Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)"

Transkript

1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Dnr 2011/788 M0 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Härmed överlämnar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) budgetunderlag för perioden Arbetslöshetskassan Alfas synpunkter och brev angående kassans ekonomi bifogas i särskild bilaga (ALFA dnr S12/04). I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort beslutat. I arbetet har Ingrid Boström, Kerstin Claesson, Carina Wiksholm, Edvard Käll och Annelie Nilsson deltagit. I den slutliga beredningen av detta ärende har Lars Seger, Gunilla Wandemo, Jessica Idbrant, Peter Wikhagen och Kajsa Lundgren deltagit. Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 (13) Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Sammanfattning IAF hemställer att regeringen till IAF:s förvaltningsanslag anvisar År 2013: kronor År 2014: kronor År 2015: kronor, till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar År 2013: kronor År 2014: kronor År 2015: kronor, ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på kronor, ger IAF möjlighet till en anslagskredit på kronor, prövar möjligheten att införa bestämmelser som gör det möjligt att godkänna elektronisk signatur vid undertecknande av arbetslöshetskassas styrelseprotokoll, prövar möjligheten att göra bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) tillämpliga på arbetslöshetskassornas verksamhet som avser myndighetsutövning.

3 (13) 1 IAF:s förvaltningsanslag (utgiftsområde 14 anslag 1:8 ap 1) IAF hemställer att regeringen: till IAF:s förvaltningsanslag anvisar o tkr 1 för år 2013, o tkr för år 2014, och o tkr för år 2015 ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på tkr ger IAF möjlighet till en anslagskredit på tkr. 1.1 Utgångspunkter för IAF:s verksamhet och utveckling Utvecklingen IAF:s interna ledning och styrning fortsätter parallellt med en utveckling av metoderna inom IAF:s fyra verksamhetsområden: Förtydliga regelverket Tillsyn Förvaltning Uppföljning Tillsyn och uppföljning Inom ramen för verksamhetsområdet Tillsyn utövar IAF regelorienterad granskning. Allt eftersom utvecklingsarbetet fortskrider kan IAF konstatera att det saknas förutsättningar i vissa delar för att bedriva en mer heltäckande regelorienterad granskning enligt regeringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, Skr 2009/10:79. IAF kan till exempel bedriva en regelorienterad ärendegranskning på arbetslöshetskassorna och inom Arbetsförmedlingen. Däremot saknas dessa möjligheter inom ramen för till exempel arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll och myndighetsutövning. Inom dessa områden och områden där formell reglering saknas gör IAF i stället kartläggningar och uppföljningar. IAF har påtalat detta i olika rapporter 2 och i ett yttrande över betänkandet SOU:29 En ny förvaltningslag Dnr 2010/639. Arbetslöshetsförsäkringen omfattas av ett komplext regelverk som tillämpas dels av en myndighet Arbetsförmedlingen, dels 30 olika privaträttsliga organisationer arbetslöshetskassorna. Behovet av statlig tillsyn är stort. Omfattningen av tillsynen styrs av regelverket och tillgången på resurser och kompetens. 1 Yrkande i enlighet med regeringens budgetproposition för 2012 (prop. 2011/12:1) 2 IAF:s rapporter 2011:30, 2011:18, 2010:24, 2009:15, 2009:11

4 (13) IAF har utvecklat en metod för riskbedömning i tillämpningen av olika områden inom arbetslöshetsförsäkringen. En lista med värdering av riskerna ligger till grund för IAF:s årliga granskningsplan. I brist på ett mer fullständigt formellt regelverk för formella granskningar kartlägger IAF i stället olika riskområden. Dessa kartläggningar kan dock aldrig leda till erinringar eller förelägganden och indragning eller återbetalning av statsbidrag från en arbetslöshetskassa. Kartläggningarna sker inom ramen för verksamhetsområdet Uppföljning. IAF avser att öka antalet ärendegranskningar såväl på arbetslöshetskassorna som inom Arbetsförmedlingens verksamhet. Möjligheten till ärendegranskning hos Arbetsförmedlingen har ökat i och med att IAF under 2011 har fått direktåtkomst till Arbetsförmedlingens elektroniska ärendehanteringssystem AIS. IAF avser att kombinera ärendegranskningarna med besök ute i verksamheten. Vidare överväger IAF möjligheten att mera systematiskt överklaga beslut av arbetslöshetskassor i vissa ärenden i syfte att motverka felaktiga utbetalningar av arbetslöshetsersättning. Internationella uppdrag IAF har rollen som förbindelseorgan i arbetslöshetsförsäkringsfrågor i EU. Eftersom denna roll har blivit alltmer formaliserad har IAF i en skrivelse till regeringen den 14 november 2011 Dnr 2011/795, Framställan om ändring av 2 i förordningen med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, begärt att detta uppdrag tydliggörs. Regeringen har valt att tydliggöra IAF:s internationella uppdrag i regleringsbrevet till IAF avseende IAF ska vara Arbetsmarknadsdepartementet behjälplig i det internationella arbetet. De internationella uppdragen har därmed alltmer formaliserats. IAF utvecklar kompetens, arbetsformer och säkerställer ytterligare resurser och kompetens för dessa uppdrag. Förvaltning och säkerställd IT-drift IAF förvaltar databaser med information om arbetslöshetsförsäkringen. IAF har också som uppgift att ta in finansierings- och arbetslöshetsavgifteravgifter från arbetslöshetskassorna enligt SFS 1997: IAF är därmed beroende av ett IT-stöd med hög tillgänglighet. IAF:s IT-drift är utlagd på en extern driftsbyrå. En upphandling har slutförts under januari 2012 eftersom det tidigare avtalet med den externa driftsleverantören från 2006 har löpt ut. Det tidigare avtalet hade ett fast pris sedan starten 2006 och var mycket förmånligt för IAF. Den nu upphandlade externa driften är konkurrensutsatt inom ramen för statens ramavtal. IAF:s kostnader för IT-driften kommer därmed att öka från drygt kronor per år till dagens marknadspris på drygt 1,35 miljoner kronor per år från och med Det nya avtalet kommer att indexuppräknas utifrån IT- och telekomföretagens IT-konsultindex. IAF:s kompetensförsörjning I likhet med tidigare år upparbetade IAF inte fullt ut tillgängliga förvaltningsmedel för Detta berodde främst på en relativt hög personalrörlighet som gjorde att egeninitierade granskningsuppdrag och internt utvecklingsarbete till viss del fick senareläggas.

5 (13) IAF har ett antal erfarna medarbetare som varit anställda i myndigheten under en längre tid och som medverkat i utvecklingen av myndighetens verksamhet. Den relativt höga personalrörligheten leder dock till att nya medarbetare kommer in i IAF. Verksamheten är emellertid kunskapsintensiv, och det tar relativt lång tid innan nyanställda medarbetare kommer in i arbetet fullt ut. IAF:s ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, utveckla och rekrytera kompetenta medarbetare. Utvecklingsmöjligheter i arbetet, en god fysisk arbetsmiljö, tydligt ledarskap och hälsofrämjande insatser är viktiga förutsättningar för detta. I syfte att säkerställa att IAF har en funktionell kompetens för att fullgöra sitt uppdrag görs olika insatser. Bland annat är löpande kompetensutveckling en strategiskt viktig fråga för att säkerställa kompetensen. Nyrekryteringar måste i många fall ske från orter utanför IAF:s huvudort Katrineholm. IAF är därför beroende av att det fungerar att dagpendla till och från huvudkontoret från närliggande orter. Vissa svårigheter har funnits att attrahera mer erfarna medarbetare till Katrineholm. Ända sedan starten 2004 har IAF rekryterat fler yngre än äldre välutbildade till kärnverksamheten. Efter några års erfarenhet från kvalificerat utredningsarbete vill gruppen yngre ofta gå vidare i sin karriär. Karriärvägarna inom IAF är dock begränsade på grund av myndighetens uppdrag och storlek. I många fall ger erfarenheterna från IAF också större möjligheter för enskilda medarbetare att efter några år få en anställning närmare sin hemort. En annan anledning till att medarbetare valt att lämna myndigheten och som arbetsgivaren inte kan påverka är ändrade personliga förhållanden. Rörligheten har emellertid varit lägre under lågkonjunktur än högkonjunktur. I syfte att ännu bättre säkerställa att det finns kompetens tillgänglig kommer IAF under 2012 pröva en modell med en viss överrekrytering och en målbemanning som ligger ett par procent över tidigare nivå. Om det totala antalet årsarbetare inte ryms inom anvisat anslag kommer IAF:s anslagskredit att användas. Utifrån dessa ambitioner och förutsättningar samt inriktningen av verksamheten anhåller IAF om att befintlig anslagsnivå kvarstår i enlighet med regeringens förslag för 2013 i budgetpropositionen för år IAF:s samlade resursbehov för 2013, 2014 och 2015 Utifrån ovanstående motiv anhåller IAF om att regeringen anvisar förvaltningsmedel för 2013, 2014 och 2015 som motsvarar nivån på anslaget år IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kortsiktiga likviditetsbehovet IAF kan komma att ha. Det grundas på utbetalningar under en och samma månad (30 dagar). Räntekontokrediten bör därmed vara kronor. IAF bedömer vidare att en anslagskredit på 3 procent av anslaget är rimlig. Således bör anslagskrediten vara kronor.

6 (13) 2 Bidrag till administration av grundbeloppet - Arbetslöshetskassan Alfa (utgiftsområde 14 anslag 1:9 ap 3) IAF hemställer att regeringen: till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar: År 2013: kronor År 2014: kronor År 2015: kronor För 2012 uppgår Bidrag till administration av grundbeloppet till tkr. Regeringen beräknar i budgetpropositionen för anslaget till tkr för 2013, tkr för 2014, tkr för Arbetslöshetskassan Alfa har vidare rätt att ta ut en avgift av dem som får ersättning enligt grundförsäkringen och som inte är anslutna till kassan. Avgiften ska bidra till att täcka kassans förvaltningskostnader för denna grupp ersättningsberättigade. 4 IAF meddelade efter förslag från arbetslöshetskassan Alfa föreskrift om storleken på denna avgift på 24 kronor per ersättningsdag från och med den 1 juli Ingen ändring har skett sedan dess. IAF har vid kontakter med Alfa-kassan under 2011 tagit upp storleken på avgiften till diskussion. Alfa-kassan har framfört att storleken på avgiften för närvarande inte bör ändras. 5 IAF:s tidigare bedömning av problematiken med Arbetslöshetskassan Alfas kostnadsfördelningsmodell, och även behovet av en omprövning av finansieringen av arbetslöshetskassan Alfa:s administration av grundbeloppet, kvarstår. 6 I budgetunderlagen för och har IAF bedömt det som ytterst angeläget att regeringen gör en översyn av det avtal som ursprungligen tecknades 1997 mellan regeringen och arbetslöshetskassan Alfa, och som ändrades Denna bedömning kvarstår. IAF har således inte ett tillräckligt tydligt underlag för att kunna pröva behovet av en eventuell förändring av nivån 3 Prop. 2011/12:1 4 Lagen (1997:236) om arbetslöshetskassor, 87 5 Skrivelse från Alfa-kassan av den 8 juni 2011 och möte mellan Alfa-kassan och IAF den 25 november Se Fördelningsmodell för anslagsnivåerna för bidrag till administration av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. IAF 2009:7 7 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), IAF dnr 2010/ Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), IAF dnr 2010/ Ändring av avtal den 11 december 1997 mellan staten och den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa, Regeringskansliet dnr A97/3894/A, nr 2004/9457/A.

7 (13) på bidraget för administration av grundbeloppet för IAF redovisar därför här i budgetunderlaget en anslagsnivå för anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet på samma nivå som regeringen anger i budgetpropositionen för Alfa-kassan har, i det underlag som bifogas 10, framfört att det är av vikt att ett nytt avtal om administration av grundbeloppet förhandlas fram. 10 Alfakassans brev till IAF (Dnr S12/04)

8 (13) 3 Förslag till justeringar av lagar och förordningar av betydelse för IAF:s tillsynsområde 3.1 Elektronisk signatur av arbetslöshetskassornas styrelseprotokoll Elektronisk signering av handlingar Arbetslöshetskassorna har framfört önskemål om att protokollen från kassornas styrelsesammanträden som enligt 26 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) ska undertecknas av ordföranden och justeras av en utsedd ledamot ska kunna undertecknas genom elektronisk signering. En styrkt kopia av styrelseprotokollet ska enligt 6 förordningen (1997:836) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) överlämnas till IAF senast inom en månad från sammanträdesdagen. Vissa arbetslöshetskassor har haft återkommande problem med att lämna protokollen till IAF inom föreskriven tid, vilket försvårar för IAF att hinna uppmärksamma och eventuellt överklaga arbetslöshetskassornas beslut inom tidsfristen. IAF har därför tvingats lämnat en erinran till de berörda arbetslöshetskassors styrelser, att de måste säkerställa att protokollen lämnas inom föreskriven tid. IAF konstaterar att det finns ett behov av att kunna effektivisera hanteringen av arbetslöshetskassornas styrelseprotokoll hos både kassorna och IAF. Till exempel genom att göra det möjligt för arbetslöshetskassorna att sända in elektroniskt signerade protokoll till IAF, i de fall kassorna själva har byggt upp ett systemstöd som tillåter dem att använda sig av elektronisk signatur. IAF vill poängtera att det inte är en uppgift för IAF att förse arbetslöshetskassorna med ett sådant systemstöd. IAF avser att under hösten genomföra en förstudie för att tekniskt förbereda för att kunna ta emot elektroniskt signerade protokoll. För att arbetslöshetskassorna ska kunna signera och överföra styrelseprotokollen elektroniskt krävs dock, förutom att de tekniska lösningarna är på plats, även en lagändring. Detta eftersom LAK till skillnad från exempelvis lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 11 inte innehåller något lagrum om att handlingar som ska undertecknas enligt lagen får undertecknas med elektronisk signatur. IAF föreslår att IAF via lag och förordning får ett bemyndigande att föreskriva att handlingar som enligt LAK ska undertecknas också får undertecknas med elektronisk signatur, om inte annat anges. Ett bemyndigande som gäller alla handlingar som ska undertecknas gör det möjligt att så snart de tekniska lösningarna är på plats tillåta elektronisk hantering utan att invänta en lagändring. IAF föreslår att det får ankomma på IAF att efter samråd med arbetslöshetskassorna meddela föreskrifter om vilken säkerhetsnivå enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer som ska gälla för signeringen. IAF föreslår vidare att IAF i LAKFo ges ett bemyndigande att 11 1 kap. 7 lagen om ekonomiska föreningar

9 (13) föreskriva att protokollen från arbetslöshetskassornas styrelsesammanträden får lämnas in elektroniskt till IAF. IAF har inte utrett om elektronisk signering innebär några straffrättsliga konsekvenser som kräver tillägg i LAK. Mot den anförda bakgrunden hemställer IAF att följande författningsförslag antas: Lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse x Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. att handlingar som enligt denna lag ska vara undertecknade får undertecknas med elektronisk signatur, om inte annat anges, samt 2. vilka säkerhetskrav som ska gälla för den elektroniska signaturen.

10 (13) Förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse y Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om 1. att handlingar som ska undertecknas enligt lagen (1997:835) om arbetslöshetskassor får undertecknas med elektronisk signatur, om inte annat anges, samt 2. vilka säkerhetskrav som ska gälla för den elektroniska signaturen. 6 Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits. 6 Styrelsen för en arbetslöshetskassa ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av alla styrelseprotokoll. Det göras inom en månad efter det att sammanträdet har hållits. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att styrelseprotokollen får lämnas elektroniskt till myndigheten, samt meddela närmare bestämmelser om styrkandet av att en elektroniskt överförd kopia överensstämmer med originalet. 3.2 Förvaltningslagens tillämpning på arbetslöshetskassornas verksamhet Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organ som utövar myndighet i verksamhet för vars fullgörande staten svarar genom att enligt 1 lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) handha arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Förvaltningslagen (1986:223) är inte tillämplig på arbetslöshetskassorna. Från rättssäkerhetssynpunkt går det att ifrågasätta om det är rimligt att arbetslöshetskassorna, som har anförtrotts sådana uppgifter som normalt

11 (13) tillkommer myndigheter, inte behöver tillämpa samma förfaranderegler som gäller för myndigheter vid ärendehandläggning. IAF kan konstatera att betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) inte föreslår att de privaträttsliga organ som har förvaltningsuppgifter ska omfattas av den nya förvaltningslagens tillämpningsområde. IAF anser att en lagreglering som motsvarar förvaltningslagens standard bör införas när det gäller arbetslöshetskassornas hantering av ärenden som gäller arbetslöshetsersättning och medlemskap. Det saknas för arbetslöshetskassorna bland annat regler om väckande av ett ärende, om handläggning, om handläggningstider, om kommunicering, om hur beslut fattas med mera. De grundläggande rättssäkerhetsprinciper som förslaget till en ny förvaltningslag garanterar den enskilda medborgaren hos förvaltningsmyndigheterna bör även gälla hos arbetslöshetskassorna. Detta kan ske antingen genom att det i LAK med den tillhörande förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor tas in regleringar som motsvarar förvaltningslagens nivå, eller genom att det i dessa författningar görs hänvisningar till att särskilt angivna paragrafer i förvaltningslagen ska tillämpas. Ett tydligare regelverk ger IAF bättre förutsättningar att utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna och att göra uppföljningar av arbetslöshetsförsäkringen.

12 (13) Bilaga 1 Utgiftsområde 14 arbetsmarknad Utgiftsområde 14: arbetsmarknad År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Utfall Prognos Beräkn Beräkn Beräkn tkr tkr tkr tkr tkr Anslag: ap 1 IAF förvaltningsanslag * ap 3 Bidrag till administration av grundbeloppet ** Avgiftsbelagd verksamhet som ej disponeras av IAF: Inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassan*** Arbetslöshetsavgift (från juli 2008)**** Bidrag från Schweiz, undertitel * Bidrag till administration av grundbeloppet och förvaltningsanslaget för perioden följer regeringens budgetproposition för ** Beloppet för 2012 omfattar förvaltningsanslaget på tkr och anslagssparandet från föregående år på tkr.

13 (13) Bilaga 2 Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Utfall/ prognos Förslag Beräkn Beräkn IB lån i RGK Beräknad nyupplåning varav investering i materiella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån Riksgälden Beslutad / föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantagande för nyupplåning 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 13, Anslag 22:12 ap 1 IAF Förvaltningskostnader Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgälden IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kostsiktiga likviditetsbehovet IAF kan komma att ha. Det grundas på utbetalningar under en och samma månad (30 dgr). Räntekontokrediten bör därmed vara tkr. Anslagskredit på ramanslag IAF bedömer att en anslagskredit på 3 % av anslagets storlek är rimlig. Således bör anslagskrediten vara ca tkr. Ränteantagande IAF följer Riksbankens räntebana avrundat till närmaste hela procent för bedömning av beräknad ränteutgift.

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren

Budgetunderlag för budgetåren BUDGETUNDERLAG 1 (10) Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för budgetåren 2019 2021 Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren

Budgetunderlag för budgetåren BUDGETUNDERLAG 1 (10) Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för budgetåren 2020 2022 Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (12) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 18 Arbetsmarknadsdepartementet 2017-12-18 A2017/02437/A A2017/02382/SV (delvis) A2017/00855/A Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

2012-03-14 1 (8) Dnr: 2012/83 M1. Rättsenheten. Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm 2012-03-14 1 (8) Rättsenheten Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Ds 2012:3 Rättsäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Sammanfattning IAF är överlag positiv

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 10 Arbetsmarknadsdepartementet 2018-12-21 A2018/02004/A A2018/00158/A A2018/01994/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (10) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Regeringsbeslut I 2 2014-12-19 Fi2014/4531(delvis) Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

2011-06-27 1 (5) Dnr: 2011/377 J2. Rättsenheten. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm 2011-06-27 1 (5) Rättsenheten Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Yttrande i mål nr 22463-10, NN./. Kommunalarbetarnas Arbetslöshetskassa Bakgrund NN var inskriven i aktivitetsgarantin under

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012

Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 2013:22 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/53 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2012 Granskning

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13

Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi. Rapport 2017:13 Arbetslöshetskassan Alfa Granskning av ekonomi Rapport 2017:13 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regeringsbeslut I 15 Finansdepartementet 2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1 Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regleringsbrev för budgetåret avseende Skatteverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:21 2015-12-17 S2015/08135/RS (delvis) Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 17182 Solna Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2 Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Regeringsbeslut III:31 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/6019, 7579/UH U2014/7521/SAM (delvis) Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 20 Finansdepartementet 2011-12-15 Fi2011/1615, Fi2011/5146 Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 SUNDBYBERG Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet -04-21 N/02962/SUBT N/02416/SUBT Transportstyrelsen 60173 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Läs mer

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram)

Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser(ram) Regeringsbeslut III:2 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM (delvis) UD2015/12264/FIM Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:3 och 2:4

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kriminalvården Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8710/KRIM Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ju2013/7815/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:1 2016-02-25 U2016/00868/UF Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning 2015:3 Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/816 Till samtliga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar

Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar 2009-01-09 1 (33) Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag att analysera och redogöra för hur kontrollen över arbetslöshetsförsäkringen fungerar Uppdraget I regeringsbeslut

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2015:26 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/800 Handelsanställdas Arbetslöshetskassa Box 49 631 02 Eskilstuna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision 2016:10 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Arbetslöshetskassan Vision Box 7605 103 94 Stockholm Dnr: 2015/762 Granskning av beslut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut I:6 2017-12-18 S2017/07302/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och omsorg

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram) Regeringsbeslut II:4 2016-02-25 S2016/01453/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen

Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen 2014:25 Kartläggning av arbetslöshetskassornas beslut efter underrättelse från Arbetsförmedlingen Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser

2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1. E-förvaltning. Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2010-03-17 Dnr 2009/1269 T0 2010:1 E-förvaltning Kartläggning av Internetkassan och arbetslöshetskassornas webbplatser 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Regeringsbeslut II:7 2009-12-10 Fi2009/7027 Finansdepartementet Premiepensionsmyndigheten Box 1605 111 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Premiepensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2017 2019 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-04 Dnr 42/2016 1 (6) Budgetunderlag för budgetåren 2017, 2018 och 2019 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut IV:1-03-16 SB/00489/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF

2016:17. LEFI Online. Uppföljning initierad av IAF 2016:17 LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Samtliga arbetslöshetskassor SO LEFI Online Uppföljning initierad av IAF Beslut i detta ärende har fattats av Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör. Ansvarig

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 8 08-786 90 00 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkande från Utredningen av tillsyn över socialförsäkringsområdet (SOU 2008:10) Sammanfattning Försäkringskassan delar utredningens uppfattning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Kommittédirektiv. Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer. Dir. 2010:103. Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Kommittédirektiv Översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Dir. 2010:103 Beslut vid regeringssammanträde den 30 september 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över anställningsvillkoren

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens geotekniska institut

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens geotekniska institut Regeringsbeslut I:26 2017-12-13 M2017/03031/S Miljö- och energidepartementet Statens geotekniska institut Olaus Magnus väg 35 581 93 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens geotekniska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket Regeringsbeslut I:1 Justitiedepartementet 2015-12-11 Ju2015/01326/SIM (delvis) Ju2015/09711/SIM Migrationsverket 60170 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Migrationsverket Riksdagen

Läs mer

A2018/01420/SV. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2018/01420/SV. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 2018-06-28 A2018/01420/SV Arbetsmarknadsdepartementet Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:23 2017-12-13 Ku2017/02582/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110

Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET... 3 1.1 MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats...

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april

Läs mer

Trygghetssystemen utomlands

Trygghetssystemen utomlands Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU11 Trygghetssystemen utomlands Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet en framställning av Riksrevisionens styrelse angående trygghetssystemen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren. och uppföljning. 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren. och uppföljning. 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Arbetsmarknadspolitik Regeringsbeslut III 14 Näringsdepartementet 2005-12-15 N2005/9987/A N2005/10090/BS (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 642 22 KATRINEHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 1 2016-07-07 N2016/04784/RTS Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och 1:4 Europeiska regionala

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:7 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4253/SAM S2015/04530/RS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 1bilaga Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ~ -~ --- - REGERINGEN 2014-12-22 Regeri ngsbeslut 12 :N"2014/5377/E:N"T Box 45184 104 30 Stockholm m.fl. Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2010-12-22 Dnr 2010/710 2010:29 Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande 2016:4 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande Marknadsområde Södra Mälardalen Östergötland Granskning initierad av IAF Dnr: 2014/731 Arbetsförmedlingen Huvudkontor

Läs mer

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan

Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2006-12-23 2006:23 Informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, CSN och Försäkringskassan 2 I regleringsbrevet för 2006 har regeringen gett IAF ett återrapporteringsuppdrag gällande det elektroniska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet Regeringsbeslut III:35 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04961,05002/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05984/UH Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Datainspektionens beslut

Datainspektionens beslut Beslut 2007-12-20 D n r 998-2007 Datainspektionen Er beteckning 41791-2007 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftsiagen (1998:204) Datainspektionens beslut 1. Rutiner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Fi2018/00740/KO. Fastighetsmäklarinspektionen Box Karlstad

Fi2018/00740/KO. Fastighetsmäklarinspektionen Box Karlstad Regeringsbeslut II 2-04-05 Fi/00740/KO Finansdepartementet Fastighetsmäklarinspektionen Box 5045 650 05 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Fastighetsmäklarinspektionen Riksdagen har för budgetåret

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer