Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)"

Transkript

1 Länsrapport Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

2 Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 2014 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats1. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden 20 januari till 3 mars Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - maj kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt ett visst internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. Svarsfrekvenser Nedan tabell visar svarsfrekvenser (%) under åren 2011 till och med 2014 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning. Delenkät Kommunens arbete enligt alkohollagen Kommunens arbete enligt tobakslagen Kommunens ANDT-förebyggande arbete Länsstyrelsen alkoholtillsyn Länsstyrelsen tobakstillsyn Länsstyrelsen ANDT-samordning Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete

3 Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt tobakslagen Svarsfrekvenser och bortfall År 2014 svarade 286 av 290 kommuner på enkäten om kommunernas arbete enligt alkohollagen. Det motsvarar en svarsfrekvens på knappt 99 procent. Det var 4 kommuner från 2 län som inte svarade på enkätfrågorna alls och dessa räknas som bortfall. Nedan tabell redovisar antal svarande kommuner samt antal bortfall för de två länen som hade bortfall, och för riket totalt. Andel svarande och andel bortfall per län redovisas för dessa två län, samt för riket totalt. Här är bortfall tabell för tillsyn till tobak: Län svarande bortfall totalt Andel svarande Andel bortfall Södermanland % 8% Västra Götaland % 6% Riket % 1%

4 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Kommunens namn: Region Gotland 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 2014? Detaljhandel med tobaksvaror (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Kommunstyrelsen 1 100% Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Rökfria skolgårdar (19 a första stycket 2 a)) Kommunstyrelsen 1 100% Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Rökfria serveringsmiljöer (19 a första stycket 2 a)) Kommunstyrelsen 1 100% Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan

5 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 2014? Övriga rökfria miljöer (19 a första stycket 2 a)) (t.ex. lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik etc.) Kommunstyrelsen 1 100% Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan 3. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn enligt tobakslagen under 2014? ORGANISATION Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Ange antalet årsarbetskrafter i ett decimaltal, ex. en heltidstjänst under ett år motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5. 0,5 Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ange antalet årsarbetskrafter i ett decimaltal, ex. en heltidstjänst under ett år motsvarar 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5. 0,5

6 ORGANISATION 4. Bedrev kommunen samordnad tillsyn över detaljhandeln med tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel under 2014? Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror och folköl % Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med folköl och vissa receptfria läkemedel. Ja, tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror är samordnad med både folköl och vissa receptfria läkemedel. Nej Kommentarer (1) Ja, men enbart samordnad tillsyn över detaljhandeln med tobak. 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2014 angående tobakslagens tillämpning? RÅDGIVNING Kommunens bedömning Enligt tobakslagen ska länsstyrelsen biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. (19 a andra stycket 1) 5 Mycket bra % 2 1 Mycket dåligt

7 TILLSYNSPLAN 6. Använder kommunen en tillsynsplan gällande tillsyn enligt tobakslagen? Ja, tillsynsplan används för både detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 1 100% Ja, tillsynsplan används men enbart för detaljhandel med tobaksvaror Ja, tillsynsplan används men enbart för rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Nej, det finns ingen tillsynsplan Vet ej 6.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 1 100% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m) Nej 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 2014? TILLSYNSPLAN Tillsynsplan över detaljhandel med tobaksvaror Uppge årtal: 2014

8 TILLSYNSPLAN 6.3 Skedde någon uppdatering/uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2014? Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 1 100% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Nej SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7. Har er kommun enligt någon form av avtal under 2014 överlåtit till någon annan kommun eller annan aktör att utöva tillsyn enligt tobakslagen i den egna kommunen? (19 c ) Med annan aktör avses till exempel kommunförbund eller liknande. Ja

9 RUTINER FÖR KOMMUNALA BESLUT 8. Hade kommunen under 2014 rutiner för att skicka kopior på beslut, som kommunen meddelat enligt tobakslagen, till Folkhälsomyndigheten samt till berörd länsstyrelse och polismyndighet? (23 a andra stycket) Ja, både gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Ja, men enbart gällande tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror fanns det anmälda i kommunen den 31 december 2014? (12 c ) Försäljningsställen innefattar såväl detaljhandelsställen i form av butiker som försäljning på serveringsställen/restauranger, fängelser, äldreboenden, tobaksautomater, återförsäljare på internet etc. som säljer tobak till konsumenter i Sverige. försäljningsställen i siffror: Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen avsåg försäljning över internet? Uppge antal: Genomförde kommunen tillsyn av försäljningsställe över internet under 2014? Ja 1 100% Nej

10 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 10. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 31 december 2014? (12 c ) Här avses det totala antalet egenkontrollprogram som fanns hos kommunen vid utgången av året (inte hur många program som skickats in under året.) Uppge antal: Enligt kommunens bedömning, hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? Uppge antal: 50 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 11. Genomförde kommunen kontrollköp hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? Ja 12. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning i kommunen under 2014? (19 b ) Ja 1 100% Nej

11 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 13. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? (19 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Ja 1 100% Nej 13.1 Hur många enskilda försäljningsställen fick tillsynsbesök under 2014: Ett enskilt försäljningsställe kan t.ex. även vara en fristående tobaksautomat i en serveringslokal. : Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos försäljningsställen under 2014: Ett försäljningsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. : Hur många näringsidkare som besöktes under 2014 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (12 d ). Här avses till exempel utbildning och/eller information, särskilt stöd för ung personal, stöd för konflikthantering etc. : Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 2014? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 1 100% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av besöken Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken

12 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 13.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på försäljningsstället under 2014? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 1 100% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 13.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos försäljningsställen under 2014; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Frivillig rättelse skedde alltid 1 100% Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen Frivillig rättelse skedde aldrig Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken

13 13.7 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2014? besök: Begärde kommunen hjälp av polisen i samband med tillsyn över försäljningsställen med tobaksvaror under 2014 (pga. särskilda omständigheter som t.ex. svårigheter att få tillträde till lokaler/utrymmen eller vid omhändertagande av tobaksvaror)? (23 b ) Ja 14. Hade kommunen under 2014 en upparbetad samverkan och löpande kommunikation med polisen om förhållanden som är av vikt för tillsynen enligt tobakslagen? (23 a ) För att kommunen ska kunna utföra en så effektiv tillsyn som möjligt är det nödvändigt att polisen underrättar kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Om det inte finns någon upparbetad kontakt med polisen är det risk för att nödvändig information inte kommer fram till kommunen. Ja

14 16. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av åldersgränsen vid tobaksförsäljning under 2014? Markera de aktiviteter som genomförts under Välj ett eller flera alternativ. Genomförande av kontrollköp (inklusive uppföljande dialog) Samverkan med näringsidkare som säljer tobaksvaror Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 1 100% Utskick av information till näringsidkare som säljer tobaksvaror Strukturerad tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 1 100% Dialog med näringsidkare avseende egenkontroll/egenkontrollprogram 1 100% Användande av administrativa sanktioner vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser (20-20 a ) Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området Annat, vad: Nej, inget sådant arbete har bedrivits under 2014 Total 1 300% DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 17. Meddelade kommunen något beslut om försäljningsförbud, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 a ) Ja

15 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 18. Meddelade kommunen något beslut om varning till näringsidkare som säljer tobaksvaror med stöd av tobakslagen under 2014? (20 a ) Ja DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 19. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 ) Ja DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 20. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 2014? (20 ) Ja

16 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 21. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 2014? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Välj ett eller flera alternativ. Ja, handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (20 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om omhändertagande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (21 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om förstörande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (21 ) Nej, handläggaren har inte delegation för något av ovanstående % DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 22. Känner kommunen till något fall inom detaljhandeln i kommunen då någon blivit åtalad och/eller godkänt strafföreläggande för brott mot tobakslagen under 2014? Ja

17 RÖKFRIA MILJÖER 23. Genomförde kommunen tillsynsbesök i serveringslokaler gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria serveringsmiljöer under 2014? (19 a första stycket 2 a) Ja 1 100% Nej 23.1 Hur många enskilda serveringslokaler fick tillsynsbesök under 2014: Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i serveringslokaler under 2014? En lokal kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. : 35 RÖKFRIA MILJÖER 24. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos skolor gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar under 2014? (19 a första stycket 2 a)) Ja 1 100% Nej 24.1 Hur många enskilda skolor fick tillsynsbesök under 2014: Hur många tillsynsbesök i skolor genomfördes totalt under 2014? En skola kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. : 5

18 RÖKFRIA MILJÖER 24.3 I vilken omfattning kontrollerade kommunen om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök under 2014? Det kontrollerades alltid om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök 1 100% Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 80 och 99 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 60 och 79 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 40 och 59 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 20 och 39 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 1 och 19 procent av besöken Det kontrollerades aldrig om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök RÖKFRIA MILJÖER 24.4 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsyn över rökfria skolgårdar under 2014? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 80 och 99 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 60 och 79 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 40 och 59 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 20 och 39 procent av besöken Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 1 och 19 procent av besöken Nej, tillsynsprotokoll användes aldrig vid tillsynsbesök 1 100%

19 RÖKFRIA MILJÖER 24.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på skolan under 2014? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 80 till 99 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 60 till 79 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 40 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 20 till 39 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 1 till 19 procent av besöken Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person 1 100% RÖKFRIA MILJÖER 24.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos skolor under 2014; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Frivillig rättelse skedde alltid Frivillig rättelse skedde vid mellan 80 och 99 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 60 och 79 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 40 och 59 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 20 och 39 procent av fallen Frivillig rättelse skedde vid mellan 1 och 19 procent av fallen Frivillig rättelse skedde aldrig Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 1 100%

20 RÖKFRIA MILJÖER 25. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av bestämmelsen om rökfria skolgårdar under 2014? Markera de aktiviteter som genomförts under Välj ett eller flera alternativ. Samverkan med skolor i kommunen Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under Uppge antal: Arbete med skolor om policyfrågor Utbildning och information i samband med tillsynsbesök Utskick/utlämnande av information till skolor (ansvariga och/eller personal) om rökförbudet Strukturerad tillsyn över rökförbudet på skolgården Användande av administrativa sanktioner enligt 20 vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området Spridning av stödmaterial till skolor och föräldrar utifrån Nationell strategi för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid Samarbete med idéburna organisationer som arbetar med skolan på området Annat, vad: Nej något sådant arbete bedrevs inte under % RÖKFRIA MILJÖER 26. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 2014? (20 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja

21 RÖKFRIA MILJÖER 27. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 2014? (20 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja RÖKFRIA MILJÖER 28. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 2014? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud enligt 20 Nej, handläggaren har inte rätt att besluta om administrativ åtgärd (sanktion) enligt %

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofström Ronneby Sölvesborgs kommun 3.2. ORGANISATION

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Dagens agenda 10:00 10:45 Introduktion - varför kontrollköp? Om utbildningspaketet, Kontrollköpsguiden 10:45 11:25 Kontrollköpsguiden

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport Tobak och Folköl

Länsrapport Tobak och Folköl Länsrapport Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Kronobergs läns kommuner under 2009 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2010-08-27 Länsrapport tobak och folköl Sid. 1 Länsrapport

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier tobak Nationella bedömningskriterier är ett samlat dokument

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material

Kontrollköp av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material av folköl och tobak - presentation av arbetet på Folkhälsomyndigheten och framtaget material. Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer