Arbetslöshetsersättning i kombination med studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetslöshetsersättning i kombination med studier"

Transkript

1 Dnr 2011/48 T3 2011:16 Arbetslöshetsersättning i kombination med studier Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2011

2 2

3 Regeringen har i regleringsbrevet för 2011 givit Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i uppdrag att, utifrån såväl regelverk som rättstillämpning, kartlägga hur arbetslöshetsersättning kan kombineras med studier. IAF ska även redogöra för omfattningen av sådana ärenden samt hur arbetslöshetskassorna bedömer och hanterar dessa. Vidare ska IAF redogöra för eventuella problemområden och skillnader i bedömningar vid olika arbetslöshetskassor samt vid behov lämna förslag på lösningar eller förändringar av regelverket. IAF har presenterat rapporten för arbetslöshetskassorna vid ett möte den 6 maj Beslut i detta ärende har fattats av Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör. Denna rapport har utarbetats inom IAF av Leila Guici, Malin Holm, Mona Karlsson och Henrik Åhm (uppdragsledare). I arbetet har även Simon Bjurström, Fredrik Karlman och Eva Nordgren deltagit. I den slutliga beredningen har Jessica Idbrant, Lars Seger och Gunilla Wandemo deltagit. Katrineholm den 9 maj 2011 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Inledning Metod Rättsutredning för att kartlägga rättspraxis Enkätundersökning för att kartlägga tillämpningen Statistiska uppgifter om omfattningen Identifiering av problemområden Avgränsningar Rapportens disposition Bakgrund IAF:s tidigare studie på området Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 ALF Ersättning under utbildning enligt 12 ALFFo Förarbeten Rättspraxis Orienteringskurser enligt 14 ALFFo Regelverk och rättstillämpning Förarbeten Rättspraxis Omfattning av beslut som gäller orienteringskurser Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering Problemområden Övriga former av utbildningar enligt 15 ALFFo Regelverk och rättstillämpning Förarbeten Rättspraxis Arbetslöshetskassornas hantering Problemområden Regelverk Förarbeten

6 5.2 Rättspraxis som gäller heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo Omfattning av beslut om heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering enligt 16 1 ALFFo Problemområden och förslag på lösningar som gäller 16 1 ALFFo Rättspraxis som gäller deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo Omfattning av beslut om deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering enligt 16 2 ALFFo Problemområden och förslag på lösningar som gäller 16 2 ALFFo Deltidsstudier med studiemedel enligt 17 ALFFo Regelverk och rättstillämpning Förarbeten Rättspraxis Omfattning av beslut om deltidsstudier med studiemedel enligt 17 ALFFo Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering enligt 17 ALFFo Problemområden och förslag på lösningar som gäller 17 ALFFo Slutdiskussion Skillnader i bedömningar och problemområden IAF:s förslag Bilaga 1: Enkät till arbetslöshetskassorna Bilaga 2: Förteckning av rättsfall

7 Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2011 fått i uppdrag att kartlägga hur arbetslöshetsersättning kan kombineras med studier, utifrån såväl regelverk som rättstillämpning. I uppdraget ingår att: redogöra för omfattningen av dessa ärenden, redogöra för hur arbetslöshetskassorna bedömer och hanterar dessa ärenden, redogöra för eventuella problem och skillnader i bedömningarna, vid behov lämna förslag på lösningar eller förändringar av reglerna. IAF har inom ramen för uppdraget genomfört en rättsutredning, en enkätundersökning samt gjort statistiska uttag från databasen A-stat. Som huvudregel gäller att personer som deltar i utbildning inte samtidigt har rätt till arbetslöshetsersättning. Det finns dock vissa situationer när en person har rätt till ersättning samtidigt som han heller hon studerar. Dessa undantag regleras i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo). Under 2010 registrerade arbetslöshetskassorna cirka beslut om ersättning samtidigt med studier. Den vanligaste typen av dessa beslut gäller ersättning samtidigt med deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo. Arbetslöshetskassorna fattade cirka beslut enligt denna bestämmelse under Av IAF:s enkätundersökning framgår att det finns vissa skillnader mellan arbetslöshetskassorna när det gäller bedömningen och tillämpningen av reglerna för ersättning samtidigt med studier. IAF anser att dessa skillnader kan utgöra en fara för rättssäkerheten. IAF har i huvudsak identifierat skillnader i bedömningarna inom följande områden: Hur länge ersättning lämnas samtidigt med heltidsstudier (16 1 ALFFo), deltidsstudier (16 2 ALFFo) samt deltidsstudier med studiestöd (17 ALFFo). Vilken omfattning, i procent av heltid, som deltidsstudier högst kan uppgå till för rätt till ersättning enligt 16 2 ALFFo. Det krav på intygande som finns i 16 2 ALFFo. För att få ersättning samtidigt med deltidsstudier krävs att den sökande på förhand intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om de kan utgöra ett hinder för arbete. När det gäller rättspraxis inom dessa områden konstaterar IAF att domstolarna i regel beviljar ersättning samtidigt med deltidsstudier, enligt 16 2 ALFFo, i de fall det är fråga om studier som varar mellan en och tre terminer. Eftersom det endast finns ett fåtal domar som gäller ersättning samtidigt med orienteringskurser (14 ALFFo), heltidsstudier (16 1 ALFFo) 7

8 och deltidsstudier med studiemedel (17 ALFFo) går det inte dra några slutsatser om rättspraxis på dessa områden. När det gäller studiernas omfattning konstaterar IAF att omfattningen ofta endast är en av de faktorer som påverkar bedömningen av rätt till ersättning. Det är därför svårt även i dessa fall att dra några slutsatser av rättspraxis. När det gäller kravet på intygande konstaterar IAF att detta upprätthålls i rättspraxis men har kommit att ifrågasättas alltmer. IAF har identifierat ett antal problem utifrån enkätundersökningen och rättsutredningen. Dessa sammanfaller med de skillnader som IAF har observerat och gäller i huvudsak hur länge arbetslöshetsersättning kan lämnas samtidigt med studier, i vilken omfattning deltidsstudier kan bedrivas enligt 16 2 ALFFo samt kravet på att den sökande i förhand intygar att han eller hon är beredd avbryta studierna. För att komma tillrätta med dessa problem föreslår IAF följande: Reglering i ALFFo om hur många veckor, alternativt terminer, som arbetslöshetsersättning maximalt får lämnas samtidigt med studier. Detta gäller såväl heltidsstudier, enligt 16 1 ALFFo, som deltidstudier, enligt 16 2 ALFFo, och deltidsstudier med studiemedel, enligt 17 ALFFo. Reglering i ALFFo om vilken omfattning (procent av heltid) som deltidsstudier högst kan uppgå till för att beviljas enligt 16 2 ALFFo. Förtydligande i 16 2 ALFFo av kravet på att den sökande i förväg ska intyga att han eller hon är beredd att avbryta studierna. 8

9 Inledning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2011 fått följande uppdrag: IAF ska, utifrån såväl regelverk som rättstillämpning, kartlägga hur arbetslöshetsersättning kan kombineras med studier. IAF ska även redogöra för omfattningen av sådana ärenden samt hur arbetslöshetskassorna bedömer och hanterar dessa. Vidare ska IAF redogöra för eventuella problemområden och skillnader i bedömningar vid olika arbetslöshetskassor samt vid behov lämna förslag på lösningar eller förändringar av regelverket. Uppdraget ska redovisas den 10 maj Metod IAF har inom ramen för uppdraget genomfört en rättsutredning, en enkätundersökning samt gjort statistiska uttag från databasen A-stat Rättsutredning för att kartlägga rättspraxis Uppdraget omfattar bland annat en kartläggning av regelverket och rättstillämpningen gällande möjligheterna att kombinera arbetslöshetsersättning med studier. Denna del av uppdraget har IAF genomfört i form av en rättsutredning för att systematiskt kunna beskriva och klargöra reglernas utformning och rättspraxis utveckling på området. Utredningen redogör för vad som regleras i lag, förordning och föreskrift, vad som framgår av förarbeten, samt domar från kammarrätterna och Regeringsrätten. Till grund för kartläggningen av rättspraxis ligger de domar som finns registrerade i IAF:s rättsdatabas. Databasen gör inte anspråk på att vara fullständig varför det kan finnas fler domar som gäller arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. IAF bedömer dock att omfattningen av domar i databasen utgör ett fullgott underlag för att beskriva hur rättspraxis har utvecklats på området Enkätundersökning för att kartlägga tillämpningen Den del av uppdraget som består av en kartläggning av rättstillämpningen, en redogörelse för arbetslöshetskassornas bedömningar och hantering (inklusive skillnader i bedömningar) samt till viss del en redogörelse för eventuella problemområden, har IAF genomfört i form av en webbaserad enkätundersökning som riktades till samtliga arbetslöshetskassor. 1 Enkäten (se bilaga 1) innehöll frågor om hur arbetslöshetskassorna bedömer och hanterar olika typer av studieärenden. IAF efterfrågade svar utifrån arbetslöshetskassornas tillvägagångssätt under våren Enkätens uppbyggnad följde de möjligheter att kombinera arbetslöshetsersättning med studier som följer av förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, ALFFo. I det fall en arbetslöshetskassa inte hade fattat något beslut enligt någon av bestämmelserna under 2010, har de inte heller besvarat de frågor som gäller denna typ av ärenden. 1 Sveriges fiskares arbetslöshetskassa, som fusionerades med Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 4 april 2011, har inte besvarat enkäten. 9

10 1.1.3 Statistiska uppgifter om omfattningen Uppdraget omfattar även en redogörelse för omfattningen av ärenden gällande arbetslöshetsersättning i kombination med studier. Detta redovisas i form av uppgifter om antal beslut som arbetslöshetskassorna har fattat under Det förekommer att vissa personer har fått fler än ett beslut om ersättning jämsides med studier. IAF redovisar dock inte antal personer som har fått respektive beslut. Uppgifterna har hämtats från IAF:s statistikdatabas över arbetslöshetsförsäkringen, A-stat. De olika möjligheter att kombinera arbetslöshetsersättning med studier som framgår av ALFFo redovisas separat. Under arbetet har IAF uppmärksammat felregistreringar hos arbetslöshetskassorna när det gäller enligt vilken bestämmelse de olika besluten har fattats. Felregistreringarna innebär att uppgifterna i A-stat också blir felaktiga. I de fall IAF har uppmärksammat felregistreringarna har IAF tagit kontakt med respektive arbetslöshetskassa för att få korrekta uppgifter. Det kan dock finnas kvarstående felaktigheter i vissa uppgifter Identifiering av problemområden Av uppdraget framgår att IAF ska redogöra för eventuella problemområden samt vid behov lämna förslag på lösningar eller förändringar av regelverket. Eventuella problemområden har IAF identifierat dels genom en analys av regelverket med utgångspunkt i rättsutredningen, dels utifrån arbetslöshetskassornas svar i enkätundersökningen. I de fall IAF har identifierat problemområden föreslår IAF ändamålsenliga lösningar på respektive problem. 1.2 Avgränsningar Uppdraget tar sikte på att kartlägga hur arbetslöshetsersättning kan kombineras med studier. Uppdraget är således begränsat till att omfatta situationer där arbetslöshetsersättning lämnas samtidigt med studier. Arbetslöshetsersättning under uppehåll i utbildning samt efter avslutad eller avbruten utbildning omfattas därmed i huvudsak inte av uppdraget. I rättsutredningen har avgöranden från domstolarna där det har varit fråga om bedömning av avslutad eller avbruten utbildning vid ansökan om arbetslöshetsersättning dock tagits med. Uppdraget omfattar inte arbetslöshetskassornas hantering och bedömning av återkravsärenden, enligt 68 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Det är ärenden som aktualiseras med anledning av att studier har bedrivits under arbetslösheten. Arbetslöshetskassornas hantering och bedömning av ärenden som gäller uteslutning och frånkännande enligt 37 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och 66 ALF ingår inte i uppdraget. Det är ärenden som aktualiseras när felaktiga uppgifter lämnats i samband med att studier har bedrivits under arbetslösheten. Den del av uppdraget som avser kartläggning av reglerna för möjligheten att kombinera arbetslöshetsersättning med studier har begränsats till att i huvudsak omfatta de regler och den tillämpning som gäller under våren

11 IAF redogör för hur regelverket på området har förändrats över tid endast i de fall det är av särskilt intresse. När det gäller genomgången av de rättsfall som ingår i rättsutredningen (se bilaga 2) har IAF endast tagit med de rättsfall från Regeringsrätten och kammarrätterna som är relevanta i sammanhanget. Utgångspunkten här har varit att rättsfallen ska gälla situationer där det har varit aktuellt att ta ställning till arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. Vidare har IAF avgränsat rättsutredningen till att omfatta rättsfall avgjorda från den 1 januari 2006, eftersom IAF i sin rapport Deltidsstudier med arbetslöshetsersättning (2007:14) redovisat tidigare rättspraxis. Vad gäller omfattningen av arbetslöshetsersättning i kombination med studier presenteras uppgifter från Rapportens disposition Rapporten har en tematisk disposition. Det innebär att de olika möjligheter att kombinera arbetslöshetsersättning med studier som framgår av ALFFo redovisas i separata avsnitt. I varje avsnitt sker redovisningen utifrån följande områden: regelverk och rättstillämpning, omfattning av beslut, arbetslöshetskassornas bedömning och hantering samt problemområden och i vissa fall förslag på lösningar. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion av de slutsatser som IAF kan dra av studien. 2 Bakgrund Innan rätten till ersättning samtidigt med studier reglerades i lag bedömdes en persons ersättningsrätt i dessa situationer i praxis utifrån bestämmelserna om att stå till arbetsmarknadens förfogande. Regeringen ansåg dock att utvecklingen av rättspraxis på området hade blivit för generös och införde huvudregeln om att ersättning inte skulle lämnas till personer som deltog i utbildning om det inte fanns särskilda skäl. Huvudregeln regleras i lagtext sedan den 1 januari Huvudregeln anges i 10 ALF medan undantagen regleras i ALFFo. 2.1 IAF:s tidigare studie på området IAF genomförde under 2006 och 2007 en kartläggning av arbetslöshetsersättning samtidigt med deltidsstudier (2007:14). Kartläggningen avgränsades då till deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo. Av resultatet framgick bland annat att arbetslöshetskassorna skiljde sig åt både vad gällde hantering och bedömning i dessa ärenden. Ett exempel var skillnaderna i hur arbetslöshetskassorna bedömde studiernas varaktighet, både när det gällde hur lång tid de beviljade ersättning per beslut och hur lång tid de beviljade ersättning samtidigt med deltidsstudier totalt sett. När det gällde deltidstudiernas omfattning var arbetslöshetskassorna dock relativt enhetliga i sina bedömningar. En klar majoritet av arbetslöshetskassorna uppgav att de godkände studier på högst 50 procent av heltid, medan resten uppgav att studier på mer än 50 procent bara godkändes i undantagsfall. Ett annat exempel som bör lyftas fram var att det framkom skillnader när det gällde hanteringen av de ansökningar om 11

12 deltidsstudier som kom in efter påbörjade studier. Arbetslöshetskassorna var i dessa fall i princip eniga om att ansökan skulle ha kommit in innan studier påbörjats, men i praktiken skilde sig tillämpningen åt mellan kassorna. I samtliga fall ansåg arbetslöshetskassorna att orsaken till skillnaderna var ett resultat av regelverkets uppbyggnad och bristen på enhetlig och tydlig praxis. 2.2 Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 ALF 10 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: 10 Ersättning enligt denna lag lämnas inte till en sökande som 1. deltar i utbildning, 2. är permitterad utan lön, 3. är tjänstledig utan lön, eller 4. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas inte till personer som enligt 37 första stycket 2 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor har uteslutits från medlemskap under en tid av ett år från uteslutningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om undantag från första stycket samt om de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall ska gälla. Lag (2010:2030). Bestämmelsen om att den som studerar inte har rätt att samtidigt få arbetslöshetsersättning infördes i lagen den 1 januari Ersättning under utbildning enligt 12 ALFFo 12 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: 12 Särskilda skäl att enligt 10 andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämna ersättning till personer som är arbetslösa och deltar i utbildning finns när de deltar i orienteringskurser som omfattas av 14, eller övriga former av utbildningar som omfattas av Förordning (2006:511). Bestämmelser om särskilda skäl infördes i förordningen den 1 januari Förarbeten I proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. anför regeringen bland annat att det i och för sig inte är fel att en arbetssökande tar tillvara på den arbetslösa tiden för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Regeringen framhåller samtidigt att detta dock inte ska innebära att den sökande engagerar sig i aktiviteter som har en negativ inverkan på hans eller hennes möjligheter att söka och snabbt ta ett ledigt arbete. Av propositionen framgår även att studier som förbättrar den sökandes möjligheter att få ett arbete självfallet ska bemötas positivt. Finansieringen av studierna ska däremot som regel vara skild från arbetslöshetsersättningen. 12

13 Endast om det finns särskilda skäl bör det vara möjligt att få arbetslöshetsersättning för den tid som studier bedrivs. Exempel på situationer som nämns i propositionen är personer som före arbetslösheten har heltidsarbetat samtidigt med heltidsstudier, samt mycket korta kurser på heltid som påbörjas under arbetslösheten och som exempelvis syftar till att ge orientering om olika yrken eller utbildningsvägar. När det gäller deltidsstudier anses det som särskilda skäl om studierna inte hindrar den arbetslöse från att söka och ta ett heltidsarbete. Vidare framhåller regeringen att det även bör kunna krävas att den sökande intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om de inkräktar på möjligheterna att ta arbete. 2 När den nu gällande lagen infördes, ALF (1997:238), kommenterade regeringen reglerna om studier samtidigt med arbetslöshetsersättning på följande sätt: Regeringen anser att det finns anledning att betona att rätten att studera under tid med arbetslöshetsersättning är en ren undantagssituation. Sådana studier bör vara tillfälliga och kunna avbrytas när som helst till förmån för ett arbete Rättspraxis Vid kartläggningen av rättspraxis har IAF funnit 215 domar i IAF:s rättsdatabas som har anknytning till arbetslöshetsersättning och studier. Vid en genomgång av de domar från Regeringsrätten och kammarrätten som har avkunnats efter den 1 januari 2006 har IAF identifierat 84 rättsfall (se bilaga 2) som berör arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. De flesta av dessa (78 stycken) handlar om frågor i anslutning till tillämpningen av arbetslöshetsersättning samtidigt med deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo. Dessa domar gäller i vissa fall även andra områden, exempelvis avslutade studier som berör tillämpningen av 16 ALF när det gäller överhoppningsbar tid, samt tillämpningen av 68 ALF när det gäller återkrav. 3 Orienteringskurser enligt 14 ALFFo 3.1 Regelverk och rättstillämpning 14 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: 14 Ersättning får lämnas till personer som deltar i en kurs som syftar till att ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar. Kursen skall dessutom ha ett eller flera syften, nämligen att medverka till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter, utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen, 2 Proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m., sid Proposition 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, sid

14 kunna ge tillfälle till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser. Bestämmelsen infördes i förordningen den 1 januari Förarbeten Av regeringens proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m. framgår: Mycket korta kurser på heltid som påbörjas under arbetslösheten och som t.ex. syftar till att ge orientering om olika yrken eller utbildningsvägar bör också kunna tillåtas Rättspraxis IAF har inte funnit några rättsfall som gäller orienteringskurser enligt 14 ALFFo som är avgjorda sedan den 1 januari Omfattning av beslut som gäller orienteringskurser Arbetslöshetskassorna fattade under 2010 totalt cirka 100 beslut om orienteringskurser enligt 14 ALFFo, enligt IAF:s uppgifter. Cirka två tredjedelar av arbetslöshetskassorna uppger att de inte har handlagt något ärende alls som gällde orienteringskurser under Ett fåtal arbetslöshetskassor står med andra ord för huvuddelen av de beslut som fattades om orienteringskurser under Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering Av IAF:s enkätundersökning framgår att ett par arbetslöshetskassor beviljar arbetslöshetsersättning samtidigt med orienteringskurser under högst 7-8 veckor. En arbetslöshetskassa uppger att de beviljar ersättning i högst 1-2 veckor. Av IAF:s enkätundersökning framkommer även att ett fåtal arbetslöshetskassor anser att det kan vara svårt att avgöra vad som är att betrakta som en orienteringskurs enligt 14 ALFFo. 3.4 Problemområden Av undersökningen framgår att det finns vissa skillnader mellan arbetslöshetskassorna gällande hur länge de beviljar arbetslöshetsersättning samtidigt med orienteringskurser. Vidare har det framkommit att någon arbetslöshetskassa anser att det kan vara svårt att avgöra vad som är att betrakta som en orienteringskurs i förordningens mening. Utifrån IAF:s rättsutredning och enkätundersökning gällande orienteringskurser enligt 14 ALFFo, kan IAF konstatera att det inte finns några större problem förknippade med arbetslöshetskassornas bedömning och handläggning av denna ärendetyp. IAF noterar dock att ett fåtal arbetslöshetskassor upplever det som svårt att bedöma vad som är en orienteringskurs. IAF kan även konstatera att regeringens intentioner, som framkommer i propositionen, om att bestämmelsen tar sikte på kurser som ges på heltid inte kommer till uttryck i förordningstexten. 4 Proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, m.m., sid

15 4 Övriga former av utbildningar enligt 15 ALFFo 4.1 Regelverk och rättstillämpning 15 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: 15 Till personer som finansierar sina studier med någon form av studiestöd som helt eller delvis består av bidrag lämnas inte ersättning utom i de fall som anges i 17. Förordning (2003:1110). Bestämmelsen infördes i förordningen den 29 september Förarbeten Av regeringens proposition 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring framgår att Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) hade föreslagit att en regel skulle införas som motverkade att arbetslöshetsförsäkringen skulle bli en förmånlig studiefinansiering. Regeringen delade AMS uppfattning att det förhållandet att en person som hade någon form av studiestöd som helt eller delvis bestod av bidrag, var ett av flera bevis på att han eller hon främst var studerande och inte i första hand arbetssökande. Regeringen ansåg därför att arbetslöshetsersättning i normalfallet inte borde lämnas i sådana situationer. Regeringen ansåg dock att det fanns ett undantag när arbetslöshetsersättning kunde lämnas samtidigt med studier som finansieras med studiestöd. Det gällde när en person varaktigt vid sidan av sitt deltidsarbete hade studerat och haft studiestöd Rättspraxis IAF har funnit tre kammarrättsdomar som gäller ärenden där de sökande har haft studiestöd samtidigt med arbetslöshetsersättning. Två av domarna handlar om återkrav. I kammarrätten i Stockholms dom den 29 juni 2007 (mål nr ) beslutade domstolen om delvis återkrav. I detta ärende hade studiemedel beviljats innan arbetslöshetsersättningen betalades ut, vilket gjorde att domstolen ansåg att den sökande skäligen borde ha insett att hon inte hade rätt till arbetslöshetsersättning. I kammarrätten i Stockholms dom den 9 januari 2007 (mål nr ) var det tydligt att personen hade studerat 75 procent med studiemedel under samma period som han fick arbetslöshetsersättning för. Domstolen fann att den sökande dels var att betrakta som studerande, dels var strikt återbetalningsskyldig för den felaktiga ersättningen. I kammarrätten i Stockholms dom den 6 februari 2007 (mål nr ) var det vid handläggningen hos arbetslöshetskassan oklart om studiestöd hade beviljats för den aktuella perioden. Hos kammarrätten blev det klarlagt att Centrala studiestödsnämnden (CSN) inte hade beviljat studiestöd för samma period som arbetslöshetsersättning lämnades. Arbetslöshetskassan hade därför inte rätt att neka ersättning på grund av att personen redan hade studiestöd. 5 Proposition 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, sid

16 4.2 Arbetslöshetskassornas hantering Kontroll av studiestöd Majoriteten av arbetslöshetskassorna uppger att de vid handläggning av dessa ärenden alltid kontrollerar om den sökande har sökt eller blivit beviljad studiestöd. Ett par arbetslöshetskassor uppger att de inte alltid utför denna kontroll, utan utför den ibland. De flesta uppger att kontrollen sker genom en sökning i den så kallade kontrollrutinen, ett elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och CSN. När det gäller ansökan om ersättning samtidigt med deltidsstudier uppger ett par arbetslöshetskassor att kontrollen sker genom att den sökande intygar att han eller hon inte har studiemedel. I enkätundersökningen har IAF även frågat om arbetslöshetskassorna i efterhand kontrollerar om de sökande har haft studiemedel för samma period som de blivit beviljade arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. Arbetslöshetskassornas svar skiljer sig åt i denna fråga. Flertalet arbetslöshetskassor uppger att de utför denna kontroll ibland, framför allt om det finns någon misstanke om felaktig ersättning eller om det vid ett senare tillfälle finns anledning att se över ärendet igen. Ett par arbetslöshetskassor uppger att de alltid eller oftast utför denna efterhandskontroll, medan ett par uppger att de sällan eller aldrig kontrollerar detta i efterhand Problemområden När det gäller kontroll av studiemedel kan IAF konstatera att de flesta arbetslöshetskassor uppger att de kontrollerar om den sökande har ansökt om eller blivit beviljad någon form av studiestöd innan de beviljar ersättning samtidigt med studier enligt båda punkterna i 16 ALFFo. IAF noterar även att det är möjligt att ansöka om studiemedel upp till fyra veckor bakåt i tiden. 7 Majoriteten av arbetslöshetskassorna utför dock sällan eller aldrig någon efterhandskontroll i detta avseende. Detta medför en risk för att arbetslöshetsersättning i dessa fall utgår felaktigt, och att den sökande har dubbla ersättningar under en period. 6 IAF noterar i sammanhanget att Arbetslöshetskassornas Samorganisation har som rutin att genomföra en stickprovsundersökning en gång per år. De samkör då uppgifter från bland annat CSN och arbetslöshetskassorna avseende utbetalningar för en viss vecka. 7 Av 3 kap. 37 studiestödsförordningen (2000:655) framgår att det är möjligt att ansöka om studiemedel för högst ett år i taget. Det är endast möjligt att få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan då ansökan kom in. 16

17 5 Studier enligt 16 ALFFo 5.1 Regelverk 16 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: 16 Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna får ersättning lämnas till en sökande som 1. fortsätter studier som han eller hon före arbetslösheten bedrivit på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete, under förutsättning att han eller hon söker heltidsarbete, eller 2. bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett heltidsarbete samt att han eller hon intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa kan hindra honom eller henne från att ta ett arbete. Förordning (2010:284). Bestämmelserna infördes i förordningen den 1 januari Den 31 maj 2010 infördes kravet om att heltidsstudierna ska ha bedrivits minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete Förarbeten När bestämmelsen i 10 ALF infördes om att ersättningsrätt inte föreligger vid deltagande i utbildning, uttalade regeringen följande: Som huvudregel bör gälla att det inte skall vara tillåtet att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. Endast om det finns särskilda skäl bör detta vara möjligt. Exempel härpå kan vara en heltidsarbetande som bedriver heltidsstudier vid sidan av arbetet. Vid arbetslöshet bör han eller hon kunna fortsätta studierna och uppbära arbetslöshetsersättning förutsatt att personen i fråga söker heltidsarbete och att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna. [ ] När det gäller deltidsstudier bör särskilda skäl kunna anses föreligga om studierna inte hindrar den arbetslöse från att söka och anta heltidsarbete. Normalt bör också kunna krävas att den sökande intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa inkräktar på möjligheterna att ta arbete. Även i dessa fall bör gälla att det tidigare arbetet har upphört av annat skäl än studier. 8 I juni 1995 tillsattes en särskild utredare som skulle lämna förslag till hur en ny arbetslöshetsförsäkring skulle utformas. Utredningens mål var en stabil och långsiktigt finansierad arbetslöshetsförsäkring. Vidare skulle arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring betonas. Utredningen behandlade även arbetslöshetsersättning i kombination med studier och ansåg att studier på deltid under arbetslösheten skulle begränsas jämfört med den praxis som gällde tidigare. Utredningen anförde följande: Vad som i undantagsregeln avses med deltidsstudier är oklart och denna regel tillämpas olika beroende på vilken arbetslöshetskassa som handlägger ersättningsfrågan. En utgångspunkt vid bedömning av om deltidsstudier ska vara tillåtna eller inte, utan att ersättning reduceras, bör enligt utredningens mening vara att studier så långt som möjligt bör regleras i de individuella 8 Proposition 1987/88:114 med förslag till ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring m.m., sid

18 handlingsplanerna och finansieras på andra sätt, dvs. inte av arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadspolitiskt motiverade studier bör ske inom ramen för aktivitetsstöd/utbildningsbidrag. Andra studier bör finansieras med reguljärt studiestöd. Utredningen anser att studier på deltid med bibehållen arbetslöshetsersättning inte bör ha mer än en begränsad omfattning, för att betoningen av att den arbetslöse aktivt ska söka arbete inte ska försvagas. Studier som överstiger 25 procent av heltidsstudier bör därför inte tillåtas utan att avdrag från ersättningen sker. I likhet med vad som nu gäller ska den arbetslöse samtidigt förbinda sig att genast avbryta studierna, om han eller hon erbjuds ett lämpligt arbete. Arbetslöshetskassan har tillsammans med arbetsförmedlingen ett stort ansvar för att se till att den dispens från grundvillkoren i försäkringen, som möjligheten till deltidsstudier ger, inte missbrukas av arbetslösa eller studieanordnare. 9 IAF kan konstatera att utredningens uppfattningar om en åtstramning av lagstiftningen angående arbetslöshetsersättning i kombination med deltidsstudier inte återfinns i regeringens proposition 10 som ligger till grund för den nuvarande lagstiftningen. 5.2 Rättspraxis som gäller heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo IAF har funnit två rättsfall som gäller frågan om heltidsstudier samtidigt med heltidsarbete. I det första rättsfallet meddelade kammarrätten i Stockholm dom den 22 juni 2006 (mål nr ). Den sökande hade arbetat heltid från den 14 juni till den 22 oktober Från den 1 september 2004 till den 18 januari 2005 var den sökande registrerad som studerande på heltid vid högskolan. Kammarrätten fann att 16 1 var tillämplig. Att den sökande inte fullföljt studierna och inte deltagit i studierna saknade betydelse. Kammarrätten ansåg att den sökande var berättigad till arbetslöshetsersättning. I det andra rättsfallet meddelade Regeringsrätten dom den 12 januari 2010 (mål nr ). Frågan gällde det tidigare varaktighetskravet i 16 1 ALFFo. Den sökande hade arbetat samtidigt med studierna under en månad och domstolarna fann att det räckte för rätt till ersättning enligt 16 1 ALFFo. Efter Regeringsrättens avgörande ändrades förordningstexten så att det numera uttryckligen krävs 15 veckors arbete samtidigt med studierna för rätt till ersättning. Ändringen trädde i kraft den 31 maj 2010, vilket innebär att Regeringsrättens dom numera inte är aktuell. 5.3 Omfattning av beslut om heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo Arbetslöshetskassorna fattade under 2010 cirka 20 beslut om arbetslöshetsersättning samtidigt med heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo, enligt IAF:s uppgifter. Cirka två tredjedelar av arbetslöshetskassorna uppger att de inte fattade något beslut enligt den aktuella bestämmelsen under Ett fåtal arbetslöshetskassor står med andra ord för huvuddelen av de beslut som fattades om heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo under En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, ARBOM, SOU 1996:150, sid Proposition 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. 18

19 5.4 Arbetslöshetskassornas bedömning och hantering enligt 16 1 ALFFo Total tid för arbetslöshetsersättning samtidigt med heltidsstudier Av IAF:s enkätundersökning framgår att nästan hälften av de arbetslöshetskassor som under 2010 har fattat beslut om ersättning samtidigt med heltidsstudier, beviljar högst en termin per beslut. En arbetslöshetskassa anger att de beviljar ersättning under högst två terminer per beslut och ett fåtal anger att de inte har någon uttalad maxtid. När det gäller studiernas totala varaktighet uppger majoriteten av arbetslöshetskassorna att de inte har någon uttalad maxgräns eller att de gör en individuell prövning i varje enskilt ärende. En minoritet av arbetslöshetskassorna anger att de har en maxgräns för ersättning samtidigt med heltidsstudier på en till två terminer. Beslutsunderlag vid ansökan om ersättning samtidigt med heltidsstudier Av IAF:s enkätundersökning framgår att arbetslöshetskassorna till viss del skiljer sig åt när det gäller vilket underlag de begär in vid handläggningen av en ansökan om arbetslöshetsersättning samtidigt med heltidsstudier. De flesta arbetslöshetskassorna uppger dock att de vanligtvis begär ett intyg från studieanordnaren samt en särskild ansökningsblankett. Studier som understiger heltid I enkätundersökningen ställde IAF även frågan hur arbetslöshetskassorna hanterar en ansökan om arbetslöshetsersättning samtidigt med studier i det fall den sökande bedrivit studierna samtidigt med ett heltidsarbete under minst 15 veckor utan studiemedel, i de fall studiernas omfattning understiger heltid och överstiger vad de anser kunna bevilja enligt 16 2 ALFFo. Arbetslöshetskassornas svar skiljer sig åt i denna fråga. Ett antal arbetslöshetskassor uppger att de avslår en ansökan om ersättning i denna situation, medan ett antal arbetslöshetskassor uppger att de beviljar ersättning. Några arbetslöshetskassor anger att de förmodligen skulle avslå, medan några anger att de förmodligen skulle bifalla ansökan. Ett par arbetslöshetskassor svarar att de gör en samlad bedömning i denna situation. 5.5 Problemområden och förslag på lösningar som gäller 16 1 ALFFo IAF:s kartläggning visar på skillnader mellan arbetslöshetskassorna när det gäller hur länge ersättning beviljas samtidigt med heltidsstudier enligt 16 1 ALFFo. Majoriteten av arbetslöshetskassorna har inte någon uttalad bortre gräns för hur länge ersättning lämnas samtidigt heltidsstudier, medan en minoritet av arbetslöshetskassorna har en uttalad gräns på en till två terminer. Nuvarande skillnader i arbetslöshetskassornas bedömningar i detta avseende är ett resultat av hur dagens regelverk är utformat. Arbetslöshetsersättning samtidigt med heltidsstudier är emellertid en sällan förekommande ärendetyp. Under 2010 fattade arbetslöshetskassorna totalt endast 20 beslut av detta slag. Med hänsyn till det ringa antal ärenden kan 19

20 det övervägas om möjligheten att få arbetslöshetsersättning jämsides med heltidsstudier ska finnas kvar. Om möjligheten ska finnas kvar, föreslår IAF att det i förordningen om arbetslöshetsförsäkring införs en tidsgräns för hur länge arbetslöshetsersättning får lämnas samtidigt med heltidsstudier. Detta skulle öka likabehandlingen och rättsäkerheten när det gäller hur länge ersättning kan lämnas samtidigt med heltidsstudier. Av IAF:s enkätundersökning framgår även att flera arbetslöshetskassor upplever dagens regelverk som otydligt och efterfrågar tydligare regler. Av kartläggningen framgår vidare att några arbetslöshetskassor beviljar ersättning enligt 16 1 ALFFo även när det gäller deltidsstudier. Det rör sig om ärenden där de sökande före arbetslösheten har bedrivit studier samtidigt med ett heltidsarbete under minst 15 veckor. Studiernas omfattning understiger i dessa fall heltid och överstiger vad som arbetslöshetskassorna anser kan beviljas enligt 16 2 ALFFo. Denna situation belyser en oklarhet gällande i vilka fall 16 1 ALFFo respektive 16 2 ALFFo kan tillämpas. 5.6 Rättspraxis som gäller deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo Det har visat sig vara svårt att urskilja olika grupperingar i rättspraxis när det gäller deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo. Det beror på att flera olika omständigheter ofta har påverkat helhetsbedömningarna i varje situation. IAF har dock kategoriserat de olika rättsfallen utifrån den fråga som behandlas. Av de 78 rättsfall som gäller deltidsstudier enligt 16 2 ALFFo, har 6 undergrupper framkommit. Undergrupperna redovisas i tabell 1 nedan. Tabell 1: Kategorisering av rättspraxis gällande 16 2 ALFFo Sakfråga Antal Påbörjar studier under arbetslösheten 21 Deltidsstudier efter heltidsstudier 9 Har studerat på heltid och har enstaka poäng kvar 5 Klar med utbildning och ansöker om fördjupningskurser/enstaka p 7 Avbryter utbildning, avsikt att fortsätta om viss tid 8 Har inte lämnat intyg om studier innan studierna påbörjades 28 Totalt antal rättsfall 78 Påbörjar studier under arbetslösheten IAF har funnit 21 rättsfall där de arbetssökande har påbörjat studier under arbetslösheten. I dessa situationer blir det aktuellt att ta ställning till frågan om studiernas omfattning och deras varaktighet. I nio av rättsfallen har domstolarna avslagit rätten till ersättning medan domstolarna i tolv avgöranden har beviljat ersättning. Det kan även noteras att ARBOM-utredningen från 1996 (SOU 1996:150) ansåg att möjligheten att studera på deltid under arbetslösheten skulle 20

21 begränsas jämfört med den praxis som fanns då. Denna begränsning infördes dock inte i regelverket. IAF:s redovisning av domar utifrån varaktighet i avsnittet nedan, visar att studier upp till tre terminer i regel godkänns i rättspraxis. Från och med fjärde terminen går det inte att utläsa någon klar rättspraxis. Studiernas omfattning När det gäller bedömningen av rätt till ersättning samtidigt med studier gör arbetslöshetskassorna, som tidigare konstaterats, en bedömning i varje enskilt fall. Detta innebär att fler omständigheter än enbart studiernas omfattning kan ha betydelse för utgången. Om en kategorisering görs utifrån studiernas omfattning kan dock några grova drag urskiljas. Dessa redovisas i tabell 2 nedan. Tabell 2: Kategorisering utifrån studiernas omfattning Omfattning Rätt till ersättning Inte rätt till ersättning Timmar/vecka 2 1 Kvartsfart 4 1 Halvfart 6 5 Heltid 0 2 Totalt antal domar 12 9 En kategorisering av domar utifrån studiernas omfattning visar att de flesta (16 stycken) handlar om studier på kvarts- eller halvfart. IAF kan även konstatera att det varit fråga om studier under enstaka dagar i de två domar som gäller heltidsstudier. Domstolarna har också, i enlighet med lagstiftningen, inte ansett att det funnits rätt till ersättning samtidigt med studier i dessa situationer. Vidare har det i tre domar varit fråga om antal timmar per vecka. I det första avgörandet ansåg Regeringsrätten att den sökande hade rätt till ersättning trots att det var frågan om studier under lektionsbunden tid på 16 timmar per vecka (RÅ 1997 not. 75). I det andra avgörandet bedömde kammarrätten under 2007 att den sökande hade rätt till ersättning eftersom det var frågan om studier på tre timmar per vecka. I den tredje domen ansåg kammarrätten under 2009 att den sökande inte hade rätt till ersättning samtidigt med SFIstudier på 17,5 timmar per vecka, eftersom studierna närmade sig heltidsstudier och undervisningen var förlagd till dagtid. Studiernas varaktighet När det gäller bedömningen av rätt till ersättning samtidigt med studier gör arbetslöshetskassorna en bedömning i varje enskilt fall. Det innebär att fler omständigheter än enbart studiernas längd i terminer kan ha betydelse för utgången. Om ovanstående rättsfall istället kategoriseras utifrån studiernas längd kan dock några grova drag urskiljas. Dessa redovisas i tabell 3 nedan. 21

22 Tabell 3: Kategorisering av rättsfall utifrån studiernas längd Varaktighet/terminer Rätt till ersättning Inte rätt till ersättning Fåtal dagar Totalt antal domar 12 9 IAF:s kartläggning visar att domstolarna i regel beviljade arbetslöshetsersättning samtidigt med studier i de fall det var fråga om studier som varade mellan en och tre terminer. I de fall studiernas varaktighet omfattade fyra terminer eller fler går det inte utläsa någon klar utveckling i rättspraxis. I de två domar där den sökande inte fick rätt till ersättning samtidigt med studier var det fråga om heltidsstudier under ett fåtal dagar (se ovan). Deltidsstudier efter heltidsstudier IAF har funnit nio rättsfall som handlar om personer som har studerat på heltid och fortsätter att studera i mindre omfattning samtidigt som de ansöker om arbetslöshetsersättning. I tre rättsfall har domstolen kommit fram till att den sökande har haft rätt till arbetslöshetsersättning samtidigt med studierna. Det var bland annat frågan om begränsade studier som sommarstudier på heltid som övergått i deltid eller studier nära heltid som övergått till att omfatta 25 procent. I sex rättsfall ansåg domstolen att studierna inte var avslutade och att prövning enligt 16 2 ALFFo därmed inte var aktuell. IAF konstaterar därmed att tillämpningen i rättspraxis har varit restriktiv när det gäller personer som övergår från heltidsstudier till studier i mindre omfattning. Studier på heltid och enstaka poäng kvar till examen IAF har funnit fem domar som handlar om att personer har studerat på heltid och har enstaka poäng kvar till examen när de ansöker om arbetslöshetsersättning. Domstolarna har i samtliga fall ansett att de sökande har varit studerande och därmed inte berättigade till arbetslöshetsersättning. IAF bedömer således att denna situation har bedömts restriktivt i rättspraxis. 22

23 Klar med utbildning och söker till fristående kurser eller läser in enstaka poäng IAF har funnit sju domar som handlar om personer som är klara med sin utbildning och sedan söker till fördjupningskurser eller läser in enstaka poäng samtidigt som de ansöker om arbetslöshetsersättning. Regeringsrätten avkunnade en dom den 1 februari 2006 (RÅ 2006 ref. 23) som har blivit vägledande för denna grupp. Den rör en kvinna som blev klar med sin heltidsutbildning i maj Hon hade sökt en högskolekurs på fem poäng som skulle pågå på deltid i tio veckor under höstterminen Frågan var om hon skulle anses ha avslutat sin utbildning i maj Regeringsrätten uttalade att det inte framgick annat än att hennes avsikt hade varit att, som nyutbildad ekonom, söka och få ett lämpligt heltidsarbete, inte att komplettera sin utbildning. Eftersom hon dessutom intygade att hon hade varit beredd att avbryta sina deltidsstudier bedömdes hon i första hand vara arbetssökande i försäkringens mening. Av de resterande sex mål i denna grupp har domstolarna avgjort målet i enlighet med denna dom i fem mål. IAF konstaterar därmed att det finns en klar rättspraxis angående denna situation. Klar med utbildning eller avbryter utbildning och har avsikt att fortsätta IAF har funnit åtta rättsfall där de sökande har avbrutit sin utbildning eller är klara med utbildningen på en viss nivå, t ex Komvux, och har för avsikt att fortsätta en utbildning inom en viss tid, exempelvis inom sex månader. Av de åtta rättsfallen hänförs fyra till tiden innan Regeringsrätten kom med ett avgörande den 22 juni 2009 (RÅ 2009 ref. 45). I två av de fyra ansåg domstolen att de sökande hade rätt till ersättning, medan domstolen i två avgöranden inte ansåg att de hade rätt till ersättning. I Regeringsrättens dom den 22 juni 2009 (RÅ 2009 ref. 45) hade den sökande under våren 2005 studerat på heltid vid ett vuxengymnasium och avslutade utbildningen i juni Den sökande anmälde sig som arbetslös i september 2005 och angav i studieintyget till arbetslöshetskassan att han hade för avsikt att fortsätta att studera i januari Frågan i målet var om den sökande skulle anses vara studerande under hösten 2005 eller om han skulle anses ha avslutat sina studier i och med att han lämnade studierna vid Komvux i juni Regeringsrätten fann inte skäl att ifrågasätta den sökandes uppgifter om att han ville ha ett arbete. Det fanns inte heller något sådant samband mellan hans studier vid Komvux och högskolestudierna att de skulle ses som sammanhängande. Regeringsrätten ansåg också att det var rimligt att den som var arbetslös ansökte om en utbildningsplats för att inte riskera att stå helt utan sysselsättning, även om det var ett arbete han eller hon helst ville ha. Efter avgörandet från Regeringsrätten konstaterade IAF att det var viktigt att klargöra om studierna var avslutade eller inte för att kunna bedöma den enskildes ersättningsrätt. IAF:s rekommendation, som följde av domen, var att den uttalade avsikten om att studera vid tidpunkten för ansökan om 23

24 arbetslöshetsersättning inte längre regelmässigt skulle tillmätas samma avgörande betydelse för att avslå en ansökan om arbetslöshetsersättning. 11 Efter Regeringsrättens avgörande har det kommit tre domar som berör denna situation. Två av domarna beviljar ersättning medan en inte gör det. IAF bedömer att det är för tidigt att utläsa något av rättspraxis, men finner det troligt att Regeringsrättens avgörande kommer att följas av underinstanserna. Inte lämnat intyg innan studierna påbörjades Av 16 2 ALFFo framgår att ett villkor för rätt till arbetslöshetsersättning samtidigt med deltidsstudier är att den sökande intygar att han eller hon är beredd att avbryta studierna om dessa kan utgöra ett hinder för att ta ett arbete. Intygandet sker vanligtvis i samband med att den sökande ansöker om ersättning samtidigt med deltidsstudier. Det finns 28 rättsfall där de sökande inte hade skickat in ansökan om att få studera på deltid, och där med inte intygat att han eller hon var beredd att avbryta studierna, till arbetslöshetskassan innan studierna påbörjades. Domstolarna har i 25 av de 28 fallen konstaterat att det inte har funnits någon rätt till ersättning eftersom intyget inte hade lämnats in. I 23 rättsfall hade arbetslöshetsersättning hunnit betalas ut, och det var då fråga om arbetslöshetskassan hade haft fog för sitt beslut om återkrav. Domstolarna fann i alla avgöranden utom ett att kassan hade haft fog för sitt återkrav. Domstolarna bedömde därefter eftergift av återbetalningsskyldigheten. Under åren 2007 till 2009 beslutade domstolarna om eftergift med 50 procent i fyra fall. Motiveringen till eftergiften var då att arbetslöshetskassan hade fått kännedom om studierna men ändå betalat ut ersättning, eller att studierna hade påbörjats i samförstånd med Arbetsförmedlingen. Det förekommer även en motivering om att deltidsstudierna skulle ha godkänts om intyget hade lämnats innan studierna börjades. Under 2009 kom Regeringsrätten med två avgöranden där dom meddelades den 18 respektive den 22 juni 2009 (RÅ 2009 ref. 46 respektive mål nr ). Målen handlade om frågan om återkrav när intyg inte hade lämnats in innan studierna påbörjades. I bägge målen handlade det om distansstudier på 25 procent av heltidsstudier. I Regeringsrättens dom den 18 juni 2009 (RÅ 2009 ref. 46) konstaterade rätten att den sökande hade fått arbetslöshetsersättning i drygt fem månader innan han intygade att han var beredd att avbryta studierna om de skulle hindra honom från att ta ett arbete. Den sökande uppfyllde således inte det formella kravet om intygande i 16 2 ALFFo. Den ersättning som hade lämnats var därmed felaktig och den sökande var återbetalningsskyldig. När det sedan gällde frågan om eftergift av återbetalningsskyldigheten konstaterade Regeringsrätten att den sökande hade uppfyllt de grundläggande förutsättningarna enligt 9 ALF och eftergav därför återbetalningsskyldigheten med 80 procent av beloppet. 11 IAF Informerar nummer 5/

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring

DOM 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsforsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm. SAKEN Arbetslöshetsförsäkring A l lt KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-.12-03 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Mål nr 722-12 l --~--- "' ln~pelhio:;...-~ ::T "J!

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Central statsförvaltning m.m.

Central statsförvaltning m.m. Central statsförvaltning m.m. 2012/13:JO1 Kritik mot STs arbetslöshetskassa, som innehållit ersättning på ett felaktigt sätt (Beslut av JO Axberger den 14 maj 2012, dnr 2367-2011) Beslutet i korthet: STs

Läs mer

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden

En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden Rapport initierad av IAF Dnr: 2016/33 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation En enhetligare hantering av

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:127

Regeringens proposition 2008/09:127 Regeringens proposition 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2008/09:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars

Läs mer

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete 2015:22 Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014:147 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter

Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter 2014:22 Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall 2015:27 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall Granskning initierad av IAF Dnr: 2014:728 IF Metalls arbetslöshetskassa Box 70422 107 25 Stockholm Granskning

Läs mer

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR 1 (5) Bilaga till protokoll från presidentmötet i Svea hovrätt den 17 juni 2010 Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR Vid ett möte den 17 juni 2010 mellan presidenterna för de sex hovrätterna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-09-24 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6686-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, beslut

Läs mer

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen 2006-06-29 Dnr 2006/1063 2006:10 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Juli 2006 2 Enligt regleringsbrev för budgetåret 2006 skall Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. HFD 2014 ref 50 Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. Lagrum: 21 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006.

Kommittédirektiv. Trygghetssystemen för företagare. Dir. 2006:37. Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Kommittédirektiv Trygghetssystemen för företagare Dir. 2006:37 Beslut vid regeringssammanträde den 30 mars 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 2015:16 Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015 Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2015 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS meddelad i Stockholm den 18 mars 2013 KLAGANDE Sophia Sääf, 840313-5547 Ombud: Förbundsjurist Kerstin Burman LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi

10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10 Konsekvenser av tidsbegränsad sfi 10.1 Utredningen om tidsbegränsad sfi Regeringen tillsatte i december 2009 en utredning som bl.a. skulle föreslå hur en tidsbegränsning av studier inom sfi skulle kunna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 december 2015 KLAGANDE Granskningsnämnden för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm-Globen MOTPART Sändarföreningen Enter Box 57 232

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:23 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/169 Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Box 516 101 30 Stockholm

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävle Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Anmälan Gefle Studentkår

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:104

Regeringens proposition 2013/14:104 Regeringens proposition 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. Prop. 2013/14:104 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 2010-02-11 Meddelad i Stockholm 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 28 april 2009 i mål nr UM 3807-09, se bilaga (Migrationsverkets

Läs mer

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu

RÅ 2009 ref. 76 Lagen.nu Sida 1 av 5 RÅ 2009 ref. 76 Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln. S.E. var anställd hos Bengtsfors kommun under perioden den 24 juli 2002 - den 30 juni 2004.

Läs mer

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Ds 2015:1 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Justitiedepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Förslag till lag om ändring i utsökningsbalken... 7 2 Ärendet...

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 8 januari

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund

Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Jan Björklund Den 22 januari 2008 förordnade chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Björklund, en arbetsgrupp (U 2007:D) inom departementet

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 februari 2016 följande dom (mål nr 3136-14 och 3137-14).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 februari 2016 följande dom (mål nr 3136-14 och 3137-14). HFD 2016 ref. 10 Fråga om det efter 180 dagar förelegat särskilda skäl att inte pröva en persons arbetsförmåga mot normalt förekommande arbeten. Denna prövning kan grundas på en läkarundersökning som genomförts

Läs mer

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015

Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Bfd22 080929 1 (8) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 14/2015 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för övriga studier 1. Syfte och sammanfattning Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Kommittédirektiv Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Dir. 2010:103 Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över anställningsvillkoren

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) 1(11) Vård- och omsorgsförvaltningen Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 1 andra stycket och 7 lagen (1962:381) om allmän försäkring

Lagrum: 7 kap. 1 andra stycket och 7 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 38 Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden. Lagrum: 7 kap. 1 andra

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:21 Målnummer: UM10438-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö

DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen DOM 2016-03-07 Meddelad i Malmö Mål nr UM 5416-15 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 1 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés AB Box 2098

Läs mer

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2012-12-06 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10438-11 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande

Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (21) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sjukersättning - de bakomliggande skälen till ställningstagande SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 2 (21) Innehållsförteckning Sjukersättning

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2010-04-06 Dnr 2009/1512 2010:2 Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3485-13 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen, dom den 16 april 2013 i mål

Läs mer

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 45 Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma. Lagrum: 5 kap. 9, 15 kap. 2 och 16 kap. 2 socialförsäkringsbalken Försäkringskassan beslutade den 19

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juni 2004 Ö 1320-04 KLAGANDE X MOTPART Riksåklagaren SAKEN Interimistiskt beslut om särskild företrädare för barn ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2006 Ö 3733-05 KLAGANDE BÅE Ombud: Jur kand OL MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättshjälp ÖVERKLAGADE

Läs mer

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner

Metodstöd. Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut. Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24. Enheten för processer för sjukförmåner Metodstöd Handläggning när sjukpenning inte ska betalas ut Rätt förmån - rätt ersättning 2007-05-24 Filnamn: metodstöd 1.5 Mall: 0rapport.dot, 1999-05-01 Datum: 2007-05-24 2(36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förkortningar

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF

Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Robert Andersson Sveriges Universitetslärarförbund SULF Ombudsman Specialist på doktorand- och postdoc-frågor ra@sulf.se 08-505 836 27 070-796 36 27 SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 63 2014-07-09 Va 93/13 Stockholm SÖKANDE Järfälla kommun Ombud: Kommunjuristen F K Samma adress MOTPART Insamlingsstiftelsen A A B A o S Ombud: Jur. kand.

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 2313-2015 Sid 1 (8) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, den 25 27 maj 2015 Inledning Den 25 27 maj 2015 genomförde justitieombudsmannen

Läs mer

4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar

4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar 4 Förenkling av semesterlagen förslag till ändringar 4.1 Inledning förslagen i korthet I detta kapitel redogörs för de ändringar i förenklingssyfte som kommittén anser lämpliga att göra i semesterlagen.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:73

Regeringens proposition 2002/03:73 Regeringens proposition 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Prop. 2002/03:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd Bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd jämte

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Information till kommuner om sfi-bonus 2010-08-10 1 (7) Prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus) Sfi-bonus innebär att studerande som klarat vissa kurser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Kommittédirektiv. Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Dir. 2010:128. Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010

Kommittédirektiv. Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen. Dir. 2010:128. Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010 Kommittédirektiv Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen Dir. 2010:128 Beslut vid regeringssammanträde den 2 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2007-10-15 Dnr 2006/1950 2007:20 Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav och återbetalning av statsbidrag 2 I regleringsbrevet för 2007 gav regeringen IAF i uppgift att följa upp hanteringen av felaktigt

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

Förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2015-12-01 Handläggare Pia Ehnhage Telefon: 08-508 25 911 Till Socialnämnden 2016-03-22 Förslag till reviderade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobboch utvecklingsgarantin; SFS 2015:949 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen

Läs mer