Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet"

Transkript

1 Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

2 Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2013 inom ramen för den så kallade Länsrapporten som sammanställs av Folkhälsomyndigheten. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från enkäten är en del av underlaget till regeringens prioriteringar och beslut på området. Flera resultat används som indikatorer för att följa arbetet med regeringens ANDT-strategi för perioden Vi ser att resultaten kan användas av länsstyrelserna i deras arbete på området, men även att kommunerna kan använda resultaten för att följa upp, utvärdera och utveckla arbetet i den egna kommunen. Frågorna inkluderar inte kommunens tillsynsverksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen. För att få en helhetsbild av frågorna i enkäten finns även enkäten i PDF-format, vilken distribueras via länsstyrelsen i samband med utskicket av länkar till webbenkäten. Frågorna ska dock besvaras i den webbaserade enkäten. För att kunna besvara samtliga frågor i enkäten kan flera personer inom den kommunala förvaltningen behöva vara involverade. Svaren i enkäten ska vara representativa för kommunens arbete på området under Det är av stor vikt att svaren på frågorna är så korrekta som möjligt. Man ska således inte besvara frågorna med utgångspunkt i hur arbetet var tänkt att bedrivas, utan hur det faktiskt har bedrivits. Du kan svara på delar av enkäten och när som helst stänga den för att vid ett senare tillfälle öppna enkäten igen och fortsätta besvara på frågorna. Detta kan du till exempel göra om du behöver kontakta någon person för att få svar på några frågor eller om du vill överlåta åt någon annan att fortsätta besvara vissa av frågorna. Du kan när som helst klicka på "Föregående" för att gå tillbaka och göra ändringar. När alla frågorna är besvarade klicka du på Klar. Du får då en möjlighet att klicka på en ruta för Svarsöversikt för att få ut kommunens svar för utskrift. Du kan göra korrigeringar i dina svar här innan du skriver ut dem. Du kan kopiera all text i svarsöversikten och klistra in ett Word-dokument. Om du har en PDF-skrivare installerad kan du arkivera svarsöversikten i pdf-format. Avslutningsvis klickar du på OK. Du kan gå in och ändra och komplettera svaren fram till och med sista svarsdag. Enkäten har utformats i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sista dagen för att besvara enkäten är torsdagen den 13 mars, Vi vill på förhand rikta ett stort tack till dig för att du besvarar denna enkät. Stefan Persson, kontaktperson för länsrapportens undersökning Folkhälsomyndigheten 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens namn:

3 2. Fanns det en eller flera särskilt utsedda personer för att samordna det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen (hel- eller deltid) under någon period under 2013? Här avses övergripande samordning och planering av kommunens ANDT-arbete, ej avgränsade projekt/insatser. En folkhälsosamordnare eller motsvarande kan ha ANDT-frågor som ett av sina ansvarsområden. Särskild person utsedd gällande: q Alkohol q Tobak q Narkotika q Dopning q Ingen person var utsedd 3. Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2013 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Här avses övergripande samordning och planering av kommunens ANDT-arbete, ej avgränsade projekt/insatser. En folkhälsosamordnare eller motsvarande kan ha ANDT-frågor som ett av sina ansvarsområden och då ska den tiden räknas. Uppge antalet årsarbetskrafter med ett decimaltal, till exempel motsvarar två heltidstjänster under ett år 2,0, en heltidstjänst motsvarar 1,0 och en halvtid motsvarar 0,5 årsarbetskraft. 4. Fanns det under 2013 i ditt län något nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande) som länsstyrelsen organiserade? Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande. q Vet ej 4.1. Deltog din kommun under 2013 i detta nätverk?, i stor utsträckning, i viss utsträckning 4.2. Gav detta nätverk ett stöd i kommunens arbete med ANDT-frågor under 2013?, i stor utsträckning, i viss utsträckning 5. Har kommunen under 2013 deltagit vid sammankomster där man samlat både kommunala alkohol-/tobakshandläggare, tillsynshandläggare av rökfria miljöer och ANDT-samordnare? Med sammankomster avses nätverksträffar, möten, informationsträffar, utbildning och konferenser.

4 5.1 Ange antal sammankomster: 6. Fanns det under 2013 i ditt län något annat/några andra nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande)? Avser inte det nätverk som länsstyrelsen eventuellt organiserar för kommunala ANDT-samordnare eller motsvarande. Med nätverk avses ett forum för kompetenshöjande insatser, erfarenhetsutbyte eller liknande. q Vet ej 6.1. Deltog din kommun under 2013 i detta/dessa nätverk?, i stor utsträckning, i viss utsträckning 7. Hade kommunen 2013 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete? Med politiskt program avses övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser på ANDT-området beskrivs. Insatserna kan omfatta hela eller delar av ANDT-området., men det bedrevs ett arbete under 2013 för att ta fram ett sådant politiskt program 7.1. Vilka av följande områden inkluderades av programmet/programmen under 2013? q Alkohol q Tobak q Narkotika q Dopning 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Om det finns flera politiska program som inkluderar detta arbete uppge det program som antogs senast I, eller i anslutning till, detta/dessa politiska program för det ANDT-förebyggande arbetet finns: q Mätbara mål q Genomförandeplan med ansvariga aktörer Plan för uppföljning

5 q q Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen q Inget av ovanstående q Annat, uppge vad: Kommentar: 8. Genomfördes en uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Eftersom alkohol, narkotika, dopning och tobak ingår som ett av de 11 folkhälsomålen kan detta arbete följas upp även tillsammans med annat folkhälsoarbete., kommunens hela ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller utvärderades, delar av kommunens ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller utvärderades 9. Hade kommunen 2013 någon av följande policyer på ANDT-området? (Ange ett eller flera alternativ) Med policy menas här ett antaget dokument som rör hur man hanterar ANDT-relaterade frågor i kommunen. Varje uppräknad policy kan antingen ingå i ett politiskt program som omfattar ANDT-förebyggande arbete eller vara ett separat dokument. q Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) q Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid q Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid q Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats q Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) q Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Kommentar: 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete i den kommunala grundskolan? Vilka av följande områden omfattades av policyn under 2013? q Alkohol q Tobak q Narkotika q Dopning

6 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete i den kommunala gymnasieskolan? q Det finns ingen gymnasieskola i kommunen Vilka av följande områden omfattades av policyn under 2013? q Alkohol q Tobak q Narkotika q Dopning 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Helt Till stor del Till viss del Inte alls Med kommunala medel q q q q Med anslag från länsstyrelsen q q q q Med anslag från landstinget q q q q Med andra medel q q q q Om andra medel, uppge vilka: 13. Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? (En styrgrupp kan vara ett ANDT-råd, folkhälso-råd eller motsvarande, en grupp högre tjänstemän, beslutfattare som ska styra arbetet och besluta om en viss riktning., men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa en sådan styrgrupp 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Exempelvis: polis, skola och socialtjänst m.m., men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa sådan lokal samverkan

7 14.1. Vilka lokala aktörer ingick i denna lokala samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet 2013? q Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande q Socialtjänst q Fritids-/Kulturförvaltning q Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: q Skatteverket q Åklagarmyndighet q Tullverket q Polis q Landstinget eller motsvarande q Bostadsbolag/fastighetsägare q Lokaltrafiken q Övrigt näringsliv q Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) q Andra lokala aktörer, uppge vilka: Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Med vilka lokala aktörer hade kommunen en skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? q Skatteverket q Åklagarmyndighet q Tullverket q Polis q Landstinget eller motsvarande q Bostadsbolag/fastighetsägare q Lokaltrafiken q Övrigt näringsliv q Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) q Andra lokala aktörer, uppge vilka: 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? (Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade) Alkoho l Toba Narkotik Dopni k a ng Polismyndighet gällande q q q q q Hälso- och sjukvården/landstinget eller motsvarande gällande q q q q q Trafikverket gällande q q q q q Andra kommuner gällande q q q q q Länsstyrelsen gällande q q q q q Högskola/Universitet q q q q q Andra myndigheter gällande q q q q q Ing et

8 Uppge vilka andra myndigheter: Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera av nämnda myndigheter? Avser inte det som tidigare frågats efter gällande ANDT-förebyggande och brottsförebyggande, utan samverkansavtal utöver det Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel. 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? (Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade) Alkoh ol Tob ak Narkoti ka Dopni ng Ing et Enskilda restaurangägare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande q q q q q Enskilda livsmedelshandlare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande q q q q q Bostadsbolag/Fastighetsägare gällande q q q q q Fristående skolor/förskolor gällande q q q q q Nöjesarrangörer gällande q q q q q Gym-/Träningsanläggningar gällande q q q q q Företagarföreningar gällande q q q q q Andra inom näringslivet gällande q q q q q Uppge vilka andra inom näringslivet: Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera representanter från näringslivet? 16.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel.

9 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? (Uppge det eller de områden som samarbetet omfattade) Alkoh ol Tob ak Narkoti ka Dopni ng Ing et Idrottsföreningar gällande q q q q q Nykterhetsrörelsen gällande q q q q q Kulturföreningar gällande q q q q q Trossamfund gällande q q q q q Studieförbund gällande q q q q q Andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer) gällande q q q q q Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera idéburna organisationer (frivilligorganisationer)? 17.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Ge exempel. 18. På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? (Uppge det eller de alternativ som detta arbete omfattade.) Del 1 q Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor q Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på narkotikafrågor q Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor q Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller q Åtgärder mot dopning q Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering q Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak q Åtgärder för att upprätthålla åldergränsen vid försäljning av alkohol q Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar 18. På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? (Uppge det eller de alternativ som detta arbete omfattade.) Del 2 Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter

10 q (högskola/universitet) q Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter eller liknande) q Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare q Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar), med för programmet utbildade handledare q Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan q Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan q Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan q Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan q Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor q Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna q Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna q Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) q Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga q Gruppverksamhet för barn till missbrukare q Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever q Annat, uppge vad: 19. Vilka av följande metoder på det ANDT-förebyggande området arbetade man med under 2013 inom kommunen? (Här avses inte enbart det arbete med metoder som bedrivs inom den kommunala förvaltningen.) Metod avser ett arbetssätt som är sammanhållet, direkt användbart i det praktiska arbetet samt återupprepningsbart genom användning av en manual eller dylikt. Metoder syftar till att påverka (förändra och förbättra) enskilda individers eller gruppers situation med hjälp av olika aktiviteter. Dessa metoder nedan kan också förklaras som brottsförebyggande metoder. q Kronobergsmodellen eller en liknande metod q Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod q Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang q STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) q SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) q Annan eller andra metoder, uppge vilka: Vilka delar av metoden Kronobergsmodellen eller liknande metod arbetade man med under 2013? (Ange ett eller flera alternativ) q Beslagtagande av alkohol från ungdomar q Kontakt med föräldrar q Polisingripande mot misstänkta langare Vilka delar av metoden Krogar mot knark arbetade eller liknande metod man med under 2013? (Ange ett eller flera alternativ) q Politisk förankring q Kartläggning av narkotikasituationen på krogar i kommunen q Samverkansgrupp med kommun, polis och bransch q Tillhandahålla utbildning för restaurangsanställda q Krogmiljöronder Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande

11 metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? (Ange ett eller flera alternativ) q Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) q Framtagande av policy och handlingsplan q Utbildning av personal på träningsanläggning 20. Vilka strukturerade föräldrastödprogram erbjöds i kommunen under 2013? (Med kommunen avses den geografiska, ej enbart den organisatoriska) q Aktivt föräldraskap q De otroliga åren q Föräldrakraft q Triple P q Vägledande samspel (ICDP) q Connect q Familjeverkstan q Föräldrastegen/Steg för steg q ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt q ABC (Alla barn i centrum) q COPE q Från första början q Komet för föräldrar q Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad q Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds 21. Synpunkter på frågorna om det övriga drogförebyggande arbetet Lämna gärna synpunkter på denna enkät:

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan för framgång

Samverkan för framgång Kickoff för ANDT-strategin. Landshövding Ingemar Skogö inledde konferensen om ANDT-strategin i länet. Han ser strategin både som verktyg, grund och inspirationskälla i arbetet för ett samhälle fritt från

Läs mer

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken RAPPORT Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Redovisning av ett regeringsuppdrag Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel:

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 DROGFÖREBYGGANDE STRATEGIER INOM ALKOHOL - DROG - OCH TOBAKSOMRÅDET FÖR KARLSKRONA KOMMUN 2004 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23 ( 133) FÖRORD Socialnämnden i Karlskrona antog 2000-01-24 ( 11)

Läs mer

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd

RUT Ren Uppväxt i Tingsryd RUT Ren Uppväxt i Tingsryd ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2005-2009 1 Inledning Ett försiktigt bruk av alkohol behöver för de flesta av oss inte leda till några problem. Men det finns personer som

Läs mer

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning.

Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Utvärdering av Nationella Cannabisnätverkets delprojekt Kunskapsspridning. Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna Mars, 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Högskolan Dalarnas

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi

Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Uppföljning av regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi Förslag på indikatorer avseende de prioriterade målen i strategin A D N T Narkotika Tobak Alkohol Dopning #3 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014

Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper. Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Åtgärder för att stödja sociala insatsgrupper Socialstyrelsens arbete 2013 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007

Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 Förslag till ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM DANDERYDS KOMMUN 2004-2007 ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM De senare årens utveckling i Sverige, inte minst bland barn och ungdomar, har påvisat vikten

Läs mer

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014

Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet under 2014 1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-880 45 johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2014-03-07 Kartläggningsrapport och förslag på inriktning för trygghets- och folkhälsoarbetet

Läs mer

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län

Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län MEDDELANDE NR 2007:17 Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul projektet Ansvarsfull alkoholservering i Jönköpings län Slutrapport Kul Utan Strul - projektet MEDDELANDE

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor

Kollegial granskning 2013. Gävle kommun. med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Kollegial granskning 2013 Gävle kommun med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor För Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken Granskare: Dan Osterling, Östersunds kommun Sören Berglund, Haninge

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008

LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 LÄNSSAMRÅDSGRUPPEN FÖR ALKOHOL- OCH DROGFRÅGOR VÄSTERBOTTENS LÄN Strategi 2008-10 Aktivitetsplan för 2008 Länssamrådsgruppen i alkohol- och drogfrågor har följande ledamöter: Ordförande: Harriet Hedlund,

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer