Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi"

Transkript

1 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har genomfört en uppföljning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi. Arbetslöshetskassan Alfa har fått möjlighet att faktagranska rapporten. Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Beställare har varit Gunilla Wandemo, chef för granskningsenheten. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Håkan Nordström (uppdragsledare), Christel Johansson och Carina Wiksholm, granskningsenheten. Katrineholm Jan-Olof Dahlgren Generaldirektör Håkan Nordström Utredare Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte och frågeställningar Metod Avgränsning Disposition Alfakassans ekonomi idag Intäkter Administrationskostnader Eget kapital Uppföljning av tidigare granskning av Alfakassans ekonomi Administrationskostnader Kostnadsfördelningsmodellen Det egna kapitalet Slutsatser Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 3

4 Sammanfattning Förutom att Arbetslöshetskassan Alfa (Alfakassan) administrerar arbetslöshetsförsäkringen för de som är anslutna till arbetslöshetskassan har Alfakassan i uppdrag av regeringen att även administrera arbetslöshetsförsäkringen för arbetslösa som inte är anslutna till eller är medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa. Under 2009 genomförde IAF en granskning av Alfakassans ekonomi. IAF konstaterade då att det var svårt att bedöma kostnadsnivån för Alfakassans verksamhet för ej anslutna och om Alfakassan hade fördelat kostnaderna mellan anslutna och ej anslutna korrekt. IAF kunde även konstatera att Alfakassan hade relativt höga administrationskostnader. Syftet med detta uppdrag har varit att följa upp slutsatserna i granskningen från 2009 genom att redogöra för Alfakassans eventuella åtgärder. IAF kan konstatera att Alfakassan har en särställning bland arbetslöshetskassorna genom sina båda uppdrag. Verksamheten för ej anslutna kan vara svårplanerad men för detta har Alfakassan en relativt hög garanterad intäkt genom ett statligt bidrag. Därutöver tar Alfakassan ut en avgift för de ej anslutna som får arbetslöshetsersättning. Denna avgift är idag historiskt hög och ej anslutna får betala en avgift som vida överstiger den avgift som anslutna till Alfakassan eller medlemmar i andra arbetslöshetskassor betalar. IAF konstaterar vidare att de enda finansiella variabler Alfakassan själv råder över i verksamheten för ej anslutna är kostnaderna för verksamheten. Administrationskostnaderna för denna verksamhet ändras dock inte nämnvärt över tid trots att antalet ersättningsdagar har minskat. Sannolikt beror detta på att den nuvarande finansieringsmodellen saknar tydliga incitament för Alfakassan att anpassa administrationskostnaderna efter arbetsbelastningen genom den relativt höga nivån på det fasta bidraget från staten. Alfakassan uppger att ingen förändring har skett av den egna fördelningsmodellen som fördelar kostnader mellan anslutna och ej anslutna. IAF konstaterar därför att svårigheten att göra en bedömning kvarstår vad gäller kostnadsnivån för administrationen av verksamheten för ej anslutna och om fördelningen av kostnaderna är korrekt. I olika sammanhang har IAF påtalat att det finns behov av en ny finansieringsmodell och ett nytt avtal mellan Alfakassan och staten. Även denna bedömning kvarstår. 4 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

5 1 Inledning Arbetslöshetskassan Alfa (Alfakassan) har en särställning bland arbetslöshetskassorna. Alfakassan administrerar arbetslöshetsförsäkringen för de som är anslutna till arbetslöshetskassan, men har som den så kallade kompletterande arbetslöshetskassan i uppdrag av regeringen att även administrera arbetslöshetsförsäkringen för arbetslösa som inte är anslutna till eller medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa 1. För det senare får Alfakassan 54,3 mkr i bidrag av staten under 2014 för delfinansiering av administrationskostnaderna 2. Arbetslöshetskassan tar dessutom ut en avgift från de ej anslutna som för närvarande uppgår till 24 kr per utbetald ersättningsdag. Även denna avgift ska bidra till att täcka kostnaderna för administrationen. Alfakassan startade verksamheten I ett avtal med staten från den 18 december 1997 angavs att staten svarade för [ ] nödvändiga administrationskostnader vid handläggningen av grundförsäkringen till dem som inte är anslutna till kassan. I samband med att Alfakassan skulle ta ut en avgift per ersättningsdag från de ej anslutna angavs i ett ändringsavtal från den 16 december 2004 att staten svarar för [ ]delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader för handläggning av grundförsäkringen 3. Liksom medlemmar i andra arbetslöshetskassor betalar de personer som är anslutna till Alfakassan en avgift. Anslutnas avgift i Alfakassan uppgår för närvarande till 151 kr per månad. IAF har sedan 2004 genomfört flera granskningar av Alfakassan och dess ekonomi. Mellan 2004 och 2006 hade IAF regeringens uppdrag att redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen av anslaget för Alfakassans ej anslutna hade IAF i uppdrag av regeringen att redovisa effekterna av det då slopade studerandevillkoret samt föreslå hur anslaget för de ej anslutna kunde förändras var IAF:s uppdrag från regeringen att redovisa en rimlig fördelningsmodell för anslaget för Alfakassans ej anslutna. IAF genomförde detta år också en granskning av Alfakassans ekonomi. En slutsats från den sistnämnda granskningen var att IAF konstaterade att det var svårt att bedöma om Alfakassan hade fördelat kostnaderna mellan anslutna och ej anslutna korrekt, vilket i sin tur innebar att IAF fann det svårt att med Alfakassans budgetar och prognoser kunna motivera Alfakassans avgifter både för anslutna och ej anslutna. En annan slutsats från granskningen var att IAF konstaterade att Alfakassan hade höga administrationskostnader. Detta har IAF 1 I lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor finns särskilda regler om just den kompletterade arbetslöshetskassan: b. 2 IAF har i sitt regleringsbrev i uppdrag att betala ut bidraget till Alfa. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen återfinns på 3 Se exempelvis rapporten Fördelningsmodell för anslagsnivåerna för bidrag till administration av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, IAF 2009:107 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 5

6 också uppmärksammat i senare granskningar av Arbetslöshetskassornas årsredovisningar Syfte och frågeställningar Syftet med detta uppdrag har varit att följa upp slutsatserna i ovanstående granskning genom att redogöra för Alfakassans eventuella åtgärder. 1.2 Metod För att genomföra uppdraget har IAF dels använt tidigare rapporter från IAF och material från Alfakassan som redan finns på IAF (däribland Alfakassans årsredovisning för 2013 samt verksamhetsplan och budget för 2014), dels ställt skriftliga frågor som Alfakassan har fått besvara. Frågorna har bland annat gällt arbetslöshetskassans administrationskostnader, eget kapital och kostnadsfördelningsmodell. Frågorna har främst fokuserat på om arbetslöshetskassan har gjort några förändringar eller vidtagit några åtgärder sedan 2009 med anledning av vad IAF påtalade då. Alfakassan har även fått möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till denna rapport. Detta har i några fall kompletterat de svar Alfakassan tidigare har lämnat. 1.3 Avgränsning Uppdraget har framförallt fokuserat på tiden efter IAF:s senaste slutsatser om Alfakassans ekonomi Det vill säga från 2010 och fram till idag. Resonemanget i denna rapport fokuserar främst på Alfakassans uppdrag att bedriva en verksamhet för ej anslutna. För en helhetsbild berörs dock även Alfakassans verksamhet för anslutna. 1.4 Disposition Uppföljningen inleds med ett avsnitt om Alfakassans ekonomi idag. I avsnittet därefter redovisas vad som skett sedan ovan nämnda granskning genomfördes. Rapporten avslutas med IAF:s slutsatser från uppföljningen. 4 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 2009/301. Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012, IAF 2013/22. 6 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

7 2 Alfakassans ekonomi idag Alfakassan redovisar sin ekonomi på total nivå och uppdelat på anslutna respektive ej anslutna med den grundläggande tanken att respektive område ska bära sina egna kostnader. Nedan utgår resonemangen från den fördelning Alfakassan gör. Nedanstående beskrivning fokuserar på intäkter och kostnader för arbetslöshetskassans administration Intäkter Precis som för andra arbetslöshetskassor domineras intäkterna för anslutna av den avgift Alfakassan tar ut månadsvis för anslutna. Alfakassans intäkter för ej anslutna består till största delen av ett fast anslag och endast till mindre del av intäkterna från avgiften per ersättningsdag: Diagram 1: Alfakassans intäkter för de ej anslutna (tkr) Av Alfakassans verksamhetsplan och budget för 2014 framgår att ett fokusområde för ekonomistyrningen ska vara att hålla avgiften för de anslutna på en nivå som är jämförbar med övriga arbetslöshetskassors. Något liknande nämns inte för avgiften för ej anslutna. 5 Vi bortser således från den intäkt som utgörs av statligt bidrag till arbetslöshetsersättning som ska finansiera kostnaden för utbetalad arbetslöshetsersättning. Uppgifterna som redovisas i detta avsnitt har hämtats från Alfas årsredovisningar samt verksamhetsplan och budget för Uppgifterna för 2014 är således en prognos från Alfa. Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 7

8 2.1.1 Avgiften per ersättningsdag för ej anslutna Syftet med införandet av avgiften per ersättningsdag var ett likabehandlingsperspektiv: de ej anslutna skulle, precis som anslutna eller medlemmar i andra arbetslöshetskassor, betala en avgift för att kunna få arbetslöshetsersättning. Syftet var också att Alfakassan skulle få större ansvar för sin ekonomi. I förarbetena utvecklas det senare med att införandet av avgiften skulle leda till att Alfakassan fick större möjligheter att påverka sina kostnader utan ytterligare tillskott från staten. I förarbetena använde regeringen övriga arbetslöshetskassors medlemsavgifter och avgiften för Alfakassans anslutna som räkneexempel för avgiftens nivå. Dock framhåller regeringen att Alfakassan ska ha tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna för ej anslutna. 6 Vid införandet av avgiften var således skillnaderna mellan en ansluten och en ej ansluten omvänd mot idag. En ej ansluten betalade ingen avgift alls för att få ersättning samtidigt som en ansluten betalade en månatlig avgift. En jämförelse av den avgift en ej ansluten betalar idag med vad en ansluten betalar visar att en ej ansluten redan efter sju dagars arbetslöshet betalar mer än vad en ansluten gör i avgift på en månad Administrationskostnader Utifrån Alfakassans fördelningsmodell har administrationskostnaderna för anslutna uppgått till 79 mkr under För 2014 budgeterar Alfakassan ökade administrationskostnader för anslutna. Alfakassans administrationskostnader för ej anslutna har årligen, med några undantag, uppgått till mellan 60 och 80 mkr. Detta trots att antalet utbetalade ersättningsdagar har minskat över tid: 6 Se DS 2003:39 och Prop 2003/04:62 7 Avgift för ansluten uppgår för närvarande till 151 kr per månad. Avgiften per ersättningsdag för ej ansluten uppgår till 24 kr per ersättningsdag. 24 kr * 7 dagar = 168 kr. 8 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

9 Diagram 2: Administrationskostnader och ersättningsdagar för ej anslutna (tkr) Alfakassans ej anslutna Administrationskostnader enl fördelningsnyckel (streck) och Ersättningsdagar (linje) * 0 Administrationskostnaderna per ersättningsdag har således ökat år för år: 8 Diagram 3: Administrationskostnader per ersättningsdag för ej anslutna (kr) Alfakassans ej anslutna Administrationskostnader (enligt fördelningsmodell) per ersättningsdag * 2.3 Eget kapital För arbetslöshetskassorna är eget kapital i princip en direkt spegling av de ackumulerade resultaten över tid. Vid utgången av 2013 uppgick Alfakassans egna kapital till totalt 127 mkr. Enligt Alfakassan fördelades det på anslutna med ett överskott om 135 mkr och ett underskott för ej anslutna med - 8 mkr. Med Alfakassans fördelning av intäkter 8 Administrationskostnader per ersättningstagare visar en liknande utveckling. Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 9

10 och kostnader har de årliga resultaten från 2006 inneburit att eget kapital ökat för de anslutna samtidigt som eget kapital för ej anslutna har varit negativt. 9 Alfakassan anger i sin verksamhetsplan och budget för 2014 att det egna kapitalet ska täcka 6-12 månaders kostnader. Sannolikt är nivån på det egna kapitalet i dagsläget i detta intervall. I Alfakassans verksamhetsplan och budget för 2014 anges att ett långsiktigt mål är att det egna kapitalet för de ej anslutna ska vara positivt men att man inte kan nå det detta år. Verktyget ska vara avgiften per ersättningsdag för de ej anslutna. Nivån på denna avgift föreskrivs dock av IAF och Alfakassan kan själva inte påverka den föreskrivna nivån. Inte heller kan Alfakassan påverka nivån av det fasta bidraget som beslutas av regeringen. Det enda Alfakassan själva kan påverka för att förbättra det egna kapitalet är således kostnaderna. Om detta nämner Alfakassan dock inget i sin verksamhetsplan och budget för Enligt Alfakassans verksamhetsplan och budget för 2014 beräknas resultatet för 2014 bli ett totalt överskott om 0,9 mkr. Enligt fördelningsmodellen beräknas resultatet bestå av ett mindre överskott i verksamheten för de ej anslutna och ett större i verksamheten för de anslutna. Budgetförutsättningarna innehåller dock en högre avgift per ersättningsdag från februari 2014 än vad IAF har föreskrivit. Det innebär att resultatet för de ej anslutna enligt Alfakassans fördelningsmodell sannolikt blir sämre än budgeterat om kostnaderna kvarstår på samma nivå. 9 Från 2011 har eget kapital för ej anslutna förbättrats men är fortfarande <0. 10 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

11 3 Uppföljning av tidigare granskning av Alfakassans ekonomi 3.1 Administrationskostnader I granskningen av Alfakassans ekonomi 2009 och även senare årsredovisningsgranskningar har IAF påtalat att Alfakassan har relativt sett höga administrationskostnader för ej anslutna jämfört med antalet utbetalda ersättningsdagar. Jämfört med andra arbetslöshetskassor har Alfakassan även relativt höga administrationskostnader för anslutna 10. Dock måste man vara försiktig med slutsatser utifrån en jämförelse mellan arbetslöshetskassor då dessa verkar inom olika verksamhetsområden och därmed har olika förutsättningar för att administrera försäkringen för sina medlemmar. Administrationskostnaderna varierar dock kraftigt mellan arbetslöshetskassorna. Vad som är rimliga och/eller orimliga kostnadsnivåer har IAF i dagsläget ingen uppfattning om 11. Eftersom det bara är Alfakassan som har uppdraget att pröva och betala ut ersättning till arbetslösa som inte är medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa går det inte heller att rakt av jämföra Alfakassans administrationskostnader med andra arbetslöshetskassor. Då Alfakassans möjlighet att påverka det ekonomiska resultatet för verksamheten för ej anslutna är begränsad till att förändra storleken på kostnaderna har IAF frågat Alfakassan om man har vidtagit några åtgärder för att minska kostnaderna för administrationen. Alfakassans har svarat att man arbetar med att effektivisera arbetet för att hålla korta handläggnings- och genomströmningstider samt en bra servicenivå. Man säger sig också arbeta långsiktigt och med en hög beredskap för ett ändrat inflöde av ärenden. Kassan uppger vidare att den normala personalomsättningen har kunnat användas för att balansera storleken på personalen mot arbetslöshetskassans arbetsvolym. Alfakassan har framfört att man sett över kostnaderna för 2014 och att administrationskostnaderna prognosticeras till 76,2 mkr 2014 för ej anslutna, att jämföra med 77,8 mkr för IAF har då jämfört administrationskostnaderna med respektive arbetslöshetskassas antal medlemmar / anslutna eftersom alla medlemmar / anslutna genom medlemsavgiften ska finansiera respektive arbetslöshetskassas administration. 11 Se Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar, IAF 2013:22 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 11

12 3.2 Kostnadsfördelningsmodellen I granskningen av Alfakassans ekonomi 2009 identifierade IAF en del brister och utvecklingsområden avseende Alfakassans kostnadsfördelningsmodell. Bland annat påtalade IAF att det var svårt att bedöma om kostnaderna mellan anslutna och ej anslutna hade fördelats korrekt. Vidare hade kostnadsfördelningsmodellen ingen koppling till styrning av verksamheten utan syftade endast till att i bokföringen fördela redan uppkomna kostnader. I denna uppföljning ställde IAF därför frågor till Alfakassan om fördelningsmodellen har förändrats sedan granskningen 2009 och hur Alfakassan säkerställer att kostnader fördelas korrekt. Alfakassan uppger i sitt svar att fördelningsmodellen är framtagen år 2000 och fastställd av styrelsen. Utgångspunkten vid framtagandet av modellen var att arbetslöshetskassan skulle ha en öppen och tydlig redovisning av hur kostnaderna fördelats på verksamheterna anslutna respektive ej anslutna. Alfakassan uppger vidare att verksamheten ska bedrivas ekonomiskt rationellt och att fördelar av att samordna de två skilda verksamhetsområdena ska tillvaratas för att få ökad produktivitet och kvalitet. Enligt Alfakassan är syftet med kostnadsfördelningsmodellen att fördela gemensamma administrationskostnader för att ha en kostnadseffektiv grundorganisation. I sitt svar uppger Alfakassan att för att säkerställa att kostnaderna har fördelats korrekt mellan anslutna och ej anslutna kontrolleras fördelningen månadsvis. Arbetslöshetskassan har kontrollerat alla kostnader för 2013 i samband med bokslutet. Dessa kontroller har även kassans revisorer tagit del av. Alfakassan hänvisar även till ett tidigare svar till IAF, från den 21 april 2010, där Alfakassan angav att man varje månad gör en prognos baserad på tidigare resultat och förväntat utfall. Denna uppföljning leder enligt Alfakassan till att verksamheten snabbt kan ställa om till nya förutsättningar. Av Alfakassans svar framkommer att ingen förändring av fördelningsmodellen har skett sedan framtagandet år Det egna kapitalet Ett av skälen till den granskning som IAF genomförde 2009 var de skillnader som fanns i storleken på eget kapital mellan Alfakassans verksamheter för anslutna och ej anslutna. Alfakassan ombads därför i denna uppföljning att beskriva orsakerna till skillnaderna. Alfakassan uppger att en grundläggande orsak till skillnaderna i eget kapital mellan de två uppdragen, är att kassan haft som mål att bygga upp det egna kapitalet för de anslutna. Detta för att möta eventuellt ökade kostnader i avgiften till staten samt ett ökat behov av resurser. Alfakassan uppger att det för de ej anslutna tidigare fanns uttalat att staten skulle stå för full kostnadstäckning. Det egna kapitalet skulle med anledning av detta inte behöva byggas upp i samma 12 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

13 utsträckning. Under åren 2009 och 2010 gick verksamheten för de ej anslutna med underskott, vilket berodde på en ökad tillströmning av ärenden samtidigt som intäkterna inte följde med. Alfakassan uppger vidare att de anser att det finns behov av en tydlig och långsiktig stabil finansiering i en så viktig samhällskritisk verksamhet. Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 13

14 4 Slutsatser Alfakassans uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen för de som är anslutna till Alfakassan och de som inte är anslutna till någon annan arbetslöshetskassa ger Alfakassan en särställning bland arbetslöshetskassor. Det senast nämnda uppdraget är förstås svårt att administrativt planera eftersom det kan vara komplicerat att förutsäga inflödet av ärenden. Dock har Alfakassan för detta uppdrag genom det fasta statliga bidraget en relativt stor garanterad intäkt som ingen annan arbetslöshetskassa har. Alfakassan får därutöver en intäkt per ersättningsdag från de ej anslutna som får arbetslöshetsersättning. Denna avgift är idag historiskt hög och de ej anslutna får betala en avgift som vida överstiger den avgift anslutna till Alfakassan eller medlemmar i andra arbetslöshetskassor betalar. Totalt sett har Alfakassan i dagsläget sannolikt en tillfredsställande ekonomisk situation. Efter att arbetslöshetsavgiften har avskaffats möter Alfakassan som övriga arbetslöshetskassor inte heller samma variation och oförutsägbarhet i kostnader som tidigare. Alfakassans fördelning av kostnader och budgeteringen för 2014 visar dock att de tidigare skillnaderna i eget kapital mellan verksamheten för anslutna och ej anslutna kommer att bestå. Alfakassan uppger att en orsak är att staten tidigare skulle svara för full kostnadstäckning i denna del. IAF kan dock konstatera att staten genom det fasta bidraget svarar för en delfinansiering av Alfakassans administrationskostnader. Alfakassans intäkter i uppdraget för ej anslutna utgörs just av det fasta bidraget från staten och den avgift som betalas av ej anslutna som erhåller arbetslöshetsersättning. Nivån på avgiften föreskrivs av IAF. IAF kan därmed konstatera att de enda finansiella variabler Alfakassan själv råder över i verksamheten för ej anslutna är kostnaderna för verksamheten. IAF kan också konstatera att Alfakassans administrationskostnad per ansluten är relativt hög jämfört med andra arbetslöshetskassors samt att administrationskostnaderna i verksamheten för ej anslutna inte ändras nämnvärt över tid trots att antalet ersättningsdagar har minskat. Sannolikt beror detta på att den nuvarande finansieringsmodellen saknar tydliga incitament för Alfakassan att anpassa administrationskostnaderna efter arbetsbelastningen genom den relativt höga nivån på det fasta bidraget från staten. Alfakassan uppger att man regelbundet förändrar sina prognoser utifrån tidigare utfall men också att ingen förändring av den fördelningsmodell som fördelar kostnader mellan anslutna och ej anslutna har skett. IAF konstaterar därför att svårigheten att göra en bedömning kvarstår vad gäller kostnadsnivån för administrationen av verksamheten för ej anslutna och om fördelningen av kostnaderna är korrekt. 14 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF

15 IAF har i olika sammanhang påtalat att det finns behov av en ny finansieringsmodell och ett nytt avtal mellan Alfakassan och staten. Även denna bedömning kvarstår Se exempelvis Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), IAF 2013/832 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi, IAF 15

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Regeringsbeslut II:7 2009-12-10 Fi2009/7027 Finansdepartementet Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2014 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning...2 Resultaträkning

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Arbetslöshetsersättning i kombination med studier 2011-05-09 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011 2 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall

Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Revisionsrapport* Granskning av budgetuppföljning, prognos utfall Täby kommun September 2007 Peter Sundström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Granskning av

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8710/KRIM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ju2013/7815/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av bostadsanpassningsbidrag 2013-03-07 1. Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte och avgränsning... 3 2.3 Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef. Kommunkontoret 2014-09-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.30 16.45 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lena Vinnerås (S), Nora Siv Sander (S), Hällefors

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET REVISIONSKONTORET REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ÅR 2015 Ansvarig: Therese Norrbelius Revisionsrapport 2 (6) 1 INLEDNING På uppdrag av revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47

Protokoll. Förbundsdirektionen 2010-10-29 36-47 Förbundsdirektionen 36-47 Förbundsdirektionen sammanträde 36. Godkännande av dagordning 37. Utseende av justeringsperson 38. Budget och verksamhetsuppföljning 2010, kvartal 3 39. Hantering av ackumulerat

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Gott och blandat från ESV

Gott och blandat från ESV Gott och blandat från ESV Årsredovisningen för staten 2014 Intäkter av bidrag och oförbrukade bidrag Intäkter av bidrag vid U/H Miljoner kronor 2014 2013 2012 Totalt 18 007 17 308 15 764 Inomstatliga 9

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka

First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm. Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf Björn Pettersson Bengt Storbacka FALAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats: First Hotell Reisen, Skeppsbron Stockholm Tid: 2012-10-03 07.30 16.30 2012-10-04 08.00 13.00 Närvarande Styrelse: Övriga: Jan Sahlin, ordf Pär-Ove Lindqvist, v ordf

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 20 Finansdepartementet 2011-12-15 Fi2011/1615, Fi2011/5146 Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 SUNDBYBERG Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkande från Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet (SOU 2008:10) Sammanfattning Försäkringskassan delar utredningens uppfattning

Läs mer