Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller SN 2015/ Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Bakgrund Socialnämndens mål och uppdrag ska följas upp och redovisas för nämnden efter varje tertial. Rapporten finns inlagd i kommunens system för redovisning av mål och uppdrag, Hypergene samt som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Aktiviteter pågår i samtliga mål och uppdrag. För ett antal mål är det inte möjligt att uppskatta måluppfyllelsen vid tertialuppföljning på grund av att mätning sker på årsbas t.ex. gäller detta mål som mäts via CAN. Ingela Möller Avdelningschef Cecilia Frid Förvaltningschef Bilaga 1. Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Socialförvaltningen Tel vx

2 Organisationsenhet: Socialnämnd Period: Augusti År: 2015 Uppföljningsrapport verksamhetsplan User: inmo002, Printdate: :28 1

3 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Försörjningsstöd Antalet män och kvinnor med långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd minskar under Antalet hushåll generellt som uppbär försörjningsstöd ökar under Antalet hushåll med försörjningsstöd 6 månader eller mer i sträck ökar enligt jämförelse juni 2015 jämfört med Ett antal aktiviteter pågår men trenden är för närvarande negativ. Nämndsmål - Gruppbostad vuxen LSS För 2015 ligger socialförvaltningens kostnader för bostad med särskild service i form av gruppbostad för vuxna enligt LSS i nivå med genomsnittskostnaderna i Kostnad per brukare för Målet är delvis uppfyllt och trenden är positiv. Prognosen är att målet kommer att uppnås. Aktiviteter som siktar på minskade genomsnittskostnader inom gruppbostäder genomförs även i servicebostäder, även om de inte finns med i målen. User: inmo002, Printdate: :28 2

4 FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 8-9. Socialförvaltningens bedömning är att de aktiviteter som pågår inom förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen och att trenden bedöms som positiv. Under 2015 har flertalet av förvaltningens medarbetare deltagit i den kommunövergripande miljöutbildning och samtliga enheter har i uppgift att skapa aktiviteter för att på enhetsnivå påverka sina miljöaspekter. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål - Yttre miljöarbete Alla enheter har utifrån sina miljöaspekter formulerat mål för det yttre miljöarbetet under De flesta enheter har under året genomfört den kommungemensamma miljöutbildningen och har utifrån detta skapat aktiviteter för förbättringar av det yttre miljöarbetet. Enheterna har inte kunnat sätta egna mål med anledning av nuvarande struktur i Hypergene utan uppgiften har förändrats till att skapa aktiviter och genomföra miljöutbildning. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år User: inmo002, Printdate: :28 3

5 FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. User: inmo002, Printdate: :28 4

6 FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Särskilt förebyggande arbete med ett stort antal aktiviteter har genomförts i områdena Berga och Norrliden under året och arbetet fortsätter under hösten. Aktiviteter pågår i form av information och utbildningskampanjer för att minska tobaks, alkhol och droganvändning hos ungdomar. CAN mätning genomförd under våren men resultatet finns ännu inte publicerat vilket gör att måluppfyllelse och trend är svår att bedöma. Nämndsmål - Särskilt förebyggande - Trygg ute Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Trygg ute sen kväll i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Ett stort antal aktiviter har genomförts under året i områdena Berga, Norrliden och Oxhagen. Sommaraktiviter i Berga, Norrliden varje vecka under sommarperioden samt uppbyggnad av veckovisa aktiviteter i gemensamhetslokalen i Berga. Aktiviteter fortsätter under hösten Mätning kommer att ske först Nämndsmål - Särskilt förbyggande - Oro för överfall och misshandel Socialförvaltningen arbetar med särskilt förebyggande arbete för områdena Norrliden, Berga och Oxhagen. Indikatorn Oro för överfall och misshandel i polisens trygghetsundersökning ska vara högst 2 i mätningen Ett stort antal aktiviter har genomförts under året i områdena Berga, Norrliden och Oxhagen. Sommaraktiviter i Berga, Norrliden varje vecka under sommarperioden samt uppbyggnad av veckovisa aktiviteter i gemensamhetslokalen i Berga. Aktiviteter fortsätter under hösten Mätning kommer att ske först Nämndsmål - CAN undersökning alkohol Andelen alkoholkonsumenter, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet minskar från 85% till 77% för pojkar och från 84 % till 77% för flickor jämfört med AKtiviteter genomförda enligt planering med undantag för aktivitet Föräldrastödsprogrammet Effekt där socialförvaltningen i nuläget saknar samverkan med barn och ungdomsförvaltningen för att kunna genomföra aktiviteten. CAN mätningen 2015 redovisas hösten 2015 och det är svårt att bedöma måluppfyllelsen innan redovisningen sker. Trenden tidigare har dock varit positiv när det gäller åk 9 vilket gör att förhoppningen är en positiv trend i årets mätning. User: inmo002, Printdate: :28 5

7 Nämndsmål - CAN undersökning narkotika Andelen ungdomar, i CAN undersökningen, i åk 2 på gymnasiet som någon gång använt narkotika minskar från 11 % till 8% för pojkar och från 8% till 5% för flickor jämfört med AKtiviteter genoförda enligt planering. CAN mätningen 2015 redovisas hösten 2015 och det är svårt att bedöma måluppfyllelsen innan redovisningen sker. Bedömningen är att cannabis användningen ökar och det är inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning detta påverkar måluppfyllelsen. Nämndsmål - CAN undersökning rökning Andelen dagliga rökare, i CAN undersökningen, i åk 9 minskar från 16 % till 11 % för flickor och från 9 % till 5 % för pojkar jämfört med AKtiviteten Tobaksfri Duo samt samverkan med lokalidrotten genomförda. CAN mätningen 2015 redovisas hösten 2015 och det är svårt att bedöma måluppfyllelsen innan redovisningen sker. Bedömningen är att genomförda aktiviteter har påverkat resultatet positivt. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Uppdrag - Förebyggande sociala insatser Pågående Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden. Arbete enligt uppdragsbeskrivning är uppstartat. Förvaltningchefsgruppen utgör styrgrupp. Delrapport till styrgruppen lämnas i slutet av september. Uppdrag - Drogpolitiskt program Pågående Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. Arbetsgrupp uppstartad augusti Förslag till drogpolitiskt program beräknas gå ut till nämderna i oktober eller november. User: inmo002, Printdate: :28 6

8 FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering , sid Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Socialförvaltningen har genomfört rätt till heltid. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Socialförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en jämställdhetsplan för personalområdet. Denna beräknas vara klar i november. Vissa svårigheter med att ta fram könsuppdelad statistik för försörjningsstöd kvarstår beroende på verksamhetssystemets konstruktion. Nämndsmål - Fastställd jämställdhetsplan I november 2015 finns en fastställd jämställdhetsplan för socialnämndens område. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart i november. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Sjukfrånvaron har de senaste månaderna sjunkit, men ligger fortfarande något över Det behövs mer underlag under hösten för att bedöma om vi kommer att uppnå målet. Aktiviteter pågår inom samtliga verksamhetsområden. Nämndsmål - Minskning av ackumulerad sjukfrånvaro Den ackumulerade sjukfrånvaron i % av arbetad tid ska minska under 2015 jämfört med Sjukfrånvaron har sjunkit de senaste månaderna men ligger fortfarande över nivån för Osäkert om målet kommer att uppnås. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Pågående I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. User: inmo002, Printdate: :28 7

9 Diskussioner pågår med Kansli och omvärldsenheten om hur samordning och arbete med välfärdsbokslutet ska organiseras. Uppdrag - Service och bemötande Pågående Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Socialförvaltningen har flyttat till nya lokaler för att öka tillgängligheten och servicen för besökare till förvaltningen. Aktiviteter pågår för att arrangörer av tillfälliga arrangemang med alkoholtillstånd ska uppleva ett bra och professionellt bemötande. E-tjänster för försörjningsstöd ska införas och arbete pågår för att möjliggöra detta. Arbete pågår för att öka antalet rapporterade avvikelser som ett led i förvaltningens kontinuerliga utvecklings- och kvalitets arbete. Genom att ta till vara på synpunkter och klagomål som inkommer till socialförvaltningen arbetar förvaltningen aktivt med service- och bemötandefrågor. Arbete pågår för att möjliggöra en ökad delaktighet för brukarna i sina insatser, genom aktiviteter som är kopplade till den enskildes genomförandeplan. Alla enheter inom socialförvaltningen som arbetar med personer med funktionsnedsättning ska under 2015 formulera hur anhöriga ska bemötas. Alla barn och unga som är placerade eller bor i LSS bostad ska ha en planering för hur vårdnadshavare ska göras delaktiga under placeringstiden. User: inmo002, Printdate: :28 8

10 EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Socialnämndens egna mål Under denna rubrik lägger socialnämnden in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - alkohol- och drogvanor I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att frågor om barnets egna alkohol- och drogvanor har utretts. Trend ej angiven Målet har visat sig vara formulerat på ett sätt som inte överenstämmer med BBIC strukturen. Målet blir därför i praktiken omöjligt att följa upp. Nämndsmål - Månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer Samtliga enheter arbetar vid slutet av 2015 kontinuerligt med månadsuppföljningar utifrån fastställda indikatorer. Indikatorerna ska där det är möjligt vara könsuppdelade. Månadsuppföljningar sker i samtliga enheter avseende ekonomi. Arbetet med att ta fram nyckeltal för verksamheten som ska utgöra underlag för uppföljning av verksamheten är genomfört för försörjningsstöd, hemlöshet och våld i nära relationer där månadsnyckeltal redovisas. För område funktionsnedsättning, socialpsykiatri och för placeringar redovisas vissa månadsnyckeltal. Arbete fortsätter under hösten och under 2016 för att samtliga verksamheter ska ha möjlighet att följa upp sina nyckeltal månadsvis. Nämndsmål - Introduktion enligt kommungemensam riktlinje Samtliga nyanställda medarbetare under 2015 har fått introduktion enligt den kommungemensamma riktlinjen. Aktiviter pågår i samtliga områden. Bedömningen är att målet kommer att nås. Nämndsmål - Sysselsättning kvinnor - socialpsykiatrin Andel kvinnor som har insats inom socialpsykiatrin och som har sysselsättning är högre i oktober 2015 jämfört med den kartläggning som genomfördes Särskilt projekt pågår för målgruppen. Ett 20 tal individer får särskilt stöd för att öka sysselsättningen för gruppen. En utvärdering av projektet görs hösten Nämndsmål - Sysselsättning - Daglig verksamhet User: inmo002, Printdate: :28 9

11 Andelen brukare, kvinnor och män, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en anställning på öppna arbetsmarknaden är högre än Aktiviteter för att implementera metoden supported imployment är genomförda och bör leda till att målet uppfylls. Mätning görs på helårsbas. Nämndsmål - Sysselsättning - individuell placering Andelen brukare, män och kvinnor, inom daglig verksamhet och sysselsättning som under 2015 får en individuell placering är högre än Aktiviteter för att implementera metoden supported imployment är genomförda och bör leda till att målet uppfylls. Mätning görs på helårsbas. Nämndsmål - Bistånd öppenvård missbruk Andelen biståndsbedömda insatser inom öppenvård missbruk och beroende uppgår till 50 % av utförda insatser 31 december Andelen biståndsbedömda insatser bedöms öka under året men inte i den omfattning att målet nås. Nämndsmål - Införande av metod - missbruk Under 2015 införs en metod för uppföljning inom missbruksvården. Trend ej angiven Metod för uppföljning, UBÅT, infört som projekt. Nämndsmål - Verksamhetsbeskrivning - bemötande anhöriga Alla enheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning har i sin verksamhetsbeskrivning formulerat hur anhöriga ska bemötas och introduceras. Tillägg till verksamhetsbeskrivningarna gjorda vid ett flertal enheter. Bedömningen är att målet nås under året. Nämndsmål - Barnavårdsutredningar - våld i nära relationer Trend ej angiven I alla barnavårdsutredningar ska det särskilt framgå att det har utretts om barnet har utsatts för, eller bevittnat, våld i nära relationer. Målet har visat sig vara formulerat på ett sätt som inte överenstämmer med BBIC strukturen. Målet blir därför i praktiken omöjligt att följa upp. User: inmo002, Printdate: :28 10

12 Nämndsmål - Planering vårdnadshavare Alla barn och unga som är placerade enligt SoL/LVU eller har beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS har en planering för hur vi arbetar med vårdnadshavare under placeringstiden. Bedömningen är målet kommer att uppnås i vissa delar av verksamheten. Ytterligare aktiviteter pågår under hösten. Nämndsmål - Hemlöshet situation 2 Alla kvinnor och män som har en placering via socialtjänsten och befinner sig i situation 2 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) har ett boende ordnat före utskrivning. Vid mätning efter kvartal finns åtta personer som är placerade antingen på HVB eller i stödboende via socialtjänsten och som inte har sitt boende löst 3 månader före utskrivning. Ingen förändring jämfört med föregående kvartal eller jämfört med Nämndsmål - Inför placering - Samordnad individuell plan (SIP) Inför placering SoL/LVU eller beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS, ska alla barn och unga som har eller har behov av kontakt med BUP eller barnhabiliteteringen ha en samordnad individuell plan, SIP. Arbetet med SIP utvecklas positivt men målet är inte fullt uppnått. Sammanställning redovisas i samband med den nationella PRIO mätningen i november. Nämndsmål - E-tjänst för försörjningsstöd Senast december 2015 är e-tjänst för försörjningsstöd infört. Trend ej angiven Aktiviteter pågår men är försenade. Målet uppnås inte under Nämndsmål - SMADIT Minst 15% av förare, kvinnor och män, boende i Kalmar kommun misstänkta för rattfylleri och/eller drograttfylleri har påbörjat behandling genom SMADIT. Måluppfyllelsen påverkas mest av hur polisen lyckas med att motivera misstänkta för behandling. Av de som rapporteras av polisen till socialtjänsten har 4 av 7 påbörjat behandling under Nämndsmål - Placerade barn- Samordnad individuell plan (SIP) Alla placerade barn och unga enligt SoL/LVU eller barn och unga med beslut om bostad för barn och ungdom enligt LSS som har eller har behov av kontakt med BUP eller Barnhabiliteringen, ska ha en samordnad individuell plan, SIP senast User: inmo002, Printdate: :28 11

13 Arbetet med SIP utvecklas positivt men målet är inte fullt uppnått. Sammanställning redovisas i samband med den nationella PRIO mätningen i november. Nämndsmål - Hemlöshet situation 1 Kvinnor och män som har kontakt med socialtjänsten finns inom situation 1 (Socialstyrelsens definition vid hemlöshet) maximalt en månad. Antalet återrapporterade akut hemlösa ökade något under maj och juni men minskade åter i juli. Så som målet är formulerat kommer det inte att uppnås under Nämndsmål - Kunskap om uppsökande och förebyggande arbete Samtliga medarbetare inom förvaltningen har kunskap om sin/förvaltningens roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. Aktiviteterna kring detta mål har inte kommit igång då andra aktiviteter prioriterats högre. Nämndsmål - Avvikelser Antalet rapporterade avvikelser ökar vid samtliga enheter under Antalet avvikelser totalt i förvaltningen har ökat under Samtliga enheter kommer troligen inte att uppnå målet. Nämndsmål - Genomförandeplan Alla brukare, såväl män som kvinnor, flickor som pojkar, har en genomförandeplan som används i det dagliga arbetet där brukaren varit delaktig och där planen följts upp minst en gång per år. En stor utbildningssatsning är genomförd inom område funktionsnedsättning under Rutiner för område funktionsnedsättning vuxen är antagna. Arbete pågår med rutiner för övriga områden. Målet är delvis uppfyllt men kommer inte att nås helt under Nämndsmål - Alkoholtillstånd - bemötande Trend ej angiven Samtliga arrangörer för tillfälliga arrangemang till allmänheten som är föremål för alkoholtillstånd upplever ett bra och professionellt bemötande. Enkät till berörda går ut under september månad. Aktiviteter genomförda enligt planering. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Möte med sökande Cecilia Frid Pågående Enkät går ut i september månad. User: inmo002, Printdate: :28 12

14 FOKUSOMRÅDE - KVALITETSMÄTNINGAR OCH HANDLINGSPLANER Här läggs de handlingsplaner in som tagits fram baserat på olika kvalitetsmätningar. Socialnämndens handlingsplaner Under denna rubrik läggs socialnämndens handlingsplaner baserat på olika kvalitetsmätningar in. Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser missbruks- och beroendevården 2015 Några övergripande resultat för 2015 För sjunde gången redovisas öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Jämförelserna omfattar 41 indikatorer för kommunernas socialtjänst, 11 för landstingens beroendevård och 38 indikatorer för gemensamt drivna beroendemottagningar. Aktiviteter i handlingsplanen är: 1 Införande av uppföljningsmodell på gruppnivå. Uppföljningsmodellen UBÅT är implementerad. 2 Överenskommelse med äldreomsorgen. Dialog med omsorgsförvaltningen är påbörjad. 3 Överenskommelse lokalt med landstinget. Arbetet pågår. 4 Ökad dialog med universitetets FoU verksamhet. Aktivitet ej påbörjad. Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Andelen kommuner som under 2014 använt resultaten från en brukarundersökning för att utveckla verksamheten har minskat. Däremot har andra former av brukarinflytande ökat, såsom brukarinflytandesamordnare (BISAM), råd för funktionshinderfrågor och brukarrevision. Kalmar kommun gjorde 2014 brukarundersökningar samt har råd för funktionshinderfrågor men saknar brukarinflytesamordnare samt har inte gjort brukarrevisioner. Aktiviteter uppstartade enligt planering. 1 Överenskommelse med arbetsförmedlingen. Arbetet pågår och beräknas bli klart under hösten. 2 Utbildning i supported empoyment och implementering av metoden. Utbildning genomförd, implementering pågår. 3. Projekt med särskilt stöd till kvinnor med psykisk funktionsnedsättning. 20 kvinnor deltar och fler intresserade finns. 4 Överenkommelse med äldreomsorgen. Dialog påbörjad. Förändring av reglemente påverkar processen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Psykisk funktionsnedsättning - Intern samordning med äldreomsorgen Cecilia Frid Pågående Dialog pågår med omsorgsförvaltningen kring olika gränsdragningsfrågor. Pågende arbete med förändring av reglemente påverkar processen. Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning inom LSS Den totala andel beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. Kalmar kommun följer upp en lägre andel beslut om bostad med särskild service, ledsagarservice och daglig verksamhet varje år, än jämförelsekommunerna och riket i genomsnitt. Aktiviteter uppstartade enligt planering. 1 Överenskommelse med arbetsförmedlingen. Arbetet pågår och beräknas bli klart under hösten. 2 Rutin inom DV för att prova möjlighetern till anställning enligt supported employment. Klart. 3 Överenkommelse med omsorgsförvaltningen. Dialog uppstartad. Översyn av reglemente påverkar processen. 4 Information på hemsidan ska finnas i lättläst format och som textfil. Arbete pågår tillsammans med förvaltningens kommunikatör. 5 Förbättrad uppföljning av beslut. User: inmo002, Printdate: :28 13

15 Aktivitet ej uppstartad. Särskild handlingsplan ska tas fram. 6 Uppföljning av genomförandeplan i daglig verksamhet. Undersökning av möjligheten att systematisera uppföljningen med särskilt tillägg för DV pågår. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Funktionsnedsättning - Intern samordning med Äldreomsorge n Funktionsnedsättning - Info i lättläst format på kommunens webplats Funktionsnedsättning - Info som textfil på kommunens webplats Cecilia Frid Pågående Dialog pågår med omsorgsförvaltningen kring olika gränsdragningsfrågor. Pågende arbete med förändring av reglemente påverkar processen. Cecilia Frid Pågående Arbete övergripande med utseendet på socialförvaltningen hemsida pågår. Under processen ska tillgängligheten beaktas. Cecilia Frid Pågående Arbete övergripande med utseendet på socialförvaltningen hemsida pågår. Under processen ska tillgängligheten beaktas. Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2014 Trend ej angiven Öppna jämförelser av socialtjänstens barn- och ungdomsvård bygger på enkäter till samtliga kommuner samt officiell statistik. Det är femte gången som undersökningen presenteras. Systematisk uppföljning ett tydligt utvecklingsområde för kommunerna. Det är nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras. Handlingsplan ej färdigställd Kvalitetsmätning - Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2015 För fjärde gången redovisar Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas stöd till brottsoffer vid våld i nära relationer. Fokus är stödet till vuxna och barn utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Handlingsplan antagen och aktiviter påbörjade enligt följande: 1. Ta beslut om hur våld ska registreras i verksamhetssystemet. 2. Ta fram rutiner för hur uppföljningen ska genomföras löpande och av vem. 3. Överenskommelse med polisen om samverkan vid utredning av våldsutsatta vuxna User: inmo002, Printdate: :28 14

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Måluppfyllelse tertial 2

Måluppfyllelse tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-09-12 SN 2012/0936 0480-450885 Socialnämnden Måluppfyllelse tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna information

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014

Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande råd 2014 VERKSAMHETSPLAN 131111 KS-2013/1130.173 1 (7) HANDLÄGGARE Linda Lindblom 08-535 302 86, 0708-790 588 linda.lindblom@huddinge.se Huddinge brottsförebyggande råd Verksamhetsplan för Huddinge brottsförebyggande

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi

Socialnämndens verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Ordförande: Rita Poromaa (s) Ledamöter: 9 st + ersättare Förvaltningschef: Marika Rissanen-Korpi 1 (7) Dokumentnamn Verksamhetsplan med styrkort 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för socialnämnden SN2014:154 113 Beslutad av Kontrollstation Socialnämnden Socialförvaltningen Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete

Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007. Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete Kartläggning av kända missbrukare i Åtvidaberg, 2007 Anna Södergren Samordnare för kommunens alkohol- drog- och brottsförebyggande arbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 METOD 4 RESULTAT

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs

Inledning. Bakgrundsfakta för Sotenäs Välfärdsbokslut 2005 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011

Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 PROTOKOLL 1 (9) Fritids- och folkhälsonämnden Inriktning av folkhälsoarbetet 2011 Bakgrund Riksdagen har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017

TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 TOBAKSFRI SKOLTID NU! 2015-2017 Drivs av A Non Smoking Generation Finansieras av Folkhälsomyndigheten och genomförs i samverkan med Norrköping, Katrineholm, Säffle och Bollnäs Kontakt gällande Tobaksfri

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd

Kallelse till Huddinge brottsförebyggande råd HUDDINGE BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till brottsförebyggande råd Tid Torsdag den 10 december 2015, klockan 15:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 november 2014 SN-2014/2732.111 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08-535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga

Förebyggande insatser för att minska cannabisanvändandet bland unga SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERG RIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-195/2013 SID 1 (8) 2013-02-27 Handläggare: Carina Cannertoft/ Christina Grönberg Telefon: 08-508 43 028/ 508

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Handläggning av faderskap

Handläggning av faderskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2015-10-19 SN 2015/0431.11.01 0480-453891 Socialnämnden Handläggning av faderskap Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att för socialnämndens

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram för Ånge kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72. Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram för Ånge kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26, 72 Folkhälsoprogram Innehåll 1 INLEDNING...1 1.1 SYFTET OCH ARBETSSÄTT...1 2 HÄLSA OCH FOLKHÄLSOPOLITIK...2 2.1 DEN NATIONELLA

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan Bilaga 3 till lokal överenskommelse mellan Eskilstuna Kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna Verksamhet i samverkan Eskilstuna kommun och Arbetsförmedlingen i Eskilstuna har identifierat samverkansområden

Läs mer

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016

Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 1 (11) Typ: Program Giltighetstid: 2011-2016 Version: 1.0 Fastställd: KF 2011-11-16, 126 Uppdateras: 2015 Folkhälsoprogram för åren 2011-2016 Styrdokument för kommunens folkhälsoarbete Innehållsförteckning

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson

Verksamhetsplan 2015. Nämnd: Socialnämnden. Kontor: Social- och omsorgskontoret. Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Verksamhetsplan 2015 Nämnd: Socialnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Rose-Marie Jacobsson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2015-03-06 Sid 1 av 22 Innehållsförteckning

Läs mer

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning

2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN. Verksamhetsbeskrivning 2016-01-20 FÖREBYGGARGRUPPEN Verksamhetsbeskrivning INLEDNING Uppdragsbeskrivningen syftar till att ge en samlad bild av förebyggargruppens verksamhet som utförs på olika nivåer och samverkanskonstellationer.

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer

Läs mer

Fyra hälsoutmaningar i Nacka

Fyra hälsoutmaningar i Nacka Fyra hälsoutmaningar i Nacka - 1 Bakgrund 2012 är den fjärde folkhälsorapporten i ordningen. Rapporten syfte är att ge en indikation på hälsoutvecklingen hos Nackas befolkning och är tänkt att utgöra en

Läs mer

Alkohol, tobak, narkotika och dopning

Alkohol, tobak, narkotika och dopning 7 APRIL 21 Alkohol, tobak, narkotika och dopning Elever i årskurs sju och gymnasiets första år tillfrågades om alkohol- och tobaksbruk, liksom om inställning till narkotika, och om de använt narkotika

Läs mer

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07

Kommunikationsavdelningen 2011-12-07 1 Folkhälsorapporten 2011 2011-12-07 2 Invånarna i länet mår bättre men utmaningar finns kvar Folkhälsan blir allt bättre i länet dödligheten i hjärt- kärlsjukdom minskar, alkoholkonsumtionen minskar och

Läs mer

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten. Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsopolitisk strategi för Norrbotten Folkhälsopolitisk strategi

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Socialnämnden Alingsås kommun Fastställt av: Socialnämnden Fastställelsedatum:2016-xx-xx Diarienummer: 2016.080 SN Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Syfte...

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete En dialog där vi gemensamt ställer frågor och hittar svar som gör skillnad! Varför länsdialoger? 1. Samverka fram en levande

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015

Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014. Antagen av Kf 57/2015 Välfärdsredovisning Bräcke kommun 2014 Antagen av Kf 57/2015 Innehåll 1 Inledning... 1 1.1 Vad är folkhälsa?... 1 1.2 Varför är det viktigt att förbättra folkhälsan?... 2 2 Fakta och statistik... 3 2.1

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer