OBS! Verksamhetsplan Folkhälsorådet Tibro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro"

Transkript

1 OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1

2 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling. En god hälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet, delaktighet och trygghet. Folkhälsorådet arbetar för att skapa förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor. Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka livsvillkor främjar en god hälsa. Tillgång till sociala nätverk och mötesplatser, kunskap och utbildning, arbete/sysselsättning skapar möjligheter till delaktighet, engagemang och handlingskraft. Folkhälsoarbetet i Tibro är riktat till hela befolkningen. Under perioden har Folkhälsorådet valt att prioritera barn, ungdomar, unga vuxna och äldre. Verksamhetsplan 2011 följer det Hälsopolitiska programmet och handlingsplanen för och dess inriktningsmål. Indikatorerna följs upp årligen genom välfärdsnyckeltal för att visa hur folkhälsoarbetet och hälsan i Tibro utvecklas. Uppföljning av insatser i de årliga verksamhetsplanerna görs i form av en verksamhetsberättelse vid årets slut. Övergripande mål för folkhälsoarbetet i Tibro att skapa förutsättningar i Tibro för en god hälsa på lika villkor Det nationella folkhälsomålet att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen utgör basen i folkhälsoarbetet. Det övergripande folkhälsomålet ska uppnås genom arbete med elva målområden som lyfter fram och stärker viktiga bestämningsfaktorer för hälsa. 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 2

3 Framgångsfaktorer Folkhälsorådet äger ingen egen verksamhet utan ansvaret sträcker sig till att initiera, implementera, samordna och driva ett lokalt folkhälsoarbete i samarbete med interna och externa aktörer. Folkhälsofrågorna berör alla samhällssektorer och alla nivåer i samhället. Med utgångspunkt från den enskildes ansvar för sin hälsa, är basen i folkhälsoarbetet den ordinarie verksamheten inom kommun, primärvård och tandvård. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter en aktiv medverkan av kommunala förvaltningar och nämnder men också en aktiv samverkan med hälso- och sjukvård, andra lokala myndigheter, frivilligorganisationer, företag och kommunens invånare. Samverkan är ett nyckelord i allt folkhälsoarbete. Folkhälsorådets organisation Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Tibro kommun och Västra Götalandsregionen i syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsorådet kallas till möte minst fyra gånger per år. Följande ledamöter ingår i Folkhälsorådet fram till , då ny mandatperiod träder ikraft. Tibro kommun Claes Jägevall(fp), ordförande Bengt Andersson, (c) Michael Hallgren(m) Annica Erikssen(s) Jan-Eric Dahlin(fp) Annika Larsson kommunstyrelsen socialnämnden barn och utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden bygg- och miljönämnden kommunchef Västra Götalandsregionen, Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg Laila Neck(s) vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Lars-Åke Carlsson(m) hälso- och sjukvårdsnämnden Erling Pedersén vårdcentralschef Gunnie Axelsson folkhälsoplanerare Folkhälsorådets presidie består av ordförande, vice ordförande samt folkhälsoplanerare och har som uppgift att bereda ärenden till folkhälsorådets sammanträden. Skadeförebyggande arbete Folkhälsorådets arbetsgrupp inom området skadeprevention arbetar långsiktigt, målmedvetet och följer WHO:s kriterier för en säker och trygg kommun. Arbetsgruppen har politisk ledning och representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, säkerhetssamordnare, medicinsk ansvarig sjuksköterska för rehabilitering samt folkhälsoplaneraren ingår. 3

4 Folkhälsorådets roll och ansvar kartlägga, analysera, samordna och prioritera insatser för förbättrad folkhälsa ur ett kommunperspektiv initiera, inspirera och utveckla det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ta fram mätbara mål och följa upp dessa utifrån de nationella folkhälsomålen opinionsbildning upprätta/utarbeta förslag till Folkhälsoplan som kontinuerligt utvärderas årligen upprätta verksamhetsplan med budget årligen avge verksamhetsberättelse följa upp och utvärdera vidtagna insatser Delaktighet och inflytande i samhället Kommunövergripande arbete Fokusområden Arbete med fokusområden är en del i nu gällande folkhälsoavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna Östra och Västra Skaraborg och kommunerna i Skaraborg. Med ett medvetet och kraftfullt samarbete kring prioriterade fokusområden(områden eller befolkningsgrupp)avser kommunerna och hälso- och sjukvårdsnämnderna att ytterligare förstärka och utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet. Barn och ungdomars psykiska hälsa utgör fokusområde för Kring fokusområdet genomförs årligen en folkhälsokonferens. Samverka kring temat Barn och ungdomars psykiska hälsa för gemensam kunskapsuppbyggnad och fördjupning. Folkhälsoråden och kommunerna i Skaraborg Utveckling av folkhälsan Att följa utvecklingen av folkhälsan och påverkbara faktorer är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Det behovsunderlag som tas fram varje år för Skaraborg är en viktig del i utvecklingen av detta. Hälso- och sjukvårdsnämnderna, Östra och Västra har tagit fram(juni 2010) en Strategisk plan för folkhälsoarbete, Skaraborg med utgångspunkt från det nationella målet, visionen Det goda livet och den folkhälsopolitiska policyn. Analys av befolkningens behov och hälsa ska utvecklas. Utifrån Strategisk plan och Behovsunderlag utforma tydliga, mätbara och relevanta mål för kommuninvånarnas hälsa. Utveckla metoder och användande av folkhälsoekonomi som underlag i prioriteringsarbetet. Fortsätta utvecklingsarbetet med ett Välfärdsbokslut 2011 utifrån framtagna indikatorer/nyckeltal. Folkhälsorådet i samverkan med kommunens förvaltningar 4

5 Politiker utbildning En ny mandatperiod innebär nya politiker i politiska nämnder. För att bedriva ett framgångsrikt folkhälsoarbete måste kunskapsnivån gällande folkhälsofrågor ligga på en hög nivå. Folkhälsoarbete handlar om att påverka befolkningens hälsa och ansvaret vilar både på politiken och den enskilde. Att styra mot hälsa handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Anordna folkhälsoutbildning för nya politiker i Tibro. Anordna gemensam folkhälsoutbildning för Folkhälsoråden i Hjo, Tibro, Karlsborg. Folkhälsoråden i Hjo, Tibro, Karlsborg Utveckla dialoger Folkhälsorådet kommer att utveckla bättre dialoger genom att delta i och arrangera möten med invånarna i samband med föreläsningar, konferenser och olika arrangemang. Dialog är ett sätt att öka kunskap, förståelse och intresse för livsstilens betydelse för hälsan. Utveckla arenor för samverkan med folkbildning och föreningsliv. Öka seniorers möjlighet att själva finna och ta ansvar för sin ålderdom. Anordna föreläsningar om livsstil och hälsa och skapa mötesplatser kring folkhälsa. Kommunens förvaltningar, studieförbund, frivilligorganisationer m fl Revidering flerårig folkhälsoplan Det Hälsopolitiska programmet och handlingsplanen för Tibro kommun ligger till grund för ett effektivt långsiktigt folkhälsoarbete, i syfte att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Programmet anger inriktningen på det lokala folkhälsoarbetet samt prioriterar de grupper som är i störst behov av förebyggande insatser. Ansvar: Uppföljning och revidering av det Hälsopolitiska programmet. Överlämna ett Hälsopolitiskt program och handlingsplan för år till hälso- och sjukvårdsnämnden för godkännande och till kommunen för fastställande. Folkhälsorådet Kultur för unga vuxna Fler kultursatsningar för, med och av unga vuxna - skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Filmverket ett treårigt projekt. År 2 pågår på fritidsgårdar. Nystart planeras tillsammans med Nyboskolan. Imagening kulturarbetare från olika länder visar upp sig i Tibro. Att ungdomar tillsammans med vuxna utvecklar befintliga mötesplatser Kultur och Fritid, Folkhälsoråd, föreningar och studieförbund 5

6 Integrationsprojekt Aktivt arbeta tillsammans med den nya Integrationsenheten för att skapa en bättre helhetssyn runt invandrarbarn och ungdomar. Prova-på-aktiviteter för barn och ungdomar tillsammans med föreningslivet. Folkhälsorådet, Integrationsenheten och SFI(Svenska för invandrare) Funktionshinder Ungdomar med funktionsnedsättning är en marginaliserad grupp - unga i utanförskap. De är ofta begränsade till vad de kan göra på sin fritid. Specialanpassad fritidsverksamhet är mycket begränsad. Ofta leder det till att ungdomar med funktionsnedsättning blir inaktiva, ensamma och skapar dåliga matvanor. Socialt kan denna grupp också hamna utanför, då de kan ha svårt att få vänner utanför den dagliga verksamheten. Stödja ett återkommande Må bra läger för denna grupp av utsatta ungdomar. Visa vad olika föreningar i Skaraborg kan erbjuda för aktiviteter. Handikappomsorgen i Tibro kommun i samverkan med Götene kommun och Axvall folkhögskola. Ekonomiska och sociala förutsättningar Underlätta ungdomars väg till arbete Genom extra fokus, tidiga upptäckter/åtgärder och i bred samverkan vidareutveckla former för att ge ungdomar stöd och information om möjliga vägar till utbildning och arbete. Stödja Sommarentreprenörerna genom frukostprojekt en bra start på dagen. Arbetsmarknadsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen samt Ung Företagsamhet. Äldres hälsa Andelen äldre kommer att öka i befolkningen, vilket innebär ytterligare insatser för att äldres hälsa skall vara god. Ålderdomen innebär för många en större ensamhet än tidigare i livet. Därför är insatser som leder till minskad isolering, ensamhet och otrygghet särskilt viktiga. Vidareutveckla Äldrecentrum utifrån de fyra hörnpelarna social gemenskap; meningsfull sysselsättning; fysisk aktivitet; goda matvanor. Genomföra Äldre- och Anhörigdag den 6 oktober,

7 Föreläsningsserie vår och höst, föreläsningar med olika inriktning. Utveckling av fallskadeförebyggande arbete inom olika verksamheter. Skapa arenor för möten mellan blivande pensionärer och olika aktörer i samhället, för att själva forma och ta ansvar för en ålderdom med hög livskvalitet. Folkhälsorådet i samverkan med Äldrecentrum, Anhörigstödet, Utvecklingsrådet på ÄC, föreningar och organisationer. Barns och ungas uppväxtvillkor Familjecentral På Familjecentralen bedrivs verksamhet som är hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Verksamheten sker i samverkan mellan barnoch utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och primärvården. Inriktning för 2011 är att genom föräldrautbildning främja hälsa hos unga föräldrar och deras barn. Folkhälsorådet skall stödja Familjecentralen Källan i utvecklingsarbetet med föräldrastöd kring: Unga föräldrar Utöka samarbetet med dietist Småbarnsliv Vägledande samspel(icdp) Utöka samarbetet med konsumentrådgivare Skadeförebyggande arbete inom barnolycksfall Individuella insatser och riktade grupper efter behov Gemensam lunch en gång i månaden i den öppna verksamheten Folkhälsorådet i samverkan med Familjecentralen Hälsofrämjande skola Hälsofrämjande skola handlar om att dels utveckla hela skolans vardag som en stödjande och främjande fysisk och psykosocial miljö för hälsa och lärande men även stärka och utveckla hälsoundervisningen i ett vidare perspektiv. En av grundstommarna i arbetssättet är att hela skolan är engagerad. Det innebär att all personal, elever och föräldrar får vara med och utforma ett sätt att arbeta för den gemensamma visionen en Hälsofrämjande skola. Genom att fokusera på skolans möjligheter och utgå från redan befintliga förutsättningar för att få elever och personal att må bra, kan en Hälsofrämjande skola bidra till att påverka ungdomars livsstil och hälsoval i en positiv riktning års satsning inom Hälsofrämjande skola är personalutbildning i KOMET(kommunikationsmetod). Utbildningen handlar om att främja elevens förmåga att finna lugn och trygghet i sig själva, att främja social gemenskap och elevers empatiska förmåga. Att stödja Nyboskolan i arbetet utifrån konceptet Hälsofrämjande skola. Folkhälsorådet och Nyboskolan 7

8 Friendsutbildning Friendsutbildning är ett sätt att stärka arbetet med att förebygga och motverka mobbning och kränkande behandling och att snabbare kunna upptäcka och identifiera utsatta personer och/eller grupper. Utbildning ges av Stiftelsen Friends. Den vänder sig till 6-åringarna i förskoleklasserna, till kamratstödjarna och till den personal som arbetar i skolans mobbningsteam. Stödja genomförandet av Friendsutbildning under en tre års period enligt presenterat förslag. För åren 2010 och 2011 bevilja ett bidrag á kronor, fördelat på vardera Häggetorp, Ransberg/Smuleberg samt Nyboskolans rektorsområden. Folkhälsorådet och skolan Utvecklingsarbete kring barn och ungdomars hälsa I det dagliga arbetet och i kontakterna med ungdomar, utanför skolans och föreningarnas värld, har ungdomsverksamheten en mycket viktig roll. Speciellt för att fånga upp föreningslös ungdom och ungdomar som inte trivs i skolans miljö. Genom bred samverkan initiera och skapa förutsättningar för en rik och hälsofrämjande fritid för barn och ungdomar. Utveckla former och arenor för samverkan med föreningsliv och folkbildning. Fysisk aktivitet för ungdomar som inte är föreningsanslutna. Aktiviteter för ungdomar med funktionshinder. Folkhälsorådet, kultur och fritid, barn- och utbildningsförvaltningen och föreningar Hälsa i arbetslivet Ökad hälsa för unga vuxna år Ohälsotalet i gruppen unga kvinnor och män år i Tibro är trots alla insatser fortfarande bland de högsta i landet. Det samverkansprojekt, som påbörjades redan under 2006 tillsammans med Folkhälsorådet i Karlsborg, är avslutat och har övergått i en process där medverkande parter fortsatt att arbeta för ökad hälsa i åldersgruppen. Arbetet måste ses som en långsiktig process för att skapa god hälsa och goda livsvillkor för Tibros och Karlsborgs unga kvinnor och män. Utvärderingen av hela projektet genomfördes under hösten 2010 av Högskolan i Skövde. Presentation av resultaten från utvärderingen för berörda samverkansparter. Kartläggning av behov av insatser, som framkommer vid utvärderingen, av orsaker till det höga ohälsotalet bland unga i Tibro. Folkhälsorådet 8

9 Miljöer och produkter Skadeförebyggande arbete Folkhälsoarbetet är, som mycket annat, viktigt och ingår som en naturlig del i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Det kan gälla planering av den fysiska miljön där man vill skapa miljöer där alla kan trivas och också ställen som kan locka till aktiviteter. Byggnadsnämnden skall också i sin myndighetsroll, bygglovshanteringen, granska och kontrollera tillgängligheten så att alla kan vistas och fungera i den offentliga miljön. Även i rollen som trafiknämnd ingår folkhälsa då det gäller lokala trafikregler och trafiksäkerhetsåtgärder mm. Ansvar: I planarbeten uppmärksamma tillgängligheten likväl som livskvalitén för alla. Följa skadestatistiken, notera de farliga miljöerna och ge förslag på förbättringsåtgärder. Genom Skadegruppen medverka till information, utbildningar, besiktningar och annat inom skador och trafik. Se över former för att minska fallolyckor bland äldre. Vidareutveckla Cykla eller gå till skolan projektet. Samhällsbyggnadsnämnden Folkhälsorådet och arbetsgruppen Skador Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Enligt Överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och Primärvården/Tandvården ska ett mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Ansvar: Ta fram en aktivitetskatalog tillsammans med primärvården. FYSS på recept: motion, rökavvänjning, viktreduktion, aktivitet för att hitta balansen och minska risk för kronisk sjukdom Primärvården Primärvården och Folkhälsorådet i samverkan Fysisk aktivitet Sätt Tibro i rörelse Under sommarhalvåret vara medarrangör i kampanjen Cykla eller gå till jobbet. Medverka under Folkhälsoveckan Medverka med insatser under Uppmärksamhetsvecka 19 kring mat och fysisk aktivitet Ett friskare Sverige Kultur och Fritid, Folkhälsoråd, Primärvård, Skadegruppen, Vägverket, föreningar, näringsliv och enskilda. 9

10 Matvanor och livsmedel Skolmatsakademin Västra Götalandsregionen startade 2006 ett samverkansprojekt kallad Skolmatsakademin. Målet för Skolmatsakademin är att ge barn och ungdomar bättre hälsa, en positiv attityd till goda matvanor och måltidsmiljö samt mer kunskap om kostens betydelse för den yttre miljön. Tibro ingår i Skolmatsakademin och deltar aktivt i projektet då det ligger helt i linje med Tibro kommuns handlingsplan för övervikt och fetma bland barn och ungdomar. Ansvar: Stödja utvecklingsarbetet inom ramen för Skolmatsakademin. Verka för att en Kostplan utarbetas för Tibro kommun. Folkhälsorådet, Nyboskolan samt Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen. En styrgrupp med deltagare från Nyboskolan, kostchef samt folkhälsoplanerare samordnar och driver projektet i Tibro kommun. Kostnätverk - kommunsamverkan Utveckla kommunsamverkan inom Kostnätverket(KNÖS) Samverka över kommungränser för att skapa en positiv attityd till goda matvanor och trivsam måltidsmiljö samt mer kunskap om kostens betydelse för hälsan. Gemensamt utveckla och driva frågor utifrån Skolmatsakademins mål och riktlinjer. Tibro, Skövde, Mariestad, Töreboda och Hjo kommuner i samverkan. En kostnätverksgrupp bestående av kostchef och folkhälsoplanerare i respektive kommun. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Ungdomars alkohol- och drogvanor Stödja arbetet för att minska användningen av alkohol och droger. Information till föräldrar i samband med skolavslutningen. Utskick till föräldrar om alkohol och risker i samband med avslutningen och hur föräldrar kan stödja sina barn.. Stödja skolans arbete med antirök- och snuskort. Erbjuda personal, fältassistenter utbildning genom kampanjen Kraftsamling. Samrådsgruppen, Ungdomsgruppen Hjo-Ti-borg, Folkhälsorådet, polisen, Folkhälsoenheten Skaraborg. Uppföljning: Årlig drogenkät bland elever i grundskola och gymnasieskola 10

11 Budget Intäkter Tibro kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg Summa kronor: Kostnader Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Övrigt Oförutsedda utgifter, möteskostnader, mm Summa kronor: Tibro Folkhälsoråd Claes Jägevall Ordförande Folkhälsorådet Gunnie Axelsson Folkhälsoplanerare 11

12 12

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Hjo kommun Folkhälsoarbetet i Hjo kommun Ett av de viktigaste värdena i livet är att ha en god hälsa. Människor som har goda utbildningsmöjligheter, meningsfull sysselsättning

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014

Folkhälsoplan. Hultsfred kommuns mål 2012-2014 Folkhälsoplan Hultsfred kommuns mål 2012-2014 1 (4) Folkhälsa i Sverige Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Folkhälsorådet Tibro

Folkhälsorådet Tibro Folkhälsorådet Tibro Verksamhetsberättelse 2008 1 Inledning Folkhälsorådet är ett lokalt samverkansorgan mellan Tibro kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg i syfte att stärka och utveckla

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Verksamhetsplan Folkhälsorådet Tibro

Verksamhetsplan Folkhälsorådet Tibro Verksamhetsplan 2010 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa ses som en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Folkhälsostrategi 2014-2018

Folkhälsostrategi 2014-2018 Folkhälsostrategi 2014-2018 En god hälsa i befolkningen påverkar tillväxt, utveckling och välfärd i positiv riktning. Folkhälsa handlar om att med hälsofrämjande och förebyggande insatser åstadkomma en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv

Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Köpings idrottsliv Sveriges bästa? Idé- och inriktningsplan för en bättre idrott ur ett folkhälsoperspektiv Vår verksamhetsplan I kommunens mål är fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, en aktiv fritid

Läs mer

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten

Idrott hela livet. Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten Idrott hela livet Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Norrbotten December 2015 Sid 2/12 Nationella folkhälsomål Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar

Läs mer

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång!

Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Mat, kultur, sjukvård, socialt sammanhang, kunskaper, motion. ja, listan på begrepp, som påverkar vår hälsa, kan göras mycket lång! Begreppet folkhälsa blir en allt viktigare del i människors vardag. Förr

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsplan 2008 Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 NATIONELLA MÅL... 4 LOKALT FOLKHÄLSOARBETE... 4 INSATSER I HÄRRYDA KOMMUN... 5 HÄLSOFRÄMJANDE SKOLA... 6 KAMRATSTÖDJARUTBILDNING...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Inledning Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet har prioriterat tidiga insatser till barn

Läs mer

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013

Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Folkhälsoplan Kramfors kommun 2010-2013 Kramfors kommun ska vara en kommun där livsmiljön möjliggör att människor uppnår och bibehåller en god hälsa. Att ha en god hälsa är något som de flesta värdesätter

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018

FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 FOLKHÄLSOPLAN för Filipstads kommun 2015-2018 Ett aktivt folkhälsoarbete har bedrivits i Filipstad under en längre tid. Sedan år 2004 är det Lokala folkhälsorådet (LFHR) direkt underställt kommunstyrelsen.

Läs mer

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Antaget av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 25 Dnr: KS 318/11 900 Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet i Båstads kommun 2013-2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015

Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Utförlig beskrivning av välfärds- och folkhälsoprogrammet 2012-2015 Ett avtal finns mellan kommunen och Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd i Dalsland vilket välfärdsinnebär bland och annat

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015

Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 Folkhälsoplan Härjedalens kommun 2012-2015 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Bakgrund sid. 4 Ekonomiska vinster att arbeta för en god folkhälsa sid. 5 Hälsans bestämmelsefaktorer sid. 8 Folkhälsoplan

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet december 2014 Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Folkhälsorådet tar initiativ till insatser som främjar folkhälsan i Mölndal. Rådet inspirerar offentliga, privata och ideella

Läs mer

Ökad hälsa. för unga kvinnor 18-34 år i Tibro och Karlsborg. Projektbeskrivning

Ökad hälsa. för unga kvinnor 18-34 år i Tibro och Karlsborg. Projektbeskrivning Projektbeskrivning Ökad hälsa för unga kvinnor 18-34 år i Tibro och Karlsborg Folkhälsoråden i Tibro och Karlsborg, 2006 Gunnie Axelsson, folkhälsoplanerare i Tibro Lena Johansson, folkhälsoplanerare i

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

2(16) Innehållsförteckning

2(16) Innehållsförteckning 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier...

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld

Rapport 2009:55. Kartläggning av insatser för barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapport 2009:55 Kartläggning av insatser för barn som väer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller bevittnat våld Rapportnr: 2009:55 ISSN: 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Hälsoplan för Årjängs kommun

Hälsoplan för Årjängs kommun Kommunfullmäktige Birgitta Evensson, 0573-141 32 birgitta.evensson@arjang.se PLAN Antagen av KF 2018-06-18 211.10 Paragraf 94 1(8) Hälsoplan för Årjängs kommun 2(8) Inledning Befolkningens hälsa är en

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1

FOLKHÄLSOPLAN. För Emmaboda kommun 2013-2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 FOLKHÄLSOPLAN För Emmaboda kommun 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16, 100 registernr. 03.20.1 Hållbar och Hälsa Miljö tog initiativ till att en lokal folkhälsoprofil skulle tas fram, och

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse för folkhälsorådet 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Folkhälsan - ett samhällsansvar... 3 Mål för folkhälsoarbetet... 3 Lokalt folkhälsoarbete... 3 Folkhälsorådet i Essunga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 Folkhälsorådet verksamhetsplan 2016 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads kommun där politiker från kommunen och hälso- och sjukvården samverkar

Läs mer

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR HANDLINGSPLAN FÖR FOLKHÄLSA 2015 1 JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Inriktningsområden Jämlik hälsa i hela kommunen Delaktighet och Inflytande Datamaterial - statistik Tillgång till sociala nätverk,

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet

MINNESANTECKNINGAR. Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30. Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet MINNESANTECKNINGAR Ledningsstaben Beredningen för samverkan Maud Jonsson 2011-02-18 1 (3) Tid Fredagen den 18 februari 2011, kl 8.30-11.30 Plats Landstingshuset i Linköping, Östra sammanträdesrummet Närvarande

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun

Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Folkhälsorådet Verksamhetsplan 2018 Mariestads kommun Antagen av Mariestads folkhälsoråd 2017-09-25 1 Inledning Folkhälsorådet i Mariestad är ett politiskt övergripande rådgivande organ för Mariestads

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Folkhälsoplan 2007 2010 Bakgrund Folkhälsa Folkhälsa Begreppet folkhälsa används för att beskriva hela befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd till skillnad från enskilda individers

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse INLEDNING Beslutad av styrgrupp 009-06-10 Verksamhetsberättelse En lättare Framtid 008 Historik Antalet barn och vuxna med övervikt har ökat konstant de senaste decennierna och nämns som ett av de snabbast

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram

Remissvar om förslag till folkhälsoprogram Administrativa avdelningen Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Christina Johansson Tfn: 08-508 10 076 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-04-03 Dnr 2006-007-258 Östermalms stadsdelsnämnd Remissvar

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun

1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i Sjöbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 1(11) Policy för systematiskt folkhälsoarbete i 2011-2014 1. Verksamhetsbeskrivning Folkhälsorådet svarar genom olika samverkansformer med kommuninvånare och övriga intressenter

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program för Eslövs kommun januari 2004 december 2007 Folkhälsa allas vårt ansvar! Produktion: Text: Kristina Warming, Folkhälsosamordnare. Layout: Informationsenheten. Tryck: Prinfo

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet februari 2014 Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Mölndals stad Verksamhetsplan 2013-2015 Folkhälsorådet 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 2. Uppdrag...

Läs mer

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104

Kostpolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13, 104 Kostpolicy för Bjuvs kommun Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Den ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen värd

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

1 Sammanträdet öppnas. Claes Jägevall hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat. PROTOKOLL Nr 3/2007 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet HjoTiBorg Tid 2007-08-29 Plats Närvarande Badhusgatan 29, Skövde Claes Jägevall Tibro kommun ordförande Kjell Sjölund Karlsborgs kommun Linnea

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM

Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM Diarinr: 2012:284 Kostenheten Kostchef Gunilla Larsson 2012-07-11 Förslag till KOSTPOLITISKT PROGRAM - Mat i förskola, skola och äldreomsorg C:\Users\crne\AppData\Local\Temp\evoat.tmp\kostpolitiskt program

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Halsoframjande. skola. i Halland

Halsoframjande. skola. i Halland Halsoframjande skola i Halland I de nationella målen för folkhälsa och i den halländska folkhälsopolicyn lyfts skolan fram som en viktig arena för folkhälsoarbete. Som arbetsplats för en miljon elever

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping

Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Överenskommelse om samverkan för att förhindra brott bland unga i Linköping Beslut om åttapunktsprogrammet 1. Ungas tillgång till alkohol och droger ska minskas genom tidig upptäckt 2. Minska risken för

Läs mer