Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010"

Transkript

1 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007

2 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring arbetet med visioner och mål i det kommunövergripande policydokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Visionen man enats om är att: De tre kommunerna ska samverka till ett tobaks-, alkoholskade- och narkotikafritt samhälle. Barn och ungdomar har rätt till en tobaks-, alkohol- och narkotikafri uppväxt. Utifrån det gemensamma policydokumentet har kommundirektören utsett en arbetsgrupp som arbetat fram Simrishamns kommuns handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. Arbetsgruppen har bestått av följande personer: Kommundirektör Staffan Tellman Personalchef Ulf Zetterström Barn- och utbildningschef Göran Nydahl Socialchef Roland Persson Kultur- och fritidschef Gunilla Janlert Stf kultur- och fritidschef Mats Carlsson Teknisk chef Bengt-Olov Lindqvist IFO-chef Inger Bosson Personalkonsulent Marianne Jönsson Alkohol- och drogsamordnare Helena Berlin Alkohol- och drogsamordnare Pia Nyman Handlingsprogrammet utgör grunden för kommunens fortsatta främjande och förebyggande arbete inom området och skapar en bas för reflektion i kommunala verksamheter, hos myndigheter, organisationer samt för enskilda kommuninvånare. Mycket arbete sker redan och handlingsprogrammet betonar vikten av det fortsatta arbetet samt ger stöd till detta. Arbetsgruppen har upprättat högt ställda mål och vill på detta sätt visa att frågan är angelägen och prioriterad. Många människor ges möjlighet att vara delaktiga i det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet. Ett brett stöd bland kommuninvånarna och personal i Simrishamns kommun är en förutsättning för dess genomförande. Varför ett handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete? Förändrade omvärldsförhållanden och närheten till det övriga Europa har bl. a. medfört att Sveriges klassiska alkoholinstrument har förändrats och såväl tillgängligheten till alkohol som alkoholkonsumtionen har ökat. De nya införselreglerna har inneburit att införseln av tobak och alkohol för privat bruk, i likhet med doping- och narkotikapreparat, ökat. Det finns även signaler på en ökning av alkoholrelaterade problem, bl.a. ungdomars berusningsdrickande, föräldrars och andra vuxnas bjudvanor. I regeringens nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (prop. 2005/06:30) är huvudinriktningen att stimulera utvecklingen av målinriktade, strukturerade och samordnade förebyggande insatser på lokal nivå. Därför måste kommunerna i detta läge ta ett större ansvar för att förebygga skador till följd av tobak, alkohol och andra droger. 2

3 Utgångspunkten i det kommunala förebyggande arbetet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med inriktning på frisk-/skyddsfaktorer i kombination med riskfaktorer. Arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet. Vem berörs av programmet? Frågor gällande tobak, alkohol och andra droger berör alla kommuninvånare i Simrishamns kommun oavsett ålder, kön, inkomst och bostadsort. Ett stort ansvar vilar på vuxna, framförallt föräldrar, att agera som goda förebilder i syfte att påverka tobaks-, alkohol- och droganvändningen. Även kommunala nämnder och förvaltningar, föreningslivet, hälso- och sjukvård, restauranger, köpmän och andra företagare, kyrkan, Polismyndigheten, Försäkringskassan m.fl., det vill säga all verksamhet som bedrivs i Simrishamns kommun, omfattas av handlingsprogrammet. Strategier Det lokala arbetet ska följa lagar och förordningar samt kopplas till nationella styrdokument och handlingsplaner. Utgångspunkt för ett långsiktigt och effektivt arbete bör vara en helhetssyn som utgår från ett hälsofrämjande och förebyggande synsätt grundat på vetenskapligt belagd kunskap om bakomliggande frisk-, skydds- och riskfaktorer till bruk/missbruk av tobak, alkohol och droger. Detta kräver insatser som påverkar kommuninvånarnas kunskap, beteende, värderingar, vanor och attityder. Det förebyggande arbetet måste omfattas av flera åtgärder, med olika aktörer i samhället och på olika nivåer eftersom enskilda insatser sällan har effekt. Alkohol- och narkotikafrågan berör samhällets alla delar och ett brett tvärsektoriellt samarbete är nödvändigt. Styrdokument Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Alkohollagen Tobakslagen Nationella målområden för folkhälsan Barnkonventionen WHO policydokument Aktörer med särskilt ansvar Alla är viktiga i det förebyggande arbetet. Dock finns det en rad aktörer som är mycket betydelsefulla för att de förebyggande insatserna ska bli så verkningsfulla som möjligt. Barnomsorg och skola Barnomsorg och skola är den största aktören och en viktig arena i det förebyggande arbetet. Här nås samtliga barn och ungdomar. Att få eleverna att trivas i skolan är bland det mest avgörande för att skydda dem mot olika former av missbruk, våld, kriminalitet och psykiska besvär. 3

4 Fritidsverksamhet och föreningar Fritidsaktivitet och föreningsliv är oerhört betydelsefullt för att främja en positiv utveckling och förebygga användning och bruk/missbruk av tobak, alkohol och narkotika. Rådande förhållningssätt och normer inom en förening är betydelsefulla för barn och ungdomar. Föreningslivets förebilder är viktiga budbärare för en sund och hälsosam livsstil. Socialtjänst Socialtjänstens förebyggande arbete består främst av tidig upptäckt. Det handlar om att nå dem som har ett riskbeteende och erbjuda stöd och hjälp. Tillsynsmyndigheter I Simrishamns kommun är det socialnämnden som ansvarar för tillsyn av folkölsförsäljning, tillståndsgivning och tillsyn av alkohollagen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utövar tillsyn av tobaksförsäljning och rökfria miljöer. Prioriterade områden och grupper Efterfrågan Att arbeta med efterfrågan innebär att insatserna är inriktade på faktorer som driver personen eller gruppen till ett visst beteende, det vill säga brukar/missbrukar tobak, alkohol, narkotika. Detta kan ske genom information, opinionsbildning och undervisning med betoning på den enskilda personen. En förutsättning för att opinionsbildande insatser ska vara effektiva är att de kombineras med andra förebyggande insatser. Målgruppen barn och ungdomar ska enligt policydokumentet och handlingsprogrammet stödjas till en tobaks-, alkohol- och drogfri uppväxt. Kommunens insatser för att begränsa efterfrågan bland den vuxna delen av befolkningen är främst riktad till riskgrupper men belyser även vikten av att vara en bra förebild för barn och ungdomar. Tillgänglighet Tillgängligheten begränsas av alkoholskatter, detaljhandelsmonopol, åldersgränser och tillståndsgivning. Kontrollerad tillgänglighet/utbud har visat sig vara betydelsefullt för det förebyggande arbetet. På kommunal nivå handlar det om effektiv tillsyn av försäljning av tobak och alkohol. När det gäller tillgänglighet ska gällande tobaks-, alkohol- och narkotikalagstiftning efterlevas. Barn och ungdomar under 18 år ska inte kunna få tag på tobak, alkohol och droger och ett tillvägagångssätt är att få stopp på langning och försäljning till minderåriga. Ibland talar man om ungdomars alkoholkonsumtion som ett ungdomsproblem men i själva verket är det ett vuxenproblem. Det är vuxna som tillhandahåller alkoholen genom att sälja, bjuda, langa eller genom att inte ha kontroll på den egna alkoholen. Föräldrar Barn och ungdomar vill ha regler, att vuxna tar ansvar och sätter gränser. Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars attityder till sina barns alkoholvanor och barnens alkoholvanor. Detta utgör ett starkt skäl till att engagera föräldrar i förebyggande insatser och betona föräldraansvaret. 4

5 Riskgrupper Vissa människor löper större risk än andra att få alkohol- och narkotikaproblem. Det kan handla om människor som dricker större mängder alkohol eller missbrukar narkotika men att tillhöra en riskgrupp kan även handla om att växa upp i miljöer där det finns missbruk. De flesta som missbrukar narkotika har haft alkoholen som inkörsport. Att nå riskgrupper på ett tidigt stadium och därmed sätta in tidiga insatser är en oerhört viktig uppgift. Att nå riskgrupper kräver samverkan mellan olika aktörer. Samverkan och struktur En förutsättning för att policydokumentet, handlingsprogrammet, handlingsplaner ska få genomslagskraft och önskade effekter är att det förankras genom tvärsektoriellt arbete i frågor som rör tobak, alkohol och andra droger. Arbetssättet bör även inkludera organisationer utanför den kommunala organisationen. Samverkan och struktur innebär att det finns nätverk med tydliga mål, en samsyn från samhällets sida samt struktur för att följa upp och utvärdera det förebyggande arbetet. Samverkan innebär också att grupper med olika ansvarsområden strävar mot ett gemensamt mål. Införande, uppföljning och revidering av handlingsprogrammet Det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun utgår från dokumentet Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Det kommunala handlingsprogrammet överlämnas efter kommunfullmäktiges beslut till kommunala nämnder som ger förvaltningarna uppdraget att utarbeta handlingsplaner för verksamheterna. Kommunfullmäktiges beslut om handlingsprogrammet betonar vikten av att kommunens förebyggande arbete inom tobaks-, alkohol- och drogområdet bedrivs enligt den viljeinriktning som anges. Handlingsprogrammet är vägledande för den politiska organisationen och kommunala verksamheter. Arbetsplatser, föreningsliv, kyrka, hälso- och sjukvård m.fl. ges möjlighet att utarbeta handlingsplaner. För att programmet ska vara verkningsfullt och få genomslagskraft är införandet viktigt, vilket omfattar förankring samt att programmet bryts ner på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Det förebyggande arbetet ska bedrivas med verkningsfulla metoder vars grund finns i forskning och beprövad erfarenhet. 5

6 Arbetsgruppen, som utformat det kommunala handlingsprogrammet för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun, har omvandlat policydokumentets delmål till. Detta innebär att målen är: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska Tidsatta, vilket bland annat underlättar uppföljning. I handlingsprogrammet anges även exempel på åtgärder för kommunens förebyggande arbete. Ansvar För att uppnå de i handlingsprogrammet angivna målen fordras omfattande aktivitet. I handlingsprogrammet anges tydligt vilka nämnder, med tillhörande samverkanspartners, som ansvarar för respektive. Uppföljning Kontinuerlig uppföljning för bedömning av effekterna är en viktig del av det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen bör halvårsvis avsätta ett möte, uppföljningsmöte, och med ansvariga nämnder diskutera frågor som behandlar tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete. Ansvariga nämnder ges därmed möjlighet att redovisa de åtgärder som vidtagits samt måluppfyllelsen utifrån beslutade. Kommunstyrelsens och övriga nämnders uppföljning redovisas som information till Kommunfullmäktige. Uppföljning och dokumentation ska utformas och ske inom tidsramen i syfte att utgöra underlag till justeringar inför kommande handlings- och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen ansvarar för att det fortlöpande arbetet med återkommande revidering av handlingsprogrammet för det tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbetet sker. 6

7 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Simrishamns kommuns viljeinriktning är nolltolerans gällande tobak, alkohol och droger för barn och ungdomar att betona vikten av föräldrars engagemang i arbetet med minskad användning av tobak, alkohol och droger att utveckla en kompetenshöjning och samsyn gällande tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete hos kommuninvånarna och andra som verkar i Simrishamns kommun att på ett effektivt sätt försöka samordna de resurser som finns i kommunen med betoning på barn och ungdomar 7

8 Tobak Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Delmål: Tobaksfri livsstart Minska den totala tobaksanvändningen Andelen rökfria blivande mödrar ska öka från 85 % till 95 %, uppfylles senast 2010 Information och ökad kunskap om risker med tobak och passiv rökning i samband med graviditet och föräldraskap Utveckla samverkan för att samordna insatser för rökavvänjning Mätmetod: Statens folkhälsoinstitut, Kommunala basfakta för folkhälsoplanering, jämförelseår Ansvarig att driva frågan: Kommunstyrelsen/Lokala hälsorådet, Ledningsgruppen för samverkansavtalet Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökande blivande mödrar Andelen rökfria spädbarnsföräldrar ska öka från 77 % till 90 %, uppfylles senast 2010 Information och ökad kunskap om risker med tobak och passiv rökning i samband med graviditet och föräldraskap Utveckla samverkan för att samordna insatser för rökavvänjning Mätmetod: Statens folkhälsoinstitut, Kommunala basfakta för folkhälsoplanering, jämförelseår 2004, barnets ålder 8 månader Ansvarig att driva frågan: Kommunstyrelsen/Lokala hälsorådet, Ledningsgruppen för samverkansavtalet Exempel på samverkansparter: Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökande föräldrar 8

9 Delmål: Barn under 18 år ska vara tobaksfria Information och utbildning för att öka föräldrars medvetenhet om sin egen betydelse av påverkan och gränssättning Öka kunskapen om tobaksförebyggande arbete för personal som jobbar med barn och ungdomar Andelen rökfria 1 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 70 % till 90 %, uppfylles senast 2010 Andelen snusfria 2 barn och ungdomar under 18 år ska öka från 90 % till 95 %, uppfylles senast 2010 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy samt öka kunskapen inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Alla elever ska ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till tobak Utökad samverkan: fritid, skola, socialtjänst m fl Tidigt stöd till barn i riskzon Fortsatt förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Rutiner för tillsyn av tobaksförsäljning ska vara förankrade i tillsynsplan Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Lokala hälsorådet, Sydskånska Gymnasieförbundet, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar 1 Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har på frågan Röker du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag, Ja, men bara på veckosluten, Ja, men bara när jag är på fest eller Ja, men bara ibland. 2 Elever i skolår 9 och årskurs 2 gymnasiet har på frågan Snusar du? svarat Ja, varje dag, Ja, nästan varje dag eller Ja, men bara ibland. 9

10 Alla föreningar med ungdomsverksamhet som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av tobakspolicy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i samband med årligt uppföljningsmöte Ansvarig att driva frågan: Kultur- och fritidsnämnden Exempel på samverkanspartner: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer, Skåneidrotten, föreningar Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Delmål: Andelen tobaksfria vuxna ska öka Andelen rökfria miljöer ska öka Andelen tobaksrelaterade skador ska minska Andelen rökfria 3 vuxna ska öka från 80 % till 90 %, uppfylles senast 2010 Opinionsbildning Öka andelen rökfria utomhusmiljöer/zoner Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Kommunstyrelsen/Lokala hälsorådet Exempel på samverkansparter: Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökare Verka för och utarbeta policy för nollgräns för arbets-/arvodesrelaterad rökning och snusning i kommunala verksamheter, uppfylles senast Syftet är att vara ett gott föredöme för samtliga arbetsplatser och för att ge kommunens medborgare god kvalitet. Rökavvänjningsåtgärder ska initieras på alla kommunala arbetsplatser Personal anställd av Simrishamns kommun förutsätts vara tobaksfri under arbetstid Mätmetod: Utvecklingssamtal Ansvarig att driva frågan: Kommunstyrelsen/Folkhälsorådet Exempel på samverkansparter: Samtliga kommunala nämnder, Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Rökare, snusare 3 Vuxna i åldern år har på frågan Röker du? svarat Ja, dagligen eller Ja, men inte alla dagar. 10

11 Alkohol Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Delmål: Minska den totala alkoholkonsumtionen Ingen alkohol ska tillhandahållas till barn under 18 år Genomsnittsåldern för alkoholdebut ska höjas Öka kunskapen om faror med langning av alkohol till barn och ungdomar under 18 år Information och utbildning för att öka föräldrars medvetenhet om sin egen betydelse av påverkan och gränssättning Debutåldern för första berusningstillfället ska vara lägst 18 år, uppfylles senast 2013 Ingen alkohol ska tillhandahållas av föräldrar till barn under 18 år Öka kunskapen om förebyggande arbete för anställda som arbetar med barn och ungdomar Alla elever ska ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till alkohol Utökad samverkan: fritid, skola, socialtjänst m fl Tidigt stöd för barn i riskzon Fortsatt förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Utveckla insatser riktade till riskgrupper, i första hand till barn med psykosocial problematik Rutiner för tillsyn av tobaks- och alkoholförsäljning samt alkoholservering ska vara förankrade i tillsynsplan Innehavare av serveringstillstånd och serveringspersonal ska erbjudas utbildning i Ansvarsfull alkoholservering 11

12 Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Lokala folkhälsorådet, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar, detaljhandel, krögare Alla föreningar med ungdomsverksamhet som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i samband med årligt uppföljningsmöte Ansvarig att driva frågan: Kultur- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer, Skåneidrotten, föreningar Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna 12

13 Delmål: Antal skador till följd av alkohol ska minska Minska berusningsdrickandet Öka opinionsbildning och kunskap särskilt gällande alkoholkonsumtion i samband med arbetsliv, graviditet, trafik och ungdomsår Förebyggande insatser ska prioriteras Utökad samverkan för tidig upptäckt Erbjuda stöd till personer med riskkonsumtion Riskkonsumtion 4 av alkohol hos unga vuxna ska minska från 21 % till 15 %, uppfylles senast 2010 Kommunen ska som arbetsgivare föregå med gott exempel och kontinuerligt och aktivt arbeta förebyggande med personalen gällande alkohol- och drogpolicy på arbetsplatsen Innehavare av serveringstillstånd och serveringspersonal ska erbjudas utbildning i Ansvarsfull alkoholservering Rutiner för tillsyn av alkoholservering ska vara förankrade i tillsynsplan Verka för samarbete avseende gemensam tillståndsgivning och tillsyn med närliggande kommuner Öka antalet/andelen alkoholfria mötesplatser/arenor i kommunen Mätmetod: Folkhälsoenkät Skåne, ålderskategori år, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Kommuninvånare, riskkonsumenter, krögare, detaljhandel 4 Riskkonsumtion av alkohol beräknas utifrån fyra AUDIT-frågor som ger ett index: hur ofta och hur mycket vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta som en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle. Dessutom ingår även de som varit berusade två till tre gånger i månaden eller oftare i gruppen (Statens folkhälsoinstitut, 2004:48). 13

14 Alkoholrelaterad dödlighet ska minska till under Skånesnittet, uppfylles senast 2010 Öka kunskapen och opinionsbildning särskilt gällande alkoholkonsumtion i samband med arbetsliv, graviditet, trafik och ungdomsår Förebyggande insatser ska prioriteras Utökad samverkan för tidig upptäckt Erbjuda stöd till personer med riskkonsumtion Mätmetod: Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret Ansvarig att driva frågan: Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Kommuninvånare, riskkonsumenter Delmål: Social utslagning på grund av alkohol ska motverkas Begränsa och på sikt minska antalet personer som är beroende av insatser från socialtjänsten Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Registeruppgifter, Socialnämnden Ansvarig att driva frågan: Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Riskkonsumenter, missbrukare 14

15 Narkotika Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Delmål: Målet är ett narkotikafritt samhälle Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika Information och utbildning för att öka föräldrars medvetenhet om sin egen betydelse av påverkan och gränssättning Tidiga insatser för riskgrupper i form av samverkan: skola, socialtjänst och polis Inga ungdomar ska testa eller använda narkotika, uppfylles senast 2013 Öka kunskapen om förebyggande arbete för personal som arbetar med barn och ungdomar Alla elever ska ha schemalagd aktivitet i form av social färdighetsträning i syfte att stärka barn och ungdomar att säga NEJ till narkotika Utökad samverkan: fritid, skola, socialtjänst m fl Tidigt stöd för barn i riskzon Fortsatt förstärkning av arbetet inom elevhälsovården Mätmetod: Drogvaneundersökning skolår 9 och gymnasiet år 2, jämförelseår 2005 Ansvarig att driva frågan: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Polismyndigheten, Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Barn, ungdomar, föräldrar, andra vuxna samt personal som arbetar med barn och ungdomar 15

16 Alla föreningar med ungdomsverksamhet som vill ha tillgång till kommunalt stöd ska ha alkohol- och drogpolicy för sin verksamhet, uppfylles senast 2008 Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy i de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i samband med årligt uppföljningsmöte Ansvarig att driva frågan: Kultur- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer, Skåneidrotten, föreningar Målgrupp: Föreningsaktiva; barn, ungdomar och vuxna Delmål: Minimera antalet narkotikamissbrukare Tidiga insatser för riskgrupper Minska antalet vuxna narkotikamissbrukare, uppfylles senast 2010 Verka för ökad polisiär verksamhet samt planerade insatser Förbättra vårdkedjor Mätmetod: Skåne-UNO, jämförelseår 2004 Ansvarig att driva frågan: Socialnämnden Exempel på samverkansparter: Polismyndigheten, Region Skåne, närliggande kommuner, frivilligorganisationer Målgrupp: Riskgrupper, missbrukare 16

17 Doping Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner Målet är ett dopingfritt samhälle Information och utbildning för att öka föräldrars medvetenhet om sin egen betydelse av påverkan och gränssättning Öka kunskapen om förebyggande arbete för personal inom skola och fritidssektor samt privata verksamheter Målet är ett dopingfritt samhälle Skolan tar regelbundet upp doping inom ämnet idrott och hälsa Öka kunskapen om det sociala ledarskapet inom föreningslivet och idrottsverksamheter Fortsatt utvecklande av policy samt ökad kunskap inom de verksamheter och miljöer där barn och ungdomar vistas Mätmetod: Rapportering i samband med årligt uppföljningsmöte Ansvarig att driva frågan: Kultur- och fritidsnämnden Exempel på samverkansparter: Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Region Skåne, Polismyndigheten, närliggande kommuner, frivilligorganisationer, Skåneidrotten, föreningar Målgrupp: Föreningsaktiva, idrottsaktiva; barn, ungdomar och vuxna 17

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31

Tobak. Handlingsprogrammets åtgärdsdel 1(6) 2008-03-31 Handlingsprogrammets åtgärdsdel Tobak 1(6) Mål och delmål är politiskt antagna enligt Gemensam policy för Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner 2005 2009. Policymål: Minska den totala tobaksanvändningen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013

Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol,

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

DPP. DrogPolicyProgrammet

DPP. DrogPolicyProgrammet DPP DrogPolicyProgrammet Förord I Drogpolicyprogrammet (DPP) lyfter Studentkåren i Skövde (SiS) särskilt fram alkohol- och drogfrågor ur ett studentperspektiv. Dokumentet är ett av SiS styrdokument och

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Otti Aoif-äWI Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Annbritt Öqvist Datum 2015-01-16 Diarienummer UBN-2015-0423 Utbildningsnämnden Handlingsplan mot droger för grundskolan Förslag till

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: STRATEGIER FÖR FOLKHÄLSOARBETET I VÄXJÖ KOMMUN

GÄLLANDE BESLUT: STRATEGIER FÖR FOLKHÄLSOARBETET I VÄXJÖ KOMMUN Ändrad 2010-04-19 Sida 1 (5) Senast reviderad: 2010-04-19 Senast reviderad av: Helen Karlsson Jacobsson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: STRATEGIER FÖR FOLKHÄLSOARBETET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2012 Antaget

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Ånge kommun BRÅ:s FÖRSLAG Planeringsenheten/lep 2004-09-20 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-10-20 SN-2014/3880.703 1 (5) HANDLÄGGARE Cecilia Wahlgren 08-535 378 21 cecilia.wahlgren@huddinge.se Socialnämnden Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Inledning Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs

Läs mer

KS 9 18 DECEMBER 2013

KS 9 18 DECEMBER 2013 KS 9 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-11 Diarienummer KSN-2013-0335 Kommunstyrelsen Drogpolitiskt program för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE VERKSAMHETS- PLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) utgår i sitt arbete från att olika former av destruktivt beteende, från barn och ungdomars sida,

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009

SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 SOTENÄS KOMMUN DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2005-2009 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund till programmet... 3 1.2. Vem berörs av programmet?... 4 2. Styrande dokument... 4 2.1. Nationell

Läs mer

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun

Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun 1(18) Tjänsteställe Socialförvaltningen Handläggare Hans Borg Datum 2011-12-14 Beteckning Er beteckning Förslag till plan för drogförebyggande arbete i Marks kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det

Läs mer

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan

Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan Samverkan och förebyggande Brotts- och ANDT*-arbete i Åre 2012-2017 Handlingsplan * Alkohol Narkotika Dopning Tobak Denna handlingsplan är framtagen utifrån den policy som är kopplad till överenskommelsen

Läs mer

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Ett avtal finns mellan kommunen och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Dalsland vilket välfärdsinnebär bland och annat

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg.

Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. SAMVERKANSPLAN Förebyggande, tidiga och gemensamma insatser för barn och unga i Ystad Kultur o Utbildning och Social Omsorg. Inledning I socialnämndens vision står att Ystad ska vara en kommun fri från

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd 2013-03-05 2(9) Sammanfattning Målsättningen med Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd är att skapa förutsättningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer