Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011"

Transkript

1 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun

2 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12

3 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 3 1 Inledning Bakgrund Syfte Revisionsfråga Genomförda avgränsningar 5 2 Kommunens vägledande dokument 6 3 Granskningsiakttagelser Finns det en ändamålsenlig organisation för EU-projekt? Finns det en dokumenterad processbeskrivning för EU-projekten med riktlinjer och rutiner för genomförandet? Finns det en fullständig dokumentation över genomförda och pågående projekt med redovisning av utfall och uppnådda effekter? Finns det nämndbeslut om samtliga EU-projekt inklusive finansiering? 10 4 Varför EU finansiering? 11 Örebro kommun 2 av 12

4 Sammanfattande bedömning Stadsrevisionen i Örebro kommun har efter resultatet från en genomförd förstudie av samordningen av EU-projekt beslutat om en fördjupad granskning. Granskningen visar att det som grund för det internationella arbetet i kommunen finns en PLATTFORM för Örebro kommuns internationella arbete, fastställd av kommunfullmäktige Plattformen är vägledande för kommunens verksamheter när det gäller frågor som rör internationaliseringsaspekter. Enligt plattformen ska all internationell verksamhet rymmas i nämndernas ordinarie budgetoch verksamhetsplanering. I de EU-projekt kommunen driver har betydande bidragssummor erhållits, men även kommunala medel har tillförts projekten. Detta ställer krav på att kommunen hanterar EU-projekt på ett tillfredsställande sätt för att säkerställa en ändamålsenlig hantering vilket samtidigt kan bidra till en god ekonomisk hushållning. Granskningens revisionsfråga har varit: Sker samordningen av EU-projekt på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll? Vår bedömning är att: Det finns ingen särskilt beslutad och tydlig organisation för arbetet med EUprojekt där ansvars- och befogenhetsfördelningen framgår, Det finns inte nämndbeslut för samtliga EU-projekt inklusive finansiering, Det saknas en kommungemensam dokumenterad processbeskrivning för EUprojekten med riktlinjer och rutiner för genomförande och återrapportering, Det saknas en samlad fullständig dokumentation över genomförda och pågående projekt med redovisning av utfall och uppnådda effekter. Det finns ingen särskild organisation eller några dokumenterade rutiner för systematisk samordning av ansökningar om EU-projektbidrag för kommunen. Det finns inte heller något politiskt uppdrag att samordna projektansökningarna. Gemensamt för de granskade projekten är att nämnderna haft en passiv roll både vad gäller ansökan som utvärdering/uppföljning och återrapportering. Vid intervjuerna efterfrågas en tydlig inriktning avseende prioritering av EUprojekt. Projektledarna som har intervjuats i granskningen har framfört en önskan om ett större intresse från nämnderna avseende både val av projekt och de önskvärda effekterna av projekten. Arbetet med EU-projekt saknar en tydlig organisation och tydligt formulerade mål. Arbetet, som det fungerar idag, bygger till stor del på enskilda medarbetares egna engagemang. Örebro kommun 3 av 12

5 Utifrån den genomförda granskningen och som svar på revisionsfrågan är vår samlade bedömning att samordningen av EU-projekten, vad avser planering, genomförande och utvärdering, inte sker på ett ändamålsenligt sätt och att nämndernas interna kontroll är otillräcklig. Vi föreslår följande förbättringsområden: Kommunstyrelsen bör besluta om vilken ambitionsnivå och övriga övergripande förutsättningar som ska gälla för kommunens ansökningar om EUmedel för projekt, Riktlinjer bör tas fram för projektverksamhet som gäller övergripande för kommunstyrelsen och alla nämnder. Dessa riktlinjer kan gälla såväl för alla EU-projekt som för andra intern- och externfinansierade projekt, För att hanteringen av EU-projekt ska kunna bli effektivare bör roller och ansvar tydliggöras. Samtliga EU-projektledare bör få en grundläggande projektledarutbildning och ett kommungemensamt erfarenhetsutbyte mellan projektledare i olika projekt, för att bland annat kunna ge varandra stöd, bör tillskapas. För att säkerställa att projekten uppfyller de mål som har satts upp, bör det fastställas en kommunövergripande uppföljnings- och utvärderingsrutin för samtliga EU-projekt som också innefattar hur återrapportering ska ske, En sammanställning över samtliga pågående och under året genomförda EU-projekt där kommunen är engagerad bör årligen lämnas till kommunfullmäktige. Örebro kommun 4 av 12

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorerna har efter en riskbedömning genomfört en förstudie av samordningen av EU-projekt. Efter att ha tagit del av resultatet av förstudien har revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning Syfte Det övergripande syftet med det fördjupade projektet är att, med utgångspunkt från kommunens egna inom området tillämpliga styrande och stödjande dokument, granska hur processen för beredning, beslut och ansökan om EU-bidrag bedrivs och har bedrivits. Granskningen inriktas mot att granska och bedöma de utvalda projektens samband och redovisade utfall med utgångspunkt från de beslutade övergripande målen och uppgifterna, resurser, prestationer, resultat, uppnådda effekter samt att projekten redovisas/återrapporteras till ansvariga nämnder på ett ändamålsenligt och tillförlitligt sätt. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara revisionsfrågan om samordningen av EU-projekt sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisionskriterier/granskningsmål Det finns en ändamålsenlig organisation för EU-projekten Det finns nämndsbeslut om samtliga EU-projekt inklusive finansiering Det finns en dokumenterad processbeskrivning för EU-projekten med riktlinjer och rutiner för genomförandet Det finns en fullständig dokumentation över genomförda och pågående projekt med redovisning av utfall och uppnådda effekter. 1.3 Genomförda avgränsningar Granskningen är avgränsad och har, i vad som gäller revisionsfrågorna, omfattat programnämnderna för Barn och utbildning och för Samhällsbyggnad. Även Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelsen har ingått i granskningen. Granskningen har inte omfattat alla förvaltningar under respektive programnämnd. De förvaltningar som ingått i granskningen är kommunledningsförvaltningen (Utredningsavdelningen och Klimatkontoret), Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Cityakademin), Gymnasieförvaltningen (förvaltningskontoret) och Stadsbyggnadsförvaltningen(förvaltningskontor). Örebro kommun 5 av 12

7 Granskningen har genomförts genom sju intervjutillfällen med ansvariga tjänstemän inom de utvalda nämndernas förvaltningar. Utöver detta har genomgång gjorts av aktuell dokumentation samt underlag till ett antal EU-projekt. 2 Kommunens vägledande dokument Som grund för det internationella arbetet i kommunen finns en PLATTFORM för Örebro kommuns internationella arbete fastställd av kommunfullmäktige Plattformen är vägledande för kommunens verksamheter när det gäller frågor som rör internationaliseringsaspekter. All internationell verksamhet ska rymmas i nämndernas ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Inriktningen för det internationella arbetet är bland annat att: För utvecklingsarbete inom kommunens förvaltningar prövas alltid möjligheten till transnationella partnerskap och delfinansiering via internationella fonder och program. Internationella projekt skall vara en del av ordinarie verksamhet Ansvarsfördelningen: Programnämnderna har ett självständigt ansvar att arbeta med internationaliseringsfrågor och att driva EU-projekt i syfte att främja verksamhetsrelaterad utveckling inom den egna organisationen. Vid granskningstillfället fanns för kommunens internationella arbete ca 2,5 tjänst på kommunledningskontorets utredningsavdelning. 3 Granskningsiakttagelser 3.1 Finns det en ändamålsenlig organisation för EU-projekt? Utifrån genomförda intervjuer konstaterar vi att det inte finns någon särskild organisation eller några dokumenterade rutiner för systematisk samordning av ansökningar om EU-projektbidrag för kommunen. Det finns inte heller något politiskt uppdrag att samordna projektansökningarna. Örebro kommun 6 av 12

8 I den av fullmäktige beslutade plattformen är inriktningen tydlig att varje nämnd är ansvarig för det internationella arbetet inom sitt ansvarsområde. Då det inte finns någon för kommunen tydligt uttalad ambitionsnivå att arbeta med EU-projekt, finns det stora skillnader mellan nämnderna och deras deltagande i EU-projekt. Ofta är det idag enskilda medarbetares engagemang som avgör framgången i det internationella arbetet, mer än en strategi på nämndnivå. Det finns skillnader mellan förvaltningarna hur aktiva de är vad gäller initiativtagandet till att det ansöks om EU-bidrag. Inom till exempel Cityakademin (Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden) och Gymnasieförvaltningen finns det resurser internt för initiativtagande och genomförande. Begreppet ändamålsenlig omfattar även hur nämnder/förvaltningar kan tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter från genomförda projekt inom andra förvaltningar. Det finns idag ingen organiserad kunskapsöverföring. Det är viktigt att skapa strukturer för kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Det bör också skapas rutiner för ett kommungemensamt erfarenhetsutbyte mellan projektledare. Samtliga projektledare bör få en grundläggande utbildning om vad projektledarskapet innebär. För det internationella arbetet finns vid granskningstillfället 2,5 tjänst på kommunledningskontorets utredningsavdelning. Därtill har enskilda tjänstemän på olika förvaltningar mer eller mindre tid avsatt för att utföra uppdrag med anknytning till internationellt arbete. Utredningsavdelningen lämnar administrativt stöd vid ansökningar om bidrag till främst programnämnd Samhällsbyggnad. Cityakademin inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har byggt upp en mer organiserad form för EU-ansökningar. Programnämnd Barn och utbildning medverkar i EU-program och ansöker därigenom om EU-bidrag i relativt stor omfattning. Här hjälper även Cityakademin till med ansökningar. Generellt sett upplever de intervjuade dock att det är ganska låg aktivitet när det gäller EU-projekt i kommunen. Vid intervjuerna framkommer att utredningsavdelningens uppdrag inte är tillräckligt tydliggjort. Uppfattningarna om avdelningens roll skiljer sig inom kommunen, allt från att enheten har ett internt uppdrag till att de har ett övergripande ansvar för det internationella arbetet. Det är viktigt att avdelningens uppdrag är tydligt och väl kommunicerat. Det framkommer vid genomförda intervjuer också att det saknas tydlig inriktning avseende prioritering av EU-projekt. Tjänstemän har framfört en önskan om ett större intresse från nämnderna avseende både val av projekt samt de önskvärda effekterna av genomförda projekt. Det kan vara svårt att fånga tjänstemännens intresse och engagemang för att driva projekt om det inte ligger väldigt nära verksamheten. Är projektspråket dessutom engelska tillstöter ofta språkbarriärer. Intervjuade personer hänvisar till att om man ska arbeta med EU-projekt så krävs det en hel del resurser, både personellt och ekonomiskt. Många anser att de inte får de resurserna idag. De flesta tjänstemän vi intervjuat är dock positiva till EUprojekt och tror att det skulle vara väldigt givande för såväl verksamheten som för personalen. Internationellt samarbete och EU-finansiering borde ses som en del i det kontinuerliga arbetet med verksamhetsutveckling i förvaltningen, vilket också Örebro kommun 7 av 12

9 framgår tydligt av plattformen. Medarbetare som vill jobba i EU-projekt kan behöva stödjas och uppmuntras. Kommunens internationella arbete sker till viss del i det dagliga arbetet i verksamheten. Ett flertal förvaltningar deltar i europeiska och globala nätverk. Det är oftast via dessa nätverk som förfrågan om att delta i projekt kommer till medarbetarna ute på förvaltningarna. Inom programnämnd samhällsbyggnad är det internationella arbetet organiserat så att en grupp, SamhällsbyggnadsProgrammets Internationella Kontakter (SPIK) där representanter för kommunledningskontoret och driftnämndernas förvaltningar ingår, träffas regelbundet och diskuterar bland annat aktuella projekt och aktiviteter. Under 2006 och 2007 anordnade SPIK-gruppen två internationella idédagar. Förtroendevalda och tjänstemän från Programområde samhällsbyggnad hade en halvdag tillsammans för att påbörja arbetet med att bygga upp en bank av projekt för internationellt samarbete. Projekten skulle vara förankrade i aktuella verksamhetsmål och planer. En idébank skulle underlätta för en internationell samordnare att både matcha aktuella projekt som finns ute på marknaden och söka samarbetspartner. Efter det senaste mötet 2007 har det inte varit någon mer sammankomst. Det finns externa resurser att tillgå för kommunen avseende internationellt arbete. Regionförbundet och kommunerna i länet har gemensamt tagit fram en internationell strategi för Örebro regionen. Regionförbundet är också en av tre ägare till Central Swedens Brysselkontor. Hur samarbetet med dessa organisationer fungerar har inte ingått i aktuellt granskningsuppdrag. 3.2 Finns det en dokumenterad processbeskrivning för EU-projekten med riktlinjer och rutiner för genomförandet? Det finns ingen kommungemensam dokumenterad processbeskrivning för arbete med EU-projekt med riktlinjer och rutiner för genomförande. Varje förvaltning/nämnd arbetar efter sina egna uppbyggda rutiner. Cityakademin har en väl fungerande rutin för ansökningar och rapportering av sina projekt. Eftersom Cityakademin arbetar mot externa organisationer och företag och i många fall agerar projektägare har det varit naturligt att bygga upp denna organisation. På enheten finns ett antal personer som har kunskaper kring hantering av EU-projekt vad gäller ansökan, administration och projektledning. De anser även att de har ett gott samarbete med ESF-rådet som är deras motpart i de flesta projekt. Vi anser att den kompetens enheten har byggt upp skulle fler förvaltningar i kommunen kunna ta del av. Gymnasienämnden har också väl utarbetade rutiner för att administrera och finansiera sin verksamhet med EU-medel, framförallt inom de yrkesverksamma gymnasieprogrammen. Örebro kommun 8 av 12

10 När det gäller övriga förvaltningar/nämnder har vi inte funnit några särskilda dokumenterade rutiner, utan rutiner har skapats för varje specifikt projekt. Vår granskning visar att det inte har upprättats några direktiv för redovisning av EU-projekt i ekonomisystemet. När det gäller förvaltningskontoret för förskola och skola uppger ekonomerna att de generellt inte är inblandande i processen kring EUprojekt. Projekten initieras på enheterna eller av förvaltningscheferna. Ekonomerna involveras om det behöver läggas upp en projektkod eller bidrag ska periodiseras vid årsslut. Ekonomerna uppger att det kan finnas små projekt som aldrig kommer till deras kännedom. 3.3 Finns det en fullständig dokumentation över genomförda och pågående projekt med redovisning av utfall och uppnådda effekter? Svaret på den frågan är nej. Vid granskningen har erhållits en förteckning från utredningsenheten över 23 områden utifrån vilken diskussioner har förts om vilka ansökningar som ska lämnas in. Däremot framgår inte uppgifter om när och vilka EU-projekt som genomförts, hur den totala finansieringen skett, vilka EU-bidrag som erhållits och vilka effekter som uppnåtts. Vi har vid granskningen även erhållit en lista från Gymnasienämnden (hämtad från ekonomisystemet) över vilka projekt som bedrivits under Listan visar bara projektnummer samt bokförd intäkt per projekt. Någon regelbunden och dokumenterad samlad uppföljning av ansökningar, genomförande och utfall görs inte. Inga uppgifter har framkommit som visar att intern kontroll av EU-finansierade projekt förekommer. Det finns heller ingen kommungemensam sammanställning över sökta medel i förhållande till beviljade och utbetalade. Vi har inte kunnat finna att någon återrapportering har skett till kommunstyrelsen kring avslutade eller pågående externt finansierade projekt. I kommunens årsredovisning nämns lite kort att kommunen bedriver ett antal projekt. En sammanställning över samtliga pågående och under året genomförda EUprojekt som lämnas till kommunstyrelsen bör upprättas. Avrapporteringen bör även kompletteras med en skriftlig lägesrapport över aktuella projekt. För att säkerställa att projekten uppfyller de mål som har satts upp bör det fastställas en kommunövergripande uppföljnings- och utvärderingsrutin för samtliga EU-projekt. I de flesta EU-projekt finns särskilda regler och tvingande regelverk för redovisning och uppföljning. I intervjuerna har framkommit att det är den externa redovisningen och uppföljningen som oftast blir den enda uppföljningen. Vi har försökt sammanställa utfallet av EU-finansierade projekt för Örebro kommun och vår sammanställning visar ändå att verksamheten varit omfattande för kommunen totalt sett. Örebro kommun 9 av 12

11 Via en körning i ekonomisystemet per och med motpart EUland har vi funnit följande redovisning av projektintäkter: Förvaltning Bokförda intäkter (kr) Bokförda intäkter (kr) KLK Gymnasieförv Vux.utbildningsförv Miljökontoret Stadsbyggnads.kont Skolf sydost Kultur o medbförv Enligt förvaltningskontoret förskola/ skola finns ingen sammanställning över alla projekt, utan dokumentation finns på aktuella enheter. Under 2011 beviljades förvaltningen närmare 29 mkr för ett projekt som avser kompetensutveckling inom förskolan. Detta projekt handläggs på förvaltningskontoret med projektanställd personal. I detta speciella projekt har även följeforskare anlitats. Nedan finns en sammanställning över beviljade ESF-medel till kommunen under tiden Cityakademins projekt är övervägande samverkansprojekt med andra organisationer och företag i länet, och där Cityakademin är projektägare, därför visar kolumnen beviljat belopp nedan det totala beviljade beloppet för hela projektet : Projektägare/förvaltning Antal beviljade Beviljat belopp (kr) projekt Cityakademin Vuxam Förvaltn.kontor Förskola 1 1 o Gymnasiesärskolan Källa: Svenska ESF-rådet 3.4 Finns det nämndbeslut om samtliga EUprojekt inklusive finansiering? Eftersom vi inte har kunnat få fram en komplett lista över vilka projekt som bedrivs i kommunen har vi inte heller kunnat svara på frågan om det finns nämndbeslut om samtliga projekt inklusive finansiering. Den löpande avrapporteringen till nämnderna sker i varierande omfattning och i den mån det sker ligger fokus huvudsakligen på ekonomi. Vi har inte kunnat finna att nämnderna fattat några beslut om återrapportering av projekt. Örebro kommun 10 av 12

12 Vi har valt ut ett antal av pågående projekt som vi har fått uppgift om under intervjuerna och följt processen runt dessa. Vi har dessutom läst protokoll från berörda nämnder. Sammanfattningsvis kan vi efter granskningen konstatera att det endast för ett av de projekt vi följt finns ett nämndbeslut. Det är Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som i december 2010 fattat beslut om medfinansiering av ett treårigt projekt Kostnaden har beslutats läggas in i budget Cityakademin uppger i intervjuer att det vanligaste tillvägagångssättet är att förvaltningschefen skriver under projektansökningar. Det krävs inga beslut, men information lämnas i presidiet inför nämnden. Andra projektansökningarna som vi granskat är i vissa fall underskrivna av kommundirektör och kommunalråd. Klimatkontoret uppger att de stämmer av projektansökningar med förvaltningschefen och ansvarigt kommunalråd. Rapportering om pågående projekt eller projektansökningar görs i allmänhet som informationsärenden i nämnderna. I programnämnd Barn och utbildning finns det återkommande information om att projektmedel har sökts. Gymnasienämnden har delegerat projektverksamheten till gymnasieenhetscheferna i form av en verkställighetsuppgift. Det finns ingen övrig politisk styrning eller beslut om återkoppling. Enligt vad som framkommit vid intervjuerna sker däremot information till nämnden när det gäller stora projekt. De projekt som ingår i utbildningens internationaliseringsutbyten samt fortbildning för personal rapporteras inte. 4 Varför EU finansiering? Under EU:s budgetperiod satsas mångmiljardbelopp för att medlemsländerna ska öka Europas globala konkurrenskraft genom entreprenörskap, innovationer, tillväxt och sysselsättning. EU-medlemskapet innebär bland annat att Sverige precis som alla andra EU-länder bidrar med stora summor till EU:s program. Genom olika projekt inom dessa program ska EU:s mål och visioner uppnås. Det är viktigt att nämnderna informeras om vilka möjligheter som finns att förbättra det kommunala utvecklingsarbetet genom projektsamarbete inom dessa program och fonder. Genom inträdet i EU har en del av finansieringsmöjligheterna flyttats till den internationella arenan. Genom att söka finansiering för utvecklingsprojekt finns det möjligheter att lösa lokala utmaningar och stärka kompetensen. I begreppet EU-projekt finns ett antal fonder och program med olika inriktningar. Strukturfondsarbetet i Sverige finansieras av de två strukturfonderna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Örebro kommun 11 av 12

13 Därutöver finns en rad andra stödprogram eller fonder som antingen administreras genom lokal myndighet i Sverige eller som ansöks direkt hos kommissionen. Dessa stödprogram kan gälla projekt till exempel inom forskning, utbildning, miljö eller flyktingpolitik. Kommunen kan utnyttja EU-finansiering för att delfinansiera sitt utvecklingsarbete, som projektägare och/eller som projektdeltagare. Alla regionala projekt kräver medfinansiering. Kravet på medfinansiering medför att kommunen behöver bidra i form av egen arbetstid och/eller pengar. För att bli framgångsrik när det gäller att erhålla EU-bidrag krävs en god kännedom om vilka bidrag som finns tillgängliga. Det krävs även ett effektivt arbetssätt när projekt ska planeras, genomföras och utvärderas. Många kommuner har valt att inrätta en EU-samordnare till stöd för information om tillgängliga bidrag och i ansökningsförfarandet och som kan ha en övergripande bild av vilka EU-projekt som pågår. Deltagande i projekt ger dessutom möjlighet såväl till verksamhetsfinansiering som till verksamhetsutveckling och kompetensutveckling för de enskilda medarbetarna. Örebro kommun 12 av 12

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Styrning EU-projekt. Krokoms kommun. 2009-03-04 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Styrning EU-projekt Krokoms kommun 2009-03-04 Anneth Nyqvist 2009-03-04 Maj-Britt Åkerström Anneth Nyqvist Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE

POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Allmänt Osby kommuns policy för internationellt arbete ska utgöra grund och gemensam plattform för kommunens arbete med EU och andra internationella frågor. Till policyn

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Vuxenutbildning i anstalt

Vuxenutbildning i anstalt Sammanfattning Rapport 2012:6 Vuxenutbildning i anstalt En kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning med fokus på motivationsarbete och anpassning Sammanfattning Kriminalvården, som ansvarar

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning EKO Dnr. MIUN 2013/ 675 2013-04-17 Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning 1 Bakgrund Mittuniversitetet står inför en rad olika organisationsförändringar inkluderande även partiell

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-12-22 Handläggare Peter Kreitz Telefon: 08-508 22 020 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN

INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN INTERNATIONELLA SEKRETARIATET VÄRMLAND I VÄRLDEN Utgiven av: Länsstyrelsen Värmland Foto: Länsstyrelsen Värmland Form: Catrin Hasewinkel Tryckår: 2009, reviderad 2010 Publ. nr: 2009:25 ISSN: 0284-6845

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020

KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 KORTVERSIONEN AV VÅR LEADERSTRATEGI 2014-2020 Välkommen till kortversionen av vår strategi Syftet med denna kortversion är att snabbt ge dig en idé om vad Leader är, hur du kan söka Leaderpengar och för

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport

Kommunförbundet Skånes Brysselkontor. Standardrapport Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Standardrapport Procent Antal Projektrådgivning om EU-program 48,7% 19 Besök i Bryssel 59% 23 Informationsmöte i din kommun 51,3% 20 Partnersök 28,2% 11 Övrigt (beskriv

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Organisation och tillsyn inom Miljö och byggnämnden Härjedalens Kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning

Läs mer