Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen"

Transkript

1 Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen

2

3 Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen

4

5 Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning Målgrupper Utformning Genomförande Svarsfrekvenser Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas arbete enligt alkohollagen Statistik och beräkningar Exempel - tabeller Exempel - figurer Frågor Resultat 15 3 Figurer 85

6

7 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det alkoholförebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det alkoholförebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det alkoholförebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 2015 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden 15 december 2015 till 24 februari Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - juni kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. 7

8 Svarsfrekvenser Nedan tabell visar procentuella svarsfrekvenser under åren 2011 till och med 2015 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning. Delenkät Kommunens arbete enligt alkohollagen 98 % 98 % 97 % 98 % 96 % Kommunens arbete enligt tobakslagen 97 % 98 % 97 % 98 % 96 % Kommunens arbete enligt ANDTförebyggande 97 % 95 % 93 % 95 % 88 % arbete Länsstyrelsens alkoholtillsyn 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Länsstyrelsens tobakstillsyn 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Länsstyrelsens ANDT-samordning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete 97 % 88 % 97 % 79 % 83 % Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas arbete enligt alkohollagen År 2015 svarade 278 av 290 kommuner på enkäten om kommunernas alkoholförebyggande arbete. Det motsvarar en svarsfrekvens på 96 procent. Det var 12 kommuner från 6 län som inte svarade på enkätfrågorna alls och dessa räknas som bortfall. I tabellen nedan redovisas antal och andel svarande kommuner för samt antal och andel bortfall för de 6 län som hade bortfall. Region Antal svarande Antal bortfall Antal totalt Andel svarande Andel bortfall Jämtland % 12 % Norrbotten % 29 % Södermanland % 11 % Västerbotten % 13 % Västernorrland % 14 % Västra Götaland % 6 % % 4 % Statistik och beräkningar I resultatavsnittet i denna rapport redovisas kommunernas svar på enkätens frågor. Kommunernas svar visas i tabeller, med en tabellrad för vardera av länets kommuner. Dessutom visas i tillämpbara tabeller en summering av antalen svar för länet samt för. I figuravsnittet illustreras antalen svar för länet samt för på ett grafiskt sätt, i figurer med stapeldiagram. 8

9 Bland svarande kommuner är det interna bortfallet förhållandevis litet. I allmänhet är det ofta följdfrågor som kan uppvisa ett internt bortfall. Totala antal är i denna rapport beräknade utifrån de kommuner som besvarat frågan. I underavsnitten med exempel, härnedan, visas och diskuteras hur rapportens tabeller och figurer läses. Exempel - tabeller Nedan visas två tabeller från resultatavsnittet i denna rapport. Tabellerna är valda som exempel för att illustrera hur rapportens tabeller läses. 9

10 Fråga 11. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

11 På fråga 11 har kommuner fått uppge om de genomfört tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under år Ovanför varje tabell visas den frågeformulering som tabellen redovisar. På tabellens första rad visas kolumnrubriker för tabellens kolumner; i exempeltabellen visar första kolumnen kommunnamn, andra kolumen visar jakande svar och tredje kolumnen visar nekande svar. På var tabellrad därefter går att läsa hur länets kommuner har besvarat frågan; Ale har svarat Ja, Alingsås har svarat Ja, och så vidare. Ett streck i tabellen betyder att kommunen inte lämnat något svar på frågan. På den näst sista raden i tabellen visas en summering av hur länets kommuner har besvarat frågan. I Västra Götaland har 40 kommuner svarat Ja och 6 kommuner svarat Nej. Sista raden i tabellen visar hur (Sveriges alla kommuner) har besvarat frågan; 230 har svarat Ja och 47 har svarat Nej på frågan om tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under Nästa exempeltabell redovisar en följdfråga till fråga

12 Fråga 11.1 Hur många detaljhandelsställen fick tillsynsbesök under 2015? Kommun Antal Ale 14 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 37 Dals-Ed 6 Falköping 16 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 2 Göteborg 289 Götene 10 Herrljunga 12 Härryda 18 Karlsborg 5 Kungälv 22 Lerum 18 Lidköping 19 Lilla Edet 5 Lysekil 13 Mariestad 14 Mark 20 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 31 Orust 21 Skövde 27 Sotenäs 10 Strömstad 24 Tanum 12 Tidaholm 4 Tjörn 12 Tranemo 5 Trollhättan 35 Uddevalla 33 Ulricehamn 6 Vara 22 Vårgårda 7 Vänersborg 21 Åmål 12 Västra Götaland På fråga 11.1 har kommuner fått uppge hur många detaljhandelsställen som fick tillsynsbesök under Kolumnrubrikerna i denna exempeltabell är Kommun och Antal, och i kolumnen Antal visas för varje kommun svaret på frågan om hur många detaljhandelsställen som fick tillsynsbesök. Om en kommun svarat Nej på huvudfrågan, i detta exempel fråga 11, kommer kommunen inte redovisas i tabellen för följdfrågan, i detta exempel fråga 11.1, då inget tillsynsbesök gjorts. På näst sista raden i tabellen visas en summering av antalen detaljhandelsställen som fått till- 12

13 synsbesök i länets kommuner. I Västra Götaland har 872 detaljhandelsställen fått tillsynsbesök under Sista raden i tabellen visar det totala antalet för ; totalt har 4174 detaljhandelsställen fått tillsynsbesök under år Exempel - figurer Härnedan visas två figurer från figuravsnittet i denna rapport. Rapportens figurer är avsedda som ett komplement till tabellerna i resultatavsnittet, och redovisar samma siffror men på ett grafiskt sätt. Figurerna nedan har valts som exempel för att illustrera hur rapportens figurer läses. Fråga 24. Har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2015? Ja Nej Ovanför varje figur visas den frågeformulering som figuren redovisar. Figurerna består av två delar, ett stapeldiagram till vänster som visar hur länets kommuner har svarat, och ett stapeldiagram till höger som visar hur har svarat. Frågans svarsalternativ visas under stapeldiagrammen. Svarsalternativen representeras av dess färger, och vidare är svarsalternativen alltid listade i samma ordning som de staplar som de motsvarar. I fråga 24 visas, i ordning från vänster, först stapeln för svarsalternativet Ja och sedan stapeln för svarsalternativet Nej, och under stapeldiagrammen visas svarsalternativen Ja och Nej samma ordning. Där svarsalternativen visas i flera spalter läses ordningen spaltvis. På stapeldiagrammens lodräta axlar står vad staplarnas höjd representerar; i fråga 24 representerar staplarnas höjd antalet kommuner som svarat Ja respektive Nej på frågan om tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd genomförts under Notera att skalorna på de lodräta axlarna är olika för länet och, då har 49 kommuner medan har 290. Nästa exempelfigur redovisar en följdfråga till fråga 24, om antalet tillsynsbesök som genomförts hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under

14 Fråga 24.1 Uppge antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under Antal besök Antal besök Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ) Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ) Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl ) I fråga 24.1 står på de lodräta axlarna Antal besök, och staplarnas höjd representerar antal tillsynsbesök som genomförts av kommunerna i länet respektive kommunerna i ; i Västra Götalands län har 846 besök genomförts dagtid, 1067 kvällstid, och 652 nattetid. För alla figurer går antalen i stapeldiagrammen alltid att enkelt utläsa i motsvarande tabell i resultatavsnittet i denna rapport. Genom att stapeldiagrammen för länet och visas sida vid sida, illustrerar figuren också hur fördelningen av besök i länet ser ut i förhållande till fördelningen av besök i hela landet. I är det största antalet besök genomförda kvällstid, vilket är samma som för. Frågor Om du har frågor på denna rapport kan du vända dig till Ulrika Owen. Du når henne via epost till eller på telefon Har du förslag på hur rapporten skulle kunna förbättras inför nästa år tar vi tacksamt emot dessa också. Ansvariga för programmering och redovisning av data i denna rapport har varit Joakim Ekström och Marcus Thuresson vid Statisticon AB. 14

15 2 Resultat 15

16 Fråga 2. Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ): Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2015? Kommun Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

17 Fråga 2. Servering av folköl (8 kap. 8 ): Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2015? Kommun Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

18 Fråga 2. Servering av alkoholdrycker (8 kap.): Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 2015? Kommun Kommunstyrelsen Socialnämnd eller motsvarande Miljönämnd eller motsvarande Annan Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

19 Fråga 3. Med stöd i delegering, hade handläggare i kommunen rätt att fatta beslut om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt alkohollagen under 2015? (9 kap. 17, 18, 19 ) Kommun Ja, om försäljningsförbud gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Ja, om varning gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (19 ) Ja, om erinran avseende serveringstillstånd (17 ) Ja, om varning avseende serveringstillstånd (17 ) Ja, om återkallelse av serveringstillstånd (18 ) Nej, ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

20 Fråga 4. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 2015? Kommun Tillsyn över detaljhandel med folköl Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker Ale 0,500 1,000 Alingsås 0,100 0,800 Bengtsfors 0,010 0,220 Bollebygd 0,100 0,100 Borås 1,500 2,500 Dals-Ed 0,010 0,110 Essunga 0,003 0,085 Falköping 0,019 0,507 Färgelanda 0,010 0,100 Grästorp Gullspång 0,010 0,088 Göteborg 12,500 Götene Herrljunga 0,050 0,150 Hjo 0,005 0,146 Härryda 0,020 1,000 Karlsborg 0,005 0,126 Kungälv 0,200 0,500 Lerum 0,200 0,500 Lidköping Lilla Edet 0,080 0,070 Lysekil 0,100 0,400 Mariestad 0,050 0,350 Mark 0,150 0,500 Mellerud 0,010 0,230 Munkedal 0,050 0,200 Mölndal 0,100 0,100 Orust 0,100 0,200 Partille Skara 0,034 0,306 Skövde 0,250 0,500 Sotenäs 0,010 0,560 Stenungsund Strömstad 0,200 1,000 Svenljunga Tanum 0,200 0,500 Tibro 0,006 0,169 Tidaholm 0,006 0,200 Tjörn 0,100 0,200 Tranemo 0,020 0,200 Trollhättan 0,100 1,000 Töreboda 0,016 0,148 Uddevalla 0,250 1,500 Ulricehamn 0,060 0,200 Vara 0,050 0,300 Vårgårda 0,050 0,150 Vänersborg 0,050 0,700 Åmål 0,010 0,240 Öckerö Västra Götaland 4,794 30,355 33, ,069 20

21 Fråga 5. Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som bedrev detaljhandel med folköl i kommunen under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

22 Fråga 6. Detaljhandel med folköl: Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2015 angående alkohollagens tillämpning? Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

23 Fråga 6. Tillsyn över serveringsställen: Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2015 angående alkohollagens tillämpning? Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

24 Fråga 6. Tillståndsprövning: Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 2015 angående alkohollagens tillämpning? Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

25 Fråga 7. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 2015? (9 kap. 2 tredje stycket) Kommun Ja, för både detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker Ja, men enbart för detaljhandel med folköl Ja, men enbart för servering av alkoholdrycker Nej, det fanns ingen tillsynsplan Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

26 Fråga 7.1 Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Kommun Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl Ja, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland Nej 26

27 Fråga 7.2 Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 2015? Kommun Tillsynsplan över servering av alkoholdrycker Tillsynsplan över detaljhandel med folköl Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 2011 Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg 2014 Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad 2014 Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo 2015 Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål

28 Fråga 7.3 Skedde någon uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 2015? Kommun Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl Ja, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland Nej 28

29 Fråga 8. Fanns det under 2015 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

30 Fråga 8.1 Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

31 Fråga 8.2 När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker som användes under 2015? Kommun År Ale 2015 Alingsås 2012 Bengtsfors 2015 Borås 2012 Dals-Ed 2015 Essunga 2014 Falköping 2015 Färgelanda 2015 Grästorp 2006 Gullspång 2015 Göteborg 2012 Götene 2006 Herrljunga 2013 Hjo 2015 Härryda 2015 Karlsborg 2015 Kungälv 1996 Lerum 2012 Lidköping 2006 Lilla Edet 2013 Lysekil 2015 Mariestad 2013 Mark 2013 Mellerud 2015 Munkedal 2013 Mölndal 2015 Orust 2013 Skara 2014 Skövde 2014 Sotenäs 2012 Strömstad 2014 Tanum 2012 Tibro 2015 Tidaholm 2013 Tjörn 2013 Tranemo 2014 Trollhättan 2013 Töreboda 2015 Uddevalla 2015 Ulricehamn 2014 Vara 2013 Vårgårda 2013 Vänersborg 2012 Åmål

32 Fråga 9. Under 2015, bedrevs det då något arbete, helt eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 18 år och till märkbart berusade gäster samt att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på restauranger? Kommun Ja, metoden Ansvarsfull alkoholservering Ja, metod med samma eller likartat innehåll som Ansvarsfull alkoholservering Nej, någon sådan metod användes inte Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

33 Fråga 9.1 Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 2015? Kommun Utbildning av serveringspersonal Samverkansgrupp med kommun, polis och restaurangbransch Strukturerad tillsyn Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Färgelanda Grästorp Göteborg Götene Herrljunga Kungälv Lerum Lidköping Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tjörn Tranemo Trollhättan Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Åmål Västra Götaland

34 Fråga 10. Hur många detaljhandelsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2015? (5 kap. 5 ) Kommun Antal Ale 21 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 65 Dals-Ed 6 Essunga 3 Falköping 28 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 3 Göteborg 309 Götene 10 Herrljunga 12 Hjo 5 Härryda 18 Karlsborg 9 Kungälv 23 Lerum 18 Lidköping 19 Lilla Edet 6 Lysekil 14 Mariestad 15 Mark 20 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 31 Orust 18 Partille 18 Skara 9 Skövde 27 Sotenäs 12 Stenungsund Strömstad 26 Svenljunga Tanum 15 Tibro 6 Tidaholm 8 Tjörn 16 Tranemo 24 Trollhättan 35 Töreboda 8 Uddevalla 34 Ulricehamn 24 Vara 22 Vårgårda 7 Vänersborg 21 Åmål 12 Öckerö Västra Götaland

35 Fråga 11. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

36 Fråga 11.1 Hur många detaljhandelsställen fick tillsynsbesök under 2015? Kommun Antal Ale 14 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 37 Dals-Ed 6 Falköping 16 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 2 Göteborg 289 Götene 10 Herrljunga 12 Härryda 18 Karlsborg 5 Kungälv 22 Lerum 18 Lidköping 19 Lilla Edet 5 Lysekil 13 Mariestad 14 Mark 20 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 31 Orust 21 Skövde 27 Sotenäs 10 Strömstad 24 Tanum 12 Tidaholm 4 Tjörn 12 Tranemo 5 Trollhättan 35 Uddevalla 33 Ulricehamn 6 Vara 22 Vårgårda 7 Vänersborg 21 Åmål 12 Västra Götaland

37 Fråga 11.2 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos detaljhandelsställen för folköl i kommunen under 2015? Kommun Antal Ale 14 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 40 Dals-Ed 6 Falköping 16 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 2 Göteborg 289 Götene 10 Herrljunga 12 Härryda 19 Karlsborg 5 Kungälv 22 Lerum 19 Lidköping 19 Lilla Edet 6 Lysekil 13 Mariestad 14 Mark 20 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 58 Orust 21 Skövde 27 Sotenäs 10 Strömstad 30 Tanum 12 Tidaholm 4 Tjörn 12 Tranemo 5 Trollhättan 35 Uddevalla 37 Ulricehamn 6 Vara 22 Vårgårda 7 Vänersborg 21 Åmål 12 Västra Götaland

38 Fråga 11.3 Enligt kommunens bedömning, hur många av de detaljhandelsställen som fick tillsynsbesök under 2015 hade egenkontrollprogram som fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? Kommun Antal Ale 14 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 25 Dals-Ed 6 Falköping 5 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 0 Göteborg 167 Götene 10 Herrljunga 7 Härryda 18 Karlsborg 2 Kungälv 4 Lerum 18 Lidköping 19 Lilla Edet 5 Lysekil 13 Mariestad 11 Mark 20 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 30 Orust 18 Skövde 26 Sotenäs 10 Strömstad 22 Tanum 12 Tidaholm 3 Tjörn 10 Tranemo 5 Trollhättan 35 Uddevalla 33 Ulricehamn 6 Vara 15 Vårgårda 5 Vänersborg 21 Åmål 12 Västra Götaland

39 Fråga 11.4 Enligt kommunens bedömning, hur många av de näringsidkare som fick tillsynsbesök under 2015 svarade för att personalen hade erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen? (5 kap. 5 sista stycket) Kommun Antal Ale 14 Alingsås 20 Bengtsfors 12 Bollebygd 4 Borås 35 Dals-Ed 6 Falköping 15 Färgelanda 8 Grästorp 4 Gullspång 0 Göteborg 167 Götene 10 Herrljunga 10 Härryda 18 Karlsborg 5 Kungälv 18 Lerum 18 Lidköping 19 Lilla Edet 5 Lysekil 12 Mariestad 11 Mark 19 Mellerud 13 Munkedal 9 Mölndal 25 Orust 15 Skövde 27 Sotenäs 10 Strömstad 24 Tanum 12 Tidaholm 4 Tjörn 10 Tranemo 5 Trollhättan 35 Uddevalla 33 Ulricehamn 6 Vara 22 Vårgårda 7 Vänersborg 21 Åmål 12 Västra Götaland

40 Fråga 11.5 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken? Kommun Ja, alltid Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Ja, vid 80%-99% Västra Götaland 39 1 Ja, vid 60%-79% Ja, vid 40%-59% Ja, vid 20%-49% Ja, vid 1%-19% Nej

41 Fråga 11.6 Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 2015? Kommun Antal Ale 0 Alingsås 0 Bengtsfors 0 Bollebygd 0 Borås 0 Dals-Ed 0 Falköping 0 Färgelanda 0 Grästorp 0 Gullspång 0 Göteborg 0 Götene 0 Herrljunga 0 Härryda 0 Karlsborg 0 Kungälv 0 Lerum 0 Lidköping 0 Lilla Edet 0 Lysekil 0 Mariestad 0 Mark 1 Mellerud 0 Munkedal 0 Mölndal 5 Orust 0 Skövde 0 Sotenäs 0 Strömstad 0 Tanum 0 Tidaholm 0 Tjörn 0 Tranemo 0 Trollhättan 0 Uddevalla 0 Ulricehamn 0 Vara 0 Vårgårda 0 Vänersborg 1 Åmål 0 Västra Götaland

42 Fråga 12. Meddelade kommunen något beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl under 2015? (9 kap. 19 ) Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

43 Fråga 13. Genomförde kommunen kontrollköp av folköl under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

44 Fråga 13.1 Vid hur många enskilda detaljhandelsställen genomfördes kontrollköp under 2015? Kommun Antal Alingsås Fråga 13.2 Hur många kontrollköp totalt genomfördes hos detaljhandelsställen för folköl i kommunen under 2015? Kommun Antal Alingsås Fråga 13.3 Ange antal kontrollköp där ungdomen fick köpa folköl utan att behöva visa legitimation? Kommun Antal Alingsås 4 77 Fråga 13.4 Har tillsynsavgiften ändrats under 2015 som en följd av att kommunen genomför kontrollköp? Kommun Ja Nej Alingsås

45 Fråga 14. Hur många serveringsställen för folköl var anmälda till kommunen den 31 december 2015? (8 kap. 8 tredje stycket) Kommun Antal Ale 0 Alingsås 1 Bengtsfors 0 Bollebygd 0 Borås 5 Dals-Ed 0 Essunga 0 Falköping 2 Färgelanda 0 Grästorp 0 Gullspång 3 Göteborg 64 Götene 0 Herrljunga 0 Hjo 0 Härryda 0 Karlsborg 0 Kungälv 0 Lerum 1 Lidköping 0 Lilla Edet 1 Lysekil 0 Mariestad 0 Mark 2 Mellerud 0 Munkedal 0 Mölndal 0 Orust 0 Partille 0 Skara 1 Skövde 1 Sotenäs 1 Stenungsund Strömstad 7 Svenljunga Tanum 5 Tibro 6 Tidaholm 0 Tjörn 2 Tranemo 3 Trollhättan 8 Töreboda 0 Uddevalla 3 Ulricehamn 3 Vara 0 Vårgårda 0 Vänersborg 1 Åmål 0 Öckerö Västra Götaland

46 Fråga 15. Genomförde kommunen tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

47 Fråga 15.1 Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i kommunen på anmälda serveringsställen för folköl under 2015? Kommun Antal Alingsås 1 Borås 1 Göteborg 63 Herrljunga 10 Lerum 1 Mark 1 Orust 21 Skövde 1 Strömstad 7 Tjörn 2 Tranemo 4 Trollhättan 8 Uddevalla 3 Ulricehamn 3 Vänersborg 1 Västra Götaland

48 Fråga 16. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen under 2015? Kommun Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Antal Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. Antal Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille 3 Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo 1 Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn 4 1 Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

49 Fråga 17. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under 2015? Kommun Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Antal Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. Antal Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda 3 Karlsborg Kungälv Lerum 5 Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille 0 Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo 1 Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn 3 1 Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

50 Fråga 18. Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

51 Fråga 18.1 Uppge antalet avslagna ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 2015 Kommun Stadigvarande tillstånd till allmänheten. Antal Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap. Antal Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. Antal Borås Göteborg Härryda 1 Lysekil Mariestad Munkedal Orust Skövde 1 Strömstad 1 Tidaholm Ulricehamn 1 Västra Götaland Fråga 18.2 Antal avslag tillstånd till allmänheten: Fördela antalet avslag under 2015 på grunderna nedan. Kommun Ej godkänt kunskapsprov (8 kap. 12 andra stycket) Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. 12 första stycket) Brister i den personliga lämpligheten i övrigt (8 kap. 12 första stycket) Brister i tillhandahållandet av lagad eller tillredd mat (8 kap. 15 första stycket respektive tredje stycket) På grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan alkoholserveringen befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa (8 kap. 17 ) Borås Göteborg Härryda 1 Lysekil 1 Mariestad 1 1 Munkedal Orust Skövde 1 Strömstad 1 Tidaholm Ulricehamn 1 Västra Götaland

52 Fråga 19. Hur många beslut tog kommunen om att godkänna anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet under 2015? (8 kap. 4 första stycket). Kommun Antal Ale 0 Alingsås 0 Bengtsfors 0 Bollebygd 0 Borås 16 Dals-Ed 0 Essunga 0 Falköping 0 Färgelanda 0 Grästorp 0 Gullspång 0 Göteborg 20 Götene 0 Herrljunga 0 Hjo 0 Härryda 1 Karlsborg 0 Kungälv 0 Lerum 0 Lidköping 0 Lilla Edet 0 Lysekil 1 Mariestad 0 Mark 0 Mellerud 0 Munkedal 0 Mölndal 0 Orust 0 Partille 0 Skara 0 Skövde 13 Sotenäs 2 Stenungsund Strömstad 0 Svenljunga Tanum 1 Tibro 1 Tidaholm 5 Tjörn 3 Tranemo Trollhättan 28 Töreboda 0 Uddevalla 6 Ulricehamn 0 Vara 0 Vårgårda 0 Vänersborg 0 Åmål 0 Öckerö Västra Götaland

53 Fråga 20. Har kommunen beslutat att INTE godkänna en anmälan om serveringslokal vid catering under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

54 Fråga 21. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd inkom till kommunen under 2015? Kommun Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Antal Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal Ale 3 1 Alingsås 5 3 Bengtsfors 6 1 Bollebygd 1 2 Borås 7 32 Dals-Ed 5 0 Essunga 5 3 Falköping 9 8 Färgelanda 1 0 Grästorp 3 4 Gullspång 3 1 Göteborg 45 2 Götene 3 4 Herrljunga 2 2 Hjo 2 1 Härryda 0 3 Karlsborg 0 13 Kungälv 6 5 Lerum 0 7 Lidköping Lilla Edet 2 1 Lysekil 10 0 Mariestad 15 9 Mark 7 9 Mellerud 4 0 Munkedal 2 0 Mölndal 5 7 Orust 5 8 Partille Skara 6 10 Skövde Sotenäs 13 2 Stenungsund Strömstad 12 3 Svenljunga Tanum 5 8 Tibro 3 3 Tidaholm 10 1 Tjörn 1 1 Tranemo 8 7 Trollhättan 13 0 Töreboda 2 2 Uddevalla Ulricehamn 8 7 Vara 6 7 Vårgårda 5 1 Vänersborg 17 6 Åmål 10 1 Öckerö Västra Götaland

55 Fråga 22. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd beviljades under 2015? Kommun Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Antal Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap. Antal Ale 3 1 Alingsås 5 3 Bengtsfors 6 1 Bollebygd 1 2 Borås Dals-Ed 5 0 Essunga 5 3 Falköping 7 7 Färgelanda 0 0 Grästorp 3 4 Gullspång 3 1 Göteborg 36 2 Götene 3 4 Herrljunga 2 2 Hjo 2 1 Härryda 0 3 Karlsborg 0 13 Kungälv 6 4 Lerum 0 7 Lidköping Lilla Edet 2 1 Lysekil 10 0 Mariestad 15 9 Mark 4 5 Mellerud 4 0 Munkedal 2 0 Mölndal 5 6 Orust 5 8 Partille Skara 6 10 Skövde Sotenäs 13 2 Stenungsund Strömstad 10 3 Svenljunga Tanum 5 6 Tibro 2 3 Tidaholm 10 0 Tjörn 1 1 Tranemo 8 7 Trollhättan 13 0 Töreboda 2 2 Uddevalla Ulricehamn 8 7 Vara 6 7 Vårgårda 5 1 Vänersborg 17 6 Åmål 8 1 Öckerö Västra Götaland

56 Fråga 23. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

57 Fråga 23.1 Uppge antalet avslagna ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under Kommun Antal Borås 1 Göteborg 3 Strömstad 1 Tibro 1 Åmål 2 Västra Götaland

58 Fråga 24. Har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

59 Fråga 24.1 Uppge antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under Kommun Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ) Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ) Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl ) Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo 9 3 Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust 15 8 Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn 9 10 Tranemo Trollhättan Töreboda 8 1 Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

60 Fråga 24.2 Hur många av tillsynsbesöken genomfördes tillsammans med polisen under 2015? Kommun Antal Ale 1 Alingsås 2 Bengtsfors 6 Bollebygd 2 Borås 39 Dals-Ed 0 Essunga 0 Falköping 0 Färgelanda 0 Grästorp 0 Gullspång 0 Göteborg 106 Götene 1 Herrljunga 0 Hjo 0 Härryda 0 Karlsborg 0 Kungälv 13 Lerum 0 Lidköping 9 Lilla Edet 5 Lysekil 0 Mariestad 1 Mark 6 Mellerud 3 Munkedal 0 Mölndal 7 Orust 0 Skara 2 Skövde 0 Sotenäs 8 Strömstad 7 Tanum 15 Tibro 0 Tidaholm 4 Tjörn 0 Tranemo 5 Trollhättan 0 Töreboda 0 Uddevalla 6 Ulricehamn 13 Vara 1 Vårgårda 0 Vänersborg 7 Åmål 5 Västra Götaland

61 Fråga 24.3 Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 2015? Kommun Ja, alltid Ja, vid 80%-99% Ja, vid 60%-79% Ja, vid 40%-59% Ja, vid 20%-49% Ja, vid 1%-19% Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

62 Fråga 24.4 Bestämmelser om ordning och nykterhet: Hur bedömer kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap. 5 och 8 samt 8 kap. 20 ) Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

63 Fråga 24.4 Bestämmelser om åldersgräns: Hur bedömer kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap. 5 och 8 samt 8 kap. 20 ) Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

64 Fråga 25. Har kommunen genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

65 Fråga 25.1 Uppge antalet tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under Kommun Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl ) Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan ) Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl ) Alingsås 1 Bengtsfors Essunga 1 Falköping 1 1 Färgelanda Grästorp 3 Gullspång Göteborg Götene 3 Herrljunga Hjo 1 Kungälv 1 Lerum 1 Lidköping 11 Lilla Edet Lysekil 1 Mariestad Mark Mellerud Munkedal 1 Skara Skövde 2 Sotenäs 1 Strömstad Tanum 1 Tibro Tidaholm Trollhättan Töreboda 1 Uddevalla Ulricehamn 1 Vara Vårgårda Vänersborg 6 Åmål Västra Götaland

66 Fråga 25.2 Hur många besök genomfördes tillsammans med polisen under 2015? Kommun Antal Alingsås 0 Bengtsfors 1 Essunga 0 Falköping 0 Färgelanda 0 Grästorp 0 Gullspång 0 Göteborg 2 Götene 0 Herrljunga 0 Hjo 0 Kungälv 1 Lerum 0 Lidköping 0 Lilla Edet 1 Lysekil 0 Mariestad 1 Mark 0 Mellerud 2 Munkedal 0 Skara 0 Skövde 0 Sotenäs 0 Strömstad 3 Tanum 0 Tibro 0 Tidaholm 4 Trollhättan 0 Töreboda 0 Uddevalla 0 Ulricehamn 1 Vara 0 Vårgårda 0 Vänersborg 0 Åmål 2 Västra Götaland

67 Fråga 25.3 Bestämmelser om ordning och nykterhet: Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap.5 och 8 samt 8 kap. 20 ) Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Alingsås Bengtsfors Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

68 Fråga 25.3 Bestämmelser om åldersgräns: Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna vid tillsynsbesöken under 2015? (3 kap.5 och 8 samt 8 kap. 20 ) Kommun 5 Mycket bra Mycket dåligt Alingsås Bengtsfors Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Skara Skövde Sotenäs Strömstad Tanum Tibro Tidaholm Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Västra Götaland

69 Fråga 26. Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 2015? (8 kap. 6 första stycket 2, 7 andra stycket) Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

70 Fråga 26.1 Hur många provsmakningstillstånd beviljades av kommunen under 2015? Kommun Partihandlare (8 kap. 6 ). Antal Tillverkningsställe (8 kap. 7 ). Antal Bengtsfors 1 0 Göteborg 0 6 Härryda 1 Kungälv 1 Mellerud 1 0 Uddevalla 1 Åmål 1 0 Västra Götaland

71 Fråga 27. Avslog kommunen ansökningar om provsmakningstillstånd under 2015? Kommun Ja Nej Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg Åmål Öckerö Västra Götaland

72 Fråga 28. Hur många anmälningar om provsmakning inkom till kommunen under 2015? Kommun Serveringsställe (8 kap. 6 första stycket 1). Antal Tillverkningsställe (8 kap. 7 första stycket). Antal Ale 0 0 Alingsås 0 0 Bengtsfors 0 0 Bollebygd 0 0 Borås 4 0 Dals-Ed 0 0 Essunga 0 0 Falköping Färgelanda 0 0 Grästorp 0 0 Gullspång 0 0 Göteborg 4 0 Götene 0 0 Herrljunga 0 0 Hjo 0 0 Härryda 0 0 Karlsborg Kungälv 0 0 Lerum 1 Lidköping 0 0 Lilla Edet 0 0 Lysekil 0 0 Mariestad 0 0 Mark 0 0 Mellerud 1 0 Munkedal 0 0 Mölndal 0 0 Orust 0 0 Partille 0 0 Skara 0 0 Skövde 1 Sotenäs 1 0 Stenungsund Strömstad 0 0 Svenljunga Tanum 1 Tibro 0 0 Tidaholm 0 0 Tjörn 0 0 Tranemo 0 0 Trollhättan 0 0 Töreboda Uddevalla 1 Ulricehamn 0 0 Vara 0 0 Vårgårda 0 0 Vänersborg 1 0 Åmål 1 0 Öckerö Västra Götaland

73 Fråga 29. Tog kommunen emot anmälningar om kryddning av spritdryck för servering som snaps under 2015? ( 8 kap. 3 ) Kommun Ja Nej Antal anmälningar Ale Alingsås Bengtsfors 1 Bollebygd Borås 1 Dals-Ed Essunga Falköping Färgelanda Grästorp Gullspång Göteborg 3 Götene Herrljunga Hjo Härryda Karlsborg Kungälv 1 Lerum Lidköping Lilla Edet Lysekil Mariestad Mark Mellerud Munkedal Mölndal Orust Partille Skara Skövde Sotenäs 1 Stenungsund Strömstad Svenljunga Tanum 2 Tibro Tidaholm Tjörn Tranemo Trollhättan Töreboda Uddevalla 2 Ulricehamn Vara Vårgårda Vänersborg 1 Åmål Öckerö Västra Götaland

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västra Götaland exklusive Göteborgs kommun Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ale Ale Alingsås Alingsås Åmål Åmål Bengtsfors Bengtsfors

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS

Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS Beslutsförslag 2014-11-21 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Förslag på särskilt ombud i begravningsfrågor. KS 2014-440. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Företagsamheten Västra Götalands län

Företagsamheten Västra Götalands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västra Götalands län Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västra Götaland Regelförenkling på kommunal nivå Västra Götaland En väg in Västra Götaland Sverige Ja 88% Nej 12% Västra Götaland Ja 86% (av 35 svarande) Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Länsrapport 2014 Västra Götaland

Länsrapport 2014 Västra Götaland Länsrapport 2014 Västra Götaland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen

Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen Infrastructure Förslag till medfinansiering Västragötalandsregionen 19 mars 2013 Medfinansieringsbelopp för kommuner i Skaraborgs kommunförbund samt Vårgårda Kommunerna i Skaraborgs kommunförbund är uppdelade

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer