Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)"

Transkript

1 Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58)

2 Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 2 länsstyrelser och 29 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 24 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden 2 januari till 3 mars 25. Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - maj kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt ett visst internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. Svarsfrekvenser Nedan tabell visar svarsfrekvenser (%) under åren 2 till och med 24 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning. Delenkät Kommunens arbete enligt alkohollagen Kommunens arbete enligt tobakslagen Kommunens ANDT-förebyggande arbete Länsstyrelsen alkoholtillsyn Länsstyrelsen tobakstillsyn Länsstyrelsen ANDT-samordning Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete

3 Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt tobakslagen Svarsfrekvenser och bortfall År 24 svarade 286 av 29 kommuner på enkäten om kommunernas arbete enligt alkohollagen. Det motsvarar en svarsfrekvens på knappt 99 procent. Det var 4 kommuner från 2 län som inte svarade på enkätfrågorna alls och dessa räknas som bortfall. Nedan tabell redovisar antal svarande kommuner samt antal bortfall för de två länen som hade bortfall, och för riket totalt. Andel svarande och andel bortfall per län redovisas för dessa två län, samt för riket totalt. Här är bortfall tabell för tillsyn till tobak: Län Antal svarande Antal bortfall Antal totalt Andel svarande Andel bortfall Södermanland % 8% Västra Götaland % 6% Riket % %

4 . Kommunens namn: Antal kommuner som besvarat frågan (3) Aneby Nässjö kommun Sävsjö kommun Jönköpings kommun Habo VAGGERYD Värnamo Mullsjö kommun Gnosjö kommun Vetlanda Eksjö Tranås kommun Gislaveds kommun 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 24? Detaljhandel med tobaksvaror (9 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Antal Kommunstyrelsen % Procent Socialnämnd eller motsvarande 7 58% Miljönämnd eller motsvarande 4 33% Annan 8% Total 2 % Rökfria skolgårdar (9 a första stycket 2 a)) Antal Procent Kommunstyrelsen % Socialnämnd eller motsvarande 8% Miljönämnd eller motsvarande 85% Annan 8% Total 3 %

5 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i er kommun under 24? Rökfria serveringsmiljöer (9 a första stycket 2 a)) Antal Kommunstyrelsen % Socialnämnd eller motsvarande 8% Procent Miljönämnd eller motsvarande 2 92% Annan % Total 3 % Övriga rökfria miljöer (9 a första stycket 2 a)) (t.ex. lokaler dit allmänheten har tillträde, kollektivtrafik etc.) Kommunstyrelsen % Socialnämnd eller motsvarande 8% Miljönämnd eller motsvarande 2 92% Annan % Total 3 % 2.. Om annan valts; uppge vilken nämnd eller motsvarande ORGANISATION Detaljhandel med tobaksvaror Antal kommuner som besvarat frågan () Delegerad tjänsteman Rökfria skolgårdar Antal kommuner som besvarat frågan () Fältsekreterare

6 3. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn enligt tobakslagen under 24? ORGANISATION Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Ange antalet årsarbetskrafter i ett decimaltal, ex. en heltidstjänst under ett år motsvarar, årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar,5. Antal kommuner som besvarat frågan (2),,5,65,2,25,25,2,7,,5 Tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Ange antalet årsarbetskrafter i ett decimaltal, ex. en heltidstjänst under ett år motsvarar, årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar,5. Antal kommuner som besvarat frågan (),,,5,,

7 ORGANISATION 4. Bedrev kommunen samordnad tillsyn över detaljhandeln med tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel under 24? Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror och folköl. 3 25% Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel. Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med folköl och vissa receptfria läkemedel. Ja, tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror är samordnad med både folköl och vissa receptfria läkemedel. % % 6 5% Nej 3 25% Total 2 % 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 24 angående tobakslagens tillämpning? RÅDGIVNING Kommunens bedömning Enligt tobakslagen ska länsstyrelsen biträda kommunerna med råd i deras verksamhet. (9 a andra stycket ) 5 Mycket bra 8% 4 8% 3 77% 2 8% Mycket dåligt % Total 3 %

8 TILLSYNSPLAN 6. Använder kommunen en tillsynsplan gällande tillsyn enligt tobakslagen? Ja, tillsynsplan används för både detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 3 23% Ja, tillsynsplan används men enbart för detaljhandel med tobaksvaror 7 54% Ja, tillsynsplan används men enbart för rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 8% Nej, det finns ingen tillsynsplan 2 5% Vet ej % Total 3 % 6. Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Antal Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) 4 36% Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 6 55% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m) 9% Nej % Total % 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 24? Tillsynsplan över detaljhandel med tobaksvaror Antal kommuner som besvarat frågan ()

9 6.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 24? Tillsynsplan över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) Antal kommuner som besvarat frågan (3) TILLSYNSPLAN 6.3 Skedde någon uppdatering/uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 24? Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfriaskolgårdar m.m.) 9% Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med tobaksvaror 4 36% Ja, men enbart tillsynsplanen över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 9% Nej 5 45% Total % SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER 7. Har er kommun enligt någon form av avtal under 24 överlåtit till någon annan kommun eller annan aktör att utöva tillsyn enligt tobakslagen i den egna kommunen? (9 c ) Med annan aktör avses till exempel kommunförbund eller liknande. Ja % Nej 3 % Total 3 %

10 RUTINER FÖR KOMMUNALA BESLUT 8. Hade kommunen under 24 rutiner för att skicka kopior på beslut, som kommunen meddelat enligt tobakslagen, till Folkhälsomyndigheten samt till berörd länsstyrelse och polismyndighet? (23 a andra stycket) Ja, både gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror och rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) 2 5% Ja, men enbart gällande tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror 8% Ja, men enbart gällande tillsyn över rökfria miljöer (rökfria skolgårdar m.m.) % Nej 77% Total 3 % DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Hur många försäljningsställen med tobaksvaror fanns det anmälda i kommunen den 3 december 24? (2 c ) Försäljningsställen innefattar såväl detaljhandelsställen i form av butiker som försäljning på serveringsställen/restauranger, fängelser, äldreboenden, tobaksautomater, återförsäljare på internet etc. som säljer tobak till konsumenter i Sverige. Antal försäljningsställen i siffror: Antal kommuner som besvarat frågan (2)

11 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen avsåg försäljning över internet? Uppge antal: Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR. Hur många av det totala antalet anmälda försäljningsställen hade lämnat in egenkontrollprogram till kommunen per den 3 december 24? (2 c ) Här avses det totala antalet egenkontrollprogram som fanns hos kommunen vid utgången av året (inte hur många program som skickats in under året.) Uppge antal: Antal kommuner som besvarat frågan (2)

12 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR. Enligt kommunens bedömning, hur många av dessa egenkontrollprogram fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner i försäljningsverksamheten för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? Uppge antal: Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR. Genomförde kommunen kontrollköp hos försäljningsställen av tobaksvaror under 24? Ja % Nej 2 % Total 2 % 2. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för försäljning i kommunen under 24? (9 b ) Ja 9 75% Nej 3 25% Total 2 %

13 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 3. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 24? (9 a första stycket 2 b) och c) samt 3) Ja 92% Nej 8% Total 2 % 3. Hur många enskilda försäljningsställen fick tillsynsbesök under 24: Ett enskilt försäljningsställe kan t.ex. även vara en fristående tobaksautomat i en serveringslokal. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos försäljningsställen under 24: Ett försäljningsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

14 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 3.3 Hur många näringsidkare som besöktes under 24 hade sett till att personalen erhållit den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa tobakslagens bestämmelser och därtill anslutna föreskrifter? (2 d ). Här avses till exempel utbildning och/eller information, särskilt stöd för ung personal, stöd för konflikthantering etc. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 3.4 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök hos försäljningsställen av tobaksvaror under 24? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 7 64% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 8 och 99 procent av besöken 9% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 6 och 79 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 4 och 59 procent av besöken 9% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 2 och 39 procent av besöken 9% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan och 9 procent av besöken % Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 9% Total %

15 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 3.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på försäljningsstället under 24? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 8 73% Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 8 till 99 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 6 till 79 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 4 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 2 till 39 procent av besöken 3 27% % % % Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid till 9 procent av besöken % Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person % Total % 3.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos försäljningsställen under 24; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Frivillig rättelse skedde alltid 4 36% Frivillig rättelse skedde vid mellan 8 och 99 procent av fallen 9% Frivillig rättelse skedde vid mellan 6 och 79 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan 4 och 59 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan 2 och 39 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan och 9 procent av fallen 9% Frivillig rättelse skedde aldrig % Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 5 45% Total %

16 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 3.7 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 24? Antal besök: Antal kommuner som besvarat frågan () Begärde kommunen hjälp av polisen i samband med tillsyn över försäljningsställen med tobaksvaror under 24 (pga. särskilda omständigheter som t.ex. svårigheter att få tillträde till lokaler/utrymmen eller vid omhändertagande av tobaksvaror)? (23 b ) Ja % Nej % Total % DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 4. Hade kommunen under 24 en upparbetad samverkan och löpande kommunikation med polisen om förhållanden som är av vikt för tillsynen enligt tobakslagen? (23 a ) För att kommunen ska kunna utföra en så effektiv tillsyn som möjligt är det nödvändigt att polisen underrättar kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Om det inte finns någon upparbetad kontakt med polisen är det risk för att nödvändig information inte kommer fram till kommunen. Ja 6 5% Nej 6 5% Total 2 %

17 4. Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerade på detta område under 24? DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Kommunens bedömning 5 Mycket bra 7% % % 2 7% Mycket dåligt % Total 6 % 4.2. Fanns det ett skriftligt samverkansavtal mellan kommunen och polisen gällande tillsynen över detaljhandeln med tobaksvaror under 24? Observera att ett sådant skriftligt samverkansavtal inte är något krav enligt tobakslagen. Ja % Nej 6 % Total 6 % 5. Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på försäljningsställen med tobaksvaror, utan kommunens medverkan, under 24. Polisen ska informera kommunen om förhållanden som har betydelse för tillsynen, t.ex. om polisens tillsynsbesök (23 a ). Frågan är viktig för Folkhälsomyndighetens uppföljning om tillsynsarbetet och för den kommun som inte har fått uppgifter från polisen kan frågeställningen vara ett stöd vid kontakt med polisen. Vid osäkerhet hos polisen uppge ungefärligt antal besök. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (9) 6

18 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 6. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av åldersgränsen vid tobaksförsäljning under 24? Markera de aktiviteter som genomförts under 24. Välj ett eller flera alternativ. Genomförande av kontrollköp (inklusive uppföljande dialog) % Samverkan med näringsidkare som säljer tobaksvaror 2 7% Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: 8% Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 5 42% Utskick av information till näringsidkare som säljer tobaksvaror 6 5% Strukturerad tillsyn över detaljhandeln med tobaksvaror 5 42% Dialog med näringsidkare avseende egenkontroll/egenkontrollprogram 9 75% Användande av administrativa sanktioner vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser (2-2 a ) Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området % % Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området % Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området % Annat, vad: % Nej, inget sådant arbete har bedrivits under % Öppna svar-organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för näringsidkare och/eller dennes personal. Uppge antal: ()

19 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 7. Meddelade kommunen något beslut om försäljningsförbud, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 24? (2 a ) Antal Ja % Procent Nej 2 % Total 2 % DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 8. Meddelade kommunen något beslut om varning till näringsidkare som säljer tobaksvaror med stöd av tobakslagen under 24? (2 a ) Ja 8% Nej 92% Total 2 % DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 8. Hur många beslut om varning gällande tobaksförsäljning meddelade kommunen med stöd av 2 a tobakslagen under 24?: Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 8.2 Fördela antalet beslut om varning enligt 2 a på nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om tobaksförsäljning (2 c första stycket) Antal kommuner som besvarat frågan ()

20 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 9. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 24? (2 ) Ja 8% Nej 92% Total 2 % 9. Uppge antal förelägganden DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Utan vite: Antal kommuner som besvarat frågan () 9.3 Fördela antalet beslut om föreläggande enligt 2 på nedanstående grunder gällande detaljhandeln med tobaksvaror. Här inkluderas både förelägganden förenade med vite respektive utan vite. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR Försäljning utan att först ha inkommit med anmälan om tobaksförsäljning (2 c första stycket) Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 2. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite, till näringsidkare som säljer tobaksvaror, med stöd av tobakslagen under 24? (2 ) Ja % Nej 2 % Total 2 %

21 DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 2. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 24? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Välj ett eller flera alternativ. Ja, handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (2 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med tobaksvaror (2 a ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud gällande detaljhandel med tobaksvaror (2 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om omhändertagande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (2 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om förstörande av tobaksvaror gällande detaljhandel med tobaksvaror (2 ) 5 42% 5 42% 4 33% 8 67% % Nej, handläggaren har inte delegation för något av ovanstående. 4 33% DETALJHANDEL MED TOBAKSVAROR 22. Känner kommunen till något fall inom detaljhandeln i kommunen då någon blivit åtalad och/eller godkänt strafföreläggande för brott mot tobakslagen under 24? Ja % Nej 2 % Total 2 %

22 RÖKFRIA MILJÖER 23. Genomförde kommunen tillsynsbesök i serveringslokaler gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria serveringsmiljöer under 24? (9 a första stycket 2 a) Ja 4 3% Nej 9 69% Total 3 % RÖKFRIA MILJÖER 23. Hur många enskilda serveringslokaler fick tillsynsbesök under 24: Antal kommuner som besvarat frågan (3) RÖKFRIA MILJÖER 23.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i serveringslokaler under 24? En lokal kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (3) RÖKFRIA MILJÖER 24. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos skolor gällande tobakslagens bestämmelser om rökfria skolgårdar under 24? (9 a första stycket 2 a)) Ja 4 3% Nej 9 69% Total 3 %

23 RÖKFRIA MILJÖER 24. Hur många enskilda skolor fick tillsynsbesök under 24: Antal kommuner som besvarat frågan (4) 2 RÖKFRIA MILJÖER 24.2 Hur många tillsynsbesök i skolor genomfördes totalt under 24? En skola kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (4) 2 RÖKFRIA MILJÖER 24.3 I vilken omfattning kontrollerade kommunen om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök under 24? Det kontrollerades alltid om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 8 och 99 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 6 och 79 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 4 och 59 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan 2 och 39 procent av besöken Kontroll om det röktes på skolgården skedde vid mellan och 9 procent av besöken Det kontrollerades aldrig om det röktes på skolgården i samband med tillsynsbesök 3 75% % % 25% % % % Total 4 %

24 RÖKFRIA MILJÖER 24.4 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsyn över rökfria skolgårdar under 24? Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid tillsynsbesök 2 5% Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 8 och 99 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 6 och 79 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 4 och 59 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan 2 och 39 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid mellan och 9 procent av besöken 25% Nej, tillsynsprotokoll användes aldrig vid tillsynsbesök 25% Total 4 % 24.5 Hur ofta återkopplades resultaten från tillsynsbesök direkt till ansvarig person på skolan under 24? Återkoppling skedde alltid direkt till ansvarig person 4 % Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 8 till 99 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 6 till 79 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 4 till 59 procent av besöken Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid 2 till 39 procent av besöken % % % % Återkoppling skedde direkt till ansvarig person vid till 9 procent av besöken % Återkoppling skedde aldrig direkt till ansvarig person % Total 4 %

25 RÖKFRIA MILJÖER 24.6 När brister/felaktigheter upptäcktes vid tillsynsbesök hos skolor under 24; ungefär i vilken utsträckning skedde frivillig rättelse? Antal Frivillig rättelse skedde alltid 2 5% Frivillig rättelse skedde vid mellan 8 och 99 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan 6 och 79 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan 4 och 59 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan 2 och 39 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde vid mellan och 9 procent av fallen % Frivillig rättelse skedde aldrig % Några brister/felaktigheter upptäcktes inte vid tillsynsbesöken 2 5% Procent Total 4 % RÖKFRIA MILJÖER 25. Bedrev kommunen något arbete som syftar till att förbättra efterlevnaden av bestämmelsen om rökfria skolgårdar under 24? Markera de aktiviteter som genomförts under 24. Välj ett eller flera alternativ. Samverkan med skolor i kommunen 8% Organiserade utbildningstillfällen/sammankomster för skolor (ansvariga och/eller skolpersonal) under 24. Uppge antal: % Arbete med skolor om policyfrågor % Utbildning och information i samband med tillsynsbesök 8% Utskick/utlämnande av information till skolor (ansvariga och/eller personal) om rökförbudet 8% Strukturerad tillsyn över rökförbudet på skolgården 8% Användande av administrativa sanktioner enligt 2 vid överträdelser av tobakslagens bestämmelser %

26 Genomförande eller sammanställning av kartläggningar/undersökningar på området % Mediaarbete utifrån kartläggningar/undersökningar på området % Återrapportering till beslutsfattare utifrån kartläggningar/undersökningar på området Spridning av stödmaterial till skolor och föräldrar utifrån Nationell strategi för rökfria skolgårdar/tobaksfri skoltid % % Samarbete med idéburna organisationer som arbetar med skolan på området % Annat, vad: 2 7% Nej något sådant arbete bedrevs inte under % Total 2 7% Öppna svar-annat, vad: (2) Ett besök gjordes, dock inte utifrån kommunens sida Stöd och information vid efterfrågan RÖKFRIA MILJÖER 26. Meddelade kommunen något beslut om föreläggande med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 24? (2 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja % Nej 3 % Total 3 %

27 RÖKFRIA MILJÖER 27. Meddelade kommunen något beslut om förbud med eller utan vite till ansvarig huvudman på grund av att bestämmelserna om rökfria lokaler och/eller miljöer inte har följts under 24? (2 andra stycket)? Detta inkluderar alltså både rökfria serveringslokaler och rökfria skolgårdar m.m. Ja % Nej 3 % Total 3 % RÖKFRIA MILJÖER 28. Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt tobakslagen under 24? Om det endast är en handläggare som har sådan delegation så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggarens delegation, det vill säga frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegationen. Ja, handläggaren har rätt att besluta om föreläggande/förbud enligt % Nej, handläggaren har inte rätt att besluta om administrativ åtgärd (sanktion) enligt % Total 2 % 28.. Om beslutanderätt att sätta ut vite delegerats till handläggare, uppge högsta nivå för vitets storlek. SEK: Antal kommuner som besvarat frågan (5)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholm Ängelholm Åstorp Åstorps kommun Båstad Båstads Kommun

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län

Länsrapport 2012 Blekinge län Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlshamn Karlskrona kommun Olofström Ronneby Sölvesborgs kommun 3.2. ORGANISATION

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15

Tobakslagen. Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Tobakslagen Tobaksfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar 2011-11-15 Centrala tillsynsmyndigheter Statens folkhälsoinstitut har central tillsyn över de delar av tobakslagen där kommunen har omedelbar

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016

Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Preventionsenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-02-28 Handläggare Håkan Olsson Telefon: 076-1290024 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-03-23 Redovisning av genomförd

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror Välkommen till utbildning - kontrollköp av folköl och tobaksvaror 2 Dagens agenda 10:00 10:45 Introduktion - varför kontrollköp? Om utbildningspaketet, Kontrollköpsguiden 10:45 11:25 Kontrollköpsguiden

Läs mer

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Information vid försäljning av e-cigaretter/påfyllningsbehållare, folköl, receptfria läkemedel och tobak. Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare En näringsidkare som har sitt

Läs mer

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212

Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS-2010/212 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-01 Kommunstyrelsen Plan för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel

Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Information vid försäljning av tobak, folköl & receptfria läkemedel Rätt att sälja En förutsättning för detaljhandel att sälja folköl är att det finns matvaror i butiken. Butiken skall ha ett brett sortiment

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun

Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun 1(6) Annika Borg Direkt: 019-19 35 63 annika.borg@lansstyrelsen.se Kumla kommun Kommunstyrelsen Torget 1 69280 Kumla Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Kumla kommun Beslut Länsstyrelsen bedömer

Läs mer

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN

ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN ANSVARSFULL TOBAKSTILLSYN INFORMATION TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR TOBAKSTILLSYNEN I KOMMUNEN Din roll som ansvarig för tillsyn Det är en ansvarsfull uppgift att ansvara för beslut om tobaksförsäljning. Tobak

Läs mer

Länsrapport Tobak och Folköl

Länsrapport Tobak och Folköl Länsrapport Tobak och Folköl Tillsynsarbetet enligt Tobaks- och Alkohollagen i Kronobergs läns kommuner under 2009 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2010-08-27 Länsrapport tobak och folköl Sid. 1 Länsrapport

Läs mer

MEDDELANDE NR 2009:28. Länsrapport Tobak. Tillsynsarbetet enligt tobakslagen i Jönköpings läns kommuner under 2008

MEDDELANDE NR 2009:28. Länsrapport Tobak. Tillsynsarbetet enligt tobakslagen i Jönköpings läns kommuner under 2008 MEDDELANDE NR 2009:28 Länsrapport Tobak Tillsynsarbetet enligt tobakslagen i Jönköpings läns kommuner under 2008 Länsrapport Tobak Tillsynsarbetet enligt tobakslagen i Jönköpings läns kommuner under 2008

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillsynsverksamhet inom tobaksområdet FEBRUARI 2015. VERSION 1.2 Nationella bedömningskriterier tobak Nationella bedömningskriterier är ett samlat dokument

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Tillsynsplan för år 2016 1. Kommunens tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkohollagen ar

Läs mer

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Riktlinjer Sida 1 (7) 2013-10-31 Riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt för kontroll av vissa receptfria läkemedel 1.1 Ansvarsfördelningen

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer

Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Utökade riktlinjer för tobakstillsynen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-05-20 Handläggare: Gunilla Schedin Telefon: 508 09 015 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd 2008-06-17 Utökade riktlinjer för tobakstillsynen

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017.

TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Birgitta Roth 0410-73 30 00 Birgitta.roth@trelleborg.se TILLSYNSPLAN enligt Tobakslagen (TL) för 2017. Beslutad av Socialnämnden 2016-08-29 Avgifter beslutad av Kommunfullmäktige 2017-01-30. Trelleborg1000,

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer