1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)"

Transkript

1 1 (12) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Dnr 2012/703M0 1 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheterna årligen lämna budgetunderlag till regeringen med förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande räkenskapsåren. Härmed överlämnar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) budgetunderlag för perioden Arbetslöshetskassan Alfas synpunkter och brev angående kassans ekonomi bifogas i särskild bilaga (ALFA dnr S13/1), se bilaga 1. En förteckning över IAF:s gällande föreskrifter bifogas i bilaga 2. I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort beslutat. I arbetet har Carina Wiksholm, Ingrid Boström, Lars Seger, Edvard Käll, Kajsa Lundgren och Annelie Nilsson deltagit. I den slutliga beredningen av detta ärende har Jessica Idbrant, Ulf Staffansson, Gunilla Wandemo och Peter Wikhagen deltagit. Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Postadress Besöksadress Växel Fax Webbplats Box 210, Katrineholm Hantverkaregatan

2 2 (12) Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) Sammanfattning IAF hemställer att regeringen till IAF:s förvaltningsanslag anvisar år 2014: kronor år 2015: kronor år 2016: kronor till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar år 2014: kronor år 2015: kronor år 2016: kronor ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på kronor ger IAF möjlighet till en anslagskredit på kronor prövar möjligheten att utvidga bemyndigandet för branschspecifika regler.

3 3 (12) 2 IAF:s förvaltningsanslag (utgiftsområde 14 anslag 1:8 ap 1) IAF hemställer att regeringen till IAF:s förvaltningsanslag anvisar o kronor 1 för år 2014 o kronor för år 2015 o kronor för år 2016 ger IAF möjlighet till en räntekontokredit på kronor ger IAF möjlighet till en anslagskredit på kronor. 2.1 Utgångspunkter för IAF:s verksamhet och utveckling IAF:s interna styrning utgår sedan 2010 från fyra verksamhetsgrenar: Förtydliga regelverket Tillsyn Förvaltning Uppföljning Utveckling och effektivisering av IAF:s interna styrning och arbetsmetoder fortsätter löpande. IAF har sedan starten haft en relativt hög personalrörlighet. IAF har i olika sammanhang redovisat orsakerna till detta och vilka insatser som myndigheten gör för att skapa en mer balanserad personalrörlighet. Den senaste redovisningen finns i IAF:s Årsredovisning för Verksamhetsåret 2012 gav IAF:s kompetensförsörjningsinsatser resultat och personalrörligheten kunde balanseras. IAF har därmed kunnat fullfölja planeringen för 2012 och har upparbetat 55,5 miljoner kronor av anvisat förvaltningsanslag på 55,8 miljoner kronor. För 2012 planerade IAF att använda stora delar av överföringsbeloppet från år 2011 (1,7 miljoner kronor) för olika projekt, bland andra projektet EESSI (system för elektroniskt utbyte av information mellan socialförsäkringsinstitutionerna i Europa). EU-kommissionen beslutade dock att temporärt låta detta utvecklingsarbete vila. Även några andra interna utvecklingsprojekt har, av olika skäl, vilat eller senarelagts. Detta påverkade IAF:s samlade anslagsförbrukning år I IAF:s interna utvecklingsarbete ingår att pröva vilka ytterligare delar av IAF:s interna stöd som kan läggas över på den nya servicemyndigheten Statens Servicecenter. Denna prövning gör myndigheten utifrån syftet att få en ökad effektivitet och att minska den sårbarhet som finns i en myndighet av IAF:s 1 Yrkande i enlighet med regeringens budgetproposition för 2013 (prop. 2012/13:1)

4 4 (12) storlek. Angelägna funktioner i myndighetens interna stöd kan inte alltid säkerställas genom att dubblera vissa funktioner och anställa ytterligare egen personal. IAF:s erfarenhet från den verksamhet som sedan tidigare utförs av externa leverantörer visar att en prövning av vad som kan läggas ut på dem alltid måste vara ett alternativ. IAF prövar för närvarande hur myndighetens lokalkostnader kan reduceras. Lokalkontraktet för huvudkontoret i Katrineholm går ut under Myndigheten undersöker alternativa lokaler i Katrineholm och förbereder samtidigt ett mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler. Lokalkontraktet för IAF:s filial i Stockholm löper ytterligare tre år. Dessa lokaler har visat sig vara nödvändiga för att klara IAF.s kompetensförsörjning och behovet av en mötesplats med olika aktörer i Stockholm. I dessa lokalerna finns också gästarbetsplatser för medarbetare från Katrineholm, som används i samband med uppdrag i Stockholm. Tillsyn och uppföljning IAF bedömer att betydande resurser behöver avsättas från 2014 för både tillsyn och uppföljning av de förändringar som sker till följd av proposition 2012/13: 12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen. De nämnda förändringarna kan också leda till mer omfattande insatser inom verksamhetsgrenen Förtydliga regelverket i form av föreskriftsarbete och domstolsärenden. IAF:s IT-stöd och databaser, till exempel databaserna ASTAT och Statistikdatabasen, måste utvecklas och anpassas till regelförändringarna. Skulle IAF:s uppdrag att ta in den så kallade arbetslöshetsavgiften från arbetslöshetskassorna upphöra, kräver detta också systemförändringar i IAF:s IT-stöd. 2.2 IAF:s samlade resursbehov för 2014, 2015 och 2016 Utifrån ovanstående motivering anhåller IAF om att regeringen anvisar förvaltningsmedel för 2014, 2015 och 2016 som motsvarar nivån på anslaget år IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kortsiktiga likviditetsbehovet IAF kan komma att ha. Det grundas på utbetalningar under en och samma månad (30 dagar). Räntekontokrediten bör därmed vara kronor. IAF bedömer vidare att en anslagskredit på 3 procent av anslaget är rimlig. Således bör anslagskrediten vara kronor.

5 5 (12) 3 Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetslöshetskassan Alfa (utgiftsområde 14 anslag 1:9 ap 3) IAF hemställer att regeringen till anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet anvisar år 2014: kronor år 2015: kronor år 2016: kronor För 2013 uppgår Bidrag till administration av grundbeloppet till kronor. I budgetpropositionen för beräknar regeringen anslaget till kronor för 2014, kronor för 2015 och kronor för Arbetslöshetskassan Alfa har också rätt att ta ut en avgift av dem som får ersättning enligt grundförsäkringen och som inte är anslutna till någon arbetslöshetskassa. Avgiften ska bidra till att täcka arbetslöshetskassans förvaltningskostnader för denna grupp ersättningsberättigade. 3 Sedan den 1 juli 2010 är storleken på denna avgift 24 kronor per ersättningsdag. Avgiftens storlek meddelade IAF i en föreskrift efter förslag från arbetslöshetskassan Alfa. Ingen ändring av avgiften har skett sedan dess. IAF:s tidigare bedömning av problemen med arbetslöshetskassan Alfas kostnadsfördelningsmodell och behovet av en omprövning av finansieringen av kassans administration av grundbeloppet kvarstår 4. IAF har i budgetunderlagen för och bedömt det som ytterst angeläget att regeringen gör en översyn av det avtal som ursprungligen tecknades år 1997 mellan regeringen och arbetslöshetskassan Alfa, och som ändrades år Även i detta fall kvarstår IAF:s tidigare bedömning. IAF har således inte ett tillräckligt tydligt underlag för att pröva behovet av en eventuell 2 Prop. 2012/13:1. 3 Lagen (1997:236) om arbetslöshetskassor, Se Fördelningsmodell för anslagsnivåerna för bidrag till administration av grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen, IAF 2009:7. 5 Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), IAF dnr 2010/ Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), IAF dnr 2010/ Ändring av avtal den 11 december 1997 mellan staten och den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa, Regeringskansliet dnr A97/3894/A, nr 2004/9457/A.

6 6 (12) förändring av nivån på statsbidraget för administration av grundbeloppet för IAF redovisar därför i detta budgetunderlag en anslagsnivå för anslaget Bidrag till administration av grundbeloppet på samma nivå som regeringen anger i budgetpropositionen för Arbetslöshetskassan Alfa har, i det underlag som bifogas 8, särskilt framfört att det är av vikt att ett nytt avtal för administrationen av grundbeloppet kommer till stånd. 8 Alfakassans brev till IAF (Dnr S13/1)

7 7 (12) 4 Förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår att myndigheten genom ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) får ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om prövning av arbetsvillkoret för anställda eller personer med anställningsliknande förhållanden, som har ett arbete som kräver förberedelseeller repetitionstid och där sådan tid inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande. Vidare föreslår IAF att myndigheten genom ändringar i samma lag och förordning får ett bemyndigande att bestämma ett schabloniserat timlönebelopp vid artistiskt arbete, samt att ålägga berörda arbetslöshetskassor att tillhandahålla underlag för beräkningen av timlönebeloppet. Bakgrund Artister som till exempel sångare, skådespelare och musiker får ofta ett fast arvode eller gage för en föreställning eller ett uppträdande, och inte lön för ett visst antal timmar. Gaget täcker normalt även förberedelse- och repetitionstid. Sedan lång tid tillbaka har tillsynsmyndigheten (tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen, numera IAF) godkänt så kallade branschtillämpningsavtal, enligt föreskrifter som myndigheten beslutat om. Dessa har tagits fram av arbetslöshetskassor vars medlemmar utövar arbeten som kräver förberedelse- eller repetitionstid. I avtalen anges hur sådant arbete ska tillgodoräknas när arbetslöshetskassan prövar om arbetsvillkoret är uppfyllt, om antalet timmar inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande. I förarbetena till ALF uppmärksammades det grundproblem som utgör bakgrunden till de aktuella föreskriftsbestämmelserna (prop. 1996/97:107, s. 109 f.).regeringen konstaterade, i fråga om prövning av arbetsvillkoret, att vissa grupper av arbetstagare vanligtvis inte får lön för ett visst antal timmar, utan för en viss arbetsinsats som kan kräva ett stort mått av förberedelsetid. Att beräkna arbetsvillkoret utifrån till exempel ett kort framträdande ger därför ofta inte en rättvisande bild av den verkliga arbetsinsatsen. Hänsyn bör därför tas till bland annat repetitionstid och annan förberedelsetid vid prövning av arbetsvillkoret. Vidare angavs att den omräkningstabell som Arbetsmarknadsstyrelsen tillämpar för att fastställa antalet ersättningsdagar för konstnärligt arbete, kunde vara ett stöd för att utforma sådana regler. Regeringen uttalade också att det säger sig självt att för sådan --- tid som bör få tillgodoräknas i arbetsvillkoret inte samtidigt får lämnas arbetslöshetsersättning. Med hänsyn till de skiftande villkor som gäller för uppdragstagare och arbetstagare med liknande arbetsförhållanden i detta avseende, ansåg regeringen att reglering inte borde ske i lag utan var en fråga för de rättstillämpande myndigheterna. IAF har inte godkänt något branschtillämpningsavtal sedan Detta skedde då efter en begäran från Teaterverksammas arbetslöshetskassa (TAK) 9. Innan dess har branschtillämpningsavtal godkänts av Arbetsmarknadsstyrelsen Numera Unionens arbetslöshetskassa.

8 8 (12) och 1999 efter begäran av TAK respektive Musikernas arbetslöshetskassa. Till detta kommer att Musikernas arbetslöshetskassa 10 under 2012, i en skrivelse till IAF, har angett att de inte kommer att tillämpa en del av det avtal som Arbetsmarknadsstyrelsen tidigare godkänt. Redan dessa omständigheter ger en fingervisning om att det nuvarande systemet för godkännande av branschtillämpningsavtal knappast är ändamålsenligt som verktyg för att ge arbetslöshetskassorna incitament att tillämpa en gemensam praxis i de aktuella frågorna. Utöver detta kan noteras att avtalen inte är allmänt tillgängliga för till exempel enskilda kassamedlemmar, samt att IAF med nuvarande konstruktion saknar möjlighet att ta initiativ till nödvändiga ändringar. Det är därför IAF:s uppfattning att det bör framgå av författningsbestämmelser under vilka förutsättningar förberedelse- och repetitionstid får tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, i de fall uppgifter om sådan tid saknas i arbetsgivarintyget. IAF bör få ett bemyndigande att meddela föreskrifter i ämnet. Det finns även sedan länge föreskrifter, som IAF och tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen har beslutat om, som anger att en sökande som utövar konstnärligt arbete, förutom arbetad tid, även ska redovisa inkomsten av sådant arbete på kassakorten. Detta för att göra det möjligt att beräkna en korrekt ersättning vid deltidsarbetslöshet, genom att höga gager, som även ersätter förberedelsetid, räknas om till att motsvara flera dagars arbete, under vilka den sökande inte är berättigad till arbetslöshetsersättning. Inkomsten omvandlas till timmar genom att den divideras med ett så kallat schabloniserat timlönebelopp. Efter begäran från någon av de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar konstnärligt arbete ska det schabloniserade timlönebeloppet godkännas av IAF med utgångspunkt i de avtal som gäller för motsvarande arbeten som anställd. IAF har den 14 november 2012, efter att Unionens Arbetslöshetskassa kommit in med en begäran om förändrat timlönebelopp, beslutat att från och med den 1 januari 2013 höja timlönebeloppet som gällt sedan den 11 november Tanken bakom systemet med ett schabloniserat timlönebelopp är rimligen att detta kontinuerligt ska anpassas till gällande avtal på arbetsmarknaden. IAF saknar i dag möjlighet att på eget initiativ regelbundet pröva timlönebeloppets storlek. Det är IAF:s uppfattning att det schabloniserade timlönebeloppet bör framgå av författningen. IAF bör få ett bemyndigande i ämnet. Begäran Mot den anförda bakgrunden hemställer IAF att regeringen antar följande författningsförslag: 12 a ALF Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 10 Numera Handelsanställdas arbetslöshetskassa. 11 IAF:s beslut 2012/332

9 9 (12) närmare föreskrifter om prövning av arbetsvillkoret för anställda eller personer med anställningsliknande förhållanden, vilka har ett arbete, som kräver förberedelse- eller repetitionstid och där sådan tid inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande. 2 b ALFFo Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om prövning av arbetsvillkoret för anställda eller personer med anställningsliknande förhållanden, vilka har ett arbete som kräver förberedelse- eller repetitionstid och där sådan tid inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande. 38 b ALF Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om storleken på ett schabloniserat timlönebelopp, som ska användas för att räkna om inkomst av artistiskt arbete till timmar vid beräkning enligt den av regeringen fastställda omräkningstabellen samt ålägga de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar artistiskt arbete att årligen vid viss tidpunkt tillhandahålla underlag för beräkningen av timlönebeloppet. 10 a ALFFo Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om storleken på ett schabloniserat timlönebelopp, som ska användas för att räkna om inkomst av artistiskt arbete till timmar vid beräkning enligt den av regeringen fastställda omräkningstabellen samt ålägga de arbetslöshetskassor vars verksamhetsområde omfattar artistiskt arbete att årligen vid viss tidpunkt

10 10 (12) tillhandahålla underlag för beräkningen av timlönebeloppet. Kommentar 12 a ALF Bemyndigandet är nytt och avser en särreglering för prövningen av arbetsvillkoret för vissa arbetstagare som vanligen inte får lön för ett visst antal timmar, utan för en arbetsinsats som kan kräva ett stort mått av föreberedelse- och repetitionstid. Att beräkna arbetsvillkoret utifrån exempelvis ett kort framträdande ger oftast inte en rättvisande bild av den verkliga arbetsinsatsen 12. De arbetstagare som det här kan vara fråga om är personer som arbetar som sångare, skådespelare, musiker, regissörer, koreografer och även föredragshållare. Bemyndigandet gäller för dem inom dessa yrkesgrupper som har anställning eller anställningsliknande förhållanden och endast i de fall tid för förberedelse eller repetition inte redovisas i arbetsgivarintyg eller liknande. Kommentar 38 b ALF Bemyndigandet avser bestämmandet av storleken på ett schabloniserat timlönebelopp. Artister som sångare och skådespelare med flera får normalt ett gage för att delta i en produktion men har vanligen inte någon arbetstid i timmar per dag eller vecka. För att kunna omvandla gaget till arbetade timmar behövs ett så kallat schabloniserat timlönebelopp. Ett sådant timlönebelopp bör fastställas för varje år, men enligt nu gällande system sker inte detta. Berörda arbetslöshetskassor bör därför årligen vid en viss tidpunkt lämna in underlag till regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, för bestämmande av schablonbeloppets storlek, som bör framgå av författning. 12 Se Prop. 1996/97:107, s. 109 f.

11 11 (12) Bilaga 1 Utgiftsområde 14 arbetsmarknad Utgiftsområde 14: arbetsmarknad År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Utfall Prognos Beräkn Beräkn Beräkn Anslag ap 3 Bidrag till administration av grundbeloppet * ap 1 IAF anslag ** Avgiftsbelagd verksamhet som inte disponeras av IAF: Inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassan *** Arbetslöshetsavgift (från juli 2008) **** * Bidrag till administration av grundbeloppet och förvaltningsanslaget för perioden följer regeringens budgetproposition för ** Beloppet för 2012 omfattar förvaltningsanslaget på tkr och anslagssparandet från föregående år på tkr *** Finansieringsavgiften beräknas med en faktor 1,31 x antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna x den genomsnittliga dagpenningen under månaden (för beräkningsunderlag, se LAK 48). Den prognostiserade Finansieringsavgiften baseras på en rak framskrivning av antalet medlemmar om per månad och en genomsnittlig dagpenning om 614 kr per månad. **** Arbetslöshetsavgiften beräknas med 33 procent av den av kassan under månaden utbetalade inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen minus 50 kronor per icke arbetslös medlem (för beräkningsunderlag, se LAK 48 a). Den prognostiserade Arbetslöshetsavgiften baseras på Arbetsförmedlingens prognos för utbetalda inkomstrelaterade ersättningsdagar och ett antagande om att fem procent av medlemmarna är arbetslösa.

12 12 (12) Bilaga 2 Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Utfall/ prognos Förslag Beräkn Beräkn IB lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav investering i materiella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantagande för nyupplåning 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 14, Anslag 14:01 ap 1 IAF Förvaltningskostnader Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret IAF bedömer att kreditutrymmet på räntekontot bör motsvara det kortsiktiga likviditetsbehovet IAF kan komma att ha. Det grundas på utbetalningar under en och samma månad (30 dgr). Räntekontokrediteten bör därmed vara tkr. Anslagskredit på ramanslag IAF bedömer att en anslagskredit på 3 procent av anslagets storlek är rimlig. Således bör anslagskrediten vara cirka tkr. Ränteantagande IAF följer Riksbankens räntebana avrundat till närmaste jämna procent för bedömning av beräknad ränteutgift

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (10) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2011 2013 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2010-02-26 1 (11) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen REMISSYTTRANDE 1 (4) 2014-03-24 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64), A2013/3986/A Sammanfattning Sammanfattande

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet

Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet 2008-04-04 1 (5) IAF Informerar Nr 2 Nya regler om rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet Den 7 april 2008 träder nya regler med förändringar i rätten till ersättningen vid deltidsarbetslöshet

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (6) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (6) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (6) Beteckning 1. Säkerställande av samlingarnas långsiktiga

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Budgetunderlag för

Budgetunderlag för KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2018 2020 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2016-02-16 Dnr 75/2017 1 (9) Budgetunderlag för budgetåren 2018, 2019 och 2020 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Budgetunderlag

Budgetunderlag Årsplan 2007 maj juni juli augusti september oktober november december v.27 v.36 v.45 v.40 1 l v.14 2 o 3 t 3 s 4 m v.23 4 o 5 t 5 s 6 m v.32 6 t 7 f 7 s 8 m v.41 8 t 9 f 4 f 5 t 6 7 8 5 l 6 7 v.37 v.46

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 2 Näringsdepartementet -11-05 N/07690/SUN N/02178/SUN (delvis) Bolagsverket 851 81 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter Regeringsbeslut III 5 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statens servicecenter FE152 80127Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens servicecenter Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 13 Näringsdepartementet 2011-12-22 N2011/7273/ENT N2011/7416/KLS(delvis) N2011/1625/ENT m.fl. Sebilaga1 Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Budgetunderlag för för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Budgetunderlag för för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Dnr 2007/252 M0 Översänds till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret

2 (7) Beteckning. Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 2 (7) Beteckning Sändlista: Finansdepartementet Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret 3 (7) Beteckning INLEDNING Under en följd av år har allmänna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor

Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA 1 (16) Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Underlagspromemoria om det finansiella flödet i arbetslöshetsförsäkringen och IAF:s sanktioner mot arbetslöshetskassor PROMEMORIA

Läs mer

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar 2014:2 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/261 Arbetslöshetskassornas medlemsavgiftsfordringar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor

Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Regeringsbeslut 3 2009-06-25 A2009/2009/AE Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen 113 43 Stockholm Uppdrag att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Ärendet Regeringen får

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

Budgetunderlag för för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Budgetunderlag för för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF 2008-02-28 Dnr 2008/297 M0 Översänds till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer