Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015."

Transkript

1 Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är en del av Folkhälsomyndighetens underlag till regeringen inför prioriteringar och beslut på ANDT-området. Uppgifter som samlas in i denna undersökning används som indikatorer för att följa arbetet med den nationella strategin på ANDT-området. Folkhälsomyndigheten använder resultat från undersökningen för att kunna följa upp det regionala och lokala arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Uppföljningen är viktig utifrån myndighetens tillsynsvägledande ansvar. Många av frågorna inom tillsynsområdet är avsedda för att följa de förändringar som har skett i alkohol- och tobakslagstiftningarna. Vi ser att resultaten kan användas av länsstyrelserna i deras arbete på området, men även att kommunerna kan använda resultaten som del i underlag för att kartlägga, planera och följa upp den egna verksamheten. I samband med utskicket av länk till denna webbenkät skickar länsstyrelsen också enkäten i PDF-format. Den är tänkt som stöd i planeringen inför att man ska besvara frågorna. Men frågorna ska besvaras i den webbaserade enkäten. För att kunna besvara samtliga frågor i enkäten kan flera personer inom den kommunala förvaltningen behöva involveras. I denna enkät om kommunens tillsyn enligt alkohollagen ställs frågor om tillsyn över detaljhandel med folköl samt frågor om tillståndsprövning och tillsyn över alkoholservering. Uppgifterna som kommunen lämnar i undersökningen ska spegla kommunens arbete inom dessa ansvarsområden. Det innebär att besvarandet av frågorna i undersökningen behöver samordnas. De frågor som vi ser behöver samordnas är frågorna 1-4, 6-7, 30-31, 33 samt Frågorna 5, 10-15, avser specifikt tillsynen över detaljhandel med folköl och servering av folköl, och frågorna 8-9, samt 32 avser tillståndsprövning och tillsynen över serveringsställen. Sist i enkäten finns ett antal frågor som avser det som vi definierar i undersökningen som studentpubar. Det är frågorna och de besvaras av de kommuner som har universitet eller högskola samt serveringstillstånd som avser det som definieras som studentpubar. Du tar dig enkelt fram och tillbaka i enkäten genom att klicka på Nästa och "Föregående". Du kan svara på delar av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen och fortsätta besvara frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för att få svar på några frågor eller om du vill överlåta åt någon annan att fortsätta besvara vissa av frågorna. Om du behöver ändra ett svar skriver du bara över det du tidigare angett. Du kan gå in och ändra och komplettera svaren fram till och med sista svarsdag. Det är av stor vikt att svaren på frågorna är så korrekta som möjligt. Man ska inte besvara frågorna med utgångspunkt i hur arbetet var tänkt att bedrivas, utan hur det faktiskt har bedrivits. Folkhälsomyndigheten har samrått om enkäten med SKL enligt samrådsförordningen SFS 1982:668. Sista dagen för att besvara enkäten är onsdagen den 10 februari, Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät.

2 Ulrika Owen, projektledare för länsrapportens undersökning Folkhälsomyndigheten 1. Kommunens namn och kontaktperson för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. Här finns utrymme att, vid behov, uppge mer än en kontaktperson för de uppgifter som kommunen lämnar i denna enkät. Vill man uppge mer än två personer går det bra att fylla i fler namn i rutan. Folkhälsomyndigheten publicerar inte namn på kontaktpersoner i denna undersökning. Vi frågar efter kontaktperson för att kunna återkomma till kommunen om vi har frågor om uppgifter vi samlar i n i undersökningen. Kommunens namn: Kontaktpersonens namn: Kontaktpersonens namn: ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2015? Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Servering av folköl (8 kap. 8 ) Servering av alkoholdrycker (8 kap.) 2.1. Om annan, uppge vilken nämnd eller motsvarande Detaljhandel med folköl: Servering av folköl (8 kap. 8 ) Servering av alkoholdrycker:

3 3. Med stöd i delegering, hade handläggare i kommunen rätt att fatta beslut om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt alkohollagen under 2015? (9 kap. 17, 18, 19 ) Frågan besvaras utifrån den handläggare som har den mest långtgående delegeringen. Om det endast är en handläggare som kan fatta beslut med stöd av delegering ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens beslutanderätt. Välj ett eller flera alternativ., handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ), handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ), handläggaren har rätt att besluta om erinran avseende serveringstillstånd (17 ), handläggaren har rätt att besluta om varning avseende serveringstillstånd (17 ), handläggaren har rätt att besluta om återkallelse av serveringstillstånd (18 ), ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren. 4. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 2015? Ange antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal, till exempel motsvarar en heltidstjänst under ett år 1,0 årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar 0,5. Maximalt antal decimaler är tre. Tillsyn över detaljhandel med folköl: Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker: 5. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som bedrev detaljhandel med folköl i kommunen under 2015?. Uppge orsak:

4 RÅDGIVNING 6. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2015 angående alkohollagens tillämpning? Enligt alkohollagen ska länsstyrelsen biträda kommunerna med råd i deras verksamhet (9 kap. 1 andra stycket). Detta kan t.ex. vara råd via telefon, e-post, möten, nätverksträffar och utbildningar. Kommunen gör en bedömning på respektive tillsynsområde. 5 Mycket bra Mycket dåligt Detaljhandel med folköl Tillsyn över serveringsställen Tillståndsprövning 6.1. Finns något speciellt område i alkohollagstiftningen som din kommun känner behov av att länsstyrelsen ska informera mer om? TILLSYNSPLAN 7. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 2015? (9 kap. 2 tredje stycket), tillsynsplan användes för både detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker, tillsynsplan användes men enbart för detaljhandel med folköl, tillsynsplan användes men enbart för servering av alkoholdrycker, det fanns ingen tillsynsplan

5 TILLSYNSPLAN 7.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut?, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker TILLSYNSPLAN 7.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 2015? Ange årtal Tillsynsplan över servering av alkoholdrycker Tillsynsplan över detaljhandel med folköl

6 TILLSYNSPLAN 7.3 Skedde någon uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2015?, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker KOMMUNALA RIKTLINJER 8. Fanns det under 2015 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) KOMMUNALA RIKTLINJER 8.1 Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut?

7 KOMMUNALA RIKTLINJER 8.2 När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker som användes under 2015? Ange årtal ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METOD 9. Under 2015, bedrevs det då något arbete, helt eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster samt att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på restauranger?, metoden Ansvarsfull alkoholservering, metod med samma eller likartat innehåll som Ansvarsfull alkoholservering men under ett annat namn, någon sådan metod användes inte ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METOD 9.1. Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 2015? Ange ett eller flera alternativ: Utbildning av serveringspersonal Samverkansgrupp med kommun, polis och restaurangbransch Strukturerad tillsyn

8 DETALJHANDEL MED FOLKÖL 10. Hur många detaljhandelsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2015? (5 kap. 5 ) Här avses också försäljning av folköl i anslutning till produktionen (bryggeriet), dvs. försäljning direkt till konsument. Lämna gärna kommentar om det finns sådana försäljningsställen i kommunen. Ange antal: DETALJHANDEL MED FOLKÖL 11. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under 2015? Observera att kontrollköp som kommunen kan uppge i fråga 13 inte ska räknas som tillsynsbesök., ange orsak DETALJHANDEL MED FOLKÖL 11.1 Hur många detaljhandelsställen fick tillsynsbesök under 2015? Varje besökt detaljhandelsställe ska endast uppges en gång. Ange antal.

9 DETALJHANDEL MED FOLKÖL 11.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos detaljhandelsställen för folköl i kommunen under 2015? Ett detaljhandelsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet tillsynsbesök som ska anges här. DETALJHANDEL MED FOLKÖL 11.3 Enligt kommunens bedömning; hur många av de detaljhandelsställen som fick tillsynsbesök under 2015 hade egenkontrollprogram som fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner för att säkerställa att reglerna om försäljning följs?

10 DETALJHANDEL MED FOLKÖL 11.4 Enligt kommunens bedömning; hur många av de näringsidkare som fick tillsynsbesök under 2015 svarade för att personalen hade erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen? (5 kap. 5 sista stycket) DETALJHANDEL MED FOLKÖL Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken?, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid 1-19 procent av besöken, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken

11 DETALJHANDEL MED FOLKÖL Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2015? DETALJHANDEL MED FOLKÖL 12. Meddelade kommunen något beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl under 2015? (9 kap. 19 ) DETALJHANDEL MED FOLKÖL 12.1 Hur många beslut om förbud respektive varning meddelade kommunen under 2015? Antal förbud 6 månader Antal förbud 12 månader Antal varningar

12 DETALJHANDEL MED FOLKÖL Fördela antalet beslut om förbud respektive varning under 2015 enligt nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal förbud Antal varningar Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet (3 kap. 5 ) Försäljning har skett till underåriga (3 kap. 7 ) Försäljning har skett till person som varit märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel (3 kap. 8 första stycket) Försäljning har skett trots att det funnits anledning att anta att folkölet varit avsett att olovligen tillhandahållas någon, det vill säga langning (3 kap. 8 andra stycket) Annan grund. Uppge antal: 13. Genomförde kommunen kontrollköp av folköl under 2015?. Uppge orsak: 13.1 Vid hur många enskilda detaljhandelsställen genomfördes kontrollköp under 2015? Varje besökt detaljhandelsställe ska endast uppges en gång.

13 13.2 Hur många kontrollköp totalt genomfördes hos detaljhandelsställen för folköl i kommunen under 2015? Ett detaljhandelsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet tillsynsbesök som ska anges här Ange antal kontrollköp där ungdomen fick köpa folköl utan att behöva visa legitimation? 13.4 Har tillsynsavgiften ändrats under 2015 som en följd av att kommunen genomför kontrollköp?

14 ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 14. Hur många serveringsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2015? (8 kap. 8 tredje stycket) Frågan avser inte servering av folköl på serveringsställen med serveringstillstånd. ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 15. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl under 2015? Frågan avser inte servering av folköl på serveringsställen med serveringstillstånd.

15 ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 15.1 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i kommunen på anmälda serveringsställen för folköl under 2015? Ett serveringsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. SERVERINGSTILLSTÅND M.M. 16. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen under 2015? Frågan avser ny ansökan om stadigvarande tillstånd, till exempel ny ansökan på befintligt serveringsställe på grund av ny ägare (nytt bolag) eller att man har stadigvarande tillstånd till allmänheten och ansöker om tillstånd för cateringverksamhet. Ange inte ansökan om ändringar i ett befintligt tillstånd. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet.

16 SERVERINGSTILLSTÅND M.M. 17. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under 2015? Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. SERVERINGSTILLSTÅND M.M. 18. Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2015?

17 SERVERINGSTILLSTÅND M.M Uppge antalet avslagna ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2015 Ansökningar om serveringstillstånd som inkommer mot slutet av året kan bli beviljade året efter och en ansökan kan bli återtagen av den som ansökt. Folkhälsomyndigheten förstår att antal avslagna ansökningar därför inte alltid är skillnaden mellan de ansökningar som kommunen fått in och dem som man beviljat under verksamhetsåret. Stadigvarande tillstånd till allmänheten. Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet.

18 SERVERINGSTILLSTÅND m.m Fördela antalet avslag under 2015 på grunderna nedan. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal avslag tillstånd till allmänheten Antal avslag, tillstånd till slutet sällskap Antal avslag, tillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet Ej godkänt kunskapsprov (8 kap. 12 andra stycket) Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. 12 första stycket) Brister i den personliga lämpligheten i övrigt (8 kap. 12 första stycket) Brister i tillhandahållandet av lagad eller tillredd mat (8 kap. 15 första stycket respektive tredje stycket) På grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan alkoholserveringen befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (8 kap. 17 ) Annan grund. ange vilken: ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET 19. Hur många beslut tog kommunen om att godkänna anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet under 2015? (8 kap. 4 första stycket).

19 ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET 20. Har kommunen beslutat att INTE godkänna en anmälan om serveringslokal vid catering under 2015? ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET 20.1 Uppge antal beslut att INTE godkänna en anmälan om serveringslokal vid catering under 2015: TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 21. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd inkom till kommunen under 2015? Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 22. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd beviljades under 2015? Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap.

20 TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 23. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 2015? TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 23.1 Uppge antalet avslagna ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND 24. Har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2015?, uppge orsak: TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND 24.1 Uppge antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ): Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ): Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl ):

21 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND 24.2 Hur många av tillsynsbesöken genomfördes tillsammans med polisen under 2015? TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2015?, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid procent av besöken, tillsynsprotokoll användes vid 1-19 procent av besöken, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND Hur bedömer kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap. 5 och 8 samt 8 kap. 20 ) 5 Mycket bra Mycket dåligt Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes Bestämmelser om åldersgräns följdes

22 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 25. Har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 2015?, uppge orsak: TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 25.1 Uppge antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ): Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ): Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl ): TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Hur många besök genomfördes tillsammans med polisen under 2015?

23 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap.5 och 8 samt 8 kap. 20 ) 5 Mycket bra Mycket dåligt Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes Bestämmelser om åldersgräns följdes PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 26. Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 2015? (8 kap. 6 första stycket 2, 7 andra stycket) PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 26.1 Hur många provsmakningstillstånd beviljades av kommunen under 2015? Partihandlare (8 kap. 6 ), antal Tillverkningsställe (8 kap. 7 ), antal

24 PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 27. Avslog kommunen ansökningar om provsmakningstillstånd under 2015? PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 27.1 Uppge antalet avslagna ansökningar om provsmakningstillstånd under 2015: PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 28. Hur många anmälningar om provsmakning inkom till kommunen under 2015? Serveringsställe (8 kap. 6 första stycket 1), antal Tillverkningsställe (8 kap. 7 första stycket)., antal KRYDDNING AV SPRITDRYCK 29. Tog kommunen emot anmälningar om kryddning av spritdryck för servering som snaps under 2015? ( 8 kap. 3 ), uppge antal

25 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 30. Har er kommun enligt någon form av avtal överlåtit till någon annan kommun eller annan aktör att utöva tillsyn enligt alkohollagen i den egna kommunen under 2015? (9 kap. 6 ) Med annan aktör avses till exempel kommunförbund eller liknande. SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 30.1 Uppge vilken kommun eller vilken aktör som hjälpte er kommun med tillsynsuppgifter. SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 30.2 Vilka områden omfattade denna samverkan under 2015? Ange ett eller flera alternativ Tillståndsprövning Tillsyn över serveringsställen Tillsyn över detaljhandel med folköl

26 SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER 31. Har kommunen under 2015 genomfört tillsynsbesök tillsammans med någon annan myndighet (samordnad tillsyn)? SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Med vilka andra myndigheter genomförde kommunen under 2015 gemensamma tillsynsbesök (samordnad tillsyn)? Polismyndigheten Länsstyrelsen Skatteverket Tullverket Räddningstjänsten Kommunens enhet för Miljö- och hälsa eller motsvarande Andra, vilka? ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER 32. Har kommunen fattat beslut om erinran, varning, och/eller återkallelse av serveringstillstånd med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 eller 18 under 2015?

27 ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Hur många beslut om erinran, varning och/eller återkallelse av serveringstillstånd meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 2015? (9 kap. 17 eller 18 ) Samtliga återkallelser ska anges även sådana p.g.a. att tillståndet inte längre utnyttjas. Det omfattar även kommunens beslut om återkallelse när tillståndshavaren själv meddelar kommunen om att tillståndet ska upphöra. Antal erinran: Antal varningar: Antal återkallelser:

28 ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER 32.2 Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder (9 kap p). Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Tillståndet utnyttjas inte längre Brister i ordning och nykterhet (8 kap. 20 ) Tillståndshavaren har inte följt gällande bestämmelse om till exempel åldersgräns med mera. (3 kap. 7-8 ) Annan orsak, till exempel överträdelse av marknadsföringsbestämmelser eller underlåtenhet att lämna restaurangrapport Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. 12 första stycket) Brister i den personliga lämpligheten i övrigt (8 kap. 12 första stycket) Brister i tillhandahållandet av lagad eller på annat sätt tillredd mat (8 kap. 15 första stycket) Brister ur brandsäkerhetssynpunkt (8 kap. 16 ) Tillståndshavaren har tillåtit brottslig verksamhet på serveringsstället Annan grund. Uppge antal

29 SAMVERKAN MED POLISEN 33. Hade kommunen under 2015 en samverkan och kommunikation med polisen om förhållanden som är av vikt för tillsynen enligt alkohollagen? SAMVERKAN MED POLISEN 33.1 Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerat på detta område under 2015? 5 Mycket bra Mycket dåligt Kommunens bedömning SAMVERKAN MED POLISEN Fanns det ett skriftligt samverkansavtal mellan kommunen och polisen gällande tillsynen enligt alkohollagen under 2015? Observera att ett sådant skriftligt samverkansavtal inte är något krav enligt alkohollagen.

30 SAMVERKAN MED POLISEN 34. Har kommunen under 2015 fått underrättelser från polisen i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 8 andra stycket alkohollagen? För att kommunen ska kunna utföra en så effektiv tillsyn som möjligt är det nödvändigt att polisen underrättar kommunen om alla förhållanden som är av betydelse för myndighetens tillsyn. Polisen är skyldig att informera även om andra saker än alkoholrelaterade olägenheter, t.ex. andra kriminella handlingar som rör tillståndshavaren eller dennes verksamhet. SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET Under perioden 2011 till och med 2015 har Folkhälsomyndigheten haft ett regeringsuppdrag riktat mot att förebygga problem med alkohol och narkotika bland studenter på högskolor och universitet. Som en del i uppföljningen ställer vi frågor till de kommuner där det finns högskola/universitet och där det finns vad vi här nedan definierar som studentpubar. 35. Finns det något universitet eller en högskola i kommunen? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET I detta avsnitt behandlas tillståndsprövning och tillsyn för verksamheter som vi valt att kalla studentpubar (eller motsvarande). Vi definierar här denna verksamhet som en pub/restaurangverksamhet som drivs av studentkår/studentförening/nation där studenter serverar alkohol till studenter. Dessa serveringsställen är förstås en delmängd av de tillstånd att servera alkohol som finns i kommunen. Men med frågorna i detta avsnitt försöker vi särskilt fånga kommunens arbete med avseende på de serveringsställen där studenter serverar studenter. Vid osäkerhet pga. definitionen, uppge uppskattat antal. 36. Hade kommunen under 2015 några stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap eller till allmänheten vilka avsåg studentpubar eller motsvarande?

31 SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 36.1 Hur många stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i kommunen avsåg studentpubar eller motsvarande under 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 36.2 Hur många tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap i kommunen avsåg studentpubar eller motsvarande under 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 36.3 Hur många stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i kommunen avsåg studentpubar eller motsvarande under 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 36.4 Hur många tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten i kommunen avsåg studentpubar eller motsvarande under 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 37. Med avseende på studentpubar; har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2015?

32 SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 37.1 Uppge antal tillsynsbesök under SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 38. Med avseende på studentpubar; har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 38.1 Uppge antal tillsynsbesök under SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 39. Med avseende på studentpubar; har kommunen fattat beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning, och/eller erinran med stöd av alkohollagen 9 kap. 17 och/eller 18 under år 2015? SERVERING VID HÖGSKOLA/UNIVERSITET 39.1 Hur många beslut om återkallelse av serveringstillstånd, varning och/eller erinran meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 2015? (9 kap. 17 och/eller 18 ). Antal återkallelser: Antal varningar: Antal erinran:

33 ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METODER AVSEENDE STUDENTPUBAR ELLER MOTSVARANDE 40. Under 2015, bedrevs det då något arbete, helt eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster samt att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på studentpub eller motsvarande?, metoden Ansvarsfull alkoholservering, metod med samma eller likartat innehåll som Ansvarsfull alkoholservering men under ett annat namn, någon sådan metod användes inte ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METODER AVSEENDE STUDENTPUBAR ELLER MOTSVARANDE 40.1 Vilka delar av metoden arbetade man med under 2015? Ange ett eller flera alternativ Utbildning av serveringspersonal Samverkansgrupp med kommun, polis och bransch Strukturerad tillsyn ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METODER AVSEENDE STUDENTPUBAR ELLER MOTSVARANDE Användes det studentanpassade utbildningsmaterialet "Ansvarsfull alkoholservering - studentpubarnas utbildningsmaterial" vid utbildning av serveringspersonal på studentpubar eller motsvarande?

34 ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METODER AVSEENDE STUDENTPUBAR ELLER MOTSVARANDE Vilka av följande aktörer ingick i samverkansgruppen under 2015? Kommun Polis Studentorganisation Länsstyrelsen Studenthälsan Restaurangägare (om det inte avser studentorganisation) Annan. Uppge vilken/vilka 41. Hur lång tid uppskattar du att det har tagit att besvara denna enkät? Avrunda till närmaste hela antal timmar: 42. Synpunkter på frågorna om arbetet enligt alkohollagen. Lämna gärna synpunkter på denna enkät: Tack för din medverkan!

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2012 2013:14 Titel: Utgiven av: Redaktör: Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndprövning och tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2011 978-91-86533-92-2 2012:13 Statens Folkhälsoinstituts sammanställning av: Tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer