Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT"

Transkript

1 Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

2 Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. arna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 2014 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats 1. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden 20 januari till 3 mars Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - maj kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt ett visst internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. Svarsfrekvenser Nedan tabell visar svarsfrekvenser (%) under åren 2011 till och med 2014 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning. Delenkät Kommunens arbete enligt alkohollagen Kommunens arbete enligt tobakslagen Kommunens ANDT-förebyggande arbete Länsstyrelsen alkoholtillsyn Länsstyrelsen tobakstillsyn Länsstyrelsen ANDT-samordning arnas ANDT-förebyggande arbete

3 Länsrapportens undersökning Stockholms stadsdelar ANDT I länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2014 besvarade 9 av Stockholms 14 stadsdelar frågorna i enkäten om stadsdelens ANDT-förebyggande arbete. 2. Fanns det en eller flera särskilt utsedda personer för att samordna det ANDTförebyggande arbetet i stadsdelen (hel- eller deltid) under någon period under 2014? Här avses övergripande samordning och planering av stadsdelens ANDT-arbete, ej avgränsade projekt/insatser. En folkhälsosamordnare eller motsvarande kan ha ANDT-frågor som ett av sina ansvarsområden. Särskild person utsedd gällande: 1=Alkohol 2=Tobak 3=Narkotika 4=Dopning Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta =Ingen person var utsedd 3. Hur mycket arbetstid avsatte stadsdelen under 2014 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Uppge antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal, till exempel motsvarar två heltidstjänster under ett år 2,0, en heltidstjänst motsvarar 1,0 och en halvtid motsvarar 0,5 årsarbetskraft. Här avses övergripande samordning och planering av kommunens ANDT-arbete, ej avgränsade projekt/insatser. En folkhälsosamordnare eller motsvarande kan ha ANDT-frågor som ett av sina ansvarsområden och då ska den tiden räknas. Årsarbetskraft Bromma 0,5 Enskede-Årsta-Vantör 0,5 1 1 Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 0,5 Skärholmen 0,5 Spånga-Tensta 2

4 4. Fanns det under 2014 i din kommun något nätverk för stadsdelarnas ANDTsamordnare (eller motsvarande)? Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande. 1=Ja 2=Nej 3=Vej ej Bromma 1 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 1 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1 Kommentar på fråga 4 Bromma I Stockholms kommun - preventionssamordnarträffar och länsträffar 4.1. Deltog din stadsdel under 2014 i detta nätverk? 1=Ja, i stor utsträckning 2=Ja, i viss utsträckning 3=Nej Bromma 1 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 1 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1

5 5. Deltog din stadsdel under 2014 i nätverket som Länsstyrelsen organiserade för ANDT-samordnare i länets kommuner? Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande. 1=Ja 2=Nej 3=Vet ej Bromma 1 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 2 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1 Kommentar på fråga 5 Skarpnäck Pga tidsbrist 6. Hade stadsdelen under 2014 en handlingsplan/verksamhetsplan eller motsvarande som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet? 1=Ja 2=Nej 3=Nej, men det bedrevs ett arbete under 2014 för att ta fram en sådan handlingsplan/verksamhetsplan Bromma 1 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 1 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1 Kommentar på fråga 6 det finns en som inte är uppdaterad och som i viss mån ersatts av Bromma samverkansöverenskommelse med polis

6 6.1 Vilka av följande områden inkluderades av handlingsplanen/verksamhetsplanen under 2014? 1=Alkohol 2=Tobak 3=Narkotika 4=Dopning Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista 1 3 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Kommentarer på fråga 6.1 Rinkeby-Kista Tillsyn tobak/folköl samt narkotikaförebyggande arbete 6.2. I, eller i anslutning till, denna handlingsplan/verksamhetsplan (eller motsvarande) för det ANDT-förebyggande arbetet fanns det under 2014: 1= Mätbara mål 2= Genomförandeplan med ansvariga aktörer 3= Plan för uppföljning 4= Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen 5= Inget av ovanstående Enskede- Årsta-Vantör Hägersten- Liljeholmen Hässelby- Vällingby Kungsholmen Skarpnäck = Annat, uppge vad: Skärholmen 1 6 Annat, uppge vad: olika aktiviteter som skall genomföras under året

7 Spånga- Tensta Kommentar till fråga 6.2 Skärholmen Antal tillsynsbesök 7. Genomfördes en uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen under 2014? 1=Ja, stadsdelens hela ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller utvärderades 2=Ja, delar av stadsdelens ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades 3=Nej Bromma 3 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista 3 Skarpnäck 2 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 2 Kommentar till fråga 7 Skärholmen Ja redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse

8 8. Hade stadsdelen 2014 någon av följande policyer på ANDT-området? (Ange ett eller flera alternativ) Med policy menas här ett antaget dokument som rör hur man hanterar ANDT-relaterade frågor i stadsdelen. Varje uppräknad policy kan antingen ingå i ett politiskt program som omfattar ANDTförebyggande arbete eller vara ett separat dokument. 1=en som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) 2=en som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid 3=en som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid 4=en har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats 5=Idrottsföreningar i stadsdelen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) 6=Övriga föreningar i stadsdelen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Bromma 2 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 2 4 Kommentar på fråga 8 Kungsholmen Vi vet inte exakt hur kraven för att få föreningsbidrag ser ut. en har en policy om alkoholfria egna lokaler med undantag för Skärholmen äldreboende 9. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen under 2014? 1=Helt 2=Till stor del 3=Till viss del 4=Inte alls Bromma 1 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 2 3 Skärholmen 2 3 Spånga-Tensta 1

9 Kommentar på fråga 9 Bromma Polisens egna resurser Via Trestad2-medel som kom från Socialdepartementet, men som fördelades Enskede-Årsta-Vantör internt till stadsdelsförvaltningarna av Stockholms stad centralt Skärholmen Cannabis förebyggande projektpengar från Stockholms stad 10. Fanns det under 2014 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen? 1=Ja 2=Nej 3=Nej, men det bedrevs ett arbete under 2014 för att skapa en sådan styrgrupp 4=Nej, men det finns på central nivå i kommunen Bromma 2 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista 2 Skarpnäck 4 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1 Kommentar på fråga 10 Det är vårt lokala brottsförebyggande råd som även har dessa frågor på agendan. det finns även ett chefssamråd i söderort som ger uppdrag till en beredningsgrupp bestående av preventionssamordnare från söderorts Skärholmen stadsdelar samt representant från polis och utbildningsförvaltning 11. Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2014 integrerat i stadsdelens ordinarie struktur med mål och budget? 1=Ja 2=Nej Bromma 2 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Delvis Rinkeby-Kista 1 Skarpnäck 1 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1

10 12. Fanns det under 2014 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen? Exempelvis: polis, skola och socialtjänst m.m. 2=Ja 3=Nej 1=Nej, men det bedrevs ett arbete under 2014 för att skapa sådan lokal samverkan Kommentar Intention att integrera/använda ANDT-planen i Bromma 1 Brottsförebyggande rådets arbete Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista 2 Skarpnäck 2 Skärholmen 2 Spånga-Tensta Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande arbetet och brottsförebyggande arbete i stadsdelen under 2014? 1=Ja 2=Nej Bromma Enskede-Årsta- Vantör 2 2 Hägersten- Liljeholmen 1 Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista 2 Skarpnäck 2 Skärholmen 1 Spånga-Tensta 1

11 13. Med vilka myndigheter hade stadsdelen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2014? Polismyndighet gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista 2 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 2 3 Hälso- och sjukvård/landstinget eller motsvarande gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck 1 3 Skärholmen 5 Spånga-Tensta 3

12 Trafikverket gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck 5 Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5 Andra kommuner gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck 5 Skärholmen Spånga-Tensta 5

13 Länsstyrelsen gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen 1 2 Spånga-Tensta Högskola/Universitet Bromma Enskede-Årsta-Vantör Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 5

14 Andra myndigheter gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen 2 3 Spånga-Tensta 5 Skärholmen Kommentar Utbildningsförvaltningen i Sthlm fryshuset då de driver vår fritidsenhet på entrepenad, fastighetsägare och skolor Fanns det under 2014 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade stadsdelen och en eller flera av nämnda myndigheter? Avser inte det som tidigare frågats efter gällande ANDT-förebyggande och brottsförebyggande, utan samverkansavtal utöver det. 1=Ja 2=Nej Kommentar Bromma ANDT-arbetet riktat til barn och unga specificeras i det samverkansavtal mellan stadsdelsförvaltning och 1 polis som togs fram och undertecknades under 2014 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista 2 Skarpnäck 2 Skärholmen 1 Gällande skola och fritidsenheten/fryshuset Spånga-Tensta 1

15 13.2. Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Skärholmen Spånga-Tensta Kommentar Tillsyn av ställen som säljer tobak, årliga antilangningskampanjer, befinna sig på ställen där det finns ungdomar ute på kvällar och helger, information och utbildning på temat alkohol och droger till föräldrar och professionella, särskilda insatser på högriskhelger såsom skolavslutning, konsekvenssamtal och Linköpingsmodellen Stöd till personer med alkohol och/eller narkotikamissbruk, samt deras anhöriga med landstinget. Samverkan runt tillsyn av tobaks och folkölsförsäljning. Samverkan runt drogförebyggande arbete med elever, deras föräldrar och skolans personal. Att vi ska arbeta med att höja skolnärvaro och minska våld i nära relation Avtal mellan polismyndigheten och stadsdelsförvaltningen gällande samverkan kring aktiviteter 14. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade stadsdelen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2014? Enskilda restaurangägare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5

16 Enskilda livsmedelshandlare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande Enskede-Årsta-Vantör 2 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5 Bostadsbolag/Fastighetsägare gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 2 3 Spånga-Tensta 3

17 Fristående skolor/förskolor gällande Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Nöjesarrangörer gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5

18 Gym-/Träningsanläggningar gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5 Företagsföreningar gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 3

19 Andra inom näringslivet gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta Fanns det under 2014 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade stadsdelen och en eller flera representanter från näringslivet? 1=Ja 2=Nej Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Rinkeby-Kista Skarpnäck 2 Skärholmen 1 Spånga-Tensta Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel: Kommentar Skärholmen Då de är friskolor se tidigare svar

20 15. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade stadsdelen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2014? Idrottsföreningar gällande Enskede-Årsta-Vantör 3 5 Skarpnäck Skärholmen 3 Spånga-Tensta 2 3 Nykterhetsrörelsen gällande Enskede-Årsta-Vantör 5 5 Skarpnäck 1 5 Skärholmen 5 Spånga-Tensta 5

21 Kulturföreningar gällande Enskede-Årsta-Vantör 3 5 Skarpnäck Skärholmen 3 Spånga-Tensta 5 Trossamfund gällande Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Skarpnäck Skärholmen 5 Spånga-Tensta 2 3

22 Studieförbund gällande Enskede-Årsta-Vantör 3 5 Skarpnäck 5 Skärholmen 3 Spånga-Tensta Andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer gällande) Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen 2 Skarpnäck 5 Skärholmen 3 5 Spånga-Tensta 5 Enskede-Årsta- Vantör Hägersten- Liljeholmen Kungsholmen Skärholmen Kommentar Somaliska föräldraföreningen Skolornas föräldraföreningar Smart Ungdom och A Non Smoking Generation Somaliska föräldraforum, nattvandrare

23 15.1. Fanns det under 2014 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade stadsdelen och en eller flera idéburna organisationer (frivilligorganisationer)? 1=Ja 2=Nej Bromma 2 Enskede-Årsta-Vantör 2 2 Kungsholmen 1 Rinkeby-Kista Skarpnäck 2 Skärholmen 2 Spånga-Tensta Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel: Kungsholmen Kommentar Utbildningsinsatser 16. På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom stadsdelen under 2014? Del 1 Uppge det eller de alternativ som detta arbete omfattade. 1=Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor 2=Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på narkotikafrågor 3=Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor 4=Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller 5=Åtgärder mot dopning 6=Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering 7=Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak 8=Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av alkohol 9=Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar Bromma 7 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista 7 8 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 2 7 8

24 16 På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom stadsdelen under 2014? Del 2 Uppge det eller de alternativ som detta arbete omfattade. 1=Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter (högskola/universitet) 2=Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter eller liknande) 3=Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare 4=Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar), med för programmet utbildade handledare 5=Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan 6=Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan 7=Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan 8=Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan 9=Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor 10=Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna 11=Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna 12=Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) 13=Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga 14=Gruppverksamhet för barn till missbrukare 15=Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever 16=Annat, uppge vad Bromma Enskede-Årsta- Vantör Hägersten- Liljeholmen Kungsholmen Rinkeby-Kista 2 10 Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Bromma Hägersten- Liljeholmen Annat, uppge vad: Utbildningstillfällen riktade till yrkesverksamma på området cannabis, föräldrainformationskväll om cannabis Föreläsning till föräldrar kring anknytning och ANT. Insatser för att begränsa alkoholbruk och risksituationer bland elever i årskurs 3 på gymnasiet

25 17. Vilka av följande metoder på det ANDT-förebyggande området arbetade man med under 2014 inom stadsdelen? (Här avses inte enbart det arbete med metoder som bedrivs inom stadsdelsförvaltningen.) Metod avser ett arbetssätt som är sammanhållet, direkt användbart i det praktiska arbetet samt återupprepningsbart genom användning av en manual eller dylikt. Metoder syftar till att påverka (förändra och förbättra) enskilda individers eller gruppers situation med hjälp av olika aktiviteter. Dessa metoder nedan kan också förklaras som brottsförebyggande metoder. 1=Kronobergsmodellen eller en liknande metod 2=Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod 3=Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i tränings-sammanhang 4=STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serverings-personal samt ökad tillsyn) 5=SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) 6=Annan eller andra metoder, uppge vilka: Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Bromma 1 6 Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta 1 4 Bromma Annan eller andra metoder, uppge vilka: vet i dagsläget inte om polisen använder SMADIT, Linköpingsmodellen Vilka delar av metoden Kronobergsmodellen eller liknande metod arbetade man med under 2014? (Ange ett eller flera alternativ) 1=Beslagtagande av alkohol från ungdomar 2=Kontakt med föräldrar 3=Polisingripande mot misstänka langare Bromma Enskede-Årsta-Vantör Kungsholmen Rinkeby-Kista Spånga-Tensta 1 2 3

26 17.2. Vilka delar av metoden Krogar mot knark eller liknande metod arbetade man med under 2014? (Ange ett eller flera alternativ) 1= Politisk förankring 2= Kartläggning av narkotikasituationen på krogar i kommunen 3= Samverkansgrupp med kommun, polis och bransch 4= Tillhandahålla utbildning för restaurangsanställda Kungsholmen Rinkeby-Kista 4 5= Krogmiljöronder Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2014? (Ange ett eller flera alternativ) 1=Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) 2=Framtagande av policy och handlingsplan 3=Utbildning av personal på träningsanläggning Kungsholmen 1 2 3

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet

Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet Frågorna i denna enkät avser stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelarnas arbete på det ANDT-förebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser storstadskommunens ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser storstadskommunens ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser storstadskommunens ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Alkohol 75% 6 Tobak 75%

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Storstadskommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Frågorna i denna enkät avser storstadskommunens ANDT-förebyggande arbete under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jämtlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (163) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Västerbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västerbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västerbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Åsele Bjurholm Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vännäs

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Enkät till landets kommuner om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här

Läs mer

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Östergötlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Åtvidaberg Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Ödeshög Söderköping Vadstena

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ånge Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Alkohol 71,4 5 Tobak 71,4 5 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Västernorrland

Länsrapport 2014 Västernorrland Länsrapport 14 Västernorrland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 14 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Norrbotten

Länsrapport 2014 Norrbotten Länsrapport 214 Norrbotten Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Länsrapport 2014 Halland

Länsrapport 2014 Halland Länsrapport 4 - ANDT Länsrapport 4 Halland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 4 - ANDT Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Kronoberg

Länsrapport 2014 Kronoberg Länsrapport 24 Kronoberg Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 2

Läs mer

Länsrapport 2014 Västmanland

Länsrapport 2014 Västmanland Länsrapport 24 Västmanland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Kalmar län

Länsrapport 2014 Kalmar län Länsrapport 24 - ANDT Länsrapport 24 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 24 - ANDT Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna

Länsrapport 2014 Dalarna Länsrapport 214 Dalarna Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län

Länsrapport 2014 Örebro län Länsrapport 24 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Uppsala län

Länsrapport 2014 Uppsala län Länsrapport 4 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland

Länsrapport 2014 Jämtland Länsrapport 24 Jämtland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 2

Läs mer

Länsrapport 2014 Östergötland

Länsrapport 2014 Östergötland Länsrapport 2014 Östergötland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Södermanland

Länsrapport 2014 Södermanland Länsrapport 214 - ANDT Länsrapport 214 Södermanland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 214 - ANDT Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Gävleborg

Länsrapport 2014 Gävleborg Länsrapport 214 - ANDT Länsrapport 214 Gävleborg Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 214 - ANDT Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Länsrapport 2014 Västerbotten

Länsrapport 2014 Västerbotten Länsrapport 24 Västerbotten Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Värmland

Länsrapport 2014 Värmland Länsrapport 214 Värmland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län

Länsrapport 2014 Stockholms län Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2018.

Frågorna i denna enkät avser storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2018. Frågorna i denna enkät avser storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2018. Välkommen till länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2018. Folkhälsomyndigheten genomför årligen den här

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Länsrapport 2014 Västra Götaland

Länsrapport 2014 Västra Götaland Länsrapport 2014 Västra Götaland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2016 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2016 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) srapport 2014 - sstyrelserna sstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper srapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Resultat från länsrapportens undersökning ingår i Folkhälsomyndighetens underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området.

Resultat från länsrapportens undersökning ingår i Folkhälsomyndighetens underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området. Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens ANDT-samordning under 2015. Syftet med undersökningen är att följa länsstyrelsernas och kommunernas arbete på ovan nämnda områden. De uppgifter som länsstyrelser

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen

Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens ANDT-samordning under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete på det här

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Länsrapport 2014 Västernorrland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Västernorrland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Västernorrland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Blekinge. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Blekinge. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 24 Blekinge Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Länsrapport 2014 Halland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Halland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Halland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Länsrapport Västernorrland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Västernorrland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Västernorrland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer