete som kontinuerligt ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. En förutsättning för att drogpolitiken ska leva och få genomslagskraft i verksamheten är att varje nämnd och förvaltning konkretiserar sina åtaganden i handlingsplaner utifrån de övergripande målen. Ansvaret för att forma konkreta handlingsplaner åligger de kommunala nämnderna och förvaltningarna. För att behålla helhetssynen på det drogförebyggande arbetet i kommunen, kommer samordnaren för det drogförebyggande arbetet att vara behjälplig i utvecklandet av konkreta handlingsplaner. Programmet kompletterar gällande lagstiftning på området och övriga styrdokument som exempelvis kommunens lokala Folkhälsopolicy, den lokala Skol- och barnomsorgsplanen samt Samverkansavtal mellan Knivsta kommun och Polismyndigheten Uppsala län. Målen är naturligtvis även en angelägenhet för andra verksamheter, men som ett kommunpolitiskt dokument begränsar sig åtagandena emellertid till att omfatta kommunal verksamhet. Ansvaret för att programmet årligen följs upp och att programmet vidareutvecklas åligger Kommunstyrelsen. Vart fjärde år ska en grundlig översyn av program och åtgärder genomföras. Kommunens mål och strategier är lokala delmål på vägen mot de nationella målen. Årligen ska också en samverkansdag kring det drogförebyggande arbetet ske där man följer upp och levandegör handlingsplanerna och Knivsta kommuns drogpolitiska program samt -arbete. 10

13 BILAGA Lagstiftning, internationella-, nationella-, lokala mål och program Ett antal lagar reglerar alkohol- och övriga drogområdet. Det finns också nationella och lokala mål och program att ta hänsyn till. WHO:s Europamål till år 2015 Alkohol: Alkoholkonsumtionen per capita ska till år 2015 inte överstiga 6 liter ren alkohol per år. Tobak: Andelen rökfria ska vara minst 80 % av de som är över 18 år och nära 100 % bland de som är under 18 år. Narkotika: Missbruk och otillåten användning av psykoaktiva droger ska minskas med åtminstone 25 % och dödligheten till följd därav med minst 50 %. Nationella alkohol- och narkotika- handlingsplaner (prop.2005/06:30) Handlingsplanerna för alkohol- och narkotikapolitiken gäller fram till och med år 2010 och innehåller mål och strategier för statens samlade arbete med att förebygga alkoholoch narkotikaskador. En huvudinriktning är att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå. Arbetet på lokal nivå är avgörande för framgångsrika resultat. (Länk till handlingsplanerna En planering för hur arbetet kommer att fortskrida efter 2010 har påbörjats med stöd av ANDT-sekretariatet. De nationella målen för tobak Det övergripande målet för att de statliga insatserna inom tobaksområdet är att minska tobaksbruket. Följande etappmål har fastställts på tobaksområdet: En tobaksfri livsstart från år 2014 En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa En halvering till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa En halvering till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest Ingen ska utan eget val utsättas för rök i sin omgivning Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan (SOU 2000:91) Nationella riktlinjer och mål för att förbättra folkhälsan. Vilar på en humanistisk människosyn, vilket innebär alla människors lika värde och därmed alla människors rätt till en god hälsa. Samhället bör påverka de miljöer där ohälsosamma levnadsvanor skapas. Människors levnadsvanor kan påverkas genom att stärka individen till att göra bra val. Läroplanen, Lpo 94 Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter och för att kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Mål att uppnå i grundskolan: ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa. Ansvaret för att ämnesövergripande ämnen såsom hälso- och livsstilsfrågor, integreras i undervisningen i olika ämnen vilar på rektor, liksom ansvaret för att en lokal arbetsplan upprättas. 11

14 Alkohollagen (1994:1738) Lagen reglerar tillverkning, försäljning, tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inom alkoholområdet. KOMMER ATT KOMMA ETT NYTT FÖRSLAG INOM KORT!!! Tobakslagen ( 1993:581) Lag som anger vissa begränsningar av rökning i lokaler, åldersgräns för inköp mm. KOMMER ATT KOMMA ETT NYTT FÖRSLAG INOM KORT!!! Socialtjänstlagen (2001:453) Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar de åtaganden som kommunens Socialnämnd har att svara upp mot inom socialtjänstens område. I 3:e kapitlet 7 anges Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk, sprida kunskap om skadeverkningar och hjälpmöjligheter samt hjälpa den enskilde missbrukaren till vård. Folkhälsopolicy för Uppsala län Syftet med en gemensam folkhälsopolicy för Uppsala län är att ge kommuner, landsting, regionförbund och länets övriga aktörer gemensamma utgångspunkter och förutsättningar för att kraftfullt verka för en hållbar utveckling och en god hälsa för hela befolkningen. Länsstyrelsens uppdrag om länssamordning för de alkohol- och drogförebyggande frågorna har också sin utgångspunkt i folkhälsopolicyn. Lokala dokument och planer Skol- och förskoleplan för Knivsta kommun Planen kompletterar skollagen och Läroplanen med lokala visioner, mål och strategier. Lokal folkhälsopolicy för Knivsta kommun Folkhälsopolicyn är en del av kommunens arbete för en hållbar utveckling. Den anger övergripande mål och inriktning för kommunens gemensamma folkhälsoarbete. Alkohol- och drogpolitiskt program för Knivsta kommun Kommunens egen policy i alkohol- och drogfrågor. Vänder sig till kommunanställda. Policy för rökning rökfri arbetsmiljö i Knivsta kommun Ingen ska utsättas för tobaksrök i Knivsta kommuns lokaler. Från och med den 1/1-05 har kommunen infört rökfri arbetstid för alla kommunanställda. Strategier för samarbete mellan Sociala enheten, Skolan och Ungdomsverksamheten under 2008 Gemensamma mål är att barnet eller den unge ska vara i fokus samt få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn. Dessutom ska barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Samverkansavtal mellan Knivsta kommun och Polismyndigheten Uppsala län för brottsförebyggande arbete Särskilt fokus gällande barn och unga vuxna till 25 år. Gemensamma mål är att förstärka barns och ungas livskvalitet genom att arbeta för en nolltolerans av alkohol, narkotika och tobak, skadegörelse och klotter, störande eller farlig mopedåkning och olovlig körning samt hot, våld och misshandel. 12

15 Handläggare Dnr KS-2010/298 Paula Lindqvist Grinde Bilaga 1 Sändlista Politiska gruppledare Politiska nämnder Knivsta föreningsråd Knivsta företagarförening Svenska kyrkan, Knivsta Gredelbykyrkan Förvaltningschefer Rektorer kommunala Rektorer friskolor Alkoholhandläggare Fritidssamordnare

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR KNIVSTA KOMMUN 2010 2014 Antaget av Kommunfullmäktige 2010-10-28 128 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Omvärldsfaktorer... 5 Lokala faktorer... 5 Inriktning

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola LIVSKUNSKAP Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51 Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola SANT-plan för grund- och gymnasieskolan i Piteå kommun Mål SANT-undervisningen

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg.

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. SAMVERKANSPLAN Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. Inledning I socialnämndens vision står att Ystad ska vara en kommun fri från

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Otti Aoif-äWI Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Annbritt Öqvist Datum 2015-01-16 Diarienummer UBN-2015-0423 Utbildningsnämnden Handlingsplan mot droger för grundskolan Förslag till

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun 1(18) Tjänsteställe Socialförvaltningen Handläggare Hans Borg Datum 2011-12-14 Beteckning Er beteckning Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden:

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Temo-enkäten Registerstatistik Provköpsstudier Styrgruppsenkäten System för lokal uppföljning Krogen : Inköpsförsök ungdomar, andel som

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Mindre fylla med större ansvar METODEN. Ansvarsfull Alkoholservering. Studentkårer i samarbete. Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren

Mindre fylla med större ansvar METODEN. Ansvarsfull Alkoholservering. Studentkårer i samarbete. Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren Vem har ansvaret? Mindre fylla med större ansvar Studentkårer i samarbete Länsstyrelsen Kommunen Studenthälsan Studentkåren Trollhättan Skövde Hur skall jag veta vad som är LAGOM? NEJ eller OK? Göteborg

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Remissvar på motion om förstärkning av det preventiva alkohol- drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Remissvar på motion om förstärkning av det preventiva alkohol- drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1:1 Socialkontoret Dnr SN/2015:264-034 Individ- och familjeomsorgen 2015-06-29 1/4 Handläggare Annica Westling Tel. 0152-296 80 Socialnämnden Remissvar på motion om förstärkning av det

Läs mer