Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket Ur GSD Blå kartan, diarienummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157."

Transkript

1 Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige , 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning, samt en Mark- och vattenanvändningskarta. Del 1 behandlar framtiden i Ulricehamns kommun och beskriver kommunens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Häftet innehåller kommunens vision, mål, strategier, riktlinjer och åtgärder. INNEHÅLL Varför ny översiktsplan? - Processen...3 Del 1 Framtidsbild, vad vill vi?...7 Vision...8 Mål...10 Del 2 Hur ska vi nå framtiden?...13 Strategier...14 Del 3 Möjligheter och idéer!...39 Utvecklingen i orterna...40 Del 4 Hur väger man ihop olika anspråk?...59 Avvägningar och konflikter...60 Del 5 Hur ska vi använda mark och vatten?...63 Användning av mark och vatten...64 Riktlinjer...70 Nationella och mellankommunala intressen...81 Del 6 Så här ska vi arbeta för framtiden!...83 Åtgärder...84 Fortsatt hantering av översiktsplanen...88 BILAGA Granskningsyttrande, Länsstyrelsen Västra Götaland Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket Ur GSD Blå kartan, diarienummer

2 Varför ny översiktsplan? En översiktsplans främsta uppgift är: att utifrån befintliga värden medverka till att förändringar främjar en god livsmiljö. Enligt plan- och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en aktuell översiktsplan som ska omfatta hela kommunen. För att kunna ge god vägledning måste planen vara aktuell, konkret och nyanserat utformad. Översiktsplanen utgör dessutom underlag för den dialog som förs mellan stat och kommun kring det som är av allmänt intresse. En översiktsplan bör beskriva förutsebara konsekvenser, ange alternativ och även fungera som ett förhandlingsunderlag. För att kunna motsvara dessa krav bör ställningstaganden som görs i en översiktsplan vara tydliga och motiverade. En översiktsplan ska spegla och styra utvecklingsarbetet i kommunen, vara en kunskapskälla vid planering och utgöra vägledning när beslut ska fattas. Främst gäller det beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen men översiktsplanen ska också redovisa en framtidsvision för kommunens samlade utveckling. Användningsområden: Politiker Planerare Handläggare Myndigheter Allmänhet Intressegrupper Mål och Överblick Konsistens i Beslutsunderlag Information Påtryckning riktlinjer Tidsperspektiv hanteringen om kommunens för att få egna Besluts- Konsekvens- Kunskaps- policy och intressen beaktade underlag beskrivning sammanställning framtidsvision Ulricehamns förra översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 1991 och har fungerat som ett stöd i planering och handläggning av frågor som rör byggnation, infrastruktur och verksamheter. I en kommun är den översiktliga planeringen en process som ständigt pågår med studier, utredningar och fördjupningar i olika frågor. Mycket hade därför förändrats sedan den togs fram, den var i många avseenden inaktuell. Kommunstryrelsen beslutade därför att en översyn av hela planinnehållet i över siktsplanen skulle göras under mandatperioden Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Växtplats Ulricehamn, startade våren Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har haft planeringsansvaret och arbetet har skett under ledning av en politisk styrgrupp där samtliga partier i kommunfullmäktige varit representerade. Översiktsplanen Växtplats Ulricehamn antogs av kommunfullmäktige Målet med arbetet har varit att forma ett dokument som kan vara levande lång tid framöver. Ett dokument som tar hänsyn till de grundläggande Processen 3

3 värden som är viktiga för oss som bor och verkar i Ulricehamns kommun. Tidshorisonten för planen är 15 år. Planen ska aktualitetsförklaras vart fjärde år. Sedan den gamla översiktsplanen antogs 1991 är det flera nya krav som tillkommit. Medborgarnas möjligheter att medverka i planerings processen har stärkts och det ställs också högre krav på översiktsplanens syfte, innehåll och konsekvensbeskrivning. Frågor som bör belysas är befolkningsutveckling, byggnation, näringsliv och infrastruktur. Miljöfrågor och Agenda 21 är också viktigt att föra in i översiktsplaneringen. Hur hänger översiktsplanen ihop med andra dokument? Tanken är att översiktsplanen ska fungera som ett paraplydokument, där den övergripande visionen, målen och riktlinjerna läggs fast. Dessa är framtagna utifrån ett planeringsunderlag som består av olika program, utredningar och andra dokument. Planen ska vara vägledande vid beslut och vid framtagande av nya dokument. Del 1. Mål och strategier Del 2. Kunskapskälla Del 3. Konsekvensbeskrivning Processen Översiktsplanen ska vara ett övergripande dokument som samlar upp de visioner, mål och riktlinjer som finns. Översiktsplanen ska visa helheten och visa sambanden mellan kommunens olika dokument och målbilder. 4

4 Öppen process Planeringsarbetet har skett med öppenhet och insyn. En viktig förutsättning är att många känner delaktighet och skaffar sig kunskap, så att vi i framtiden ska kunna uppnå visionen Växtplats Ulricehamns kommun. För att få ett större engagemang i processen har vi samverkat med Agenda 21 - arbetet och projektet Medborgarnas Ulricehamn. Utvecklingsplanerna inom projektet Bygdepeng har integreras i arbetet. Skola och ungdomsråd har också engageras i arbetet. Digitalt material Översiktsplanen ska användas som kommunens strategiska dokument och det kräver, förutom att den är aktuell, att den är lättillgänglig och användarvänlig. Kartframställning och information kopplad till planen är gjord i GIS-miljö. GIS står för Geografiskt Informations System. Materialet var tillgängligt för allmänheten under processarbetet via internet. Den antagna planen kommer också att vara tillgänglig på internet. Arbetsprocessen Våren 1999 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. En arbetsgrupp tog fram ett programförslag, fyra temahäften, som legat till grund för det fortsatta arbetet. Många synpunkter kom fram under samrådet som beaktades i det fortsatta arbetet. Under hösten 1999 utarbetades Kunskapskällan, planens del 2. Våren 2000 arbetade tjänstemän och politiker vidare med dokumentet Mål och strategier, del 1 i översiktsplanen, som innehåller vision, mål, strategier och riktlinjer. Ett antal arbetsseminarier och grupparbeten kring hur vår kommun ska utvecklas genomfördes. Sommaren 2000 togs del 3 Konsekvensbeskrivning fram. Här beskrivs översiktsplanens konsekvenser ur ekologisk, social, kulturell och ekonomisk aspekt. Processen 5

5 Det tre delarna av Växtplats Ulricehamn var sedan ute på samråd 29 januari - 30 mars De synpunkter som kom fram under samrådet, samt vilka revideringar de föranledde, sammanställdes i en samrådsredogörelse. Efter samrådet togs det fram ett utställningsförslag som ställdes ut under 17 september - 18 november Här gavs det ytterligare tillfälle till att lämna synpunkter. synpunkterna sammanställdes i ett utställningsutlåtande. Vid de olika samrådsfaserna har planförslagen sänts till kommunala och statliga myndigheter och organ samt föreningar och intresseorganisationer. Planen har funnits tillgängliga för påseende på en rad olika platser i kommunen där allmänheten kunnat studera förslagen. Allmänna möten har arrangerats med tjänstemän och politiker och en rad möten har skett i enskild regi med olika grupper som så önskat. Under programsamråd, samråd och utställning har dialogen varit livaktig med allmänhet, föreningar och intresseorganisationer. Processen 6

6 Del 1 Framtidsbild, vad vill vi? I avsnittet Framtidsbild beskrivs kommunens viljeinriktning. Här finns vår vision om hur kommunen ska upplevas i framtiden och vilka mål vi behöver uppnå för att ta oss dit. Vi kan skapa en god framtida utveckling i Ulricehamns kommun. Men för att lyckas behöver vi ha en gemensam vision, en bild av hur vi tänker oss livet här i kommunen om ett tiotal år. Vår vision beskriver hur vi vill leva, bo, arbeta och färdas här i Ulricehamns kommun. Är vi överens om att detta är en bra framtid, så kan vi tillsammans arbeta för att förverkliga de idéer som skapar förutsättningar för ett gott liv. Visionen anger en önskad riktning och med kraft från duktiga medarbetare och engagerade kommuninnevånare kommer vi att nå vår vision! 7

7 Vision Växtplats Ulricehamns kommun! Ulricehamns kommun är en Växtplats för alla och har barnen i centrum. Vår kommun ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö, med hög kvalitet och bra resurser. Här finns goda möjligheter för den som vill växa som människa, genom kulturella aktiviteter, utbildning och i möten med andra. I samarbete mellan vårt gymnasium, näringsliv och högskolor, bygger vi upp ett starkt kunskapscentrum med spännande utbildningar. Med den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och det rika föreningslivet erbjuder vi tillsammans utvecklande aktiviteter för alla åldrar. Vi vårdar våra natur- och kulturvärden och visar stolt upp dem för människor från när och fjärran. I vår natursköna omgivning finns ett stort kulturarv bevarat, här hörs historiens vingslag. Vi månar om det attraktiva boendet. Mångfalden är unik. Vi kan välja att bosätta oss i vår vackra stad med den väl bevarade gamla bebyggelsen, i naturnära/natursköna lägen, i en levande landsbygd eller i någon av våra många mindre orter. Ulricehamns stad har en genuin småstadskaraktär med aktiva företag, butiker, caféer och mötesplatser. Våra många mindre orter har hög livskraft och här finns en hög servicenivå med skolor och affärer. Bredband är en självklar del i vår basservice. Ulricehamn erbjuder en god miljö för tillväxt i näringslivet. Här finns både kvalificerad arbetskraft och attraktiva lägen i Ulricehamns stad, i de mindre orterna och utmed pulsådern mellan Stockholm och Göteborg. I Gällstad handelscentrum finns många av Sveriges kända trikåföretag. Kreativitet och nätverksamarbete ger nya idéer, som stärker företagsamheten. Vi har en öppen dialog med företag och medborgare, vilket underlättar förverkligandet av goda idéer och stärker medborgarinflytandet. All utveckling sker inom ramen för långsiktig hållbarhet. Vision Med goda kommunikationer, som motorväg, Götalandsbana, två flygplatser och bra kollektivtrafik,tar vi oss fram, snabbt, lätt och miljövänligt. Vi har nära till allt! 8

8 Vi satsar på: attraktivt boende med barnen i centrum öppenhet och en nära dialog med medborgarna mötesplatser och utbildning för dagens och morgondagens behov tjänsteföretag för att öka antalet arbetstillfällen goda kommunikationer både inom och till/från kommunen Vision Växtplats Ulricehamns kommun Ledord i vår verksamhet : växtplats barnen i centrum växa som människa öppen dialog attraktivt boende goda kommunikationer tillväxt i näringslivet Vision 9

9 Att uppnå för att förverkliga visionen! Mål för bebyggelsestruktur: Stad och land i balans. Vi ska värna om samspelet och närheten mellan landsbygd och stad. Vi ska skapa förutsättningar för god service, arbete och boende såväl i staden som i de mindre orterna. De natursköna tysta områdena ska ses som en tillgång i kommunen. Mål för boende: Mångfald inom boendet. Vi vill ge möjlighet att utveckla olika former av boende, som naturnära/naturköna boende, ungdomsboende och seniorboende 55+. För att kunna erbjuda så många som möjligt ett attraktivt boende behöver vi en bredd i boendeformer, priser och lägen. Mål för kommunikationer: Ökad tillgänglighet och möjlighet att resa miljövänligt och energisnålt. Vi strävar efter ett miljöanpassat transportsystem med goda kommunikationer vad gäller väg, järnväg och tele, både inom och utom kommunen. Bättre kommunikationer ger större möjligheter att kunna erbjuda ett attraktivt boende till så många som möjligt samt främjar en god tillväxtmiljö för företagen. Mål för arbete och företag: Gott klimat för tillväxt och nya arbetstillfällen. Vi ska ge god service, stödja och underlätta för näringslivet i kommunen och vara kända för ett gott företagsklimat. Nya marknadsnischer och avknoppningsföretag ska utvecklas. Det är viktigt att skapa fler tjänsteföretag som ger ett ökat utbud av yrken. En positiv utveckling av näringslivet är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av Ulricehamns kommun. Livskraftiga företag med utvecklingsmöjligheter skapar nya arbetstillfällen och ger underlag för offentlig service. Mål för turism, friluftsliv och idrott: Utveckling av turism, friluftsliv och idrott. Vi vill skapa goda förutsättningar för fritid och rekreation, men även skapa sysselsättningsmöjligheter för kommunens invånare. Detta ger oss fina upplevelser men också tillväxtmöjligheter i näringslivet. Mål Mål för levande orter och landsbygd: Hela kommunen ska leva. Vi behöver livskraftiga orter för att kunna ge barnen en god uppväxtmiljö och ge attraktiva boendemöjligheter i hela kommunen. 10

10 Vi behöver en levande affärs- och gågata med ett rikt handels- och serviceutbud i Ulricehamns stad. Mål för utbildning: Hög kvalitet och valfrihet i barnomsorg och utbildning. Alla barn i kommunen ska ha möjlighet att få en god utbildning och ska lämna skolan med hög motivation för ett livslångt lärande. För att ge bästa möjliga uppväxt och framtid för våra barn krävs en god barnomsorg och utbildning. En hög kvalitet på utbildning gör också att vi kan erbjuda vårt näringsliv såväl kompetensutveckling som kvalificerad arbetskraft. Mål för social omsorg: Individen sätts i centrum. Verksamheten ska bedrivas utifrån en helhetssyn där allas lika värde garanteras. Det ska vara möjligt att växa som människa i livets alla skeden. Den enskildes behov och förutsättningar ska vara vägledande och mötet med individen ska präglas av respekt och personlig integritet. Utbudet av hjälpinsatser ska präglas av variation och hög tillgänglighet. Mål för ekologisk omställning: Omställning av dagens samhälle till ett ekologiskt samhälle. All tillväxt ska ske inom ramen för en ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling. För att kunna säkra en god miljö åt barnen i framtiden behöver vi ställa om mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Mål för energi: Ett miljövänligt och uthålligt energisamhälle. Andelen fossila bränslen ska minska till förmån för förnybara energikällor. Vi behöver övergå till mer miljövänliga bränslen för att kunna ge våra barn en god miljö även i framtiden. En effektivare energianvändning ger bättre förutsättningar för ett attraktivt boende, med ekonomiska besparingar. Mål för naturvård: Utvecklingen ska anpassas efter vad naturen tål. Samtliga naturligt förekommande arter ska kunna leva i livskraftiga populationer inom sitt utbredningsområde. Utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft ska minimeras. Vi behöver ta hänsyn till naturen för att kunna bevara en fin miljö till kommande generationer. Naturen ger oss möjlighet att växa som människor genom fina upplevelser, som ger balsam för själen. Mål 11

11 Mål för kulturmiljö: Bevara kulturmiljön. Ta vara på kulturlandskapet och den pittoreska staden Ulricehamn. Vi ska öka kunskapen om vår historia och visa upp den för vår omvärld. Vi ska vara stolta över vår historia och förvalta den väl. Det är värdefullt att historiska värden bevaras till kommande generationer. Kännedom om kulturmiljön stärker oss som människor. Mål för kulturverksamhet: Ett rikt och brett kulturliv. Mångfald, valfrihet och kvalitet ska känneteckna kulturverksamheten. Besöksfrekvensen bör öka till kulturarrangemang, bibliotek och museum. Barnen står i centrum då vi utvecklar den kulturverksamhet som skapar möjligheter för oss alla att växa som människor. Satsningar ska speciellt göras på att höja kunskapsnivån och väcka läsintresse. Mål för riksintressen: Vårda och nyttja riksintressena. Vi ska öka förståelsen och kunskapen om de områden av nationellt intresse som finns inom vår kommun. Det är viktigt att bevara dessa områden till nästa generation. Mål för mellankommunala intressen: Vara en del av ett attraktivt och konkurrenskraftigt närområde. Vi ska stärka samarbetet inom regionen. Det utbud som finns i ett konkurrenskraftigt område ger stora förutsättningar för att vi ska kunna växa som människor. Samarbete kan ge stark dragningskraft och en god miljö för tillväxt i näringslivet. Mål för risker i samhället: Alla ska känna tillförsikt. Barnen och deras rätt till en trygg uppväxt står i centrum. Vi ska minimera sannolikheten för olyckor och minska konsekvenserna om något trots allt inträffar. Genom förebyggande arbete och en ökad medvetenhet om de risker som finns så ökar möjligheterna till en trygg och säker uppväxtmiljö och ett attraktivt boende. Det är viktigt att kommunens förmåga att tillgodose människors elementära behov av värme, vatten och el under exceptionella förhållanden fortlöpande förbättras. Mål 12

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

1.1 Vad är en översiktsplan?

1.1 Vad är en översiktsplan? 1. Inledning Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig framtid och för att vara ett attraktivt alternativ för medborgare, företag och besökare. Kommunerna

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar?

Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Vad händer i Stockholmsregionens gröna kilar? Göteborg 2016-06-09 Bette Lundh Malmros och Elisabeth Mårell Stockholms läns landsting Innehåll 1 - Historik viktiga vägval och ställningstaganden 2 - Vad

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare. Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN

Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare. Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN Att leva och bo i Holmsund-Obbola - med sikte på 11 000 invånare Vision 2020 Holmsund-Obbola KDN Sida Innehåll 3 5 6 7 8 11 13 14 Vision 2020 Delaktighet och inflytande Hållbar utveckling Jämställdhet

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020.

Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Att vilja. Det här är Väster norrlands regionala utvecklingsstrategi för 2020. Tillsammans. Ju fler som drar åt samma håll, desto större är chansen att lyckas. Så enkel är den grundläggande idén bakom

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-17 1 Barn- och ungdomspolitik i Höör Kommunfullmäktiges vision för Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun:

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling Mjölby kommun, 2013 1 1. Vi utgår från våra uppdrag, värdegrund, mål och vision. Verksamhetsutveckling är en del av vardagen. Verksamhetens uppdrag och

Läs mer

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa

Folkhälsa och miljö. Mål - miljö. Mål - folkhälsa Folkhälsa och miljö Mål - folkhälsa Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Kap.5: Sammanfattning och program för planering av en framtida markanvändning KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 51 Vägval Myttinge - förslag till framtida användning

Läs mer

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor

STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor STRATEGI- OCH HANDLINGSPLAN FÖR KULTURARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN - kultur som tillväxtfaktor GULLSPÅNGS KOMMUN - DÄR KOMMUNEN OCH FÖRENINGSLIVET SKAPAR KULTUR TILLSAMMANS FÖR ATT ÖKA TILLVÄXTEN PROJEKTPLAN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11

Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 Policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen i Kommunfullmäktige 2009-11-11 SVEDALA KOMMUN 2(5) Begreppsförklaring Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1

2014-01-13. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Liza Yngström, samhällsplanerare, 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (7) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.00 10.25 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST!

NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR LYSEKILS KOMMUN TILL ER TJÄNST! ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 Del 1: Näringslivsvision Del 2: Mål Innehållsförteckning INLEDNING DEL 1 - NÄRINGSLIVSVISION VAD? NÄRINGSLIVSVISION

Läs mer

Mot denna bakgrund har kommunen tagit fram detta förslag till ny översiktsplan.

Mot denna bakgrund har kommunen tagit fram detta förslag till ny översiktsplan. 1 2 3 FÖRORD Den 23 april 1990 antog kommunfullmäktige den översiktsplan som ända till nu varit det övergripande styrdokumentet för bebyggelseutvecklingen i Ydre. 1990 års plan har genom åren kompletterats

Läs mer

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN

UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN UTVECKLING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Varför ett program för Jönköpings landsbygd och kommundelar? Jönköpings kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 KRISTIANSTADS KOMMUN STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15 Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Strategisk färdplan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011

Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 Lokalt tillväxtprogram för Arjeplogs kommun 2008-2011 en väg, många möjligheter 2(11) INNEHÅLL 1 Bakgrund... 3 2 Inledning... 4 2.1 Vision... 4 2.2 Mål... 5 2.3 Strategier... 5 3 Tillväxt ett samspel...

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv förskola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv förskola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261

PROTOKOLL 2014-12-01. Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Kommunstyrelsen 251 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Svar på medborgarförslag 2014:07 om att ta fram en kommuntäckande grönstrukturplan KS-2014/261 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ETT HÅLLBART ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET BILAGA TILL ÖVERSIKTSPLANEN 2010 2030 ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

VISION 2020 FÖR ÅMÅLS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 12.10.31

VISION 2020 FÖR ÅMÅLS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 12.10.31 VISION 2020 FÖR ÅMÅLS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 12.10.31 VÄLKOMMEN TILL VISION 2020 FÖR ÅMÅLS KOMMUN: SVERIGES MEST GÄSTVÄNLIGA STAD. En vision kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd.

Läs mer