Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska"

Transkript

1 Handläggare Datum Mats Linde , Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell Lindberg som sammankallande har reviderat Kalmar kommuns drogpolitiska program. Anders Kamstad har varit Barn- och ungdomsförvaltningens representant i gruppen. Ett utkast har skickats ut till förvaltningar och nämnder för synpunkter. Synpunkter Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom det drogpolitiska programmet i stort. Barn och ungdomsnämnden vill se en förändring av ett av verksamhetsmålen. Skrivning enligt utkast Alla grundskolor upprättar, i samverkan med fritidsgårdarna, och i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Alla gymnasieskolor upprättar, i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Ny skrivning Alla grundskolor och fritidsgårdar upprättar gemensamt och i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Alla gymnasieskolor upprättar, i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att: - överlämna synpunkter enligt ovan till kommunledningskontoret. Barn och ungdomsförvaltningen Barn och ungdomsförvaltningen Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Fax

2 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt med sina föräldrar och trivs bra i skolan. Utbudet av kultur och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är brett. Många människor utbildar sig för att utvecklas och för att möta arbetsmarknaden. Det finns dock även en annan bild av verkligheten. Alltför många människor känner sig inte delaktiga i samhället. Utanförskap och otrygghet är faktorer som påverkar risken för kriminalitet, användande av droger eller andra sociala problem. Det drogpolitiska programmet redovisar övergripande mål och effektmål för det förebyggande arbetet mot droger. Den nationella lagstiftningen gäller och de lagar som berörs är socialtjänstlag, alkohollag, narkotikastrafflag, tobakslag och skollag. Problembild Ungdomar, unga vuxna samt krogbesökare i åldern år har ett oroande konsumtionsmönster när det gäller alkohol, övriga droger och tobak. En stor del av brottsligheten utanför och omkring krogarna i centrala Kalmar är drogrelaterat. Det finns en liberal syn i samhället på droger, samtidigt som tillgängligheten har ökat. Tillgängligheten av alkohol för ungdomar är fortsatt hög. Kommunens strävan är att vi med gemensamma krafter försöker vända trenden med tobakens, alkoholens och andra drogers negativa inverkan på våra liv och vårt samhälle. Med övriga droger menas narkotika, icke medicinsk förskriven beroendeframkallande psykofarmaka, dopningspreparat och lösningsmedel/gas/lim. Vision Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en trygg uppväxtmiljö utan tobak, alkohol och övriga droger. Alla vuxna ska ha en god livskvalitet. 1

3 Verksamhetsmål Alla ungdomar och vuxna ska ha en god kännedom om drogers skadeverkningar. Alla grundskolor upprättar, i samverkan med fritidsgårdarna, och i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Alla gymnasieskolor upprättar, i samarbete med elever och föräldrar, handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Ungdomsverksamhet som stöds av kommunen ska vara drogfri. Föreningar som med kommunalt stöd bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska stimuleras att ingå i Säker & Trygg förening (Säker & Trygg förening är en arbetsmodell för att systematiskt identifiera och förebygga riskfaktorer i föreningslivet). Kalmar kommun har ett handlingsprogram mot droger för anställda och förtroendevalda inom kommunen. Kalmar kommun ska på olika sätt stimulera andra arbetsplatser till att upprätta handlingsprogram mot tobak, alkohol och övriga droger. Kalmar kommun och Polismyndigheten har en överenskommelse med tillståndshavare/ arrangörer/lokalägare att, vid arrangemang för ungdomar, utföra blåskontroller/ stickprovskontroller. Kalmar kommun ska skapa drogfria arrangemang för ungdomar. Kalmar kommun, Polismyndigheten och Trafikverket samverkar genom SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), vilket innebär att förare som är misstänkta för att ha framfört motorfordon under alkohol- och drogpåverkan ska erbjudas stöd och/eller behandling. Minska antalet alkohol- och drogrelaterade olyckor i trafiken. Kommunen har riktlinjer för handläggning enligt alkohollagen, samt en tillsynsplan för den yttre tillsynen av alkoholhantering på serveringsställena. Kalmar kommun ska erbjuda restaurangnäringen utbildning i ansvarsfull alkoholservering och öka kunskapen om narkotika. 2

4 Det saknas säkra data rörande antalet användare av dopningmedel i Sverige. En siffra som nämns är att minst personer bedöms ha brukat dopningmedel under det senaste året. Antalet brott och beslag har ökat det senaste decenniet, vilket skulle kunna tyda på en ökad förekomst av dopning. Att utveckla ett förebyggande arbete mot dopning i samverkan mellan Kalmar kommun, Polismyndigheten, Landstinget och ägare till träningsanläggningar, träningsansvariga och instruktörer. Kalmar mot droger bildades 2002 när det kom signaler från föräldrar, ungdomar, fritidsgårdar och skolan som visade på ett ökat missbruk och en förändrad attityd till droger. Ett åtgärdspaket togs fram för att förebygga och långsiktigt förhindra drogmissbruk bland ungdomar i Kalmar. Utvecklingsarbetet bedrivs i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Socialförvaltning, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Kulturoch fritidsförvaltning, Barn- och ungdomsförvaltning, Södermöre kommundelsförvaltning och Polismyndigheten. Kalmar kommun ska fortsätta utveckla arbetet med Kalmar mot droger inom följande utvecklingsområden: o Gravida kvinnors drogvanor o Skolan (förskolan, grundskolan, gymnasiet och universitetet) o SKRIK (Säkert krogliv i Kalmar) o Begränsa tillgänglighet av tobak, alkohol och övriga droger 3

5 Effektmål Föreningsliv Föreningarna redovisar sedan 2009 sin barn- och ungdomsverksamhet digitalt i "Aktivitetskort på nätet", vilket innebär att föreningsaktiviteter kan utläsas på ett helt annat sätt än tidigare. Statistiken visar verksamhet bland barn och unga i åldern 7-20 år (se tabell nedan). Det finns stora variationer mellan skolupptagningsområdena. Siffrorna finns redovisade i Välfärdsbokslutet för Öka andelen föreningsaktiva barn och ungdomar i de områden i kommunen där färre än 50 % är föreningsaktiva. 25 % av föreningarna som bedriver barn och ungdomsverksamhet ska vara certifierade som en Säker&Trygg förening. Ansvariga: Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med föreningslivet. Resultat föreningsaktiva: Ålder Flickor Pojkar Totalt år 31,1% 21,6% 26,5% år 49,4% 42,9% 46,0% år 66,9% 69,5% 68,2% år 78,7% 84,6% 81,7% 7-9 år 77,8% 80,4% 79,2% Kultur- och fritidsförvaltningen ska i samarbete med Kalmar mot droger årligen erbjuda föreningar föreläsningar kring alkohol och droger. Ansvariga: Kultur- och fritidsförvaltningen och Kalmar mot droger. Alkohol CAN-enkät (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) används från och med CAN-enkät kommer att genomföras vartannat år i år 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs i år 9 och inte år 8, såsom vid tidigare undersökningar. Det här innebär att resultat från tidigare enkäter ej är jämförbara och därför formuleras nya effektmål. Fortsatt minskning av andelen alkoholkonsumenter i år 9 och i gymnasiet årskurs 2. Ansvariga: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten och Södermöre kommundelsförvaltning i samverkan med föreningslivet. Resultat: Andelen alkoholkonsumenter i år 9 är 52 % pojkar och 60 % flickor. Riksgenomsnitt är 56 % pojkar och 60 % flickor. Andelen alkoholkonsumenter i gymnasiet årskurs 2 är 83 % pojkar och 86 % flickor. Riksgenomsnittet är 79 % pojkar och 84 % flickor. Källa: CAN-enkät för elever i år 9 och årskurs 2 i gymnasiet. 4

6 Fortsatt minskning av den totala konsumtionen av alkohol för flickor och pojkar i dels år 9, dels gymnasiet årskurs 2. Ansvariga: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten och Södermöre kommundelsförvaltning i samverkan med föreningslivet. Resultat: Totalkonsumtion av 100-procentig ren alkohol per person och år 2010 är i år 9 för pojkar 2,1 liter och för flickor 1,5 liter. Riksgenomsnitt är 2,5 liter för pojkar och 1,9 liter för flickor. Totalkonsumtion av 100-procentig ren alkohol per person och år 2010 är i årskurs 2 på gymnasiet för pojkar 5,4 liter och för flickor 3,5 liter. Riksgenomsnitt är 6,2 liter för pojkar och 3,9 för flickor. Källa: CAN-enkät för elever i år 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Som jämförelse hänvisas till tidigare enkätundersökningar på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut: Resultat år 9: Pojkar 3,1 liter (2003) 3,7 liter (2004). Flickor 2,8 liter (2003) 2,0 liter (2004). Resultat årskurs 2 på gymnasiet: Pojkar 5,3 liter (2003) 8,2 (2004) 7,0 (2006). Flickor 4,2 (2003) 7,4 (2004) 3,5 (2006). Källa: TEMO på uppdrag av FHI (Statens folkhälsoinstitut). Alkoholförgiftning gällande ungdomar under 18 år har under ett antal år följts upp. Fortsatt minskning av andelen ungdomar under 18 år inlagda för alkoholförgiftning på Länssjukhuset. Ansvariga: Landstinget, Socialförvaltningen och Polismyndigheten. Resultat: 2008: 21 pojkar och 12 flickor. Summa 33 ungdomar under 18 år. 2009: 5 pojkar och 3 flickor. Summa 8 ungdomar under 18 år. 2010: 2 pojkar och 2 flickor. Summa 4 ungdomar under 18 år. Källa: Länssjukhuset i Kalmar, akutmottagningens statistik. Obs! Statistiken gäller enbart ungdomar folkbokförda i Kalmars kommun. 5

7 Narkotika CAN-enkät (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) används från och med CAN-enkät kommer att genomföras vartannat år i år 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs i år 9 och inte år 8, såsom vid tidigare undersökningar. Det här innebär att resultat från tidigare enkäter ej är jämförbara och därför formuleras nya effektmål. Fortsatt minskning av andelen elever i år 9 och årskurs 2 som någon gång har använt narkotika. Ansvariga: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten och Södermöre kommundelsförvaltning i samverkan med föreningslivet. Resultat: Andelen elever i år 9 som någon gång har använt narkotika är 6 % pojkar och 5 % flickor. Riksgenomsnitt är 9 % pojkar och 7 % flickor. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som någon gång har använt narkotika är 18 % pojkar och 11 % flickor. Riksgenomsnittet är 21 % pojkar och 15 % flickor. Källa: CAN-enkät för elever i år 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Tobak CAN-enkät (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) används från och med CAN-enkät kommer att genomföras vartannat år i år 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs i år 9 och inte år 8, såsom vid tidigare undersökningar. Det här innebär att resultat från tidigare enkäter ej är jämförbara och därför formuleras nya effektmål. Rökning Andelen ungdomar under 18 år som börjar röka ska minska med 50 %. Ansvariga: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten och Södermöre kommundelsförvaltning i samverkan med föreningslivet. Resultat: Andelen elever i år 9 som någon gång har rökt är 18 % pojkar och 26 % flickor. Riksgenomsnitt är 21 % pojkar och 28 % flickor. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som någon gång har rökt är 36 % pojkar och 43 % flickor. Riksgenomsnittet är 36 % pojkar och 43 % flickor. Källa: CAN-enkät för elever i år 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Snusning Andelen ungdomar under 18 år som börjar snusa ska minska med 50 %. Ansvariga: Barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Polismyndigheten och Södermöre kommundelsförvaltning i samverkan med föreningslivet. 6

8 Resultat: Andelen elever i år 9 som någon gång har snusat är 12 % pojkar och 3 % flickor. Riksgenomsnitt är 16 % pojkar och 4 % flickor. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som någon gång har snusat är 26 % pojkar och 6 % flickor. Riksgenomsnittet är 28 % pojkar och 9 % flickor. Källa: CAN-enkät för elever i år 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Våld i offentlig miljö Under flera år har ett aktivt arbete bedrivits med att minska antalet anmälda våldsbrott i så kallad offentlig miljö, kopplat till näringsställen där det serveras alkohol eller andra offentliga tillställningar. Fortsatt minskning av antalet fall av misshandel i offentlig miljö genom att fokusera på förebyggande arbete, tillsyn och samverkan. Ansvariga: Polismyndigheten, Kalmar kommun, ordningsvakter och ansvariga arrangörer. Resultat: Antalet anmälda misshandel/våldsbrott mellan åren : - år 2006: 305 anmälningar - år 2007: 280 anmälningar - år 2008: Uppgift saknas. - år 2009: 236 anmälningar - år 2010: 196 anmälningar Källa: Polismyndigheten SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Oktober 2005 startades projektet Trafik Utan Droger (TUD) som innebär att myndigheter samverkar mot alkohol och andra droger i trafiken. Samverkande myndigheter är Trafikverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, kommunerna, Frivården, Åklagarkammaren och Länsstyrelsen. Projektet bytte namn till SMADIT. Metoden innebär att det tidigt erbjuds samtalskontakt i syfte att så många som möjligt ska kunna få behandling för sitt missbruk och därmed inte framföra motorfordon under påverkan av alkohol eller andra droger. Minst 15 % av förare boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och drograttfylleri ska ha påbörjat behandling genom SMADIT. Ansvariga: Trafikverket och Polismyndigheten, i samverkan med Socialförvaltningen. Resultat: 2010 rapporterades 138 personer för rattfylleri och 74 personer för drograttfylleri i Kalmar kommun. Av dem var 98 personer folkbokförda i Kalmar kommun. 15 % påbörjade behandling. Källa: Polismyndigheten. 7

9 Kartläggningar CAN Uppdragsundersökning 24 (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) Drogvanor i år 9 och gymnasiet årskurs 2, Kalmar 2010 Undersökningen i Kalmar kommun har genomförts som en totalundersökning i samtliga klasser i år 9 och i gymnasiets årskurs 2. I Kalmar deltog 32 av 33 klasser i år 9, i gymnasiets årskurs 2 deltog 65 av 78 klasser. Totalt har 645 enkäter för år 9 och 930 enkäter för gymnasiets årskurs 2 i Kalmar databearbetats och analyserats. Ansvariga: Kalmar mot droger i samverkan med Barn och ungdomsförvaltningen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, fristående skolor. Resultat: Mätningen är genomförd genom CAN-enkät Nästa mätning görs under Gravida kvinnors drogvanor Undersökningen genomförs av Landstingets mödravårdscentraler (MVC) Ansvariga: Kalmar mot droger i samverkan med Landstinget. Resultat: Våren 2010 genomfördes en undersökning där 2 % av kvinnorna anger att de har fortsatt att dricka regelbundet under graviditeten. 11 % av de gravida kvinnorna hade en skadlig konsumtion av alkohol, Mätning 2006 visar att 2 % av de gravida kvinnorna hade en skadlig konsumtion av alkohol. Källa: Auditformulär (enkät). Alkoholvanor hos studenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar Siffror gällande alkoholvanor för studenter vid Linnéuniversitet kan ej redovisas då svarsfrekvensen är 16 % vid hela Linnéuniversitetet (Kalmar och Växjö) för studenter termin 1, höstterminen Föreningslivet Föreningarna redovisar digitalt barn- och ungdomsverksamheten i "Aktivitetskort på nätet" var första året när all föreningsaktivitet kunde mätas i kommunen. Statistiken grundar sig på 2009 års verksamhet i åldern 7-20 år. Siffrorna finns redovisade i Välfärdsbokslutet för Kommunstyrelsen ansvarar för att varje år följa upp respektive nämnds/förvaltnings effektmål och att inhämta uppgifter från övriga myndigheter och intressenter. Varje nämnd/förvaltning för årligen in underlag till effektmålen i Hypergene. 8

10 Arbetsgrupp Kalmar kommuns drogpolitiska program har reviderats av arbetsgruppen: Kjell Lindberg, Kommunledningskontoret Ann-Christine Kittel-Olsson, Södermöre kommundelsförvaltning Pär Israelsson, Kultur- och Fritidsförvaltningen Lotta Petersson, Polismyndigheten Anna Wirbladh, Polismyndigheten Sverker Persson, Socialförvaltningen, Anders Kamstad, Barn- och ungdomsförvaltningen Carina Karlsson, Kalmarsunds Gymnasieförbund 9

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 november 2013 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Klinth 2016-03-01 2016-1056 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Remiss, Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2016/0083.11.01 0480-450885 Socialnämnden Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun 2016-2020 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2016-03-07 ON 2016/0047 0480-453515 Omsorgsnämnden Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-25 KS 2016/0279 Kommunfullmäktige Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden:

Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Resultat från utvärderingen hösten 2006 utifrån utvecklingsområden: Temo-enkäten Registerstatistik Provköpsstudier Styrgruppsenkäten System för lokal uppföljning Krogen : Inköpsförsök ungdomar, andel som

Läs mer

Remissvar - Drogpolitiskt program

Remissvar - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-03-02 BUN 2016/0191 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Remiss - Drogpolitiskt program

Remiss - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0029 52904 Södermöre kommundelsnämnd Remiss - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg.

Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkan för ökad trygghet och säkerhet i Trelleborg. Samverkansplan 2011-2012 Innehåll Bakgrund... 1 Nulägesbeskrivning... 2 Drogvaneundersökning 2009... 2 Övergripande mål... 4 Fokusområden... 4 Fokusområde

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Alkohol & narkotika bland ungdomar

Alkohol & narkotika bland ungdomar Alkohol & narkotika bland ungdomar Siri Nyström CAN 08 412 46 24 siri.nystrom@can.se Barnsäkerhetsforum 2011, 4 oktober, Karlstad Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning Intresseorganisation

Läs mer

Cannabis och unga rapport 2012

Cannabis och unga rapport 2012 Cannabis och unga rapport 12 Kartläggning av cannabisanvändandet bland ungdomar och unga vuxna i Göteborg 11. Data från drogvaneundersökningar, UngDOK, folkhälsoenkäter och kartläggning av tungt narkotikamissbruk

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Drogpolicy för skola/fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i stadsdelsförvaltning Centrum

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer mot droger

Riktlinjer mot droger Riktlinjer mot droger Riktlinjer för skola/fritidsgård i Centrum stadsdelsförvaltning Handbok för personal. Information för föräldrar och elever. Mål Alla som arbetar inom grundskola och fritidsgård i

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6)

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6) Drogpolicy StorsjöGymnasiet 0 (6) Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Definition... 2 Målsättning... 3 Handlingsplan... 3 Förebyggande åtgärder... 3 Direkta åtgärder... 3 Tecken och symtom... 5

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak

ANDT-strategi för Söderhamns kommun 2015 2019. ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi för s kommun 2015 2019 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak ANDT-strategi, innehåll Innehåll Sid. Bakgrund 3 5 Sammanfattning 6 Alkoholkonsumtion 7 Intensivkonsumtion alkohol 8 Högkonsumtion

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun

Handlingsplan 2015-2016. Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2015-2016 Samverkan Polismyndigheten - Gnosjö Kommun 1. Bakgrund... 2 2. Fakta Gnosjö kommun... 2 3. Den nya polismyndigheten... 3 4. Gemensam problembild... 3 4.1 Skadegörelse... 4 4.2 Narkotikabrott

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Drogpolitiskt program för Hudiksvalls kommun

Drogpolitiskt program för Hudiksvalls kommun 1 (6) 2018-04-09 Dnr 2017-371-761 Drogpolitiskt program för Hudiksvalls kommun 2018 2022 Bakgrund Riksdagen antog i mars 2011 en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopningoch tobakspolitiken (prop.

Läs mer

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015

Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i Tanums kommun 2015 Bakgrund Att minska brottsligheten och öka människors trygghet är kriminalpolitikens grundläggande målsättning I januari 2008 presenterade

Läs mer

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN?

Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vem ska ta snacket med din tonåring om TOBAK, ALKOHOL och NAKOTIKA DU eller LANGAREN? Vartannat år genomförs en drogvaneenkät på Gotland bland elever i grundskolans årskurs 9 Syftet: Följa utvecklingen

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Handbok för personal och information för föräldrar och elever

Handbok för personal och information för föräldrar och elever SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012 Program mot droger för grundskola och ungdomsgården i Kils kommun Handbok för personal och information för föräldrar och elever Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46

Läs mer

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014 Folkhälsoplan Hultsfred kommuns mål 2012-2014 1 (4) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010

Drogvanor, åk 9, Kalmar, 2010 Drogvanor, åk 9,, 2010 Enkätundersökning, CAN Generellt lägre nivåer jämfört med riket Alkoholkonsumenter Total årlig alkoholkonsumtion Intensivkonsumtion Provat narkotika Rökare Snusare Alkoholkonsumenter

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Inledning Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop

Läs mer

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019

Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Ärende 11 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2016 2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-12-22 KS 2015.0434 Handläggare Cecilia Ljung Kommunstyrelsen

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun 1(18) Tjänsteställe Socialförvaltningen Handläggare Hans Borg Datum 2011-12-14 Beteckning Er beteckning Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer