Gnosjö kommuns drogpolitiska program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gnosjö kommuns drogpolitiska program 2009-2013"

Transkript

1 Gnosjö kommuns drogpolitiska program

2 Definitioner ANT: AUDIT: Barn: BDI: BUN: BVC: Droger: Galaxen: IFO: KUF: LPF-94 : LPO-94: MVC: Riskbeteende/ riskzon: Trafiknykterhet: Ungdomar: Vuxna: Alkohol, narkotika och tobak. The Alcohol Use Disorders Identification Test. < 13 år. Becks Depression Inventory. Barn och utbildningsnämnden. Barnavårdscentralen. Tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, läkemedel (icke medicinskt bruk), gas (från kemiska preparat som används i berusningssyfte - sniffning), samt övriga preparat som kan intas i berusningssyfte. Ungdomsteam mot droger. Individ- och familjeomsorgen. Kultur och fritidsnämnden. Läroplan för de frivilliga skolformerna. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Mödravårdcentralen. Då en individ konsumerar stora mängder alkohol, brukar narkotika eller lever i en riskmiljö. Även kriminalitet räknas som ett riskbeteende. Trafikanten är opåverkad av droger. < 18 år. 18 år och äldre. Gnosjö kommuns drogpolitiska program Antaget av kommunfullmäktige , 25

3 Innehåll Inledning 4 Bakgrund 5 Gnosjö kommuns drogpolitiska program 6 Uppföljning, utvärdering och revidering 7 Prevention 8 Övergripande mål för Gnosjö kommuns politik mot droger 11 Socialnämnden 12 Kultur- och fritidsnämnden 14 Barn- och utbildningsnämnden 16 Näringslivet 18 Primärvården 20 Polisen 22

4 Inledning Gnosjö kommuns drogpolitiska program är en viktig del i kommunens strävan att skapa goda uppväxtmiljöer och bra livskvalitet för kommuninvånarna. Programmet tar sin utgångspunkt i de visioner som satts upp för kommunen. Till grund för det drogpolitiska arbetet ligger ett nära samarbete mellan kommunens tjänstemän, politiker, näringsliv, primärvård och folkhälsoråd. Samverkan mellan många goda krafter gör att vi tar vara på de kunskaper och de resurser som finns i vår kommun. Detta utgör stommen i arbetet för ett narkotikafritt samhälle och en minskning av alkoholens och tobakens olika skadeverkningar. Vi kan inte acceptera att drogernas skadeverkningar fortsätter att öka. Gnosjö kommuns drogpolitiska program är därför en gemensam kraftsamling mot drogernas negativa påverkan på vårt samhälle. Alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxtmiljö som är fri från drogproblematik. Det finns starka samband mellan föräldrars attityder till egen användning av alkohol, attityden till barnens alkoholvanor och till barnens bruk av alkohol. Tidig alkoholdebut innebär en stor risk för alkoholmissbruk senare i livet och även stor risk för missbruk av andra droger. Dessutom har forskning visat att om föräldrar inte klarar av att kommunicera konstruktivt med sina barn, löper dessa en ökad risk för beteendeproblem. Det är därför viktigt att stödja och engagera föräldrar i förebyggande insatser. 4

5 Bakgrund Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen av alkohol och narkotika ökat kraftigt i Sverige. När det gäller narkotika visar undersökningar att allt fler testar narkotika. Tillgången på olika preparat ökar ständigt och priserna på narkotika sjunker. Den här utvecklingen har lett till att vi nu har fler tunga missbrukare och personer som befinner sig i riskzonen än tidigare. Enligt alkoholkommittén har den svenska alkoholkonsumtionen sedan början av 1990-talet ökat med cirka 30 procent. Den största ökningen har ägt rum under de senaste åren. Nationella handlingsplaner Riksdagen antog 2006 två handlingsplaner, en inriktad mot narkotika och en mot alkoholskador. Dessa planer ska gälla under perioden Gnosjö kommuns drogpolitiska program tar sin utgångspunkt i dessa planer.

6 Gnosjö kommuns drogpolitiska program Gnosjö kommuns drogpolitiska program ska ligga till grund för flera konkreta insatser och det förebyggande arbetet i kommunen. Syftet är att minska alkoholkonsumtionen och förhindra allt bruk av narkotikaklassade preparat i kommunen. Programmet anger ramar och huvudinriktningar och är ett ställningstagande för att minska olika drogers skadliga inverkan på vårt samhälle. Insatserna som görs i kommunen bygger på ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog mellan flera olika viktiga aktörer i kommunen. Var och en ansvarar i grunden för sina delar. Ett fungerande samarbete är förutsättningen för ett framgångsrikt arbete. I Gnosjö tror vi att samarbetet i ett tätt nätverk kan fungera som både stöd och drivkraft för ett effektivt drogförebyggande arbete. Samarbete, delaktighet och respekt ska prägla vår strävan att skapa en kommun med goda livsvillkor för alla invånare. Kommunens program innehåller mål, riktlinjer och åtgärdsprogram för lokala aktörer inom barn- och utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, primärvård, näringsliv och polis. Ytterst ansvarig för det drogpolitiska programmet är kommunfullmäktige. Samverkan underlättas genom kontinuerlig dialog mellan grupper där de olika verksamheterna finns representerade; E Folkhälsorådet E Samrådsgruppen E E E Närgrupp 0-12 år Gnosjö Närgrupp år Gnosjö Närgrupp 0-12 år H-torp Närgrupp år H-torp

7 Uppföljning, utvärdering och revidering Programmet uppdateras årligen på kommunens hemsida och skall hållas levande. IFO-chefen ansvarar för upprättandet av programmet och att revidering sker då så behövs. Respektive ansvarig enligt åtgärdsprogrammen har ansvar för sin del av genomförande/ uppföljning och att utvärdering och redovisning av mätetalen sker. Dessa redovisningar skall årligen lämnas till IFO-chefen för sammanställning. IFO-chefen är ansvarig för att sammanställningen lämnas till socialnämnden som slutligen avrapporterar till kommunfullmäktige. Detta bör ske i samband med att socialnämnden avger sin årsredovisning. 7

8 Prevention För att förebygga användandet av droger samt dess skador, krävs såväl primärpreventiva, sekundärpreventiva som tertiärpreventiva insatser. Nivå 1 - Primärpreventiva insatser: Primärprevention är insatser som görs innan problemet uppstår och som når en bred allmänhet. Primärpreventiva insatser är viktiga och på sikt sannolikt den mest framgångsrika och effektiva förebyggande metoden. Nivå 2 - Sekundärpreventiva insatser: Sekundärprevention är de insatser som görs när något problem har uppstått. Det kan, när det gäller ungdomar, t ex handla om skolk, okoncentration i skolan samt allmänna riskbeteenden som ungdomskriminalitet och andra asociala uttryck. För lyckad sekundärprevention krävs beredskap för tidiga insatser och en fungerande samverkan mellan olika samhälleliga funktioner. Nivå 3 - Tertiärpreventiva insatser: Tertiärpreventiva insatser är den tredje graden av förebyggande verksamhet. Tertiärprevention är alla insatser som görs för de människor som hamnat i missbruk. Insatserna görs främst inom öppen- och slutenvård på olika nivåer. 8

9 Nivå 1 - Primärprevention Målområden För vilka? föräldrar, barn och ungdomar, personalgrupper Ansvar BUN, IFO, KUF, föreningsliv, BVC, MVC, systembolag, butiker, restaurangnäring Nivå 2 - Sekundärprevention Särskilda grupper gravida, trafikanter, arbetstagare, arbetsgivare, ungdomar i riskzon Ansvar polis, primärvård, BVC, MVC, arbetsplatser, BUN Individ- och familjeomsorg Nivå 3 Tertiärprevention Riskgrupper storkonsumenter, missbrukare, socialt marginaliserade Ansvar Individ- och familjeomsorg, primärvård, slutenvård, polis, arbetsplatser, BUN, Galaxen 9

10

11 Övergripande mål för Gnosjö kommuns politik mot droger Allas ansvar Samverka när det gäller barn och ungdomsarbetet för att få en helhetssyn och kunna påverka barn och ungdomars möjligheter till alkoholfria miljöer. Tidigt upptäcka personer med drogmissbruk. Nolltolerans gällande narkotikabruk. Barn och ungdomar ska inte använda droger under sin uppväxt. Inga droger ska förekomma i trafiken, på arbetsplatsen eller under graviditet. Den illegala droghanteringen ska upphöra. Skjuta upp alkoholdebuten. Etablera fler drogfria miljöer. Anordna fler drogfria fritidsaktiviteter. Nolltolerans mot droger i all offentlig verksamhet riktad mot barn och ungdomar. 11

12 Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att i enlighet med lagstiftningen ge stöd och behandling till personer med missbruksproblem. Att erbjuda information, upplysning och samverkansmöjligheter i drogfrågor ingår även i socialnämndens ansvar. Särskilt angeläget är det att tillsammans med andra aktörer i samhället bedriva attitydpåverkande insatser, främst riktade mot ungdomar. I det drogförebyggande arbetet utgör Individ- och familjeomsorgen (IFO) en betydelsefull aktör och i synnerhet fältverksamheten då fokus för dess arbete är ungdomar mellan 13 och 21 år. Mål för IFO: IFO ska arbeta för en ökad medvetenhet hos föräldrar och allmänhet om hur droger påverkar barn och ungdomar. Särskilt viktigt är att uppmärksamma barn som växer upp i en miljö där droger förekommer. IFO ska även skapa möjligheter och förutsättningar för att så tidigt som möjligt nå personer med begynnande och etablerade missbruksproblem. Mål för det förebyggande arbetet - Fältverksamheten (ungdomar år): I ett så tidigt skede som möjligt upptäcka och erbjuda stöd till ungdomar som befinner sig i en riskmiljö och/eller uppvisar ett riskbeteende. Detta ska ske genom följande åtgärder: Åtgärder på individnivå genom: - Insatskontakter enligt vård inom socialtjänsten, samt genom andra kontaktmannauppdrag - Bekymringssamtal, första LOB-samtalet (Lagen om berusning) - Fältarbete, speciellt riktat mot ungdomar i riskzon Åtgärder på gruppnivå genom: - Föräldravandring - Föräldramöten - Fältarbete - Gruppverksamhet för tjejer/killar när behov finns - Föräldragrupp när behov och/eller önskemål finns - ANT-enkät Åtgärder på samhällsnivå genom: - Alkohol- och tobakstillsyn - Kartläggning av riskfaktorer - Upptäckande av olämpliga miljöer

13 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Ingen försäljning av alkohol och tobak skall ske till ungdomar. Utbildning av butikspersonal gällande försäljning av tobak och alkohol. Utbildning i ansvarsfull servering till utskänkningspersonal. Tillsyn över försäljningsoch utskänkningsställen vad gäller tobak och alkohol. IFO-chef, alkoholhandläggar och fältsekreterare. Andel butiker med tillstånd som fått utbildning. Andel utskänkningsställen som genomgått utbildningen ansvarsfull servering. Andel butiker och försäljningsställen där olovlig försäljning skett vid kontroller/år. Andel utskänkningsställen där det skett tillsyn/år. Bygga upp och stärka barnens självkänsla. Särskilt uppmärksamma situationen för barn till missbrukande föräldrar och erbjuda dem deltagande i kommunens barngrupper. IFO-chef, BUN/personal, socialsekreterare och öppenvårdsteamet. Antal erbjudna barn att deltaga i barngrupper/år. Förtroendefullt och effektivt vård- och behandlingsarbete. Vård och behandlingsinsatserna skall bedrivas med hög rättsäkerhet och professionalism, samt med respekt för den enskildes integritet. IFO-chef. Antal överklagade beslut/år som leder till en rättelse för nämnden. 13

14 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Upptäcka langning och olaglig försäljning. Samarbeta med närpolis, särskilt i arbetet med att förhindra langning och olaglig försäljning av droger. Fältsekreterare. Antal träffar/år med närpolisen för samråd i dessa frågor. Öka medvetenheten om problem kring alkohol och andra droger. Ge information till verksamheter som kommer i kontakt med barn och föräldragrupper. Fältsekreterare. Antal informationsaktiviteter/år. Skapa möjligheter för fler drogfria ungdomsmiljöer. Delta vid större ungdomsarrangemang och samverka med andra aktörer. Fältsekreterare i samverkan med KUF och BUN. Antal drogfria ungdomsarrangemang/ år. Kultur- och fritidsnämnden Stimulerande fritidsmiljöer är en viktig del i det lokala drogförebyggande arbetet. Inom verksamhetsområdet finns stora möjligheter att kontinuerligt arbeta med attityder till olika droger, samt fortlöpande erbjuda drogfria fritidsaktiviteter. En engagerande och aktiv fritid som sker i en trygg och säker miljö med en stor tillgång till vuxna, bidrar till att skapa delaktighet och gemenskap. Detta motverkar i sin tur behovet av att använda droger. Mål: All kultur- och fritidsverksamhet i Gnosjö kommun ska verka för att ungdomar inte använder någon form av droger, samt minimera berusningsdrickandet bland äldre ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden ska även medverka till att drogfria miljöer och aktiviteter skapas för ungdomar i kommunen.

15 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Drogfri miljö. Alkohol- och drogfria aktiviteter ska arrangeras kontinuerligt. Information om drogfrågor ska ingå som en naturlig del i fritidsgårdsverksamheten. Områdeschef barn och ungdom. Antal anordnade drogfria aktiviteter/år för målgruppen. All verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar skall vara alkohol, -drog och tobaksfri. För att föreningarna i kommunen ska få kommunala bidrag och subventioner ska de kunna påvisa i sina verksamhetsprogram, målformuleringar eller årsredovisningar att droger inte accepteras i arbetet med barn och ungdomar. Kultur- och fritidschefen. Andel föreningar med ungdomsverksamhet som redovisat regler/ policy kring ANT-frågor/år. Minskad användning av droger. Föreningar och organisationer ska stimuleras till att aktivt arbeta drogförebyggande. Detta kan ske genom information och utbildningsträffar i kultur- och fritidsnämndens regi. Kultur- och fritidschefen. Antal informationsoch utbildningsträffar/år. 15

16 Barn- och utbildningsnämnden Skolan har en grundläggande funktion i det drogförebyggande arbetet. Personal inom skolan har tillsammans med föräldrar stora möjligheter att påverka barn och ungdomars attityder till droger. En stödjande psykosocial miljö i skolan reducerar även riskerna för drogproblem bland elever. Skolan ska utforma sitt arbete så att det främjar en god psykisk hälsa hos eleverna, vilket i sin tur skyddar eleverna mot drogproblem. ANT- undervisningen i skolan är enligt LPO-94 och LPF-94 ämnesövergripande och bör kombineras med hälsofrämjande insatser och föräldrastödjande arbete för största effekt. Mål: Att inga ungdomar i Gnosjö kommun skall använda alkohol och att bruket av andra droger inte etableras. Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Innehållet i ANT-planen och tobaks- och alkoholpolicyn är känt och efterföljs. Alla skolor ska ha en plan för ANT-arbetet och en tobaks- och alkoholpolicy. BUN/Skolledning. Antal elever vars föräldrar kontaktats enligt policyn p.g.a. att de använt tobak och alkohol under skoltid/år. 16

17 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Klassöverenskommelser kring gemensamma regler. Strukturerade föräldramöten i årskurs 7-9 kring föräldrarollens betydelse för ungdomars droganvändning. Skolledning, lärare och IFO. Andel gjorda klassöverenskommelser i årskurs 7-9. Antal/andel föräldrar som ställt upp på gemensamma överenskommelser. Aktuell kännedom om högstadieelevernas drogvanor. Årlig enkätundersökning om högstadieelevers drogvanor. (Länsomfattande enkät.) Skolledning, IFO och KUF. Andel rökare/snusare/ narkotikaanvändare/alkoholanvändare/ riskkonsumenter/år utifrån drogvaneundersökningen. Eleverna ska få en positiv syn till att helt avstå från alla slags droger. ANT- arbetet skall vara en naturlig och väl integrerad del i skolans undervisning. Skolledning och lärare. Andel rökare/snusare/ narkotikaanvändare/år utifrån drogvaneundersökningen. Andel alkoholanvändare/högkonsumenter/år utifrån drogvaneundersökningen. Bryta eventuellt begynnande bruk av droger. Återkommande enskilda hälsosamtal med eleverna där ANT-frågor tas upp för diskussion och eventuella åtgärder. Skolhälsovården. Antal samtal som lett till åtgärder vid ohälsa eller riskbeteende. 17

18 Näringslivet Drogpolicyn för näringslivet i Gnosjö kommun syftar till att få människor att minska användandet av tobak och alkohol och få dem att helt avstå från narkotika. Drogproblem är en viktig orsak till produktionsbortfall. Arbetsledares ansvar är att stötta medarbetare så att de vågar säga nej till alla former av droger. 18 Mål: I samarbete med arbetsledning och fackföreningarna skapa en attityd där droger ej accepteras på arbetsplatsen. Ingen medarbetare ska under arbetstid använda droger. Alla medarbetare ska vid behov och/eller önskemål få stöd för att inte använda alkohol, tobak eller andra droger.

19 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Noll-tolerans mot narkotika. Kontakt med företagshälsovården/likvärdiga samt arbetsrättsliga åtgärder vidtages om någon arbetstagare påvisas påverkad av narkotika. Arbetsledning. Antal ärenden remitterade till företagshälsovården/likvärdigt p.g.a. narkotikaanvändning. Minska droganvändningen. Öka medvetenheten att skador/olyckor kan vara orsakade av drogbruk. Arbetsledningen tillsammans med företagshälsovården och fackföreningarna/ likvärdiga. Antal genomförda informationsinsatser/ år. Antal arbetsskador/år där droganvändning kan antas ha inverkat. Bryta pågående missbruk. Ge stöd till medarbetare som har behov/önskemål om hjälp. Arbetsledning och fackföreningarna/ likvärdiga. Antal ärenden remitterade vidare. Minska droganvändningen i arbetslivet. Upprätta ett handlingsprogram mot droger på arbetsplatsen. Arbetsledningen och fackföreningarna/ likvärdiga. Antal företag med fastställda handlingsprogram. 19

20 Primärvården Primärvården är en viktig del av lokalsamhället och utgör därmed även en betydelsefull del av det drogförebyggande arbetet genom sina dagliga möten med invånare i kommunen. Primärvården har en unik möjlighet att förutom vård och behandling också nå befolkningen med hälsofrämjande insatser. Alkoholforskning har visat att enskild rådgivning från en läkare eller sjuksköterska till personer som söker vård eller behandling i sjukvården, har god effekt och minskar konsumtionen av alkohol. Mål: Arbeta för att människor med drogproblematik upptäcks i ett tidigt skede och därigenom minska risken för alkoholrelaterade sjukdomar, missbruk, beroende och social utslagning. Minska tobaksanvändningen. Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/uppföljning Mätetal Upptäcka depression i tidigt skede. Tidigt upptäcka depression och förhindra drogberoende. Psykolog och/eller kurator. Andel besökare som har följts upp utifrån diagnosen depression där man har använt BDI och/eller AUDIT. Förstärka gemensamma synsätt och ansvar mellan primärvård, IFO och t ex socialmedicin. Samverkan mellan primärvård, IFO och t ex socialmedicin. BVC och IFO-chef. Antal träffar/år mellan primärvården, individ- och familjeomsorgen, BUN där gemensamma frågor tas upp. Befintligt åtgärdsprogram används. Åtgärdsprogram vid konstaterat riskbruk/beroende. Riskbrukssköterska Andel besökare som genomfört AUDIT/år. 20

21 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Alla gravida skall erbjudas AUDIT och information om alkoholens skadeverkningar vid graviditet vid inskrivningen. AUDIT vid hälsosamtal (v 6-8) eller inskrivningssamtal (v 8-12) med gravida, för tidig upptäckt av riskbruk/beroende. Kvinnohälsovården. Andel gravida som genomfört AUDIT/år. Andel upptäckta gravida med riskbruk/år. Befintligt åtgärdsprogram används. Åtgärdsprogram vid konstaterat riskbruk/ beroende. Kvinnohälsovården. Antal med riskbruk som fått motiverande samtal/år. Antal/andel med beroende som skickats vidare till Beroendeenheten/år. Upptäcka riskbruk som påverkas/döljs av det somatiska hälsotillståndet. Hälsoupplysning där sambandet mellan sjukdom, alkohol och droger tas upp. Hälsokurvor bör användas för att kunna påverka människors livsstil. Primärvårdsläkarna och preventionssköterskor. Andel besökande i primärvården/år som haft hälsosamtal och där Hälsokurvor upprättats. Hälsosamtal till alla gravida. Alla barnmorskor skall ha utbildats i Motiverande samtalsmetodik. Hälsosamtal kring skadeverkningar av alkohol, tobak, andra droger och läkemedel under graviditeten. Kvinnohälsovården. Andel gravida som haft hälsosamtal/år. Andel barnmorskor som har genomgått utbildning i Motiverande samtalsmetodik. 21

22 Polisen Polisens primära uppgift är att förhindra brott. Detta kan ske genom förebyggande arbete i form av information och utbildning riktad såväl till enskilda som till grupper. Därtill har polisen uppgiften att beivra brott dvs. ingripa då ett brott begåtts. I det lokala drogbekämpande arbetet är polisen, och då särskilt närpolisen, en av de viktigaste samverkansparterna, såväl när det gäller preventivt arbete bland barn och ungdomar, som arbetet mot droganvändning i vuxenvärlden. Mål: Att förhindra brottslig droganvändning (olaglig försäljning, langning, droger i trafiken m m). Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal Ungdomar skall inte inneha alkohol. Alkohol som innehas av minderårig tas systematiskt i beslag. Polisen. Antal gjorda beslag/ år. Ökad upptäckt av drograttonykterhet/ rattonykterhet för att minska trafikolyckor vållade av alkohol. Trafiknykterhetskontroller. Polisen. Antal genomförda kontroller/år. Andel drogonyktra av alla kontroller/år. Andel onyktra av alla kontroller/år. 22

23 Mål Åtgärder Ansvar för genomförande/ uppföljning Mätetal De som upptäcks genom Snabba ryck skall få hjälp med sitt missbruk. Snabba ryck -åtgärdsprogram vid upptäckt av trafikonykterhet. Vid rattonykterhet ska personen i fråga snabbt få kontakt med beroendevården. Polisen/IFO. Antal upptäckta/år. Andel upptäckta som påbörjat behandling/ år. Minimera trafikolyckor med mopeder. Ge samtliga skolungdomar i grundskolans 8:e klass en möjlighet att få information om droger i samband med trafik. BUN i samarbete med polisen. Andel elever som gått ut 8:e klass och fått trafik/ mopedundervisning/ år. Nolltolerans mot droger i trafiken. Ge gymnasieeleverna möjlighet att få information i årskurs 2, om droger och trafik. Gymnasiechefen i samarbete med polisen. Andel gymnasieelever/år som fått informationen. 23

24 Läs mer på internet Fakta om alkohol och droger Testa dina alkoholvanor Kontaktinformation Gnosjö kommun Storgatan Gnosjö kommun Telefon Socialmedicinsk mottagning för vuxna Finngatan Värnamo Telefon Galaxen, Ungdomsmottagning mot droger Finngatan Värnamo Telefon Företagshälsan i Gnosjö AB Rosendalsgatan Gnosjö Telefon Gnosjö vårdcentral Järnvägsgatan Gnosjö Telefon Anonyma narkomaner Hembygdsvägen Gnosjö Telefon

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare:

Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Cirkulärnr: 2001:29 Diarienr: 2001/0399 Handläggare: Gigi Isacsson Sektion/Enhet: Socialtjänst, skydd och säkerhet Datum: 2001-02-22 Mottagare: Socialnämnd el motsvarande Individ-/och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Donnergymnasiets ANTD-plan

Donnergymnasiets ANTD-plan Donnergymnasiets ANTD-plan ANTDPLAN VID MISSTÄNKT DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK ANTD=Alkohol, narkotika, tobak och doping Donnergymnasiets vision Vår vision med det drogförebyggande arbetet är att

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR HABO KOMMUN Fastställd av Kommunfullmäktige i Habo kommun 2009-01-29 3 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING 3 GRAVIDITET/ AMNING 4 UNGDOMSTIDEN 5 IDROTTEN 7 TRAFIKEN 7 2 Drogpolitisktprogram

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE

RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE RIKTLINJER FÖR ARBETET MOT MISSBRUK OCH BEROENDE Gäller från 1 januari 2010 Allmänt Innehåll Kommunens Övergripande Avgränsning Missbruksvård riktlinjer vision mål i dokument utveckling Socialnämndens

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola

LIVSKUNSKAP. Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51. Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola LIVSKUNSKAP Barn och Utbildningsnämnden Piteå kommun 2004 2004-04-28 BUN 51 Bilden gjord av mellanstadieelever Sjulnäs skola SANT-plan för grund- och gymnasieskolan i Piteå kommun Mål SANT-undervisningen

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

En drogfri miljö. Drogpolicy

En drogfri miljö. Drogpolicy En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 kungsbacka kommun Målsättning

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

Alkohol och Drogmissbruk

Alkohol och Drogmissbruk Alkohol och Drogmissbruk Handlingsprogram För anställda och förtroendevalda Antaget av KF 110 981026 Redaktionella ändringar 20091120 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Mål 3 2. Syfte med handlingsprogrammet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Uppsala. Otti Aoif-äWI. Handlingsplan mot droger för grundskolan. Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Otti Aoif-äWI Uppsala * "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Annbritt Öqvist Datum 2015-01-16 Diarienummer UBN-2015-0423 Utbildningsnämnden Handlingsplan mot droger för grundskolan Förslag till

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Slutrapport "Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar"

Slutrapport Tidig upptäckt av riskbruk och riskbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-28 SID 1 (3) Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08-508 05 308 Dnr 500-441 - 2009 Sammanträde 24 november

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger

Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Livsstilsenheten kompetenscentrum Alkohol/droger Psykoterapiutbildad steg 1 Certifierad Alkohol/drogutredare Nykter alkoholist (18 år) ADDIS-utredningar Stödsamtal individuellt/grupp Utbildning/föreläsningar

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Tobaksfri skoltid. omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi

Tobaksfri skoltid. omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi Tobaksfri skoltid omfattar barn/unga i förskola, grundskola och fritidsverksamhet under Ystads kommuns regi Tobaks policy Syfte Ystads Kommuns förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet är en stödjande

Läs mer

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen

Förlängning av missbrukspolicyn med komplettering dopning - remiss från kommunstyrelsen Norrmalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-02-21 Handläggare Gunilla Schedin Telefon: 08-508 09 277 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Förlängning av missbrukspolicyn

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06

DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY, studerande sid 1 ORDNINGSREGLER sid 2 DROGPOLICY, anställda sid 3-5 2009-03-06 DROGPOLICY VID VINDELNS FOLKHÖGSKOLA Som studerande vid Vindelns folkhögskola ska du respektera vår internatoch

Läs mer

ANTD-förebyggande arbete

ANTD-förebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Jenny Neikell och Annie Stråhlén Länssamordnare för alkohol-, narkotikaoch tobaksförebyggande arbete ANTD-förebyggande arbete Nationella mål inom ANTD Alkohol (2006-10) Narkotika

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar

Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015. Drogpolicy och handlingsplan för elever/ungdomar Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr 1091-2015 Drogpolicy och handlingsplan för INLEDNING Denna drogpolicy och handlingsplan gäller samtliga grundskolor och fritidsgårdar i Östersunds kommun. Fristående

Läs mer

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor.

Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Handlingsplan mot droger för Gävles kommunala grund och särskolor. Grund och särskolans handlingsplan mot droger skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk samt missbruk

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun

Alkohol- och drogpolitiskt. Hultsfreds kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbeta fram strategier tegier för att t senare- lägga alkoholdebuten hos ungdomar Att t nedbringa den totala konsumtionen av alkohol Att t kraf

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015

Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Drogpolicy vid Norrtelje teknik-och naturbruksgymnasium läsåret 2014-2015 Inledning Det kan vara svårt att upptäcka att någon har eller håller på att utveckla ett missbruk. Signalerna kan blandas ihop

Läs mer

KS 9 18 DECEMBER 2013

KS 9 18 DECEMBER 2013 KS 9 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-11 Diarienummer KSN-2013-0335 Kommunstyrelsen Drogpolitiskt program för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson Veronica Almroth Agneta Gustavsson,

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN. Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Ånge kommun BRÅ:s FÖRSLAG Planeringsenheten/lep 2004-09-20 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I ÅNGE KOMMUN Öka medvetenheten och tryggheten hos medborgarna Principprogram för det brottsförebyggande arbetet samt

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak

Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Hillerstorpsområdets handlingsplan mot ANT, Alkohol Narkotika Tobak Mål Skolorna i Gnosjö kommun har enligt det alkohol- och drogpolitiska programmet som strävandemål att inga barn eller ungdomar under

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping

ARBOGA KOMMUN. Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika och doping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26 Blad 11 Ksau 70 Dnr 246/2014-101 Svar på medborgarförslag om att Arboga blir en kommun där man prioriterar arbetet med alkohol, narkotika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal

Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Polisen Fyrbodal 20140924 Avtal om samverkan mellan Uddevalla kommun och Polisområde Fyrbodal Handlingsplan Detta dokument innehåller Uddevalla kommuns och Polisområde Fyrbodals gemensamma handlingsplan.

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2010

Narkotikakartläggning för 2010 KARTLÄGGNING 1(11) Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-152268 Socialnämnden Narkotikakartläggning för 21 Sammanfattning Kartläggningen är avgränsad till Norrköpings kommun. Myndigheter

Läs mer

Handlingsplan för det drogpreventiva arbetet i Landskrona Stads gymnasieskolor samt Estet College och Junior College

Handlingsplan för det drogpreventiva arbetet i Landskrona Stads gymnasieskolor samt Estet College och Junior College Utbildningsförvaltningen 1(9) Datum 120528 Handläggare Christian Olsson Er Referens Vår Referens Handlingsplan för det drogpreventiva arbetet i Landskrona Stads gymnasieskolor samt Estet College och Junior

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-27 5 Alkohol- och drogpolitiskt program 2012 Inledning Syftet med det alkohol- och drogpolitiska programmet är att det ska utgöra

Läs mer

Policy och handlingsplan mot droger

Policy och handlingsplan mot droger Policy och handlingsplan mot droger Ht2014/Vt 2015 /Sundlerhälsan 2015-05-28 1 Innehållsförteckning Syfte och mål...2 Skolans regler...3 Tobak...3 Alkohol...3 Narkotika...3 Elevskåp...3 Förebyggande insatser...3

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium

HÄRJEDALENS KOMMUN. Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan. handlingsplan. Härjedalens för grundskolor och gymnasium HÄRJEDALENS KOMMUN Alkohol och och drogpolicy med handlingsplan handlingsplan för Härjedalens för grundskolor och gymnasium Barn, Utbildning och Fritid Drogpolicy och handlingsplan för Härjedalens kommuns

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län och Sävsjö Kommun Antagen i kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 2014-01-07 11 I januari 2008 presenterade

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

PLAN. för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna 2013-2015

PLAN. för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna 2013-2015 PLAN för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i Sollentuna 2013-2015 Bakgrund Riksdagen har antagit den samlade strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)

Läs mer

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6)

Drogpolicy. StorsjöGymnasiet 0 (6) Drogpolicy StorsjöGymnasiet 0 (6) Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 2 Definition... 2 Målsättning... 3 Handlingsplan... 3 Förebyggande åtgärder... 3 Direkta åtgärder... 3 Tecken och symtom... 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALKOHOL OCH DROGPOLICY 1 POLICY 1 2 MÅLSÄTTNINGAR OCH REGLER 2 2.1 Mål och medel 2 2.2 Regler 2 3 CHEFENS/ARBETSLEDARENS ROLL OCH ANSVAR 3 4 TIDIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer

Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN. Folkhälsoplan 2004-2008

Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN. Folkhälsoplan 2004-2008 Folkhälsoenheten Skaraborg GÖTENE KOMMUN Folkhälsoplan 2004-2008 Antagen av Kommunfullmäktige 26 april 2004 VISION Det lokala folkhälsoarbetet i Götene kommun utgår från visionen att skapa en god livsmiljö

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer