2(16) Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2(16) Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 2(16) Innehållsförteckning MPR-vaccination av barn... 5 Barns deltagande i förskoleverksamhet... 5 Pedagogisk utbildning inom förskolan... 5 Behörighet till gymnasiet... 5 Slutförda gymnasiestudier... 6 Unga som varken arbetar eller studerar... 6 Långtidsarbetslöshet... 6 Långvarigt ekonomiskt bistånd... 6 Valdeltagande... 6 Invånarnas upplevelse av inflytande på beslut och verksamheter i kommunen... 7 Tillgång till gång- och cykelvägar... 7 Tillgång till parker och grönområde... 7 Trygg i skolan... 7 Avstått från att gå ut ensam... 7 Avsaknad av tillit till andra... 8 Besvär av ensamhet bland äldre... 8 Stillasittande fritid... 9 Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimma per dag... 9 Deltagartillfälle i sammankomster anordnade av idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande mammor Riskkonsumtion av alkohol Tonårsaborter - oskyddad sex Medellivslängd Självskattat gott allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Hjärtinfarkt Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling av vissa sömnmedel och lugnande medel Fallskador hos äldre Bakgrundsvariabler... 14

3 3(16) Öppna Jämförelser 2014 Arbetet inom folkhälsoområdet syftar till att skapa förutsättningar för goda levnadsförhållanden och en god hälsa. I detta arbete finns många aktörer som har ansvar för utvecklingen offentliga och privata sektorn, frivilligorganisationer och inte minst den enskilda människan. Kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR) har ett omfattande och ett gemensamt ansvar när det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för invånarna. Det är andra gången Öppna jämförelser folkhälsa genomförs i landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat Öppna jämförelser sedan 2006 inom olika områden. Öppna jämförelser har en beskrivande karaktär och innehåller ingen analys eller bedömning av möjliga orsaker till skillnaderna i utfallen. Syfte: Öka insyn och öppenhet om vad kommuner och regioner/landsting åstadkommer Stimulera till analyser av sin verksamhet Lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera En förhoppning är dessutom att resultaten ska ge nytt underlag till arbetet med att minska hälsoklyftorna i befolkningen. Ojämlikheter i folkhälsan är ofta konsekvenser av sämre livsvillkor och levnadsförhållanden. Indikatorerna bygger på data som hämtats från befintliga register och enkäter som genomförs regelbundet. De uppgifter som presenteras i öppna jämförelser beskriver inte hela folkhälsoområdet och tar heller inte upp allt som är viktigt att veta om folkhälsa. Det är svårt att helt säkert härleda vilka effekter som kommer av enskilda satsningar, det kan finnas många tänkbara bidragande orsaker. Resultaten behöver kompletteras med andra underlag som finns tillgängliga samt bedömas och analyseras. Bakgrundsvariabler (som visar kommunens struktur och befolkning) är viktiga för analysen av resultaten, de kan spegla förutsättningarna bland invånarna i kommunen. Genom fördjupade diskussioner och analyser om de data som presenteras kan öppna jämförelser bidra till att prioritera och utveckla folkhälsoinsatserna inom Hjo kommun genom att: - se behov av förbättringsområden, för planering och satsningar som stärker folkhälsan - se resultat som behöver vidmakthållas - mobilisera aktörer i det gemensamma främjande och förebyggande arbetet

4 4(16) Resultat för Hjo Av de 41 indikatorer som redovisas i Öppna Jämförelser 2014 redovisas 32 indikatorer på kommunnivå. Av de 32 indikatorerna kan 28 jämföras med föregående mätning. Indikatorerna redovisas i tabeller för livsvillkor och levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsoutfall. Färgerna grönt, blått och rött visar förändringar mellan tidigare mätningar och Positiv riktning i jämförelse med tidigare mätning redovisas som grön. Förändring som inte är statistiskt säkerställd redovisas som blå en negativ riktning redovisas som röd. Där färgmarkering saknas finns inga tidigare mätningar att jämföra med. Livsvillkor och levnadsförhållanden Livsvillkor omfattar faktorer i miljön runt individen (t ex utbildning, arbete, bostad, lagstiftning) som ofta ligger utanför den enskildes kontroll. Levnadsförhållanden beskriver förutsättningarna i den miljö som människor lever och verkar i och som är mer nära individen. Ojämlikheter i hälsan är ofta konsekvenser av sämre livsvillkor och levnadsförhållanden. Längre utbildning innebär ofta färre hälsorisker i arbetslivet, mindre ekonomisk utsatthet och mer inflytande över den egna livssituationen. En lång utbildning ökar möjligheterna till att få ett arbete och att känna social gemenskap och delaktighet i samhället. Hjo totalt i jämförelse med tidigare mätningar och 2014 Hjo kommun 2014 Riket 2014 Total Kvinnor män Total kvinnor män MPR-vaccination av barn 97, ,3 - - Barns deltagande i förskoleverksamhet Pedagogisk utbildning inom förskolan 82, , , ,5 - - Behörighet till gymnasiet 94,2 95,7 92,5 87,8 89,1 86,6 Slutförda gymnasiestudier Unga som varken arbetar eller studerar 77,3 80,0 75,0 77,2 79,7 74,9 9,2 9,9 8,5 9,3 9,4 9,2 Långtidsarbetslöshet 3,04 2,9 3,2 3,80 3,7 3,91 Långvarigt ekonomiskt bistånd 23, ,7 - - Valdeltagande i 86, ,8 - - Invånarnas upplevelse av möjlighet till inflytande på beslut och verksamheter inom kommunen Tillgång till gång- och cykelvägar ,7 5,5 5,8 6,1 6,2 6,1

5 5(16) Tillgång till parker, grönområden och natur 5,8 5,8 5,7 7,8 7,9 7,7 Trygg i skolan Avstått från att gå ut ensam Avsaknad av tillit till andra människor Besvär av ensamhet bland äldre * MPR-vaccination av barn (andel vaccinerade barn födda 2011, inskrivna på BVC januari 2014) Inom barnhälsovården och skola erbjuds alla barn vaccinationer enligt ett program som ger skydd mot nio olika sjukdomar. För att sjukdomar inte åter ska få fäste krävs att 95 procent av befolkningen är immun, antigen genom vaccination eller som en följd av genomgången naturlig infektion. Täckningsgraden av MPR-vaccination i Hjo är 97,9 %., rikets siffra är 97,3 %. Siffran från föregående mätning för Hjo var 97,4 %. Barns deltagande i förskoleverksamhet (andelen barn 1-5 år inskrivna på förskola den 15 oktober 2013) Barns lärande börjar redan före skolstarten. Vistelse på förskolan har visat sig vara betydelsefullt för lärandet inom flera områden som kommunikation och samspel, förstå begrepp och sätta ord på det de gör. De barn som är i förskolan får ett försprång jämfört med sina jämnåriga utanför förskolan, då de tränas i matematik, språk- och läs- och skrivkunnighet. I Hjo är andelen barn inskrivna vid förskolan 82,1%, siffran för riket är 83,8 %. Siffran från föregående mätning var 78,7 %. Pedagogisk utbildning inom förskolan (andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning 2013) En nyckelfaktor för en god förskoleverksamhet är kompentent personal. Det är viktigt att det finns personal som har pedagogisk högskoleutbildning med inriktning mot barn i förskoleåldern för att kunna arbeta i enlighet med läroplanen. I Hjo har 77,3 % av personalen en pedagogisk utbildning. Andelen är betydligt högre än riket, 53,5 %. Vid föregående mätning var siffran 74,8 %. Behörighet till gymnasiet (andel elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans nationella yrkesprogram vårterminen 2013) En av de viktigaste förutsättningar för ungdomars framtida möjlighet är utbildning. Personer med lång utbildning har oftare bättre hälsa än personer med kort utbildning. Kommunen har huvudansvaret för elevernas färdigheter så att de har behörighet till gymnasiet. Satsningar på skolan och barns utbildning ur ett folkhälsoperspektiv är en investering och en viktig del av tidiga insatser för att förebygga ohälsa. I Hjo har 94,2 % behörighet till gymnasiets nationella yrkesprogram, vilket är en högre nivå än riket (87,8) och i jämförelse med föregående mätning som då var 88,3 %.

6 6(16) Slutförda gymnasiestudier (andel nybörjare i gymnasieskolan som slutför gymnasielinje/program inom 4 år) Fullföljd gymnasieutbildning ger fler valmöjligheter i form av fortsatta studier och bättre möjligheter på arbetsmarknaden. Även om gymnasieskolan är frivillig är det viktigt att kommunerna hjälper eleverna att fullfölja sin utbildning eftersom det handlar om individens möjligheter till arbete, vidareutbildning och delaktighet i samhället. I Hjo är det 77,3 % som slutför gymnasieutbildning inom 4 år. Siffran ligger i nivå med riket. Siffran för tidigare mätning var 75,2. Fler tjejer (80,0 %) slutför sina studier inom 4 år än killar (75,0 %). Unga som varken arbetar eller studerar (andel ungdomar (16-25 år) som varken arbetar eller studerar under ett kalenderår) Några av de viktigaste skyddsfaktorerna för hälsa är utbildning och arbete då de ger människor ökade möjligheter till att påverka sina liv. Ju längre en ung person befinner sig utan sysselsättning desto större risk finns för sociala problem och att inte etablera sig i arbetslivet. I Hjo är det 9,2 % av ungdomarna mellan år som varken arbetar eller studerar, siffran ligger i nivå med riket. I Hjo är det fler tjejer (9,9 %) än killar (8,5 %) som varken arbetar eller studerar. Långtidsarbetslöshet (andelen av befolkningen år som varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader). Sysselsättning och möjligheter till arbete är centrala för vårt välbefinnande. Sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa är välkänt. Arbetslöshet kan bidra till ohälsa och omvänt. Det är vanligare att personer med högst förgymnasialutbildning är arbetslösa i jämförelse med dem som har längre utbildning. Långtidsarbetslösheten i Hjo ligger på 3,04 %, vilket är lägre än rikets siffra, 3,8 % och Västra Götalandsregionens (VGR), 3,65 %. Tidigare mätvärde för Hjo var 1,97 %. Männen har en något högre andel långtidsarbetslöshet än kvinnorna. Långvarigt ekonomiskt bistånd (andel vuxna, 18 år och äldre, biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året)). Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets skyddsnät som träder i kraft när individen inte längre kan försörja sig. Ett långvarigt behov av försörjningsstöd kan innebära ett utanförskap och en försämrad förankring på arbetsmarknaden. Detta kan innebära att individens hälsa också försämras. I Hjo är 23,6 % av biståndsmottagarna de med långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökade sedan föregående mätning då andelen var 14,8 %. Trots detta har Hjo en betydligt lägre andel än riket (36,7 %) och VGR (39,3 %). Valdeltagande (andel röstande av de röstberättigade som deltagit i det senaste kommunalvalet). Valdeltagandet i allmänna val används ofta som ett mått på demokratisk delaktighet. Det finns ett positivt samband mellan demokratisk delaktighet och självskattad hälsa, där grupper med ett lågt valdeltagande också har en låg självskattad hälsa. Valdeltagande i Hjo har ökat och ligger vid senaste valet 2014 på 86,3 %. Hjo har en högre andel valdeltagare än både riket och VGR.

7 7(16) Invånarnas upplevelse av inflytande på beslut och verksamheter i kommunen (kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100). Medborgarnas syn på möjligheterna till inflytande ger en indikation på eventuellt behov av utvecklingsarbete i kommunen. Genom att låta kommuns invånare vara delaktiga i beslut och ta till vara på deras synpunkter kan man höja kvaliteten i de kommunala verksamheterna. Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning innehåller bland annat det så kallade kommunens Nöjd-Inflytandeindex. Detta index bygger på tre frågor om möjligheterna till inflytande i kommunen. Undersökningen har genomförts av SCB sedan Hjo kommun har deltagit vid tre tillfällen. Resultatet redovisas som betygsindex 0-100, ju höge värde desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Betygindex under 40 betraktas inte som godkända. Värdet för Hjo kommun är 44 som kan jämföras med rikets 40. Tillgång till gång- och cykelvägar (medborgarnas bedömning av tillgång till gång- och cykelvägar i kommunen, skala 1-10) Fysisk aktivitet är en viktig förutsättning för en god hälsa. Levnadsvanor påverkas av de samhälleliga förutsättningarna och av individen själv. Individer som bor i promenadvänliga bostadsområden är mer fysiskt aktiva oberoende av individuella faktorer. En attraktiv miljö är viktigare än information och fakta till individer. Graden av fysisk aktivitet påverkas också av möjligheten till att på ett fysiskt aktivt och säkert sätt dagligen ta sig till och från skola, arbete, service med mera. Invånarna i Hjo ger kommunen index 5,8. Jämförande siffra för riket är 6,1. Tillgång till parker och grönområde (medborgarnas bedömning av tillgång till parker och grönområde och natur i kommunen, skala 1-10) Närheten till parker, grönområden och platser för rekreation är mycket viktiga då de skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Ju fler stödjande miljöer som finns i närområdet desto större är sannolikheten att människor är regelbundet aktiva. Hjoborna ger kommunen index 8,2. Jämförande siffra för riket är 7,8. Trygg i skolan (andel elever i årskurs 5 som upplever sig trygga i skolan, läsåret 2012/2013) Skolan skall erbjuda eleverna en miljö präglad av stabilitet, trygghet och studiero. Den som känner trygghet kan lättare tillgodogöra sig kunskap och utvecklas som människa. Barn som känner sig trygga når bättre skolresultat, lär sig ta eget ansvar och framföra sina åsikter. 95 % av femteklassarna i Hjo anger att de känner sig trygga i skolan. Motsvarande siffra för riket ligger på 94 %. Avstått från att gå ut ensam (andelen invånare år som uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli utsatt för brott) Att känna sig trygg och säker hör till de mest centrala mänskliga behoven och är avgörande för vår upplevda hälsa. Känsla av trygghet i sin närmiljö ger förutsättningar att själv kunna välja var man vistas och vad man vill göra. I Hjo uppger 18 % av invånarna att de avstår från att gå ut ensamma. Vid föregående mätning uppgav 17 % att de inte går ut ensamma. Kvinnor, 29 %, avstår i högre grad än män, 6 %, från att gå ut ensamma.

8 8(16) Avsaknad av tillit till andra (andel individer som uppgivit att man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor) Den som känner tillit till andra är mer benägen att delta i sociala aktiviteter, något som i sin tur bidrar till en god hälsa. 24 % av hjoborna har uppgivit att man i allmänhet inte kan lita på de flesta människor, denna siffra är den samma som tidigare mätning. Hjo har bättre resultat i jämförelse med riket (27 %) och VGR (28 %). Besvär av ensamhet bland äldre (andel invånare 65 år och äldre, med hemtjänst, som uppger att de besväras av ensamhet) Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i samhället. De äldre människorna är särskilt utsatta och upplever en större risk för ensamhet och utanförskap och dessutom kan det relateras till fysiska begränsningar. Detta kan påverka hälsan negativt. I Hjo uppger 56 % att de besväras av ensamhet vid föregående mätning var siffran 59 %.

9 9(16) Levnadsvanor Levnadsvanor påverkas av den sociala och kulturella omgivningen man befinner sig i. De socioekonomiska förutsättningar är också av allra största vikt när det gäller val av goda levnadsvanor. Ekonomiskt utsatta och arbetare med kort utbildning är grupper som har sämre levnadsvanor och mer ohälsa än personer med god ekonomi, arbete och lång utbildning. Levnadsvanor Hjo totalt i jämförelse med tidigare mätning och 2014 Hjo kommun 2014 Riket 2014 Total kvinnor män Total kvinnor män Stillasittande fritid Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimme om dagen Deltagartillfällen i sammankomster anordnade av idrottsföreningar Konsumtion av frukt och grönt Daglig rökning Rök- och snusvanor bland blivande mammor Riskkonsumtion av alkohol Oskyddat sex - Tonårsaborter - 6, , , ,9 - Stillasittande fritid (andel invånare år som uppger att de har en stillasittande fritid) Forskning visar att stillasittande är en riskfaktor för flera sjukdomar och förtida död. Aktivitetsnivån på fritiden och fritidens kvalitet har visats sig ha betydelse för hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt. Andelen som uppger en stillasittande fritid i Hjo är 13 %. 11 % av kvinnorna och 16 % av männen uppger att de har en stillasittande fritid. Rikets siffra är 13 % och VGR 14 %. Regelbunden fysisk aktivitet minst en halvtimma per dag (andel av befolkningen år som uppger sig vara fysiskt aktiva minst en halvtimma per dag) Fysik aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling. Regelbunden fysisk aktivitet har visats motverka en rad sjukdomar och har också stor betydelse för att motverka övervikt och fetma. Andelen som är fysiskt aktiva minst en halvtimma om dagen har ökat i Hjo sedan föregående mätning från 60 % till 67 %. Riket 66 % VGR 65 %.

10 10(16) Deltagartillfälle i sammankomster anordnade av idrottsföreningar (antal deltagartillfällen, år, i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare år den 31/12) Barn och unga som är fysiskt aktiva bygger upp sitt skelett och muskler samtidigt som de utvecklar rörelseförmågan. Är barnen inte tillräckligt fysiskt aktiva ökar risken för ohälsa. Organiserade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar är också en skyddsfaktor för användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Antalet deltagartillfälle i idrottsföreningar, LOK-stödsberättigade, i Hjo är 15. Pojkar har fler deltagartillfälle (18) jämfört med flickorna (12). Hjo har sämre resultat än riket och VGR som båda har 30 deltagartillfällen. Konsumtion av frukt och grönt (andel individer, år, som uppger att de äter frukt och/eller grönsaker mer än 3 gånger per dag) Goda matvanor i form av frukt- och grönsaksintag bidrar till att främja hälsan. Stark samvariation mellan goda vanor gällande intag av frukt och grönsaker med fiber och fettintag har påvisats. Kunskap, tillgänglighet, pris och traditioner är faktorer som påverkar konsumtionen. Andelen som uppger att de äter frukt och grönt mer än 3 gånger per dag har minskat från 26 % till 21 % jämfört med tidigare mätning. Det är kvinnorna som står för minskningen från 38 % till 29 %. Andel män (13 %) som konsumerar frukt och grönt är lägre än jämfört med kvinnorna. Den totala andelen som konsumerar frukt och grönt i Hjo är lägre än i riket (24 %) och VGR (23 %). Daglig rökning (andel personer,16-84 år, som uppgett att de röker dagligen,) Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död. Forskningen visar att det går att förhindra tobaksbruk bland unga genom gemensamt stöd från skola och föräldrar. Det är ovanligt att ungdomar börjar röka efter 19 års ålder, därför är det tidiga förebyggande arbetet av största vikt. Dagligrökning är vanligast bland dem med kort utbildning. Andelen dagligrökare i Hjo ligger på 11 % vilket är samma nivå som riket och VGR. 11 % av kvinnorna är dagligrökare och10 % av männen. Rök- och snusvanor bland blivande mammor (andelen rökande eller susande kvinnor i graviditetsvecka 8-12) Rökning och snusning under graviditet är allvarligt då det innebär hälsorisker för foster och blivande mor. Forskning visar också att effekter för barnet kan komma senare i form av exempelvis astma, allergi, ökad risk för beteendeproblem och läs- och skrivsvårigheter. Andelen rökande eller snusande gravida är 6,7 % vilket kan jämföras med riket (7,0 %) och VGR (7,4 %). Riskkonsumtion av alkohol (andel, år, som identifierats som riskkonsumenter) Riskkonsumtion av alkohol kan bidra till ökad risk för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Alkoholkonsumtionen återfinns bland de vanligaste riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår, och är störst för individer mellan år i Europa. 16 % av hjoborna uppger riskabla alkoholvanor, 11 % bland kvinnorna och 20 % bland männen. Rikets och VGRs siffror är 16 %.

11 11(16) Tonårsaborter - oskyddad sex (antal aborter per kvinnor, år) I folkhälsopolitiken ingår att minska oönskade graviditeter då det finns ett samband mellan att bli mamma i tonåren och socioekonomisk utsatthet. Det övergripande målet är att alla barn som föds ska vara önskade. I Hjo minskar antalet tonårsaborter från 23,3 till 19,3. Siffrorna för riket är 19,9 % och 17,9 för VGR.

12 12(16) Hälsoutfall Hälsoutvecklingen i befolkningen har grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen i stort och påverkan också behoven av hälso- och sjukvård. Hjo totalt i jämförelse med tidigare mätning och 2014 Hjo kommun 2014 Riket 2014 Total kvinnor män Total kvinnor män Medellivslängd - 82,6 79,8-83,6 79,7 Självskattat allmänt hälsotillstånd Fetma Tandhälsa Hjärtinfarkt Nedsatt psykiskt välbefinnande Regelbunden behandling med sömnmedel och lugnande medel 32,2 39,3 25,4 32,4 39,4 25,1 Fallskador bland äldre Medellivslängd (återstående förväntad medellivslängd vid födelsen ) Medellivslängden är ett övergripande mått som ofta används för att beskriva hälsa. Det kan ses som ett viktigt mått på hur samhället lyckats skapa förutsättningar för bättre livsvillkor, levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa. Det speglar också hur hälso- och sjukvården genom hälsofrämjande och förebyggande arbete samt behandling, kan bidra till en ökad livslängd i befolkningen. Medellivslängden i Hjo har för kvinnor minskat från 84,3 år till 82,9 år och för män från 80,2 till 79,5 år. I riket och Västra Götalandsregionen ligger kvinnornas medellivslängd på 83,6 år respektive 83,5 år. Rikets siffror för männen är 79,7 år och 79,8 år för männen i VGR. Självskattat gott allmänt hälsotillstånd (andel av befolkningen, år, som uppgivit att deras allmänna hälsotillstånd är bra eller mycket bra) Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett av måtten som ofta används för att beskriva hälsa övergripande och som ger en bild av hälsoutvecklingen. Hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen, därför är den självrapporterade hälsan viktig för att identifiera individer med långvarig sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt att identifiera vårdbehov. Andelen med gott självskattat hälsotillstånd ökar i Hjo från 70 % till 74 % och ligger nu på samma nivå som för riket och VGR. Kvinnorna står för den största förbättringen från 66 % till 72 %. Fortfarande uppger männen ett högre självskattat gott hälsotillstånd, 76 %.

13 13(16) Fetma (andel individer år, som uppgivit Body Mass Index (BMI) över 30) Övervikt och fetma håller på att utvecklas till det dominerande hälsoproblemet och följs av betydande överrisk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ledsjukdomar och en del cancer former. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv. Vanor och beteenden grundläggs i tidig ålder, därför är det viktigt att förskola och skola främjar goda matvanor. I Hjo ökar andelen med fetma från 15 % till 19 %. Männen har ökat från 13 % till 17 % och kvinnorna från 17 % till 21 %. Hjo har sämre resultat än både riket (14 %) och VGR (13 %). Tandhälsa (andel, år, med god självskattad tandhälsa) Tandhälsan är viktig för livskvalitet och välbefinnande. God tandhälsa gynnas av goda matvanor men en sämre tandhälsa kan påverka kostintaget. Tandhälsan har förbättrats i Sverige som helhet men stora socioekonomiska skillnader finns. I Hjo anger färre att de har en god tandhälsa, från 77 % vid föregående mätning till 73 % Siffran ligger på samma nivå som riket och VGR. Hjärtinfarkt (incidens av hjärtinfarkt per invånare, hjärtinfarkter år) Hjärt- och kärl sjukdomar är ännu ett folkhälsoproblem i Sverige trots att dödligheten har minskat under de senaste åren. Antalet insjuknade i hjärtinfarkt kan minskas genom bland annat förändrade levnadsvanor när det gäller rökning, alkohol, mat och fysisk aktivitet. I Hjo sjunker antalet som insjuknat i hjärtinfarkt från 357 vid föregående mätning till 248. Siffran för riket är 325 och 228 för VGR. Nedsatt psykiskt välbefinnande (andel, år som beräknats ha nedsatt psykiskt välbefinnande utifrån frågeinstrumentet GHQ12) Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem. Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika faktorer som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, social isolering eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. Det handlar om trygga och goda uppväxt förhållanden med möjlighet till en bra skolgång för att senare få ett arbete och uppnå delaktighet i samhället. Andra faktorer som påverkar är t ex tillgång till grönområde och kommunikationer. Andelen som beräknats ha nedsatt psykiskt välbefinnande i Hjo sjunker från 15 % till 11 %. Siffrorna för riket är 17 % och VGR 18 %. 12 % av kvinnorna i Hjo beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande i jämförelse med 18 % vid tidigare mätning. Andelen män som beräknas ha nedsatt psykiskt välbefinnande minskar från 13 % till 10 %.

14 14(16) Regelbunden behandling av vissa sömnmedel och lugnande medel (antal individer som regelbundet använder lugnande medel och sömnmedel per invånare år). Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen och är ett begrepp som innefattar en rad olika aspekter av psykiska problem. Högre andel kvinnor än män uppger psykisk ohälsa. Psykofarmaka är en vanlig behandlingsform i samband med psykisk ohälsa och används inom såväl öppen- som slutenvården. Det finns en viss samvariation mellan användningen av sömn/lugnande medel och förekomst av psykisk ohälsa i befolkningen. Antal individer i Hjo som regelbundet använder sömnmedel och lugnande medel har ökat från 32,3 till 34,4. Siffran för riket är 32,4 och för VGR 39,5 individer. Kvinnorna står för den största användningen av dessa preparat, 45,6 individer, i jämförelse med männen 23,1. Fallskador hos äldre (antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre/ invånare, perioden ) Fallolyckor är idag den vanligaste skadeorsaken i Sverige och utgör i synnerhet bland äldre ett omfattande folkhälsoproblem. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser i form av lidande och försämrad livskvalitet och resulterar även i stora kostnader för samhället. Äldre kvinnor drabbas av skador i betydligt högre utsträckning än män. Antal fallolyckor minskar i Hjo från 2994 vid tidigare mätning till Det är kvinnorna som står för minskningen från 3750 vid föregående mätning till Antal fallolyckor bland männen i Hjo ökar däremot från 2085 till 2429.

15 15(16) Bakgrundsvariabler Bakgrundsvariabler är sådana variabler som visar kommunens struktur och befolkning. De har stort inflytande på folkhälsan och många är politiskt påverkbara. Exempelvis goda uppväxtvillkor stärker både individen och dess närmsta omgivning till goda val, vare sig det handlar om levnadsvanor eller utbildning. Utbildning och sysselsättning är några av hörnstenarna för samhällsutveckling och en god folkhälsa bidrar i högsta grad till den ekonomiska utvecklingen. Hjo Invånarantal, år Kvinnor, ,4 % Medelålder, ,3 år Utrikesfödda, ,7 % Förvärvsarbetande, ,0 % Eftergymnasial utbildning, ,4 % Medianinkomst, kronor Ekonomiskt utsatta barn, ,4 % Ekonomiskt utsatta äldre, ,3 % Trots kunskap om olika faktorers betydelse för hälsa och levnadsvanor finns fortfarande stora, och i vissa fall, ökande socioekonomiska skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper i Sverige. Personer med kort utbildning har oftare sämre hälsa och levnadsvanor än personer med lång utbildning. Arbetare har högre sjuklighet och dödlighet än tjänstemän i en rad sjukdomar, bland annat vissa cancer- och hjärtkärlsjukdomar. Utrikesfödda uppger sämre hälsa än befolkningen i genomsnitt. Ensamstående, speciellt kvinnor med barn, är en annan grupp som ofta uppger sämre levnadsvanor, sämre ekonomiska förutsättningar och sämre hälsa, vilket påverkar barnens uppväxtförhållanden negativt. Studier visar att barn som lever i familjer som är socialt mindre gynnade också rapporterar mer ohälsa som huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. Hjo Ewa-Britt Carlsson Folkhälsoplanerare

16 16(16)

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

Microsoft Word - 認識減重手術 注意後遺症.doc

Microsoft Word - 認識減重手術 注意後遺症.doc 認 識 減 重 手 術 注 意 後 遺 症 ~~ 一 個 較 激 進 的 減 重 方 法 一 般 外 科 溫 義 輝 主 任 林 逸 峰 醫 師 首 先, 必 須 強 調 的 是, 減 重 手 術 的 主 要 目 的 並 不 是 要 有 苗 條 的 身 材, 而 是 藉 由 減 重 而 讓 身 體 更 健 康 何 謂 肥 胖 肥 胖 通 常 是 指 身 體 堆 積 過 多 的 脂 肪, 因 為 每

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

台北好客講堂

台北好客講堂 台 北 好 客 講 堂 健 康 與 運 動 講 師 : 張 清 泉 現 職 : 臺 北 醫 學 大 學 教 授 2012.09.02 講 授 大 綱 ㄧ 前 言 二 運 動 對 健 康 的 重 要 三 正 確 的 運 動 觀 念 四 健 康 體 適 能 五 運 動 處 方 六 健 身 運 動 介 紹 ( 一 ) 太 極 氣 功 十 八 式 ( 二 ) 防 癌 宇 宙 健 身 操 ( 三 ) 十 巧

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

" ) * #%$ # " " " " "! " " " " " ##$ # " )! % #+$ " " & "! ( #($ " #!$ #"! ", % #-$!" # $ " "

 ) * #%$ #   !   ##$ # )! % #+$  & ! ( #($ #!$ #! , % #-$! # $ #$$% " " " " " "!&$!#$!#!!$!!!$$!$ $( %)!$#!&* #+ )+!#+ &#+ "!(, -./01 2/03 405./01./01 6 2/07 2/08./9?( ; - 408./9, 4: ; 2

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

<B9ACA6F7C2E5C5403730B4C12DA4BAA4E52E706466>

<B9ACA6F7C2E5C5403730B4C12DA4BAA4E52E706466> 42 63 70 80% 5 3.532.5 23 4.5 89 1813.5 28 30 B uddhist Sangha Healthy Care Foundation Body Mass Index BMIBMI = kg / m2 22 10% BMI BMI BMI 31 2 3 20 25 2 3 32 B uddhist Sangha Healthy Care Foundation 7

Läs mer

從營養觀點淺談壓瘡照護

從營養觀點淺談壓瘡照護 從 營 養 觀 點 淺 談 壓 瘡 照 護 劉 芸 玥 一 壓 瘡 形 成 之 主 因 壓 瘡 又 名 褥 瘡 是 臨 床 老 人 與 長 期 肢 體 活 動 不 良 的 患 者 所 常 見 的 醫 療 問 題 之 一 因 為 長 期 臥 床 病 患 的 皮 膚 本 身 已 經 有 變 薄 及 萎 縮 的 情 形, 再 加 上 壓 力 摩 擦 力 及 剪 力 使 得 局 部 皮 膚 的 血 液 循

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 國 家 賠 償 法 概 述 主 講 人 : 宋 恭 良 104.10.12 2015.10.30 1 Q. 老 師 是 否 是 公 務 員? 是 否 適 用 國 賠? 法 務 部 95 年 9 月 14 日 法 律 字 第 0170449 號 函 : 國 家 賠 償 法 第 2 條 第 1 項 規 定 本 法 所 稱 公 務 員 者, 謂 依 法 令 從 事 於 公 務 之 員, 係 採 最 廣 義

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AC4FBDBDA4FBB67DA96CAABA2DA743A67EAFC5AAA95FA7B9BD5A5F2E646F63> ( 閱 讀 前 ) 練 習 一 動 動 腦, 猜 一 猜 小 朋 友, 現 在 我 們 要 一 起 來 閱 讀 一 本 很 有 趣 的 書, 書 名 是 是 蝸 牛 開 始 的!, 請 動 動 你 的 腦 袋, 想 像 自 己 是 作 者, 猜 猜 這 本 書 在 說 什 麼 樣 的 故 事 呢? 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 的 角 色 有 我 覺 得 這 個 故 事 可 能 發 生 的 地

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

... 29 ( )... 30... 30... 30... 31... 32... 33... 34... 34... 34... 35

... 29 ( )... 30... 30... 30... 31... 32... 33... 34... 34... 34... 35 ... 1... 1... 1... 2 94... 2... 4... 4... 4... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 13... 16... 20 ( )... 21... 21... 22... 23... 25... 26... 28 ... 29 ( )... 30... 30... 30...

Läs mer

國人之健康行為初探

國人之健康行為初探 1 1 (95%) 5% 12-19 (10.3%)65 (13.7%) 16.9% 6.5% 5.5%4.5% 1 1 3.7 % 12-19 65 (6.2%11.8%) 12.1% 1.6% 1 1 2 4.3 % 7.8% 0.8%20-39 40-64 (6%) ( 1 2) 21.1% () 39.2%3.3% 1 2 3.7% 4.2%5.0% 7% 6.5%1.0% 3 2 46.9%

Läs mer

一、

一、 教 學 主 題 你, 均 衡 了 嗎? 學 習 領 域 單 元 對 象 健 康 與 體 育 六 年 級 教 學 時 間 200 分 鐘 ( 五 節 ) 教 材 來 源 健 康 與 體 育, 康 軒 版 六 上, 單 元 名 稱 聰 明 的 選 擇 教 學 資 源 1. 器 材 : 多 媒 體 設 備 ( 含 筆 電 單 槍 等 ) 2. 教 材 : (1) 多 媒 體 教 材 (2) 教 學 海 報

Läs mer

nordicchinese nr 78pri.pdf

nordicchinese nr 78pri.pdf nordicchinese nr 78pri.pdf 1 2012-4-13 11:32:55 第78期 2012年4月16日 本报在瑞典各大图书馆 瑞典各大学图书馆 均可阅览 NORDIC CHINESE TIMES 出版者: Nordic Chinese EK Förening 电子版下载地址 www.nordicchinese.se 出版许可证 28989 每份单价:8克朗 SE E-mail:

Läs mer

2004 2004 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 600021 268 268 200010 www.shanghaipower.com sepco@shanghaipower.com 2.2 268 36 268 36 200010 200010 021 51171016 51156666 021 51171016 51156666 021 51171019 021 51171019

Läs mer

240% 1. H7N9 2. 2

240% 1. H7N9 2. 2 103 102 3 H7N9 4 3 H7N9 15 4 24 H7N9 103 1 10 103 4 11 H7N9 6 3 102 4 3 H7N9 4 3 1 103 6 3 427 18 290 36 254 MIS 103 2 103 283 17 102 157 5 102 80.25% 1 240% 1. H7N9 2. 2 3 4 5 6 95 4 1 X 94 10 52.9 102

Läs mer

0704

0704 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫 問 答 集 目 錄 壹 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫...3 一 為 什 麼 衛 生 署 國 民 健 康 局 推 動 健 康 100 臺 灣 動 起 來 健 康 體 重 管 理 計 畫?...3 二 參 加 健 康 體 重 管 理 活 動 的 規 則?...3 三 個 人 如 何 參 加 健 康

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 对 现 代 北 方 方 言 蝌 蚪 的 对 应 词 进 行 分 析 具 体 来 说, 先 分 成 几

Läs mer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Läs mer

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade räknat i fasta

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 浙 江 省 知 识 产 权 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 文 件 浙 知 发 管 2013 42 号 浙 江 省 知 识 产 权 局 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 组 织 开 展 2013 年 省 专 利 示 范 企 业 申 报 与 复 核 工 作 的 通 知 各 市 县 ( 市 区 ) 科 技 局 ( 知 识 产 权 局 ) 经 信 委 ( 局 ): 根

Läs mer

Microsoft Word - 特色主題_answer.docx

Microsoft Word - 特色主題_answer.docx 102 年 特 色 主 題 計 畫 -- 健 康 飲 食 新 生 活, 服 務 關 懷 新 樂 園, 健 康 體 位 新 人 生 線 上 問 答 一 是 非 題 : 對 的 打 ; 錯 的 打 ( )1. 依 據 行 政 院 衛 生 福 利 部 食 品 藥 物 管 理 署 2011 年 公 布 新 版 的 每 日 飲 食 指 南 中 指 出, 均 衡 飲 食 的 意 義 在 於 均 衡 攝 取 六

Läs mer

第三章 有關警察駐在所之敘述 下列何者有誤 勤務組織 是組織位階介於 029 警察分駐 派出 所與警勤區之間的一種警察勤務執行機構 其所長由警勤區佐警兼任 其設置之法定原因為地理因素 其每日勤務內容 係由所隸屬之警察分駐 派出 所排定 並陳報分局備查 其勤務一般由警勤區員警單獨執行 依警察勤務條例第

第三章 有關警察駐在所之敘述 下列何者有誤 勤務組織 是組織位階介於 029 警察分駐 派出 所與警勤區之間的一種警察勤務執行機構 其所長由警勤區佐警兼任 其設置之法定原因為地理因素 其每日勤務內容 係由所隸屬之警察分駐 派出 所排定 並陳報分局備查 其勤務一般由警勤區員警單獨執行 依警察勤務條例第 第一章 第一章 基本原理 就警察之定義加以分析 下列何者屬於警察的本質 手段及國家施政 危害 003 基本原理 行政作用及依據法令 強制 運用權力及防止 維護道德及宣達政令 警察的意義係 警察是 依據法令 以維持公共秩序 保護社會安全 防止一切危害 促進人民福利為目的 並以指導 服務 強制為手段的行政作用 梅可望 氏 依據梅可望先生之 警察學原理 一書中 論述警察勤務的基 本原則 下列何種敘述並未列入其勤務原則之中

Läs mer

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化

Läs mer

contents 1... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 9... 11... 11... 12 1 ... 100... 101... 104... 104... 105... 106... 107... 108... 119... 119... 121 TPO... 122... 123... 123... 124... 126... 127... 130...

Läs mer

(Microsoft PowerPoint - \260\267\261d\305\351\246\3541824-1000121-1)

(Microsoft PowerPoint - \260\267\261d\305\351\246\3541824-1000121-1) 健 康 體 位 1824 & 三 高 健 康 飲 食 高 雄 市 立 小 港 醫 院 邱 懿 慧 營 養 師 1 1824? 認 識 自 己 的 體 位 2 怎 樣 界 定 自 己 的 體 位? 3 怎 樣 界 定 自 己 的 體 位 身 體 質 量 指 數 理 想 體 重 腰 圍 體 脂 肪 4 成 人 健 康 體 位 1824 甚 麼 是 1824? 身 體 質 量 指 數 (Body Mass

Läs mer

(body mass index, BMI) BMI BMI18.5~23.9 18.52427 3035BMI30 BMI BMI BMI6-2.16-2.2 6-2.1 BMI BMI (Body Mass Index) () () 2 () 2 22 ( 10%) 90 80 39

(body mass index, BMI) BMI BMI18.5~23.9 18.52427 3035BMI30 BMI BMI BMI6-2.16-2.2 6-2.1 BMI BMI (Body Mass Index) () () 2 () 2 22 ( 10%) 90 80 39 2003JNC 7 6-1 6-1 * (BMI 1 18.523.9) 10 520 mmhg DASH 2 810 mmhg 2.4 g 28 mmhg (6 g) 49 mmhg 330 30cc 24 mmhg 15 cc(30cc720cc 300 cc60cc) * ) 1 BMI[()]/[()] 2 2 DASHDietary Approach to Stop Hypertension,

Läs mer

目 錄

目 錄 臺 南 市 政 府 衛 生 局 國 民 健 康 科 業 務 常 見 Q&A 目 錄 婦 女 癌 症 防 治 一 般 癌 症 防 治 行 動 醫 院 全 民 健 檢 母 乳 哺 餵 外 籍 配 偶 健 康 管 理 兒 童 發 展 篩 檢 裝 置 全 口 免 費 活 動 假 牙 健 康 體 適 能 ( 肥 胖 防 治 ) 職 場 健 康 促 進 國 民 營 養 社 區 健 康 營 造 社 區 關 懷 據

Läs mer

Microsoft Word - fgsj152-c.doc

Microsoft Word - fgsj152-c.doc 公 元 2013-03.04 第 一 五 二 期 佛 光 纪 元 47 年 瑞 典 版 Blygatan 3, 195 72 Rosersberg Sweden http://www.ibps-sweden.com E-mail: info@ibps-sweden.com Tel : 46 (8) 5903-5801 Fax: 46 (8) 5903-5815 星 云 禅 话 -- 什 么 是 佛?

Läs mer

,, , 1 (,2006) %, 1. 47,, %, 4. 5, 84 %(,2008a,2008b,2009),,,,, : %, %,?,,,,,,,,, (20

,, , 1 (,2006) %, 1. 47,, %, 4. 5, 84 %(,2008a,2008b,2009),,,,, : %, %,?,,,,,,,,, (20 34 1 2010 1 Vol1 34, No1 1 January 2010 19 Population Research 3,, 2005 1 %,,,,,,, ; ;, :100871 Imp a c t s of Fl o a t i n g P op ul a t i o n o n Cu r r e n t F e r t i l i t y i n Chi n a Gu o Zhi g

Läs mer

香港促進健康飲食及體能活動參與的行動計劃書

香港促進健康飲食及體能活動參與的行動計劃書 政 府 物 流 服 務 署 印 二 零 一 零 年 五 月 香 港 促 進 健 康 飲 食 及 體 能 活 動 參 與 的 行 動 計 劃 書 目 錄 飲 食 及 體 能 活 動 工 作 小 組 主 席 陳 章 明 教 授 序 言 iv 1. 引 言 1 全 球 非 傳 染 病 及 其 風 險 因 素 的 情 況 2 香 港 非 傳 染 病 及 其 風 險 因 素 的 流 行 情 況 3 香 港 非

Läs mer

CONTENTS 3 4 in out

CONTENTS 3 4 in out CONTENTS 3 4 in out 13 2005 5 2 2004 140 128 10 www.doh.gov.tw 3 4 2000 1995 3 1 2,208 99 39 76 2003 10 ABC News 2004 50 15 4 7 25 STOP 3 2 www.doh.gov.tw 5 Tips Tips1 http://www.nhi.gov.tw Tips2 3 Tips3

Läs mer

1 58 101 140 174 197 213 238 252 262 1,,, :,,,,,,,,,,,,,, 0 2 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,! 0 4! :,,?,,,,,,, 747,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 5,,,,,,,,,,,

Läs mer

1800-1920 1920-1930 1930-1950 1950-1990 1990- Producti Distribution) on) SOG O 7- Elev en 60~7 0 70 75 80 78 75 75 80 85 47 58 63 65 68 72 73 71 80 (70 W. D. C 30) W. D. C T. D. C T. D. C

Läs mer

Scientific American DNA Leon E. Trachtman 2001 1. 2. 3. Steven Collini 1993 2000 麽 Naomi Wolf 1991 1 1 敍 1997 1999 8 40% 6% 15% 8% 16.5% 20% 10 15% 89% Richard Klein 2002 21 1999 40% BMI, Body Mass Index

Läs mer

$## ;!! " " " "!! "! #! " #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &! " " -. / 0. " # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% "!!(

$## ;!!  !! ! #! #$% # &! #!! # & ( )!! & & ( ) * +, ( ) #! & &!  -. / 0. # # & -.. 1% # # # &.2 -. % & 34! #! # ( )!! ( ) #$% #$% !!( ! &(( %) * &%!!!!!!!!!!!!! "#$%& $$!!!!!! $(() * +,-. +((# (- * (#+$ * $%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #+$!!!!!!!!!!!!!! #++!! $!!!!! #++ +!!! #+# #!!!!!!!!!!!!!! #+/ /!!!!!!! #+/ -!!!! #+-,!!!!!!!!!!!!!!! #+-

Läs mer

Microsoft Word - 目錄

Microsoft Word - 目錄 71 期 宏 恩 醫 刊 目 錄 醫 師 服 務 陣 容 異 動 編 輯 小 組 衛 生 保 健 專 欄 老 年 人 性 生 活 的 一 鱗 半 爪 醫 師 孟 憲 傑 頑 固 性 肥 胖 症 治 療 的 選 擇 醫 師 譚 健 民 大 哥 大 基 地 台 對 住 戶 的 健 康 有 無 影 響 護 理 部 滕 安 娜 坐 月 子 的 儀 式 探 討 : 淺 談 醫 療 與 文 化 關 係 三 病

Läs mer

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Läs mer

《周保中抗日救国文集》

《周保中抗日救国文集》 600 1985 7 1 1935 1935 2 20 1935 3 26 1935 7 1935 8 3 1935 8 12 1935 11 4 1935 12 20 1935 12 25 1936 1936 1 28 1936 2 5 1936 2 20 1936 2 20 1936 3 1 1936 4 10 1936 4 10 1936 4 18 1936 4 20 1936 6 10 1936

Läs mer

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

Läs mer

1 2

1 2 1 2 3?! SEE PAGE 216 FOR COPYRIGHT INFORMATION. 4 5 !!! 6 7 8 9?! X 1. 2. 3. 4. 1519 10.1 10 Z 1049 5 3 11 12 12 11 12 70 1066!!!!!! 13 3200 2700 S 14 15 1460 1731 1/20 16 19!! 17 20 1929 GOD'S MAN 18

Läs mer

, ( ) ( ) ( ),,,,,,,, (CIP ) /,. :, ISBN C912.3 CI P (2002) : : * : : : : 174 ( A ) : : ( 023 )

, ( ) ( ) ( ),,,,,,,, (CIP ) /,. :, ISBN C912.3 CI P (2002) : : * : : : : 174 ( A ) : : ( 023 ) , ( ) ( ) ( ),,,,,,,, (CIP ) /,. :,2003.1 ISBN 7-5624- 2752-6.............C912.3 CI P (2002) 084873 : : * : : : : 174 ( A ) : 400044 : ( 023 ) 65102378 65105781 : ( 023 ) 65103686 65105565 : http: / /ww

Läs mer

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Läs mer

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN

THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN 1884 1876 19 19 80 12 K 1

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Läs mer

目 录

目  录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Läs mer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Läs mer

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Läs mer

一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不 可 勝 數

一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不 可 勝 數 第 四 十 天 2010-02-18 一 敬 拜 诗 歌 数 算 主 恩 二 灵 修 读 经 诗 篇 第 四 十 篇 三 旧 约 行 程 利 未 记 13-15 章 四 新 约 行 程 马 可 福 音 第 十 章 一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不

Läs mer

Turg-Guade

Turg-Guade 7 Tenor1 Tenor 2 Bass 1 Bass 2 spe Adapted for recorders de flo re vir gi na li Ho no re que de flo re vir gi na li Ho no reque spe cia de flo re virgi na li Hono re que de flo re virgi na li Ho no re

Läs mer

Visumansökan Kina

Visumansökan Kina Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印填写, 或在 内打 选择 如有关项目不适用, 请写 无 The applicant

Läs mer

说 : 荀 子 极 偏 驳, 只 一 句 性 恶, 大 本 已 失 5 朱 熹 说 : 荀 扬 不 惟 说 性 不 是, 从 头 到 底 皆 不 识 6 采 取 的 都 是 这 种 理 论 框 架 另 一 种 理 论 框 架 始 于 20 世 纪 前 期, 这 便 是 诸 子 学 研 究 的 框 架

说 : 荀 子 极 偏 驳, 只 一 句 性 恶, 大 本 已 失 5 朱 熹 说 : 荀 扬 不 惟 说 性 不 是, 从 头 到 底 皆 不 识 6 采 取 的 都 是 这 种 理 论 框 架 另 一 种 理 论 框 架 始 于 20 世 纪 前 期, 这 便 是 诸 子 学 研 究 的 框 架 第 一 章 绪 论 1. 问 题 与 文 献 本 文 试 图 探 讨 的 核 心 问 题, 一 言 以 蔽 之, 是 要 理 解 并 诠 释 荀 子 思 想 的 基 本 性 格 先 交 代 研 究 方 法 迄 今 为 止 的 荀 学 研 究 1 大 致 存 在 两 种 研 究 框 架 第 一 种 研 究 框 架 是 理 学 研 究 的 理 论 框 架 2, 该 框 架 主 张 以 孔 孟 作 为 研

Läs mer

19 19

19 19 1 8 1 19 19 10 10 11 99 6 99 6 96,128 5 108,208 11.16%99 6 137,760 5 135,406 1.74%99 6 1.43 0.18 99 5 99 6 108,208 96,128 11.16 135,406 137,760 1.74 1.25 1.43 0.18 14,389 9,838 4,000 20,570 11,318 6,489

Läs mer

Microsoft Word - 2CA13內文.doc

Microsoft Word - 2CA13內文.doc 006 公 民 - 歷 屆 試 題 全 解 答 案 是 完 全 正 確 的? : 能 源 使 用 愈 多, 除 了 帶 來 經 濟 成 長 外, 相 對 的, 也 會 帶 來 負 面 的 環 保 問 題 我 們 在 發 展 經 濟 的 過 程 中, 若 不 能 兼 顧 環 境 資 源 的 保 育, 將 賠 上 後 代 子 孫 的 生 存 環 境, 這 是 下 列 那 一 種 理 念? 比 較 利 益

Läs mer

Viking Journal in Chinese

Viking Journal in Chinese 维 京 Viking Journal in Chinese 二 四 年 六 月 出 版 一 九 九 六 年 三 月 创 刊 2004 年 第 3 期 ( 总 第 38 期 )VJ0406 国 际 统 一 期 刊 号 ISSN 1401-6222 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 本 期 目 录 (VJ-No. 38) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Läs mer

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Läs mer

600021 2004 2004...2...2...3...6...10...14...16...19...29...31...37...87 1 2 3 4 2 2004 1 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED SEP 2 3 268 36 200010 02151171016 51156666 02151171019 E-mailsepco@shanghaipower.com

Läs mer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Läs mer

CULTURAL SENSITIVITY

CULTURAL SENSITIVITY 第 四 课 文 化 敏 感 度 介 绍 每 个 国 家 都 有 自 己 的 文 化 我 们 通 常 会 把 每 个 民 族 当 作 一 种 文 化, 却 忘 记 每 个 民 族 里 也 存 在 着 多 种 文 化 词 典 对 文 化 是 这 样 定 义 的 : 一 些 特 定 的 人 或 人 群 的 文 化, 和 习 惯 另 一 种 定 义 是 : 客 观 地 了 解 文 化 差 异 性 和 相 似

Läs mer

二 每 日 建 議 攝 取 蔬 果 之 份 數 ( 蔬 果 579): ( 一 ) 依 照 個 人 生 活 活 動 強 度 性 別 及 年 齡, 查 出 每 日 熱 量 需 求 ( 二 ) 依 每 日 熱 量 需 求, 查 出 六 大 類 飲 食 建 議 份 數 5 蔬 果 7 蔬 果 9 蔬 果

二 每 日 建 議 攝 取 蔬 果 之 份 數 ( 蔬 果 579): ( 一 ) 依 照 個 人 生 活 活 動 強 度 性 別 及 年 齡, 查 出 每 日 熱 量 需 求 ( 二 ) 依 每 日 熱 量 需 求, 查 出 六 大 類 飲 食 建 議 份 數 5 蔬 果 7 蔬 果 9 蔬 果 一 每 份 蔬 果 之 定 義 ( 一 ) 蔬 菜 1 份 : 生 的 可 食 部 分 100 公 克 ( 二 ) 水 果 1 份 : 以 重 量 為 準,1 份 所 含 水 果 個 數 因 水 果 個 別 差 異 而 有 不 同 二 每 日 建 議 攝 取 蔬 果 之 份 數 ( 蔬 果 579): ( 一 ) 依 照 個 人 生 活 活 動 強 度 性 別 及 年 齡, 查 出 每 日 熱 量

Läs mer

熱愛游泳 想瘦健康.doc

熱愛游泳 想瘦健康.doc 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 熱 愛 游 泳 想 瘦 健 康 作 者 : 秦 婉 庭 私 立 復 興 高 級 商 工 職 業 學 校 資 料 處 理 科 三 年 孝 班 劉 晏 玟 私 立 復 興 高 級 商 工 職 業 學 校 資 料 處 理 科 三 年 孝 班 蔡 家 穎 私 立 復 興 高 級 商 工 職 業 學 校 資 料 處 理 科 三 年 孝 班 指 導 老 師

Läs mer

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19

per & T hom p son, 1980),,,,,,, ergative (, ),,,,, (ergative),, ( L yon s, 1977, 341-343), ( ),, John m oved the stone T he stone m oved, (L yon s, 19 Abstract T he au tonom ou s and the cau sative are tw o basic sen tence con structs in Ch inese sem an tic syn tax. W e m ay find it difficu lt to u se these con structs to exp lain the gramm atical structu

Läs mer

Microsoft PowerPoint - SLUTVERSION KTH-IVL slingan.pptx

Microsoft PowerPoint - SLUTVERSION KTH-IVL slingan.pptx Från vetenskap till verklighet TEMA: EXPORTMARKNADER OCH SAMARBETEN IVL och KTH i Kina möjligheter för samarbete mellan forskning och näringsliv Östen Ekengren, IVL Urban Westergren, KTH KTH och IVL i

Läs mer

類別

類別 國 立 台 灣 大 學 醫 院 附 設 醫 院 北 護 分 院 健 康 檢 查 中 心 簡 介 一 般 性 健 康 檢 查 功 能 性 健 康 檢 查 套 餐 癌 症 篩 檢 中 老 年 健 康 檢 查 問 題 解 答 預 約 報 名 健 康 檢 查 中 心 簡 介 中 心 主 任 的 話 - 本 院 提 供 溫 馨 親 切 人 性 化 的 健 康 檢 查 服 務, 由 各 專 科 主 治 醫 師

Läs mer

版面2

版面2 编 辑 的 话 10 月, 田 园 里 吹 过 的 风 清 爽 宜 人, 同 时 风 也 在 轻 声 地 提 醒 田 园, 你 该 换 上 新 衣 啦 这 时, 我 们 的 园 刊 也 悄 悄 翻 过 了 新 的 一 页, 这 次, 它 会 带 你 去 寻 找 新 的 宝 藏 新 的 发 现 我 们 去 了 干 部 学 院, 那 里,3 4 岁 的 孩 子 用 长 长 的 脚 印 寻 找 自 然 的

Läs mer

compte personnel compte commun livret jeune personligt konto delat konto konto för barn compte en devise étrangère konto för utländsk valuta compte pr

compte personnel compte commun livret jeune personligt konto delat konto konto för barn compte en devise étrangère konto för utländsk valuta compte pr 银行 - 通用 Est-ce que je peux retirer Kan jag de l'argent ta ut pengar [pays] i [la sans payer de commission extra? avgifter? 询问在某一国家取钱是否有手续费 Quels sont les frais si Vad je är retire avgifterna de l'argent

Läs mer

Introduction

Introduction CEU 10107 (70): 運 動 醫 學 系 列 - 針 對 哮 喘 會 員 的 訓 練 學 習 指 引 建 議 用 50 分 鐘 時 間 閱 讀 文 章 閱 讀 文 章 後, 用 10 分 鐘 時 間 回 答 問 題 注 意 : 整 個 過 程 大 約 需 要 1 個 小 時 目 的 1. 理 解 哮 喘 的 症 狀 2. 理 解 正 常 呼 吸 的 機 制 3. 理 解 哮 喘 的 病 理

Läs mer

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析

高水平大学优势学科布局与选择的量化分析 高 水 平 大 学 优 势 学 科 布 局 与 选 择 的 量 化 分 析 基 于 中 美 两 国 29 所 世 界 一 流 高 校 的 数 据 沈 健, 胡 娟 摘 要 : 优 势 学 科 的 实 力 集 中 体 现 了 一 流 大 学 的 办 学 特 色 和 办 学 水 平 基 于 中 美 两 国 较 为 权 威 的 学 科 评 估 数 据, 就 高 水 平 大 学 学 科 水 平 与 布 局

Läs mer

(Microsoft Word - 091226\252\305\244j\246D\301`\301\277\270q8\251P.doc)

(Microsoft Word - 091226\252\305\244j\246D\301`\301\277\270q8\251P.doc) 第 八 週 競 合 論 98.12.26. 壹 前 言 貳 行 為 單 數 與 行 為 複 數 參 法 條 競 合 肆 想 像 競 合 伍 不 罰 的 前 行 為 與 不 罰 的 後 行 為 陸 實 質 競 合 ( 數 罪 併 罰 ) 柒 結 合 犯 捌 其 他 壹 前 言 一 競 合 理 論 又 稱 罪 數 理 論, 係 指 行 為 人 之 實 現 多 數 犯 罪 構 成 要 件 時, 應 以 數

Läs mer

New Doc 1

New Doc 1 U N I V E R SI T Y O F M A L ; 1ï i l i dvol 1 l 2 0 1 8 w 1a1 p&t«apa«ridia ti p E g s l am an Pt d1an h Ma @Mi u Ooam a1 ol am S1udl es} ]111 / 2 1 Dr Mo11an a Daw 11a mai amy 1 P r o f e s s o r D r

Läs mer

试卷

试卷 辽 宁 省 实 验 中 学 分 校 2015 届 高 三 10 月 月 考 历 史 试 题 单 项 选 择 题 :( 每 题 只 有 一 个 最 佳 答 案, 将 其 涂 在 答 题 卡 上, 每 小 题 2 分 ) 1. 秦 始 皇 所 创 立 的 皇 帝 制 度, 继 承 了 商 周 形 成 的 1 郡 县 制 2 王 位 世 袭 制 3 分 封 制 4 嫡 长 子 继 承 制 A.24 B.23

Läs mer

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600271 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 10 ( )... 13... 58 1 2005 1 2 3 4 1 AEROSPACE INFORMATION CO.,LTD 2 A A A 600271 3 2 30 2 30 100086 http://www.aero-info.com.cn stock@aero-info.com.cn 4 5 010-82513232-421

Läs mer

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Läs mer

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

Läs mer

2003 2003-1- 2003 3 5 7 8 12 14 49-2 - 2003 1 Goldfield Industries Inc. 2 600383 3 518048 www.goldenfield.com zxy@goldenfield.com 4 5 0755 83303333 ggq@goldenfield.com 0755 83844828 zxy@goldenfield.com

Läs mer

(1) (5) (11) (16) (21) (36) (62) (72) (87) (92) (102) (115) (119) (122) (134) (149) (153) (161) (163) (165) (167) (178) (183) (195) ( ) 1 2 l!! 3 ( )!! 4 30 4 1909 17 ( ) 1911 1914 1914 6 ( ) 1918 1919

Läs mer

果 核 桃 瓜 子 等 堅 果 類 或 核 果 類 2. 膽 固 醇 過 高 的 食 物 : 內 臟 ( 腦 肝 腰 子 心 ) 綠 燈 食 物 ( 遵 照 飲 食 計 劃 及 食 物 代 換 表 食 用 )1. 主 食 類 : 推 薦 食 用 全 榖 類 芋 頭 蕃 薯 馬 鈴 薯 等 應 列 入

果 核 桃 瓜 子 等 堅 果 類 或 核 果 類 2. 膽 固 醇 過 高 的 食 物 : 內 臟 ( 腦 肝 腰 子 心 ) 綠 燈 食 物 ( 遵 照 飲 食 計 劃 及 食 物 代 換 表 食 用 )1. 主 食 類 : 推 薦 食 用 全 榖 類 芋 頭 蕃 薯 馬 鈴 薯 等 應 列 入 嘉 義 市 西 區 衛 生 所 組 員 : 羅 聖 堯 蕭 堯 前 言 : 每 年 暑 假 學 校 都 會 很 貼 心 的 安 排 醫 院, 診 所 的 見 習, 而 這 次 則 是 可 以 到 各 地 的 衛 生 所 來 體 驗 社 區 醫 學, 而 我 們 也 有 志 一 同 的 選 擇 了 我 們 的 故 鄉, 希 望 在 從 醫 之 餘, 能 夠 對 我 們 的 家 鄉 ---- 嘉 義 市,

Läs mer

健手冊 保 期 更年 女 婦 迎 接 程 旅 新 人生 行政院衛生署 國民健康局

健手冊 保 期 更年 女 婦 迎 接 程 旅 新 人生 行政院衛生署 國民健康局 健手冊 保 期 更年 女 婦 迎 接 程 旅 新 人生 行政院衛生署 國民健康局 迎 接 人 生 新 旅 程 婦 女 更 年 期 保 健 手 冊 多 愛 自 己 一 點! 女 人 的 生 命 旅 程 一 如 花 朵, 從 含 苞 待 放 嬌 豔 欲 滴 到 餘 香 迴 蕩, 每 一 個 階 段 都 必 須 學 習 著 以 和 諧 的 心 情, 與 自 然 身 心 狀 況 和 平 相 處 邁 入 更

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2D7B7A5A470BDD7A4E5A7B9BEE3AAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2D7B7A5A470BDD7A4E5A7B9BEE3AAA9> 篇 名 : 日 本 人 對 性 的 觀 念 作 者 : 程 榆 雅 振 聲 中 學 普 二 功 班 楊 亞 軒 振 聲 中 學 普 二 功 班 林 辰 振 聲 中 學 普 二 功 班 指 導 老 師 : 余 昕 嬪 老 師 1 壹 前 言 為 什 麼 日 本 人 會 有 那 麼 多 心 理 問 題 或 精 神 疾 病? 日 本 為 什 麼 又 被 稱 為 情 色 國? 只 要 一 講 到 性 色 情

Läs mer

净化血液的革命

净化血液的革命 健 康 养 生 洁 净 的 血 液 乃 健 康 之 本 序 : 关 爱 你 的 健 康 健 康 的 体 魄 来 于 干 净 的 血 液, 血 液 的 质 量 显 示 了 生 命 的 健 康 程 度 在 影 响 生 命 健 康 的 因 素 中, 遗 传 只 占 了 一 小 部 分, 而 绝 大 部 分 在 于 你 对 健 康 知 识 的 学 习 和 运 用, 因 此 造 成 了 生 命 长 短 的 不

Läs mer

28 29 請 問 牙 齒 的 哪 個 構 造 能 夠 感 覺 熱 和 冷 的 物 質? 象 牙 質 琺 瑯 質 牙 髓 牙 骨 質 A 象 牙 質 又 稱 牙 本 質 是 琺 瑯 質 之 下 的 第 二 層. 內 有 神 經 腺. 所 以 能 感 覺 熱 和 冷 的 物 質 牙 齒 最 外 圍 且

28 29 請 問 牙 齒 的 哪 個 構 造 能 夠 感 覺 熱 和 冷 的 物 質? 象 牙 質 琺 瑯 質 牙 髓 牙 骨 質 A 象 牙 質 又 稱 牙 本 質 是 琺 瑯 質 之 下 的 第 二 層. 內 有 神 經 腺. 所 以 能 感 覺 熱 和 冷 的 物 質 牙 齒 最 外 圍 且 104 健 康 小 學 堂 題 目 ( 決 賽 ) 題 號 題 目 選 項 A 選 項 B 選 項 C 選 項 D 解 答 解 釋 1 2 小 毛 有 便 祕 的 毛 病. 她 應 該 如 何 改 善? 吃 高 纖 餅 乾 喝 健 康 醋 多 攝 取 富 含 纖 喝 來 路 不 明 補 維 素 的 蔬 菜 水 藥 果 下 列 哪 種 行 為 對 健 康 有 幫 助? 常 和 家 人 吵 架 每 天

Läs mer

文憑試物理科校本評核樣本課業

文憑試物理科校本評核樣本課業 香 港 中 學 文 憑 考 試 物 理 及 組 合 科 學 ( 物 理 ) 校 本 評 核 樣 本 作 業 ( 實 驗 及 探 究 研 習 ) 本 局 歡 迎 教 師 採 用 樣 本 作 業 作 教 育 及 研 究 等 非 牟 利 用 途, 但 請 列 明 出 處 香 港 考 試 及 評 核 局 保 留 版 權 2010 Hong Kong Examinations and Assessment Authority

Läs mer

1

1 世 界 宗 教 议 会 的 世 界 伦 理 宣 言 ( 芝 加 哥,1993 年 9 月 4 日 ) 导 论 * 本 篇 导 言 以 图 宾 根 宣 言 世 界 伦 理 原 则 为 基 础, 由 芝 加 哥 世 界 宗 教 议 会 理 事 会 属 下 编 辑 委 员 会 撰 写 导 言 旨 在 公 众 传 播, 提 供 一 个 世 界 伦 理 宣 言 的 简 要 版 本 另 外 它 也 会 用 以

Läs mer