VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

2 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor s Livskraften s Föreläsningar s Ett friskare Sverige s Fortbildning inom folkhälsa s. 5 Mål 2: Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla s Fortbildning kring det lilla barnet s Utveckling av riktat föräldrastöd s Viktiga Vuxnas nyhetsbrev s Friskvanenätverket s. 6 Mål 3: Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg s Nätverk för äldres hälsa s Seniordagar s. 7 Mål 4: Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende eller utanförskap till följd av eget eller andras missbruk s Alkoholförebyggande nätverk s Alkoholförebyggande insatser s. 7 Övrigt arbete s. 8 Välfärdsbokslut Övriga presentationer Indikatorer för folkhälsomålen Arbetsgrupper Praktikanter 2

3 Beskrivning av verksamheten Folkhälsorådet i Härryda kommun består av politiker från kommunen och från hälso- och sjukvårdsnämnd 7 Partille, Härryda och Mölndal. I rådet ingår också kommundirektör, sektorschefer och verksamhetschefer inom socialtjänst, samhällsbyggnad samt utbildning och kultur, representant för primärvården, klinikchef för folktandvården, planeringsledare från hälso- och sjukvårdskansliet samt folkhälsoplaneraren. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ och ett aktivt forum som ska skapa förutsättningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i kommunen. Folkhälsorådets uppgift är att följa hälsoutvecklingen bland kommunens invånare, inspirera och initiera kommunala organ till att utveckla ett medvetet folkhälsoarbete där samverkan sker både inom kommunen men också med externa aktörer. Rådet skall även leda, styra och följa upp tvärsektoriella insatser, skapa förutsättningar och aktivt medverka till arbetsformer utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Folkhälsorådet är direkt underställt kommunstyrelsen. Folkhälsorådet finansieras till hälften vardera av Härryda kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnd 7 och arbetet utgår från den åtgärdsplan som upprättas årligen. Folkhälsorådet har haft fyra sammanträden under året. I verksamhetsberättelsen beskrivs de insatser som är finansierade genom folkhälsorådets verksamhetsbudget och / eller genom folkhälsoplanerarens arbetsinsatser. Folkhälsoplanerarens uppdrag Folkhälsoplaneraren arbetar på uppdrag av folkhälsorådet och har en samordnande roll för det gemensamma folkhälsoarbetet. Folkhälsoplaneraren är folkhälsorådets sekreterare och ska verkställa rådets beslut och följa folkhälsoplanens intentioner. Detta görs genom att följa och analysera hälsoutvecklingen i kommunen, samordna och driva arbetet framåt, svara för planering, verksamhetsplan och budget. Folkhälsoplaneraren ansvarar för uppföljning och utvärdering samt ansvarar för kontinuerlig dokumentation av processer. Folkhälsoplaneraren har under året arbetat deltid; 80 %. För att fylla upp till en heltidstjänst finns en vikarie. Folkhälsoplanerarna har deltagit i ett antal konferenser och utbildningar under året samt deltagit i olika nätverk på lokal och regional nivå i syfte att utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Insatser 2012 Folkhälsorådets åtgärdsplan 2012 utgår från de politiska inriktningsmål som beslutats av kommunfullmäktige. Utifrån varje inriktningsmål finns ett antal insatser, vilka redovisas nedan. De politiska inriktningsmålen för folkhälsoarbetet i Härryda kommun är: 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 2. Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla 3. Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. 4. Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende eller utanförskap till följd av eget eller andras missbruk 3

4 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. 1.1 Livskraften Den övergripande målsättningen med Livskraften är att bidra till en förbättrad hälsa och ett ökat välbefinnande hos invånare i Härryda kommun. Detta sker bl a genom Att göra hälsoinformation lättillgänglig Att samla hälsofrämjande och förebyggande insatser i en gemensam mötesplats Att skapa förutsättningar för människor att ta ansvar för sin egen hälsa Livskraftens verksamheter marknadsförs via en folder som ges ut vår och höst, via annonser i lokalpress, via facebook, via nätverket samt genom hemsidan. Livskraften har marknadsförts i samband med lokala arrangemang såsom vårmarknaden och Ett friskare Sverige - veckan men fanns också representerad med en posterutställning på den nationella Folkhälsostämman i Stockholm under våren. Under året har lunchföreläsningar arrangerats i kulturhuset i Mölnlycke. Elva föreläsningar med skiftande tema och innehåll har hållits av representanter från Livskraftens nätverk. Antalet åhörare har varierat mellan 0-15 personer. I samarbete med Balansen i Mölndal startade under hösten en gruppverksamhet, Att leva med smärta. Grupperna riktar sig till personer med smärta och värk och var förlagda till Mölndal. Samordningsförbundet finansierade verksamheten och Balansen och Livskraften marknadsförde och skötte det praktiska. Ett trettiotal personer har deltagit varav fyra från Härryda. Till våren förläggs grupperna till Mölnlycke. Två träffar har genomförts med Livskraftens nätverk där ett 20-tal offentliga, privata och ideella aktörer ingår. Nätverket har också varit delaktiga i planeringen och genomförandet av uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. Under året har Livskraftens verksamhet utvecklats, bland annat utifrån synpunkter som framkom vid uppföljningen som gjordes under hösten En filial har inrättats på biblioteket i Landvetter och ytterligare två filialer kommer att iordningställas i biblioteken i Rävlanda och i Hindås under våren Under hösten påbörjades ett utvärderingsarbete av Balansen och Livskraften på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnd 7. Rapporten beräknas vara klar i början av Föreläsningar Syftet med föreläsningarna är att genom ökad kunskap möjliggöra en utveckling kring inställning till sig själv och andra. Att inspirera till att göra medvetna, hälsofrämjande val och att välja en hälsosam livsstil. Under 2012 har folkhälsorådet arrangerat två föreläsningar i samarbete med kommunens personalfunktion. Vårens föreläsning; Tonår den stormiga vägen till vuxenlivet hade 4

5 fokus på alkohol, ungdomar och föräldraskap. Föreläsare var Katerina Janouch. Ett hundratal personer kom. Höstens föreläsning; Tid, tid alltid denna tid med Bodil Jönsson som föreläsare, lockade drygt 200 personer. 1.3 Ett friskare Sverige Insatsen syftar till ökad fysisk aktivitet och hälsofrämjande matvanor bland befolkningen. Den nationella uppmärksamhetsveckan, Ett friskare Sverige, som initierats av Statens Folkhälsoinstitut, genomfördes vecka 42 och hade kost och fysisk aktivitet som tema. Målgruppen för temaveckan var barn, äldre samt personer med funktionshinder. Det var nätverket för äldres hälsa, friskvanenätverket samt Livskraftens nätverk som samordnade de lokala insatser som lyftes fram under veckan. Aktiviteter arrangerades och marknadsfördes i olika kommundelar med en stor avslutning på lördagen då många utställare fanns på plats i Mölnlycke kulturhus. Exempel på aktiviteter som arrangerades var forza, kettlebell, taekwondo, sittgympa, folkdans, MiniRöris och Wii. Bland utställare sågs bland annat olika kommunala verksamheter, folktandvården och ett flertal föreningar. 1.4 Fortbildning inom folkhälsa Målet med fortbildningen är att ledamöterna i folkhälsorådet ska ha en grundläggande kunskap i folkhälsa samt att denna kunskap också finns bland nyckelpersoner som kan påverka folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsorådet arrangerade inte någon egen fortbildningsdag med tema folkhälsa under Alternativ till eget arrangemang var den nationella folkhälsostämman som Statens Folkhälsoinstitut arrangerade i Stockholm under våren samt de möten och konferenser som utmynnade i Västra Götalandsregionens handlingsplan för social hållbarhet vilken presenterades under hösten. Mål 2: Barn och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika för alla 2.1 Fortbildning kring det lilla barnet Syftet med fortbildningen är att Skapa en plattform för gemensam syn- och förhållningssätt Öka samverkan mellan primärvården och kommunen, öka förståelsen mellan varandras verksamheter Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte Kompetensutveckla personalen Folkhälsorådet har under 2011 och 2012 stöttat projektet som syftar till ökad kunskap samt att utveckla och förbättra samverkan mellan olika aktörer kring barns hälsa och föräldraskap. Fortbildningsserien initierades av sektorn för socialtjänst och sektorn för utbildning och kultur och samordnades tillsammans med Folkhälsoenheten PÅängen. 5

6 Målgruppen för fortbildningsserien är personal som arbetar med / kring det lilla barnet (barn mellan 0-5 år) i kommunala- och primärvårdsverksamheter. Verksamheter som deltagit är individ- och familjeomsorgen, förskoleverksamheten, stödenheten, MVC, BVC, BUP och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen. Totalt har fyra seminarier arrangerats under projekttiden, varav två under Samtliga seminarier har lockat mellan personer. 2.2 Utveckling av riktat föräldrastöd Syftet med insatsen är att öka och anpassa det generella föräldrastödet som är riktat till föräldrar med utländsk bakgrund samt till föräldrar som har barn med funktionshinder. För att kommunens föräldrastöd ska nå alla föräldrar har folkhälsoenheten genomfört en kartläggning under året i syfte att identifiera vilka behov av föräldrastöd det finns bland föräldrar med invandrarbakgrund samt föräldrar med barn som har funktionsnedsättning. Möten har skett med socialtjänsten och med hälso- och sjukvården. Kartläggningen har resulterat i att de föräldratexter som finns på kommunens hemsida har omarbetats till lättläst svenska. Ett samarbete har också påbörjats med SFI svenska för invandrare- vilket kommer att resultera i att starta ett föräldracafé under våren Syftet med föräldracaféet är att diskutera föräldraskapet utifrån samma principer som föräldraträffarna inom förskolan. 2.3 Viktiga Vuxnas nyhetsbrev Nyhetsbrevet syftar till att skapa förutsättningar för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap också att ge kunskap, råd och inspiration i frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Under året har fyra nyhetsbrev producerats och distribuerats till samtliga hushåll. Teman för nyhetsbreven har varit: mångkultur, sömn, tobak och Internet. 2.4 Friskvanenätverket Målsättningen med nätverkets arbete är att öka andelen barn med frisk viktutveckling och hälsofrämjande inställning till mat och rörelse. Nätverket, som består av representanter från bl a tandvård, BVC, barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, folkhälsoenheten, måltidsservice, stödenheten och föreningslivet, har haft fyra möten under året för att utbyta kunskap och erfarenhet kring frågor som rör ämnet. Nätverket har också samlat in och sammanställt årlig BMI statistik för 4-åringar och 10-åringar. Nätverket har arrangerat fortbildning i Miniröris och Röris, för personal inom förskola och skola. Ca 80 deltog i denna fortbildning. Nätverket deltog i planeringen och genomförandet av uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige som ägde rum under hösten. En aktivitetsfolder har sammanställts med uppgifter om vilka fysiska aktiviteter som finns tillgängliga för barn och unga. Foldern syftar bland annat till att vara ett underlag i dialogen med de barn som får recept på fysisk aktivitet men kan också fungera som en inspirationskälla för alla som vill aktivera sig. Nätverket har identifierat utmaningar som behöver ökat fokus inför kommande verksamhetsår; schemaläggningen kring måltiden men också strategier för att stödja föräldrar till överviktiga barn. 6

7 Mål 3: Äldre är delaktiga och lever ett gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv och har samma tillgång till en god omsorg. 3.1 Nätverket för äldres hälsa Målsättningen med nätverkets arbete är att genom informations- och erfarenhetsutbyte identifiera behov och möjligheter att utveckla det främjande och förebyggande arbetet för äldre. Nätverket, som består av representanter från kommunala verksamheter, folktandvården, primärvården, pensionärsorganisationer, demensföreningen samt näringslivet har träffats vid fyra tillfällen. Nätverket har deltagit i planeringen och genomförandet av uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. 3.2 Seniordagar Att öka kunskapen om tillgängliga främjande och förebyggande insatser som finns för äldre i Härryda kommun samt inspirera äldre till en mer aktiv och hälsofrämjande livsstil. I samband med Ett friskare Sverige -veckan, anordnades även seniordagar efter initiativ från nätverket för äldres hälsa. Målet med seniordagarna är att kommuninvånarna ska bli informerade om utbudet av hälsofrämjande aktiviteter och äldrefrågor inom Härryda kommun. Detta görs för att främja hälsa, skapa trygghet och för att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns i Härryda kommun. Seniordagarna arrangerades på tre orter; Mölnlycke, Landvetter och Hindås och lockade ca 600 personer. Mål 4: Bruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel har trängts tillbaka och ingen riskerar att hamna i beroende eller utanförskap till följd av eget eller andras missbruk 4.1 Alkoholförebyggande nätverket Målsättningen med nätverkets arbete är att minska andelen riskkonsumenter bland kommuninvånarna samt att minska tillgängligheten av alkohol för ungdomar. Nätverket som består av representanter från bl a ungdomsmottagningen, primärvården, stödenheten, rådgivningsbyrån, kraftkällan, vuxenenheten, fritid ungdom och folkhälsoenheten, har träffats vid två tillfällen under året. Nätverket utbyter kunskap och erfarenheter kring frågor som rör alkohol- och drogsituationen i kommunen men kan också initiera nya idéer. Nätverket har träffats vid två tillfällen under året. 7

8 4.2 Alkoholförebyggande insatser Folkhälsorådets prioriterade insats syftar till att minska andelen riskkonsumenter bland kommuninvånarna samt att minska tillgängligheten av alkohol för ungdomar En kraftig lokal opinionskampanj genomfördes inför skolavslutningen med uppmaningen att inte förse ungdomar med alkohol. Budskapet kommunicerades bland annat genom annonser, affischer, föräldrabrev, vykort, flyersutdelning med mera. Samtidigt pågick Länsstyrelsens regionala kampanj med bland annat trafik-, radio- och bioreklam. Som ett led i att möta ökningen av andelen rökande ungdomar har sju av åtta skolsköterskor genomgått en utbildningsdag som arrangerades av Länsstyrelsen under hösten. SOTIS - samtal om tobak i skolan - är en metod som syftar till att stärka tobaksfrihet eller begränsa ett redan påbörjat bruk. Under hösten beviljade folkhälsorådet medel till ett projekt som syftar till att minska tobaksbruket bland ungdomar i riskzon. Det är Fritid förening som driver projektet och de kommer att genomföra två grupper med åtta ungdomar i varje grupp innan utvärdering sker. Den första gruppen startade under hösten 2012 och den andra startar under våren Folktandvården och skolhälsovården är samverkansparter i projektet. Nyhetsbrevet för Viktiga Vuxna hade under hösten tobak och ungdomar som tema. Nyhetsbrevet distribuerades till samtliga hushåll i kommunen. Under 2012 arbetades en strategi fram för hur det förebyggande ANDT- arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak) i skolan ska utföras. Uppdraget kom från verksamhetschefen för grundskolan och presenterades för rektorerna och skolsköterskorna under våren. I strategin ingår såväl undervisning inom ramen för biologi och samhällskunskapsämnet, som information och dialog med föräldrar. I strategin har även hälsosamtalet i åk 8 en central plats samt information om Kraftkällan. Arbetet ska genomföras i år 7 eller 8 och ska årligen följas upp från och med hösten Härryda kommun har under året valt att delta i två olika projekt med anknytning till alkohol-, tobak- och narkotikaförebyggande insatser: - FoU projektet med tema cannabis som syftar till att fördjupa kunskaper om cannabis samt skapa en mobilisering i det förebyggande arbetet. Projektet pågår fram till våren Övriga kommuner som deltar i projektet är Tjörn, Öckerö, Svenljunga, Borås, Lerum och Trollhättan. - Oberoende projektet som syftar till att skapa samverkansformer mellan kommuner och frivilligsektorn i arbetet för att minska bruk av tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar. Projektet som drivs av tre idéburna organisationer; A non smoking generation, Riksförbundet narkotikafritt samhälle samt Ungdomens nykterhetsförbund, pågår till sommaren Övrigt arbete Välfärdsbokslut Välfärdsbokslut 2011 ingår som en del i kommunens årsredovisning. Nytt för 2011 års välfärdsbokslut var att det bygger på de lokala folkhälsomålen, som antogs av 8

9 kommunstyrelsen Nytt var också att fler tjänstemän inom förvaltningen varit involverade i att ta fram och tolka uppgifter som ingår i välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet har bl a presenterats för folkhälsorådet, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, sektorsledningen för UTK samt SHB. Diskussioner i samband med presentationerna har främst kretsat kring ungdomars tobaks-, alkohol-, och drogvanor men diskussioner har även förts kring andelen överviktiga i befolkningen. Övriga presentationer Folkhälsoplaneraren har under året presenterat folkhälsoarbetet i flera olika sammanhang. I Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor görs en årlig presentation av folkhälsorådets prioriteringar och insatser. I sociala beredningen presenterades det alkoholförebyggande arbetet i skenet av välfärdsbokslutets uppgifter. Indikatorer för folkhälsomålen Förslag till indikatorer för folkhälsomålen arbetades fram under året. Indikatorerna kommer att redovisas först i 2013 års verksamhetsberättelse. Arbetsgrupper Folkhälsoplaneraren har under året ingått i arbetsgrupper som initierats av annan än folkhälsorådet: Folkhälsoplanerarnätverk, bestående av folkhälsoplanerare i Södra Bohuslän samt representanter från Göteborg. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och få inspiration och ytterligare kunskap inom folkhälsoarbetet. Arrangörsgrupp för Sommarakademin en fortbildningssatsning för folkhälsoplanerare inom Västra Götalandsregionen. Uppdraget att ingå i arrangörsgruppen alterneras från år till år. Samordnarnätverk för alkohol- och drogsamordnare i Västra Götalandsregionen. Länsstyrelsen är sammankallande. Tillfällig arbetsgrupp kring arbetet med fysisk aktivitet på recept för barn. Sammankallande till arbetsgruppen är sjukgymnast som också är projektledare Praktikanter Under hösten gjorde tre studenter från Göteborgs universitet fem veckors praktik på folkhälsoenheten. Praktikarbetet innebar att göra en utvärdering av seniordagarna samt en utvärdering av uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. Även studenter från Högskolan Väst gjorde praktik på folkhälsoenheten under hösten. Praktikarbetet bestod i att göra en kartläggning av tobaksförebyggande arbete. 9

10 Utfall budget Folkhälsorådet 2012 Projekt Årsbudget Utfall Livskraften Föreläsningar Fortbildning inom folkhälsa 25 0 Fortbildning kring det lilla barnet Utveckling av riktat föräldrastöd Viktiga Vuxnas nyhetsbrev Ett friskare Sverige Alkoholförebyggande insatser Äldres hälsa Friskvanenätverket Metodutveckling Summa Folkhälsoplanerartjänst Budget fördelad enligt följande 175 tkr från folkhälsorådet, resterande 50 tkr från Härryda kommun och 50 tkr från HSN 7 enligt extra avtal. 10

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2014 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2014 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Åtgärdsplan 2008. Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Åtgärdsplan 2008 Folkhälsorådet i Härryda kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 NATIONELLA MÅL... 4 LOKALT FOLKHÄLSOARBETE... 4 INSATSER I HÄRRYDA KOMMUN... 5 HÄLSOFRÄMJANDE SKOLA... 6 KAMRATSTÖDJARUTBILDNING...

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2012 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsoinsatser 2012 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s. 4 1.2

Läs mer

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012

Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 Folkhälsoarbete Verksamhetsberättelse 2012 1 För folkhälsoarbetetinnehållsförteckning FÖR FOLKHÄLSOARBETETINNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING... 3 FOLKHÄLSOARBETETS ORGANISATION... 3 FOLKHÄLSOINSATSER UNDER

Läs mer

Kungsbackanämnden Bokslut 2013

Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo

Läs mer

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet februari 2014. Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet februari 2014 Verksamhetsplan 2014-2016 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Mölndals stad Verksamhetsplan 2013-2015 Folkhälsorådet 2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 4 2. Uppdrag...

Läs mer

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal

Folkhälsorådet december 2014. Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal Folkhälsorådet december 2014 Verksamhetsplan 2015-2017 Folkhälsorådet i Mölndal 1 Folkhälsorådet tar initiativ till insatser som främjar folkhälsan i Mölndal. Rådet inspirerar offentliga, privata och ideella

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2011 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsoinsatser 2011 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften s. 4 1.2

Läs mer

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro

OBS! Verksamhetsplan 2011. Folkhälsorådet Tibro OBS! Verksamhetsplan 2011 Folkhälsorådet Tibro 1 Inledning En god hälsa är grunden för ett gott liv. Kommuninvånarnas hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Folkhälsobokslut 2014 för Upplands Väsby kommun

Folkhälsobokslut 2014 för Upplands Väsby kommun Stöd & Process 2015-02-19 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens Allmänna utskott Folkhälsobokslut 2014 för Upplands Väsby kommun

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse INLEDNING Beslutad av styrgrupp 009-06-10 Verksamhetsberättelse En lättare Framtid 008 Historik Antalet barn och vuxna med övervikt har ökat konstant de senaste decennierna och nämns som ett av de snabbast

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Hyltenämnden. Bokslut 2013

Hyltenämnden. Bokslut 2013 Hyltenämnden Bokslut 2013 Bokslut 2013 Hyltenämnden Hyltenämnden Ledamöter Ingegerd Torhall (FP) Kristina Johansson (S) Margareta Andersson (C) Jerzy Golowkin (M) tom juni månads sammanträde Desirée Hultberg

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Familjecentral i Hedemora

Familjecentral i Hedemora Familjecentral i Hedemora Verksamhetsberättelse 011 Babycafé Öppna förskolan Foto: Elisabeth Willborg Hedemora kommun Utbildningsförvaltningen, elevhälsan Landstinget Dalarna Hedemora barnavårdscentral

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN

Folkhälsorådet 2015-11-13 1. Dan Hovskär (KD), HSN Peter Persson (S), MB. Mohamad (S), HSN Folkhälsorådet 2015-11-13 1 Plats och tid Vara Kommunhus, 13 november 2015, klockan 08.30-12.00 Beslutande Dan Hovskär (KD) HSNÖ Irene Karlsson (C) BIN Peter Persson (S) MBN Thore Agneta Svenson Edvardsson

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun

Verksamhetsplan 2014. Folkhälsorådet. Hjo kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Hjo kommun Folkhälsoarbetet i Hjo kommun Ett av de viktigaste värdena i livet är att ha en god hälsa. Människor som har goda utbildningsmöjligheter, meningsfull sysselsättning

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. Information om drogvaneundersökning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet i Mölndals stad 1 Folkhälsorådet Mölndals stad Innehåll Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3 Folkhälsorådets arbete 2014... 5 Budgetområde: Delaktighet, inflytande

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Verksamhetsrapport 2008 Sveriges folkhälsomål ledstjärnor för vårt lokala folkhälsoarbete 1 Mora Folkhälsoråd Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Folkhälsorådet i Vara kommun Antagen av folkhälsorådet 2012-02-23 Inledning Folkhälsorådet i Vara Kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Vara Kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016

Folkhälsoplan. för Partille 2015 2016 Folkhälsoplan för Partille 2015 2016 Innehåll Del 1 3 Folkhälsa 3 Uppgift 3 Folkhälsoarbete 3 Mål och fokusområden 4 Övergripande mål 4 Inriktningsmål livscykelperspektiv 4 Fokusområden 4 Del 2 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhetsrapport 2001

Verksamhetsrapport 2001 Verksamhetsrapport 2001 Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedningarna har i och med år 2001 funnits och verkat enligt landstingets nya organisation för ledning och styrning i ett

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12)

I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) I SKELLEFTEÅ FRIS 2011-04-12 1 (12) Plats och tid: Efyran kl. 13.00 16.10 Ledamöter Bertil Almgren, gymnasienämnden Rickard Carlstedt, kommunstyrelsen Johan Söderberg, fritidsnämnden Karin Andersson, gymnasienämnden

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Nordvästra Skåne Datum 2009-01-09 1 (5) Verksamhetsberättelse 2008 - Regional beredning för tillväxt och hälsa i Nordvästra Skåne Uppdrag och Organisation De regionala

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL

VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 VERKSAMHETSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN UTIFRÅN FASTSTÄLLDA POLITISKA INRIKTNINGSMÅL 1 Informera kommuninvånarna om socialtjänstens stöd för barn, unga och vuxna Information om socialtjänstens

Läs mer

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet

Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Västbus riktlinjer uppdrag och organisation inom Göteborgsområdet Delregional styrgrupp Västbus Reviderad 2015-10-28 Temagrupp Barn och Unga www.samverkanstorget.se I Göteborgsområdet samverkar Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsplan 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun 1 Inledning Kommunstyrelsen har beslutat om att ta fram en Folkhälsostrategi för Mariestads kommun 2014-2017. Syftet med folkhälsostrategin är att

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30

MINNESANTECKNINGAR. Sörmlands Folkhälsonätverk. Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Landstingets ledningsstab D A T U M D I A R I E N R Handläggare: Katarina Gustafson 2013-11-26 LS-LED12-358 MINNESANTECKNINGAR Sörmlands Folkhälsonätverk Datum: 19 november 2013 Tid: 9.00 15.30 Plats:

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005

FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 FOLKHÄLSORÅDETS Verksamhetsberättelse 2005 Folkhälsoenheten Skaraborg Grästorps kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Övergripande aktiviteter... 4 Information och marknadsföring... 4 Folkhälsoinformation

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR

JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR HANDLINGSPLAN FÖR FOLKHÄLSA 2015 1 JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA LIVSVILLKOR Inriktningsområden Jämlik hälsa i hela kommunen Delaktighet och Inflytande Datamaterial - statistik Tillgång till sociala nätverk,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Utvärdering av samverkansprojekt

Utvärdering av samverkansprojekt 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 Utvärdering av samverkansprojekt Bakgrund Sedan 1995 finns ett samverkansavtal mellan s universitet, Västra Götalandsregionen och

Läs mer

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00

Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Plats och tid: Näsby fritidsgård, Gamlegårdens centrum, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Peter Isacson Margareta

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun

Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Verksamhetsberättelse 2014 Folkhälsorådet Mariestads kommun Inledning Folkhälsoarbetet i Mariestads kommun har varit riktat till hela befolkningen. Folkhälsorådet har prioriterat tidiga insatser till barn

Läs mer

Hälsosamma Skinnskatteberg

Hälsosamma Skinnskatteberg Hälsosamma Skinnskatteberg Folkhälsoplan 2012 2015 Skinnskattebergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, 77, Dnr 2012.0577.773 1. Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017

Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 1(11) Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Antagen i KS 20140514 KS 142 Strategisk plan för folkhälsoarbetet i Vårgårda kommun 2014-2017 2(11) 1 Bakgrund Folkhälsoarbetet i Vårgårda bygger på ett

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-06-08

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-06-08 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Ingrid Cassel Bengt Torstensson Bo Andersson Kristina Svensson Lotta Husberg Bengt Johansson

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Folkhälsoplan 2014 och budget

Folkhälsoplan 2014 och budget Folkhälsoplan 2014 och budget Dokumenttyp Folkhälsoplan och budget 2014 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet /Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet 2013-11-29 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet 1(5) Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet Plats och tid, Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 8.30 11.00 Beslutande Ledamöter Gudrun Sjödin Jonne Norlin Linnea Björklund Karin Vestin Nilsson

Läs mer

Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3. Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4. Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor...

Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3. Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4. Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor... 1 Folkhälsorådet Mölndals stad Innehåll Folkhälsoarbetet i Mölndal... 3 Fokusområde: Delaktighet, inflytande och gemenskap... 4 Fokusområde: Trygga och goda uppväxtvillkor... 5 Fokusområde: Åldrande med

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden

De nationella målen för folkhälsoarbete är också Eslövs kommuns mål. Se www.fhi.se : Folkhälsans målområden Rådet för Hälsa och Trygghet 2011 01 11 Eslövs kommun Mandatrapport 2007-2010 Denna mandatrapport ger en överblick över hur Rådet för Hälsa och Trygghet i Eslövs kommun löst sin uppgift under mandatperioden.

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer