Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen"

Transkript

1 Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

2 Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga länsstyrelser och 9 kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna lämnar uppgifter om det ANDT-förebyggande arbetet i stadsdelen. Utformning I länsrapportens undersökning svarar respondenterna på frågor om de organisatoriska förutsättningarna för arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen och det ANDT-förebyggande arbetet, samt på frågor om insatser och aktiviteter inom ramen för arbetet. Frågorna i undersökningen ställs via webbenkäter som distribueras genom unika webblänkar till varje länsstyrelse, kommun och stadsdel i storstadskommunerna. För den som vill se alla frågorna i 4 års undersökning hänvisar vi till vår webbplats. Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden januari till mars 5. Folkhälsomyndigheten distribuerade både den webbenkät som länsstyrelsen skulle svara på och webbenkäterna för länets kommuner till varje länsstyrelse via e-post. Länsstyrelserna ansvarade sedan för att vidarebefordra kommunenkäten till respektive kommun i länet. Distributionen till storstadskommunernas stadsdelar skedde på motsvarande sätt genom att Folkhälsomyndigheten via epost skickade stadsdelarnas webbenkäter till kontaktpersoner i respektive storstadskommun. Under den tid då data samlades in gjordes minst tre uppföljningar av svarsfrekvenser och påminnelser gick ut till länsstyrelser och via dessa till kommunerna. I uppföljningarna kunde länsstyrelsen se vilka kommuner som inte besvarat några frågor alls och vilka som delvis besvarat respektive enkät. På detta sätt fick kommunerna särskilda påminnelser. Motsvarande uppföljning och påminnelse fick storstadskommunernas kontaktpersoner för stadsdelarnas enkät. Under perioden april - maj kontrollerades uppgifterna som kommuner, stadsdelar och länsstyrelser hade lämnat i undersökningen. I kontrollen undersöktes uppgifter som skilde sig mycket från övriga svar, samt ett visst internt bortfall av uppgifter på frågor som uppfattas som särskilt centrala för undersökningen. Flera uppgifter kunde sedan kompletteras eller justeras. Svarsfrekvenser Nedan tabell visar svarsfrekvenser (%) under åren till och med 4 för de delenkäter som ingår i länsrapportens undersökning.

3 Delenkät 4 Kommunens arbete enligt alkohollagen Kommunens arbete enligt tobakslagen Kommunens ANDT-förebyggande arbete Länsstyrelsen alkoholtillsyn Länsstyrelsen tobakstillsyn Länsstyrelsen ANDT-samordning Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete Länsvisa rapporter med resultat från kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Svarsfrekvenser och bortfall År 4 svarade 86 av 9 kommuner på enkäten om kommunernas arbete enligt alkohollagen. Det motsvarar en svarsfrekvens på knappt 99 procent. Det var 4 kommuner från 4 län som inte svarade på enkätfrågorna alls och dessa räknas som bortfall. Nedan tabell redovisar antal svarande kommuner samt antal bortfall för de fyra länen som hade bortfall, och för riket totalt. Andel svarande och andel bortfall per län redovisas för dessa fyra län, samt för riket totalt. Län Antal Antal Antal Andel Andel svarande bortfall totalt svarande bortfall Jönköping 9% 8% Norrbotten 4 9% 7% Västerbotten 4 5 9% 7% Västra Götaland % % Riket % %

4 . Kommunens namn: Kommunens namn: Antal kommuner som besvarat frågan () Aneby Nässjö kommun Sävsjö Jönköpings kommun Habo VAGGERYD Värnamo Mullsjö kommun Gnosjö kommun Vetlanda Tranås kommun Gislaveds kommun. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 4? ORGANISATION Detaljhandel med folköl (5 kap. 5 ) Antal Procent Kommunstyrelsen % Socialnämnd eller motsvarande 8 67% Miljönämnd eller motsvarande 5% Annan 8% Total %

5 . Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 4? ORGANISATION Servering av folköl (8 kap. 8 ) Antal Procent Kommunstyrelsen % Socialnämnd eller motsvarande 8 67% Miljönämnd eller motsvarande 5% Annan 8% Total %. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen fördelat i er kommun under 4? ORGANISATION Servering av alkoholdrycker (8 kap.) Antal Procent Kommunstyrelsen 8% Socialnämnd eller motsvarande 9 75% Miljönämnd eller motsvarande 7% Annan % Total %

6 . Har rätt att ta beslut delegerats till tjänstemannen/handläggaren om administrativa åtgärder (sanktioner) enligt alkohollagen under 4? Om det endast är en handläggare som har sådan rätt så ska kommunen besvara frågan utifrån den handläggaren, d.v.s. frågan besvaras utifrån den mest långtgående delegeringen. Välj ett eller flera alternativ. Antal Procent Ja, handläggaren har rätt att besluta om försäljningsförbud gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (9 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om varning gällande detaljhandel med och/eller servering av folköl (9 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om erinran avseende serveringstillstånd (7 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om varning avseende serveringstillstånd (7 ) Ja, handläggaren har rätt att besluta om återkallelse av serveringstillstånd (8 ) Nej, ovanstående rätt att besluta har inte delegerats till handläggaren. 7% 7% 5% 7% 7% 9 75% 4. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 4? Tillsyn över detaljhandel med folköl: Ange antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal, till exempel motsvarar en heltidstjänst under ett år, årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar,5. Antal kommuner som besvarat frågan (),,5,,5,,5,

7 ,,7,,5,5 4. Hur många årsarbetskrafter avsatte kommunen för tillsyn och tillståndsprövning enligt alkohollagen under 4? Tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker: Ange antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal, till exempel motsvarar en heltidstjänst under ett år, årsarbetskraft och en halvtidstjänst motsvarar,5. Antal kommuner som besvarat frågan (),5,4,9,,7,8,,5,5,45,75

8 5. Vad anser kommunen om rådgivningen från länsstyrelsen under 4 angående alkohollagens tillämpning? Detta kan t.ex. vara råd via telefon, e- post, möten, nätverksträffar och/eller utbildningar. RÅDGIVNING Enligt alkohollagen ska länsstyrelsen biträda kommunerna med råd i deras verksamhet (9 kap. andra stycket). Kommunens bedömning Antal Procent 5 Mycket bra 7% 4 5 4% 4 % 8% Mycket dåligt % Total % TILLSYNSPLAN 6. Använde kommunen en tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen under 4? (9 kap. tredje stycket) Antal Procent Ja, tillsynsplan användes för både detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker % Ja, tillsynsplan användes men enbart för detaljhandel med folköl % Ja, tillsynsplan användes men enbart för servering av alkoholdrycker % Nej, det fanns ingen tillsynsplan % Total %

9 TILLSYNSPLAN 6. Var tillsynsplanen antagen genom ett politiskt beslut? Antal Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker % Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl % Ja, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker % Nej % Total % 6. Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 4? TILLSYNSPLAN Tillsynsplan över servering av alkoholdrycker Ange årtal Antal kommuner som besvarat frågan ()

10 6. Vilket år antogs tillsynsplanen/tillsynsplanerna i den version som användes under 4? TILLSYNSPLAN Tillsynsplan över detaljhandel med folköl Ange årtal Antal kommuner som besvarat frågan () TILLSYNSPLAN 6. Skedde någon uppdatering/uppföljning av tillsynsplanen/tillsynsplanerna under 4? Antal Procent Ja, både tillsynsplanen över detaljhandel med folköl och servering av alkoholdrycker 4 6% Ja, men enbart tillsynsplanen över detaljhandel med folköl 9% Ja, men enbart tillsynsplanen över servering av alkoholdrycker % Nej 6 55% Total %

11 KOMMUNALA RIKTLINJER 7. Fanns det under 4 kommunala riktlinjer för servering av alkoholdrycker? (8 kap. 9 ) Antal Procent Ja % Nej % Total % KOMMUNALA RIKTLINJER 7. Var de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker antagna genom ett politiskt beslut? Antal Procent Ja % Nej % Total % KOMMUNALA RIKTLINJER 7. När antogs de kommunala riktlinjerna för servering av alkoholdrycker som användes under 4? Ange årtal Antal kommuner som besvarat frågan ()

12 4 ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METOD 8. Under 4, bedrevs det då något arbete, helt eller delvis, enligt någon metod som syftar till att förebygga och minska alkoholservering till ungdomar under 8 år och till märkbart berusade gäster samt att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtionen på restauranger? Antal Procent Ja, metoden Ansvarsfull alkoholservering 9% Ja, metod med samma eller likartat innehåll som Ansvarsfull alkoholservering men under ett annat namn % Nej, någon sådan metod användes inte 8% Total % ANSVARSFULL ALKOHOLSERVERING ELLER LIKNANDE METOD 8.. Vilka delar av huvuddelarna av metoden arbetade man med under 4? Ange ett eller flera alternativ: Antal Procent Utbildning av serveringspersonal % Samverkansgrupp med kommun, polis och restaurangbransch 8% Strukturerad tillsyn 5 45%

13 DETALJHANDEL MED FOLKÖL 9. Hur många detaljhandelsställen för folköl var anmälda till kommunen den december 4? (5 kap. 5 ) Ange antal: Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED FOLKÖL. Genomförde kommunen enskilt, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, tillsynsbesök hos detaljhandelsställen för folköl under 4? Antal Procent Ja 9% Nej, ange orsak 8% Total %

14 DETALJHANDEL MED FOLKÖL. Hur många enskilda detaljhandelsställen fick tillsynsbesök under 4? Varje besökt detaljhandelsställe ska endast uppges en gång. Ange antal. Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED FOLKÖL. Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt hos detaljhandelsställen för folköl i kommunen under 4? Ett detaljhandelsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet tillsynsbesök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

15 ? 7 4 DETALJHANDEL MED FOLKÖL. Enligt kommunens bedömning; hur många av de detaljhandelsställen som fick tillsynsbesök under 4 hade egenkontrollprogram som fyller sitt syfte, dvs. beskriver rutiner för att säkerställa att reglerna om försäljning följs? Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

16 DETALJHANDEL MED FOLKÖL.4 Enligt kommunens bedömning; hur många av de näringsidkare som fick tillsynsbesök under 4 svarade för att personalen hade erforderliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen? (5 kap. 5 sista stycket). Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () DETALJHANDEL MED FOLKÖL.5. Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesöken? Antal Procent Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken 7 64% Ja, tillsynsprotokoll användes vid 8-99 procent av besöken 9% Ja, tillsynsprotokoll användes vid 6-79 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid 4-59 procent av besöken 9% Ja, tillsynsprotokoll användes vid -9 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid -9 procent av besöken 9%

17 Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 9% Total % DETALJHANDEL MED FOLKÖL.6. Hur många av det totala antalet tillsynsbesök genomfördes tillsammans med polisen under 4? Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 6. Genomförde kommunen kontrollköp hos detaljhandelsställen för folköl under 4? Antal Procent Ja % Nej % Total %

18 . Tog kommunen ut någon tillsynsavgift från näringsidkare som bedrev detaljhandel med folköl i kommunen under 4? Antal Procent Ja 9% Nej 8% Total %. Har tillsynsavgiften ändrats under 4 som en följd av att kommunen genomför kontrollköp? Antal Procent Ja % Nej % Total % DETALJHANDEL MED FOLKÖL. Meddelade kommunen något beslut om förbud och/eller varning gällande detaljhandel med folköl under 4? (9 kap. 9 ) Antal Procent Ja 8% Nej 9% Total %. Hur många beslut om förbud respektive varning meddelade kommunen under 4? DETALJHANDEL MED FOLKÖL Antal förbud månader Antal kommuner som besvarat frågan ()

19 DETALJHANDEL MED FOLKÖL.. Fördela antalet beslut om förbud respektive varning under 4 enligt nedanstående grunder. Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden.[antal förbud][olägenheter i fråga om ordning och nykterhet ( kap. 5 )] Antal kommuner som besvarat frågan () ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 4. Hur många serveringsställen för folköl var anmälda till kommunen den december 4? (8 kap. 8 tredje stycket) Frågan avser inte servering av folköl på serveringsställen med serveringstillstånd. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 8 8

20 ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 5. Genomförde kommunen, eller kommunen i samarbete med polismyndigheten, tillsynsbesök hos anmälda serveringsställen för folköl under 4? Frågan avser inte servering av folköl på serveringsställen med serveringstillstånd. Antal Procent Ja 8% Nej 9 8% Total % ANMÄLNINGSPLIKTIGA SERVERINGSSTÄLLEN FÖR FOLKÖL 5. Hur många tillsynsbesök genomfördes totalt i kommunen på anmälda serveringsställen för folköl under 4? Ett serveringsställe kan besökas vid mer än ett tillfälle och det är det totala antalet besök som ska anges här. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 8 6. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Antal: Frågan avser ny ansökan om stadigvarande tillstånd, till exempel ny ansökan på befintligt serveringsställe på grund av ny ägare (nytt bolag) eller att man har stadigvarande tillstånd till allmänheten och ansöker om tillstånd för cateringverksamhet. Ange inte ansökan om ändringar i ett befintligt tillstånd. Antal kommuner som besvarat frågan () 6 9

21 Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal: Frågan avser ny ansökan om stadigvarande tillstånd, till exempel ny ansökan på befintligt serveringsställe på grund av ny ägare (nytt bolag) eller att man har stadigvarande tillstånd till allmänheten och ansöker om tillstånd för cateringverksamhet. Ange inte ansökan om ändringar i ett befintligt tillstånd. Antal kommuner som besvarat frågan ()

22 6. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom till kommunen under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. Antal: Frågan avser ny ansökan om stadigvarande tillstånd, till exempel ny ansökan på befintligt serveringsställe på grund av ny ägare (nytt bolag) eller att man har stadigvarande tillstånd till allmänheten och ansöker om tillstånd för cateringverksamhet. Ange inte ansökan om ändringar i ett befintligt tillstånd. Antal kommuner som besvarat frågan () 7. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 5 9

23 Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

24 7. Hur många ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd beviljades under 4? SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap för cateringverksamhet. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () SERVERINGSTILLSTÅND M.M. 8. Avslog kommunen några ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 4? Antal Procent Ja 8% Nej 9% Total %

25 8. Uppge antalet avslagna ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd under 4 SERVERINGSTILLSTÅND M.M. Stadigvarande tillstånd till allmänheten. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () SERVERINGSTILLSTÅND m.m. 8. Fördela antalet avslag under 4 på grunderna nedan. [Antal avslag tillstånd till allmänheten][brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. första stycket)] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET 9. Hur många beslut tog kommunen om att godkänna anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet under 4? (8 kap. 4 första stycket). Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

26 ANMÄLAN OM SERVERINGSLOKAL VID CATERINGVERKSAMHET. Har kommunen beslutat att INTE godkänna en anmälan om serveringslokal vid catering under 4? Antal Procent Ja % Nej % Total %. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd inkom till kommunen under 4? TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

27 . Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd inkom till kommunen under 4? TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd beviljades under 4? TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 4 5

28 7. Hur många ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd beviljades under 4? TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan ()

29 TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND. Har kommunen avslagit ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 4? Antal Ja 8% Procent Nej 9% Total % TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND. Uppge antalet avslagna ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd under 4. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND 4. Har kommunen enskilt, eller i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd under 4? Antal Procent Ja % Nej, uppge orsak: % Total %

30 4. Uppge antalet tillsynsbesök under 4 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl..): Antal kommuner som besvarat frågan () Uppge antalet tillsynsbesök under 4 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan..): Antal kommuner som besvarat frågan () 4 6 5

31 Uppge antalet tillsynsbesök under 4 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl..): Antal kommuner som besvarat frågan () TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND 4. Hur många av tillsynsbesöken genomfördes tillsammans med polisen under 4? Antal: Antal kommuner som besvarat frågan () 9

32 5 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND 4.. Användes standardiserade tillsynsprotokoll eller liknande vid tillsynsbesök under 4? Antal Procent Ja, tillsynsprotokoll användes alltid vid besöken 7 58% Ja, tillsynsprotokoll användes vid 8-99 procent av besöken 7% Ja, tillsynsprotokoll användes vid 6-79 procent av besöken % Ja, tillsynsprotokoll användes vid 4-59 procent av besöken 8% Ja, tillsynsprotokoll användes vid -9 procent av besöken 8% Ja, tillsynsprotokoll användes vid -9 procent av besöken % Nej, tillsynsprotokoll användes inte vid besöken 8% Total %

33 4.4. Hur bedömer kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 4? ( kap. 5 och 8 samt 8 kap. ) TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes Antal Procent 5 Mycket bra 6 5% 4 4 % 7% % Mycket dåligt % Total % 4.4. Hur bedömer kommunen att tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 4? ( kap. 5 och 8 samt 8 kap. ) TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND Bestämmelser om åldersgräns följdes Antal Procent 5 Mycket bra 9 75% 4 7% 8% % Mycket dåligt % Total %

34 TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 5. Har kommunen enskilt, eller i samarbete med polismyndigheten, genomfört tillsynsbesök hos tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd under 4? Antal Procent Ja 8 67% Nej, uppge orsak: 4 % Total % 5. Uppge antalet tillsynsbesök under 4. TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, dagtid (före kl..): Antal kommuner som besvarat frågan (6) 6 5. Uppge antalet tillsynsbesök under 4. TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, kvällstid (mellan..): Antal kommuner som besvarat frågan (8) 4

35 5. Uppge antalet tillsynsbesök under 4. TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Antal besök hos tillståndshavare, nattetid (efter kl..): Antal kommuner som besvarat frågan (6) Fråga 57 TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 5.. Hur många besök genomfördes tillsammans med polisen under 4? Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (8) 6

36 5.. Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 4? ( kap.5 och 8 samt 8 kap. ) TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Bestämmelser om ordning och nykterhet följdes Antal Procent 5 Mycket bra 4 5% 4 5% % % Mycket dåligt % Total 8 % 5.. Hur upplevde kommunen att tillståndshavare med tillfälliga serveringstillstånd tillämpade bestämmelserna om ordning och nykterhet respektive åldersgräns vid tillsynsbesöken under 4? ( kap.5 och 8 samt 8 kap. ) TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND Bestämmelser om åldersgräns följdes Antal Procent 5 Mycket bra 4 5% 4 4 5% % % Mycket dåligt % Total 8 %

37 PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 6. Meddelades provsmakningstillstånd av kommunen under 4? (8 kap. 6 första stycket, 7 andra stycket ) Antal Procent Ja 4 % Nej 8 67% Total % 6. Hur många provsmakningstillstånd beviljades av kommunen under 4? PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING Partihandlare (8 kap. 6 ), antal Antal kommuner som besvarat frågan () 6. Hur många provsmakningstillstånd beviljades av kommunen under 4? PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING Tillverkningsställe (8 kap. 7 ), antal Antal kommuner som besvarat frågan () PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING 7. Avslog kommunen ansökningar om provsmakningstillstånd under 4? Antal Procent Ja % Nej % Total %

38 8. Hur många anmälningar om provsmakning inkom till kommunen under 4? PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING Serveringsställe (8 kap. 6 första stycket ), antal Antal kommuner som besvarat frågan () 8. Hur många anmälningar om provsmakning inkom till kommunen under 4? PROVSMAKNINGSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN OM PROVSMAKNING Tillverkningsställe (8 kap. 7 första stycket)., antal Antal kommuner som besvarat frågan (9)

39 KRYDDNING AV SPRITDRYCK 9. Tog kommunen emot anmälningar om kryddning av spritdryck för servering som snaps under 4? ( 8 kap. ) Antal Procent Ja, uppge antal 5% Nej 9 75% Total % Öppna svar-ja, uppge antal () SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER. Har er kommun enligt någon form av avtal överlåtit till någon annan kommun eller annan aktör att utöva tillsyn enligt alkohollagen i den egna kommunen under 4? (9 kap. 6 ) Med annan aktör avses till exempel kommunförbund eller liknande. Antal Procent Ja 7% Nej 8% Total %

40 SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER. Uppge vilken kommun eller vilken aktör som hjälpte er kommun med tillsynsuppgifter. Antal kommuner som besvarat frågan () Eksjö kommun Hultsfred SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER. Vilka områden omfattade denna samverkan under 4? Ange ett eller flera alternativ Antal Procent Tillståndsprövning 5% Tillsyn över serveringsställen % Tillsyn över detaljhandel med folköl % Total 5% SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER. Har kommunen under 4 genomfört tillsynsbesök tillsammans med någon annan myndighet (samordnad tillsyn)? Antal Procent Ja 6 5% Nej 6 5% Total %

41 SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER.. Med vilka andra myndigheter genomförde kommunen under 4 gemensamma tillsynsbesök (samordnad tillsyn)? Antal Procent Skatteverket % Tullverket % Räddningstjänsten 4 67% Kommunens enhet för Miljö- och hälsa eller motsvarande 5% Andra, vilka? 5 8% Total 6 % Öppna svar-andra, vilka? (5) Eksjö kommun polis Annan kommun polis socialförvaltningen ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Har kommunen fattat beslut om erinran, varning, och/eller återkallelse av serveringstillstånd med stöd av alkohollagen 9 kap. 7 eller 8 under 4? Antal Procent Ja 6 5% Nej 6 5% Total %

42 .. Hur många beslut om erinran, varning och/eller återkallelse av serveringstillstånd meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 4? (9 kap. 7 eller 8 ) ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Antal erinran: Samtliga återkallelser ska anges även sådana p.g.a. att tillståndet inte längre utnyttjas. Antal kommuner som besvarat frågan (6) Hur många beslut om erinran, varning och/eller återkallelse av serveringstillstånd meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 4? (9 kap. 7 eller 8 ) ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Antal varningar: Samtliga återkallelser ska anges även sådana p.g.a. att tillståndet inte längre utnyttjas. Antal kommuner som besvarat frågan (6)

43 .. Hur många beslut om erinran, varning och/eller återkallelse av serveringstillstånd meddelade kommunen med stöd av alkohollagen under 4? (9 kap. 7 eller 8 ) ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Antal återkallelser: Samtliga återkallelser ska anges även sådana p.g.a. att tillståndet inte längre utnyttjas. Antal kommuner som besvarat frågan (5) ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal erinran][uppfyller inte de krav som gällde för tillståndets meddelande ] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal erinran][brister i ordning och nykterhet (8 kap. )] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan ()

44 ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal erinran][annan orsak, till exempel överträdelse av marknadsföringsbestämmelser eller underlåtenhet att lämna restaurangrapport] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal erinran][brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. första stycket)] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal erinran][brister ur brandsäkerhetssynpunkt (8 kap.6 )] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan ()

45 ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal varningar][brister i ordning och nykterhet (8 kap. )] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal varningar][brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. första stycket)] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Total Antal Antal kommuner som besvarat frågan () ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal varningar][brister i den personliga lämpligheten i övrigt (8 kap. första stycke)] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan ()

46 ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER. Fördela antalet beslut om erinran och varningar enligt nedanstående grunder(9 kap. 7 - p).[antal varningar][brister ur brandsäkerhetssynpunkt (8 kap.6 )] Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () Kommentarer () konkurs. Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder (9 kap. 8 - p). ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Tillståndet utnyttjas inte längre Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () 5 5. Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder (9 kap. 8 - p). ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Brister i ekonomisk skötsamhet, till exempel underlåtenhet att betala skatter och avgifter (8 kap. första stycket) Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan ()

47 . Fördela antalet beslut om återkallelse enligt nedanstående grunder (9 kap. 8 - p). ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER Annan grund, ange vilken: Om flera grunder använts i samma beslut, ange den huvudsakliga grunden. Antal kommuner som besvarat frågan () p g a fusion konkurs SAMVERKAN MED POLISEN. Hade kommunen under 4 en upparbetad samverkan och löpande kommunikation med polisen om förhållanden som är av vikt för tillsynen enligt alkohollagen? För att kommunen ska kunna utföra en så effektiv tillsyn som möjligt är det nödvändigt att polisen underrättar kommunen om förhållanden som är av betydelse för kommunens tillsyn. Om det inte finns någon upparbetad kontakt med polisen är det risk för att nödvändig information inte når fram till kommunen. Antal Procent Ja 6 5% Nej 6 5% Total %

48 . Hur bedömer kommunen att samverkan med polisen fungerat på detta område under 4? SAMVERKAN MED POLISEN Kommunens bedömning Antal Procent 5 Mycket bra % 4 5% 7% % Mycket dåligt % Total 6 % SAMVERKAN MED POLISEN.. Fanns det ett skriftligt samverkansavtal mellan kommunen och polisen gällande tillsynen enligt alkohollagen under 4? Observera att ett sådant skriftligt samverkansavtal inte är något krav enligt alkohollagen. Antal Procent Ja 7% Nej 5 8% Total 6 % SAMVERKAN MED POLISEN 4. Har kommunen under 4 fått underrättelser från polisen i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 8 andra stycket alkohollagen? Antal Procent Ja 7 58% Nej 5 4% Total %

49 TILLSYN ÖVER DETALJHANDEL MED FOLKÖL 5. Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på detaljhandelsställen för folköl utan kommunens medverkan under 4. Polisen ska informera kommunen om förhållanden som har betydelse för kommunens tillsyn, t.ex. om polisens tillsynsbesök, 9 kap. 8. Frågan är viktig för Folkhälsomyndighetens uppföljning om tillsynsarbetet och för den kommun som inte har fått uppgifter från polisen kan frågeställningen vara ett stöd vid kontakt med polisen. Vid osäkerhet hos polisen uppge ungefärligt antal besök. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (8) 6 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED SERVERINGSTILLSTÅND 6. Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på serveringsställen med serveringstillstånd utan kommunens medverkan under 4. Polisen ska informera kommunen om förhållanden som har betydelse för kommunens tillsyn, t.ex. om polisens tillsynsbesök, 9 kap. 8. Frågan är viktig för Folkhälsomyndighetens uppföljning om tillsynsarbetet och för den kommun som inte har fått uppgifter från polisen kan frågeställningen vara ett stöd vid kontakt med polisen. Vid osäkerhet hos polisen uppge ungefärligt antal besök. Antal kommuner som besvarat frågan (8)

50 TILLSYN ÖVER SERVERINGSSTÄLLEN MED TILLFÄLLIGA SERVERINGSTILLSTÅND 7. Uppge antalet tillsynsbesök som polisen genomfört på serveringsställen med tillfälliga serveringstillstånd utan kommunens medverkan under 4. Polisen ska informera kommunen om förhållanden som har betydelse för kommunens tillsyn, t.ex. om polisens tillsynsbesök, 9 kap. 8. Frågan är viktig för Folkhälsomyndighetens uppföljning om tillsynsarbetet och för den kommun som inte har fått uppgifter från polisen kan frågeställningen vara ett stöd vid kontakt med polisen. Vid osäkerhet hos polisen uppge ungefärligt antal besök. Antal: Antal kommuner som besvarat frågan (8)

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Örebro län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Dalarna. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Dalarna Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jönköpings län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län

Länsrapport 2012 Jönköpings län Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås

Läs mer

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gotlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Skåne. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Norrbottens län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Uppsala län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Jämtlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Gävleborgs län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Södermanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västmanlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Dalarnas län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län

Länsrapport 2012 Uppsala län Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2012:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Kommunens

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Värmlands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län

Länsrapport 2012 Västernorrlands län Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:622) 2.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösand Kramfors Kramfors

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn. Kommunens namn: Älvdalen Älvdalens Kommun Avesta Avesta Borlänge Jonas

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län

Länsrapport 2012 Örebro län Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Västra Götalands län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen

Länsrapport 2015 Skåne län. Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Länsrapport 2015 Kommunernas arbete enligt alkohollagen Innehåll 1 Om länsrapportens undersökning 2015 7 Målgrupper...........................................

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborg Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Skåne. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Skåne Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2012 2013:14 Titel: Utgiven av: Redaktör: Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser kommunernas

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvkarleby Enköping Håbo Heby Östhammar Tierp Uppsala Kommunens namn: Älvkarleby Enköping Håbo kommun

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Södermanland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Södermanland. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Södermanland Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn och kontaktperson på kommunen för tillsyn enligt tobakslagen. Info Gotland Kommunens namn: Region

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering

Tillsynsplan 2013. Alkoholservering Tillsynsplan 2013 Tillsynsplan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt tobakslagen samt försäljning av vissa receptfria läkemedel. Alkoholservering

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län

Länsrapport 2012 Dalarnas län Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalens kommun Avesta Jonas Dofs Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin

ESLÖVS KOMMUN. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag. Beredning. Förslag till beslut. Vo Vård och Omsorg Anette Borglin ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Anette Borglin 0413-621 55 Vo0.2012.0098 2012-03-29 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till tillsynsplan 2012 Ärendebeskrivning En ny alkohollag (2010:1622) trädde i kraft den

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Örebro län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Askersund Askersunds kommun Degerfors Degerfors Hällefors Hällefors Hallsberg Hallsbergs

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Göteborg. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Göteborg Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Göteborg Kommunens namn: Göteborg 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndprövning och tillsyn

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Kommunens

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2

Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI VERSION 2 Nationella bedömningskriterier för kommunernas tillstånds- och tillsynsverksamhet inom alkoholområdet FEBRUARI 2015. VERSION 2 Nationella bedömningskriterier alkohol Nationella bedömningskriterier är ett

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen

Strängnäs kommun. Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 1 Tillsynsplan 2015 enligt alkohollagen 2 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen... 3 Tillståndsprövning av serveringstillstånd... 4 Förebyggande arbete... 4 Inre tillsyn...

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne

Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Kommunernas alkohol- och tobakstillsyn samt drogförebyggande arbete i Skåne Länsrapport 2011 978-91-86533-92-2 2012:13 Statens Folkhälsoinstituts sammanställning av: Tillståndsprövning och tillsyn enligt

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande:

Serveringstiderna i de stadigvarande serveringstillstånden fördelar sig enligt följande: Bilaga till Dnr: VoO.2014.0016 1 (5) 2015-02-03 Vård och Omsorg Marcus Strömberg Tillsynsplan 2014- Uppföljning Alkoholservering I Eslövs kommun fanns vid årsskiftet 2013/2014, 28 stadigvarande serveringstillstånd.

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholm län exklusive Stockholms kommun Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Botkyrka kommun Danderyd Danderyd kommun

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen

Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen Kommunstyrelsen 2011 03 14 82 165 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 43 84 Dnr 11.138 192 marsks14 Tillsynsplan för Luleå kommuns tillsyn över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen Datum 2013-01-02 Handläggare SN Tillsynsplan enligt alkohollagen En tillsynsplan är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Den ska hjälpa till med

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer