Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar"

Transkript

1 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

2 Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i ekonomigranskningen 2012 kartlagt arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar. Beslut i detta ärende har fattats av Gunilla Wandemo, stf generaldirektör. Rapporten har utarbetats inom IAF av utredarna Håkan Nordström och Camilla Pettersson. I arbetet har även Emma Lagerström och Ulf Staffansson från IAF:s rättsenhet deltagit. Katrineholm Gunilla Wandemo Stf generaldirektör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm 2 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

3 Sammanfattning IAF har kartlagt samtliga arbetslöshetskassors bedömda behov av eget kapital samt de medlemsavgiftsintäkter som har bidragit till ökningen av eget kapital. Uppdraget har även innefattat en kartläggning av om arbetslöshetskassorna har fastställt någon placeringspolicy som redogör för hur medlemmarnas kortsiktiga och långsiktiga samlade kapital ska förvaltas. Den arbetslöshetsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten regleras i 48 och 48 a-c lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Avgiftens storlek beror på arbetslöshetskassornas utbetalade arbetslöshetsersättning och antalet ej arbetslösa medlemmar. I 41 LAK regleras att en arbetslöshetskassa inte får ta ut någon avgift av en medlem som är arbetslös för att täcka arbetslöshetskassans kostnader för arbetslöshetsavgiften till staten. För att medlemsavgiften inte ska behöva ändras månadsvis måste arbetslöshetskassorna prognostisera de variabler som ligger till grund för arbetslöshetsavgiften. Mot bakgrund av att arbetslösheten och arbetslöshetsavgiften varierar går det inte att årligen uppnå balans mellan medlemsavgiftsintäkternas olika delar och de kostnader som dessa ska täcka. Avgiftssystemets konstruktion innebär att ökad arbetslöshet bland arbetslöshetskassans medlemmar medför ökade kostnader för arbetslöshetsavgiften. Arbetslöshetskassorna har därför haft behov av att öka det egna kapitalet för att kunna hantera svängningar i arbetslöshetsnivån. Från år 2007 till år 2011 har arbetslöshetskassornas samlade egna kapital ökat från 1,0 miljarder kronor till 3,2 miljarder kronor. Trots variationer mellan arbetslöshetskassor och år visar kartläggningen att ökningen av det egna kapitalet framför allt beror på ökade medlemsavgiftsintäkter som ej arbetslösa medlemmar betalar till arbetslöshetskassorna relaterat till kostnaderna för arbetslöshetsavgiften som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Ökningen av eget kapital hos Småföretagarnas och Säljarnas arbetslöshetskassor har däremot skett genom överskott vad gäller den del av medlemsavgiften som ska täcka kostnad för finansieringsavgift, administrationskostnader och övriga kostnader. Vad gäller den del av medlemsavgiften som ska täcka kostnaden för arbetslöshetsavgiften har ovan nämnda arbetslöshetskassor redovisat underskott. Småföretagarnas och Säljarnas arbetslöshetskassor har således, totalt sett mellan åren 2007 och 2011, indirekt belastat de arbetslösa medlemmarna med delar av kostnaderna för arbetslöshetsavgiften. Kartläggningen har visat att ett bedömt behov av eget kapital inte alltid är formellt fastställt av arbetslöshetskassornas styrelser. I de fall styrelsen beslutar om behovet av eget kapital görs detta vanligtvis i samband med budgetarbetet. Till följd av ökningen av eget kapital har även flera av arbetslöshetskassornas finansiella placeringar ökat. Den 31 december 2011 hade tio arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 3

4 finansiella placeringar som uppgick till mer än 50 procent av respektive arbetslöshetskassas totala tillgångar. Av de tio arbetslöshetskassorna hade samtliga vid granskningstillfället, utom Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa, en placeringspolicy fastställd av styrelsen. Arbetslöshetskassan har dock efter IAF:s kartläggning fastställt en placeringspolicy. 4 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

5 1 Inledning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar utgör en del av den fördjupade ekonomigranskning som IAF genomförde under år Syfte Uppdraget om arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar syftar till att kartlägga - arbetslöshetskassornas bedömda behov av eget kapital samt vilka medlemsavgiftsintäkter som har bidragit till ökningen av eget kapital - om arbetslöshetskassorna har fastställt någon placeringspolicy som redogör för hur medlemmarnas kortsiktiga och långsiktiga samlade kapital ska förvaltas. 1.2 Metod Kartläggningen har dels genomförts med uppgifter från arbetslöshetskassornas årsredovisningar, dels genom uppgifter som arbetslöshetskassorna har lämnat som svar på frågor i detta uppdrag. Från arbetslöshetskassornas årsredovisningar har IAF främst inhämtat uppgifter om eget kapital, finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Från arbetslöshetskassorna har IAF mer specifikt inhämtat uppgifter om hur eget kapital har byggts upp mellan åren 2007 och IAF har även ställt öppna frågor kring hanteringen av eget kapital. Kartläggningen omfattar inte nivån på det egna kapitalet före införandet av den förhöjda finansieringsavgiften då uppdelningen av arbetslös respektive ej arbetslös medlem inte fanns på arbetslöshetskassorna före år Från ett urval av arbetslöshetskassor har även respektive arbetslöshetskassas placeringspolicy inhämtats. I nedanstående redovisning utgår IAF från det regelverk som berör ovanstående områden. Eventuella avgränsningar redogörs närmare för i samband med redovisningen av respektive område. I rapporten används finansiella placeringar som begrepp för det som i redovisningssammanhang benämns finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 5

6 2 Regelverket Arbetslöshetskassornas verksamhet regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar regleras i LAK. 23 Styrelsen svarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltningen av kassans angelägenheter. Kassaföreståndaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. 24 Styrelsen skall se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Kassaföreståndaren skall se till att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Eget kapital och medlemsavgifter regleras bland annat i 41 och LAK. 41 En arbetslöshetskassa ska ta ut medlemsavgifter som i förening med andra inkomster får antas täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift samt övriga utgifter. En arbetslöshetskassa får besluta om olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier, om det finns skäl för det. En arbetslöshetskassa får dock inte för att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften ta ut 1. någon avgift av en medlem som är arbetslös i den mening som avses i 41 a, eller 2. mer än 300 kronor i månaden i avgift per medlem av övriga medlemmar. 43 En arbetslöshetskassas beslut om medlemsavgifter och om särskild uttaxering skall godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 44 En arbetslöshetskassas inkomster som inte används för löpande utgifter under verksamhetsåret, skall användas för sådana utgifter följande verksamhetsår. 6 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

7 Finansierings- och arbetslöshetsavgiften regleras i 48 LAK. 48 En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i månaden. Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. 48 a En arbetslöshetskassa ska till staten utöver finansieringsavgiften för varje kalendermånad betala en arbetslöshetsavgift. Denna avgift ska motsvara 33 procent av den under månaden utbetalade inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen. Från arbetslöshetsavgiften ska avdrag göras med 50 kronor för varje medlem som inte var arbetslös i den mening som avses i 41 a under den månad arbetslöshetsavgiften avser. Arbetslöshetsavgiften är dock alltid lägst 0 kronor. När arbetslöshetskassan enligt 41 andra stycket är förhindrad att ta ut medlemsavgifter som täcker kostnaderna för arbetslöshetsavgiften, ska denna vara 300 kronor för varje sådan medlem som avses i andra stycket. 48 b Finansierings- och arbetslöshetsavgifterna får tillsammans högst motsvara vad kassan betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgifterna avser. 48 c En finansierings- eller arbetslöshetsavgift får inte ändras efter tolv månader från utgången av den kalendermånad som avgiften avser, om anledningen till ändringen är att de uppgifter som legat till grund för beräkningen av avgiften ändrats. Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 7

8 3 Eget kapital Arbetslöshetskassornas eget kapital utgörs av skillnaden mellan respektive arbetslöshetskassas tillgångar och skulder. Från år 2007 till 2011 har arbetslöshetskassornas samlade egna kapital ökat från 1,0 miljarder kronor till 3,2 miljarder kronor. Diagram 1: Arbetslöshetskassornas totala egna kapital (tkr). 1 Den 1 januari 2007 infördes den förhöjda finansieringsavgiften som senare kom att ersättas av arbetslöshetsavgiften. Arbetslöshetsavgiftens storlek beror på arbetslöshetskassornas utbetalade arbetslöshetsersättning och antalet ej arbetslösa medlemmar. För att medlemsavgiften inte ska behöva ändras månadsvis måste arbetslöshetskassorna prognostisera de variabler som ligger till grund för arbetslöshetsavgiften. Trots variationer mellan arbetslöshetskassor och år beror ökningen av det totala egna kapitalet framför allt på ökade medlemsavgiftsintäkter som ej arbetslösa betalar till arbetslöshetskassan relaterat till kostnaderna för arbetslöshetsavgiften som arbetslöshetskassan betalar till staten. Kartläggningen har visat att bedömt behov av eget kapital och tillvägagångssättet vid bedömningen varierar mellan arbetslöshetskassorna. Exempelvis kan en arbetslöshetskassas styrelse ha beslutat om vilket behov av eget kapital som 1 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar för respektive år. 8 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

9 föreligger. Det varierar om behovet anges i belopp eller som kostnadstäckning i månader. Om inte något formellt beslut om behovet har fattats kan styrelsen ändå ha diskuterat detta. Diskussionen kan också ha skett i samråd mellan styrelse, kassaföreståndare och ekonomiansvarig. Beslut eller diskussion om behovet av eget kapital görs vanligtvis i samband med budgetarbetet. Hur ofta uppföljning sker varierar från månadsvis till en gång per år. Av de variabler som ligger till grund för bedömningen av behovet av eget kapital visar kartläggningen att arbetslöshetsnivån är gemensam för de flesta arbetslöshetskassorna eftersom den får en direkt påverkan på arbetslöshetsavgiften som arbetslöshetskassorna ska betala till staten. Graden av variation i arbetslöshetsnivå nämns också som en viktig variabel då eget kapital används som en buffert för att undvika kraftiga höjningar och sänkningar av medlemsavgiften. Även övriga kostnader och behovet av eget kapital för att kunna hantera större förändringar i arbetslöshetsförsäkringen, samt för att kunna hantera en eventuell avveckling av den egna arbetslöshetskassan, nämns av arbetslöshetskassorna. Kostnadstäckning är ett mått som har använts av arbetslöshetskassorna under lång tid och definieras som hur lång tid i månader eget kapital kan täcka avgifter till staten och administrationskostnader. Före år 2007 var det vanligt att många arbetslöshetskassor strävade efter en kostnadstäckning på 2 6 månader. Behovet av kostnadstäckning som anges idag varierar mellan 2 12 månader. Av diagrammet nedan framgår att den faktiska kostnadstäckningen visar en större variation än vad som anges som behov av arbetslöshetskassorna. Diagram 2: Arbetslöshetskassornas kostnadstäckning Arbetslöshetskassornas årsredovisningar Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 9

10 Samtliga arbetslöshetskassor som har angett ett bedömt behov av eget kapital i belopp eller som kostnadstäckning har vid utgången av år 2011 ett eget kapital som i olika grad överstiger det bedömda behovet. Arbetslöshetskassorna anger i huvudsak att nivån på eget kapital regleras genom förändring av medlemsavgifterna. Regleringen i 41 LAK innebär att de flesta arbetslöshetskassorna tar ut olika medlemsavgifter för arbetslösa respektive ej arbetslösa medlemmar 3. IAF har utifrån arbetslöshetskassornas årsredovisningar analyserat vad arbetslöshetskassornas egna kapital har byggts upp av mellan åren 2007 och Arbetslöshetskassorna har i frågeformulär också själva lämnat motsvarande uppgifter om över- respektive underskott i medlemsavgiftens olika delar. Av kartläggningen framgår att arbetslöshetskassorna beräknar över- respektive underskott på olika sätt. Uppgifterna som har lämnats av arbetslöshetskassorna är därför inte jämförbara. Kartläggningen visar ändå på att arbetslöshetskassorna sedan år 2007 har redovisat överskott i den delen av medlemsavgiften som ska täcka arbetslöshetsavgiften till staten. Både IAF:s beräkningar och arbetslöshetskassornas egna uppgifter visar däremot att två arbetslöshetskassor: Småföretagarnas och Säljarnas arbetslöshetskassor, totalt sett mellan åren 2007 och 2011, har redovisat överskott vad gäller den del av medlemsavgiften som ska täcka kostnad för finansieringsavgift, administrationskostnader och övriga kostnader. Vad gäller den del av medlemsavgiften som ska täcka kostnaden för arbetslöshetsavgiften har däremot ovan nämnda arbetslöshetskassor redovisat underskott 4. Småföretagarnas och Säljarnas arbetslöshetskassor har således indirekt belastat de arbetslösa medlemmarna med delar av kostnaderna för arbetslöshetsavgiften. Enligt 41 LAK får en arbetslöshetskassa inte ta ut någon avgift av en medlem som är arbetslös för att täcka kostnaderna för arbetslöshetsavgiften. Småföretagarnas arbetslöshetskassa uppger dock att åtgärder har vidtagits för att motverka obalansen i medlemsavgiftens olika delar genom att under år 2012 höja medlemsavgiften för de ej arbetslösa medlemmarna. 3 Aktuella medlemsavgifter finns på iaf.se. 4 Bedömningen gäller för åren totalt sett och inte för respektive år. 10 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

11 4 Finansiella placeringar Den 31 december 2011 hade tio arbetslöshetskassor, finansiella placeringar som uppgick till mer än 50 procent av respektive arbetslöshetskassas totala tillgångar. Arbetslöshetskassornas finansiella placeringar består dels av finansiella anläggningstillgångar, dels av kortfristiga placeringar. Finansiella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång och kortfristiga placeringar redovisas som en omsättningstillgång. Arbetslöshetskassornas finansiella placeringar genererar finansiella intäkter och/eller finansiella kostnader i resultaträkningen. Kostnaderna och intäkterna påverkar resultatet och leder till en ökning eller minskning av eget kapital. Av årsredovisningslagen (1995:1554) 4 kapitlet 1 framgår att det med anläggningstillgång förstås en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. Det är avsikten vid förvärvet som avgör om en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. En finansiell anläggningstillgång är en tillgång som man avser att inneha längre tid än 12 månader efter balansdagen. Kortfristiga placeringar är således inte avsedda för stadigvarande innehav och ska därför redovisas som en omsättningstillgång. En kortfristig placering är en placering som man avser att avyttra inom tolv månader räknat från balansdagen. Av tabellen nedan framgår vilka tio arbetslöshetskassor som, den 31 december 2011, hade finansiella placeringar som uppgick till mer än 50 procent av respektive arbetslöshetskassas totala tillgångar. Andel finansiella Totala tillgångar placeringar Elektrikernas % Unionens % Finans- och försäkringsbranschens % Ledarnas % Vision % STs % Pappersindustriarbetarnas % Livsmedelsarbetarnas % Småföretagarnas % Sveriges Entreprenörers % Tabell 1: De tio arbetslöshetskassor med störst andel finansiella placeringar. 5 5 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 11

12 För ovan angivna arbetslöshetskassor har IAF begärt att få ta del av respektive arbetslöshetskassas placeringspolicy samt information om huruvida denna har fastställts av styrelsen. Om arbetslöshetskassan inte har någon fastställd placeringspolicy efterfrågades annat styrdokument som redogör för hur medlemmarnas kortsiktiga och långsiktiga samlade kapital ska förvaltas. Samtliga arbetslöshetskassor, utom Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa, hade vid granskningstillfället en placeringspolicy fastställd av styrelsen. Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa har uppgett att en placeringspolicy fastställdes på styrelsens sammanträde den 14 december Vid en genomgång av respektive arbetslöshetskassas placeringspolicy kan IAF konstatera att utformning och innehåll av placeringspolicyerna varierar mellan arbetslöshetskassorna. Gemensamt för samtliga arbetslöshetskassors placeringspolicyer är att dessa redogör för vilka tillgångsslag som förvaltade medel får placeras i. Placeringspolicyerna belyser risknivåerna i samband med placeringar men omfattningen av resonemangen och eventuella riktlinjer varierar i stor utsträckning mellan arbetslöshetskassorna. De flesta arbetslöshetskassorna har även redogjort för vilka etiska aspekter som ska beaktas i samband placering av kapitalet. I några av policyerna redogörs även för fördelningen av ansvar och befogenheter i samband med placeringar. Hur ofta arbetslöshetskassornas styrelser omprövar eller reviderar placeringspolicyerna varierar. I flertalet av dessa framgår att de revideras eller ses över minst en gång per år. I några av arbetslöshetskassornas placeringspolicyer framgår dock inte om de ses över och eventuellt revideras med något bestämt tidsintervall. 12 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF

13 5 Slutdiskussion Från år 2007 till år 2011 har arbetslöshetskassornas totala egna kapital ökat från 1,0 miljarder kronor till 3,2 miljarder kronor. Kartläggningen visar att den indirekta orsaken till ökningen är den förhöjda finansieringsavgiften som infördes den 1 januari 2007 och som den 1 juli 2008 ersattes av arbetslöshetsavgiften. Avgiftssystemets konstruktion har inneburit att ökad arbetslöshet bland arbetslöshetskassans medlemmar har medfört ökade kostnader för arbetslöshetsavgiften. Arbetslöshetskassorna har därför haft behov av att öka det egna kapitalet för att kunna hantera svängningar i arbetslöshetsnivån. Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar för den ekonomiska förvaltningen i en arbetslöshetskassa regleras i LAK. Kartläggningen har visat att de placeringspolicyer som IAF har tagit del av varierar i omfattning och innehåll samt hur ofta de eventuellt omprövas eller revideras. Kartläggningen har även visat att ett bedömt behov av eget kapital inte alltid är formellt fastställt av styrelsen. Av kartläggningen framgår även att både behovet av eget kapital och faktiskt eget kapital i form av kostnadstäckning varierar mellan arbetslöshetskassorna. Förutom bestämmelsen i 44 LAK som anger att överskott ska användas följande verksamhetsår finns ingen reglering av nivån på en arbetslöshetskassas egna kapital. Enligt 41 LAK får inte en arbetslöshetskassa ta ut någon avgift av en medlem som är arbetslös för att täcka arbetslöshetskassans kostnader för arbetslöshetsavgiften till staten. Av kartläggningen framgår att två arbetslöshetskassor, Småföretagarnas och Säljarnas arbetslöshetskassor indirekt har belastat de arbetslösa medlemmarna med delar av kostnaderna för arbetslöshetsavgiften 6. Mot bakgrund av att arbetslösheten och arbetslöshetsavgiften varierar går det inte att årligen uppnå balans mellan medlemsavgiftsintäkternas olika delar och de kostnader som dessa ska täcka. Det är därför av vikt att arbetslöshetskassorna följer upp medlemsavgiftsintäkternas olika delar i relation till kostnaderna som dessa ska täcka för att förhindra att arbetslösa medlemmar belastas av kostnader för arbetslöshetsavgiften. 6 Bedömningen gäller för åren totalt sett och inte för respektive år. Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar, IAF 13

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader

Arbetslöshetskassornas administrationskostnader 2016:27 Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Arbetslöshetskassornas administrationskostnader Rapport initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät

Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:2 Arbetslöshetskassornas styrelsemöten sammanställning av IAF:s enkät Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/219 Arbetslöshetskassornas

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna

Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna 2014:14 Uppbörden av finansieringsavgift från arbetslöshetskassorna Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/13 Uppbörden av finansieringsavgift

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor

Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor 2014-12-02 1 (10) Konsekvensbeskrivning som avser föreskrifterna (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor Nedan redovisas förslag på nya föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:6. Bakgrund Allt sedan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning 2014:1 Arbetslöshetskassornas fordringar gällande felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/674 Samtliga

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09

TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 TCO GRANSKAR: SÄNKT A-KASSEAVGIFT HUR GICK DET? #09/09 2009-08-20 Författare: Mats Essemyr Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: mats.essemyr@tco.se telefon: 08-782 92 72 SAMMANFATTNING

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Återbetalning av statsbidrag

Återbetalning av statsbidrag 2015:17 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/766 Återbetalning av statsbidrag Rapport initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen

Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen Administrativt betungande problem i arbetslöshetsförsäkringen - En underlagspromemoria från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Inledning Arbetslöshetskassornas

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften

Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 2007-06-28 Dnr 2007/514 2007:10 Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att den 1 juli och den 1 november redovisa effekterna av den

Läs mer

Bara en av tio heltidare får 80 procent

Bara en av tio heltidare får 80 procent Bara en av tio heltidare får 80 procent En stor majoritet av alla arbetslösa är underförsäkrade. Endast 13 procent av heltidarna får 80 procent av sin tidigare inkomst. Inkomstskyddet vid arbetslöshet

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017

Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma Stadgar. fr.o.m. 1 oktober 2017 Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m. 1 oktober 2017 Grafisk form: Kommunals a-kassa Original: Lazze Öst, JINAB Antagna av Kommunals a-kassas föreningsstämma 2017 Stadgar fr.o.m.

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29

Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling. Rapport 2016:29 Arbetslöshetskassornas medlemsutveckling Rapport 2016:29 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa

Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Fortfarande bara en av tio som får 80 procent i a-kassa Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen på över

Läs mer

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent

Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Mer än tio år sedan taket i a-kassan höjdes fortfarande bara en av tio som får 80 procent Majoriteten av alla arbetslösa är fortsatt underförsäkrade. Det har inte skett någon höjning av dagpenningtaket

Läs mer

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2009-12-30 Dnr: 2009/301 T3 Granskning av Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Granskningar under 2009 med IAF:s slutsatser och planerad uppföljning under 2010. En breddad och fördjupad granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012

Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen. Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Synpunkter på arbetslöshetsförsäkringen Lars Calmfors Socialförsäkringsutredningen 13/2 2012 Frågor Finansieringen Övriga frågor ersättningsnivåer ersättningsprofil konjunkturberoende försäkring Fördelar

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen

Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Ds 2013:20 Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer