Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr :110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolverket. Budgetunderlag. 2 (13) Dnr 10-2009:110"

Transkript

1

2 2 (13) 1 NUVARANDE OCH KOMMANDE VERKSAMHET MYNDIGHETENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING... 3 Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser... 3 Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag... 4 Slutsats VERKETS ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA KONSEKVENSER AV MYNDIGHETSOMBILDNINGEN... 5 Upplysningstjänsten... 5 Merkostnader genom verksamhet från Myndigheten för skolutveckling (MSU)... 6 Immateriella anläggningstillgångar ANVÄNDANDE AV ANSLAGSBEHÅLLNING PÅ ANSLAG 1:5 AP SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH HEMSTÄLLAN FÖRSLAG TILL FINANSIERING AV SKOLVERKETS VERKSAMHET ANSLAG, AVGIFTSINKOMSTER OCH ÖVRIGA INKOMSTER SOM DISPONERAS (TKR) ANSLAGSBEHÅLLNING PÅ MER ÄN TRE PROCENT (TKR) :5 ap 3 Utveckling av skolväsende etc INVESTERINGSBEHOV I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR) RÄNTEKONTO MED KREDIT ANSLAGSKREDIT PÅ RAMANSLAG BEMYNDIGANDEN... 12

3 3 (13) 1 Nuvarande och kommande verksamhet Under de kommande åren genomförs omfattande reformer inom det svenska utbildningsområdet och Skolverket har en viktig roll i genomförandet av dem. Samtidigt innebär verkets nya uppdrag, sedan 1 oktober 2008, ett omfattande stöd till huvudmännens och verksamheternas utveckling genom till exempel fortbildning och stöd till utveckling inom nationellt prioriterade områden. Myndighetens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet förväntas också öka i omfattning, inte minst som en följd av Sveriges engagemang i internationella studier. 1.1 Myndighetens långsiktiga finansiering Skolverket vill initiera en diskussion om myndighetens långsiktiga finansiering. De olika reformer som genomförs innebär ett ökat förvaltningsåtagande för Skolverket som inte täcks av tidsbegränsade särskilda medel. Relationen mellan förvaltningsanslaget och utvecklingsanslag och andra anslag behöver också belysas. Ett långsiktigt behov av ytterligare resurser Framöver kommer myndigheten att hantera flera nya uppgifter. Det nationella provsystemets utökning medför exempelvis ökade kostnader för konstruktion, ITutveckling samt analys och uppföljning. Kursplaner med angivelser av centralt innehåll kommer att kräva mer resurser för att hålla dem aktuella och för att de nationella proven ska svara mot dem. Därtill kommer en omfattande produktion av allmänna råd samt kommentar- och stödmaterial med anledning av de genomgripande förändringarna av betyg, läroplaner och kursplaner. Skolverket har vidare flera tidsbegränsade utvecklingsuppdrag inom exempelvis jämställdhet, matematik och språk-, läs- och skrivutveckling. Trots att särskilda resurser tillförs under uppdragstiden tillkommer i flera fall merkostnader för uppföljning, information och stöd även efter att uppdraget rapporterats till regeringen. I samband med flera regeringsuppdrag utvecklar Skolverket IT-baserade lösningar. Förvaltningskostnaderna för dessa system kvarstår även efter att den tillfälliga finansieringen av uppdragen har upphört. Genom olika regeringsuppdrag har målgruppen för Skolverkets information också vidgats till att även omfatta föräldrar och elever. Detta ställer ökade krav på informationens utformning, innehåll och omfattning. Ovan beskrivna förändringar leder till ökade kostnader för förvaltning och underhåll. De tillfälliga resurser för utveckling och implementering som avsätts täcker inte det långsiktiga behovet. Statens roll när det gäller styrningen av förskolan, skolan och vuxenutbildningen och stödet till dess utveckling har förändrats över åren. När Skolverket inrättades 1991 var myndighetens roll i första hand att följa upp och utvärdera verksamheterna samt att upprätta kursplaner och ansvara för ett begränsat antal nationella prov.

4 4 (13) Successivt har statens styrning blivit allt mer omfattande och mångfacetterad. Skolverket har omorganiserats vid ett antal tillfällen sedan nittiotalet men förvaltningsresurserna för det som idag finns inom Skolverkets verksamhet har inte anpassats till dessa förändringar. I samband med omorganisationen tillfördes myndigheten särskilda medel för arbetet med det nationella provsystemet och för uppföljning och utvärdering av elevers kunskap. De extra medlen täcker delvis ovan beskrivna behov, men myndigheten bedömer att de på lång sikt inte är tillräckliga. En viktig förklaring till detta är de ovan redovisade förändringarna. Dessutom har verkets kostnader för intern stödverksamhet inte minskat i omfattning trots att bemanningen har minskat på myndigheten. Skälet är att Skolverket vid omorganisationen 2008 inte nybildades utan ombildades. Resurserna för internt stöd kunde därför inte omedelbart anpassas till den nya dimensioneringen. Skolverket har inlett ett arbete för att se över resurserna för internt stöd. Myndigheten vill dock påpeka att den tillkommande verksamheten är mer mångfacetterad och styrd av tidsbegränsade uppdrag än verksamheten som fördes till Skolinspektionen. Den kräver därför mer resurser för ledning, planering, uppföljning och upphandling. Ytterligare en förklaring är nedan beskrivna kostnader för upplysningstjänst och omställning. De extra medel som tillfördes har därför inte fullt ut kunnat användas till ändamålet. Balansen mellan förvaltnings- och sakanslag Förhållandet mellan myndighetens förvaltnings- och utvecklingsanslag behöver också ses över. Allt fler uppdrag i särskild ordning med särskilda resurser riskerar att skapa en obalans mellan förvaltnings- och utvecklingsanslag. Även om myndigheten ges särskilda förvaltningsresurser via utvecklingsanslagen påverkas förvaltningsanslaget genom ökade kostnader för exempelvis IT och administration och anslaget har inte kompenserats för dessa ökade kostnader. Myndigheten anlitar ofta tidsbegränsad personal för att genomföra uppdragen. Att anlita en för stor andel visstidsanställd personal är ofta ineffektivt eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens för kortare uppdrag och medför också att mycket resurser måste avsättas för rekrytering. Skolverket föreslår därför en omfördelning av resurser från utvecklingsanslag till förvaltningsanslaget för att effektivisera myndighetens resursanvändning. Slutsats Det är i detta sammanhang för tidigt att redovisa en beräkning av vilka långsiktiga merkostnader som följer av Skolverkets förändrade uppdrag och till följd av den kommande reformeringen av skolan. Skolverket vill dock redan nu göra regeringen uppmärksam på konsekvenserna av ovan beskrivna förändringar, samt peka på behovet av en genomgripande diskussion om Skolverkets förvaltningsanslag.

5 5 (13) 1.2 Verkets åtgärder för att minska kostnaderna För att inom ramen för tilldelade anslag söka frigöra resurser pågår sedan 2007 ett arbete med att utveckla verkets IT-system, den så kallade Nya målmiljön. Utvecklingen förväntas på sikt leda till kostnadseffektiviseringar både vad gäller interna processer och IT-drift. Utöver denna effektivisering avser verket att se över den interna stödverksamhetens ändamålsenlighet och omfattning efter omorganisationen års omorganisation och det nya uppdraget har dock medfört att denna verksamhet inte har kunnat prioriteras, varför besparingsförslag inom befintlig ram inte har varit möjliga i detta skede. 1.3 Konsekvenser av myndighetsombildningen I de två föregående årens budgetunderlag har Skolverket framfört att regeringen bör tillföra resurser för ökade kostnader i samband med myndighetsombildningen. Efter genomförd omorganisation kan verket konstatera att behovet kvarstår. Skolverket hemställer därför om att i första hand cirka fyra miljoner kronor per år permanent tillförs myndighetens förvaltningsanslag från och med Utöver detta hemställer myndigheten om ett särskilt tillskott om cirka nio miljoner kronor under Sammanfattningsvis hemställer Skolverket om följande tillskott av medel med anledning av myndighetsombildningen: Anslag 1:1 ap 1 (mnkr) Upplysningstjänsten Merkostnader MSU Immateriella anläggningstillgångar Totalt (2009) Tillfälligt (2009) 3,6 5 8,6 Permanent per år från Totalt 4 3,6 5 12,6 Nedan följer förklaringar till de ökade kostnaderna med anledning av myndighetsombildningen. Upplysningstjänsten I samband med ombildningen antogs att såväl Skolverket som Skolinspektionen skulle ha någon form av upplysningstjänst för att besvara frågor via e-post och telefon från allmänheten och berörda målgrupper. I beräkningsunderlaget för de nya myndigheterna förutsattes att informationsansvaret skulle delas lika. Hälften av de medel som dåvarande Skolverket avsatte för upplysningstjänsten överfördes därför till Skolinspektionen. Enligt myndigheternas nya instruktioner omfattar Skolinspektionens informationsansvar endast information om den verksamhet de bedriver och resultaten av denna, medan Skolverket har fått ett bredare ansvar för information om hela skolsektorn. En stor del av de frågor Skolverket får handlar om vad gäller?. Skolverket behöver därför inte bara kunskap om gällande lagar och regler utan också om Skolinspektionens tolkningar och ställningstaganden. Antalet inkomna e-post och telefonsamtal till Skolverket under sista kvartalet 2008 har legat på samma nivå som tidigare år vilket indikerar att omfattningen inte minskat på grund av ombildningen. Det finns således ett stort externt tryck och under

6 6 (13) 2008 har upplysningstjänsten haft svårt att klara en rimlig servicenivå, då kötiden för att få svar per telefon ofta har varit mycket längre än fem minuter och många har fått vänta på e-postsvar i långt mer än tre dagar. Skolverkets upplysningstjänst kostade år 2007 cirka åtta miljoner kronor och uppskattningsvis fyra miljoner kronor av dessa överfördes till Skolinspektionen. Skolverket bedömer att omfattningen av upplysningstjänsten bör vara på samma nivå som innan ombildningen, varför verket bör tillföras fyra miljoner kronor årligen. Permanent behov av medel: 4 mnkr (2009-), 1:1 ap 1 Merkostnader genom verksamhet från Myndigheten för skolutveckling (MSU) Genom att MSU:s verksamhet fördes över till Skolverket har Skolverket också övertagit ansvaret för olika webbplatser. Webbplatserna bygger på programvaror som det tidigare Skolverket inte använt och haft kompetens för. Verket har därför behövt rekrytera personal för att administrera dessa. Vidare använde MSU extern leverantör av den fysiska driften av IT-utrustning. Skolverket kommer åtminstone under en övergångsperiod behöva använda den externa driftleverantören. Till detta kommer underhållsavtal för de hård- och programvaror som används för de system som användes av MSU. Sammantaget innebär detta merkostnader för Skolverket motsvarande 3,6 miljoner kronor. Skolverket arbetar för att på sikt integrera verksamheten i ordinarie drift. Tillfälligt behov av medel 2009: 3,6 mnkr, 1:1 ap 1 Immateriella anläggningstillgångar Skolverket har utvecklat IT-system som stöd för tillsyn, inspektion och tillståndsprövning. Dessa system togs fram utifrån de behov som fanns för verksamheten när den bedrevs i Skolverkets regi. Skolverkets värdering av systemen uppgick under våren till tolv miljoner kronor. Genom myndighetsombildningen överfördes tillsyn, inspektion och tillståndsprövning till Statens skolinspektion. Inspektionen gjorde bedömningen att ANIS inte hade ett framtida värde för deras verksamhet. Skolverket har med anledning av detta fått en extra kostnad, om fem miljoner kronor, på grund av nedskrivning av utvecklingsprojektet ANIS. Kostnaden för nedskrivning uppstod under 2008 vilket påverkade Skolverkets anslagssparande och därmed även budgeten för Tillfälligt behov av medel 2009: 5 mnkr (2009), 1:1 ap Användande av anslagsbehållning på anslag 1:5 ap 3 Skolverket hemställer om att få använda anslagsbehållningen utöver tre procent på anslag 1:5 ap 3, som redovisas i avsnitt 3.2, enligt nedan. - IT-baserade nationella prov Ett intensivt arbete pågår med att utveckla nationella prov för årskurs 3 i matematik samt svenska och svenska som andraspråk, nya nationella ämnesprov i biologi, fysik, kemi samt nationella prov i sfi. Utökningen av det nationella provsystemet är

7 7 (13) omfattande och förvaltningen av systemet kommer att ställa stora krav på en god infrastruktur. En viktig beståndsdel i den framtida hanteringen av proven är den IT-plattform (vidare kallad bedömningsplattformen) som Skolverket utvecklar. I bedömningsplattformen ska funktioner för att konstruera, distribuera och tillhandahålla prov finnas. Syftet med att använda en bedömningsplattform för att tillhandahålla prov och bedömningsmaterial är dels att underlätta åtkomsten till material så att de kan användas när behovet finns, dels att minska hanteringskostnader och kostnader för tryck och distribution. Ett exempel på nya tekniska krav är uppdraget att utarbeta slutprov för sfi-kurserna B, C och D. Dessa prov ska införas successivt under Enligt uppdraget ska proven vara baserade på IT-lösningar. Skolverket får enligt regleringsbrevet för 2009 använda medel för att utforma och fastställa nationella prov i svenskundervisning för invandrare. Dessa medel täcker enbart själva utvecklingskostnaderna för proven, men inte den del av uppdraget som anger att proven ska vara baserade på IT-lösningar. Utvecklingen av en bedömningsplattform är mycket kostsam. För budgetåret 2008 användes 10 miljoner kronor av Skolverkets investeringsram kommer cirka 14 miljoner kronor att tas i anspråk av investeringsramen. Eftersom utvecklingen av bedömningsplattformen tar så stor del av Skolverkets investeringsutrymme i anspråk får andra viktiga IT-projekt stå tillbaka. Skolverket hemställer därför om särskilda medel för att finansiera utvecklingen av bedömningsplattformen. Kostnaderna beräknas till cirka 14 miljoner kronor under 2009 och cirka 1 miljoner kronor per år under 2010 och Om myndigheten tillförs dessa medel bör det av regeringens beslut tydligt framgå att de får användas till immateriella anläggningstillgångar och att Skolverket därmed kan göra ett undantag från huvudregeln i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) om lånefinansiering i Riksgälden. Ett alternativ till att medel tillförs under 2009 och 2010 är att regeringen istället tillför medel för framtida avskrivningskostnader. De framtida kostnaderna för avskrivningar under perioden beräknar Skolverket till cirka 3 miljoner kronor per år och därefter cirka 2,4 miljoner kronor för åren 2013 och Behov av medel: Alternativ 1- Särskilda medel (1:5 ap 3) 14 mnkr 2009, 1 mnkr 2010, 1 mnkr 2011 Alternativ 2 Medel till avskrivning (1:1 ap 1) (mnkr) Avskrivning ,4 2,4 - Reformer inom grund- och gymnasieskolan Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta nya läroplaner med kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer (U2009/312/S) samt att utarbeta en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan (U2009/149/G). Ytter-

8 8 (13) ligare uppdrag förväntas inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Myndigheten bedömer att det finns ett behov av att förstärka de påbörjade reformuppdragen och föreslår därför att delar av anslagsbehållningen kan användas till detta ändamål. Ett skäl är att Skolverket förväntas presentera förslag till nya läroplaner för alla obligatoriska skolformer samtidigt, vilket ställer krav på en parallell projektorganisation. - Forskningsspridning Myndigheten kommer under 2009 att bedriva en verksamhet som ska bevaka, sammanställa och sprida resultat av forskning och annan systematiskt framtagen kunskap till berörda målgrupper. Insatser inom området är efterfrågade av målgrupperna och det är av stor vikt att Skolverket kan tillgodose de behov som finns inom förskole- och skolområdet av en mer samlad tillgång till information om till exempel utvärderade och kvalitetsgranskade metoder och arbetssätt. Skolverket har avsatt resurser under året, men myndigheten bedömer att ytterligare medel bör tillföras ändamålet. - Kvalitet i fritidshemmen Myndigheten har i lägesbedömningen för 2008 pekat på behovet av insatser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen. Skolverket har i årets verksamhetsplanering inte kunnat prioritera detta område i den omfattning som har varit önskvärd. Medel från anslagsbehållningen skulle kunna finansiera utökade insatser inom området. 2 Sammanfattande slutsatser och hemställan Skolverket hemställer att: - En genomgripande diskussion om myndighetens långsiktiga finansiering påbörjas. - Myndigheten kompenseras med cirka nio miljoner kronor under 2009 för omställningskostnader i samband med omorganisationen samt fyra miljoner kronor årligen för merkostnader för upplysningstjänsten. - Skolverket får använda anslagssparandet som överstiger 3 procent, på anslag 1:5 anslagspost 3, enligt förslag ovan.

9 9 (13) 3 Förslag till finansiering av Skolverkets verksamhet 3.1 Anslag, avgiftsinkomster och övriga inkomster som disponeras (tkr) Beräknade belopp för åren är baserade på inlagda uppgifter i Hermes. Anslagsbenämning 2008 utfall Anslagsposter som disponeras för :1 Statens skolverk :1.1 Statens skolverk :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :5.3 Till Statens skolverks disposition :5.4 Bidrag till vissa organisationer :5.9 Fördelas efter beslut av regeringen :6 Särskilda insatser på utbildningsområdet :6.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning :7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m m :7.1 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m m :8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :8.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar :8.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m m :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :9.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet :9.2 Utvecklingsarbete :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :10.1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal :11 Förstärkning av basfärdigheter :11.1 Förstärkning av basfärdigheter

10 10 (13) Anslagsbenämning 2008 utfall :15 Statligt stöd till vuxenutbildning :15.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar :15.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar :15.3 Särskilt verksamhetsstöd till SISU Idrottsutbildarna :15.4 Statsbidrag till påbyggnadsutbildningar :15.5 Statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar :15.8 Statsbidrag till yrkesutbildning inom komvux :1 Särskilda jämställdhetsåtgärder :1.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket Äldre anslagsposter som disponeras (budgetår 2006) :9 Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag) :9.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras Summa disponibla medel Totalt disponibelt belopp: tkr. Prognos 2009 grundar sig på hittills givna uppdrag. 2 Försäljning av publikationer; trycksaker och nationella prov 3 Övriga inkomster består framför allt av räntor

11 11 (13) 3.2 Anslagsbehållning på mer än tre procent (tkr) 1:5 ap 3 Utveckling av skolväsende etc Anslagsbenämning Överföringsbelopp (>3%) :5.3 Till Statens skolverks disposition På anslagsposten redovisas ett anslagssparande på tkr och av dessa får myndigheten disponera tre procent, tkr, i enlighet med regleringsbrev. Resterande belopp, tkr, hemställer Skolverket att få använda enligt förslag i avsnitt Investeringsbehov i anläggningstillgångar (tkr) Investeringarna i anläggningstillgångar under perioden avser främst utveckling av egna IT-system. En gemensam plattform för IT-applikationer skall skapas där all data i myndigheten hanteras på ett likartat sätt vad gäller insamling, lagring, bearbetning och presentation. Projektet kallas för den Nya målmiljön. På sikt räknar Skolverket med att detta sätt att arbeta kommer att skapa en mer kostnadseffektiv driftmiljö för IT-verksamheten samt ett bättre verktyg för Skolverkets medarbetare. Anslagsbenämning IB lån i RGK Beräknad nyupplåning varav för investeringar i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering UB lån i RGK Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 2,03 2,03 2,03 2,03 Finansiering av räntor och amorteringar: Utgiftsområde 16 anslag 1:1 ap 1 1:1 ap 1 1:1 ap 1 1:1 ap 1

12 12 (13) 3.4 Räntekonto med kredit Krediten på räntekontot skall täcka den differens som kan uppstå på grund av ojämnt betalningsflöde i förhållande till att medel tillförs räntekontot den 25:e i varje månad. Statens skolverk föreslår en oförändrad nivå på tio procent av tilldelade medel under berört anslag. Föreslagen kredit Summa anslag :1 Statens skolverk :1.1 Statens skolverk Anslagskredit på ramanslag Skolverket hemställer om att få använda nedanstående anslagskredit under åren Anslag :1 Statens skolverk :5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg :6 Särskilda insatser på utbildningsområdet :7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m m 1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola :9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet :10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Bemyndiganden Skolverket hemställer om att få utnyttja befogenheter att utföra nedanstående åtaganden avseende anslagen 1:5 ap 3, 1:6 ap 2, 1:10 ap 1 samt 3:1 ap 23 under åren

13 13 (13) 1:5.3 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m utfall Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam :6.2 Särskilda insatser inom utbildningsområdet 2008 utfall Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Skolverket hemställer om att få utnyttja befogenheter att utföra nedanstående åtaganden avseende anslaget 1:10 ap.1, Fortbildning av lärare, under åren utfall Ingående åtaganden * Nya åtaganden Infriade åtaganden * Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam * Beslut om ramar för 2008 togs i december 2007 innan regeringen hade beslutat om regleringsbrevet för Skolverket. Beräknade åtaganden för 2008 har delvis infriats eftersom alla skolhuvudmän inte har utnyttjat sin ram till 100 %. Av infriade åtaganden år 2008 har tkr utbetalats. Utestående åtagande för 2008 utgörs dels av tecknade avtal med lärosätena på tkr avseende vårens kurser, dels av lärosätenas kostnad för höstens kurser som utbetalas under 2009 som antas uppgå till tkr samt rekvisitioner till skolhuvudmän avseende 2008 års ram som inkommer under Totalt uppgår utestående åtaganden för 2008 till tkr. Kurser för hösten 2009 upphandlas under våren och ingår inte i utestående åtaganden Skolverket hemställer om att få utnyttja befogenheter att utföra nedanstående åtaganden avseende anslaget 3:1 ap 23, Särskilda jämställdhetsåtgärder, under åren utfall Ingående åtaganden Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut 1:2 2016-02-11 U2016/00585/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Utbildningsdepartementet. Departementspromemoria. Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m.

Utbildningsdepartementet. Departementspromemoria. Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m. Utbildningsdepartementet Departementspromemoria Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m. 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Fler obligatoriska nationella ämnesprov

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sameskolstyrelsen Regeringsbeslut I:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2014/05414/S U2014/05950/S U2015/01100/S m.fl. Se bilaga 1 Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen(2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Regeringsbeslut II:1 2014-11-13 U2014/6739/GV Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan Riksdagen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006

Kommittédirektiv. Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Kommittédirektiv Översyn av grundskolans mål- och uppföljningssystem m.m. Dir. 2006:19 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall se över

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan. Dir. 2015:36. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Översyn av de nationella proven för grundoch gymnasieskolan Dir. 2015:36 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av de

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Regeringsbeslut II:1 2016-02-25 U2016/00868/UF Utbildningsdepartementet Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 72105 Västerås Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2016-04-07 S2016/01578/SF Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Kommittédirektiv. Yrkesdansarutbildning i klassisk dans. Dir. 2008:32. Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Kommittédirektiv Yrkesdansarutbildning i klassisk dans Dir. 2008:32 Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Läkemedelsverket Regeringsbeslut I:10 2012-12-18 S2012/8855/SAM (delvis) Socialdepartementet Läkemedelsverket Box26 75103 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Läkemedelsverket Riksdagen har beslutat om Läkemedelsverkets

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning TUUT TUFörslag TUUT TULagförslagUT... TUUT TUtgiftsområde TU4UT TUBarn TU5UT TUVuxenutbildningUT RO. 008/09: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 009 Utbildning

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms universitet Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04989/UH U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05957/UH Stockholms universitet 106 91 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Stockholms

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (8) Datum: 2012-10-05 Diarienr: YH2012/1344 FÖRSLAG Inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF Er organisation/myndighet/bransch ges här

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Regeringsbeslut I:3 2015-06-25 S2015/04530/RS (delvis) Socialdepartementet Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Pensionsmyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet -04-21 N/02962/SUBT N/02416/SUBT Transportstyrelsen 60173 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:7 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4253/SAM S2015/04530/RS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 1bilaga Riksdagen

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5-12-12 Fö//ESL (delvis) Försvarsdepartementet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev för budgetåret avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2011/01533/UH (delvis) U2014/07521/SAM(delvis) U2015/05004/UH m.fl. Se bilaga 1 Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren

Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1 Lars Hanson 2008-01-24 Statliga betänkanden/direktiv som påverkar vuxenutbildningens inriktning och uppläggning under de närmaste åren 1. En fristående vuxenutbildning (dir 2007:32, senast redovisas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Regeringsbeslut III:4 2015-03-26 U2015/1879/UH Utbildningsdepartementet Universitetskanslersämbetet Box 7703 103 95 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitetskanslersämbetet Riksdagen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:562 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rosenborgskolan belägen i Södertälje kommun 2 (9) Dnr 43-2015:562 Tillsyn i Rosenborgskolan har genomfört tillsyn

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82. Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-19 82 Detaljbudget 2016 Mål och inriktning Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Inriktningsmål och prioriterade mål för Barn- och utbildningsnämnden 2016-2018 4 Medarbetare

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:21 2015-12-17 S2015/08135/RS (delvis) Socialdepartementet Folkhälsomyndigheten 17182 Solna Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:2 Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

I uppdraget ingår även följande åtgärder.

I uppdraget ingår även följande åtgärder. Regeringsbeslut 1:2 2009-02-19 U2009/914/G U2008/6186/G Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 STOCKHOLM Uppdrag till Statens skolverk att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap

Läs mer

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-04-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-04-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 16:00 Plats: Ordförande Anja Nyström Nämndrummet, Kommunkontoret, Hova Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram) Regeringsbeslut II:4 2016-02-25 S2016/01453/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:130) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:6 2011-06-16 U2011/3825/S Utbildningsdepartementet Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten.

VERKSAMHET Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2009:1216) med instruktionförspecialpedagogiskaskolmyndigheten. Regeringsbeslut I:45 Utbildningsdepartementet 2010-12-22 U2010/7682/SAM/S U2010/6748/S U2010/7774/S Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 HÄRNÖSAND Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 5 Försvarsdepartementet 2015-12-18 Fö2015/00120/ESL (delvis) Fö2015/00295/MFU Fö2015/00305/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella

1000 minoritetsspråk(ram) Revitalisering av nationella Regeringsbeslut II:3 Arbetsmarknadsdepartementet 2013-12-12 A2013/4180/DISK A2013/4655/SV A2013/4745/DISK Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer