Internationellt program för Karlshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationellt program för Karlshamns kommun"

Transkript

1 Programmet antaget av kommunfullmäktige , Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset Karlshamn Tel E-post: Hemsida:

2 2 (13)

3 Sammanfattning Karlshamn kommuns internationella program klargör övergripande mål och prioriteringar för det internationella arbetet. Programmet utgår från kommunens vision för 2017 och har nära kopplingar till den europeiska tillväxtstrategin Europa 2020 samt EU:s strategi för Östersjöregionen. Det kommunövergripande programmet ska vara vägledande för det internationella arbetet i hela kommunkoncernen och alla koncernens verksamheter. Mål för det internationella arbetet Det övergripande målet för det internationella arbetet är att bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och arbetsplatser samt bidra till en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Det internationella arbetet ska: Underlätta för invånare i Karlshamn att finna samarbetspartner och kontakter samt att främja internationella utbyten för att därigenom ta del av nya idéer och erfarenheter. Ge ökad internationell medvetenhet, kunskap och erfarenhet bland kommunens invånare och särskilt sträva efter att underlätta för internationella utbyten för barn och ungdomar. Bidra till kommunens tillväxt genom att stimulera gränsöverskridande samverkan mellan myndigheter, näringsliv, kommuner och högskolor Öka nyttjandet av extern finansiering genom medverkan i internationella projekt Stärka Karlshamns attraktionskraft och roll i Östersjöregionen Prioriterade områden Följande prioriterade områden syftar till att uppnå kommunens övergripande mål om en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling: Attraktiva livsmiljöer Livslångt lärande Ökad gemenskap Hållbara energilösningar och minskad klimatpåverkan Kommunikationer Implementering och budget Programmet ska kompletteras av internationella handlingsplaner som tas fram gemensamt av nämnderna inom respektive förvaltningsblock. Handlingsplanerna utgör underlag för verksamheternas internbudget. Varje verksamhet ansvarar för att det finns avsatta medel för internationellt arbete för att finansiera de aktiviteter som specificeras i handlingsplanerna. Om det uppkommer projektförfrågningar eller intressanta samverkansmöjligheter av kommunövergripande karaktär där det saknas avsatta medel kan särskilda medel sökas hos kommunstyrelsen som gör en bedömning från fall till fall. För att få tillgång till kommunövergripande medel måste aktiviteten ha tydlig koppling till de övergripande mål och prioriteringar som presenteras i Karlshamn kommuns internationella program. 3 (13)

4 4 (13)

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Mål Prioriterade utvecklingsområden Implementeringen av det internationella programmet Fonder och program Vänorter Internationella nätverk och organisationer Budget Organisation och arbetsfördelning Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnderna och förvaltningarna Internationella styrgruppen Internationella samordnaren (13)

6 6 (13)

7 1. Inledning Gränsöverskridande samarbete är nödvändigt för Karlshamns tillväxt och utveckling. Vi står idag inför utmaningar som är nära sammanbundna med de snabba förändringar som sker i vår omvärld. En ökad kunskapsdriven ekonomi och tilltagande global konkurrens, klimatförändringarna och hoten mot ekosystemen och den biologiska mångfalden, ett ökat utanförskap, förändrade demografiska mönster, människors, varors och kapitals ökade möjlighet och benägenhet att röra sig över allt större avstånd medför både möjligheter och utmaningar. Utvecklingen ökar behovet av mellankommunalt och regionalt samarbete för att ta del av varandras styrkor. Det internationella programmet utgör ett verktyg för att underlätta detta arbete genom att klargöra det internationella arbetets syfte och prioriteringsområden. Kommunal självstyrelse utgör grundbulten i svensk politisk styrning. För ett effektivt kommunalt utvecklingsarbete krävs emellertid samordning med regional, nationell och internationell nivå. EU antog 2010 den nya tillväxtstrategin Europa 2020 under parollen smart och hållbar tillväxt för alla. Med detta menas att tillväxtarbetet ska utgå från: Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. Europa 2020-strategin kommer att vara styrande för EU:s arbete under kommande år och bildar tillsammans med EU:s strategi för Östersjöregionen utgångspunkt för utformandet av de EUprogram som berör Karlshamn i nästa programperiod. Östersjöstrategin lyfter fram fyra övergripande målbilder: miljömässigt hållbar, ekonomiskt blomstrande, tillgänglig och attraktiv samt trygg och säker region. För att nå framgång bör Karlshamns internationella program vara i samklang med Europa 2020-strategin och EU:s strategi för Östersjöregionen. 2. Syfte Det internationella arbetet har som syfte att verka för att uppnå kommunens vision för Karlshamn kommuns internationella program ska klargöra övergripande mål och prioriteringar för det internationella arbetet och vara vägledande för det internationella arbetet i hela kommunkoncernen och alla koncernens verksamheter. Det Internationella programmet skall aktualitetsbedömas i sin helhet en gång varje mandatperiod. Det internationella arbetet ska bidra till kommunal verksamhetsutveckling genom att möjliggöra externa finansieringslösningar, väcka inspiration samt främja erfarenhets- och idéutbyten. Internationella utbyten och kontakter ska användas som ett verktyg för bland annat omvärldsanalyser och metod- och teknikutveckling. Att delta i internationella projekt bör inte vara ett mål i sig men anställda i Karlshamns kommun ska aktivt kunna ta ställning till om en internationell dimension kan skapa mervärde för verksamheten. 1 Mål och budget 2012 och flerårsplan med vision för 2017, fastställd av kommunfullmäktige (13)

8 En särskilt prioriterad grupp för internationella kontakter är barn och ungdomar som har att verka och orientera sig i en allt mer sammanknuten och globaliserad värld. Internationella kontakter och förmågan att samarbeta över nationsgränserna med människor med annan kultur och bakgrund kommer att bli allt viktigare för att säkra framtida tillväxt och välstånd. 3. Mål Det internationella arbetet ska bidra till att Karlshamn växer med nya invånare, företag och arbetsplatser samt bidra till en socialt och miljömässig hållbar utveckling. Det internationella arbetet ska ge ömsesidig nytta för samtliga involverade parter. Det internationella arbetet ska: Underlätta för invånare i Karlshamn att finna samarbetspartner och kontakter samt att främja internationella utbyten för att därigenom ta del av nya idéer och erfarenheter. Ge ökad internationell medvetenhet, kunskap och erfarenhet bland kommunens invånare och särskilt sträva efter att underlätta för internationella utbyten för barn och ungdomar. Bidra till kommunens tillväxt genom att stimulera gränsöverskridande samverkan mellan myndigheter, näringsliv, kommuner och högskolor Öka nyttjandet av extern finansiering genom medverkan i internationella projekt Stärka Karlshamns attraktionskraft och roll i Östersjöregionen 4. Prioriterade utvecklingsområden Kommunens övergripande mål om en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling anger var kommunen ska vara 2017 och kan brytas ned i följande rubriker: Attraktiva livsmiljöer o Karlshamn erbjuder attraktiva miljöer där livskvalitet och trygghet kan kombineras med bra boende, arbete och studier. Karlshamns kommun vill skapa attraktiva livsmiljöer som utgör förutsättning för ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt men även ökad trygghet och social sammanhållning. Fokus för det internationella arbetet ligger på att marknadsföra kommunens attraktiva boendemiljöer samt att skapa och nyttja kontakter för ökat idé- och erfarenhetsutbyte. Deltagande i samverkansprojekt syftar bland annat till att utveckla energieffektiva, klimatanpassade och attraktiva byggnader och infrastruktur samt hållbara planeringsprocesser. Vidare prioriteras satsningar för att nyttja kommunens natur- och kulturmiljöer som ger ökad attraktivitet både internt och externt. Målet om attraktiva livsmiljöer är nära sammanbundet med Europa 2020-strategins prioriteringsområde Tillväxt för alla samt Östersjöstrategins mål om En tillgänglig och attraktiv miljö samt En region i tillväxt. 8 (13)

9 Livslångt lärande o Alla ges möjlighet att lära för livet [ ]. Undervisningen sker i nya former och med nya arbetssätt. Samverkan näringsliv, skola och kommun genomsyrar utvecklingen. Kommunens internationella arbete inom utbildningsområdet syftar till att främja samarbete och utbyten. Barn och ungdomar ska uppmuntras att utveckla språkkunskaper och förståelse för andra kulturer för att därigenom förberedas för en framtida global arbetsmarknad. Genom gränsöverskridande projektsamarbeten ges möjlighet att ta del av andra undervisningsmetoder och pröva nya samarbetsformer. Samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet uppmuntras. Karlshamns kommun satsar i samverkan med högskola och näringsliv på att utveckla forskning, utbildning och affärsförbindelser i första hand inom områdena transport/logistik, medieteknik och upplevelseindustri. Målet om livslångt lärande finner stöd i Europa 2020 strategins prioriteringsområde Smart tillväxt samt Östersjöstrategins mål om En tillgänglig och attraktiv region. Ökad gemenskap o Karlshamn ska präglas av lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Samhällsgemenskapen ska utgå från ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av grundläggande demokratiska värderingar. Ökad mångfald berikar det omgivande samhället och utgör en tillväxtpotential när människors kunskaper och förmågor tas tillvara oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, religion, utbildning och arbetslivserfarenhet. Det internationella arbetet ska verka för ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter i syfte att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap. Målet om minskat utanförskap prioriteras inom Europa 2020 strategin genom prioriteringsområdet Tillväxt för alla samt Östersjöstrategins mål om En tillgänglig och attraktiv region. Hållbara energilösningar och minskad klimatpåverkan o Karlshamn ökar användningen av förnybar energi och effektiviserar energianvändningen med syfte att minska klimatpåverkan och samtidigt stimulera till hållbar tillväxt. Arbetet med hållbarhet och minskad klimatpåverkan sker både genom förändringar i vardagen och genom långsiktiga strategiska satsningar. Sverige har antagit ambitiösa klimatmål med ett långsiktigt mål om ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser. För att minska energianvändningen och utsläppen och skapa en effektiv och hållbar resursanvändning krävs 9 (13)

10 initiativ och satsningar som ökar energieffektiviteten och andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen. Inriktningen för det internationella arbetet är att främja gränsöverskridande samarbeten som möjliggör att ta del av metod- och teknikutveckling och best practice inom området. Karlshamns kommun har goda förutsättningar för att bli ledande i utvecklingen av förnybar energiteknik och långsiktigt hållbara energi- och systemlösningar. Det internationella arbetet ska uppmärksamma Karlshamns energi- och hållbarhetsarbete i vidare sammanhang. Inom ramen för Europa 2020 strategin lyfts klimat- och energiarbetet fram inom prioriteringsområdet Hållbar tillväxt och i Östersjöstrategin inom målet om En hållbar region. Kommunikationer o Kommunen erbjuder en väl fungerande infrastruktur för det lokala och regionala näringslivet. Miljöanpassning, kollektivtrafik, transporteffektivitet och övergångsmöjligheter för godslogistik mellan olika transportslag är ledord. Modern kommunikationsteknik finns i hela kommunen. Karlshamns kommun har ett strategiskt läge vid Östersjön och satsar på att dra nytta av de goda förutsättningarna för hamnverksamhet genom att utveckla ett centrum för logistik, distribution och handel. Satsningar på gröna och intelligenta transporter utgör en viktig del i detta arbete. Möjligheter till extern finansiering för fortsatt utveckling av hamnen och järnvägarna och för samarbete och partnerskap med andra regioner och kommuner utanför Sveriges gränser ska aktivt sökas. Samverkan med industri-, handels- och transportföretag skapar synergier och det internationella arbetet ska verka för ökad företagsetablering i hamnområdet. Kommunikationsmålet är kopplat till Europa 2020 strategins prioriteringsområden Smart tillväxt och Tillväxt för alla samt Östersjöstrategins mål om En tillgänglig och attraktiv region. 5. Implementeringen av det internationella programmet För att det kommunövergripande internationella programmet ska kunna ge stöd åt kommunens verksamheter krävs en klar bild över hur kommunen ska gå från vision till verklighet. Programmet ska i detta syfte kompletteras med internationella handlingsplaner som tas fram gemensamt av nämnderna inom respektive förvaltningsblock. Handlingsplanen ska ge en beskrivning av det internationella arbetet i verksamheterna och utgöra underlag för internbudget. De internationella handlingsplanerna revideras därefter årligen i samband med budgetarbetet. Karlshamns kommun ska i det internationella arbetet vara öppen för att samarbeta med lokala, regionala, nationella och internationella företrädare för näringsliv, högskola och ideell sektor. Kommunen ska dra nytta av erfarenheter och kunskaper hos andra kommuner och regionala aktörer samtidigt som man visar upp och delar med sig av sitt eget arbete. Att delta i konferenser och internationella mässor ger möjlighet till att knyta värdefulla kontakter och vidga de egna referensramarna samtidigt som kommunens verksamhet synliggörs. 10 (13)

11 Av särskild betydelse för kommunens internationella arbete är EU:s fonder och program, kommunens vänorter samt internationella nätverk och organisationer. Den konkreta inriktningen på detta arbete specificeras i handlingsplanerna medan det internationella programmet redovisar kommunens generella inriktning. 5.1 Fonder och program Samarbete i transnationella projekt ger möjlighet att utveckla kommunens verksamheter. Projektsamarbete skapar ökade resurser samtidigt som kommunen får ta del av nya kunskaper och arbetsmetoder vilket höjer kompetensen hos medarbetare och ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Deltagande i internationella projekt leder även till vidgade politiska nätverk och tjänstemannanätverk och gör det möjligt att ta del av idéer, rutiner och förfaringssätt utifrån best practice inom området. Personer inom kommunen med ansvar för att utveckla en verksamhet eller ett projekt bör alltid undersöka förutsättningarna för stöd från EU eller andra externa finansiärer. I valet av samarbetspartners ska nyttan för verksamheten vara styrande. Det är viktigt att de projekt Karlshamns kommun ansöker om att leda eller medverka i är väl förankrade och utgår från kommunens och den egna förvaltningens övergripande mål och inriktning. Det är också viktigt att klargöra hur projektresultaten ska spridas i kommunen. Karlshamns kommun ska utveckla rutinerna för att följa upp och dra nytta av erfarenheter från pågående och genomförda projekt. Genom att föra samman projektmedarbetare från olika projekt kan nya idéer tas fram samtidigt som projektens för- och nackdelar tydliggörs. Projektansvariga i kommunen ansvarar för att informera kommunens internationella samordnare om projekt som kommunen medverkar i. Internationella samordnaren ansvarar sedan för att sammanställa och presentera kommunövergripande projektinformation. 5.2 Vänorter Karlshamns kommun har fem vänorter och tre samarbetsorter, samtliga i Östersjöregionen. Den senaste tiden har kommunens insatser framförallt riktats mot vänorterna Stade i Tyskland, Sopot i Polen, Heinola i Finland samt den från år 2011 nya vänorten Svetly i Kaliningrad, Ryssland. Vänortsaktiviteterna styrs av överenskomna avtal. Karlshamns kommun ska prioritera relationerna med de vänorter som ger störst nytta för kommunmedborgarna och som utvecklar kommunens verksamhet. Relationerna med vänorterna ska vara inriktade på konkreta utbyten och samarbeten. Möjligheten till gemensam medverkan i utvecklingsprojekt som ger konkret och ömsesidig nytta bör undersökas. Ideella organisationer, föreningar och näringslivet ska uppmuntras att dra nytta av kommunens etablerade kontakter med vänorterna för att därigenom öka sitt internationella utbyte och engagemang. 5.3 Internationella nätverk och organisationer Det är väsentligt att bevaka den internationella utvecklingen för att synliggöra hur lagar, strategier och samarbeten påverkar kommunen. God omvärldsbevakning ger ökade möjligheter att dra nytta av den europeiska integrationsprocessen samtidigt som verksamheten på ett tidigt stadium kan anpassa sig till nya regelsystem och förutsättningar. Kommunen ska vara öppen för att bygga ut sitt nätverk och liera sig med städer, kommuner och andra regionala, nationella 11 (13)

12 och internationella aktörer. Ett aktivt medlemskap i rätt nätverk och organisationer underlättar policy- och intressebevakningen och ökar kommunens möjligheter att påverka beslutsprocesser. Nätverken kan också vara värdefulla för att ta fram nya projektidéer och finna projektpartners. 6. Budget Projektsamarbete kan stimulera till ökade kontakter mellan olika aktörer och verksamheter inom och mellan kommuner (horisontellt samarbete) samt mellan aktörer på olika beslutsnivåer (vertikalt samarbete). Varje verksamhet ansvarar för att det finns avsatta medel för internationellt arbete för att finansiera de aktiviteter som specificeras i handlingsplanerna. Under verksamhetsåret kan det dock uppkomma projektförfrågningar eller intressanta samverkansmöjligheter av kommunövergripande karaktär där det saknas avsatta medel. För sådana tillfällen får särskilda medel sökas hos kommunstyrelsen som gör en bedömning från fall till fall. För att få tillgång till kommunövergripande medel måste aktiviteten ha tydlig koppling till de övergripande mål och prioriteringar som presenteras i Karlshamn kommuns internationella program. 7. Organisation och arbetsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Karlshamns kommuns internationella program. Kommunfullmäktiges presidium företräder kommunen vid sådan internationell representation som inte är ett led i kommunstyrelsens ansvar enligt nedan. Kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium skall i samråd avgöra vilken representation som är att hänföra till kommunstyrelsen ansvar respektive kommunfullmäktiges presidiums ansvar. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ansvarar, med det internationella programmet som grund, för den löpande hanteringen, uppföljningen av övergripande internationella frågor, projekt och aktiviteter samt därav följande internationella representation. Till sitt förfogande har kommunstyrelsen en samordnare som resurs för internationella frågor. Nämnderna och förvaltningarna Varje nämnd och förvaltning har ansvar för genomförande av det internationella programmet inom ramen för sitt verksamhetsområde. I detta ingår även att ta ekonomiskt ansvar i nämndens och förvaltningens budget för internationellt arbete. Nämnderna inom respektive förvaltningsblock ansvarar gemensamt för att ta fram internationella handlingsplaner. Internationella styrgruppen Internationella styrgruppen består av representanter från kommunförvaltningarna och fungerar som samordnande organ för de löpande internationella kontakterna. Kommunstyrelsens 12 (13)

13 ordförande leder arbetet i gruppen. Förvaltningarnas kontaktpersoner för internationella frågor ansvarar för att sprida information om EU- och internationella frågor i sin förvaltning. De ska dessutom stödja förvaltningens internationella arbete samt bevaka och ta tillvara de möjligheter som internationellt samarbete ger. Internationella samordnaren Ansvarar gentemot kommunstyrelsen för den kommunövergripande samordningen av Karlshamn kommuns internationella arbete. Den internationella samordnaren: Ansvarar för att årligen till kommunstyrelsen redovisa det internationella arbetet Arbetar mot kommunkoncernen och ger stöd åt företag, organisationer, föreningar och kommuninvånare Hanterar vänortskontakter Bedriver omvärldsbevakning och informerar om initiativ och aktiviteter i omvärlden som kan få betydelse för kommunens arbete och utveckling Bevakar och informera om utvecklingen inom fonder och program med internationell inriktning Arbetar med information, utbildning och projektrådgivning Ansvarar för att uppdatera de delar av kommunens hemsida som rör internationella frågor Upparbetar och upprätthåller kontaktnät i omvärlden, i första hand genom Blekinges EU-nätverk 13 (13)

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020

STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 KRISTIANSTADS KOMMUN STRATEGISK FÄRDPLAN 2020 Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15 Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Strategisk färdplan

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Internationell policy. Internationell policy

Internationell policy. Internationell policy Internationell policy Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Internationella samarbeten 3 Europeiska Unionen 3 Syfte 4 Organisation och ansvar 4 Internationell samordnare 4 Falköpings Internationella

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete 1 (6) Handläggare Ann Åslin Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post ann.aslin@gotland.se Diarienr 2010/88:60 Datum 2010-04-07 Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete Det är i mötet människor

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016

Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Dalastrategin Med förenade krafter mot 2016 Den skrift som du håller i din hand är ett strategidokument som anger inriktningen av arbetet med Dalarnas utveckling. Slutresultatet vill Region Dalarna se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Sektorsprogram KULTUR. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den.

Sektorsprogram KULTUR. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den. Sektorsprogram Sektorsprogram KULTUR Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den. 2016-2019 Sektorsprogram- Kultur sidan 1 av 3 Kultur... 2 Bakgrund... 2 Nuläge... 2 Framtid... 2 Mål... 3 Inriktning...

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön

ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 - Ansvar för miljön ÅRE vision 2020 ÅRE vision 2020 är en modell för utvecklingen av destination ÅRE. Visionen har tagits fram i samverkan mellan många intressenter i näringslivet och kommunen.

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete 1 2 5 3 4 Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete ISBN

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20

Budgetdirektiv. Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv Kungälvs kommun 2016 med utblick mot 2019 2015-04-20 Budgetdirektiv, Kungälvs kommun, 2016 med utblick mot 2019 De av Kommunfullmäktige fastslagna målen för mandatperioden gäller. 1. I Kungälv

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick

Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Tankesmedja om fondsamordning sammanfattande medskick Vi kan uppnå så mycket mer om vi samordnar arbetet mellan fonderna bättre i nästa programperiod. Det är det centrala budskapet från Landsbygdsnätverket

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS

Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-06-07 189 Policy för internationellt samarbete. (AU 192) KS 2015-236 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer