DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan"

Transkript

1 Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun

2 innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna broschyr är framtagen av Sölvesborg kommun. Grafisk form: Mustasch Reklambyrå Foto: Bildarkivet.se, Jörgen Wiklund & Co, Mikael Svensson, Arash Atri, Hannes Söderlund, Heléne Grynfarb, Jesper Molin, Lars Forsstedt, Jörgen Schön och T. Andersson.

3 Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande arbetet så oerhört viktigt, både för att främja individers hälsa och för att förbättra tryggheten i samhället. I den Drogförebyggande handlingsplanen beskriver vi hur vi i Sölvesborg vill arbeta för att förebygga drogmissbruk i vår kommun. Drogbekämpning är ett tålamodsprövande arbete som kräver långsiktighet. För att lyckas är det viktigt med en bred samverkan mellan olika aktörer, föreningar och organisationer. Det är också viktigt att vi som invånare engagerar oss i arbetet. Jag hoppas och tror att vi tillsammans, med hjälp av handlingsplanen, kan medverka till att bruk av tobak, alkohol och droger i Sölvesborgs kommun minskar. Detta är särskilt viktigt hos våra barn och ungdomar! Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Drogförebyggande handlingsplan 3

4

5 del 1 tillsyn Fungerande tillsyn av folköl Förhindra alkoholkonsumtion för ungdomar under 18 år samt försvåra tillgängligheten för berusade personer. Ungdomar under 18 år eller berusade personer ska inte ha tillgång till folköl. Kontrollera att Alkohollagen efterföljs och samtidigt stärka detaljhandeln/serveringsställen i sitt arbete med att efterfölja alkohollagen. Uppnå en fungerande tillsyn utifrån kommunens tillsynsplan med syfte att förebygga/förhindra att barn och ungdomar under 18 år samt påverkade personer får tillgång till folköl. Alkoholinspektör ska genomföra minst en tillsyn per detaljhandel/serveringsställe varje år samt vid behov/misstankar genomföra tillsyn. Fungerande tillsyn av folköl Detaljhandel/Servering Individ- och familjeomsorgen Alkoholinspektör, Polismyndigheten Drogförebyggande handlingsplan 5

6 del 1 tillsyn Fungerande tillsyn av restauranger inom kommunen Minska alkoholkonsumtionen och berusningsdrickandet. Alla restauranger ska ha en ansvarsfull alkoholservering. Ungdomar under 18 år eller berusade personer ska inte ha tillgång till alkohol. Uppnå en fungerande yttre och inre tillsyn utifrån kommunens tillsynsplan som ska förhindra att ungdomar under 18 år serveras. Överservering ska inte ske. Alkoholinspektör ska genomföra minst en tillsyn/år vid varje restaurang samt vid behov/misstankar genomföra tillsyn. Samordna tillsyn med polisen vid behov. I samband med tillsyn ska hänsyn tas till de riktlinjer kommunen har gällande serveringstillstånd. Fungerande tillsyn av restauranger inom kommunen Restauranger med serveringstillstånd Kommunstyrelsen, Individ- och familjeomsorgen, Alkoholhandläggare, Alkoholinspektör Grannkommunerna i västra Blekinge, Polismyndigheten 6

7 Fungerande tillsyn enligt tobakslagen Minska tobaksanvändningen. Mål/Delmål Barn och ungdomar under 18 år ska inte ha tillgång till tobak eller snus. Kontrollera att Tobakslagen efterföljs och samtidigt stärka detaljhandeln/serveringar i sitt arbete att efterfölja Tobakslagen (1993:581 12). Uppnå en fungerande tillsyn med syfte att förhindra att det säljs eller på annat sätt i näringsverksamhet lämnas ut tobak och snus till personer under 18 år. Även den som säljer tobak bör vara 18 år. Miljöförbundet Blekinge Väst ska genom besök hos detaljhandeln, serveringar och skolmiljöer utföra tillsyn varje år samt även informera om den skärpta tobakslagen. Fungerande tillsyn enligt tobakslagen Detaljhandel/Servering. Skolmiljöer Miljö- och byggnadsnämnden, Miljöförbundet Blekinge Väst Grannkommunerna i västra Blekinge Drogförebyggande handlingsplan 7

8

9 del 2 förebyggande insatser Kampanj mot langning Uppmärksamma vuxna om vilka konsekvenser langning, av alkohol och tobak till ungdomar under 18 år, kan få. Upplysa om att langning är straffbart enligt lag och kan medföra en rättslig påföljd. Även langning av tobak är straffbart. Ingen langning av alkohol och tobak ska förekomma till ungdomar. Öka medvetenheten om att det är genom vuxna i ungdomarnas närhet som de får sin alkohol och sin tobak. Uppväxten för barn och ungdomar ska vara alkohol- och rökfri. Vid olika tillfällen som t.ex. föräldramöten, större helger, i samverkan med andra aktörer dela ut flygblad/information mot langning. Kampanj mot langning Alla kommuninvånare Drogförebyggande samordnare, Fältsekreterarna Föreningar i kommunen, Folkhälsoinstitutet Drogförebyggande handlingsplan 9

10 del 2 förebyggande insatser Samverkansgrupper Skapa forum och samverkan i kommunen där tobak, alkohol och droger kan diskuteras. fram ett viktigt drogförebyggande arbete mellan alla de vuxna som i sin profession kommer i kontakt med barn och ungdomar. Skapa ett forum för att främja samarbete mellan viktiga aktörer. På sikt bidra till att få ner den totala konsumtionen av tobak, alkohol och droger i kommunen. I samverkan kan det arbetas Åtgärd Varje högstadie- och gymnasieskola har ansvar att skapa dessa forum och bjuda in olika aktörer att medverka vid minst två tillfällen per termin. Minnesanteckningar ska göras från mötena och informationen skall spridas mellan grupperna samt läggas in som en stående punkt i BRÅ. Samverkansgrupper Individ- och familjeomsorgen-skola-polis Vuxna som i sin profession möter ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Föräldrar Barn- och utbildningsnämnden, Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund Polisen, Individ- och familjeomsorgen 10

11 Stadieövergripande projekt Stärka elevernas självkänsla, självkännedom och självförtroende. Öka elevernas sociala och emotionella kompetens. handlar om etik och moral, värdegrundsfrågor och drogförebyggande arbete. Högstadiet ska använda sig av övergripande strukturer med hjälp av drogförebyggande samordnare och fältsekreterarna och deras arbete/program. Förebygga framtida drogmissbruk och kriminalitet. Eleverna ska skaffa sig kunskaper, bearbeta attityder och få upplevelser som mynnar ut i ett personligt ställningstagande. Mellanstadiet, årskurs 4-6, ska använda sig av stadieövergripande projekt som Gymnasiet ska använda sig av temagrupper. En grupp inom Barn- och utbildningsnämnden inklusive fältsekreterarna och Gymnasieförbundet ska tillsättas och arbeta vidare med stadieövergripande projekt, omfattande i första hand barn och ungdomar i åldern år. Stadieövergripande projekt Elever i årskurs 4 i grundskolan till och med årskurs 4 i gymnasiet Barn- och utbildningsnämnden, Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund Föreningar, Individ- och familjeomsorgen, Aktuella aktörer Drogförebyggande handlingsplan 11

12 del 2 förebyggande insatser Drogfria alternativ vid större evenemang i kommunen Erbjuda en drogfri miljö. Minska den totala konsumtionen av alkohol, tobak och droger vid större evenemang i kommunen. I samverkan med andra aktörer skapa fler drogfria mötesplatser. Höja tobaks- och alkoholdebutåldern, erbjuda ungdomar drogfria miljöer och i förlängningen förebygga drogrelaterade skador. Drogfria alternativ vid större evenemang i kommunen Alla besökare Fritid och Kultur, Drogförebyggande samordnare Aktuella aktörer 12

13 Drogfria mötesplatser för ungdomar Erbjuda ungdomar drogfria stimulerande miljöer. Förhindra tobaks- och alkoholkonsumtion hos ungdomar samt erbjuda en meningsfull fritid för ungdomarna. Öka antalet mötesplatser för ungdomar. Genom inflytande och delaktighet erbjuda ungdomar att skapa en meningsfull fritid. Stimulera till att ungdomar väljer drogfria miljöer. Höja tobaks- och alkoholdebutåldern. Drogfria mötesplatser för ungdomar Ungdomar i kommunen Fritid och Kultur, Drogförebyggande samordnare, Fältsekreterarna Föreningslivet och andra aktuella aktörer Drogförebyggande handlingsplan 13

14

15 del 3 Informations- och utbildningsinsatser Utbildningsinsatser för blivande och nyblivna föräldrar Informera och medvetandegöra alla blivande och nyblivna föräldrar om alkohol, tobak, läkemedel och drogers inverkan. Inga gravida eller ammande kvinnor ska konsumera alkohol, tobak eller droger. Informera om risker och lyfta fram evidens för att påvisa vilka konsekvenser det kan bli av att använda alkohol, tobak, läkemedel och droger under graviditeten och vid amning. Muntlig och skriftlig information ska ges till alla blivande föräldrar. I föräldrastöd genomförs AUDIT-test*, där ingår även information om alkohol och amning samt vikten av att barn växer upp i rökfria miljöer. Hälsosamtal genomförs tidigt i graviditeten. Vid behov erbjuds hjälp till berörd instans genom ett stöd- och motivationsprogram. *AUDIT-test ett självskattningstest gällande alkoholkonsumtion. Utbildningsinsatser för blivande och nyblivna föräldrar Blivande och nyblivna föräldrar Mödrahälsovården: Kvinnokliniken, Landstinget Blekinge Individ- och familjeomsorgen, Regnbågens familjeverksamhet, Ungdomsmottagningen, Barnhälsovården evenemang i kommunen Drogförebyggande handlingsplan 15

16 del 3 Informations- och utbildningsinsatser Informations- och utbildningsinsatser för nyblivna föräldrar Informera om riskerna med alkohol, tobak, läkemedel och droger för att kunna förebygga och undanröja skadeverkningar relaterade till droger hos barn och deras familjer. En ökad medvetenhet hos föräldrarna om att det är de som ytterst ansvarar för att barn får en rök- och drogfri miljö samt om vikten av att vara goda förebilder. Främja hälsan hos barn under uppväxten samt för deras familjer. Skriftlig och muntlig information samt stöd till föräldrar, enskilt och i grupp via barnhälsovård och förskolan. Informations-/utbildningsinsatser för nyblivna föräldrar samt föräldrar till barn i förskoleåldern Nyblivna föräldrar samt föräldrar till barn i förskoleåldern Barnhälsovården: Vårdcentrum i Sölvesborg Ask och Embla, Hälsoringen, Valjehälsan, Barn- och utbildningsnämnden Individ- och familjeomsorgen, Regnbågens familjeverksamhet, Mödrahälsovården, Skolhälsovården 16

17 Utbildningsinsatser för ungdomar och unga vuxna Medvetandegöra ungdomar och unga vuxna om både fysiska och psykiska effekter och risker med alkohol, tobak, läkemedel och droger. Höja debutåldern för alkohol- och tobaksbruk. Ingen ska börja med droger. Främja psykisk och fysisk hälsa hos ungdomar och unga vuxna samt förhindra risken för att hamna i ett beroende/ missbruk. Enskild information och rådgivning, i samband med besök till Ungdomsmottagningen. Utbildnings-/Informationsinsatser i skolan genom strukturerade möten i läsårsplaneringen, i samarbete med drogförebyggande samordnare, fältsekreterarna och andra aktuella aktörer. Utbildningsinsatser för ungdomar och unga vuxna Ungdomar och unga vuxna upp till 25 år Ungdomsmottagningen, Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgen Skolhälsovården, Mödrahälsovården, Psykiatrin, Fältsekreterarna, Drogförebyggande samordnare Drogförebyggande handlingsplan 17

18 del 3 Informations- och utbildningsinsatser Utbildningsinsatser för personal inom BUN* och gymnasieskolan Informera och utbilda all skolpersonal som arbetar i årskurs 6 och uppåt inom Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasieskolan om alkohol, tobak, läkemedel och drogers risker och påverkan samt om hur den lokala situationen ser ut och hur man arbetar med dessa frågor. Öka kunskaperna om alkohol, tobak, läkemedel och drogers negativa konsekvenser. Öka kunskaperna om det fortgående drogförebyggande arbetet för regionen. Stärka skolpersonalens roll i det förebyggande arbetet genom att erbjuda en grundutbildning. Alla anställda som arbetar från årskurs 6 och uppåt i grundskola, särskola och gymnasiet ska erbjudas utbildning, information och ges möjlighet till reflektion, motsvarande ½ fortbildningsdag per läsår. Utbildningen planeras och genomförs av drogförebyggande samordnare och fältsekreterarna i samverkan med närpolis och andra aktuella aktörer. *Barn- och utbildningsnämnden Utbildningsinsatser för personal inom Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasieskolan Personal som arbetar i årskurs 6 och uppåt inom Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasieskolan Barn- och utbildningsnämnden, Utbildningschefen, Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund Individ- och familjeomsorgen, Aktuella aktörer 18

19 Utbildningsinsatser för föräldrar till barn i grundskolan och gymnasiet Utveckla det drogförebyggande arbetet i samverkan med föräldrar. Öka föräldrars delaktighet och kunskap via informations- och utbildningsinsatser. Stärka föräldrarollen samt utveckla en samverkan med föräldrar för att få ett effektivt drogförebyggande arbete. Föräldrastöd genom evidensbaserad metod i samband med föräldramöten i årskurs 7-9. Utveckla en strategi för det drogförebyggande arbetet med innehåll anpassad för olika stadier och åldrar. Skolan ska samverka med drogförebyggande samordnare, fältsekreterarna, idrotts- och fritidsföreningar, polisen och ungdomsmottagningen. Föräldrar inbjuds till föräldramöten minst 1 gång per termin i grundskolan samt årskurs 1 i gymnasiet. Temainslag på föräldramöten om ex föräldrarollen, gränssättning, tonårsproblem, etik, moral, drogförebyggande arbete, fritidsverksamhet mm. Utbildningsinsatser för föräldrar till elever i grundskolan och gymnasiet Föräldrar till barn/ungdomar i grundskolan och gymnasiet Barn- och utbildningsnämnden, Sölvesborg/Bromölla kommunalförbund Individ- och familjeomsorgen, Ungdomsmottagningen, Aktuella aktörer, Drogförebyggande samordnare Drogförebyggande handlingsplan 19

20 del 3 Informations- och utbildningsinsatser Utbildningsinsatser för restaurangpersonal i sfull alkoholservering Personalen vid restauranger inom kommunen ska få bättre kännedom om alkohollagen och dess tillämpning, alkoholens medicinska effekter och konflikthantering. All personal ska löpande erbjudas utbildning i sfull alkoholservering. Alla restauranger ska ta fram en egen alkohol och narkotikapolicy. I samverkan med restaurangpersonalen se till att kompetensen inom detta område höjs för att förhindra överservering, servering till underåriga och därigenom minska det krogrelaterade våldet. All personal ska löpande erbjudas utbildning i sfull alkoholservering. Utbildningsinsatser för restaurangpersonal i sfull alkoholservering All restaurangpersonal inom kommunen Kommunstyrelsen, Alkoholhandläggare Länsstyrelsen 20

21 Utbildningsinsatser för föreningar Föreningslivet ska bli mer aktiva med att informera och påverka, i första hand barn och ungdomar, inom det livsstilsrelaterade området. Tobaks, alkohols och drogers negativa inverkan på människan ska ingå. Alla föreningar ska löpande erbjudas utbildning om hur man kan arbeta drogförebyggande. Föreningslivet är en stark resurs och har en viktig roll som normsättare och kan påverka våra ungdomar på ett positivt sätt. Förebygga tobaks- och alkoholskador, höja tobaks- och alkoholdebutåldern samtidigt som ungdomarna erbjuds drogfria fritidsmiljöer. Utbildningsinsatserna kan ske i sam verkan med Blekinge Idrottsförbund och Idrottens studieförbund SISU när det gäller idrottsföreningar. För övriga föreningar kan samverkan ske med andra studieförbund. Kräva motprestation hos de föreningar som får kommunala bidrag. Utbildningsinsatser för föreningar Föreningar, i första hand inom ungdomsverksamheter Fritid och kulturnämnden och dess kontor Aktuella aktörer Drogförebyggande handlingsplan 21

22 del 3 Informations- och utbildningsinsatser Informationsmateriel i tryckt och i digital form Informera om vilka insatser som finns och vart man kan vända sig för att få hjälp med drogrelaterade problem. Ökad kännedom för invånarna om vilka insatser som finns och vart man vänder sig vid behov av hjälp med drogrelaterade problem. Tydliggöra den hjälp som finns att tillgå. Samlad information som är lätt tillgänglig och tydlig i både tryckt- och digital form. Informationen ska finnas på offentliga platser, på kommunens hemsida samt återkomma vid upprepande tillfällen i tidskriften Naturligtvis. Informationsmateriel i tryckt och i digital form Alla hushåll i kommunen Drogförebyggande samordnare, Fältsekreterarna Informationskontoret, Aktuella aktörer 22

23

24 del 4 behandlande insatser Kommunens behandlande insatser I så tidigt skede som möjligt medvetandegöra kommuninvånarna att det finns en lösning på alkohol/drog/läkemedelsberoende och för anhöriga. Uppnå en stabil nykterhet/drogfrihet. Uppnå en ökad livskvalité. Öka kunskapsnivån, självinsikten och vägen till ett stabilt tillfrisknande. Kommunens öppenvårdsbehandling: Allmän information för allmänheten, primärbehandling. Strukturerad återfallsprevention, strukturerad efterbehandling, familjebehandling, efterbehandling för anhöriga och vid behov enskilda samtal. När öppenvårdsinsatserna bedöms otillräckliga finns möjlighet till att ansöka om extern institutionsbehandling. Minska negativa drogrelaterade konsekvenser för personer med beroendeproblematik och för anhöriga. Kommunens behandlande insatser Kommuninvånarna Individ- och familjeomsorgen Primärvården, Vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan 24

25 Rök- och snusavvänjning Erbjuda hjälp till kommunens invånare som vill sluta använda tobak. Minska antalet tobaksanvändare. Minska kommuninvånarnas sjukfrånvaro och förebygga ohälsa. Rök- och snusavvänjningshjälp erbjuds i landstingets regi. Informationsfolder. Informera om Nätverket för skolinformation, NSI, som organiseras av tandvården. Ha helt tobaksfria skolgårdar mellan Rök- och snusavvänjning Tobaksanvändare Landstinget: Samordnare Tobaksprevention Företagshälsovården, Primärvården, Skolhälsovården, Länsstyrelsen Drogförebyggande handlingsplan 25

26 Kontakta oss sölvesborg kommun Barn- och utbildningsnämnden Individ- och familjeomsorgen Drogförebyggande samordnare Fredrik Belfrage Läs mer om Sölvesborgs kommuns drogförebyggande arbete: Du kan också ladda ner denna broschyr som pdf: 26

27

28 Sölvesborgs kommun har sedan 2005 haft ett Drogpolitiskt program, där avsikten är att få många olika aktörer att jobba brett och tillsammans i det drogförebyggande arbetet. För att hålla programmet aktuellt, har det nu reviderats. Revideringsarbetet har skett i samverkan mellan Sölvesborgs kommun, berörda organisationer, föreningar med flera. De övergripande målen för Sölvesborgs kommuns drogförebyggande arbete är att: minska den totala alkohol- och tobakskonsumtionen barn och ungdomar under 18 år inte ska konsumera alkohol eller tobak få en doping- och narkotikafri kommun I er hand håller ni nu den handlingsplan som gäller för perioden I den preciseras åtgärder som ska genomföras för att sträva mot att uppnå ovanstående mål. Den berättar också vem som är ansvarig för åtgärderna, hur man ska gå till väga och med vem/vilka man ska samverka. Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad!

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Redovisning av aktiviteter per juni 2014

Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Redovisning av aktiviteter per juni 2014 Tillståndsenheten Beslut i nämnden: /14, 2014-09-03, Dnr SRMH: 2014-1.54 Vår verksamhet Tillståndsenheten arbetar med tillståndsgivning för att få servera alkoholdrycker

Läs mer

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak 1(6) Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner 2005 2009. Policymål: Minska den totala tobaksanvändningen

Läs mer

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Otti Aoif-äWI Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Annbritt Öqvist Datum 2015-01-16 Diarienummer UBN-2015-0423 Utbildningsnämnden Handlingsplan mot droger för grundskolan Förslag till

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING

STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING STRATEGI FÖR UNGAS TRYGGHET, HÄLSA OCH UTVECKLING Fastställd av kommunfullmäktige 17 oktober 2011 STRATEGI Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Inledning Alla barn och unga i Haninge ska må

Läs mer

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015

Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 TILLSYNSPLAN 2013-11-13 DNR: 2013-218 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd, detaljhandel med handel med tobak, folköl samt receptfria läkemedel i Laholms kommun 2014/2015 Bakgrund Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan * Alkohol Narkotika Dopning Tobak Denna handlingsplan är framtagen utifrån den policy som är kopplad till överenskommelsen

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Handbok för personal och information för föräldrar och elever

Handbok för personal och information för föräldrar och elever SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012 Program mot droger för grundskola och ungdomsgården i Kils kommun Handbok för personal och information för föräldrar och elever Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46

Läs mer

Tillsynsplan 2015-2018

Tillsynsplan 2015-2018 Dnr 2015/402.700 Id 22829 Socialförvaltningen Tillsynsplan 2015-2018 enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Riktlinjer mot droger

Riktlinjer mot droger Riktlinjer mot droger Riktlinjer för skola/fritidsgård i Centrum stadsdelsförvaltning Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i

Läs mer

Tobaksfri skoltid. omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi

Tobaksfri skoltid. omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi Tobaksfri skoltid omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi Tobaks policy Syfte Ystads Kommuns förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet är en stödjande

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

Hälsa är en mänsklig rättighet

Hälsa är en mänsklig rättighet Hälsa är en mänsklig rättighet Folkhälsopolitiska programmet i Skellefteå för år 2015-2025 Hälsa är en mänsklig rättighet Under år 2013 påbörjades arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska programmet

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

KS 9 18 DECEMBER 2013

KS 9 18 DECEMBER 2013 KS 9 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-11 Diarienummer KSN-2013-0335 Kommunstyrelsen Drogpolitiskt program för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Förebygga och behandla missbruk och beroende. kommunerna och landstinget i Örebro län

Förebygga och behandla missbruk och beroende. kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE (POLICY) Omfattar område/verksamhet/enhet Missbruks- och beroendevård Sidan 1 av 13 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH ARBETSRO I SKOLAN Bakgrund Haninge kommun har ett uttalat fokus på kunskap och ökad måluppfyllelse. Skolans uppdrag är att ge alla elever en grund för att klara framtida

Läs mer

Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun

Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2019-03-07 Diarienummer KS 2018/575 Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av Tillfällig

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer